23.10.2017, 13:20 - Статья

 КъБР-м Экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министерствэм Электрон Iуэхутхьэбзэмрэ IэмалхэмкIэ и департаментым и унафэщI Чочаевэ Мадинэ хэтащ жэпуэгъуэм и 11-14-хэм Сочэ щекIуэкIа «Взгляд в циф­ровое будущее» урысейпсо конференцым.

23.10.2017, 13:13 - Статья

 «Вымпел» спорт клубым иджы­благъэ щекIуэкIащ «Ислъэмейм и щIалэгъуалэр терроризмэмрэ наркотикымрэ» я бийщ къыхуеджэныгъэм щIэт япэ къуажэ спартакиадэ.

23.10.2017, 13:09 - Статья

 Жэпуэгъуэм и 17-м Прохладнэ щIыналъэм щыхьэщIащ Сербие Республикэм гъавэ, хадэхэкI гъэ­кIынымкIэ и институтым и унафэщI Туран Янрэ нартыху гъэкIынымкIэ IэщIагъэлI Бабич Милославрэ. Ахэр нартыхур Iуахыжу ирихьэлIат. Сербием къыщагъэкIа нартыху жылапхъэм и фIагъым ди гъавэгъэкIхэр щыгъуазэ ящIын, лэжьыгъэ и пIалъэкIэ къадэгуэшэн мурадырт хьэщIэхэм яIэр. 

23.10.2017, 12:58 - Статья

 Жэпуэгъуэм и 18-р къыщалъхуа махуэщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и япэ президент КIуэкIуэ ­Валерий. 

23.10.2017, 12:54 - Новости

 ЩIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я XIX ­дунейпсо фестивалым Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу хэтхэм КIуэкIуэ Юрий Сочэ щаIущIащ.

23.10.2017, 12:50 - Статья

 Жэпуэгъуэм и 19-м, «Валдай» дунейпсо клубым я зэIущIэм хэта иужькIэ, УФ-м и Президент Путин Владимир яхуеблэгъат ЩIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я XIX ­дунейпсо фестивалым хэтхэр щызэхуэса шхапIэхэм ящыщ зым.

23.10.2017, 12:45 - Статья

 Путин Владимир лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэр Рес­публикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий. ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ щIыналъэм и социально-экономикэ щыты­кIэмрэ абы щыщыIэ гугъуехьхэмрэ. Щхьэхуэу и гугъу ящIащ Къэбэрдей-Балъкъэрыр дуней къэхъукъащIэ къызэрымыкIуэхэм япэщIэ­ты­нымкIэ и программэм.

Последнее


Темыркъан Юрий и цIэр зезыхьэ Симфоническэ макъамэмкIэ VI дунейпсо фестиваль

 Урысей Федерацэмрэ Къэ­бэрдей-Балъ­къэ­рым­рэ ЩэнхабзэмкIэ и министерствэхэм фрагъэблагъэ Темыркъан Юрий и цIэр зезыхьэ Симфоническэ ма­къамэмкIэ VI дунейпсо фестивалым.

КIэрэф Къамболэт ящыгъупщэркъым

 КъБКъУ-м мы махуэхэм щокIуэкI еджапIэ нэхъыщ­хьэр къызэрызэрагъэ­пэщрэ илъэс 85-рэ щри­къум теухуа дауэдапщэхэр. Абыхэм хиубыдэ Iуэху­гъуэфIщ университетым и ректору 1965 - 1973 гъэхэм лэжьа КIэрэф Къамболэт Наурыз и къуэм фэеплъ бюст къызэрыхузэIуахар. Ар щагъэуващ КъБкъУ-м Физикэмрэ математикэмкIэ и институтым и холлым деж. 

Мы махуэхэм

Жэпуэгъуэм и 14, щэбэт

Щапхъэ дахэ

 Арщыдан щIыпIэ администрацэм и лэжьакIуэ, щIэблэр хэкупсэу гъэсэнымкIэ КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм и комиссэм и унафэщI, Лэскэн щIыналъэ администрацэм и ЩIалэ­гъуалэ советым и унафэщI Iэрэ­мысэ Тимур къызыхэкIари щапIари адыгэ унагъуэщ, анэдэлъхубзэр, хабзэр, нэмысыр анэ быдзышэм хэлъу зыщIэзышащ. Адыгэ нэсыр зэ­пIэзэрыту, шыIэныгъэ хэлъу, щхьэ­щытхъум зыпыIуидзу щытын ­хуейуэ къелъытэ абы. А щIалэщIэм и зэфIэкIым укъигъэуIэбжьыжми, езыр и щхьэ тепсэлъы­хьыну къригъэкIуркъым. 

Тхыдэм ироплъэж

 Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр институтым щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэ­рыр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ зэрырикъуам и щIыхькIэ «Лъэпкъхэм я зэхущытыкIэфIымрэ зэгурыIуэныгъэмрэ къэралыгъуэр яухуэ» урысейпсо щIэ­ныгъэ конференцыр.

МэзгъэфIэнхэм я лэжьакIуэхэм я махуэ

 Урысей Федерацэм и мэз­къуэ­дыхэм я унафэщIхэм я зэ­хуэ­сышхуэу 1999 гъэм Владивосток ­къалэм щекIуэкIам япэ дыдэу къы­щыхалъхьауэ щытащ МэзгъэфIэнхэм я лэжьакIуэхэм я махуэр гъэ къэс гъэлъэпIэным хуэунэтIа жэрдэмыр. 

Зи гъащIэр мамырыгъэм щIэзыта

 Къэхъун къуажэм дэт курыт еджапIэ №2-м жэпуэгъуэм и 12-м къыщызэIуахащ КъБР-м щыIэ МВД-м экстремиз­мэм пэщIэтынымкIэ и центрым и опе­ративнэ лэжьакIуэ полицэм и лейтенант Бэрэздж Артур и фэеплъ ­пхъэбгъу. 

ЩIыхьым и аллеем

 Дыгъуасэ, жэпуэгъуэм 13-м, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм ягу къагъэкIыжащ хабзэхъумэ ­органхэм я лэжьакIуэхэу я псэ емыблэжу хэкIуэ­дахэр. Абы теухуат Хэку зауэшхуэм и илъэсхэм, мамыр зэманым зи къалэн ­зыгъэзащIэу зи псэр зыта хабзэхъумэхэм я ЩIыхь аллееу Налшык щыIэм деж щекIуэкIа фэеплъ пэкIур. КъБР-м и министерствэхэмрэ ведомст­вэ­хэмрэ я лIыкIуэхэр, республикэм и къарузехьэ, хабзэхъумэ IэнатIэхэм, жылагъуэ, дин, ветеран зэгу­хьэныгъэхэм я унафэщIхэр, хэкIуэдахэм я Iыхьлыхэмрэ благъэхэмрэ абы кърихьэлIат. 

Трубициным и япэ текIуэныгъэ

«Спартак-Налшык» (Налшык) - «Анжи-2» (Мэхъэчкъалэ) - 3:0 (0:0). Налшык. «Спартак» стадион. Жэпуэгъуэм и 11-м. ЦIыху 200 еплъащ.
Судьяхэр Смирнов (Кисловодск), Къуэшыкъуэ (Белореченск), Шустров ­(Крымск). 
«Спартак-Налшык»: Щоджэн, Лелюкаев (Жылэ, 82), Муслуев, Шахтиев, Абазэ, Магомадов (Миронов, 46), Михайленкэ (Медников, 73), Пащты, Мэшыкъуэ, Гу­гуев (Ашуев, 87), ЛIуп.

Ныбжьэгъугъэр егъэбыдэ

 «Динамо» зэгухьэныгъэм и ныпым щIэту иджы етIуанэрэ Налшык щызэхэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым боевой самбэмкIэ и чемпионат. Ар Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министерствэу КъБР-м щы­Iэмрэ Урысейм и лъэпкъ гвардием и дзэхэм я федеральнэ къулыкъум и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэмрэ я лэжьакIуэхэу зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэдахэм я фэеплъ зэхьэзэхуэт. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS