17.09.2018, 13:05 - Статья

 Уэрэдым нэхъыбэу цIэрыIуэ ирихъур ар жызыIэрщ, псалъэхэр зеймрэ абы макъамэ щIэ­зылъ­хьамрэ, уеблэмэ щIэупщIэр мащIэу. Нобэ ди къалэмыр къы­зыхуэтщта композитор Жырыкъ Заури а «нэрымылъагъухэм» ящыщщ. 

17.09.2018, 12:26 - Статья

 Налшык къалэм дэт «Ладья» ­шахмат-шашкэ клубым ще­кIуэ­кIащ КъБР-м и пенсионерхэр зы­хэта спартакиадэм и кIэух зэпеуэр. Абы зи зэфIэкI щызыгъэлъэгъуа цIыхубзхэмрэ цIыхухъухэмрэ къыщыхахащ республикэм и районхэм щекIуэкIа, пенсионер 50 зыхэта зэхьэзэхуэхэм. 

17.09.2018, 12:20 - Статья

 КъыдэкIуэтей щIэблэм я дежкIэ сыт и лъэны­къуэкIи щапхъэу къэплъытэ хъунущ Шэджэм ­щIыналъэм хыхьэ Лашынкъей къуажэм дэт 1-нэ курыт еджапIэр мы гъэм къэзыуха КIэбышэ Ибрэхьим ипхъу Лаурэ.

17.09.2018, 11:15 - Статья

 КъБР-м и Парламентым и Президиумым и зэIущIэм комитетхэм щыхухах зэманым хиубыдэу депутатхэр едэIуащ Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм проект-сметэ документацэм и къэрал экспертизэр егъэкIуэкIыныр къызэрызэрагъэпэщым теу­хуауэ «Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм проект документацэм и къэрал экспертизэмкIэ и управленэ» къэрал IуэхущIапIэ пыгъэщхьэхукIам и унафэщI Коротких Олег ищI

17.09.2018, 11:02 - Новости

 Нобэ, 2018 гъэм фокIадэм и 15-м, Налшык щекIуэкIынущ «Урысей студентхэм я парад» урысейпсо Iуэхур.

17.09.2018, 10:53 - Новости

 ФокIадэм и 14-м Налшык къалэ щекIуэкIащ ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием и Президиумым и зэIущIэ.

13.09.2018, 11:54 - Статья

 Нартан къуажэм щызэхэт, лъэпкъ къафэхэмкIэ щапхъэ зытрах «Вагъуэ цIыкIу» сабий ансамблым зэман кIэщIым къриубыдэу хузэфIэкIащ ди республикэм и мызакъуэу, къэрал псом и цIэр фIыкIэ щигъэIун.

13.09.2018, 11:41 - Статья

 Къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэр республикэм щы­нэхъыфIхэм хабжэ. Ар нэхъыжьхэми, зи щIалэгъуэхэми, ныбжьыщIэхэми я кIуапIэщ.

Последнее


Ди лъэпкъым къыхэжэпхъыкIахэр адыгэм къыхуэсакъын хуейщ

 Дунейпсо Адыгэ Хасэм хузэфIэкIахэр къыщапщытэжыну, къапэщыт къалэнхэр щаубзыхуну Конгрессыр къыщыблэгъа мы махуэхэм дэ упщIэ зыбжанэкIэ зы­хуэд­гъэзащ ДАХ-м и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий.

ЦIыхубзхэм я зэхыхьэшхуэ

 КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ хэтынущ Санкт-Петербург къалэм ЦIы­хубзхэм я Евразие зэ­хыхьэ щекIуэкIынум. Ар фокIадэм и 19 - 21-хэм Таврическэ уардэунэм щы­зэхэтынущ. Мы зэIущIэр къызэзыгъэпэщ комитетым и унафэщIыр УФ-м и Федеральнэ Зэ­хуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и спикер Матвиенкэ Валентинэщ.

Мы махуэхэм

ФокIадэм и 18, гъубж

Гъэм и мазибгъум кърикIуам хоплъэж

 КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий ­дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ Правительст­вэм и зэIущIэ. 
 Абы хэта къулыкъущIэхэр тепсэ­лъыхьащ 2018 гъэм и мазибгъу блэкIам къриубыдэу экономикэм, мэкъумэшым, ухуэныгъэм теухуауэ республикэм зэ­фIигъэкIамрэ зыхунэмысамрэ.
КъБР-м и Правительствэм и унафэщI Мусуков Алий къыхигъэщащ 2017 гъэм елъытауэ, проценти 6-кIэ нэхъыбэ гъавэ мы гъэм къызэрырахьэлIэжынур, хадэ­хэкI­ми и Iуэхур зэрымыIейр:

Зыми емыщхь Жырыкъ Заур

 Уэрэдым нэхъыбэу цIэрыIуэ ирихъур ар жызыIэрщ, псалъэхэр зеймрэ абы макъамэ щIэ­зылъ­хьамрэ, уеблэмэ щIэупщIэр мащIэу. Нобэ ди къалэмыр къы­зыхуэтщта композитор Жырыкъ Заури а «нэрымылъагъухэм» ящыщщ. 

ТекIуэныгъэм и сэлэт

Яхэгуауэ Михаил КъуэкIыпIэ Жыжьэм къулыкъу щищIэрт. Зауэр къэ­хъейри, сэлэтхэр абыкIэ куэдрэ щаIыгъыжакъым. МафIэгухэм кърагъэ­тIысхьэри, дыгъэ къухьэпIэмкIэ къыд­рашеижащ. А гъуэгуанэ кIыхьым зэры­щыгувар хыумыбжэмэ, Хэку зауэш­хуэр екIуэ­кIыху Яхэгуауэр миномет ба­тареем  связисту  хэтащ.

Мы махуэхэм

ФокIадэм и 15, щэбэт

ЗэщIэкъуауэ щытхэр

 Налшык къалэм дэт «Ладья» ­шахмат-шашкэ клубым ще­кIуэ­кIащ КъБР-м и пенсионерхэр зы­хэта спартакиадэм и кIэух зэпеуэр. Абы зи зэфIэкI щызыгъэлъэгъуа цIыхубзхэмрэ цIыхухъухэмрэ къыщыхахащ республикэм и районхэм щекIуэкIа, пенсионер 50 зыхэта зэхьэзэхуэхэм. 

УщIешхыдэн зэи илэжьакъым

 КъыдэкIуэтей щIэблэм я дежкIэ сыт и лъэны­къуэкIи щапхъэу къэплъытэ хъунущ Шэджэм ­щIыналъэм хыхьэ Лашынкъей къуажэм дэт 1-нэ курыт еджапIэр мы гъэм къэзыуха КIэбышэ Ибрэхьим ипхъу Лаурэ.

«ЦIыхубэ участковэ» зэпеуэр йокIуэкI

 ФокIадэм и 11-м яублащ Урысей Федерацэм Къэрал кIуэцI Iуэху­хэмкIэ и министерствэм иригъэкIуэкI «ЦIыхубэ участковэ» урысейпсо ­зэпеуэр. Ар сэбэп хъун ­хуейщ по­лицэм и лэжьакIуэхэм цIыхухэм дзыхь къыхуащIынымкIэ, къулы­къум и пщIэм хэхъуэнымкIэ, полицэм и участковэ уполномоченнэхэм я лэжьыгъэм теухуа я Iуэху еп­лъыкIэм и мыхьэнэр жылагъуэм ­къагурыIуэнымкIэ.
 Зэпеуэм и дэтхэнэ Iыхьэми нэхъы­фIыр къыщыхах цIыхухэм я ­онлайн-IэIэтым кърикIуахэмкIэ. Гу­пыж зыщI дэтхэнэми къыхих хъунущ по­лицэм и участковэ уполномоченнэ цIэм хуэфащэу лажьэу къилъы­тэр. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS