Новости

НОБЭ

 • Жьэн узым ебэныным и дунейпсо махуэщ. Нэмыцэ микробиолог Кох Роберт 1882 гъэм хэIущIыIу ищIащ жьэн узыр къэзышэ бактериер къы­зэрихутар.
 • Урысейм и Дзэ-Хьэуа Къарухэм я штурман IэнатIэм и махуэщ
 • Пакистаным щагъэлъапIэ я къэралыгъуэм и махуэр
 • 1753 гъэм Урысей империем цIыхум и хьэкумыр укIкIэ ящIэну зэрыхуимытым теухуа унафэ къыщащтащ.
 • 1801 гъэм Урысейм и император Павел Езанэр Санкт-Петербург щиIэ Михайловскэ уардэунэм ­щаукIауэ нэху къекIащ.

Хэкур зыгъэбыдэхэр

 2017 гъэм гъатхэпэм и 16-м ­  илъэс 80 ирикъуащ Урысейм ­Къэ­рал кIуэцI IуэхухэмкIэ и ми­нис­терствэм экономикэ шына­гъуэн­шагъэмкIэ и IэнатIэр къы­зэ­рызэрагъэпэщрэ. 

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий хэтщ Урысеймрэ Китаймрэ я Iуэхузехьэ гупхэм Къэзан къыщызэрагъэпэща зэхыхьэшхуэм

  «Урысей зэкъуэт» партымрэ Китайм и Коммунист партымрэ я зэпсэлъэныгъэхэм хиубыдэу Тэтэрстаным и къалащхьэм щокIуэкI къэралитIым я зэ­дэ­лэжьэныгъэм зегъэубгъуным теухуа зэIущIэшхуэ.

Франджым зыкъыщагъэлъагъуэ

 Франджым и Сен-Сиприен къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ щIалэщIэхэм дзюдомкIэ я «Адидас» ­дунейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэрал 53-м икIа спортсмен ныбжьыщIэ 700-м щIигъу. 

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Москва щыхуэзащ Урысейм и ХъумапIэ банкым и президент - правленэм и тхьэмадэ Греф Герман

  Москва лэжьыгъэ IуэхукIэ здэщыIэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащ­хьэ КIуэ­кIуэ Юрий «Урысейм и ХъумапIэ банк» акционер зэгухьэныгъэ зэIухам и президент - правленэм и тхьэмадэ Греф Герман хуэзащ.

  ЗэIущIэм щыжаIащ мыхьэнэ хэха зиIэ инвестицэ проектхэр, хьэрычэт IэнатIэ мы­инымрэ курытымрэ ядэIэпыкъунымкIэ программэхэр гъэзэщIэным хуэгъэзауэ лъэныкъуитIыр япэкIи зэдэлэжьэн зэ­рыхуейр. Апхуэдэу зэщIыгъуу хэплъахэщ социальнэ унэтIыныгъэ зиIэ Iуэхухэр дэгъэкIыныр финансхэмкIэ къызэгъэпэ­щыным, нэгъуэщIхэми.
 

Къэзахъстан - Урысей - 2:8

 Тырныауз къалэм дэт «Гео­лог» физкультурэ-узыншагъэр щрагъэ­фIа­кIуэ комплексым щ­е­кIуэ­кIащ БоксымкIэ урысей спорт студент зэгу­хьэ­ны­гъэм и япэ пре­зи­денту щыта, спортым щIыхь зиIэ и мастер, СССР-м щIыхь зиIэ и тренер, Олимп джэгу­хэм тIэунейрэ къы­щы­хэжаныкIа Киселёв Алексей и фэеплъу къы­зэрагъэпэща ­дунейпсо зэIу­щIэр. Абы щызэпэщIэтащ Къэ­захъстанымрэ Бок­сымкIэ урысей спорт зэгухьэныгъэмрэ я командэ къыхэхахэр. 

НОБЭ

 • Метеорологием и дунейпсо махуэщ 
 • Урысейм и Гидрометеорологие IэнатIэм и лэжьакIуэхэм я махуэщ
 • 1848 гъэм Венгриер Австрием къызэрыхэкIыр хэIущIыIу ищIащ.
 • 1891 гъэм футболым япэ дыдэу къыщагъэсэбэпащ гъуэхэм Iуалъхьэ хъарыр - Инджылызым и Ищхъэрэ, Ипщэ щIыналъэхэм я командэхэр щызэдэджэ­гум.
 • 1956 гъэм япэ ислъам республикэр - Пакистаныр - къэунэхуащ.

Щэнхабзэ IэнатIэм теухуауэ

 КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и еханэ зэхуэсыр теухуауэ щытащ республикэм и щэнхабзэ IэнатIэм щытыкIэмрэ ар ефIэкIуэн папщIэ щIапхъэхэмрэ. ­КъаIэта Iуэхумрэ нобэ республикэм щекIуэкI лэжьыгъэмрэ убгъуауэ тепсэлъыхьащ Жылагъуэ палатэм и унафэщIым и къуэдзэ, «Заман» газетым и редактор нэхъыщхьэ Аттаев Жэмал, КъБР-м щэнхабзэмкIэ и  министр Къумахуэ Мухьэдин, КъБР-м и Парламентым ЩэнхабзэмкIэ, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэмрэ хъы­барегъащIэ IэнатIэхэмрэ зегъэужьынымкIэ и комитетым и унафэщI Пащты Борис сымэ.

Зэлэжьынухэр яубзыху

Ди газетым зэрытетащи, КъБР-м и Правительствэм иджыблагъэ щекIуэкIащ КъэхъукъащIэхэмрэ абыхэм я лъэужьыр гъэкIуэдыжынымкIэ, мафIэс шына­гъуэншагъэр къызэгъэпэщынымкIэ ­республикэ комиссэм и зэIущIэр.

НОБЭ

 • Псыхэм я дунейпсо махуэщ
 • Балтие тенджызым и дунейпсо махуэщ
 • Таксистым и дунейпсо махуэщ. 1907 гъэм Лондон (Инджылыз) и уэрамхэм къы­дыхьащ икIуа километр бжыгъэмрэ абы пэкIуэ уасэмрэ къэзыгъэлъагъуэ счётчикхэр зытет автомобилхэр. Ди зэманым таксихэр дуней псом къыщалъытэ цIыхухэм Iуэхутхьэбзэ нэхъыбэ дыдэ яхуэзыщIэхэм ящыщу.

Страницы

Подписка на RSS - Новости