25.09.2020, 08:00 - Спорт

Ди лъахэгъу Жаным Аслъэн и бэнэкIэ екIум блэкIа лIэщIыгъуэм и 80 гъэхэм дуней псор иригушхуэрт. Ар Совет Союзым и чем­пионт, Европэм щытекIуат, Дунейпсо кубокыр зыIэ­щIэлът, спортым щIыхь зиIэ и мастерт.

23.09.2020, 08:15 - Жылагъуэ

Мы тхыгъэр зытеухуа щІэныгъэлІым и гугъу щІын едмыгъажьэ щІыкІэ, «Адыгэ псалъэ» газетым еджэхэм зы гукъэкІыж гуэркІэ сывдэгуэшэну ­сы­­хуейт. 

23.09.2020, 08:00 - Спорт

Нэгъабэ щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 15-м Бахърейным и Манамэ къалэм щызэхэта дунейпсо чемпионатым и кIэух зэIущIэм Ливаным щыщ Фахретдин Мохаммад зыми шэч къатримыгъыхьэу нокаутым игъакIуэу щыхигъащIэри, абсолютнэ чемпион хъуащ ди лъахэгъу Мырзэкъан Азэмэт. 

18.09.2020, 08:20 - Жылагъуэ

 Урысей гвардием и управленэм Бахъсэн къалэм щиIэ щIыналъэ къудамэм ведомствэм щIэмыт и хъумакIуэхэм пашэныгъэр щаубыдащ и къалэн игъэзащIэу 2001 гъэм хэкIуэда полицэм и полковник Сыжажэ МуIэед и фэеплъу къызэрагъэпэща мини-футболымкIэ зэхьэзэхуэм.

18.09.2020, 08:18 - Жылагъуэ

Биологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, КъБР-м и Парламентым  и депутат  Щхьэ­гъэпсо Сэфарбий, къызэ­ры­щIэкIымкIэ, уси етх. Абы и эко-усэхэр ятеухуащ КъБР-м и Тхылъ плъыжьым ихуа, кIуэдыжыпэным нэса псэущхьэ­хэмрэ къэкIыгъэ­хэмрэ. 

18.09.2020, 08:17 - Жылагъуэ

Лъэхъэнэ блэкIахэм мэзхэм пщIэшхуэ яIащ. Ди япэ итахэм къагурыIуэрт ахэр щысхьыншэу ибуп­щIыкI зэрымыхъунур. Ухуэныгъэм, нэгъуэщI IэнатIэхэм ­къыщагъэсэбэп пкъыгъуэхэр къызэрыхэтхым и мы­закъуэу, дызэрыбауэ хьэуам и нэхъыбапIэр къыдэзытри мэзхэращ.

18.09.2020, 08:00 - Спорт

2000 гъэхэм я пэщIэдзэр хуабжьу хуэугъурлащ Налшык и «Спартак»-м. Урысей Федерацэм футболымкIэ и япэ дивизионым щекIуэкI зэхьэзэхуэм етIуанэ увыпIэр къыщихьри, къэралым и командэ нэхъыфI дыдэхэм ядэджэгуну Iэмал игъуэтащ.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "АДЫГЭ ПСАЛЪЭ"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.apkbr.ru

Щэнхабзэ

25.09.2020 - 08:07

Лъэпкъым куэд хуэзылэжьа

IуэрыIуатэдж, уэрэджыIакIуэ, композитор Бэрэгъун Владимир и цIэм, хуэфащэ дыдэу, увыпIэ щхьэхуэ щеубыд Къэбэрдей-Балъкъэрым и щэнхабзэм и тхыдэм.

Подробности... | Просмотрено: 2

25.09.2020 - 08:05

КъБР-м и Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща Котляровхэ Мариерэ Викторрэ

2019 гъэм КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и Къэрал саугъэтыр зратахэм ящыщщ тхакIуэ-публицистхэу, илъэс тIощIым щIигъуауэ уней тхылъ тедзапIэ зыгъэлажьэ Котляровхэ Мариерэ Викторрэ.

Подробности... | Просмотрено: 3

23.09.2020 - 08:19

Премьера полнометражного фильма по роману Исхака Машбаша «Графиня Аиссе» запланирована в ноябре

Во время съемок фильма «Графиня Аиссе». Лето 2020 года

Подробности... | Просмотрено: 6

23.09.2020 - 08:07

БЕЩТО Албэч: Щапхъэу укъэнэн хуейщ утыкум уикIыжа нэужьи

«Кабардинка» къэрал академическэ ансамб­лыр ди зэманым зыгъэбжьыфIэ къэфакIуэ нэхъ пажэхэм ящыщщ Нартан къуажэм къыщалъхуа Бещто Албэч. Ар ди хьэщIэщым къедгъэблагъэри, упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ.

Подробности... | Просмотрено: 8

23.09.2020 - 08:05

Пэфыф Заринэ и фильмыр

Гъатхэпэм Налшык и кинотеатрхэм щагъэлъэгъуащ «Это была ты?!» фильмыр. Ар щытрахащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ режиссёр, сценарист Пэфыф Заринэрэ видеооператор ­ГъущIасэ Къантемыррэ я «SoZARee» IуэхущIапIэм.

Подробности... | Просмотрено: 8

16.09.2020 - 08:20

Хъуран Жаннэ и гуащэхэмрэ сурэт телъыджэхэмрэ

СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, «Калейдоскоп» фIэщыгъэм щIэту Хъуран Жаннэ и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ иджыблагъэ къыщызэIуахащ.

Подробности... | Просмотрено: 8

09.09.2020 - 08:14

Лъэпкъыр зэрыгушхуэ ХьэIупэ ДжэбрэIил

УФ-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ артист, КъБР-м и Компо­зиторхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ, Шостакович Дмитрий и цIэр зезыхьэ, Урысейм и ­Композиторхэм я сою­зым я саугъэтхэм я лауреат,

Подробности... | Просмотрено: 19

09.09.2020 - 08:10

Сонэ Абдулчэрим и усыгъэхэр

Си лъэпкъ тхыдэрщ си дзапэ уэрэдыр;
Ар пшыналъэу гущIэми къоIукI.
А уэрэдым къожьу мывэ духэр,
И макъамэ лъэщым псэр дохъуэпскI.

Подробности... | Просмотрено: 11

26.08.2020 - 18:16

Дунейпсо гъуазджэм и щапхъэ

ХЬЭМИД гъуазджэм къыщигъэщI дунейм утеп­сэлъыхьынуи и купщIэр зэпкърыхыпхынуи яужь ущIихьэн щыIэкъым. ТIум щыгъуэми абы и лъагагъым улъэIэсыфынукъым. Псалъэ гъущэхэм абы и къэгъэщIыгъэхэр ягъэлъэхъшэн фIэкIа фIагъ лъэпкъ къы­хуахьынукъым.

Подробности... | Просмотрено: 4

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Махуэгъэпс

25.09.2020 - 08:15

МЭРЕМ ПШЫХЬ

Си ныбжьэгъу Хьэшыр зымахуэ «Уа, иджыри куэдрэ фызкъэмышэу упсэуну уи мурад?» - жиIэри, си щхьэр сэзыгъэужэгъуа псалъэмакъым къыщIидзащ.
ГъэщIэгъуэнщ мы цIыхухэр! 

Подробности... | Просмотрено: 7
Жылагъуэ

25.09.2020 - 08:10

АбытIэ Зулхьэчим и уэгу вагъуэ нэхур

«Куэд къэзымыгъащIэу куэд зылэжьа» зыхужаIэ­хэм ящыщщ ди лъахэгъу щыпкъэ АбытIэ Зулхьэчим Мурадин и къуэр. Илъэс 43-рэ фIэкIа къигъэщIэну къызыхуимыуха адыгэ щIалэм а зэман кIэщIым къриубыдэу ху­зэ­фIэкIащ куэ­дым илъэси 100-кIи ялъэ­мыкI Iуэхугъуэхэр.

Подробности... | Просмотрено: 3
Махуэгъэпс

25.09.2020 - 08:05

Дунейм щыхъыбархэр

Конституцэм халъхьа зэхъуэкIыныгъэхэм, унагъуэхэм защIэгъэкъуэным, пенсэхэм хэгъэхъуэным топсэлъыхь

Подробности... | Просмотрено: 2
Жылагъуэ

25.09.2020 - 08:05

И адыгэгур хамэ щIыналъэм щызыхъумэфа КIубэ Щэбан

Адыгэ усакIуэ, IуэрыIуа­тэдж, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ КIубэ Щэбан къы­зэралъхурэ илъэси 130-рэ ирикъуащ.

Подробности... | Просмотрено: 1
Спорт

25.09.2020 - 08:00

ЛъагапIэ инхэм къыхуигъэщIа

Ди лъахэгъу Жаным Аслъэн и бэнэкIэ екIум блэкIа лIэщIыгъуэм и 80 гъэхэм дуней псор иригушхуэрт. Ар Совет Союзым и чем­пионт, Европэм щытекIуат, Дунейпсо кубокыр зыIэ­щIэлът, спортым щIыхь зиIэ и мастерт.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жылагъуэ

23.09.2020 - 08:20

Япэ ирагъэщ унэтIыныгъэ

Урысейм и «Мэкъумэшбанк» акционер обществэм и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм игъэбелджылащ потребительскэ кредитыр ди республикэм нэхъ къыщащтэ щIыпIэхэр.

Подробности... | Просмотрено: 3
Махуэгъэпс

23.09.2020 - 08:20

Дунейм щыхъыбархэр

Дыгъэгъазэм и 31-р мылэжьэгъуэ
махуэу ягъэувыну къыхалъхьэ

УФ-м Лэжьыгъэмрэ цIыхухэм социальнэу къащхьэщыжынымкIэ и министерствэм къыщыхалъхьащ 2021 гъэм дыгъэгъазэм и 31-р мылэжьэгъуэ махуэу ягъэувыным теухуа жэрдэм.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жылагъуэ

23.09.2020 - 08:15

Хэкужь щалъытэ, хамэщІ щахутэ

Мы тхыгъэр зытеухуа щІэныгъэлІым и гугъу щІын едмыгъажьэ щІыкІэ, «Адыгэ псалъэ» газетым еджэхэм зы гукъэкІыж гуэркІэ сывдэгуэшэну ­сы­­хуейт. 

Подробности... | Просмотрено: 6
Спорт

23.09.2020 - 08:00

НасыпыфIэщ апхуэдэ щIэблэ зиIэ лъэпкъыр

Нэгъабэ щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 15-м Бахърейным и Манамэ къалэм щызэхэта дунейпсо чемпионатым и кIэух зэIущIэм Ливаным щыщ Фахретдин Мохаммад зыми шэч къатримыгъыхьэу нокаутым игъакIуэу щыхигъащIэри, абсолютнэ чемпион хъуащ ди лъахэгъу Мырзэкъан Азэмэт. 

Подробности... | Просмотрено: 11
Махуэгъэпс

18.09.2020 - 08:20

Дунейм щыхъыбархэр

Белоруссием доллар  мелард 1,5-кIэ зыщIегъакъуэ

Урысей Федерацэмрэ Белоруссиемрэ я президентхэу Путин Владимиррэ Лукашенкэ Александррэ фокIадэм и 14-м Сочэ къалэм щызэIущIащ.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жылагъуэ

18.09.2020 - 08:20

Сыжажэ МуIэед и фэеплъу

 Урысей гвардием и управленэм Бахъсэн къалэм щиIэ щIыналъэ къудамэм ведомствэм щIэмыт и хъумакIуэхэм пашэныгъэр щаубыдащ и къалэн игъэзащIэу 2001 гъэм хэкIуэда полицэм и полковник Сыжажэ МуIэед и фэеплъу къызэрагъэпэща мини-футболымкIэ зэхьэзэхуэм.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жылагъуэ

18.09.2020 - 08:18

Лъахэ къэкIыгъэхэмрэ псэущхьэхэмрэ

Биологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, КъБР-м и Парламентым  и депутат  Щхьэ­гъэпсо Сэфарбий, къызэ­ры­щIэкIымкIэ, уси етх. Абы и эко-усэхэр ятеухуащ КъБР-м и Тхылъ плъыжьым ихуа, кIуэдыжыпэным нэса псэущхьэ­хэмрэ къэкIыгъэ­хэмрэ. 

Подробности... | Просмотрено: 11
Жылагъуэ

18.09.2020 - 08:17

Жыг къибупщIыкIа - абы и пIэкIэ нэгъуэщI хэсэ

Лъэхъэнэ блэкIахэм мэзхэм пщIэшхуэ яIащ. Ди япэ итахэм къагурыIуэрт ахэр щысхьыншэу ибуп­щIыкI зэрымыхъунур. Ухуэныгъэм, нэгъуэщI IэнатIэхэм ­къыщагъэсэбэп пкъыгъуэхэр къызэрыхэтхым и мы­закъуэу, дызэрыбауэ хьэуам и нэхъыбапIэр къыдэзытри мэзхэращ.

Подробности... | Просмотрено: 13
Махуэгъэпс

18.09.2020 - 08:08

МЭРЕМ ПШЫХЬ

Зи IэщIагъэкIэ дыщэкI, Париж щыщ Жан Шарден (1643-1713) 1672 гъэм бадзэуэгъуэм и 27-м щегъэжьауэ фокIадэм и 10-м нэс Тэн (Дон) псым къыщыщIидзэри, хы ФIыцIэ Iуфэр иIыгъыурэ зэпиупщIыгъащ Нарт къуажэхэм я хэгъэгур, Шапсыгъыр, Убыхыр, Абхъазыр, Ингур псым еуалIэу Мингрелым нэсыху.

Подробности... | Просмотрено: 4
Спорт

18.09.2020 - 08:00

Джудэ-адыгэлI

2000 гъэхэм я пэщIэдзэр хуабжьу хуэугъурлащ Налшык и «Спартак»-м. Урысей Федерацэм футболымкIэ и япэ дивизионым щекIуэкI зэхьэзэхуэм етIуанэ увыпIэр къыщихьри, къэралым и командэ нэхъыфI дыдэхэм ядэджэгуну Iэмал игъуэтащ.

Подробности... | Просмотрено: 9
Махуэгъэпс

16.09.2020 - 08:20

Ажалищэм къела

Къамэ дзитI зыIуту,
Ар хэтащ зауищым,
Уащхъуэ гъуэгу къриту,
Къелащ ажалищэм.
Финляндием и мэзым
ЩыхьэщIащ зекIуэлIыр,
Абдеж шэгын гъуэзым
Щепэмащ зауэлIыр.
Мэзкуу зыхъумахэм
Яхэтащ жыджэру,
Фашист щхьэрыуахэм

Подробности... | Просмотрено: 4

Страницы