23.10.2017, 13:20 - Статья

 КъБР-м Экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министерствэм Электрон Iуэхутхьэбзэмрэ IэмалхэмкIэ и департаментым и унафэщI Чочаевэ Мадинэ хэтащ жэпуэгъуэм и 11-14-хэм Сочэ щекIуэкIа «Взгляд в циф­ровое будущее» урысейпсо конференцым.

23.10.2017, 13:13 - Статья

 «Вымпел» спорт клубым иджы­благъэ щекIуэкIащ «Ислъэмейм и щIалэгъуалэр терроризмэмрэ наркотикымрэ» я бийщ къыхуеджэныгъэм щIэт япэ къуажэ спартакиадэ.

23.10.2017, 13:09 - Статья

 Жэпуэгъуэм и 17-м Прохладнэ щIыналъэм щыхьэщIащ Сербие Республикэм гъавэ, хадэхэкI гъэ­кIынымкIэ и институтым и унафэщI Туран Янрэ нартыху гъэкIынымкIэ IэщIагъэлI Бабич Милославрэ. Ахэр нартыхур Iуахыжу ирихьэлIат. Сербием къыщагъэкIа нартыху жылапхъэм и фIагъым ди гъавэгъэкIхэр щыгъуазэ ящIын, лэжьыгъэ и пIалъэкIэ къадэгуэшэн мурадырт хьэщIэхэм яIэр. 

23.10.2017, 12:58 - Статья

 Жэпуэгъуэм и 18-р къыщалъхуа махуэщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и япэ президент КIуэкIуэ ­Валерий. 

23.10.2017, 12:54 - Новости

 ЩIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я XIX ­дунейпсо фестивалым Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу хэтхэм КIуэкIуэ Юрий Сочэ щаIущIащ.

23.10.2017, 12:50 - Статья

 Жэпуэгъуэм и 19-м, «Валдай» дунейпсо клубым я зэIущIэм хэта иужькIэ, УФ-м и Президент Путин Владимир яхуеблэгъат ЩIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я XIX ­дунейпсо фестивалым хэтхэр щызэхуэса шхапIэхэм ящыщ зым.

23.10.2017, 12:45 - Статья

 Путин Владимир лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэр Рес­публикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий. ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ щIыналъэм и социально-экономикэ щыты­кIэмрэ абы щыщыIэ гугъуехьхэмрэ. Щхьэхуэу и гугъу ящIащ Къэбэрдей-Балъкъэрыр дуней къэхъукъащIэ къызэрымыкIуэхэм япэщIэ­ты­нымкIэ и программэм.

Последнее


«Урысейр зэрыщыту» фестивалыр ди деж щохьэщIэ!

 Иджырей журналистикэм и урысейпсо зэIущIэу гъэ къэс «Дыгъэмыс» хьэщIэщым щызэхыхьэм хэту екIуэкIащ Лазаревскэ райо­ным (Сочэ къалэ) теухуа гъэлъэ­гъуэныгъэ.

Ягу ихуркъым

 Тырныауз къалэм ягу къыщагъэкIыжащ зи ­къа­лэн зыгъэзащIэу хэ­кIуэда хабзэхъумэхэр.

ЛIыгъэм и дерс

 Урысей МВД-м и «Прохладнэ» къудамэм и лэ­жьакIуэхэр жэпуэгъуэм и 13-м Лесное къуа­жэм и школакIуэхэм яхуэзащ. Полицейхэм абы­хэм драгъэкIуэкIащ зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэда хабзэхъумэхэм я фэеплъ махуэм теухуа дерс.

 Абы хэтащ къудамэм и IэщIагъэлI, къэ­рал кIуэцI къулыкъум и лейтенант нэхъыжь Моисеевэ Алёнэ,  IэнатIэм и деж щыIэ Жы­лагъуэ со­ветым хэтхэр. 

Хьэгъэщагъэхэр хэгъэкIын

 Кавказ Ищхъэрэм щыпсэу лъэпкъхэм я блэкIар политикэ хьэгъэщагъэхэр халъхьэу къаIуэтэну зэрыхущIэкъум икIи абы ижь мы зэманым дунейм щекIуэкIхэм ­къазэрыщIихум щытепсэлъы­хьащ КИФЩI-м и Жылагъуэ советым и зэIущIэм. Ар щызэхэтащ  Пятигорск къалэм .

НОБЭ

  • Азербайджаным и щхьэ­хуитыныгъэм и махуэщ
  • 1867 гъэм Аляскэ хы­тIыгуныкъуэр США-м зэры­ращам теухуа дэфтэрхэр зэIэпахащ. Жэпуэгъуэм и 18-м илъэс къэс а къэралым щагъэлъапIэ Аляскэм и махуэр. 
  • 1723 гъэм Пётр Езанэм Кронштадт быдапIэм и лъабжьэр игъэтIылъащ.
  • 1918 гъэм Чехословакие Республикэр къызэрагъэ­пэщащ.

Тезырыр тэмэму япшыныркъым

 Дыгъуасэ зэхэтащ Гъуэгум шы­на­гъуэншагъэр къыщызэгъэпэ­щы­ным­кIэ Правительствэм и комиссэм и зэ­IущIэ. Ар къызэIуихащ икIи иригъэ­кIуэкIащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Бэлэто­къуэ ­Владимир. 

УФ-м и Президентым деж щыIэ Геральдическэ советым и унафэщIыр КъБКъУ-м и студентхэм яIуощIэ

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щызэхэтащ Урысейм и геральдмейстер нэхъыщхьэ, Къэрал Эрмитажым и унафэщIым и къуэдзэ, еджапIэ нэхъыщхьэм щIыхь зиIэ и профессор, абы и ПсапащIэ советым хэт Вилинбахов Георгийрэ гуманитар, правовой къудамэ­хэм щIэс студентхэмрэ я зэIущIэ.

Телъыджэу йокIуэкI

 ЩIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я XIX дунейпсо фестивалыр дахэу, зэпэщу къызэрызэIуахам хуэдэу щокIуэкI убых щIыналъэм. Сочэдэсхэм я дежкIэ щIэщыгъуэу пхужыIэнукъым щIалэ­гъуалэ мин 30-м щIигъу щызэхуэса зэхыхьэшхуэр. ЩIымахуэ Олимп джэгухэм хэта волонтёрхэм еса-есауэ хьэ­щIэ­хэр кърагъэблагъэ, зыхуей Iуэхутхьэбзэхэр хуащIэ.

IэфIыпсыр къаIухуакъым

«IэфIыпс» (IэфIыпс) - «Спартак-Налшык» (Налшык) - 3:1 (1:1). IэфIыпс. «Андрей-арена» стадион. Жэпуэгъуэм и 15-м. ЦIыху 200 еплъащ.

Хэкупсэ нэс Лосэн Тимур

 Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгэ, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ - Алание республикэхэм щIыхь зиIэ я артист, лъэпкъ пшыналъэр хъумэнымрэ ар егъэфIэкIуэнымрэ зи гуащIэ хэ­зылъхьэ пшынауэ, уэрэдус, макъамэтх цIэрыIуэ Лосэн Тимур ди редакцэм къедгъэблэгъащ. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS