28.04.2017, 12:09 - Новости

 Иджыблагъэ Москва щекIуэкIа «Урысейм гъуазджэмкIэ и тхьэмахуэ» XXII Дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэ зэпеуэм къыщыхэжаныкIащ КъБКъУ-м и студентхэр. 

28.04.2017, 11:48 - Новости

 «Кавказ» федеральнэ гъуэгум щыщ Iыхьэу Лэскэн районым пхырыкIыр гъэкъэбзэным теу­хуа щэбэт щIыхьэху иджыблагъэ екIуэкIащ, къабзагъэм, щIыпIэхэр гъэдэхэным хуэгъэзауэ зэхаубла мазитI лэжьыгъэм хыхьэу. 

28.04.2017, 11:31 - Статья

 Хабзэ хъуауэ, ди къэралым щокIуэкI «Студентхэм я пашэ» урысейпсо щIалэгъуалэ зэхьэзэхуэр. Ябгъэдэлъ зэфIэкIкIэ, гупыр зэраIыгъыф, зэраунэтIыф я лъэны­къуэкIэ абы щызэпоуэ еджапIэ нэхъыщхьэхэм я студент­хэм я профсоюз зэгухьэныгъэхэм я пашэхэр. «Студентхэм я пашэ-2017» зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэхэр мы зэманым йокIуэкI. 

28.04.2017, 11:23 - Новости

 Адыгэ ныпым и махуэм и щIыхькIэ Шэджэм къалэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм щекIуэкIащ «Адыгэ джэгу» зэхыхьэр. Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-м и Жы­лагъуэ палатэм и деж щыIэ ЩIалэ­гъуалэ советым, Шэджэм муници­пальнэ районым и щIыналъэ администрацэм егъэджэныгъэмкIэ, щэнхабзэмкIэ и управленэхэм я жэрдэмкIэ. 

28.04.2017, 11:19 - Новости

 Урысей МВД-м и следователхэр я IэщIагъэм ­зэ­рыхуэIэзэм теухуа зэ­пеуэм и республикэ Iы­хьэр мэлыжьыхьым и ­17-20-хэм екIуэкIащ. 

28.04.2017, 11:14 - Новости

 Урысейм и телекомму­никацэ оператор нэхъыщ­хьэу плIым ящыщ МТС-м и жэрдэмкIэ ирагъэжьа «ТекIуэныгъэм и щиху» зэщIэхъееныгъэм, къэралым и къалэу 17-м зы­щызыубгъуам, мэлы­жьы­хьым и 26-м хыхьащ Къэ­бэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэри. 

28.04.2017, 11:09 - Статья

 КъБР-м и Парламентым  и президиумым и зи чэзу зэIущIэм Правительствэм щыхухаха зэманым хиу­быдэу депутатхэр едэIуащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал мылъкур приватизацэ щIыныр 2016 гъэм зэрекIуэкIам теу­хуауэ республикэм щIымрэ мылъкумрэ я IуэхухэмкIэ и министр Iуэщхъун Тимур къипсэлъам. 

Последнее


Уэмрэ жьапщэмрэ къапикIуэтакъым

 Мэлыжьыхьым и 19-м  и пщыхьэщхьэм Налшык дунейм и къэхъукъащIэ шынагъуэ къыщ­хьэ­щы­хьащ - жьышхуэ зыщIэт уэлбанэшхум уэ хэлъу зэуэзэпсу къыщIидзащ. Уэм и инагъыр языны­къуэхэм и деж бзу джэ­дыкIэм хуэдиз хъурт.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий ЩIыпIэ самоуправленэм и махуэм хуэгъэза и хъуэхъу

 Лэжьэгъу лъапIэхэ, ныбжьэгъухэ!
 Си гуапэу сынывохъуэхъу фи IэщIагъэм ирилажьэхэм я махуэмкIэ!
Республикэм Iуэхугъуэ куэд щызэфIагъэкI щIыпIэ самоуправленэм зиужьын, ар зыхуеину хабзэгъэув лъабжьэр къы­зэгъэпэща хъун папщIэ. Советхэм я ад­министрацэхэм къапэщыт къалэнхэр езы­хэм я къарукIэ зэфIахыф хъуащ, щIыпIэ Советхэм я депутатхэм я Iэзагъым, цIыхухэм къыхуащI дзыхьым хо­хъуэ.

ЦIыкIухэр мафIэм хуосакъ

 Махуэ щIыIэхэр иухащи, цIыхухэм хадэхэр ягъэкъабзэ, куэншыб зэтрихьахэр Iуаш, щIы IэнэщIхэм тегъухьа удзхэм мафIэ щIадзэ. Иужьрейр, лыгъэ гуащIэм щыхуэкIуэжхэм и деж, губгъуэ нэзхэм  Iут ухуэныгъэхэм йопхъуэ, жыг хадэхэм йогуауэ. «Хъийм» икIа мафIэсым мэзхэр ирелыпщIэкI, цIыхухэр гузэвэгъуэ хедзэ. 
  

Джэгурэш: 3-нэ джэгугъуэ

 Адыгэбзэ Хасэм 2016 - 2017 гъэ еджэ­гъуэм къриубыдэу иригъэкIуэкI «Джэгурэш» нэгузыужь зэпеуэм и 3-нэ джэ­гугъуэр иджыблагъэ щызэхэтащ Налшык къалэ дэт Къэрал концерт гъэлъэ­гъуапIэм. 

Сыт хуэдиз гугъуехь пымылъми

 Бахъсэн рай­оным хыхьэ ХьэтIохъущыкъуей къуажэм дэт 3-нэ курыт еджапIэм илъэс куэд х­ъуа­уэ щы­лажьэ Шыбзыхъуэ Анжелэ Мухьэмэд и пхъур игурэ и псэрэ етауэ зи IэнатIэм пэрыт цIыху гумызагъэщ. Абы и щыхьэтщ школ, щIыналъэ, республикэ зэпеуэхэм иригъа­джэхэри езыри мызэ-мытIэу къызэрыщыхэжаныкIыр. И лэжьыгъэфIым папщIэ абы къыхуагъэфэщащ «Урысей Федерацэм цIыхухэм щIэныгъэ егъэ­гъуэтынымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр, КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм, еджапIэм, район IуэхущIапIэхэм къабгъэдэкI щытхъу тхылъхэр.

Дунейпсо Адыгэ Хасэмрэ КАФФЕД-мрэ зэдэлэжьэн хуейщ

 Адыгэ лъэпкъым теухуа псалъэмакъ аргуэру дунейпсо ­утыку кърахьащ. «КАФФЕД-р Дунейпсо Адыгэ Хасэм ­хокIыж», «Хэкурысхэмрэ хэхэс адыгэхэмрэ зэзэгъыжыркъым», «ДАХ-р зэбгрокIыж» - мыпхуэдэ цIэхэр зиIэ тхыгъэхэр иужьрей зэманым куэду къралъхьащ интернетым. Кавказым, адыгэм нэхъ тегъэщIауэ лажьэ хъыбарегъащIэ Iэмалхэм зэра­фIэфIым хуэдэу зэбграгъэх мы хъыбархэр, Кавказ Хасэхэм я Федерацэм и тхьэмадэ Хьэгъундокъуэ Яшар 2020 гъэ пщIондэ УФ-м къихьэну хуимыту зэрыпаубыдрэ.

ТхакIуэ цIэрыIуэм и творчествэм теухуауэ

 КъБКъУ-м Темыркъан Хьэту и цIэр зезыхьэ и щэнхабзэ центрым иджыблагъэ щрагъэкIуэкIащ Искандер Фазиль и творчествэм теухуа пшыхь. 

Я нэгу зыщрагъэужь

 Налшык къалэ дэт зоопаркым и Iэгъуэблагъэм мэлыжьыхьым и 15-м псом хуэмыдэжу цIыху куэд къыщызэхуэсат - сабийхэр зи Iэпэгъу балигъхэр мыбы къэкIуат къызэIуа­ха хыжьей IэрыщI цIы­кIумрэ гуэлым и щхьэфэм щес къуалэ гъэщIэгъуэнхэмрэ зрагъэлъагъун пап­щIэ.

ЗыгъэпсэхуакIуэхэм къахэхъуэ зэпытщ

 «Архъыз» турист-рекреацэ комплек­сыр, «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» компанием хыхьэр, гъэм и сыт хуэдэ ­зэманми мэлажьэ. Иджыблагъэ абы щекIуэкIа зэIущIэм къыщапщытэжащ 2016 - 2017 гъэхэм я бгы-лыжэ лъэхъэнэм кърикIуахэр.

Мы махуэхэм

Мэлыжьыхьым и 20, махуэку

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS