19.10.2018, 12:09 - Статья

 Иджыблагъэ Ереван (Армение) щекIуэкIащ тхэквондомкIэ европэ зэпеуэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу абы хэтащ икIи япэ увыпIэу тIу къыщихьащ Урысей Лъэпкъ гвардием КъБР-м щиIэ къудамэм и лэжьакIуэ Щоджэн Мурат. 

19.10.2018, 11:57 - Статья

 Къущхьэ Надим ди лъэпкъэгъу куэдым къацIыху, фIыуэ ялъагъу. Ар егъэджакIуэщ, усакIуэщ, журналистщ, къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэщ. Сирием щекIуэкIа зауэр къэхъеин ипэкIэ Адыгэ Хасэм и унафэщIу лэжьащ. Ар псоми зэрацIыхур гущабэрэ хьэлэлу, адыгэ Iуэхум гууз-лыуз иIэу бгъэдэтущ.

19.10.2018, 11:45 - Статья

 Дуней псом щыцIэрыIуэ ди лъэп­къэгъу, дирижёр Iэзэ ­Те­мыркъан Юрий теухуауэ псалъэ дахэ куэд жаIащ, абы и цIэр щIыпIэ зыбжанэм ща­Iэтащ. Абыхэм ящыщщ пианист, музыкэм и тхыдэр зыдж Бялик Михаил и «Волшебная палочка» тхыгъэр.

19.10.2018, 11:39 - Статья

 Ди гум, ди псэм япэ­гъунэгъу цIыху ­дунейм ехыжыху, ди гъащIэр ­нэхъ нэд, купщIэншэ хъу къытфIощI. Абыхэм я псэм дэщIыгъуу лIэныгъэм тIэщIех ди дунейр зыгъэIэфI Iуэхугъуэхэм - узыншагъэм, насыпым, гукъыдэжым, дэ­рэ­жэ­гъуэм - ящыщ Iыхьэ гуэр­хэр. ТфIокIуэд е ­нэхъ щэху, хьэлъэ мэхъу гъащIэр тхуэзыгъэдахэ макъамэр.

19.10.2018, 11:34 - Статья

 КъБР-м щыIэ МВД-м щекIуэкIащ абы къы­дэлажьэ Жылагъуэ советым и зи чэзу зэIущIэ. Абы щыхэплъэжащ 2018 гъэм и ещанэ ­мазищым кърикIуа­хэм.

19.10.2018, 11:13 - Статья

 КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ яхуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Парламентым и Президиумым хэтхэмрэ депутат фракцэхэм я унафэщIхэмрэ. ЩIыналъэм и Iэтащхьэм депутатхэм фIыщIэ яхуищIащ Iуэхур тэмэму зэрырахьэкIым, гъэ­зэщIакIуэ властым и органхэм зэра­дэлажьэм папщIэ.

16.10.2018, 15:03 - Статья

 «Спартак-Налшык» (Налшык) - «Дружба» (Мей­къуапэ) - 5:1 (2:1). Налшык. «Спартак» стадион. Жэпуэгъуэм и 14-м. ЦIыхуи 120-рэ еплъащ.

16.10.2018, 14:57 - Статья

 Профсоюзхэм ЩэнхабзэмкIэ я унэм жэпуэгъуэм и 5-м фэеплъ пшыхь щекIуэкIащ.

Последнее


Гулъытэншэу зыри къэбгъанэ хъунукъым

 КъБР-м и Правительствэм и Унэм щекIуэкIащ хабзэр къызэпемыгъэу­ды­ным хуэлажьэ ведомствэхэм зэдай комиссэм и зэIущIэ. Ар иригъэкIуэкIащ ­КъБР-м Экономикэ, жылагъуэ шына­гъуэншагъэмкIэ и советым секретарь Тату Казбек. ЗэIущIэр теухуауэ щытащ тут­накъэщым къикIыжахэр ди гъащIэм хэ­зэгъэжынымкIэ защIэгъэкъуэным, ныбжьыщIэхэм щIэпхъаджагъэ ямылэжьын папщIэ республикэм щрагъэкIуэкI лэ­жьыгъэхэм. 

Нобэрэ пщэдейрэ

Жэпуэгъуэм и 11, махуэку

Гундэлэнрэ Зеикъуэрэ къыщыхъуахэм егъэпIейтей

 Бахъсэн щIыналъэм и администрацэм щекIуэкIащ къуажэдэс щIалэгъуалэм я лIыкIуэхэр, къуажэхэм я администрацэхэм я Iэтащхьэхэр, дин лэжьакIуэхэр, спортым дихьэххэр зыхэта зэIущIэ. Абы щытепсэлъыхьащ мы гъэм фокIа­дэм и 18 - 19-хэм Гундэлэнрэ Зеикъуэрэ къы­щы­хъуахэм.

Бжыгъэр зи лъабжьэ телевиденэм дытохьэ

 КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий дыгъуасэ иригъэкIуэ­кIащ зи чэзу зэIущIэр.

КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щыхуэзащ УФ-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министр Патрушев Дмитрий. Республикэм и унафэщIыр «Бжьыхьэ дыщафэ-2018» гъэлъэгъуэныгъэм еплъащ

 «Бжьыхьэ дыщафэ» ХХ урысей агропромышленнэ выставкэр и лэжьыгъэм хиубыдэу дыгъуасэ Москва щызэхуэзащ Урысей Федерацэм мэкъумэш ­хозяйствэмкIэ и министр Патрушев Дмитрийрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ.

Лъэужь нэху

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм егъэджэныгъэ IэнатIэм зыщегъэу­жьы­ным хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа, пе­да­гогикэ щIэныгъэхэм я кандидат, ­КъБАССР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и академик Темрокъуэ Ин­дырбий Хьэжумар и къуэр ящыщщ щIэблэм щIэныгъэ нэс егъэгъуэтыным зи зэфIэкI къыщызыгъэлъэгъуахэм, лъэужь нэху къыщызыгъэнахэм. 

Урыс географие зэгухьэныгъэм и япэ щIалэгъуалэ зэхыхьэр Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIынущ

 Жэпуэгъуэм и 12 - 16-хэм Къэбэрдей-Балъкъэрым ще­кIуэкIынущ Урыс географие зэгухьэныгъэм и къудамэу Кавказ Ищхъэрэ, Ипщэ федеральнэ округхэм щыIэм и япэ щIалэгъуалэ зэхыхьэр. Абы щагъэлъэгъуэнущ мы къу­дамэм хэтхэм я зэфIэкIыр здынэсыр, апхуэдэу урысейпсо, дунейпсо проектхэр утыку къыщ­рахьэнущ.

Махуэ гукъинэж

 Кавказ Ищхъэрэм щыпсэу лъэпкъхэм щэнхабзэмрэ спортымкIэ я IX фестивалыр Шэшэн Республикэм и къалащхьэ Грознэм жэпуэгъуэм и 5-м щекIуэкIащ. Абы щызэхуэсащ КИФЩI-м хиубыдэ щIыналъи 7-м я лIы­кIуэу 700-м щIигъу. 

Террорым пэщIэтынымкIэ лъэпкъ комитетым и зи чэзу зэIущIэр Мэхъэчкъалэ щригъэкIуэкIащ. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек

 Террорым пэщIэтынымкIэ лъэпкъ комитетым и зи чэзу зэIущIэр а комитетым и тхьэмадэ, Урысейм и ФСБ-м и унафэщI Бортников Александр иджы­благъэ Мэхъэчкъалэ щригъэкIуэкIащ. Абы хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек.
 ЗэIущIэм щыхэплъащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и щIыналъэм терроризмэм пыщIауэ къыщыхъу щIэпхъэджагъэхэр хуэдитIым щIигъукIэ зыгъэмэщIа Iэмалхэр, профилактикэ Iуэху­хэр адэкIи къызэрагъэсэбэпынум.

Я стадионыр аргуэру яхуэугъурлакъым

«Спартак-Налшык» (Налшык) - «Биолог-Новоку­банск» (Прогресс) - 2:3 (1:2). Налшык. «Спартак» стадион. Жэпуэгъуэм и 5-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.
Судьяхэр: Верулидзе (Владикавказ), Иракьянц (Дон Iус Ростов), Городой (Ставрополь). 
«Спартак-Налшык: Щоджэн, Лелюкаев, Белоусов (Мэшыкъуэ И., 57), Салахетдинов, Тебэрды, КIэдыкIуей, Машэжь (Ашу, 59), Iэпщацэ (Дэхъу, 73), Мэшыкъуэ Хь., Бацэ, Бажэ. 

Страницы

Подписка на Электронная газета "Адыгэ псалъэ" RSS