03.07.2020, 08:08 - Литературэ

XXVII
КъыджаIэр: хуэфщI къалэн цIыхубзым,
Вгъэшынэ, евгъэщIэнум бзэ!
Хуэмейуэ пщащэр урысыбзэм
КъысфIощI «ФIым щIэкъур» къищтэм зэ.

03.07.2020, 08:00 - Спорт

Сумо спорт лIэужьыгъуэр илъэс минитI ипэкIэ Японием къыщежьауэ къалъытэ. Нэгъабэ ар Къэбэрдей-Балъкъэрми къэсащ.

01.07.2020, 08:17 - Жылагъуэ

Адыгэ жылагъуэм щытепщэ хьэлхэр къэбгъэнэхуэн мурадкIэ, цIыхухэр «хьэблэ-хьэблэкIэ» бгуэшыну ухуежьэмэ, лIэужьыгъуэ зыбжанэ хъууэ къыщIокI, езыхэр нэхъ цIыкIуу зэтепщIыкIыжу. Абыхэм ящыщщ «Сирием къикIыжахэр».

01.07.2020, 08:15 - Литературэ

XXXVI
Апхуэдэу тIури жьы зэдэхъурт,
ДыувыIэнщи мис абдейм,
ИгъащIэм зэшэзэпIэу къэхъур
Къэхъуати, щхьэр трахащ пхъэмбейм
ЛIым щхьэкIэ - зыми кIэлъымыпхъуэу,
Ягъейуэ и щхьэгъусэм, ипхъухэм,
Ар щэхуу ехыжащ дунейм,
Щыпсэум къыщахуакъым ней.

01.07.2020, 08:00 - Спорт

Къэбэрдей-Балъкъэрым футболым щыдихьэх­хэм иджыблагъэ хъыбар гуапэ къаIэрыхьащ - «Спартак-Налшыкым» къигъэзэжащ 2009 гъэм мэкъуауэгъуэм и 14-м Санкт-Петербург и «Зенит»-м и гъуэр хигъащIэу ди щIалэхэр премьер-лигэм зэрыхэтрэ я хьэрхуэрэгъухэм худа­гъэкIа япэ топи 100-р иризыгъэкъуа, Къэзахъстаным и командэ къыхэхам 2013 гъэм щыджэгуу къыкIэлъыкIуэ илъэсым дунейпсо чемпион хъуа нэмыцэхэмрэ нэгъуэщI гуп лъэщхэмрэ ­ехъулIэныгъэкIэ япэ­щIэта Джатэрывэ Къазбэч.

26.06.2020, 08:18 - Литературэ

Пушкин  Александр

(ПэщIэдзэр «Адыгэ псалъэ» газетым и №60-м итщ).

26.06.2020, 08:15 - Жылагъуэ

Дэтхэнэ лъэпкъми езым и щIэныгъэр, и щхьэ хущытыжынымкIэ бгъэдэлъ къарур къы­зыпкърыкIыр, зыхэхуэ лъэхъэнэхэм я зыгъэ­зэгъуэхэр зыхуэдэм елъытауэ, зэм нэхъ къы­зэщIэрыуэу, зэми нэхъ фагъуэ хъууэ, арщхьэкIэ зэи мыужьыхыу лIэщIыгъуэхэм къапхрих и лъэпкъ гупсысэрщ.

26.06.2020, 08:00 - Спорт

Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2020-2021 гъэхэм щекIуэкIыну зэхьэзэхуэм зыхуигъэхьэзырын щIэзыдза «Спартак-Налшыкым» хъыбарыфI къыдигъэщIащ.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "АДЫГЭ ПСАЛЪЭ"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.apkbr.ru

Щэнхабзэ

19.06.2020 - 08:07

Нэгъуей таурыхъхэм федаIуэ

ГъэщIэгъуэнщ нэгъуейхэр. ЗэрыжаIэщи, IэмыщIэ из фIэкIа хъуркъым, ари икъухьащ - Дагъыстэным, Къэрэшей-Шэрджэсым, Шэшэным, Ингушым. Куэд щIакъым нэгъуейхэр лъэпкъ щхьэхуэ зэрыхъурэ, епщыкIутхуанэ лIэщIыгъуэм - тэтэр хъанхэм я хьэмтетыгъуэм - къыдыщIедзэ.

Подробности... | Просмотрено: 8

17.06.2020 - 08:15

Шэшэн таурыхъхэр

Зи гугъу тщIыхэр Кавказым и лъэпкъыжьхэм ящыщщ. Ар Урысей империем щыхыхьар 1859 гъэращ, я хэкури лъэпкъри зауэ гуащIэхэм къарууншэ ящIа нэужь. Советхэм я зэманым шэшэнхэм автономнэ область (1922 гъ.), автономнэ республикэ (1936 гъ.) статусхэр яIащ.

Подробности... | Просмотрено: 8

12.06.2020 - 08:15

Вагъуэхэмрэ мазэ ныкъуэмрэ

Анкара Тыркум и къалащхьэ къу­дейкъым, атIэ мэжджыт инхэм ящхьэщыт мазэ ныкъуэхэмкIэ уафэгум зыхуэзыIэт щыхьэрщ. Куэд уигу къе­гъэкI а муслъымэн дамыгъэм, куэ­дым урегъэгупсыс вагъуэмрэ мазэ ­ныкъуэмрэ зэрызэхьэлIам...

Подробности... | Просмотрено: 5

05.06.2020 - 08:15

Япэ адыгэ скульптор Къалмыкъ Фёдор

Къэбэрдей-Балъкъэрым и япэ адыгэ скульптор Къалмыкъ Фёдор Батырбэч и къуэр псэужамэ,  мы гъэм илъэс 88-рэ ирикъу­нут. Ар ­Бахъсэн ­районым хыхьэ Куба къуажэм 1932 гъэм къыщалъ­хуащ.

Подробности... | Просмотрено: 6

03.06.2020 - 08:18

КъардэнгъущI зырамыку и адыгэ гушыIэхэр

КъардэнгъущI Зырамыкурэ Гъут Iэдэмрэ. 1988 гъэ

Подробности... | Просмотрено: 12

29.05.2020 - 08:20

«Насыпыр щхьэтепхъуэ пхуэсщIащ»

Ар и фIэщыгъэу Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджы дыдэ къыщыдэкIащ Зеикъуэ къажэм щыщ, УФ-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэт Щоджэн Риммэ и Iэдакъэ къыщIэкIа тхылъыр.

Подробности... | Просмотрено: 8

14.05.2020 - 08:05

Гупсысэр зэи илъахъэркъым

Лъахэм хуэпэж цIыхур сыт щыгъуи ­лъа­гъуныгъэ гуащIэкIэ епхащ щалъхуа щIыпIэм. И къуажэр абы и гум щыхы­хьа, Iэпкълъэпкъ  псом  щыпкърыхьа гуры­щIэрщ Хэкум хуищI лъагъуныгъэшхуэм хэкIыпIэ хуэхъури.

Подробности... | Просмотрено: 7

29.04.2020 - 08:05

Абазэ таурыхъхэр

IуэрыIуатэ къулей къадогъуэгурыкIуэ абазэхэм - нарт хъыбархэмрэ пшыналъэхэмрэ, пасэрей уэрэдыжьхэр, таурыхъхэр, псысэхэр, псалъэжьхэр. Абыхэм ящыщ дэтхэнэми ныбжьышхуэ яIэщ, лъэпкъ фащэкIэ гъэпсащ, купщIафIэщ.

Подробности... | Просмотрено: 32

24.04.2020 - 08:10

Урысейм и цIыхубэ артист Тут Заур

Урысей Федерацэм, КъБР-м, КъШР-м, АР-м, Дагъыстэным я цIыхубэ артист Тут Заур 1976 гъэ лъандэрэ Москва къалэм ­щолажьэ. Гнесинхэ я цIэр зезыхьэ музыкэ академиер къиухащ. Союзпсо, Урысейпсо зэпеуэхэм я лауреатщ. Совет Союзым хэта республикэхэм я мызакъуэу, Бельгием, Германием, Израилым, Индием, Иорданием, Италием, Польшэм, Словакием, Словением, США-м, Тыркум къыщацIыху.

Подробности... | Просмотрено: 40

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Махуэгъэпс

03.07.2020 - 08:15

ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР

Конституцэм зэхъуэкIыныгъэхэр халъхьащ

Подробности... | Просмотрено: 4
Жылагъуэ

03.07.2020 - 08:12

«Уз къэс Iэзэгъуэ иIэщ»

Ди псэлъэгъухэр

Бетрожь Валерэ:

Подробности... | Просмотрено: 2
Тхыдэ

03.07.2020 - 08:10

Кавказым и къуэ щэджащэхэр

Кавказым и бын куэд дунейм цIэрыIуэ щыхъуащ я лIыгъэрэ я акъылкIэ. Батэр зыгъэшахэм яхэтащ лIакъуэлIэши, къызэрыгуэкI бгырыси, офицери, генерали, ­маршали, визири, сулътIани, пэщэ хъуахэри.

Подробности... | Просмотрено: 4
Литературэ

03.07.2020 - 08:08

Онегин Евгений

XXVII
КъыджаIэр: хуэфщI къалэн цIыхубзым,
Вгъэшынэ, евгъэщIэнум бзэ!
Хуэмейуэ пщащэр урысыбзэм
КъысфIощI «ФIым щIэкъур» къищтэм зэ.

Подробности... | Просмотрено: 5
Махуэгъэпс

03.07.2020 - 08:05

МЭРЕМ ПШЫХЬ

Ар пэжщ
Сурэтхэм къысхуаIуэтар

Подробности... | Просмотрено: 1
Спорт

03.07.2020 - 08:00

Японием къыщежьа сумор Къэбэрдей-Балъкъэрми къос

Сумо спорт лIэужьыгъуэр илъэс минитI ипэкIэ Японием къыщежьауэ къалъытэ. Нэгъабэ ар Къэбэрдей-Балъкъэрми къэсащ.

Подробности... | Просмотрено: 2
Жылагъуэ

01.07.2020 - 08:20

«Мэкъумэшбанкыр» илъэс тIощI ирокъу

Юбилей

Урысейм и «Мэкъумэшбанк» акционер обществэм и юбилейр иджыблагъэ игъэлъэпIащ.

Подробности... | Просмотрено: 4
Махуэгъэпс

01.07.2020 - 08:20

Дунейм щыхъыбархэр

Нобэрэ пщэдейрэ

Бадзэуэгъуэм и 1, бэрэжьей

Подробности... | Просмотрено: 1
Жылагъуэ

01.07.2020 - 08:17

Мамдухьрэ Сихьэмрэ

Адыгэ жылагъуэм щытепщэ хьэлхэр къэбгъэнэхуэн мурадкIэ, цIыхухэр «хьэблэ-хьэблэкIэ» бгуэшыну ухуежьэмэ, лIэужьыгъуэ зыбжанэ хъууэ къыщIокI, езыхэр нэхъ цIыкIуу зэтепщIыкIыжу. Абыхэм ящыщщ «Сирием къикIыжахэр».

Подробности... | Просмотрено: 9
Литературэ

01.07.2020 - 08:15

Онегин Евгений

XXXVI
Апхуэдэу тIури жьы зэдэхъурт,
ДыувыIэнщи мис абдейм,
ИгъащIэм зэшэзэпIэу къэхъур
Къэхъуати, щхьэр трахащ пхъэмбейм
ЛIым щхьэкIэ - зыми кIэлъымыпхъуэу,
Ягъейуэ и щхьэгъусэм, ипхъухэм,
Ар щэхуу ехыжащ дунейм,

Подробности... | Просмотрено: 4
Спорт

01.07.2020 - 08:00

Щалъхуа щIыпIэм ­къекIуэлIэжащ дуней­псо чемпион хъунухэм япэщIэта Джатэрывэ ­Къазбэч

Къэбэрдей-Балъкъэрым футболым щыдихьэх­хэм иджыблагъэ хъыбар гуапэ къаIэрыхьащ - «Спартак-Налшыкым» къигъэзэжащ 2009 гъэм мэкъуауэгъуэм и 14-м Санкт-Петербург и «Зенит»-м и гъуэр хигъащIэу ди щIалэхэр премьер-лигэм зэрыхэтрэ я хьэрхуэрэгъухэм худа­гъэкIа япэ топи 100-р иризыгъэкъуа, Къэзахъстаным и командэ къыхэхам 2013 гъэм щыджэгуу къыкIэлъыкIуэ илъэсым дунейпсо чемпион хъуа нэмыцэхэмрэ нэгъуэщI гуп лъэщхэмрэ ­ехъулIэныгъэкIэ япэ­щIэта Джатэрывэ Къазбэч.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жылагъуэ

26.06.2020 - 08:20

Лъэпкъ тхыдэр я лъабжьэу

Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм лэжьыгъэ гъэщIэгъуэн щагъэхьэзыр, балъкъэр лъэп­къым и тхыдэр и лъабжьэу.

Подробности... | Просмотрено: 6
Махуэгъэпс

26.06.2020 - 08:20

Дунейм щыхъыбархэр

Урысей Федерацэм и лъэщагъыр иджыри зэ хьэкъ ящыхъуу

Подробности... | Просмотрено: 3
Литературэ

26.06.2020 - 08:18

Онегин Евгений

Пушкин  Александр

(ПэщIэдзэр «Адыгэ псалъэ» газетым и №60-м итщ).

Подробности... | Просмотрено: 10
Жылагъуэ

26.06.2020 - 08:15

Лъэпкъ гупсысэмрэ щхьэхуещагъэмрэ зэзэгъыркъым

Дэтхэнэ лъэпкъми езым и щIэныгъэр, и щхьэ хущытыжынымкIэ бгъэдэлъ къарур къы­зыпкърыкIыр, зыхэхуэ лъэхъэнэхэм я зыгъэ­зэгъуэхэр зыхуэдэм елъытауэ, зэм нэхъ къы­зэщIэрыуэу, зэми нэхъ фагъуэ хъууэ, арщхьэкIэ зэи мыужьыхыу лIэщIыгъуэхэм къапхрих и лъэпкъ гупсысэрщ.

Подробности... | Просмотрено: 8
Махуэгъэпс

26.06.2020 - 08:05

Мэрем пшыхь

Лъагъугъуей

Ущие зыхэлъ таурыхъ

Подробности... | Просмотрено: 5

Страницы