Новости

Ягъэлъэгъуэн яIэщ

  Ныкъуэдыкъуагъ зыбгъэ­дэлъ­хэм я Iэдакъэ къыщIэкIа сурэтхэм я гъэлъэгъуэныгъэ екIуэкIынущ.

Къалэр ягъэщIэращIэ

 Налшык и теплъэр гъэ­дэ­хэныр зи къалэнхэм я зэ­фIэкI псори ирахьэлIэ махуэшхуэ дызыхуэкIуэм ­къалэр хуагъэхьэ­зы­ры­ным.

Чемпионыр сабийхэм яхуозэ

 Урысейм и УМВД-м Налшык къалэм щиIэ къу­дамэм и Жылагъуэ советым хэтхэм «Долинск» ­санаторэм зыщызыгъэп­сэху сабийхэр хуагъэзащ Къэбэрдей-Балъкъэ­рыр зэ­­рыгушхуэ, 2016 гъэм екIуэкIа Олимп Джэгухэм дыжьын медаль къы­щы­зыхьа Джэду Iэни­уар. 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Унафэ

 Герхожан псым къилъэс ятIэр кърихьэхыу зэрыхуежьам икIи абы Бахъсэн псыр зэрыIуищIэм, Тырныауз къалэмрэ Iуащхьэмахуэ, Бахъсэн рай­о­н­хэм хыхьэ жылагъуэхэу ищхъэрэкIэ щы­Iэхэмрэ псыр ящIэуэнкIэ шынагъуэ зэ­рыщыIэм къыхэкIыу, «ЦIыхухэмрэ щIыналъэхэмрэ щIыуэпсым и къэхъу­къащIэхэм, техникэр къызэрагъэсэбэпым къадэкIуа ­къы­зэрымыкIуэ щыты­кIэхэм ящыхъу­мэным и IуэхукIэ» Федеральнэ законым, «КъызэрымыкIуэ щы­тыкIэхэр къэмыгъэхъунымрэ абыхэм я лъэужьхэр гъэкIуэдыжынымкIэ къэрал системэ ­зэгуэтым теухуауэ» 2003 гъэм дыгъэ­гъазэм и 30-м Урысей Феде

Мы махуэхэм

ШыщхьэуIум и 17, махуэку

ЦIыху зэрыхэмыкIуэдарщ нэхъыщхьэр

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ еплъащ Герхожан псы­щхьэм къыщежьэу Тырныауз къалэм дэлъэда ятIэпсым и Iэужьыр гъэ­кIуэдыным зэрелэжьымрэ щытыкIэр зыхуэдэмрэ.

ЩытыкIэм щыгъуазэ зещI

 Путин Владимир Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий телефонкIэ къепсэ­лъащ икIи щыгъуазэ зищIащ къызэрымыкIуэ щы­тыкIэ къыщыхъуа щIыпIэм и Iуэху зыIутым.

«Грозный Иван и мемориал» зэпеуэм щытокIуэ

 Орёл къалэм щызэхэтащ Iэпщэрыбанэ зэзауэ спорт лIэужьыгъуэмкIэ дунейпсо зэхьэзэхуэ. «Грозный Иван  и Мемориал» зыфIаща а зэ­пеуэм ­щы­зэпэщIэтащ Урысейм, Чехием, Румынием, Къэзахъстаным, Уз­бекис­таным щыщ спортсмен лъэщ 12. 

Сурэт нэхъ дахэхэр къыхахынущ

 ТАСС хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэм и жэрдэм «Это Кавказ», «Dv. land» проектхэм хыхьэу, къызэригъэпэщащ «Стоп-кадр. От Северного Кавказа до Дальнего Востока» зэпеуэр. Зэхьэ­зэ­хуэр къыхэзылъхьахэм я мурадыр Урысейм и щIыналъэхэм я щIыуэпс, архитектурэ дахагъэр, щэнхабзэ къулеи­гъэр, лъэпкъ хъугъуэфIыгъуэхэр къа­гъэ­лъэгъуэ­нырщ.

Ещанэ къыдэкIыгъуэр

  «Iуащхьэмахуэ» жур­налым и зи чэзу ещанэ къы­дэ­кIыгъуэр дунейм къы­техьащ.

Страницы

Подписка на RSS - Новости