21.06.2018, 12:56 - Статья

 Дунейпсо чемпионатхэм я кIэух зэхьэзэхуэхэм зэи къыщымыхъуауэ Уры­сей Федерацэм и футболистхэр гуп зэпеуэм къыхэкIащ. Вэсэмахуэ ар къыщыхъуащ ищхъэрэ къалащхьэм и «Санкт-Петербург» стадионым ще­кIуэкIа зэIущIэм - ди щIалэхэм хагъэщIащ Салахь Мухьэммэд зи пашэ Мы­сырым и командэ къыхэхар. 

21.06.2018, 12:15 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым зэIущIэ щхьэпэ щекIуэкIащ. Ар теухуат КъБКъУ-р къэзыухахэр лэжьапIэ IэнатIэхэмкIэ къызэгъэпэщыным. Хабзэ хъуауэ, илъэс къэс ирагъэкIуэкI Iуэхум хэтщ студент куэд икIи зыхуеджа IэщIагъэм хуэкIуэ лэжьапIэхэри къыщагъуэтыф. Мы гъэм абы къе­кIуэлIащ ныбжьыщIэ 600-м щIигъу. 

21.06.2018, 11:35 - Статья

 Террорым пэщIэтынымкIэ лъэпкъ ­комитетым и Iэтащхьэ, Урысейм Шы­нагъуэншагъэмкIэ и федеральнэ къу­лыкъущIапIэм и унафэщI Бортников Александр мэкъуауэгъуэм и 19-м Моск­ва щригъэкIуэкIащ Террорым пэ­щIэ­тынымкIэ лъэпкъ комитетым и зэIущIэр. Абы хэтащ икIи къыщыпсэлъащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.

21.06.2018, 11:28 - Статья

 КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иригъэкIуэкIащ ЧэнджэщакIуэ советым и зэIущIэр. Ар теухуауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и сабийхэм я зыгъэпсэху­гъуэ зэманыр къызэры­зэ­рагъэпэщам.

21.06.2018, 11:03 - Статья

 Абы хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков А. ТI., КъБР-м ­узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр ­Хъубий М. Б., Узыншагъэр хъумэным и IэнатIэм щыкIэлъыплъынымкIэ и фе­деральнэ къулыкъущIапIэм и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI Ахматов А. Хь., ФIэкIыпIэ зимыIэ медицинэ ­страхованэмкIэ КъБР-м и щIыналъэ фондым и унафэщI Бгъэжьнокъуэ З.

19.06.2018, 11:57 - Статья

 Лэскэн щIы­налъэм хыхьэ ­Ан­зорей къуа­жэм къы­щыхъуа ­КIуащ Залым цIыху гуапэщ, медицинэ лэ­жьа­кIуэ Iэзэщ. 

19.06.2018, 11:54 - Статья

 Зеикъуэ къуажэм щIыпIэ самоуправленэмкIэ и советым, Бахъсэн щIыналъэм и жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм хэтхэм гущIыхьэ ящыхъуащ егъэджакIуэ емызэшыж, зи IэщIагъэм фIы дыдэу хэзыщIыкIыу, гъэсэныгъэм и щапхъэу къалъытэу щыта цIыху гуапэ Къуэдзокъуэ Хьэсэн Жыраслъэн и къуэр дунейм зэрехыжар. Хьэлъэу сымэджа нэужь, и ныбжьыр илъэс 83-нэм иту ар дунейм ехыжащ мэкъуауэгъуэм и 14-м.

19.06.2018, 11:44 - Статья

Махуэку кIуам Урысей Федерацэм къыщызэIуахащ футболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатыр.

Последнее


Мы махуэхэм

Мэкъуауэгъуэм и 19, гъубж

ЩIалэгъуалэм я зэчийр къагъэлъагъуэ

 КъБР-м и Парламентым щекIуэкIащ щIа­лэгъуалэмрэ курыт еджапIэхэм ­щIэс­хэмрэ папщIэ «Си хабзэубзыху жэр­дэм» зыфIаща зэхьэзэхуэм щытекIуа ныбжьыщIэхэр щагъэфIэж зэ­хыхьэ.

Мы махуэхэм

Мэкъуауэгъуэм и 15, мэрем

Шокъумым щапхъэ трах

 Мэкъуауэгъуэм и ещанэ тхьэмахуэ махуэр Медицинэм и лэ­жьа­кIуэхэм я махуэшхуэу щагъэлъапIэ Урысейм, Армением, Белоруссием, Къэзахъстаным, Молдовэм, Украи­нэм. 

Иджырей мардэхэм тету къызэрагъэпэщынущ

 КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэм хъыбар къызэрыдигъэ­щIамкIэ, Сабийхэр хъумэнымкIэ ­дунейпсо махуэм сабий сымаджэщ­хэмрэ поликлиникэхэмрэ я ­лэ­жьа­кIуэхэм цIыкIухэм махуэш­хуэхэр къыхузэрагъэпэщащ.

КъБР-м и ОМОН-р илъэс 25-рэ ирокъу

А Iуэхугъуэм теухуауэ дауэдапщэхэр щекIуэкIащ Налшык къалэ. 

Псыхъуэхэр ягъэкъабзэ, Iуфэхэр ягъэбыдэ

 КъБР-м Экологиемрэ щIыуэпсым и хъугъуэфIыгъуэхэмкIэ и министерствэр я щIэгъэкъуэну, 2017 гъэм и щэкIуэгъуэм къыщыщIэ­дзауэ техникэ зэгъэуIуакIэ зэпы­мыууэ йолэжь Тырныауз къалэм и гъунэгъуу блэж Бахъсэн псым и ­Iуфэхэр гъэбыдэным, и жапIэхэр нэхъ куу щIыным. Мы зэманым гулъытэ нэхъыщхьэ зыхуащIри ­зяужь итри Герхожан псыр Бахъсэн щыхэлъэдэжым деж щыIэ ­щIы­пIэрщ.

Республикэм и гъуэгухэм я щытыкIэм топсэлъыхь

 КъБР-м и Парламентым и Президиумым и зи чэзу зэхуэсым депутатхэр щыхэплъащ Iуэхугъуэ 30-м нэблагъэм. «Правительствэм и сы­хьэтым» къриубыдэу ахэр теп­сэ­лъыхьащ щIыналъэм и гъуэгухэм я щытыкIэм.

Урысей Федерацэ - Сауд Хьэрып - 5:0

 ФутболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатыр гуфIэ­гъуэ щытыкIэм иту ды­гъуэпшыхь Мэзкуу и «Лужники» стадионым къы­щызэIуахащ. Абы и пэщIэдзэ зэIущIэм Урысей Федерацэм и футболист нэхъыфI­хэр щыдэ­джэгуащ Сауд Хьэрыпым и гуп къыхэхам.

Илъэс 85-рэ къызэщIэзыубыдэ гъуэгуанэ

 КъБКъУ-м и медицинэ колледжыр ди республикэм щыцIэрыIуэ еджапIэ лъэ­рызехьэхэм ящыщщ. Мы махуэхэм ­университетым щагъэлъэпIащ кол­леджыр къызэрызэIуахрэ илъэс 85-рэ зэрырикъур. Мыхьэнэшхуэ зиIэ а Iуэхугъуэм теухуа гуфIэгъуэ пшыхь щызэхэтащ Сокуров Александр и цIэр зэрихьэу КъБКъУ-м иIэ творческэ мастерскойм. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS