Новости

Мы махуэхэм

Мэкъуауэгъуэм и 21, махуэку

Мы махуэхэм

Мэкъуауэгъуэм и 19, гъубж

Мы махуэхэм

Мэкъуауэгъуэм и 15, мэрем

Говорухин Станислав хуощыгъуэ

 «Урысей щэнхабзэм хэ­щIы­ныгъэшхуэ игъуэтащ. Дунейм ехыжащ Урысейм и цIыхубэ артист, кинорежиссёр, Къэрал Думэм ЩэнхабзэмкIэ и комитетым и тхьэмадэ, Урысейпсо цIыху­бэ фронтым и штаб ­нэхъыщхьэм и тхьэмадэхэм ящыщ Говорухин Станислав.
 Бгъэдэлъ зэфIэкIышхуэмкIэ, и IэщIагъэм зэрыхуэ­пэжымкIэ, къэралым и политикэ, жылагъуэ гъащIэм егугъуу зэрыхэтымкIэ Станислав Сергей и къуэм къэралым ис цIыху мелуанхэр къихьэхуащ. Абы игъэува фильмхэр ипэжыпIэкIэ цIыхубэм ятеухуат, езым гъащIэм хуиIэ гукъыдэжымрэ и граждан жыджэрагъымкIэ щIэблэм я щапхъэ хъуат.

Нобэ

  • Лъы зытым и дунейпсо махуэщ
  • УФ-м Iэпхъуэшапхъуэ­хэм я Iуэхухэр зэкIэ­лъызыгъакIуэ и къу­лыкъу­щIапIэм и лэжьа­кIуэм и махуэщ
  • США-м щагъэлъапIэ я къэрал ныпым и махуэр. Ар 1916 гъэм ягъэуващ.
  • 1775 гъэм США-м и дзэр къызэрагъэпэщащ.
  • 1834 гъэм Америкэм пшахъуашхэр къызэрыщагуп­сысам теухуа тхылъ щатащ.
  • 1859 гъэм Шэшэныр Урысей империем хыхьащ.
  • 1891 гъэм Сыбыр гъущI гъуэгушхуэр ухуэн щIа­дзащ.

Мы махуэхэм

Мэкъуауэгъуэм и 9, щэбэт

Медаль зэмылIэужьыгъуэу 7

 Мы махуэхэм Налшык щекIуэкIащ цIыхухъухэмрэ цIыхубзхэмрэ мас-рест­лингымкIэ я къэралпсо чемпионат. Ди республикэм и командэ къыхэхам абы медаль зэмылIэужьыгъуэу 7 къыщихьащ - жэзу 4, дыжьыну - 2, дыщэу - 1.

Нобэ

  • Хыхэм я дунейпсо махуэщ
  • Социальнэ лэжьакIуэм и махуэщ. 1701 гъэм Пётр Езанэм унафэ къыдигъэкIащ факъырэхэм, сымаджэхэм, жьы хъуахэм щхьэегъэзыпIэ яхуэхъун унэхэр къызэIухыным теухуауэ. Унафэм къигъэувырт зи щхьэ сэбэп хуэмы­хъужыф цIыхуипщI къэс зы якIэлъыплъу а унэхэм щылэжьэн хуейуэ. Абдеж къыщежьащ цIыхухэм ­со­циальнэу защIэгъэ­къуэ­ным хуэгъэпса IэнатIэр.
  • Карелие Республикэм и махуэщ. 1920 гъэм къы­зэрагъэпэщащ иджырей республикэм лъабжьэ хуэхъуа Карелие лэжьакIуэбэ коммунэр.

Мы махуэхэм

Мэкъуауэгъуэм и 5, гъубж

Мы махуэхэм

Мэкъуауэгъуэм и 2, щэбэт

Страницы

Подписка на RSS - Новости