18.08.2017, 11:42 - Новости

 Урысейм и УМВД-м Налшык къалэм щиIэ къу­дамэм и Жылагъуэ советым хэтхэм «Долинск» ­санаторэм зыщызыгъэп­сэху сабийхэр хуагъэзащ Къэбэрдей-Балъкъэ­рыр зэ­­рыгушхуэ, 2016 гъэм екIуэкIа Олимп Джэгухэм дыжьын медаль къы­щы­зыхьа Джэду Iэни­уар. 

18.08.2017, 11:37 - Статья

 Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм шы­щхьэуIум и 9-м щекIуэкIащ «Кавказ лъабжьэр - лъабжьэ быдэщ» пшы­хьыр. Ар IуэхущIапIэм ­къекIуалIэхэр щеджэ пэ­шым и лэжьакIуэхэм къы­зэрагъэпэщащ, Зи щIы­налъэм исыж лъэпкъхэм  я дунейпсо махуэм хуэ­кIуэу.

18.08.2017, 11:22 - Статья

 УФ-м щIэныгъэмрэ техникэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, химие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Мэшыкъуэ Нуралий ящыщщ щIэныгъэшхуэ зыбгъэ­дэлъ лъэпкъ IэщIагъэлIхэм, ди щIыналъэм и жылагъуэ лэжьа­кIуэ цIэрыIуэхэм.

18.08.2017, 10:43 - Новости

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ еплъащ Герхожан псы­щхьэм къыщежьэу Тырныауз къалэм дэлъэда ятIэпсым и Iэужьыр гъэ­кIуэдыным зэрелэжьымрэ щытыкIэр зыхуэдэмрэ.

16.08.2017, 13:57 - Новости

 Орёл къалэм щызэхэтащ Iэпщэрыбанэ зэзауэ спорт лIэужьыгъуэмкIэ дунейпсо зэхьэзэхуэ. «Грозный Иван  и Мемориал» зыфIаща а зэ­пеуэм ­щы­зэпэщIэтащ Урысейм, Чехием, Румынием, Къэзахъстаным, Уз­бекис­таным щыщ спортсмен лъэщ 12. 

16.08.2017, 13:44 - Новости

  «Iуащхьэмахуэ» жур­налым и зи чэзу ещанэ къы­дэ­кIыгъуэр дунейм къы­техьащ.

16.08.2017, 13:20 - Статья

 Зи теплъэкIи зэкIуж, куэдым хуэнабдзэгуб­дзаплъэ, зи гупсысэр жыжьэ нэс Жыгуэ Иннэ «зэфэну псыр къыщы­жэнур дяпэкIэщ» жы­хуаIэ ныбжьым итщ.

Последнее


Ягъэлъэгъуэн яIэщ

  Ныкъуэдыкъуагъ зыбгъэ­дэлъ­хэм я Iэдакъэ къыщIэкIа сурэтхэм я гъэлъэгъуэныгъэ екIуэкIынущ.

Къалэр ягъэщIэращIэ

 Налшык и теплъэр гъэ­дэ­хэныр зи къалэнхэм я зэ­фIэкI псори ирахьэлIэ махуэшхуэ дызыхуэкIуэм ­къалэр хуагъэхьэ­зы­ры­ным.

Чемпионыр сабийхэм яхуозэ

 Урысейм и УМВД-м Налшык къалэм щиIэ къу­дамэм и Жылагъуэ советым хэтхэм «Долинск» ­санаторэм зыщызыгъэп­сэху сабийхэр хуагъэзащ Къэбэрдей-Балъкъэ­рыр зэ­­рыгушхуэ, 2016 гъэм екIуэкIа Олимп Джэгухэм дыжьын медаль къы­щы­зыхьа Джэду Iэни­уар. 

Зи щIыналъэм исыж лъэпкъхэм я махуэшхуэ

 Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм шы­щхьэуIум и 9-м щекIуэкIащ «Кавказ лъабжьэр - лъабжьэ быдэщ» пшы­хьыр. Ар IуэхущIапIэм ­къекIуалIэхэр щеджэ пэ­шым и лэжьакIуэхэм къы­зэрагъэпэщащ, Зи щIы­налъэм исыж лъэпкъхэм  я дунейпсо махуэм хуэ­кIуэу.

Насыпым и къежьапIэ

 УФ-м щIэныгъэмрэ техникэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, химие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Мэшыкъуэ Нуралий ящыщщ щIэныгъэшхуэ зыбгъэ­дэлъ лъэпкъ IэщIагъэлIхэм, ди щIыналъэм и жылагъуэ лэжьа­кIуэ цIэрыIуэхэм. Егъэджэныгъэ-­гъэ­сэныгъэ IэнатIэмрэ щIэны­гъэ-къэхутэныгъэ лэжьыгъэмрэ илъэс 46-рэ хъуауэ зэдехь Мэшыкъуэм, ныкъусаныгъэ хэмылъу, пщIэрэ щIыхьрэ иIэу, и Iуэху зехьэкIэмрэ дуней еплъыкIэхэмрэ куэдым щапхъэ яхуэхъуу. ЩIэныгъэлI щыпкъэм и  ныбжьыр мы махуэхэм илъэс 70 ирикъуащ.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Унафэ

 Герхожан псым къилъэс ятIэр кърихьэхыу зэрыхуежьам икIи абы Бахъсэн псыр зэрыIуищIэм, Тырныауз къалэмрэ Iуащхьэмахуэ, Бахъсэн рай­о­н­хэм хыхьэ жылагъуэхэу ищхъэрэкIэ щы­Iэхэмрэ псыр ящIэуэнкIэ шынагъуэ зэ­рыщыIэм къыхэкIыу, «ЦIыхухэмрэ щIыналъэхэмрэ щIыуэпсым и къэхъу­къащIэхэм, техникэр къызэрагъэсэбэпым къадэкIуа ­къы­зэрымыкIуэ щыты­кIэхэм ящыхъу­мэным и IуэхукIэ» Федеральнэ законым, «КъызэрымыкIуэ щы­тыкIэхэр къэмыгъэхъунымрэ абыхэм я лъэужьхэр гъэкIуэдыжынымкIэ къэрал системэ ­зэгуэтым теухуауэ» 2003 гъэм дыгъэ­гъазэм и 30-м Урысей Феде

Мы махуэхэм

ШыщхьэуIум и 17, махуэку

ЦIыху зэрыхэмыкIуэдарщ нэхъыщхьэр

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ еплъащ Герхожан псы­щхьэм къыщежьэу Тырныауз къалэм дэлъэда ятIэпсым и Iэужьыр гъэ­кIуэдыным зэрелэжьымрэ щытыкIэр зыхуэдэмрэ.

ЩытыкIэм щыгъуазэ зещI

 Путин Владимир Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий телефонкIэ къепсэ­лъащ икIи щыгъуазэ зищIащ къызэрымыкIуэ щы­тыкIэ къыщыхъуа щIыпIэм и Iуэху зыIутым.

«Грозный Иван и мемориал» зэпеуэм щытокIуэ

 Орёл къалэм щызэхэтащ Iэпщэрыбанэ зэзауэ спорт лIэужьыгъуэмкIэ дунейпсо зэхьэзэхуэ. «Грозный Иван  и Мемориал» зыфIаща а зэ­пеуэм ­щы­зэпэщIэтащ Урысейм, Чехием, Румынием, Къэзахъстаным, Уз­бекис­таным щыщ спортсмен лъэщ 12. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS