18.08.2017, 11:42 - Новости

 Урысейм и УМВД-м Налшык къалэм щиIэ къу­дамэм и Жылагъуэ советым хэтхэм «Долинск» ­санаторэм зыщызыгъэп­сэху сабийхэр хуагъэзащ Къэбэрдей-Балъкъэ­рыр зэ­­рыгушхуэ, 2016 гъэм екIуэкIа Олимп Джэгухэм дыжьын медаль къы­щы­зыхьа Джэду Iэни­уар. 

18.08.2017, 11:37 - Статья

 Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм шы­щхьэуIум и 9-м щекIуэкIащ «Кавказ лъабжьэр - лъабжьэ быдэщ» пшы­хьыр. Ар IуэхущIапIэм ­къекIуалIэхэр щеджэ пэ­шым и лэжьакIуэхэм къы­зэрагъэпэщащ, Зи щIы­налъэм исыж лъэпкъхэм  я дунейпсо махуэм хуэ­кIуэу.

18.08.2017, 11:22 - Статья

 УФ-м щIэныгъэмрэ техникэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, химие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Мэшыкъуэ Нуралий ящыщщ щIэныгъэшхуэ зыбгъэ­дэлъ лъэпкъ IэщIагъэлIхэм, ди щIыналъэм и жылагъуэ лэжьа­кIуэ цIэрыIуэхэм.

18.08.2017, 10:43 - Новости

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ еплъащ Герхожан псы­щхьэм къыщежьэу Тырныауз къалэм дэлъэда ятIэпсым и Iэужьыр гъэ­кIуэдыным зэрелэжьымрэ щытыкIэр зыхуэдэмрэ.

16.08.2017, 13:57 - Новости

 Орёл къалэм щызэхэтащ Iэпщэрыбанэ зэзауэ спорт лIэужьыгъуэмкIэ дунейпсо зэхьэзэхуэ. «Грозный Иван  и Мемориал» зыфIаща а зэ­пеуэм ­щы­зэпэщIэтащ Урысейм, Чехием, Румынием, Къэзахъстаным, Уз­бекис­таным щыщ спортсмен лъэщ 12. 

16.08.2017, 13:44 - Новости

  «Iуащхьэмахуэ» жур­налым и зи чэзу ещанэ къы­дэ­кIыгъуэр дунейм къы­техьащ.

16.08.2017, 13:20 - Статья

 Зи теплъэкIи зэкIуж, куэдым хуэнабдзэгуб­дзаплъэ, зи гупсысэр жыжьэ нэс Жыгуэ Иннэ «зэфэну псыр къыщы­жэнур дяпэкIэщ» жы­хуаIэ ныбжьым итщ.

Последнее


УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министерствэм къызэритамкIэ, илъэсыр къызэрыунэхурэ проценти 125-кIэ нэхъыбэ хъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщызыгъэпсэхухэм я бжыгъэр

 Къэбэрдей-Балъкъэрым къакIуэ туристхэм я бжыгъэр илъэсыр къы­зэрыунэхурэ проценти 125-кIэ нэхъыбэ хъуащ. Бгы лыжэкIэ къыща­жыхь курортхэм къадэкIуэу щIыналъэм зыщаужь узыншагъэр щра­гъэфIа­кIуэ IуэхущIапIэхэм, экологие, лъэпкъ, щэнха­бзэ-тхыдэ, спорт туризмэм.

IэщIагъэлIхэм къызэралъытэмкIэ, зыгъэпсэхуакIуэхэр нэхъыбэ щIэхъум и щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэр шынагъуэншагъэр ди щIыналъэм зэрыщызэтеуварщ.

Дуней псом щыщ спортсменхэр хэту

 ШыщхьэуIум и 3 - 5-хэм Къэбэрдей-Балъкъэрым ще­кIуэкIащ трейлраннингымкIэ дунейпсо зэхьэзэхуэ, Elbrus Word Race зыфIащар. Абы хэтащ къэрал 23-м къикIа цIыху 800-м щIигъу. 

ИпэкIэ мэкIуатэ

«Спартак-Налшык» (Налшык) - «Биолог-Новоку­банск» (Прогресс) - 1:1 (0:0). Налшык. «Спартак» стадион. ШыщхьэуIум и 12-м. ЦIыху 500 еплъащ.

Егъэджэныгъэм гъэсэныгъэри щIыгъун хуейщ

 Нобэ ди псэлъэгъущ «2017 гъэм и егъэджакIуэ» урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэм щытекIуа, Налшык къалэм дэт лицей №2-м инджылызыбзэмкIэ щезыгъаджэ Бетрожь КIунэ. Ар тедгъэпсэ­лъы­хьащ егъэджакIуэ IэщIагъэр къы­щIыхихами нэгъуэщI Iуэхухэми.

КъыхуащI дзыхьыр зыгъэпэж

 Адэ-анэм яхэлъ хабзэмрэ гъэсэныгъэмрэ дэплъей быныр езыр щапхъэ мэ­хъуж. Тэрч къалэм дэт «ПМК 6» акционер зэгу­хьэныгъэм и унафэщIым и къуэдзэу илъэс куэдкIэ лэжьа ГуэщIокъуэ Михаилрэ Тэрч налмэс Iэмэпсы­мэ заводым и лэжьакIуэу щыта Самарэрэ япхъу АфIэунэ Неллэ гъуэгугъэ­лъагъуэ хуэхъуар и адэ-анэрщ, абыхэм я лэжьэ­кIэмрэ дуней тетыкIэмрэщ. Зи Iуэхум хэзыщIыкI, сабийм и гъэсэныгъэм ­егугъу егъэджакIуэфI дыдэхэр зэ­риIами Неллэ ирогушхуэ. 

Хасэм и къарур

 XX лIэщIыгъуэм и пэхэм Истамбыл ­къалэм къыщызэрагъэпэщауэ щытащ Шэрджэс бзылъхугъэхэм я хасэ. Ар щIэныгъэшхуэ зыбгъэдэлъ, зэфIэкI зиIэ цIыхубзитхум жэрдэм ящIа Iуэхут.

АдэфI къуэфI хуэщт

 1907 гъэм Щхьэлыкъуэ къуажэжьым къыщалъхуа КIыщокъуэ Рашид къуажэ школыр къиуха нэужь, ЛУГ-м (Ленинскэ еджапIэ городок жыхуа­Iэу щытам) щIотIысхьэ. Абы щезы­гъаджэхэм яхэтащ Цагъуэ Нурий, Борыкъуей ТIутIэ, Ща­кIуэ Талъостэн сымэ. А узэщIакIуэхэм къызэрагъэпэща литературэ кружокым жыджэру къе­кIуалIэхэм ящыщ зыт Рашид. 

Зэманыр IуэхукIэ игъэнщIыфырт

 УхуакIуэ цIэрыIуэ, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Алмэ Алий ТIалэбий и къуэр щыпсэуа унэм абы и фэеплъ пхъэбгъу щы­фIадзащ. Налшык къалэ округым и щIыпIэ администрацэм щэнхабзэмкIэ и къудамэм къыхилъхьа а Iуэху щхьэпэм хэтащ ­КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ, УхуэныгъэмкIэ, ЖКХ-мрэ гъуэгу хозяйствэмкIэ и министерствэхэм, жылагъуэ организацэхэм я лIыкIуэ­хэр, и Iыхьлыхэмрэ и ныбжьэгъухэмрэ.

ЩIыуэпсыр хъумэным ехьэлIа жэрдэмхэр

 Псыхуабэ щекIуэкI щIалэ­гъуалэ зэхыхьэм гулъытэ хэха щыхуащI мы гъэр ЩIыуэпсым и илъэсу ди къэралым зэрыщагъэувам. Мы зэхыхьэм япэу къэкIуахэр хэгъэгум и щIы­уэпсыр зэрахъумэным топсэлъыхь, етIуанэ Iыхьэм хэтынухэр жылагъуэм я зэхущытыкIэр егъэфIэкIуэным теухуауэ зэчэнджэщынущ.

НОБЭ

  • Урысейм и Археологым и махуэщ
  • УФ-м щагъэлъапIэ Кхъу­хь­­лъатэ зэпкърызылъ­хьэм и махуэр
  • Тыва Республикэм и махуэщ
  • Индием и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ
  • 1498 гъэм Италием щыщ хыдзэлIкъэхутакIуэ Колумб Христофор зекIуэ ежьауэ Гренадэ хытIыгур къигъуэтащ.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS