15.03.2018, 14:49 - Статья

 Мэзкуу дэт «Вегас Сити Холл»-м мы махуэхэм щекIуэкIащ Iэпщэрыбанэ зэзауэхэмкIэ дунейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ ди лъэпкъэгъухэу Мырзэкъан Азэмэтрэ ­Беслъэней Нурмухьэмэдрэ.

15.03.2018, 14:45 - Статья

 Урысейм паратхэквондомкIэ и командэ къыхэхам дунейпсо зэхьэзэхуэхэм и пэ къихуэу, Къэбэрдей-Балъкъэрым зыгъэсэныгъэхэр щрегъэкIуэкI. 

15.03.2018, 14:42 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щэнхабзэм хэ­щIыныгъэ игъуэтащ. Дунейм ехыжащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, лэжьыгъэм и ­ветеран Геляевэ Хьэлимэт Къумыкъу и пхъур. 

15.03.2018, 13:05 - Статья

 Гъатхэпэм и 1-3 махуэхэм Дунейпсо Адыгэ Хасэм иригъэкIуэкIащ цIы­ху­хэм­рэ жылагъуэ дипломатиер дэзыIыгъ зэгухьэныгъэхэмрэ я къарукIэ лъэпкъ куэду зэхэс Урысей къэралыгъуэр зэфIэгъэувэным теухуа щIэныгъэ-практикэ конференц. Ар Урысей Федерацэм и ­Президент Путин Вла­димир и цIэкIэ щыIэ гранту ДАХ-м къратам щыщкIэ къызэрагъэпэщащ. 

15.03.2018, 12:58 - Статья

 Налшык дэт Киноконцерт гъэлъэгъуапIэм ­гъат­­хэпэм и 1-м пшыхь щекIуэкIащ, КъБР-м и цIыхубэ егъэджакIуэ ДыщэкI Марие Сухьэмэдин и пхъур егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ ­Iэ­натIэм зэрыпэрыувэрэ илъэс 50 зэрырикъум теу­хуауэ. 

15.03.2018, 12:29 - Статья

 КъБР-м и Парламентым Промыш­ленностымкIэ, транспортымкIэ, свя­зымрэ гъуэгу IэнатIэмкIэ и комитетым и унафэщI Гугу Владимир ди псэлъэгъущ.

15.03.2018, 11:47 - Статья

 Урысей ХъумапIэ банкым КъБР-м щиIэ къудамэм 2017 гъэм зэфIиха лэжьыгъэм щытепсэ­лъы­­хьа зэ­IущIэ иригъэ­кIуэкIащ абы и унафэщI Урысбий Хьэ­мидбий. 

15.03.2018, 11:34 - Статья

 Налшык дэт Къэрал концерт гъэ­лъэгъуапIэм иджыблагъэ щагъэ­лъэпIащ РСФСР-м и цIыхубэ артист, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лау­реат Къардэн Хьэсэн Екъуб и къуэм и ныбжьыр илъэс 95-рэ зэрырикъур.

Последнее


Чемпион бгырыпххэр къыхуагъэнэж

 Мэзкуу дэт «Вегас Сити Холл»-м мы махуэхэм щекIуэкIащ Iэпщэрыбанэ зэзауэхэмкIэ дунейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ ди лъэпкъэгъухэу Мырзэкъан Азэмэтрэ ­Беслъэней Нурмухьэмэдрэ.

Командэ къыхэхам и зыгъэсэныгъэхэр КъБР-м щокIуэкI

 Урысейм паратхэквондомкIэ и командэ къыхэхам дунейпсо зэхьэзэхуэхэм и пэ къихуэу, Къэбэрдей-Балъкъэрым зыгъэсэныгъэхэр щрегъэкIуэкI. 

Геляевэ Хьэлимэт Къумыкъу и пхъур

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щэнхабзэм хэ­щIыныгъэ игъуэтащ. Дунейм ехыжащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, лэжьыгъэм и ­ветеран Геляевэ Хьэлимэт Къумыкъу и пхъур. 
 Ар Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-­Балъкъэр Лъэпкъ биб­лиотекэм илъэс 44-кIэ щы­лэ­жьащ. 1973 гъэм и щэ­­кIуэ­гъуэ мазэм къызэрыгуэкI библиотекару щIэзы­­дза бзылъ­хугъэр иужьрей илъэс­­хэм IуэхущIапIэм и ­къу­дамэм и унафэщIу щытащ.

ШыIэныгъэмрэ лъэпкъ зэгурыIуэныгъэмрэ

 Гъатхэпэм и 1-3 махуэхэм Дунейпсо Адыгэ Хасэм иригъэкIуэкIащ цIы­ху­хэм­рэ жылагъуэ дипломатиер дэзыIыгъ зэгухьэныгъэхэмрэ я къарукIэ лъэпкъ куэду зэхэс Урысей къэралыгъуэр зэфIэгъэувэным теухуа щIэныгъэ-практикэ конференц. Ар Урысей Федерацэм и ­Президент Путин Вла­димир и цIэкIэ щыIэ гранту ДАХ-м къратам щыщкIэ къызэрагъэпэщащ. 

Iэгуауэ иныр хуаIэту

 Налшык дэт Киноконцерт гъэлъэгъуапIэм ­гъат­­хэпэм и 1-м пшыхь щекIуэкIащ, КъБР-м и цIыхубэ егъэджакIуэ ДыщэкI Марие Сухьэмэдин и пхъур егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ ­Iэ­натIэм зэрыпэрыувэрэ илъэс 50 зэрырикъум теу­хуауэ. 

Хуэфэщэн пщIэрэ гулъытэрэ

 Дэтхэнэ лъэпкъми езым и тхыбзэ иIэжыныр, абыкIэ Iуэху иризэрихьэу дунейм тетыныр фIыгъуэш­хуэщ. ЦIыхур къызэригъэщIрэ жьэ­рыIуатэбзэ щыIэми, абы Iурылъ и анэдэлъхубзэр тхыгъэкIэ къигъэлъэгъуэн щыщIидза лъэхъэ­нэхэр лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэм я дежкIэ зэмыщхьщ: хэти нэхъ пасэу тхыбзэ зригъэгъуэтащ, хэти нэхъ иужьыIуэкIэщ апхуэдэ Iэмал щи­гъуэтар. Адыгэхэм тхыбзэ диIэу къызэралъытэрэ мы гъэм илъэси 165-рэ хъуащ. Дэфтэрхэм къызэры­хэщыжымкIэ, 1853 гъэм гъатхэпэм (мартым) и 14-м дунейм къытехьауэ щытащ адыгэбзэкIэ тха япэ тхылъыр - «Адыгэбзэ пса­лъалъэр». 

Гъуэгухэм зегъэужьыным мыхьэнэшхуэ иIэщ

 КъБР-м и Парламентым Промыш­ленностымкIэ, транспортымкIэ, свя­зымрэ гъуэгу IэнатIэмкIэ и комитетым и унафэщI Гугу Владимир ди псэлъэгъущ.

ХъумапIэ банкым дзыхь нэхъ хуащI

 Урысей ХъумапIэ банкым КъБР-м щиIэ къудамэм 2017 гъэм зэфIиха лэжьыгъэм щытепсэ­лъы­­хьа зэ­IущIэ иригъэ­кIуэкIащ абы и унафэщI Урысбий Хьэ­мидбий. 

Къэбэрдей-Балъкъэрым и гимныр зытхар ягъэлъапIэ

 Налшык дэт Къэрал концерт гъэ­лъэгъуапIэм иджыблагъэ щагъэ­лъэпIащ РСФСР-м и цIыхубэ артист, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лау­реат Къардэн Хьэсэн Екъуб и къуэм и ныбжьыр илъэс 95-рэ зэрырикъур.

«Сыадыгэщ» жыпIэр зыми ищIыскъым, хуейщ адыгэу укъыщIэкIыжын

 КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэмрэ «Шэрджэс ренессанс» жы­лагъуэ зэгухьэныгъэмрэ къызэрагъэпэща «Адыгэ хабзэ» проектыр Лэскэн ­щIыналъэм хыхьэ Арщыдан къуажэм дэт курыт еджапIэ №1-м щекIуэкIащ. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS