19.10.2018, 12:09 - Статья

 Иджыблагъэ Ереван (Армение) щекIуэкIащ тхэквондомкIэ европэ зэпеуэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу абы хэтащ икIи япэ увыпIэу тIу къыщихьащ Урысей Лъэпкъ гвардием КъБР-м щиIэ къудамэм и лэжьакIуэ Щоджэн Мурат. 

19.10.2018, 11:57 - Статья

 Къущхьэ Надим ди лъэпкъэгъу куэдым къацIыху, фIыуэ ялъагъу. Ар егъэджакIуэщ, усакIуэщ, журналистщ, къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэщ. Сирием щекIуэкIа зауэр къэхъеин ипэкIэ Адыгэ Хасэм и унафэщIу лэжьащ. Ар псоми зэрацIыхур гущабэрэ хьэлэлу, адыгэ Iуэхум гууз-лыуз иIэу бгъэдэтущ.

19.10.2018, 11:45 - Статья

 Дуней псом щыцIэрыIуэ ди лъэп­къэгъу, дирижёр Iэзэ ­Те­мыркъан Юрий теухуауэ псалъэ дахэ куэд жаIащ, абы и цIэр щIыпIэ зыбжанэм ща­Iэтащ. Абыхэм ящыщщ пианист, музыкэм и тхыдэр зыдж Бялик Михаил и «Волшебная палочка» тхыгъэр.

19.10.2018, 11:39 - Статья

 Ди гум, ди псэм япэ­гъунэгъу цIыху ­дунейм ехыжыху, ди гъащIэр ­нэхъ нэд, купщIэншэ хъу къытфIощI. Абыхэм я псэм дэщIыгъуу лIэныгъэм тIэщIех ди дунейр зыгъэIэфI Iуэхугъуэхэм - узыншагъэм, насыпым, гукъыдэжым, дэ­рэ­жэ­гъуэм - ящыщ Iыхьэ гуэр­хэр. ТфIокIуэд е ­нэхъ щэху, хьэлъэ мэхъу гъащIэр тхуэзыгъэдахэ макъамэр.

19.10.2018, 11:34 - Статья

 КъБР-м щыIэ МВД-м щекIуэкIащ абы къы­дэлажьэ Жылагъуэ советым и зи чэзу зэIущIэ. Абы щыхэплъэжащ 2018 гъэм и ещанэ ­мазищым кърикIуа­хэм.

19.10.2018, 11:13 - Статья

 КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ яхуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Парламентым и Президиумым хэтхэмрэ депутат фракцэхэм я унафэщIхэмрэ. ЩIыналъэм и Iэтащхьэм депутатхэм фIыщIэ яхуищIащ Iуэхур тэмэму зэрырахьэкIым, гъэ­зэщIакIуэ властым и органхэм зэра­дэлажьэм папщIэ.

16.10.2018, 15:03 - Статья

 «Спартак-Налшык» (Налшык) - «Дружба» (Мей­къуапэ) - 5:1 (2:1). Налшык. «Спартак» стадион. Жэпуэгъуэм и 14-м. ЦIыхуи 120-рэ еплъащ.

16.10.2018, 14:57 - Статья

 Профсоюзхэм ЩэнхабзэмкIэ я унэм жэпуэгъуэм и 5-м фэеплъ пшыхь щекIуэкIащ.

Последнее


Мамырыгъэм зи гъащIэр щIэзытахэр ягу къагъэкIыж

Хабзэхъумэхэм я ЩIыхь аллеем

 Жэпуэгъуэм и 13-м Къэбэрдей-Балъкъэрым ягу къыщагъэкIыжащ хабзэхъумэ органхэм я лэ­жьа­кIуэхэу зи къалэн зыгъэзащIэу ди лъахэм мамырыгъэрэ зэгурыIуэныгъэрэ илъыным зи гъащIэр щIэ­зытахэр. Налшык ще­кIуэ­кIащ фэеплъ пэкIу. 

Езэш ищIэртэкъым

 Пщызэбий си къуажэгъу къудейкъым, дызэгъунэгъут, дызэхьэблэт. И сабиигъуэр гугъуу зэрыщытари сощIэ.
«КЪАРДЭНГЪУЩI Зырамыку къыщалъ­хуа къуажэм, хьэблэм укъы­щы­хъуауэ гъуэгу пхэнж утеувэ хъунт, - жиIэрт Пщызэбий. - Си щхьэр ­лъагэу солъагъуж ди къуажэм къыдэкIа цIыху ­гъуэзэджэхэр си ныбжьэгъуу, садэлажьэу зэрыщытам. Акъсырэ Залымхъан, Сонэхэ Башир, Мухьэрбий, Болэ Мурат, Щхьэгъэпсо Мухьэмэд, Къар­дэн Борис, ШэрыIужь Анатолэ, Мэкъуауэ Николай - абыхэм ящыщ дэтхэнэри къащти, къуажэм, лъэпкъым куэд яхуэзыщIа цIыхущ».

Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ тхакIуэ

 Адыгэ тхакIуэ, усакIуэ, драматург IутIыж Борис Къуней и ­къуэр Шэрэдж районым хыхьэ Зэрэгъыж къуажэм  1940  гъэм  жэпуэгъуэм и 15-м къыщалъхуащ. БалигъыпIэ иувэху и гъащIэр къуажэм щигъэкIуащ, абы курыт еджапIэр къыщиухащ.

ТекIуэныгъэмрэ Щхьэхуитыныгъэмрэ я махуэ лъапIэ

 Абхъаз Республикэм и Текlуэныгъэмрэ Щхьэхуитыныгъэмрэ илъэс ­25-рэ зэрырикъур фокIадэм и 30-м Сыхъум дахэу щагъэлъэпIащ. Абхъазхэм я дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ гуфIэгъуэм фIы дыдэу зыхуагъэхьэзырат, къи­щынэмыщIауэ, махуэ зыбжанэ и пэкIэ щIадзэри, Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэ куэд я лъахэм щрагъэ­кIуэкIащ.

Дзыхьыр зыгъэпэж

 «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд иджыблагъэ зыкъыхуагъэзащ Жэмтхьэлэ (Къуэжьыкъуей Ипщэм) ЩэнхабзэмкIэ и унэм и лэжьакIуэ гупым. Иужьрей зэманым жылэм къыщыхъу зэхъуэкIыныгъэфIхэм щыгуфIыкIыу, абыхэм фIыщIэ ­хуащI къуажэ администрацэм и уна­фэщI Дохъушыкъуэ Хьэжмурид.

Мы махуэхэм

Жэпуэгъуэм и 13, щэбэт

Къэшэж Иннэ и фэеплъ диIэкъым

 Адыгэ усакIуэ цIэрыIуэ Къэшэж Иннэ къызэралъхурэ етIанэгъэ 2019 гъэм мазаем и 12-м, илъэс 75-рэ ирикъунущ. Зыми шэч къытрихьэу къыщIэкIынукъым абы и фэеплъыр тхъумэну зэрыхуэфащэм. Нобэр къыздэсым Налшык къалэм абы и цIэр зезыхьэ уэрами IуэхущIапIи щыIэкъым. Абы мыпхуэдэ гупсысэхэм сыхуишащ. Нэгумэ Шорэ и цIэр зезыхьэ уэрамым, ­КъБКъУ-м пэгъунэгъу жыг хадэм (Республикэ клиникэ сымаджэ­щым хуэкIуэм) абы и цIэр фIэтщ щхьэ мыхъурэ? КъищынэмыщIауэ, ­КъБКъУ-м хуэзанщIэу щыт жыг хадэ зыгъэпсэхупIэри абы къезэгъыу къыс­щохъу. 

Анэдэлъхубзэм хуэсакъ адыгэ унагъуэ

 Иужьрей зэманым куэдрэ урихьэлIэ хъуащ зи анэдэлъхубзэкIэ мып­салъэ, ар къызыгурымыIуэххэ цIыхухэм. Ауэ ди гуапэ мэхъу зи лъахэ имысыж, анэдэлъхубзэр щамыдж къалэм щыпсэу унагъуэхэм я ­бынхэм адыгэбзэр щагъэбзэрабзэм деж. Иджыпсту зи гугъу фхуэтщIыну УнэлIокъуэхэ Альбердрэ ФатIимэтрэ я унагъуэр зэраухуэрэ илъэс тIощIым нэблэгъащ, илъэс 17 хъуауэ Москва дэсщ. 
 - ФатIимэт, къалэр щызогъэтри, къуажэхэми уащрохьэлIэ зи бзэкIэ мыпсалъэ сабийхэм. Фэ, хэкум фызэрыпэжыжьэу, дауэ къывэхъулIэрэ фи сабийхэр анэдэлъхубзэмкIэ еджэфу, тхэфу зэрыщытыр? 

Студент гъащIэм хашэ

 КъБКъУ-м и медицинэ колледжым иджыблагъэ зэхуэс хьэлэмэт ще­кIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ мы гъэм колледжым щIэтIысхьа ныбжьыщIэхэр университет гъащIэм хэшэным, студент билетхэр етыным. ЕджапIэ нэхъыщхьэм и пресс-IэнатIэм хъыбар къызэрыдигъэ­щIамкIэ, абыхэм ехъуэхъуну зэхуэ­сым кърихьэлIащ колледжым и ­уна­фэщIхэр, егъэджакIуэхэр, студент нэхъыжьхэр. 
 ЗэIущIэр къызэIуихащ медицинэ колледжым и унафэщI Пщыбий Светланэ. Ар студентхэм гуапэу ехъуэ­хъуащ цIыхур дапщэщи зы­хуеину Iэ­щIагъэр къызэрыхахамкIэ. 

КIэрэфым кIэрахъуэ ират

 КъБР-м щыIэ МВД-м щекIуэкIащ я лэжьыгъэм щытепсэлъыхьа зэIу­щIэ. Iуэхум щIидзэн и пэкIэ къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министр, полицэм и генерал-лейтенант Ромашкин Игорь я къалэныр нэсауэ зыгъэзащIэ, зыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэм папщIэ къыхэжаныкIа я лэжьакIуэхэр ­игъэпэжащ. 

Страницы

Подписка на Электронная газета "Адыгэ псалъэ" RSS