Спорт

Нэхъ псынщIэIуэу зыщыдгъэгъупщэну дыхуейт

Видеконференц зэпыщIэныгъэм и Iэмалхэр къагъэсэбэпри, накъыгъэм и 15-м Мэзкуу щрагъэкIуэкIащ Урысей Футбол Зэгухьэныгъэм и гъэзэщIакIуэ гупым и зи чэзу зэIущIэр. Абы унафэ къыщащтащ 2019 - 2020 гъэхэм премьер-лигэм щекIуэкI зэхьэзэхуэмрэ къэралым и кубокыр къэхьыным теухуа зэпеуэмрэ мэкъуауэгъуэм и 21-м щIадзэжыну. «Спартак-Налшыкыр» щыджэгу Профессионал Футбол Лигэмрэ (етIуанэ дивизион) Футбол Лъэпкъ Лигэмрэ (япэ дивизион) Iуэхур здынэсам къыщагъэувыIэ, иужьу щыджэгуа гъатхэпэм и 17-м здэщыта увыпIэхэр дэтхэнэми къыхуэнэу.

ДяпэкIи дыпэплъэнущ и ехъулIэныгъэхэм

Нэгъабэ и мэлыжьыхь (апрель) мазэм «Атырау» командэм и унафэщI къулыкъур къызэригъанэрэ лэжьапIэншэу къекIуэкIащ 1996-1998 гъэхэм Налшык и «Спартак»-м и тренер нэхъыщхьэу щыта Къумыкъу Виктор. Мыгувэу абы и унафэм щIэувэнущ Узбекистаным и футбол командэхэм ящыщ зы. Азие Курытым щыIэ цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм зэрыжаIэмкIэ, илъэс 57-рэ зи ныбжь адыгэ IэщIагъэлI цIэрыIуэм дяпэкIэ игъэсэнущ а къэралым и дивизион нэхъыщхьэм щыджэгу «Андиджан»-р.

Допинг къэпщытэныгъэхэм хригъэлъэфахэр

«Допинг» (doping) инджылыз псалъэм къокI «наркотик зэхьэлIэн» жиIэу, нэхъыбэу къыщагъэсэбэпри спортыращ. Апхуэдэу йоджэ цIыхум и зэфIэкIыр хэпщIыкIыу хагъэхъуэн папщIэ спортсменхэм хущхъуэ зэхэлъ щрахьэлIэм и деж. А Iуэхугъуэм хуабжьу дэни зыщиубгъуащ. Псом хуэмыдэу итхьэкъуар Урысейращ. Аращ дунейпсо утыкухэм ди къэралым и спортсменхэм я нэхъыбэр кIуэ пэтми нэхъ пэIэщIэ щIыхуащIыр, нэмыплъ къыщIратыр.

Топыр къыдэдзынымкIэ зыри къыпэхъунутэкъым

Мелард бжыгъэкIэ цIыхухэр дунейм щы­псэуащ, щопсэу икIи щыпсэунущ. Абыхэм ящыщу мелуанхэр топ мэджэгу. АрщхьэкIэ, гум къинэжыр гъащIэм е зыпэрыт IэнатIэм лъэужь дахэ къыщызыгъанэхэращ. Апхуэдэу щытащ Iэпщэ Александр. Ар Тбилиси и «Динамо»-мрэ Налшык и «Спартак»-мрэ яхуэу­гъурла къудейкъым, абыхэм япэ дыдэу чемпионыгъэр зыIэрагъэхьэнымкIэ сэ­бэп яхуэхъуу, атIэ топджэгушхуэм и «псалъэ щыжызыIэфащ».

Пшагъуэр щытепщэ Инджылызым

2012 гъэм Лондон щыIа Олимпиадэми бэкIэ дыщыгугъат. АрщхьэкIэ бэнакIуэхэу Махуэ Билалрэ Курамагомедов Зауррэ я домбеякъ медалхэм арэзы дыщытехъуащ. Пэжщ, Краснодар и цIэкIэ утыку ихьа, Куэблэм и цIэкIэ Мейкъуапэ щыIэ спортшколым и гъэсэн, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щеджэ Галстян Арсен дзюдомкIэ зэпеуэм чемпион щыхъуащ, ауэ Урыш Анзор медалыншэу къэнащ.

Уафэ лъабжьэр зи хэщIапIэхэм я деж

Мельбурн щыIа Олимпиадэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ щытекIуа Къардэн Мурат и лъагъуэм илъэсий дэкIри Китайм и къалащхьэ Пекин 2008 гъэм щрикIуащ Хъущт Аслъэнбэч. Килограмм 96-рэ зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм абы къыщыпэлъэщын къыхэкIакъым. Штангист ахъырзэман Аккаев Хьэжмурат и етIуанэ Олимпиадэм жэз медалыр къыщихьащ. Iыхьэншэу къэнащ дзюдоист лъэщ Джэданэ Алим.

Олимп Джэгухэр къыщежьа Афинхэм

Олимпиадэр къыщежьа Алыджым и къалащхьэ Афинхэм 2004 гъэм щекIуэкIа зэхьэзэхуэм чемпионыгъэр къытхуихьакъым. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщхэу Аккаев Хьэжмурат атлетикэ хьэлъэмкIэ дыжьыныр, Тау Хьэсэнбий дзюдомкIэ домбеякъ медалыр къалъысащ. Къэрэшей-Шэрджэсым икIа абазэ щIалэ Хърачэ Мурат боксымкIэ, Адыгейм и лIыкIуэ Алифиренкэ Сергей кIэрахъуэ гъэуэнымкIэ ещанэ хъуахэщ. Атлетикэ хьэлъэмкIэ утыку къихьа ТIэхъущ Заур Iыхьэншэ дыдэу къэнащ.

Австралие жыжьэм зи вагъуэр къыщызэщIэнэхэр

1980 гъэм Мэзкуу щекIуэкIа Олимпиадэм ди лъахэгъухэу Ахэмын Еленэрэ Рогожин Сергейрэ щытекIуа иужькIэ къыкIэлъыкIуэ олимп медалым илъэс тIощIкIэ дыпэплъащ.

Канадэмрэ Совет Союзымрэ зэпызыщIахэр

1976, 1980 гъэхэм Монреалрэ Мэзкуурэ щекIуэкIа зи чэзу гъэмахуэ Олимп Джэгухэм ди чемпионхэм иджыри 3 къыхагъэхъуащ.

Мюнхен щаIэта адыгэхэр

ЦIыху мелуанхэр зыхьа ЕтIуанэ дунейпсо зауэр зэриухрэ илъэс тIощIрэ блырэ дэкIауэ арат фашизмэр къыщежьа Германием гъэмахуэ Олимп Джэгухэр щрагъэкIуэкIам. Мюнхен къалэм 1972 гъэм щыIа XX Олимпиадэр адэжь Хэкум щыпсэу адыгэхэм яхуэфIащ - абы япэу чемпион щыхъуахэщ Адыгейм и Къуэшхьэблэ къуажэм къыщалъхуа Чыржын Мухьэрбийрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэ Шыхъуэ Борисрэ.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт