28.04.2017, 12:09 - Новости

 Иджыблагъэ Москва щекIуэкIа «Урысейм гъуазджэмкIэ и тхьэмахуэ» XXII Дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэ зэпеуэм къыщыхэжаныкIащ КъБКъУ-м и студентхэр. 

28.04.2017, 11:48 - Новости

 «Кавказ» федеральнэ гъуэгум щыщ Iыхьэу Лэскэн районым пхырыкIыр гъэкъэбзэным теу­хуа щэбэт щIыхьэху иджыблагъэ екIуэкIащ, къабзагъэм, щIыпIэхэр гъэдэхэным хуэгъэзауэ зэхаубла мазитI лэжьыгъэм хыхьэу. 

28.04.2017, 11:31 - Статья

 Хабзэ хъуауэ, ди къэралым щокIуэкI «Студентхэм я пашэ» урысейпсо щIалэгъуалэ зэхьэзэхуэр. Ябгъэдэлъ зэфIэкIкIэ, гупыр зэраIыгъыф, зэраунэтIыф я лъэны­къуэкIэ абы щызэпоуэ еджапIэ нэхъыщхьэхэм я студент­хэм я профсоюз зэгухьэныгъэхэм я пашэхэр. «Студентхэм я пашэ-2017» зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэхэр мы зэманым йокIуэкI. 

28.04.2017, 11:23 - Новости

 Адыгэ ныпым и махуэм и щIыхькIэ Шэджэм къалэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм щекIуэкIащ «Адыгэ джэгу» зэхыхьэр. Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-м и Жы­лагъуэ палатэм и деж щыIэ ЩIалэ­гъуалэ советым, Шэджэм муници­пальнэ районым и щIыналъэ администрацэм егъэджэныгъэмкIэ, щэнхабзэмкIэ и управленэхэм я жэрдэмкIэ. 

28.04.2017, 11:19 - Новости

 Урысей МВД-м и следователхэр я IэщIагъэм ­зэ­рыхуэIэзэм теухуа зэ­пеуэм и республикэ Iы­хьэр мэлыжьыхьым и ­17-20-хэм екIуэкIащ. 

28.04.2017, 11:14 - Новости

 Урысейм и телекомму­никацэ оператор нэхъыщ­хьэу плIым ящыщ МТС-м и жэрдэмкIэ ирагъэжьа «ТекIуэныгъэм и щиху» зэщIэхъееныгъэм, къэралым и къалэу 17-м зы­щызыубгъуам, мэлы­жьы­хьым и 26-м хыхьащ Къэ­бэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэри. 

28.04.2017, 11:09 - Статья

 КъБР-м и Парламентым  и президиумым и зи чэзу зэIущIэм Правительствэм щыхухаха зэманым хиу­быдэу депутатхэр едэIуащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал мылъкур приватизацэ щIыныр 2016 гъэм зэрекIуэкIам теу­хуауэ республикэм щIымрэ мылъкумрэ я IуэхухэмкIэ и министр Iуэщхъун Тимур къипсэлъам. 

Последнее


ТекIуахэр ягъэпажэ

 КъБР-м МафIэсым пэ­щIэтынымкIэ и къэрал IуэхущIапIэмрэ Урысей МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу КъБР-м щы­Iэмрэ, хабзэ зэрыхъуауэ, илъэс къэс ирагъэкIуэкI са­бийхэм я зэпеуэ.

Щэнхабзэ щIэин къулей

 Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Кыщпэк ­къуажэм  дэт курыт школым иджыблагъэ щекIуэкIащ фэеплъ пшыхь екIу. Ар теухуауэ щытащ я къуажэгъу бзылъхугъэ щыпкъэ, усакIуэ Iэзэ Балъкъэр ­Фоусэт Гъузер и пхъур къызэралъхурэ илъэс 85-рэ зэрырикъум. ЕджапIэм и лэжьакIуэхэм къыхалъхьа Iуэхур даIыгъащ район, къуажэ администрацэхэм я Iэтащхьэхэм, егъэджэныгъэмкIэ щIыналъэ IэнатIэм и унафэщIхэм. 

Си мурадхэм ящыщу япэр - си Хэкум схузэфIэкI хуэсщIэнырщ

 Политик цIэрыIуэ, 2005 - 2013 гъэхэм КъБР-м и Iэтащхьэу щыта Къанокъуэ Арсен иджы илъэс еплIанэ хъуауэ къэрал IэнатIэ пэрыту ди лъахэм и зыужьыныгъэм хуолажьэ - ар УФ-м и Федеральнэ Зэ­хуэсым ФедерацэмкIэ и Советым Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб­ликэм къыбгъэдэкIыу сенатору щыIэщ, ФС-м Хамэ къэрал IуэхухэмкIэ и комитетым и Iэтащхьэм и къуэдзэщ. 

Европей мардэхэм къотIасэ

 Iуащхьэмахуэ щIыналъэ администрацэм и пресс-IуэхущIапIэм и унафэщI Тарим Алисэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, «Росавтодор» агентствэм «Кавказ» феде­ральнэ автомобиль гъуэгухэмкIэ и управленэм «Прохладнэ -­ Бахъсэн - Iуащхьэмахуэ» федеральнэ мыхьэнэ зиIэ автомобиль гъуэгум щыщу, Iуащхьэмахуэ посёлкэм къыщегъэжьауэ Азау хуейм нэсыху дэлъ километр 16-м ремонт лэ­жьыгъэхэр мы зэманым щрегъэкIуэкI. 

НыбжьыщIэхэр IэщIагъэхэм щагъэгъуазэ

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ къыщызэрагъэпэщащ «IэщIагъэм хэгъэгъуэзэнымкIэ республикэ тхьэмахуэ-2017» фIэщыгъэр зиIа лэжьыгъэ убгъуа. Абы и программэм ипкъ иткIэ, университетым и унафэщIхэр, егъэджакIуэхэр яхуэзащ, псалъэмакъ купщIафIэхэр драгъэкIуэкIащ курс нэхъыжьхэм щIэс студентхэм, ди щIыналъэм и курыт школхэм щеджэ ныбжьыщIэхэм, абыхэм я адэ-анэхэм.

Хабзэхъумэ нэсхэр

 Урысей МВД-м и IуэхущIапIэу Налшык къалэм щыIэм щагъэлъэпIащ къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэм я ветеранхэр. Ар ирырагъэхьэлIат Управленэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 94-рэ зэрырикъум. 
Iуэху гуапэм хэтащ IуэхущIапIэм и унафэщIхэр, Урысей МВД-м Налшык ­къалэмкIэ и Управленэм дэлажьэ Жылагъуэ советым и тхьэмадэ Тхьэзэплъ Хьэсэн, советым хэт Тхьэщыгугъ Эллэ.

НОБЭ

  • Астрономием и дунейпсо махуэщ
  • Техьэгъуэм пэщIэ­ты­ным и дунейпсо махуэщ
  • ДНК-м и дунейпсо махуэщ
  • Италиер фашизмэм къыщыIэщIагъэкIыжа махуэщ. 1945 гъэм фашист диктатор Муссолини Бенитэ къэралым ира­хуауэ щытащ.
  • Адыгэ ныпым и махуэщ
  • Португалием щагъэлъапIэ хуитыныгъэм и махуэр
  • Австралиемрэ Новэ Зеландиемрэ я лъэпкъ гуфIэгъуэщ - Хэкум и ­хъумакIуэм и махуэщ

Махуэшхуэм пожьэ

 КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ Лъэпкъ музеймрэ къызэрагъэпэща гъэлъэгъуэныгъэ гъэ­щIэгъуэн дыгъуасэ Налшык къыщызэIуахащ. 

КъБР-м къыщызэрагъэпэщынущ цIыхухэм я щIэныгъэм щыхагъахъуэ-музей кластер

 КъБР-м и Премьер-министр Мусуков А.ТI. мэрем кIуам Правительствэм и Унэм щыIущIащ Урысейм и ­этнологие музейм и унафэщI Грусман В. М.

Сабийхэм я шынагъуэншагъэр нэхъапэщ

 КъБР-м и Правитель­с­т­вэм и УнафэщI Мусуков Алий мэлыжьыхьым и 21-м иригъэкIуэкIащ Гъуэгум шынагъуэншагъэр къы­щы­зэгъэпэщынымкIэ респуб­ликэ ­комиссэм и зэIущIэр. Абы щытепсэлъыхьащ сабийхэр транспорткIэ къы­щрашэкIкIэ къэхъукъащIэ хэмыхуэн щхьэкIэ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэм. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS