19.04.2018, 13:01 - Статья

 Налшык дэт «Легион» тренажер пэшым тхьэмахуэ блэкIам щызэхэтащ ныбжьыщIэхэмрэ щIалэгъуалэ­хэмрэ (1997 - 2003 гъэхэм къалъхуахэр) мас-рестлингымкIэ я республикэпсо зэхьэзэхуэ. Я хьэлъагъ елъытауэ гуэша гупипщIым щызэхьэзэхуащ спорт­смени 100-м нэблагъэ.

19.04.2018, 12:57 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щыхьэр Налшык къалэм гъатхэпэм и 23 - 26-хэм щекIуэкIащ «Налшык насыпым и дамыгъэщ» зыфIаща, макъамэмрэ къафэмкIэ етхуанэ дунейпсо зэпеуэр.

19.04.2018, 12:53 - Статья

 «Илъэсым и егъэджакIуэ нэхъыфI-2018» урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэм щIэныгъэ гуэдзэн етынымкIэ егъэджакIуэ ­нэхъыфIу къыщалъытащ Нал­­­шык къалэм Сабий, ныб­жьыщIэ творчествэмкIэ и центрым и лэжьакIуэ Щоджэн СэIихьэт. 

19.04.2018, 12:49 - Статья

 Тхыдэдж, этнограф КIыщ Хьэзрэталий «IэпщIэлъапщIэ» гуп­жьейр 1984 гъэм щигъэлажьэм, МэзщIэкIуасэхэ япхъухэу Мари­неттэрэ (Дагъырхэ я нысэщ) Джульеттэрэ (Шэт) абы и деж зыща­гъасэрт. КIыщыр а зэманым щIэхъуэпсырт дыщэидэ лъэпкъ Iэ­щIагъэр къигъэщIэрэщIэжыну.

19.04.2018, 11:55 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэрым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм иубзыхуа «Анэдэлъхубзэм и мазэ» лэжьыгъэм ипкъ иткIэ, ди республикэм и щIыналъэхэм, къалэхэм щрагъэкIуэкI абы теухуа зэхыхьэхэр. Гукъинэжу икIи щIэщыгъуэу махуэшхуэ щызэхэтащ Аруан щIыналъэми. 

19.04.2018, 11:19 - Статья

 Хабзэ хъуауэ, Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал мэкъумэш университетым гъэ къэс ирегъэкIуэкI «Илъэсым и студент нэхъыфI»  зэпеуэ.

19.04.2018, 11:16 - Статья

Лэскэн ЕтIуанэ къуажэм къыщалъхуа Уэркъуасэ Хьэзрэт псэужамэ, мы гъэм илъэси 100 ирикъунут. 

19.04.2018, 10:50 - Статья

 «Генералхэм я жэщ» - аращ зэреджэр Къандур ­Му­хьэдин и романыщIэ иджыблагъэ дунейм къыте­хьам. Ар теухуащ 2016 гъэм Тырку къэралыгъуэм ­Гюлен Фейтуллах къыщигъэхъуну зыхэта къэрал ­къаугъэм. 

Последнее


Европэм адыгэгур къыщоуэ

 Европэм щыпсэу адыгэхэм я щэнхабзэ федерацэм лэжьэн зэрыщIидзэрэ мы гъэм илъэсипщI ирокъу. Апхуэдиз дыдэ хъуауэ ар здэщыIэ Германием адыгэ щэнхабзэм и махуэхэр щрагъэкIуэкI, фестивалкIэ еджэу. Мы гъэм епщIанэ зэхыхьэшхуэр зыхуэгъэпсауэ щытар Щэнхабзэ федерацэр къызэзыгъэпэща, адыгэ лъэпкъым и лIы щэджащэ, зи хэкум, лъэпкъым щхьэкIэ къарурэ мылъкурэ щымысхь Уджыхъу Ихьсант. Абы иригъэхьэлIэри, федерацэм и тхьэмадэ ДыщэкI ­Эртан Дунейпсо Адыгэ Хасэм хэтхэри иригъэблэгъащ Германием икIи ГъэзэщIакIуэ гупым и зи чэзу зэIущIэр абы щекIуэкIащ. 

Ипотекэм и бжыгъэм хохъуэ

 ХъумапIэ банкым и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм псэупIэ ­кредиту 2018 гъэм итам я бжыгъэр сом мелуан 507-м щIигъуащ. Ар нэгъабэ и апхуэдэ лъэхъэнэм зэрыщытам нэхърэ процент 76-кIэ нэхъыбэщ. Псори зэхэту 2017 гъэм абы сом мелард 1,8-рэ ди цIыхухэм щIыхуэу яритащ.

ЩIалэгъуалэр залымыгъэм и бийщ

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ щекIуэ­кIащ «ЩIалэгъуалэр экстремист гуп­сысэкIэм и бийщ» фIэщыгъэр зиIа зэхуэсыр. Университетым и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Iэпщэ Иннэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, КъБР-м Терроризмэмрэ экстремизмэмрэ щапэщIэтыным хуэгъэпса республикэ программэм ипкъ иткIэ къызэрагъэпэща зэIущIэр куп­щIафIэу екIуэ­кIащ. 

Мы махуэхэм

Мэлыжьыхьым и 17, гъубж

Адыгэ ныпым и махуэр мэлыжьыхьым и 25-м ягъэлъапIэ

 КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и ЩIалэ­гъуалэ советым Адыгэ ныпым и махуэм ехьэлIа дауэ­дапщэхэр гъэ къэс Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къы­щы­зэрегъэпэщ. Мы гъэм гуфIэгъуэ Iуэ­хухэр Налшык ­къалэм къыдэкIуэу ще­кIуэ­кIынущ республикэм и муниципальнэ ­район, къалэ, къуажэ куэдым.

Абы уриджэгу хъунукъым

 Дунейр езым и тепщэныгъэм щIэту зыкъэзылъытэж США-м аргуэру бзаджэнаджагъэ зэхищIыхьащ и жагъуэгъухэм яхибжэ къэралхэм ящыщ зым хуэгъэзауэ. Зи гугъу тщIыр, дауи, къызэрывгурыIуащи, куэд щIауэ зауэм и бэлыхьым хэмыкI Сириерщ. Иджы дыдэ абы и къалэ Думэ «томагавк» ракетэхэр ириутIыпщащ, Асад Башар а щIыпIэм химие Iэщэ къыщигъэсэбэпа хуэдэу щхьэусыгъуэ ищIри.

Проектхэр къыщащтэ, зэхъуэкIыныгъэхэр щыхалъхьэ

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и Правительст­вэм и зэIущIэ мэлыжьыхьым и 12-м зэхэтащ. Ар иригъэкIуэкIащ премьер-министр Мусуков Алий. 

ЗэфIагъэкIар мымащIэми, къапэщытыр нэхъыбэжщ

КъБР-м туризмэм зыщегъэужьы­нымкIэ туроператорхэмрэ турагентст­вэхэмрэ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэм щы­тепсэлъыхьащ республикэм и Парламентым Спортымрэ туризмэмкIэ и комитетым иригъэкIуэкIа зэIущIэм. 

Бахъсэндэсхэм бжьыпэр зыIэрагъэхьэ

 Республикэм футболымкIэ и чемпионатым ещанэ джэгугъуэр щы­зэ­хэтащ. Абы иужькIэ бжьы­пэр зыIэригъэхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и нэгъабэрей зэхьэзэхуэм щытекIуа Бахъсэн и «Автозапчасть»-м. 

ЗыкIи зэмыщхьу, куэдкIи зэтехуэу

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал универси­тетым и «Занавес» студент театрым хэтхэм иджыблагъэ ягъэлъэгъуащ ­франджы пьесэхэм къытращIыкIа спектакль кIэщIу щы. Артист ныбжьы­щIэхэмрэ абыхэм я художественнэ унафэщI Дэхъушокъуэ Мадинэрэ ­яху­зэфIэкI къагъэнакъым утыку кърахьа лэжьыгъэр щIэщыгъуэ, узы­Iэ­пызышэ ящIын папщIэ.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS