Новости

Иджыри сынхэр ягъэув

 Къэралхэмрэ цIыхухэмрэ зыпхыкIа гугъуехьхэм я лъэу­жьыр иджыри къыздэсым кIуэдыжакъым. Кхъэ­хэм сы­ныщIэхэр щыхасэ, хьэдэншэми…

ПщIэ зыхуэфащэхэр

 Медицинэм и лэжьакIуэм и ­махуэр Iэтауэ щагъэлъэпIащ Дзэлыкъуэ районым. Узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм и лэ­жьакIуэхэм фIыщIэ хуащIащ икIи ехъуэхъуащ  Дзэлыкъуэ  щIыналъэ администрацэм и унафэщI Джатэ Руслан, Ветеранхэм я район советым и тхьэмадэ Бэрэгъун Арсен, район сымаджэщым и дохутыр нэхъыщхьэ Щоджэн Маринэ сымэ.

Мы махуэхэм

Мэкъуауэгъуэм и 22, махуэку

Зыхурагъаджэ IэщIагъэхэм къахохъуэ

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал университетым иджыблагъэ щекIуэкIащ адэ-анэхэмрэ абитуриентхэмрэ папщIэ зэхуэс ин. КъБКъУ-м и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Солгаловэ Наталье хъыбар къы­зэрыдигъэщIамкIэ, абы хэтащ еджапIэ нэхъы­щхьэм и унафэщIхэри университетым и къудамэхэм я пашэхэри.

Пхъэщхьэмыщхьэ жыг хадэхэм зрагъэубгъу

 КъБР-м и Парламентым Мэкъумэшым зегъэужьынымкIэ, экологиемкIэ, щIыуэпсыр къэгъэсэбэпынымрэ щIы IуэхухэмкIэ и комитетым и жэрдэмкIэ, иджыблагъэ екIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым бгымрэ бгы лъапэхэмрэ пхъэщхьэмыщхьэ жыг хадэхэм зыщегъэу­жьыным теухуауэ щыIэ Iэмалхэм щыхэплъа зэIущIэ. 

Абы фIым ухуишэркъым

 КъБР-м щыIэ МВД-м и наркополицейхэм яубыдащ наркотикхэр ящэу шэч зыхуащIа щIалитI, Ставрополь крайм щыщу. Абыхэм къыт­рахащ N-метилэфедрон синтетикэ наркотик («шыгъу» жыхуаIэр) зэкIуэцIылъу 83-рэ. ЩIалэхэм къащта фэтэрым КъБР-м щыIэ МВД-м Наркотикхэм кIэлъыплъынымкIэ и IуэхущIапIэм и лэжьакIуэхэм ­къыщагъуэтащ наркотик зэкIуэцIылъу 190-рэ. Къапщтэмэ, хабзэм ­къемызэгъыу ящэ «шыгъуу» зэ зэхьэлIэгъуэ 1000-м щIигъу къытрахащ. 

Тутнакъхэм я псэукIэр зрагъащIэ

 КъБР-м щыIэ Жылагъуэ кIэлъыплъакIуэ комиссэм хэт Бэрсэдж Анатолэ, Жэ­мыхъуэ Заур, КъуэщIысокъуэ Хьэжпагуэ, Умэ Светланэ сымэ щыIащ КъБР-мкIэ УФСИН-м и 1-нэ, 3-нэ колониехэм. Абыхэм ящIы­гъуащ IуэхущIапIэм и уна­фэщIым УИС-м цIыхум и хуитыныгъэхэр щыхъу­мэнымкIэ и дэIэпыкъуэгъу Текаевэ Ритэ. 

Къабзагъэм щогугъу

 Ди къалащхьэр къабзэу зехьэным теухуауэ илъэс блэкIам къыхалъхьа Iуэхугъуэхэм ящыщщ пхъэнкIийр щы­зэхуахьэс контейнерхэр иджырей ев­ропей мардэхэм тету зэхъуэкIыныр.

НОБЭ

  • Гидрографием и дунейпсо махуэщ
  • УФ-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министерствэм и кинолог IуэхущIапIэхэм я махуэщ
  • Франджым щагъэлъапIэ макъамэм и махуэр
  • Гъатхэ губгъуэ лэжьыгъэхэр зэраухам и щIыхькIэ илъэс къэс къызэрагъэпэщ, сабантуй зыфIаща махуэш­хуэр Тэтэрстаным щагъэлъапIэ

«Пщэдей зауэ щыIащ»

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ МВД-р хэтынущ Урысейпсо фэеплъ Iуэхум.

Страницы

Подписка на RSS - Новости