22.05.2018, 12:47 - Статья

 Лашынкъей къуажэм къы­щхьэщыт Дыкъуакъуэжь и щыгум къыщызэрагъэпэща зэхыхьэ дахэр адыгэхэм нып яIэ зэрыхъужрэ илъэси 182-рэ щрикъу махуэм ирырагъэхьэлIат. Абдежым щыт­лъэгъуахэр гунэс зэрытщы­хъуарщ къытедгъэзэжу мы Iуэхум нэхъ убгъуауэ дыщIытетхыхьыжри. 

22.05.2018, 12:41 - Статья

 «Лъэпкъыпсэм и хьэуар, ар зэрыбауэр къыщIэхъуэ щIэблэрщ», - жаIэ. А щIэблэм я гупсысэмрэ я Iуэху зехьэкIэмрэ зэрелъытар белджылыщ ди лъэпкъым и къэкIуэнур. IуэхуфI куэдкIэ узыщыгугъ хъуну ныбжьыщIэ дызэриIэм дрогушхуэ. Мы си тхыгъэмкIэ нэIуасэ фызыхуэсщIыну щIалэгъуалэр жыджэрщ, акъылыфIэщ, балигъ гъащIэм лъэ быдэкIэ хэувэну хьэзырщ.

22.05.2018, 12:38 - Статья

 Нобэ ди псэлъэгъу Едыдж Нихьаи лъэпкъкIэ абэзэхэщ, Тыркум илъэс 25-кIэ нэмыцэбзэр щригъэджащ. 1995 гъэм Хэкум къэIэпхъуэжауэ, и унагъуэр и гъусэу Налшык къалэм щопсэу. Абы «Тамерис» шхапIэр егъэлажьэ, жылагъуэ Iуэхухэм жыджэру хэтщ, псапащIэщ, куэдым дэIэпыкъуэгъу яхуохъу.

22.05.2018, 12:34 - Статья

 Адыгэ лъэпкъым лъа­п­сэрыхыр къытхуэзыхьа, лIэщIыгъуэкIэ екIуэкIа Урыс-Кавказ зауэм зи гуащIи зи гъащIи щымысхьу лъэпкъ щхьэхуитыныгъэм щIэзэуа дзэпщ лIыхъужь куэдым я гъащIэм и къекIуэкIыкIар ди нобэм зэфIагъэувэжащ. 

22.05.2018, 12:29 - Статья

 1939 гъэм адыгэ тхыдэдж, бзэ щIэныгъэлI, юрист, политик цIэ­рыIуэ Намитокъуэ Айтэч и IэдакъэщIэкIыу франджыбзэкIэ дунейм къытехьауэ щытащ «Адыгэхэм я къэхъукIэр» тхылъыр. Куржы республикэм и щыхьэр Тбилиси щылажьэ «Адыгэ щэнхабзэ IуэхущIапIэм» и жэрдэмкIэ зи гугъу тщIы тхылъыр урысыбзэкIэ къыдэкIащ.

22.05.2018, 12:12 - Статья

 ЛIыхъужъ цIэрыIоу, Кавказ заом илъэхъан адыгэмэ яшъхьафитыныгъэ фэбэнэгъэ ШэрэлIыкъо Тыгъужъыкъо Къызбэч исаугъэт мэлылъфэгъум и 28-м Афыпсыпэ къыщызэIуахыгъ.

22.05.2018, 12:07 - Статья

 Щикъухьащ дунеижьым ди адыгэр! Мы псалъэхэращ япэу си гум къэкIыр хамэ къэрал щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм сарихьэлIа иужь. Ди лъэпкъыр дунеижьым и дурэшхэм ди­къухьащ Урыс-Кавказ зауэм, хамэ къэралхэм игуэша ­хъуащ.

22.05.2018, 11:49 - Статья

 Хамэ къэралхэм щыпсэу ди лъэп­къэгъухэм «адыгэ Iуэхур» къэ­ра­лыгъуэ утыку ихьауэ, Урыс-Кавказ зауэм политикэ, тхыдэ, хабзэ, цIыхугъэ я лъэныкъуэкIэ хуэфащэ цIэр игъуэтыжын хуейуэ къагъэув куэд щIауэ. 

Последнее


Лъэпкъым и гупсысэм зрегъэужь

 Лашынкъей къуажэм къы­щхьэщыт Дыкъуакъуэжь и щыгум къыщызэрагъэпэща зэхыхьэ дахэр адыгэхэм нып яIэ зэрыхъужрэ илъэси 182-рэ щрикъу махуэм ирырагъэхьэлIат. Абдежым щыт­лъэгъуахэр гунэс зэрытщы­хъуарщ къытедгъэзэжу мы Iуэхум нэхъ убгъуауэ дыщIытетхыхьыжри. 

Хэку зырыз къыщыхъуами, я псэр адыгэпсэщ

 «Лъэпкъыпсэм и хьэуар, ар зэрыбауэр къыщIэхъуэ щIэблэрщ», - жаIэ. А щIэблэм я гупсысэмрэ я Iуэху зехьэкIэмрэ зэрелъытар белджылыщ ди лъэпкъым и къэкIуэнур. IуэхуфI куэдкIэ узыщыгугъ хъуну ныбжьыщIэ дызэриIэм дрогушхуэ. Мы си тхыгъэмкIэ нэIуасэ фызыхуэсщIыну щIалэгъуалэр жыджэрщ, акъылыфIэщ, балигъ гъащIэм лъэ быдэкIэ хэувэну хьэзырщ. Ахэр теплъэкIэ, гупсысэкIэкIэ зэмыщхьми, хамэ къэрал зырыз къыщыхъуами, къызыхэкIа лъэпкъым хуаIэ лъагъуныгъэмрэ абы теухуа я гурылъхэмкIэ зэхуэдэщ. 

Зауэ-банэм фIы къишэркъым

 Нобэ ди псэлъэгъу Едыдж Нихьаи лъэпкъкIэ абэзэхэщ, Тыркум илъэс 25-кIэ нэмыцэбзэр щригъэджащ. 1995 гъэм Хэкум къэIэпхъуэжауэ, и унагъуэр и гъусэу Налшык къалэм щопсэу. Абы «Тамерис» шхапIэр егъэлажьэ, жылагъуэ Iуэхухэм жыджэру хэтщ, псапащIэщ, куэдым дэIэпыкъуэгъу яхуохъу.

Хуэмыфащэу тщыгъупща лIыхъужь

 Адыгэ лъэпкъым лъа­п­сэрыхыр къытхуэзыхьа, лIэщIыгъуэкIэ екIуэкIа Урыс-Кавказ зауэм зи гуащIи зи гъащIи щымысхьу лъэпкъ щхьэхуитыныгъэм щIэзэуа дзэпщ лIыхъужь куэдым я гъащIэм и къекIуэкIыкIар ди нобэм зэфIагъэувэжащ. 
Зауэ щыхъукIэ, лъэпкъым, лIыхъужьхэм я мы­за­къуэу, къэрабгъэхэри, щхьэ­хуещэхэри, жасус­ тIас­хъэщIэххэри къахокI. НэхъыкIэжыр аращи, хуэмыфащэу «лIыхъужьыцIэр» зэ­зыгъэпщIхэри, ар къи­лъэщыпауэ зылъы­мы­сыж­хэри куэдщ. 

«Адыгэхэм я къэхъукIэр»

 1939 гъэм адыгэ тхыдэдж, бзэ щIэныгъэлI, юрист, политик цIэ­рыIуэ Намитокъуэ Айтэч и IэдакъэщIэкIыу франджыбзэкIэ дунейм къытехьауэ щытащ «Адыгэхэм я къэхъукIэр» тхылъыр. Куржы республикэм и щыхьэр Тбилиси щылажьэ «Адыгэ щэнхабзэ IуэхущIапIэм» и жэрдэмкIэ зи гугъу тщIы тхылъыр урысыбзэкIэ къыдэкIащ.

ЛIэшIэгъухэр зэзыпхырэ лIыхъужъ

 ЛIыхъужъ цIэрыIоу, Кавказ заом илъэхъан адыгэмэ яшъхьафитыныгъэ фэбэнэгъэ ШэрэлIыкъо Тыгъужъыкъо Къызбэч исаугъэт мэлылъфэгъум и 28-м Афыпсыпэ къыщызэIуахыгъ.

Европэ шэрджэсхэм я гурылъхэр

 Щикъухьащ дунеижьым ди адыгэр! Мы псалъэхэращ япэу си гум къэкIыр хамэ къэрал щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм сарихьэлIа иужь. Ди лъэпкъыр дунеижьым и дурэшхэм ди­къухьащ Урыс-Кавказ зауэм, хамэ къэралхэм игуэша ­хъуащ. Зи хэку зрагъэбгынахэм къатехъукIыжа адыгэхэм щыпсэу къэралхэм пщIэ, ахэр зыпэрыт Iуэхухэм ехъулIэныгъэ щаIэщ, я IэнатIэр жэуаплыныгъэ пылъу зэрырахьэкIым къыхэкIыу къулыкъушхуэхэр дзыхь къыхуащI. Апхуэдэщ Европэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэри. 

Адыгэ тхыдэ щIэныгъэмрэ Урыс-Кавказ зауэр джын Iуэхумрэ

 Хамэ къэралхэм щыпсэу ди лъэп­къэгъухэм «адыгэ Iуэхур» къэ­ра­лыгъуэ утыку ихьауэ, Урыс-Кавказ зауэм политикэ, тхыдэ, хабзэ, цIыхугъэ я лъэныкъуэкIэ хуэфащэ цIэр игъуэтыжын хуейуэ къагъэув куэд щIауэ. 

Мы махуэхэм

Накъыгъэм и 19, щэбэт 

  • 1943 гъэм СССР-м Зыхъу­мэжыныгъэмкIэ и къэрал комитетым Бахъсэн ГЭС-р зэфIэгъэувэжыным теухуа уна­фэ къищтащ.
  • КъБКъУ-р къэзыуха, Хьэ­рып къэралхэм я лигэм и секретарь нэхъыщхьэм и къуэ­дзэ, Иорданием щэнхабзэмкIэ и министру щыта Нэгуэр Нанси къыщалъхуа махуэщ.

Дунейм и щытыкIэнур

«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, уэшх тIэкIу къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 22 -23-рэ, жэщым градус 14 - 15 щыхъунущ.

Накъыгъэм и 20, тхьэмахуэ

ГъэфIэж пшыхь

 КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэмрэ Къэбэрдей Адыгэ Хасэмрэ илъэс 20-м нэблэгъауэ ирагъэкIуэкI «Си бзэ - си псэ, си дуней» хэгъэгупсо зэпеуэм и гъэфIэж пшыхьыр Тырныауз къалэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм щызэхэтащ дыгъуасэ.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS