Новости

Мы махуэхэм

Жэпуэгъуэм и 21,  щэбэт

КIуэкIуэ Юрий Сочэ щаIущIащ ЩIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я XIX дунейпсо фестивалым Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу хэтхэм

 ЩIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я XIX ­дунейпсо фестивалым Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу хэтхэм КIуэкIуэ Юрий Сочэ щаIущIащ.

Футбол щыджэгуну губгъуэщIэ къыщызэIуах

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр илъэс 85-рэ щрикъум ирихьэлIэу абы къыщызэIуахащ фут­бол цIыкIу щыджэгуну губгъуэщIэ.

Бахъсэн къалэ щыпсэу Уэрдокъуэ Ланэ Руслан и пхъур къыщалъхуа махуэщ, нобэ илъэси 10 ирокъури дохъуэхъу

 Дунейр зи щIэщыгъуэ ди пщащэ гъэфIэн Ланэ, уи уафэр къащхъуэрэ уи щIылъэр щхъуантIэу, Iуащ­хьэмахуэ мылылъэ уардэм хуэдэу уи пщIэр лъагэ­рэ уи псэр къабзэу, Мэлычыпхъу и щIэблэу уIущу, уи щэнымрэ акъылымрэ санахуафэр хуаIэту, уи ­нэхъыжьхэр, уи адэ-анэмрэ къыбдалъхуахэмрэ уэркIэ гушхуэу, щIэныгъэрэ IэщIагъэкIэ уцIэрыIуэу, гъа­щIэ дахэрэ насып инкIэ Тхьэр зыхуэупсахэм ящыщ ухъуну дынохъуэхъу. 

Уэрдокъуэхэ, уи Iыхьлыхэмрэ уи благъэхэмрэ. 

Мы махуэхэм

Жэпуэгъуэм и 19, махуэку

НОБЭ

  • Азербайджаным и щхьэ­хуитыныгъэм и махуэщ
  • 1867 гъэм Аляскэ хы­тIыгуныкъуэр США-м зэры­ращам теухуа дэфтэрхэр зэIэпахащ. Жэпуэгъуэм и 18-м илъэс къэс а къэралым щагъэлъапIэ Аляскэм и махуэр. 
  • 1723 гъэм Пётр Езанэм Кронштадт быдапIэм и лъабжьэр игъэтIылъащ.
  • 1918 гъэм Чехословакие Республикэр къызэрагъэ­пэщащ.

IэфIыпсыр къаIухуакъым

«IэфIыпс» (IэфIыпс) - «Спартак-Налшык» (Налшык) - 3:1 (1:1). IэфIыпс. «Андрей-арена» стадион. Жэпуэгъуэм и 15-м. ЦIыху 200 еплъащ.

Симфоническэ макъамэмкIэ VI дунейпсо фестивалым, Темыркъан Юрий и цIэр зезыхьэм, фрагъэблагъэ

 Урысей Федерацэмрэ Къэ­бэрдей-Балъ­къэ­рым­­рэ ЩэнхабзэмкIэ я министерствэхэм фрагъэблагъэ Симфоническэ ма­къа­мэмкIэ VI дунейпсо фестивалым, Темыркъан Юрий и цIэр зезыхьэм.

НОБЭ

  • Къулейсызыгъэм ебэ­ныным и дунейпсо махуэщ
  • 1740 гъэм Беринг Витус и экспедицэм хэтхэм Петропавловск-Камчатский къалэм и лъабжьэр ягъэтIылъащ. 
  • 1902 гъэм Детройт (США) къалэм къыщы­щIагъэкIащ япэ «Кадиллак» автомобилыр.
  • 1905 гъэм Урысейм и япэ Къэрал Думэр зэхы­хьащ.
  • 1918 гъэм дунейм щы­япэу Москва къыщызэIуахащ сабийхэр зэры­джэгу хьэпшыпым и музей.

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. гъуэгу хозяйствэм и лэжьакIуэхэм ехъуэхъуащ я IэщIагъэм епха я махуэшхуэмкIэ

 «Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъуэгу ­хозяйствэм и лэжьакIуэхэу, а IэнатIэм и ­ветеранхэу пщIэ зыхуэсщIхэ! Си гуапэу сынывохъуэхъу фи махуэшхуэмкIэ! Фи лэжьыгъэм куэдкIэ елъытащ цIыхухэм я зэIузэпэщ псэукIэр, шынагъуэншагъэр, экономикэмрэ социальнэ IэнатIэмрэ я зыу­жьыныгъэр.

Страницы

Подписка на RSS - Новости