Политикэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм цIыхухэр псэупIэкIэ къыщызэгъэпэщынымрэ­ ­коммунальнэ Iуэхутхьэбзэхэр яхуэщIэнымрэ» ­Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал программэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм жылагъуэ зэгухьэныгъэхэмрэ граждан жылагъуэм и институтхэмрэ щадэлэжьэныр» и къэрал программэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

№296-ПП
2020 гъэм дыгъэгъазэм и 21-м                                      Налшык къалэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм унафэ ещI:
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм жылагъуэ зэгухьэныгъэхэмрэ граждан жылагъуэм и институтхэмрэ щадэлэжьэныр» и къэрал программэм, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм 2016 гъэм гъатхэпэм и 30-м къыдигъэкIа унафэ №46-ПП-мкIэ къащтам, мы унафэм щIыгъу гуэдзэным къыщыгъэлъэгъуа зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэн.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм 2019 гъэм мэлыжьыхьым и 30-м къыдигъэкIа унафэ №80-ПП-м зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

№306-ПП
2020 гъэм дыгъэгъазэм и 28-м Налшык къалэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм унафэ ещI:
«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм 2020 гъэм цIыхухэр бжыным зыщыхуэгъэхьэзырынымрэ ар егъэкIуэкIынымкIэ комиссэм и IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм 2019 гъэм къыдигъэкIа унафэ №80-ПП-м мы унафэм щIыгъу гуэдзэным къыщыгъэлъэгъуа зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэн.

    Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
    и Правительствэм и УнафэщI            МУСУКОВ Алий

 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм цIыхур псэун папщIэ нэхъ мащIэ дыдэу зыхуеинум нэхърэ нэхъ мащIэ фIэкIа хэхъуэ зимыIэхэм я бжыгъэр щыгъэмэщIэныр» и щIыналъэ программэм и IуэхукIэ
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ
№300-ПП
2020 гъэм дыгъэгъазэм и 25-м
     Налшык къалэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм 2013 гъэм фокIадэм и 24-м къыдигъэкIа Унафэ №268-м зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ
Къэбэрдей-Балъкъэр
 Республикэм и  Правительствэм и Унафэ

№267-ПП

2020 гъэм щэкIуэгъуэм и 16-м      Налшык къалэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм 2017 гъэм шыщхьэуIум и 31-м къыдигъэкIа унафэ №156-ПП-м зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ
Къэбэрдей-Балъкъэр
 Республикэм и Правительствэм и Унафэ

№ 290-ПП

2020 гъэм дыгъэгъазэм и18-м                                           Налшык къалэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительс­твэм унафэ ещI:

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

 «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал мылъкур зегъэкIуэным теухуауэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал программэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ
№210-ПП
2020 гъэм фокIадэм и 24-м                  Налшык къалэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

«Экономикэ зыужьыныгъэмрэ хабзэщIэхэр зи лъабжьэ экономикэмрэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал программэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ
№ 232-ПП

2020 гъэм   жэпуэгъуэм и 15-м Налшык къалэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

Лэжьэфыну ныбжьым ит, ныкъуэдыкъуагъэ зыбгъэдэлъ цIыхухэу IэнатIэ Iумытхэм лэжьыгъэ яIэнымкIэ щIэгъэкъуэн яхуэхъуным хуэгъэпса комиссэм
хэтхэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ

 

№ 207-ПП                   2020 гъэм фокIадэм и 14-м                   Налшык къалэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

«Иджырей къалэ кIуэцI» проект хэхар гъэзэщIэныр къызэгъэпэщынымкIэ ведомствэхэм зэдай комиссэм хэтхэр къэщтэнымрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм 2017 гъэм мазаем и 28-м къыдигъэкIа унафэ №25-ПП-м зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэнымрэ я IуэхукIэ

№ 227-ПП    2020 гъэм жэпуэгъуэм и 5-м      Налшык къалэ

Страницы

Подписка на RSS - Политикэ