Новости

Мы махуэхэм

ЩIышылэм и 18, махуэку

Мы махуэхэм

ЩIышылэм и 16, гъубж

Мы махуэхэм

ЩIышылэм и 13, щэбэт

КъызэрымыкIуэ щытыкIэм хуэхьэзырщ

 Гидрометцентрым хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и гъуэгухэм дызыхуэкIуэ махуэхэм щытыкIэр щы­зэIыхьэнущ: жьышхуэ къы­щепщэнущ, уэсрэ уэшхрэ зэщIэту къыще­хынущ, щтырыгъу къы­щыхъунущ. 

Мы махуэхэм

ЩIышылэм и 11, махуэку

2018 гъэм гъатхэпэм и 18-р Урысейм и Президентыр щыхах махуэщ

 Урысейм и къалэ куэдым къыщызэIуахащ гъатхэпэм и 18-м екIуэкIыну хэхыныгъэхэм хэтын папщIэ Путин Владимир зэрыдаIыгъым теухуа тхылъхэм Iэ щыщIрагъэдз щIыпIэхэр.

НОБЭ

  • Таиландым щагъэлъапIэ сабийхэм я махуэр
  • 1781 гъэм Москва къыщызэIуахащ Пётр Езанэм и цIэр зыфIаща театрыр. Иджыпсту ар Театр Инырщ.
  • 1863 гъэм дунейм щыяпэу Лондон къыщызэIуахащ мет­рополитен. А гъуэгум километри 3,6-рэ и кIыхьагът.
  • 1920 гъэм къару игъуэтащ Франджым щыIэ Версаль уардэунэм 1919 гъэм мэкъуа­уэгъуэм и 28-м Iэ зыщыт­радзауэ щыта зэгурыIуэныгъэм - Япэ дунейпсо зауэр зэриухам щыхьэт техъуэм.

Мы махуэхэм

Дыгъэгъазэм и 30, щэбэт

НОБЭ

  • Ирландием и Конституцэм и махуэщ
  • 1768 гъэм пащтыхь ­гуащэ Екатеринэ ЕтIуанэм Урысейм щыяпэу тхы­лъымпIэ ахъшэхэр къа­гъэсэбэ­пыну унафэ ищIащ.
  • 1902 гъэм Москва къыщызэIуахащ «Националь» хьэщIэщыр.
  • 1932 гъэм СССР-м щагъэуващ «Ворошиловский стрелок» цIэ лъапIэр. Нэщанэ нэхъыфIу еуэхэм ярихуэупсэну ягъэува а ­дамыгъэм 1, 2-нэ нагъыщэхэр иIэт.
  • 1958 гъэм РСФСР-м и Уголовнэ кодексым хагъэ­кIыжащ «цIыхубэм я бий» жыхуиIэмкIэ цIыхур гъэ­къуэншэныр.

ФутболымкIэ федерацэм и тхьэмадэщIэ

 Налшык дэт Киноконцерт гъэлъэгъуапIэм щэбэт кIуам щызэхэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым ФутболымкIэ и федерацэм и отчёт-хэхыныгъэ конференц. Абы щыхэплъэжащ 2012-2017 гъэхэм яхузэфIэкIахэмрэ дяпэкIэ ­къапэщылъ къалэнхэмрэ. 

Страницы

Подписка на RSS - Новости