09.08.2018, 12:45 - Статья

 ФIыуэ слъагъу усакIуэм къыфIэсхьэхуа псалъитI-щым­кIэ къэIуэта хъунут зи гугъу фхуэсщIыну бзылъхугъэм и дунейр. Псалъащхьэм къыпызмыщэххэу сызэтеувыIэнрэ-тIэ, жыхуэсIэщ! Армырмэ, макъ жьгъей къарууншэхэм сахилъэхъэнщи, гуп­сысэ хъуаскIи схунэхьэсынкъым …

09.08.2018, 12:39 - Статья

 Куэд­рэ къохъу медицинэм и лэжьакIуэхэм ди гъащIэр, ди псэр щаIэщIэлъ. Узыр къызэIэ цIыхум дэIэпыкъуныр абыхэм я къалэну щытми, сыт хуэдэ лэжьыгъэми хуэ­дэу, абыи Iуэху зехьэкIэ зэмылIэужьыгъуэ, гъэзэ­щIэкIэ куэд иIэщ.

09.08.2018, 12:33 - Статья

 Абы ущригъусэм деж узыхуэсакъыж зэпытщ - уощIэ ар зэрыцIыху къабзэр, зэ­рыгумащIэр, фэрыщIагъ лъэпкъ зэ­ры­хэмылъыр. А фIагъхэр уэри къыбдилъагъун хуейщ абы - арыншамэ пщIэ къып­хуищIынукъым, псэлъэгъуи къыбдэхъунукъым. 

09.08.2018, 12:28 - Статья

 «Уафэ нэзым и лъагагъыр узэреплъым елъытащ», - жиIэгъащ лIы Iущ гуэрым. ЩIэ­ныгъэм зи лъагъуэ щыхэзыша дэтхэнэ цIыху пэрытми и гуп­сысэр лъагэщ, гъэщIэгъуэнщ, и Iуэху еп­лъыкIэхэми удахьэх. Ди лъэпкъым апхуэдэ цIыху щэджащэ куэд диIэщ. Абыхэм ящыщщ Бекъул Хьэбас Мухьэмэд и къуэр, щIэныгъэлIыр, егъэджакIуэр, хэкупсэ нэ­сыр.

09.08.2018, 12:21 - Статья

 Лъэпкъ зэгурыIуэныгъэр, зэныбжьэгъугъэр гъэбыдэным хуэгъэп­сауэ Волонтёрым и илъэсым ирагъэжьа «Маяки дружбы» проектым хэтхэр иджыблагъэ ди республикэм щыхьэщIащ.

09.08.2018, 11:45 - Статья

КъБР-м и Правительствэм и Унэм ­дыгъуасэ щекIуэкIа зэIущIэм Iуэхугъуэ 17-м щыхэплъащ.

09.08.2018, 11:19 - Статья

 Мы проектым хиубыдэ Iуэхухэр мы ­зэманым щокIуэкI Центральнэ, При­волжскэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округхэм. Абы хэтщ Урысейм и щIыналъэхэм, ди гъунэгъу къэралхэм ящыщу 20-м къикIа щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ.

09.08.2018, 11:16 - Статья

 Урысей Федерацэм граждан зыхъу­мэжыныгъэм и IуэхухэмкIэ, къызэ­рымыкIуэ щытыкIэхэмкIэ, къэхъуа гузэвэгъуэхэм я лъэужьхэр гъэкIуэ­дыжынымкIэ и министр Зиничев Евгенийрэ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников Александррэ махуитI япэкIэ кхъухьлъатэкIэ къыщалъэтыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыналъэм щыщу псыдзэхэм нэх

Последнее


Журналым дызыхигъэгъуазэхэр

«Iуащхьэмахуэ» журналым и ещанэ къыдэкIыгъуэр къытIэрыхьащ. 

Къэбэрдей уэрамым щагъэлъагъуэ

 КъБР-м и Жылагъуэ палатэм щыIэ ЩIалэгъуалэ советым илъэс етIуанэ хъуауэ къызэрегъэпэщ «Артмосфера» фIэщыгъэм щIэт псапащIэ фестивалыр. А Iуэху ­дахэмкIэ ди щIыналъэм щыпсэу творческэ щIалэгъуалэ нэхъыфIхэр зэхуашэсри, я лэжьыгъэхэм я гъэлъэгъуэныгъэ, мастер-классхэр, нэгузыужь концертхэр, жармы­кIэхэр ирагъэкIуэкI. Абы мылъку­кIэ зыщIагъэкъуащ «Ростелеком»-м КъБР-м щиIэ къудамэмрэ рекламэмкIэ «Стрелец» IуэхущIапIэмрэ. 

Адыгэ бзэщIэныгъэм и шу пашэ. Еджагъэшхуэ Къумахуэ Мухьэдин къызэралъхурэ илъэс 90 ирокъу

 Кавказ бзэщIэныгъэлI нэхъ гуащIафIэ, нэхъ цIэрыIуэ ды­дэхэм ящыщт Къумахуэ Мухьэдин. Ар япэм Анзорей ЦIыкIу­кIэ зэджэу щыта, иужькIэ Лэс­кэн ЕтIуанэ зыфIащыжа къуа­жэм 1928 гъэм июлым и 29-м къыщалъхуащ. 

Гъуэгуанэ дахэ

 Мы гъэм илъэс 60 ­ирокъу КъБКъУ-м япэ IэщIагъэлI гупыр къы­зэ­рыщIи­гъэкI­рэ. Тхыдэм и дежкIэ ар зэман кIыхькъым, ауэ цIыху гъащIэм ехьэлIауэ мащIэкъым. Егъэ­джакIуэ IэщIагъэр яIэу университетыр 1958 гъэм къэзыухахэм ящыщ зы гупым я гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ ятеу­хуащ си тхыгъэр.

Депутатхэм я жэрдэм

 Налшык щIыпIэ само­управленэмкIэ и Советым и депутатхэм я нэIэ тетщ ди къалащхьэм и ­теплъэр егъэфIэкIуэным теухуа дэтхэнэ зы Iуэхуми.

ГущIэгъур зи гъуазэхэр

 «Псапэ зыщIэну хуей щIа­­лэгъуалэ гуп» фIэщыгъэм щIэту иджыблагъэ ди республикэм къыщызэIуахащ волонтёрхэм я IэнатIэщIэ.
 Ингуш Республикэм япэу къыщыхалъхьа мы Iуэхум Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэ псоми зыщеужь. Абы и къудамэ Къэбэрдей-Балъкъэрми къыщызэIуахащ. ЩIа­лэгъуалэ зэщIэхъееныгъэм и къалэн нэхъыщхьэр дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэу хъыбар къезыгъащIэ дэтхэнэми яхузэфIэкIымкIэ зы­щIагъэкъуэнырщ. МДК-м и унафэщIу хаха Хьэту Ас­те­мыр хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, щIалэгъуалэм къахыхьэну хуейхэм я бжыгъэм къыхохъуэ.

Нэхъ тынш хъунут

 Суворовымрэ Ашуровымрэ я уэ­рамхэр зэпыщIэжыныр нэхъ къезэгъыу къэ­зылъытэ къалэдэсхэмрэ цIыхур къе­зышэкI транспортзехуэхэмрэ зэ­къуоувэ.

Мы махуэхэм

ШыщхьэуIум и 7, гъубж

Аргуэру зы ехъулIэныгъэ

 RAEX (РАЭКС - Аналитикэ) рейтинг агентствэм, хабзэ хъуауэ, илъэс къэс зэпелъыт ди къэралым щылажьэ университетхэм я лэжьэкIэр. Мы гъэм ебланэу ирагъэкIуэкIа апхуэдэ къэхутэныгъэм кърикIуахэр наIуэ къыщащIащ «Глобальная конкурентно­способность» фIэщыгъэр зиIа VI дунейпсо зэхуэсым. 

КIунэ и пщIэр нэхъри яIэт

 «Аргументы и факты» газетым иджы дыдэ къытридзащ Урысейм щIыхь зиIэ и артисткэ, КъБР-м и цIыхубэ артисткэ ЖьакIэмыхъу КIунэ теухуа тхыгъэ­рэ и сурэтрэ. Абы къыщыгъэлъэгъуащ адыгэ цIыхубз телъыджэм Волков Фёдор и цIэр зезыхьэ саугъэтыр къызэрыхуагъэфэщар. Ар зытыр Урысейм и Правительствэрщ. 
 «Сэ Ростов театр училищэр къэзуха иужькIэ 1964 гъэм къыщыщIэдзауэ Къэ­бэрдей къэрал драмтеатрым сыщолажьэ», - жриIащ абы журналистым. 
 Актрисэм къыхигъэщащ нэхъыбэу ­игъэзащIэр хьэл быдэ зиIэ цIыхухэм я ролхэр зэрыарар. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS