24.03.2017, 14:46 - Статья

 Гъатхэпэм и 25-м, сыхьэт 20-рэ дакъикъэ 30-м къыщыщIэдзауэ 21-рэ дакъикъэ 30 пщIондэ  Налшык къалэ щекIуэкIынущ «ЩIым и сыхьэт» зыфIаща Iуэхур.
 

24.03.2017, 11:16 - Статья

  Мы тхыгъэр теухуащ Зэрэгъыж къуажэм щып­сэуа, зи ныбжьыр илъэс 92-м иту иджыблагъэ дунейм ехыжа Къалмыкъ Адэлбий. 

24.03.2017, 10:44 - Новости

 2017 гъэм гъатхэпэм и 16-м ­  илъэс 80 ирикъуащ Урысейм ­Къэ­рал кIуэцI IуэхухэмкIэ и ми­нис­терствэм экономикэ шына­гъуэн­шагъэмкIэ и IэнатIэр къы­зэ­рызэрагъэпэщрэ. 

24.03.2017, 10:29 - Новости

 Франджым и Сен-Сиприен къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ щIалэщIэхэм дзюдомкIэ я «Адидас» ­дунейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэрал 53-м икIа спортсмен ныбжьыщIэ 700-м щIигъу. 

24.03.2017, 10:24 - Статья

  КъБР-м и Парламентым и депутатхэр хабзэ дахэ ­хъуауэ яIуощIэ республикэм ис щIалэгъуалэм.

23.03.2017, 13:56 - Статья

IуэрыIуатэр тхуэзыхъумахэм ящыщ  зы

23.03.2017, 12:17 - Новости

 Тырныауз къалэм дэт «Гео­лог» физкультурэ-узыншагъэр щрагъэ­фIа­кIуэ комплексым щ­е­кIуэ­кIащ БоксымкIэ урысей спорт студент зэгу­хьэ­ны­гъэм и япэ пре­зи­денту щыта, спортым щIыхь зиIэ и мастер, СССР-м щIыхь зиIэ и тренер, Олимп джэгу­хэм тIэунейрэ къы­щы­хэжаныкIа Киселёв Алексей и фэеплъу къы­зэрагъэпэща ­дунейпсо зэIу­щIэр.

Последнее


Уадыгэным куэд дыдэ къокI

  Гъатхэпэм и 14-м, Адыгэбзэм и махуэм, Къа­ныкъуэ Заринэ зи уна­фэщI «Жан» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и нэIэ щIэ­ту лажьэ литературэ ха­сэм Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым усэ пшыхь къыщызэригъэпэщащ.

Мардэхэм тетын хуейщ

 КъБР-м и Правительствэм дыгъуасэ щекIуэкIащ КъэхъукъащIэхэмрэ абыхэм я лъэужьыр гъэ­кIуэдыжынымкIэ, мафIэс шынагъуэншагъэр къы­зэгъэпэщынымкIэ республикэ комиссэм и зэIущIэ. Ар иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Бэлэтокъуэ Владимир.

Афияным хущIыхьэгъуэкIэ упэщIэт хъунукъым

 Псори  зыгъэпIейтей  щIэпхъаджагъэхэм  аргуэру  топсэлъыхь

Денизэ и вагъуэ

  Урысей телевиденэм и «Япэ каналымкIэ» екIуэкl «Голос. Дети» макъамэ сабий проектым хэтщ Налшык щыщ Хекилаевэ Денизэ.

 Мэрем кIуам ди республикэм исхэм ялъэ­гъуащ пщащэ ныбжьы­щIэм и зэфIэкIыр зды­нэсыр икIи, шэч хэлъкъым, и лъахэгъухэм и мызакъуэу, нэтыным еп­лъа дэтхэнэми абы и уэрэд жыIэкIэр ягу зэры­дыхьам. Апхуэдэу илъэс 11 хъу хъыджэбз цIыкIум и макъ лъэщымкIэ къыдихьэхащ проектым и къэпщытакIуэ гупым хэт уэрэджыIакIуэ цIэры­Iуэ­хэу Меладзе Валерий, Билан Димэ, Нюшэ сымэ.

ЩытыкIэм дызэрыхуейуэ зихъуэжыркъым

 Ди газетым зэрытетащи, КъБР-м и Iэтащ­хьэ КIуэкIуэ Юрий Правительствэм и Унэм щригъэкIуэкIа зэIущIэм щыхэп­лъащ республикэм и гъуэгухэр егъэ­фIэкIуэнымрэ жылагъуэхэр гъэкъэбзэ­нымкIэ къапэщылъ къалэнхэр зы­хуэдэм.
   Зэхыхьэм и лэжьыгъэм хэтащ КъБР-м и Премьер-министр Мусуков Алий, ухуэныгъэмкIэ, ЖКХ-мрэ гъуэгу хозяйствэмкIэ министр Къуныжь Вячеслав, щIыуэпс хъу­гъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэ ми­нистр Биттиев Хьэким, къалэ, муниципальнэ щIыналъэхэм я тхьэмадэхэр, языныкъуэ къуа­жэхэм я унафэщIхэр.

Мэлыжьыхьым и 11 пщIондэ Республикэм и Iэтащхьэм къиIэта Iуэхур Урысей Федерацэм и Премьер-министрым къыдеIыгъ

   Налшык аэропортыр егъэ­фIэкIуэным трагъэ­кIуэдэн папщIэ ахъшэр хухэ­хы­нымкIэ Iэмалхэм федеральнэ центрыр хэп­лъэнущ.

Дыщэр дыщэпс хуэныкъуэкъым

Къэбэрдей-Балъкъэрым  и  цIыхубэ  тхакIуэ  ШэджыхьэщIэ Хьэмыщэ къызэралъхурэ илъэс 85-рэ ирокъу

БлэкIам и пэжыпIэ

 Дунейм щехыжкIэ, цIыхум къызэренэкI и гуащIэр, и лэжьыгъэр, и цIэр. Мы­лIэжын щыIэкъым - псэ зритам ящыщ зыи зэмыбэкъуэфын хабзэщ ар. ЦIыхур мылIа пэлъытэщ, абы и гуащIэр, и лэжьыгъэр, и цIэр бэм ягу къинэмэ. ТхакIуэм дунейм къытринэр уасэ зи­мыIэ фIыгъуэщ - абы и къалэмыпэм къы­щIэкIа тхыгъэхэр гъащIэ кIыхь хъу хабзэщ  щахуэфащэм  деж.

Къэбэрдейм и пщышхуэ Жанхъуэт Кушыку (1758 - 1830)

Урысейм и админист­ративнэ, суд IэнатIэхэр Къэ­бэрдейм зэры­щы­зэ­теувам къыхэкIыу пщыш­хуэм и къулыкъур ягъэ­кIуэдыжа пэтми, Къэ­бэрдейм и иужьрей пщышхуэ (1809 - 1822 гъэхэм), пIалъэкIэ щыIа Къэбэрдей судым и тхьэмадэ (1822 - 1830 гъэхэм), урыс армэм и полков­ник Жанхъуэт Кушыку лъэпкъ псом пщIэ зы­хуащI я пашэу псэуху дунейм тетащ. Къэбэрдейм и тепщэ ­Дельпоццо И. П. зэрыжиIауэ, Жанхъуэ­тыр «ткIиигъэ зыхэлъ цIыхуу ­щытащ». Абы и къарур хуиунэтIащ Кавказ Ищ­хъэ­рэмрэ Урысеймрэ ис лъэпкъхэм я зэгуры­Iуэныгъэм.

IэнатIэр егъэфIэкIуэным хущIокъу

КъБР-м Узыншагъэр ­хъу­мэнымкIэ и министерствэм Налшык дэт къалэ клиникэ сымаджэщ №2-м щригъэкIуэкIащ блэкIа илъэсым зэрылэжьар къы­­щапщытэжа, мы гъэм я мурадхэр щагъэнэIуа зэIущIэ.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS