16.03.2016, 14:17 - Статья

КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий хэтащ къэрал дэIэпыкъуныгъэ зыгъуэтыну инвестицэ проектхэм траухуа зэхуэсым

14.03.2016, 15:41 - Статья

Урысейм и премьер-министр Медведев Дмитрий Москва щригъэкIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ феде- ральнэ округым и гъэсы­ныпхъэ-энергетикэ ком­п­­­лек­сым зегъэу­жьы­нымкIэ Правительствэм и комис­сэм и зэIущIэ. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.

08.02.2016, 14:29 - Статья

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ къипщытащ сабийхэм я узыншагъэр щрагъэ­фIакIуэу Долинск щыIэ «Радуга» республикэ центрым и лэжьыгъэр, и щытыкIэр зыхуэдэр.

IуэхущIапIэм и унафэщI Махуэ Юрий зэрыжиIамкIэ, мы зэманым я деж сабий 200-м щIигъум я узыншагъэр щрагъэфIакIуэ, зыщагъэпсэху. Абы къыхигъэщащ я психологхэм я бжыгъэм зэрыхагъэхъуар.

08.02.2016, 14:27 - Статья

КъБР-м и Правительст­вэм и УнафэщI Мусуков Алий дыгъуасэ иригъэкIуэ­кIа зэIущIэм щытепсэ­лъы­хьащ гъуэгум шынагъуэншагъэр къыщызэгъэпэ­щынымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и правительствэ комиссэм и пщэрылъхэр республикэм гъэзэщIа зэрыщыхъум.

27.01.2016, 15:41 - Статья

УФ-м къызэрымыкIуэ щытыкIэхэмкIэ и министр Пучков Владимир дунейм и къэхъукъащIэхэм япэщIэтынымкIэ, абыхэм я лъэужьхэр гъэкIуэдыжынымкIэ Зыуэ щыт къэрал IуэхущIапIэмрэ Урысейм и МЧС-м и къудамэхэмрэ я къалэнхэр гъэзэщIэным Кавказ Ищхъэрэм зэры­щыхуэ­хьэзырыр къеп­щытэ. Апхуэдэ Iуэхугъуэ дыгъуасэ Къэ­бэр­дей-Балъкъэ­рым щригъэкIуэкIащ.

Последнее


НэгъущIхэ щапхъэ трах

Агуей-Шапсыгъ жылэр спортымкIэ нэхъ лъэрызехьэхэр зыдэс къуажэхэм хабжэу илъэс куэд хъуауэ къогъуэгурыкIуэ. Къуа­жэр апхуэдэу цIэрыIуэ хъуныр зи фIыгъэ нэхъыжьхэм - спортым и мастер, кандидат хъуахэм, дунейпсо, урысейпсо зэпеуэхэм щытекIуахэм - я пщIэр ирамыгъэлъэхъшэ­хыжу абыхэм хаша я гъуэгум нобэ ирокIуэ нэхъыщIэхэри.

И мыхьэнэр щызэпкърах

Бахъсэн щIыналъэм и ЖКХ-м жылагъуэ кIэ­лъып­лъыныгъэмкIэ и центрым Жанхъуэтекъуэ, Зеикъуэ, ХьэтIохъущыкъуей, ПсыкIэху, Къубэ-Тэбэ къуажэхэм щыщу фэтэр куэд хъу унэхэм щыпсэухэм зэIущIэхэр ­ядригъэкIуэкIащ. Абыхэм щытепсэлъыхьащ ТСЖ-хэр щIэрыщIэу къызэгъэпэщыжыным, фэтэр куэд хъу унэхэм я инженер сетхэм кIэлъыплъыным, псэупIэхэр зехьэным хуэзэ мылъкур гъэбелджылыным пыщIа Iуэхухэм.

Бахъсэн щIыналъэм ухуэныгъэмкIэ, архитектурэмрэ ЖКХ-мкIэ и управленэм и унафэщIхэм ТСЖ-хэр щIэрыщIэу къызэгъэпэщыжыным и мыхьэнэр зэпкърахащ.

МардэщIэхэм тохьэ

Прохладнэ къалэм дэт Ремонт-ме­ханикэ заводым щызэпкъралъхьэ ма­шинэ зэмылIэужьыгъуэхэм яIэ щIэуп­щIэм къыхохъуэ.

МурадыфIхэр

«Светловодскэ» гъэш комбинатыр къыщIигъэкI ерыскъыхэкI лIэужьыгъуэхэм зэрыхигъэхъуэ­ным хущIэкъу зэпытщ.

Комбинатым нобэ иIэщ зыхуеину Iэмэпсымэхэм-кIэ къызэгъэпэща лабораторэ. Абы продукцэхэр къы-зыхащIыкI гъэшыр лъэныкъуэ куэдкIэ (и IувагъкIэ, къабзагъкIэ, къэуату щIэлъыр зыхуэдизымкIэ) щыуа­гъэншэу къыщапщытэ. Иджырей технологиехэмкIэ шэм елэжьа нэужь абы къыхащIыкI экологие къабзагъэрэ IэфIагъкIэ дэбгъуэн щымыIэу шатэ, кхъуей, ­кхъуейлъалъэ, кхъуейлъалъэ пкъыгъуэхэр.

Европэм щынэхъ лъагэ дыдэ

Нэгъабэ «Iуащхьэмахуэ» курортым инвестицэу ­халъхьащ сом зы мелардым щIигъу. 2020 гъэм нэсыху абы аргуэру сом меларди 6-м нэблагъэ хуаутIыпщыну я мурадщ.

Дызэрыт илъэсым Къэбэрдей-Балъкъэрым и «Iуащ­хьэмахуэ» курортым хуаутIыпщынущ сом мелуан ­ 800-м нэблагъэ, къыхигъэщхьэхукIащ республикэм и премьер-министр Мусуков Алий.

«Республикэм и турист щIыналъэ нэхъ мыхьэнэшхуэ дыдэ зиIэр Iуащхьэмахуэ лъапэрщ, «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» АО-рщ. Иужьрейр щытщ «Iуащхьэмахуэ» курортыр зезыхьэ компаниеу.

Къалэным хуэпэжахэр

КъБР-м щыIэ МВД-м и коллегием и зэIущIэ екIуэ­кIащ.

Абы хэтащ министерс­твэм и IуэхущIапIэ псоми я унафэщIхэр, Урысейм и МВД-м и Краснодар университетым IэщIагъэм ­щыхагъахъуэ и Кавказ ­Ищхъэрэ институтым (Налшык къ.) и унафэщI Щхьэгъэпсо Заурбий, КъБР-м и Хабзэхъумэ IэнатIэхэмрэ къэрал кIуэцIыдзэхэмрэ я ветеранхэм я советым и унафэщI Думай Борис. ЗэIущIэр къыщIадзащ зи къалэн зыгъэзащIэу хэ­кIуэда я лэжьакIуэхэм къыхуа­гъэфэща дамыгъэ­хэр яты­жынымкIэ.

Пэублэ IэIэтыр йокIуэкI

Куба къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм щекIуэкIащ «Урысей зэкъуэт» политикэ партым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм щыщу УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм кIуэну зыкъэзыгъэлъэгъуахэмрэ районым щып­сэухэмрэ я зэIущIэ.

ЩIыпIэ самоуправленэм и советым и унафэщIым и къуэдзэ Ахъуэбэч Анзор къызэхуэсахэр щигъэгъуэзащ накъыгъэм и 22-м щыIэну IэIэтым къигъэувхэм.

Бахъсэн щIыналъэм и цIыхухэм я пащхьэ къыщыпсэлъащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал мэкъумэш университетым и ректор Апажэ Аслъэн, хьэрычэтыщIэхэу Дым Мухьэмэдрэ Морозов Викторрэ.

Бахъсэнёнкэ япэ йощ

Ар наIуэ щыхъуащ щIыпIэ унафэр зезыгъакIуэ IуэхущIапIэм и махуэр щагъэ­лъэпIа гуфIэгъуэ зэIущIэм. Абы хэтащ щIыпIэ самоуправленэм и IэнатIэхэмрэ республикэм и жылагъуэмрэ я лIыкIуэ­хэр.

Зэпеуэр къызэрагъэпэщащ КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэмрэ Муници­пальнэ щIыналъэхэм я зэгухьэныгъэмрэ.

«КъБР-м и жылагъуэхэм я муниципальнэ щIыналъэ нэхъыфI» зэхьэзэхуэм зэрыщытекIуам папщIэ, Бахъсэнёнкэ къуажэм и унафэщIхэм, гуфIэгъуэ щытыкIэм иту, япэ нагъыщэм и диплом хуагъэфэщащ.

Мамбэт Хъаджэт математикэмкIэ егъэджакIуэ нэхъыфIщ

Шэджэм муниципальнэ щIыналъэм иджыблагъэ щекIуэкIащ математикэмкIэ егъэджакIуэ нэхъыфIыр къыхэхыным теухуа ­зэпеуэ. Урысейм математикэр зэрыщрагъэджыр егъэфIэ­кIуэ­нымкIэ кон­цепцэр гъэзэщIэным хиубыдэу ар къызэригъэпэщат районым егъэджэныгъэмкIэ и управленэм.

IыхьитIу гуэшауэ ирагъэкIуэкIа зэпеуэм Шэджэм районым и курыт школхэм я егъэджакIуэу 15 хэтащ. Предметым зэрыхи­щIыкIым, ар нэхъ тэмэму сабийхэм егъэ­джынымкIэ къигъэсэбэп Iэмалхэм ятещIы­хьауэ япэ увыпIэр хуагъэфэщащ Шэджэм къалэм дэт курыт школ №1-м и егъэджакIуэ Мамбэт Хъаджэт.

Нэхъ езэгърабгъур къыхах

Ди газетым зэрытетащи, Къэбэрдей-Балъ­къэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий ­Налшык Мэлбахъуэм и цIэр зезыхьэ уэ­рамым телъ автомобиль лъэмыжым и щытыкIэр мэлыжьыхьым и 23-м къип­щытащ. Абы щыгъуэ зыхуэфащэ ­Iэ­натIэхэм я унафэщIхэм я пщэ ирилъ­хьащ, зи пIалъэр икIа ухуэныгъэм и Iуэхур ­куууэ яджу, ещIапхъэу къалъытэр ягъэбелджылыну.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS