Щэнхабзэ

«Нартхэр» оперэ-балетым и тхыдэр

Куэдым ягу дыхьа «Нартхэр» оперэ-балетыр зэдэзытхахэу композитор, пианист цIэрыIуэ Шейблер Трувор къызэралъхурэ илъэси 120-рэ, усакIуэ КIуащ БетIал дунейм къызэрытехьэрэ илъэси 100 ирикъуащ. Абы и партие нэхъыщхьэр игъэзэщIащ Сосмакъ Валентинэ.

НАЙТИ СВОЮ ПРАВДУ

85-лет Пшимафу Кошубаеву

Пшимаф Карбечевич Кошубаев – народный писатель Республики Адыгея, заслуженный работник культуры РФ, родился 1 февраля 1936 года в ауле Адамий Красногвардейского района РА.

Лъабжьэхэмрэ къуэпсхэмрэ

зэм и тхыдэр джын зэрыщIадзэ лъандэрэ щIэныгъэлIхэм гулъытэшхуэ къыхуащI кавказыбзэхэм. Абы и щхьэусыгъуэр, нэмыцэ щIэныгъэлI Дирр Адольф зэрыжиIащи, къызыхэкIыр бзэ бын абрагъуэхэу индоевропей, семит-хамит, угро-финн жыхуаIэхэм я кум зэрыхуэзэр аращ. 

Налшык и скульптурэ телъыджэри хохьэ

Гъуэгу тетхэмрэ зыгъэпсэхуакIуэ кIуэхэмрэ я Туту.ру сервисым ирегъэкIуэкI къэралым и фэеплъ, скульптурэ нэхъ телъыджэхэр къэгъэлъэгъуэным теухуа «скульпТУТУры» зэпеуэм и ебгъуанэ Iыхьэр.

Сурэт щIыным дихьэх пщащэ

Мы тхыгъэр зытеухуа Тумэ Лалинэ Налшык къалэм и курыт еджапIэ №6-м и 10-нэ классым щоджэ. Зэрысабийрэ сурэтыщI гъуазджэм дихьэх пщащэр Щэмей Русланрэ Дзэгъэл Iэуесрэ я гъэсэнщ.

Къэралышхуэм и лIыхъужьхэм траухуэ

Киномрэ интернет-контентымрэ ехьэлIа «Герои большой страны» урысейпсо фестивалым лэжьыгъэ 324-рэ ягъэхьащ. Абыхэм ящыщщ документальнэ фильмхэр, интернет-проектхэмрэ теленэтынхэмрэ.

«Мамэ сытым дежи иренэху»

Урысейм и МВД-м и ГИБДД-мрэ ПДН-мрэ Тэрч щIыналъэм щаIэ къудамэхэм я инспекторхэмрэ школым и класс нэхъыщIэхэм щIэс сабийхэмрэ зэгъусэу «Мамэ сытым дежи иренэху» зыфIаща Iуэху дахэ ирагъэкIуэкIащ.

Мультфильм цIэрыIуэхэр - адыгэбзэкIэ

201 гъэм къызэIуаха «Къэрэкъан» телестудием сабийхэр дэзыхьэх мультфильм куэдым адыгэбзэ щыщIалъхьащ. А Iуэху щхьэпэм тедгъэпсэлъыхьащ IуэхущIапIэм и унафэщI Къущхьэ Оксанэ.

ПЛЪЫФЭ ТЕЛЪЫДЖЭХЭР, е УафэхъуэпскIыу гурыщIэр къэзыгъэушу щыта Жэмыфэ Виктор

Кавказым и художник нэхъыфIхэм ящыщ зыт Жэмыфэ (Чемсо) Виктор Мусэ и къуэр (1933 - 1996 гъгъ.).

Псэм къигъэщIа сурэтхэр

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым ще­кIуэкIащ Тыркум щыпсэу ди лъэп­къэгъухэм я щIэблэ Бзаджэ Эргун и сурэтхэм я гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн.

Страницы

Подписка на RSS - Щэнхабзэ