19.01.2018, 12:03 - Статья

 ЩIышылэм и 16-м Су­рэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейр щIэращIэт, цIыху­хэр щыпэкIурт. Абы къы­щызэIуахырт КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI Абей Вик­тор и гъэлъэгъуэныгъэ.

19.01.2018, 11:37 - Статья

 Урысей Федерацэм Киокушин-кара­тэмкIэ и ­зэгухьэныгъэм Осетие Ищхъэрэ - Алание Республикэм иджыблагъэ щригъэкIуэкIащ а спорт лIэу­жьыгъуэм зыхуэзыгъасэ ныбжьыщIэхэм я зэ­хьэ­зэхуэ зэIуха. Абы хэтащ ди щIыналъэм щыщ спорт­сменхэри.

19.01.2018, 11:29 - Статья

 Джэрмэшык Мурадин Дулыхь и къуэм и Iэдакъэ къыщIэкIа «ЩIыуэпсым и зэхэлъыкIэм теухуауэ» фIэщыгъэр зиIэ тхылъыр дунейм къызэрытехьам иращIылIа пшыхь Инарыкъуей къуажэм дэт курыт еджапIэм иджыблагъэ ще­кIуэ­кIащ. Ар къыщыдэкIащ Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм. 

19.01.2018, 11:20 - Статья

 КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Марат лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Прохладнэ, Тэрч ­район сымаджэщхэм, Республикэ эндокринологие центрым.

19.01.2018, 11:05 - Статья

 2017 - 2018 гъэ еджэгъуэм и япэ ­махуэм, фокIадэм и 1-м, ди хэкум къыщыхалъхьауэ щытащ «КъэкIуэнур зи плъапIэ Урысей» къэралпсо зэпеуэр. Абы ипкъ иткIэ ныбжьыщIэхэм ятхын хуейт а унэтIыныгъэмкIэ яIэ гупсысэхэр къыщыгъэлъэгъуа сочиненэ. УФ-м и Президент Путин Владимир и жэрдэмкIэ къызэрагъэпэща зэпеуэм къри­кIуахэр къапщытэжащ ИлъэсыщIэм и пэ къихуэу. 

19.01.2018, 10:58 - Статья

 Зеикъуэ щыщ Сыжажэ Ахьмэд илъэс 90 зэрырикъуам къыхэкIыу УФ-м и Президент Путин Владимиррэ КъБР-м и ­Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ къыхуатха хъуэхъухэр тхьэмахуэ кIуам иритыжащ Бахъсэн муниципальнэ районым и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ ­Къанэмэт Рустам.

17.01.2018, 12:20 - Статья

 КъБР-м и Лъэпкъ къэ­рал библиотекэм, Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэм, иджы­благъэ литературэ пшыхь щекIуэкIащ. Ар теу­хуауэ щытащ КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат Теунэ Хьэчим къызэралъхурэ илъэси 105-рэ зэрыри­къум. 

Последнее


Тырныауз и вольфрам, молибден къыщIэхыпIэр зэтегъэувэжынымрэ рудам елэжьынымкIэ проектыр ягъэзащIэу хуежьащ

 Иджыблагъэ къызэрагъэпэщащ «Iуащхьэмахуэ руда къыщыщIах и къурш комбинат» жэуап зэхэгъэщхьэхукIа зыхь зэгухьэныгъэр.

«ТекIуэныгъэм и Бэракъ» урысейпсо лэжьыгъэм республикэри хохьэ

 ЩIышылэм и 13-м ЗауэлI щIыхьым и къалэ Налшык щекIуэкIащ «ТекIуэныгъэм и Бэракъ» урысейпсо Iуэхур.

ЯлъэкI зыри къагъанэркъым

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иригъэкIуэкIа пресс-кон­ференцым щытепсэлъыхьащ 2017 гъэм зэфIагъэкIа лэжьыгъэм. 

ФIым я фIыжхэр ягъэлъапIэ

 Урысей Печатым и махуэр щIышылэм и 13-м щагъэлъэпIащ Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм. Зэхыхьэ гуапэм хэтащ республикэм и телевиденэхэм, газетхэм, журналхэм, радиом я лэжьакIуэхэр, министерствэ, къулыкъущIапIэ, IуэхущIапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм, районхэм къикIа хьэщIэ лъапIэхэр. 

И IэщIагъэкIэ адыгэщ

 Уэхъутэ Александррэ сэрэ илъэс 40-м щIигъуауэ ды­зэ­ныбжьэгъущ. И хьэл-щэнымрэ и дуней тетыкIэмрэ зыгуэр хэбдзыну хэлъу пIэрэ, жысIэу мы щIалэм сыкIэлъоплъри, пэжыр жыпIэмэ, згъуэтыркъым апхуэдэ. Япэрауэ, хабзэ щыпкъэ хэлъщ. ЕтIуанэрауэ, къызыхэкIа адыгэ лъэпкъыр гурэ псэкIэ фIыуэ елъагъу. Ещанэрауэ, къыщалъхуа Бес­лъэней къуажэм пщIэшхуэ ­хуищIу бгъэдэтщ. 

И IэщIагъэкIэ адыгэщ

 Уэхъутэ Александррэ сэрэ илъэс 40-м щIигъуауэ ды­зэ­ныбжьэгъущ. И хьэл-щэнымрэ и дуней тетыкIэмрэ зыгуэр хэбдзыну хэлъу пIэрэ, жысIэу мы щIалэм сыкIэлъоплъри, пэжыр жыпIэмэ, згъуэтыркъым апхуэдэ. Япэрауэ, хабзэ щыпкъэ хэлъщ. ЕтIуанэрауэ, къызыхэкIа адыгэ лъэпкъыр гурэ псэкIэ фIыуэ елъагъу. Ещанэрауэ, къыщалъхуа Бес­лъэней къуажэм пщIэшхуэ ­хуищIу бгъэдэтщ. 

ХэкулI, зэчий лъагэ зиIэ Уэхъутэ Александр. Тхьэмадэ

 ЩIышылэм и 12-м и ныбжьыр илъэс 70 ирикъуащ Урысейми хамэ къэралхэми щыцIэрыIуэ жылагъуэ лэжьакIуэ, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием, Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и Жы­лагъуэ палатэм хэт, Урысейм ис адыгэхэм я лъэпкъ-щэнхабзэ автономием и унафэщI, КъШР-м щылажьэ адыгэ жыла­гъуэ зэгухьэныгъэхэм я союзым и тхьэмадэ Уэхъу­тэ Александр. 

ХэкулI, зэчий лъагэ зиIэ Уэхъутэ Александр. Тхьэмадэ

 ЩIышылэм и 12-м и ныбжьыр илъэс 70 ирикъуащ Урысейми хамэ къэралхэми щыцIэрыIуэ жылагъуэ лэжьакIуэ, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием, Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и Жы­лагъуэ палатэм хэт, Урысейм ис адыгэхэм я лъэпкъ-щэнхабзэ автономием и унафэщI, КъШР-м щылажьэ адыгэ жыла­гъуэ зэгухьэныгъэхэм я союзым и тхьэмадэ Уэхъу­тэ Александр. 

ГъащIэ узыншэм къыхураджэ

 Сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ спортымкIэ я уардэунэм иджы­благъэ щекIуэкIащ волейболымкIэ зэхьэзэхуэ. «Дэ наркотикым дрибийщ» зэхыхьэр къызэрагъэпэщащ Яныкъуей жылагъуэм и муслъымэн IуэхущIапIэм Шэ­джэм щIыналъэ администрацэм ЕгъэджэныгъэмкIэ и управленэм­рэ физическэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ и къудамэмрэ и гъу­сэу. 

Мы махуэхэм

ЩIышылэм и 13, щэбэт

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS