16.11.2018, 12:19 - Статья

 Налшык къалэм жэпуэ­гъуэ мазэм щекIуэкIа «Королева Кавказа» лъэпкъ фестиваль-зэхьэзэхуэм «Гуащэнэ тхьэIухуд» цIэр къыщыхуагъэфэщащ Блий Каринэ. 

16.11.2018, 12:15 - Статья

 Зэманыр IуэхукIэ зыгъэнщIыфхэм ящыщщ ­Тау­чэ (Щомахуэхэ япхъущ) Альбинэ. Ар Шэ­рэдж Ищхъэрэ къуа­жэм къыщалъхуащ, и IэщIагъэкIэ ­бухгалтерщ, ауэ IэпщIэ­лъапщIагъэм дихьэхауэ, хьэпшып хьэ­лэмэт куэд ещI.

16.11.2018, 12:06 - Статья

 Тэрч районым и сымаджэщ нэхъыщхьэм нев­рологиемкIэ и къудамэ №1-м и унафэщI, категорие нэхъыщхьэ зиIэ ­дохутыр Дэцырхъуей ­Таисэ зи лэжьыгъэр фIы­уэ зылъагъухэм, сыма­джэ­хэм гудзакъэ хэлъу ябгъэдэтхэм ящыщ зыщ.

16.11.2018, 12:01 - Статья

 Акъбащ Ипщэ къуажэм къыщалъхуа Щомахуэ Мадинэ Анатолэ и пхъур илъэс 27-рэ хъуауэ егъэджакIуэ IэщIагъэм иролажьэ. Мадинэ и зэфIэкIхэр районым щынэрылъагъущ. Абы и щыхьэту, иджыблагъэ бзылъхугъэм къы­хуагъэфэщащ КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIа­лэгъуа­лэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм и щIыхь тхылъыр.

16.11.2018, 11:53 - Статья

 ЦIыхур дунейм ехыжа нэужьщ абы и уасэр къыщыпщIэр. Махуэ къэс жыхуиIэм хуэдэу узыхуэзэр, плъагъур, куэдкIэ узыдэгуашэр и мы­­чэзууэ пIэ­щIэкIы­ныр гуауэ ­тIуащIэщ. Зэманыр кIуэхукIэ ­хьэкъ пщохъу апхуэдэ цIыхум узэ­ры­хуэны­къуэр, уи гупсысэ, уи гукъеуэ, узэ­рыгуфIэ Iуэхухэр зэп­хьэ­лIэу укъы­зы­дэгъуэгуры­кIуар уи псэм къы­зэ­рилъы­хъуэр. 

16.11.2018, 11:43 - Статья

 Дунейм ехыжащ публицист цIэрыIуэ, щэнхабзэр джы­нымкIэ зэфIэкI къы­зэрымыкIуэ зэрыбгъэдэлъыр къэзыгъэлъэгъуа бзылъхугъэ, егъэджакIуэ щыпкъэ, Урысей Федерацэм и Журна­листхэм я зэгухьэныгъэм епхауэ лажьэ, лъэпкъ­хэм я дин зэхущытыкIэхэм ятеухуа къэ­хутэныгъэхэр хъыбар­егъа­щIэ IэнатIэм щегъэ­кIуэкIынымкIэ цент­рым и уна­фэщI Кусовэ - Шыхъуэ Сулиетэ Аслъэн и пхъур.

16.11.2018, 11:30 - Статья

 Урысейм щIэныгъэхэмкIэ и акаде­мием и Къэбэрдей-Балъкъэр центрым Гуманитар щIэныгъэхэмкIэ и институтым щекIуэкIа фэеплъ зэIущIэр иры­рагъэхьэлIащ Кавказ бзэщIэныгъэлI цIэрыIуэ Къумахуэ Мухьэдин Iэбубэ­чыр и къуэр къызэралъхурэ илъэс 90 зэрырикъум. 

16.11.2018, 11:24 - Статья

 ЩэкIуэгъуэм и 10-м ягъэ­лъэпIащ Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэм я лэжьакIуэм и ­махуэр. КъБР-м щыIэ МВД-м щекIуэкIащ абы теухуа зэхыхьэ. 

Последнее


Зэлэжьын я куэду зэхьэзэхуэр зэпагъэу

«Спартак - Налшык» (Налшык) - «Академия» (Дон Iус Ростов) - 0:1 (0:0). Налшык. «Спартак» стадион. ЩэкIуэ­гъуэм и 11-м. ЦIыхуи 100 еплъащ. 
Судьяр: Иванников (Ставрополь). 
«Спартак-Налшык»: Щоджэн, Лелюкаев, Ольмезов, Белоусов, КIэдыкIуей, Машэжь, Салахетдинов (Талабкэ, 80), Михайлов (Iэпщацэ, 33), Мэшыкъуэ Хь. (Ашу, 59), Бацэ (Мэшыкъуэ И., 46), Бажэ. 
«Академия»: Воронин, Обрезков (Аладьин, 64), Федотов, Савин, Далиев, Кормишин (Шульженкэ, 78), Губочкин, Донсков, Орлов, Кузнецов, Крюков (Чернов, 54).
Топыр дигъэкIащ: Кормишиным, 63 (0:1).

Щыпкъагъэ зыхэлъ пщащэ дахэ

 Налшык къалэм жэпуэ­гъуэ мазэм щекIуэкIа «Королева Кавказа» лъэпкъ фестиваль-зэхьэзэхуэм «Гуащэнэ тхьэIухуд» цIэр къыщыхуагъэфэщащ Блий Каринэ. 
Хъыджэбзыр Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и етхуанэ курсым щоджэ, апхуэдэуи мы гъэм щIэтIысхьащ Щэнхабзэмрэ гъуазджэмкIэ колле­джым дизайн IэщIагъэм щыхуеджэну. Блийр илъэс етIуанэ хъуауэ КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и ЩIалэгъуалэ советым хэтщ, экономикэмкIэ и къудамэм и унафэщIщ. 

Альбинэ и гуащэхэр

 Зэманыр IуэхукIэ зыгъэнщIыфхэм ящыщщ ­Тау­чэ (Щомахуэхэ япхъущ) Альбинэ. Ар Шэ­рэдж Ищхъэрэ къуа­жэм къыщалъхуащ, и IэщIагъэкIэ ­бухгалтерщ, ауэ IэпщIэ­лъапщIагъэм дихьэхауэ, хьэпшып хьэ­лэмэт куэд ещI.

Дохутыр гумызагъэ Дэцырхъуей ­Таисэ

 Тэрч районым и сымаджэщ нэхъыщхьэм нев­рологиемкIэ и къудамэ №1-м и унафэщI, категорие нэхъыщхьэ зиIэ ­дохутыр Дэцырхъуей ­Таисэ зи лэжьыгъэр фIы­уэ зылъагъухэм, сыма­джэ­хэм гудзакъэ хэлъу ябгъэдэтхэм ящыщ зыщ.

IэщIагъэ псоми я щIэдзапIэ

 Акъбащ Ипщэ къуажэм къыщалъхуа Щомахуэ Мадинэ Анатолэ и пхъур илъэс 27-рэ хъуауэ егъэджакIуэ IэщIагъэм иролажьэ. Мадинэ и зэфIэкIхэр районым щынэрылъагъущ. Абы и щыхьэту, иджыблагъэ бзылъхугъэм къы­хуагъэфэщащ КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIа­лэгъуа­лэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм и щIыхь тхылъыр.
 Мадинэ бынунагъуэшхуэм къы­щыхъуащ, шыпхъуитхурэ дэлъхуитI­рэ иIэщ. ГъэщIэгъуэнращи, а зы ­унагъуэм егъэджакIуищ къыхэкIащ. 

Сыт щыгъуи дыхуэныкъуэнущ

 ЦIыхур дунейм ехыжа нэужьщ абы и уасэр къыщыпщIэр. Махуэ къэс жыхуиIэм хуэдэу узыхуэзэр, плъагъур, куэдкIэ узыдэгуашэр и мы­­чэзууэ пIэ­щIэкIы­ныр гуауэ ­тIуащIэщ. Зэманыр кIуэхукIэ ­хьэкъ пщохъу апхуэдэ цIыхум узэ­ры­хуэны­къуэр, уи гупсысэ, уи гукъеуэ, узэ­рыгуфIэ Iуэхухэр зэп­хьэ­лIэу укъы­зы­дэгъуэгуры­кIуар уи псэм къы­зэ­рилъы­хъуэр. 

Зэгъунэгъухэм я зэхыхьэ

 Тэрч районым щекIуэкIащ «Ды­зэкъуэтмэ, ды­лъэщщ» зыфIаща фестивалыр.
 КъБР-м Граждан жылагъуэ ­Iуэ­­ху­щIапIэхэм ядэ­лэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министерствэм, Тэрч районым и щIыпIэ администрацэр и дэ­Iэпыкъуэгъуу, къы­зэригъэпэща зэхыхьэм хэтащ Шэрэдж, Прохладнэ районхэм, Осетие Ищхъэрэ - Алание, Ингуш республикэхэм я лIыкIуэхэр.

Кусовэ - Шыхъуэ Сулиетэ Аслъэн и пхъур

 Дунейм ехыжащ публицист цIэрыIуэ, щэнхабзэр джы­нымкIэ зэфIэкI къы­зэрымыкIуэ зэрыбгъэдэлъыр къэзыгъэлъэгъуа бзылъхугъэ, егъэджакIуэ щыпкъэ, Урысей Федерацэм и Журна­листхэм я зэгухьэныгъэм епхауэ лажьэ, лъэпкъ­хэм я дин зэхущытыкIэхэм ятеухуа къэ­хутэныгъэхэр хъыбар­егъа­щIэ IэнатIэм щегъэ­кIуэкIынымкIэ цент­рым и уна­фэщI Кусовэ - Шыхъуэ Сулиетэ Аслъэн и пхъур.

И зэфIэкIыр инт

 Урысейм щIэныгъэхэмкIэ и акаде­мием и Къэбэрдей-Балъкъэр центрым Гуманитар щIэныгъэхэмкIэ и институтым щекIуэкIа фэеплъ зэIущIэр иры­рагъэхьэлIащ Кавказ бзэщIэныгъэлI цIэрыIуэ Къумахуэ Мухьэдин Iэбубэ­чыр и къуэр къызэралъхурэ илъэс 90 зэрырикъум. 

ЛэжьакIуэ нэхъыфIхэр ягъэпажэ

 ЩэкIуэгъуэм и 10-м ягъэ­лъэпIащ Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэм я лэжьакIуэм и ­махуэр. КъБР-м щыIэ МВД-м щекIуэкIащ абы теухуа зэхыхьэ. 

Страницы

Подписка на Электронная газета "Адыгэ псалъэ" RSS