Спорт

Ер вы бжьакъуэм къокI

(Къэбэрдей-Балъкъэрым и регбим и тхыдэм щыщ Iыхьэхэр. КIэухыр)

Налшыкдэсхэм я лъагапIэ нэхъыщхьэхэр

(Къэбэрдей-Балъкъэрым и регбим и тхыдэм щыщ Iыхьэхэр)

1976 гъэм Налшык и командэр и лъагапIэ нэхъ ин дыдэхэм нэсащ. Абы джэгун щригъэжьащ Совет Союзым регбимкIэ и гуп нэхъыщхьэм икIи апхуэдэ щIыкIэкIэ ди щIалэхэм Iэмал ягъуэтащ къэралым и командэ нэхъ лъэщ дыдэу 10-м языхэз хъуну. КъищынэмыщIауэ, етIуанэу зэкIэлъхьэужьу Урысей Федерацэм и чемпион хъуащ. «Спартак» ДСО-м и Совет Нэхъыщхьэм илъэс къэс иригъэкIуэкI къэралпсо зэхьэзэхуэми дыщэ медалхэр къыщихьащ. Гуимыхуж илъэст ар!

Урысей Федерацэм и чемпионхэр

Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым къыщызэрагъэпэща Налшык и «Спартак» регби командэр 1975 гъэм Урысей Федерацэм и чемпион япэу хъуащ. А илъэс дыдэм и кIэухым ди щIалэхэм хуитыныгъэ къахьащ гъэ къакIуэм Совет Союзым и гуп нэхъыщхьэм щыджэгуну.

Дэни щыпашэщ КъалэкIыхьым щагъэсахэр

КъалэкIыхьыр (Прохладнэ) лъагапIэм щхьэпрылъ спортсмен Iэзэхэр щагъэхьэзыр щIыпIэ телъыджэщ. Абы и щыхьэтщ а къалэм къыщалъхуа икIи зыщызыгъэса Ласицкене (Кучинэ) Мариерэ Акименкэ Михаилрэ я ехъулIэныгъэхэр.

Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам и тренер нэхъыщхьэ

Илъэс блэкIам и кIэух дыдэм, дыгъэгъазэм и 30-м, Урысей Футбол Зэгухьэныгъэм Мэзкуу щригъэкIуэкIа зэIущIэм хъыбар гуапэ къытхуихьащ. Къэралым и цIыхубз командэ къыхэхам и тренер нэхъыщхьэу ягъэуващ ди лъахэгъу, «Спартак-Налшыкым» щыджэгуа икIи и тренер нэхъыщхьэу щыта Красножан Юрэ.

Япэ зыгъэсэгъуэмрэ абы ипэкIэ щыIазэхъуэкIыныгъэхэмрэ

«Спартак-Налшык» профессионал футбол клубым и КIэлъыплъакIуэ советырэ Къэбэрдей-Балъкъэрым СпортымкIэ и министерствэмрэ зэгъусэу къызэрагъэпэща зэIущIэ зэхэтащ 2021 гъэр къихьэным махуэ зытIущ фIэкIа къэмынэжауэ. 

Бжыр дзынымкIэ псоми ефIэкIыфат

Илъэс тIощIырыпщI и пэкIэ сыщылажьэ «Ленин гъуэгу» (иджы «Адыгэ псалъэ») газетым, пасэу дызэрызэгурыIуам тету, ныщIыхьащ щхьэц баринэ Iув зытет щIалэ къуэгъу щхьэпэлъагэ. И зыIыгъыкIэ къудейм къигъэлъагъуэрт къытхуеблэгъам къару къызэрымыкIуэ зэрыбгъэдэлъыр, ауэ и щэныфIагъымрэ Iэсагъэмрэ абы шэч къытраугъэхьэжырт. Зэрыпсалъэри Iэдэб дыдэут.

Ещанэ ебгъэрыкIуэныгъэ

Ди республикэм регбим щыдихьэххэм 1972 гъэм хьэлэмэт куэд къапэплъэрт. Абыхэм ящыщ зыт дяпэкIэ зэхьэзэхуэхэр зы щIыпIэм зэрыщемыкIуэкIынур, атIэ зыр адрейм и деж кIуэурэ зэпеуэм хэт командэхэр щхьэж и къалэм зэрыщызэIущIэнур. Апхуэдэ щIыкIэкIэ регбир нэхъыбэм ялъагъунут икIи куэд драгъэхьэхыфынут.

Пащты Руслан гупыр трегъэгушхуэ

Футбол

Гъэ къызэднэкIым Къэбэрдей-Балъкъэрым и футболист нэхъыфIыр игъэбелджылын папщIэ «Советская молодёжь» газетым спортым тетхыхь журналистхэм я деж ИлъэсыщIэм и пэ къихуэу щIэупщIэныгъэхэр щрегъэкIуэкI. Илъэс тIощIрэ хырэ хъуауэ зэкIэлъхьэужьу а Iуэхугъуэр щыIэщ.

НаIуэщ адыгэлъ зэрыщIэтыр

Зы махуэ гуэрым, жэпуэгъуэ мазэм и кIэуххэм, си деж телефонкIэ къэпсэлъащ филологие щIэ­ныгъэхэм я доктор, академик, Адыгеймрэ Къэ­бэрдей-Балъкъэрымрэ щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ ХьэкIуащэ Андрей. «Си лIыжьыщхьэ (дыгъэгъазэм и 27-м и ныбжьыр илъэс 91-рэ ирикъуащи, Тхьэм куэдрэ узыншэу ди япэ иригъэт!) Iэпщэрызауэм сыдихьэхыу соплъ, - къригъэжьащ абы. – Нобэ телевизорымкIэ къигъэ­лъагъуа Токов Анатолий сызэрыIуплъэу адыгэфэ есплъащ, ауэ репортажым апхуэдэ лъэпкъ къыхэщакъыми, зищIысыр къыпхуэщIэфын?»

Страницы

Подписка на RSS - Спорт