16.05.2016, 15:30 - Новости

Тяжёлую утрату понесла журналистика Кабардино-Балкарии. На 48-м году жизни после непродолжительной болезни скончалась ответственный секретарь газеты «Адыгэ псалъэ» Гурижева Мадина Азреталиевна.

16.03.2016, 14:17 - Статья

КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий хэтащ къэрал дэIэпыкъуныгъэ зыгъуэтыну инвестицэ проектхэм траухуа зэхуэсым

14.03.2016, 15:41 - Статья

Урысейм и премьер-министр Медведев Дмитрий Москва щригъэкIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ феде- ральнэ округым и гъэсы­ныпхъэ-энергетикэ ком­п­­­лек­сым зегъэу­жьы­нымкIэ Правительствэм и комис­сэм и зэIущIэ. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.

08.02.2016, 14:29 - Статья

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ къипщытащ сабийхэм я узыншагъэр щрагъэ­фIакIуэу Долинск щыIэ «Радуга» республикэ центрым и лэжьыгъэр, и щытыкIэр зыхуэдэр.

IуэхущIапIэм и унафэщI Махуэ Юрий зэрыжиIамкIэ, мы зэманым я деж сабий 200-м щIигъум я узыншагъэр щрагъэфIакIуэ, зыщагъэпсэху. Абы къыхигъэщащ я психологхэм я бжыгъэм зэрыхагъэхъуар.

08.02.2016, 14:27 - Статья

КъБР-м и Правительст­вэм и УнафэщI Мусуков Алий дыгъуасэ иригъэкIуэ­кIа зэIущIэм щытепсэ­лъы­хьащ гъуэгум шынагъуэншагъэр къыщызэгъэпэ­щынымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и правительствэ комиссэм и пщэрылъхэр республикэм гъэзэщIа зэрыщыхъум.

Последнее


Гурижева Мадина Азреталиевна

Тяжёлую утрату понесла журналистика Кабардино-Балкарии. На 48-м году жизни после непродолжительной болезни скончалась ответственный секретарь газеты «Адыгэ псалъэ» Гурижева Мадина Азреталиевна.

Европэм щынэхъ лъагэ дыдэ

Нэгъабэ «Iуащхьэмахуэ» курортым инвестицэу ­халъхьащ сом зы мелардым щIигъу. 2020 гъэм нэсыху абы аргуэру сом меларди 6-м нэблагъэ хуаутIыпщыну я мурадщ.

Дызэрыт илъэсым Къэбэрдей-Балъкъэрым и «Iуащ­хьэмахуэ» курортым хуаутIыпщынущ сом мелуан ­ 800-м нэблагъэ, къыхигъэщхьэхукIащ республикэм и премьер-министр Мусуков Алий.

«Республикэм и турист щIыналъэ нэхъ мыхьэнэшхуэ дыдэ зиIэр Iуащхьэмахуэ лъапэрщ, «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» АО-рщ. Иужьрейр щытщ «Iуащхьэмахуэ» курортыр зезыхьэ компаниеу.

Къалэным хуэпэжахэр

КъБР-м щыIэ МВД-м и коллегием и зэIущIэ екIуэ­кIащ.

Абы хэтащ министерс­твэм и IуэхущIапIэ псоми я унафэщIхэр, Урысейм и МВД-м и Краснодар университетым IэщIагъэм ­щыхагъахъуэ и Кавказ ­Ищхъэрэ институтым (Налшык къ.) и унафэщI Щхьэгъэпсо Заурбий, КъБР-м и Хабзэхъумэ IэнатIэхэмрэ къэрал кIуэцIыдзэхэмрэ я ветеранхэм я советым и унафэщI Думай Борис. ЗэIущIэр къыщIадзащ зи къалэн зыгъэзащIэу хэ­кIуэда я лэжьакIуэхэм къыхуа­гъэфэща дамыгъэ­хэр яты­жынымкIэ.

Пэублэ IэIэтыр йокIуэкI

Куба къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм щекIуэкIащ «Урысей зэкъуэт» политикэ партым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм щыщу УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм кIуэну зыкъэзыгъэлъэгъуахэмрэ районым щып­сэухэмрэ я зэIущIэ.

ЩIыпIэ самоуправленэм и советым и унафэщIым и къуэдзэ Ахъуэбэч Анзор къызэхуэсахэр щигъэгъуэзащ накъыгъэм и 22-м щыIэну IэIэтым къигъэувхэм.

Бахъсэн щIыналъэм и цIыхухэм я пащхьэ къыщыпсэлъащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал мэкъумэш университетым и ректор Апажэ Аслъэн, хьэрычэтыщIэхэу Дым Мухьэмэдрэ Морозов Викторрэ.

Бахъсэнёнкэ япэ йощ

Ар наIуэ щыхъуащ щIыпIэ унафэр зезыгъакIуэ IуэхущIапIэм и махуэр щагъэ­лъэпIа гуфIэгъуэ зэIущIэм. Абы хэтащ щIыпIэ самоуправленэм и IэнатIэхэмрэ республикэм и жылагъуэмрэ я лIыкIуэ­хэр.

Зэпеуэр къызэрагъэпэщащ КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэмрэ Муници­пальнэ щIыналъэхэм я зэгухьэныгъэмрэ.

«КъБР-м и жылагъуэхэм я муниципальнэ щIыналъэ нэхъыфI» зэхьэзэхуэм зэрыщытекIуам папщIэ, Бахъсэнёнкэ къуажэм и унафэщIхэм, гуфIэгъуэ щытыкIэм иту, япэ нагъыщэм и диплом хуагъэфэщащ.

Мамбэт Хъаджэт математикэмкIэ егъэджакIуэ нэхъыфIщ

Шэджэм муниципальнэ щIыналъэм иджыблагъэ щекIуэкIащ математикэмкIэ егъэджакIуэ нэхъыфIыр къыхэхыным теухуа ­зэпеуэ. Урысейм математикэр зэрыщрагъэджыр егъэфIэ­кIуэ­нымкIэ кон­цепцэр гъэзэщIэным хиубыдэу ар къызэригъэпэщат районым егъэджэныгъэмкIэ и управленэм.

IыхьитIу гуэшауэ ирагъэкIуэкIа зэпеуэм Шэджэм районым и курыт школхэм я егъэджакIуэу 15 хэтащ. Предметым зэрыхи­щIыкIым, ар нэхъ тэмэму сабийхэм егъэ­джынымкIэ къигъэсэбэп Iэмалхэм ятещIы­хьауэ япэ увыпIэр хуагъэфэщащ Шэджэм къалэм дэт курыт школ №1-м и егъэджакIуэ Мамбэт Хъаджэт.

Нэхъ езэгърабгъур къыхах

Ди газетым зэрытетащи, Къэбэрдей-Балъ­къэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий ­Налшык Мэлбахъуэм и цIэр зезыхьэ уэ­рамым телъ автомобиль лъэмыжым и щытыкIэр мэлыжьыхьым и 23-м къип­щытащ. Абы щыгъуэ зыхуэфащэ ­Iэ­натIэхэм я унафэщIхэм я пщэ ирилъ­хьащ, зи пIалъэр икIа ухуэныгъэм и Iуэхур ­куууэ яджу, ещIапхъэу къалъытэр ягъэбелджылыну.

Уафэгур есей

Гъатхэмрэ Лэжьыгъэмрэ я махуэшхуэм ирихьэлIэу, Шэджэм муниципальнэ щIыналъэм щыпащащ Хэку зауэш­хуэм ТекIуэныгъэ Иныр къызэрыщахьрэ илъэс 71-рэ зэрыри­къум теухуа фэеплъ зэхыхьэхэм.

Зэи кIуэдынукъым

Джылахъстэнейм Накъыгъэ махуэшхуэхэм зы­хуигъэхьэзырын пасэу щIидзащ. ЩIыпIэ администрацэхэм я Iэтащхьэхэм пщэрылъ щащIри, фэеплъ сынхэр зыхуей хуагъэзащ. ЩIышылэ - мэлы­жьыхь мазэхэм къагъэ­щIэ­рэ­щIэ­жащ Хэку зауэш­хуэм и ветеранхэм, абы хэкIуэдахэм я сурэтхэр.

Накъыгъэм и 1-м Тэрч район администрацэм щэнхабзэмкIэ и къудамэм къы­зэ­ригъэпэщащ Гъатхэмрэ Лэжьыгъэмрэ я ­махуэм теухуа пшыхьыр. ЦIыхухэр щызэхуэсащ Тэрч къалэ дэт ЩэнхабзэмкIэ унэми. Къалэдэсхэр ирагъэблэгъат «Мамырыгъэм ды­хуэвгъэхъуахъуэ» зэ­хыхьэм.

ЕсэнтIыгу къалэм щытепсэлъыхьащ инвестицэ проект хэхахэм

КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий хэтащ къэрал дэIэпыкъуныгъэ зыгъуэтыну инвестицэ проектхэм траухуа зэхуэсым

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS