Новости

Нобэрэ пщэдейрэ

Жэпуэгъуэм и 16, гъубж

Мы махуэхэм

Жэпуэгъуэм и 13, щэбэт

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэр ЩIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ федеральнэ агентствэм и унафэщIым хуозэ

 Москва лэжьыгъэ IуэхукIэ щызэхуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ ЩIалэгъуа­лэм я IуэхухэмкIэ федеральнэ агентствэм и унафэщI Бугаев Александррэ.
 Ахэр тепсэлъыхьащ къэрал щIалэгъуалэ политикэм зегъэужьыным, щIалэгъуалэ жэрдэмымрэ инновацэ проектхэмрэ дэIыгъыным, щIалэгъуалэр лэжьапIэкIэ къызэгъэпэщыным япыщIа Iуэху­хэм. Абыхэм, нэгъуэщI унэтIыныгъэ зы­бжа­нэм гулъытэ хэха хуащIынущ дызыхуэкIуэ илъэс гъунэгъухэм.

Нобэрэ пщэдейрэ

Жэпуэгъуэм и 11, махуэку

Мы махуэхэм

Жэпуэгъуэм и 9, гъубж

Мы махуэхэм

Жэпуэгъуэм и 6, щэбэт

Мы махуэхэм

Жэпуэгъуэм и 4, махуэку

Мы махуэхэм

Жэпуэгъуэм и 2, гъубж

Мы махуэхэм

ФокIадэм и 29, щэбэт

Мы махуэхэм

ФокIадэм и 27, махуэку

Страницы

Подписка на RSS - Новости