Новости

Дунейпсо зэпеуэм къыщыхожаныкI

 Иджыблагъэ Москва щекIуэкIа «Урысейм гъуазджэмкIэ и тхьэмахуэ» XXII Дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэ зэпеуэм къыщыхэжаныкIащ КъБКъУ-м и студентхэр. 

МазитI лэжьыгъэ

 «Кавказ» федеральнэ гъуэгум щыщ Iыхьэу Лэскэн районым пхырыкIыр гъэкъэбзэным теу­хуа щэбэт щIыхьэху иджыблагъэ екIуэкIащ, къабзагъэм, щIыпIэхэр гъэдэхэным хуэгъэзауэ зэхаубла мазитI лэжьыгъэм хыхьэу. 

НОБЭ

Мэлыжьыхьым и 27, махуэку

Адыгэ ныпым и щIыхькIэ

 Адыгэ ныпым и махуэм и щIыхькIэ Шэджэм къалэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм щекIуэкIащ «Адыгэ джэгу» зэхыхьэр. Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-м и Жы­лагъуэ палатэм и деж щыIэ ЩIалэ­гъуалэ советым, Шэджэм муници­пальнэ районым и щIыналъэ администрацэм егъэджэныгъэмкIэ, щэнхабзэмкIэ и управленэхэм я жэрдэмкIэ. 

Мэкъуауэ Мурат урысейпсо зэпеуэр къыпоплъэ

 Урысей МВД-м и следователхэр я IэщIагъэм ­зэ­рыхуэIэзэм теухуа зэ­пеуэм и республикэ Iы­хьэр мэлыжьыхьым и ­17-20-хэм екIуэкIащ. 

«ТекIуэныгъэм и щиху» зэщIэхъееныгъэр ди къалащхьэм щрагъажьэ

 Урысейм и телекомму­никацэ оператор нэхъыщ­хьэу плIым ящыщ МТС-м и жэрдэмкIэ ирагъэжьа «ТекIуэныгъэм и щиху» зэщIэхъееныгъэм, къэралым и къалэу 17-м зы­щызыубгъуам, мэлы­жьы­хьым и 26-м хыхьащ Къэ­бэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэри. 

Зэлэжьынухэр яубзыху

 «Урысей зэкъуэт» политикэ партым КъБР-м щиIэ къудамэм и ЧэнджэщакIуэ советым и зэIущIэ дыгъуасэ екIуэ­кIащ. Абы щытепсэлъыхьащ партыр ­нэхъ тегъэщIауэ зэлэжьыну зыт­раухуа IуэхугъуиплIыр зэрагъэзащIэ щIыкIэм. 

 ЗэIущIэм хэтащ УФ-м и Къэрал Ду­мэм и депутат Марьяш Иринэ, КъБР-м ­ухуэ­ныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ ­хозяйст­вэмкIэ и министрым и чэнджэщэгъу Бэлагъы Борис, КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министрым и къуэдзэ Тау Ритэ, нэгъуэщIхэри. ЗэIущIэр къызэIуихащ икIи иригъэкIуэкIащ партым и къуда­мэм и унафэщIым и къуэдзэ Жанатаев Сэ­лим. 

Мусуков А. ТI. хуэзащ УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм Экологиемрэ дыкъэзыухъуреихь дунейр хъумэнымкIэ и комитетым и унафэщIым и къуэдзэ Панов В. А.

 КъБР-м и премьер-министр Мусуков А. ТI. Правительствэм и Унэм щы­хуэзащ Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм Экологиемрэ дыкъэзыухъуреихь дунейр ­хъумэнымкIэ и комитетым и унафэ-щIым и къуэдзэ Панов В. А.

Наркотик зэхьэлIапIэу 8 зэхуащI

 КъБР-м щыIэ МВД-м Наркотикхэм кIэлъып­лъы­нымкIэ и управленэм и унафэщI полицэм и пол­ковник Шаповаленкэ ­Константин журналистхэр щы­гъуазэ ищIащ 2017 гъэм и япэ мазищым я лэ­жьыгъэм  кърикIуахэм. 

Илъэс куэд хъуауэ тэмэму мэлажьэ

 Дзэлыкъуэ районым и щIыналъэ администрацэм щагъэ­лъэ­пIащ ЩIыпIэ унафэр зегъэ­кIуэ­нымкIэ IэнатIэм и махуэр. Абы ­кърихьэлIащ районым и уна­фэщIхэр, жылагъуэхэм я Iэтащ­хьэхэр, щIыналъэ администрацэхэм я IэщIагъэлIхэмрэ лэ­жьа­кIуэхэмрэ. 

Страницы

Подписка на RSS - Новости