Новости

Мы махуэхэм

Мэлыжьыхьым и 19, махуэку

КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий дыгъуасэ хуэзащ Финляндием и лIыкIуэ IуэхущIапэу Урысейм щыIэм и полномочнэ министр Хелантеря Антти

 ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ лъэныкъуитIыр нэхъ зэпызыщIэфыну сату-экономикэ, социальнэ, агропромышленнэ, турист-рекреацэ IэнатIэхэм щызэдэлэжьэнымкIэ хэкIыпIэхэм. Гулъытэ хэха хуащIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэм инвестицэ проект щхьэхуэхэр зэщIыгъуу щыгъэзэщIэным.
 «НэгъуэщI къэралхэм я инвестицэхэр ди щIыналъэм и экономикэм ­зегъэужьыным хуэгъэзауэ къэгъэсэ­бэпыныр ди къэрал щIыб лэжьыгъэм и къалэн нэхъыщхьэ дыдэхэм ящыщщ. Финляндиер дэ къыдолъытэ нэхъ тэмэ­му дызыдэлэжьэфынухэм ящыщу», - жиIащ Мусуков Алий.

Мы махуэхэм

Мэлыжьыхьым и 17, гъубж

Мы махуэхэм

Мэлыжьыхьым и 12, махуэку

Мы махуэхэм

Мэлыжьыхьым и 10, гъубж

Мы махуэхэм

Мэлыжьыхьым и 7,  щэбэт

Мы махуэхэм

Мэлыжьыхьым и 5, махуэку

2018 гъэм, 2019, 2020 гъэхэм я лъэхъэнэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ФIэкIыпIэ зимыIэ медицинэ страхованэмкIэ и щIыналъэ фондым и бюджетым и IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Закон Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым къищтащ 2017 г

1 статья. 2018 гъэм, 2019, 2020 гъэхэм я лъэхъэнэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ФIэкIыпIэ зимыIэ медицинэ страхованэмкIэ и щIыналъэ фондым и бюджетым и бжыгъэ нэхъыщхьэхэр
1. 2018 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ФIэкIыпIэ зимыIэ медицинэ страхованэмкIэ и щIыналъэ фондым (адэкIэ - Фондщ) и бюджетым и бжыгъэм нэхъыщхьэхэр къэщтэн мы къыкIэ­лъы­кIуэхэм хуэдэу:

Мы махуэхэм

Мэлыжьыхьым и 3, гъубж

Мы махуэхэм

Гъатхэпэм и 31, щэбэт

Страницы

Подписка на RSS - Новости