19.04.2018, 13:01 - Статья

 Налшык дэт «Легион» тренажер пэшым тхьэмахуэ блэкIам щызэхэтащ ныбжьыщIэхэмрэ щIалэгъуалэ­хэмрэ (1997 - 2003 гъэхэм къалъхуахэр) мас-рестлингымкIэ я республикэпсо зэхьэзэхуэ. Я хьэлъагъ елъытауэ гуэша гупипщIым щызэхьэзэхуащ спорт­смени 100-м нэблагъэ.

19.04.2018, 12:57 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щыхьэр Налшык къалэм гъатхэпэм и 23 - 26-хэм щекIуэкIащ «Налшык насыпым и дамыгъэщ» зыфIаща, макъамэмрэ къафэмкIэ етхуанэ дунейпсо зэпеуэр.

19.04.2018, 12:53 - Статья

 «Илъэсым и егъэджакIуэ нэхъыфI-2018» урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэм щIэныгъэ гуэдзэн етынымкIэ егъэджакIуэ ­нэхъыфIу къыщалъытащ Нал­­­шык къалэм Сабий, ныб­жьыщIэ творчествэмкIэ и центрым и лэжьакIуэ Щоджэн СэIихьэт. 

19.04.2018, 12:49 - Статья

 Тхыдэдж, этнограф КIыщ Хьэзрэталий «IэпщIэлъапщIэ» гуп­жьейр 1984 гъэм щигъэлажьэм, МэзщIэкIуасэхэ япхъухэу Мари­неттэрэ (Дагъырхэ я нысэщ) Джульеттэрэ (Шэт) абы и деж зыща­гъасэрт. КIыщыр а зэманым щIэхъуэпсырт дыщэидэ лъэпкъ Iэ­щIагъэр къигъэщIэрэщIэжыну.

19.04.2018, 11:55 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэрым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм иубзыхуа «Анэдэлъхубзэм и мазэ» лэжьыгъэм ипкъ иткIэ, ди республикэм и щIыналъэхэм, къалэхэм щрагъэкIуэкI абы теухуа зэхыхьэхэр. Гукъинэжу икIи щIэщыгъуэу махуэшхуэ щызэхэтащ Аруан щIыналъэми. 

19.04.2018, 11:19 - Статья

 Хабзэ хъуауэ, Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал мэкъумэш университетым гъэ къэс ирегъэкIуэкI «Илъэсым и студент нэхъыфI»  зэпеуэ.

19.04.2018, 11:16 - Статья

Лэскэн ЕтIуанэ къуажэм къыщалъхуа Уэркъуасэ Хьэзрэт псэужамэ, мы гъэм илъэси 100 ирикъунут. 

19.04.2018, 10:50 - Статья

 «Генералхэм я жэщ» - аращ зэреджэр Къандур ­Му­хьэдин и романыщIэ иджыблагъэ дунейм къыте­хьам. Ар теухуащ 2016 гъэм Тырку къэралыгъуэм ­Гюлен Фейтуллах къыщигъэхъуну зыхэта къэрал ­къаугъэм. 

Последнее


ЗэрадэIэпыкъу ахъшэр нэхъыбэ ящIащ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. къыдигъэкIа УказымкIэ хуэдэ зырэ ныкъуэкIэ (сом мин 20-м щегъэжьауэ сом мин 30-м нэсу) нэхъыбэ ящIащ Хэку зауэшхуэм ныкъуэдыкъуэ щыхъуахэмрэ абы хэтахэмрэ, апхуэдэу зауэм хэкIуэдахэм я щхьэгъусэхэм гъэ къэс зэрадэIэпыкъу ахъшэр.

 КъБР-м ЛэжьыгъэмкIэ, цIыхухэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымрэ социальнэ дэIэпы­къуныгъэмкIэ и министерствэм къызэритамкIэ, ахъшэр зыхуэфащэхэм ирату щIадзэнущ 2018 гъэм накъыгъэм и 5-м щегъэжьауэ.

Къущхьэ Мурадин и дыжьын медаль

 Болгарием и къалащхьэ Софие иджы­благъэ щекIуэкIащ бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэмкIэ 56-нэ дунейпсо зэхьэзэхуэ. Колов Данрэ Петров Никитэрэ я фэеплъ зэпеуэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсмен цIэрыIуэ Къущхьэ Мурадин. 

Дыщэ бгъэхэIухэр иратыж

 Бахъсэн къалэ администрацэм и лэжьакIуэхэр жыджэру хэтащ «Лэжьыгъэмрэ зыхъумэжыныгъэмрэ сы­хуэхьэзырщ» урысейпсо физкультурэ-узыншагъэр щрагъэфакIуэ комплексым икIи я ныбжьым хуэфэщэн мардэхэр ягъэзэщIащ. Мамхэгъ Хьэчим иджыблагъэ дыщэ бгъэхэIухэр яритыжащ Къардэн Ф., Бырхьэм З., Аджий М., Берд Р., БжыкIший А., Калашников В., Нэзэр А., Ахъий А., Тау Л., АфIэунэ Д., Жэмбей Ж., ГъущIапщэ З., Щомахуэ А., Балъкъыз А. сымэ. ГТО-м и мардэхэр абыхэм фIы дыдэу ягъэзэщIащ икIи спорт гъэхьэзырыныгъэ нэс зэрабгъэдэлъыр къагъэлъэгъуащ. 

Хэт зи насып къикIынур?

 Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гу­пым и зи чэзэу джэгу­гъуэр вэсэмахуэ ирагъэ­кIуэ­кIащ. Чристэнхэм я Iу­тIыж махуэшхуэм зэры­техуам къыхэкIыу ­крас­нодардэсхэр къэ­лъа­Iуэри, «Спартак-Нал­шы­кым» щыIущIэн ­хуея пIалъэр накъыгъэм (майм) и 24-м ягъэIэп­хъуащ икIи ди щIалэхэр хэмыту адрейхэр зэ­пеуащ. 

Нартсанэ зэIузэпэщ ящI

 Къэбэрдей тIуащIэкIэ зэджэу щыта щIыпIэм хиубыдэ Кисло­водск (Нартсанэ) европей къалэ-курортхэм я зэгухьэныгъэм хагъэхьэну мурад щыIэщ. А Iуэхур зэрыкIуатэм и нэIэ тетщ УФ-м ­ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI Матвиенкэ Валентинэ. Иджыблагъэ ар аргуэру мы ­къалэм щыIащ, Курорт паркым, Нартсанэ галереем, нэгъуэщI щIы­пIэхэми щекIуэкI лэжьыгъэм зыщигъэгъуэзащ.

Мы махуэхэм

Мэлыжьыхьым и 12, махуэку

Тэнащ лъэпкъым и къежьапIэр

 ЦIыхур зыщыщ лъэпкъым и тхыдэр ищIэну и къалэнщ. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, языныкъуэхэм я блэкIар политикэ IуэхукIэ е нэгъуэщI щхьэусыгъуэ гуэркIэ щIахъумэурэ, я щIэблэм ящIыгъуп­щэжащ я нэхъыжьхэм зэгуэр «уей-уей» жрагъэIэу, къэрал Iуэху зэрахьэу, къулыкъушхуэхэр яIыгъыу зэрыщытар. 

Нарткъалэ пщащэхэр

 Аруан щIыналъэм хыхьэ Нарткъалэ дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм иджыблагъэ щызэхэтащ «Адыгэ пщащэ-2018» зэпеуэр. Зэхьэзэхуэм хэтахэр Нарткъалэ дэт курыт еджапIэ №2-м и 7-нэ классым щеджэ пщащэ цIыкIу­хэрат. 

Узыншагъэм ухуэзышэ лъагъуэ

 Узыншагъэм и дунейпсо махуэм Налшык щекIуэкIащ «Узыншагъэм ухуэзышэ лъэбакъуэ 10.000» Iуэхугъуэр. 

Хьэршым гъуэгу япэ пхызыша Гагарин Юрий

 Псом я щхьэжу къэплъытэ хъунущ 1961 гъэм мэлыжьыхьым и 12-м къэхъуар. А махуэм цIыхум и блэкIамрэ и къэкIуэнумрэ лъэхъэнитIу игуэшауэ жыпIэ хъунущ. Ар япэ дыдэу хьэршым зэрылъэтам нэхъ мыхьэнэшхуэ иIащ, сыт хуэдэ революцэми елъытауэ.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS