23.06.2017, 12:47 - Статья

 Мазэ иримыкъукIэ загъэпсэхуауэ «Спартак-Налшыкым» и футболистхэмрэ тренерхэмрэ бадзэуэгъуэм и икухэм щIэзыдзэну зэхьэзэхуэм зыхуагъэхьэзыр. 

23.06.2017, 12:43 - Статья

 КъБР-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ щыIэ министерствэм и Кинолог къулыкъу центрым (ЦКС) и унафэщI, полицэм и подполковник Заруцкий Олег тепсэлъыхьащ я лэжьыгъэр зыхуэдэм, зыхуей-зыхуэфIхэмкIэ къызэрызэгъэпэщам, кинолог-IэщIагъэлIхэм ягъэ­лъэ­гъуащ я къулыкъум къыщагъэсэбэп хьэхэм я зэфIэкIхэр. 

23.06.2017, 12:13 - Статья

 «Хъыбарыншэу кIуэдащ…», - унагъуэ дапщэ а псалъэ жагъуэхэм игъэгуIар? Дапщэм я дунейр къатеункIыфIа? Зауэм къимыкIыжахэм я Iыхьлыхэм, благъэхэм, я щIэблэм нобэр къыздэсым ­яхуегъэхыркъым 40 гъэхэм къаIэрыхьа тхылъымпIэ кIапэм ита а псалъэ гущIыхьэхэр.

23.06.2017, 12:05 - Статья

 КъБКъУ-м и спорт комплексым иджы япэу щекIуэкIащ дзюдомкIэ Урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха, юридическэ щIэныгъэхэм я кандидат, КъБР-м щIыхь зиIэ и юрист, къэрал кIуэцI къулыкъум и генерал-майор Абыдэ Ахьмэд и фэеплъу къызэрагъэпэщар. 
 

23.06.2017, 11:56 - Статья

 Медицинэм и лэжьакIуэм и махуэм хуэгъэпса пшыхь иджыблагъэ ще­кIуэкIащ Аруан районым ЩэнхабзэмкIэ и унэми.

23.06.2017, 11:49 - Новости

 Медицинэм и лэжьакIуэм и ­махуэр Iэтауэ щагъэлъэпIащ Дзэлыкъуэ районым. Узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм и лэ­жьакIуэхэм фIыщIэ хуащIащ икIи ехъуэхъуащ  Дзэлыкъуэ  щIыналъэ администрацэм и унафэщI Джатэ Руслан, Ветеранхэм я район советым и тхьэмадэ Бэрэгъун Арсен, район сымаджэщым и дохутыр нэхъыщхьэ Щоджэн Маринэ сымэ.

23.06.2017, 11:37 - Новости

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал университетым иджыблагъэ щекIуэкIащ адэ-анэхэмрэ абитуриентхэмрэ папщIэ зэхуэс ин. КъБКъУ-м и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Солгаловэ Наталье хъыбар къы­зэрыдигъэщIамкIэ, абы хэтащ еджапIэ нэхъы­щхьэм и унафэщIхэри университетым и къудамэхэм я пашэхэри.

Последнее


КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. Москва щыхуэзащ УФ-м граждан зыхъумэжыныгъэм и IуэхухэмкIэ, къызэрымыкIуэ щытыкIэхэмкIэ къэхъуа гузэвэгъуэхэм я лъэужьхэр гъэзэкIуэжынымкIэ и министр Пучков В. А.

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ ­Москва щыхуэзащ Урысей Федерацэм граждан зыхъумэжыныгъэм и Iуэху­хэмкIэ, къызэрымыкIуэ щытыкIэхэмкIэ, къэхъуа гузэвэгъуэхэм я лъэужьхэр гъэзэкIуэжынымкIэ и министр ­Пучков Владимир.

«Спартак-Налшыкыр» пщIэншэу зэбграш

 Урысей Федерацэм футболымкIэ и лигэ псоми иджыпсту зыщагъэпсэху. Мазэ дэкIмэщ абыхэм зэ­хьэзэхуэм щыщIадзэжынур, арщ­хьэкIэ и гуащIэгъуэу футболистхэр зэбграш.

Адыгагъэ дахэм щIапIыкIа

 Къармэхьэблэ дэт 1-нэ курыт еджапIэм (къызэрызэрагъэ­пэщрэ мы гъэм илъэс 80 ири­къуам) зи  цIэ фIаща Къамбий Мухьэб хуэфащэу, еджакIуэхэм щIэныгъэ  куу ирату, адэ-анэхэ­ри къахуэа­рэ­зыуэ егъэджакIуэ  куэд щы­лэ­жьащ. Абыхэм ящыщ зыщ нобэ зи гугъу фхуэсщIыну цIыхубз гуа­щIафIэр.

Жэуаплыныгъэ лъагэ

 Узыншагъэм нэхърэ нэхъ лъапIэ иIэкъым цIыхум. Ар къыщыдгурыIуэри узым дыкъигъэдзыха нэужьщ. Абы и лъэны­къуэкIэ сэ иджыблагъэ щытыкIэ хьэлъэ си­хуат, си гъащIэмкIэ сигъэгузавэу. Ап­хуэдэхэм деж ди гугъапIэ псори зэтп­хыр дохутырхэращ.

«ТекIуэныгъэм фыпэплъэ!»

 Сосналы СулътIан и цIэр Кавказым и тхыдэщIэм хэтха хъуащ. А цIыхум адыгэ лъэпкъым и пщIэр зэриIэтам шэч хэлъкъым. 

МэкIэтIей Абдулыхь и пщIэмрэ щIыхьымрэ

 Лъэпкъ щIэныгъэм и зыу­жьыныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа, къэралпсо, дунейпсо лъытэныгъэ зиIэ еджагъэшхуэ, щIэблэм я унэтIакIуэ IэкIуэлъа­кIуэ МэкIэтIей Абдулыхь ­Къасболэт и къуэр халъытэ ди Хэкум щылажьэ щIэныгъэ школ нэхъ лъэщхэм и къызэгъэпэщакIуэхэм. РАЕН-м, Технологие щIэныгъэхэмкIэ академием, ЩIДАА-м я академик, химие щIэныгъэхэм я доктор, профессор цIэрыIуэ МэкIэтIейм и гъащIэ псор хуигъэпсащ лъэпкъ зыужьыныгъэмрэ зыузэщIы­ныгъэмрэ.

Iэмалхэр куэд мэхъу

 Республикэм и сабийхэм я узыншагъэр егъэфIэкIуным, илъэс къэси хуэдэу, мы гъэми гулъытэшхуэ игъуэтынущ. Республикэм и лагерхэм, санаторэхэм зыщагъэпсэхунущ, я узыншагъэр щрагъэ­фIэкIуэнущ сабий минхэм. 

НОБЭ

  • Зи псэупIэр IэмалыншагъэкIэ зыхъуэжын ­хуей хъуахэм я дунейпсо махуэщ
  • Зоопаркхэм щаIыгъ пылхэр хъумэным и дунейпсо махуэщ
  • Узбекистан Республикэм и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ. 1990 гъэм къащтащ я къэрал суверенитетым теухуа декларацэр.
  • Аргентинэм и лъэпкъ ныпым и махуэщ

Ласицкене Марие Стокгольм щытокIуэ

 Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Ласицкене (лIы дэкIуа иужькIэ Кучинэм а унэцIэр къищтащ) Марие текIуэныгъэр къыщихьащ Швецием и къалащхьэ Стокгольм иджыблагъэ щекIуэкIа «Налкъутналмэс лигэм» и Iыхьэм икIи дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ.

Къэрал къэпщытэныгъэхэр йокIуэкI

 Ди къэралым и дэнэ щIыпIи хуэдэу, Къэбэрдей-Балъкъэрми мы махуэхэм щокIуэкI Зыуэ щыт экзаменхэр. Дыгъуасэ, мэкъуауэгъуэм и 19-м, ныбжьыщIэхэм ятащ тхыдэмрэ химиемкIэ, щхьэж къызэрихам тету, экзаменхэр. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS