23.06.2017, 12:47 - Статья

 Мазэ иримыкъукIэ загъэпсэхуауэ «Спартак-Налшыкым» и футболистхэмрэ тренерхэмрэ бадзэуэгъуэм и икухэм щIэзыдзэну зэхьэзэхуэм зыхуагъэхьэзыр. 

23.06.2017, 12:43 - Статья

 КъБР-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ щыIэ министерствэм и Кинолог къулыкъу центрым (ЦКС) и унафэщI, полицэм и подполковник Заруцкий Олег тепсэлъыхьащ я лэжьыгъэр зыхуэдэм, зыхуей-зыхуэфIхэмкIэ къызэрызэгъэпэщам, кинолог-IэщIагъэлIхэм ягъэ­лъэ­гъуащ я къулыкъум къыщагъэсэбэп хьэхэм я зэфIэкIхэр. 

23.06.2017, 12:13 - Статья

 «Хъыбарыншэу кIуэдащ…», - унагъуэ дапщэ а псалъэ жагъуэхэм игъэгуIар? Дапщэм я дунейр къатеункIыфIа? Зауэм къимыкIыжахэм я Iыхьлыхэм, благъэхэм, я щIэблэм нобэр къыздэсым ­яхуегъэхыркъым 40 гъэхэм къаIэрыхьа тхылъымпIэ кIапэм ита а псалъэ гущIыхьэхэр.

23.06.2017, 12:05 - Статья

 КъБКъУ-м и спорт комплексым иджы япэу щекIуэкIащ дзюдомкIэ Урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха, юридическэ щIэныгъэхэм я кандидат, КъБР-м щIыхь зиIэ и юрист, къэрал кIуэцI къулыкъум и генерал-майор Абыдэ Ахьмэд и фэеплъу къызэрагъэпэщар. 
 

23.06.2017, 11:56 - Статья

 Медицинэм и лэжьакIуэм и махуэм хуэгъэпса пшыхь иджыблагъэ ще­кIуэкIащ Аруан районым ЩэнхабзэмкIэ и унэми.

23.06.2017, 11:49 - Новости

 Медицинэм и лэжьакIуэм и ­махуэр Iэтауэ щагъэлъэпIащ Дзэлыкъуэ районым. Узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм и лэ­жьакIуэхэм фIыщIэ хуащIащ икIи ехъуэхъуащ  Дзэлыкъуэ  щIыналъэ администрацэм и унафэщI Джатэ Руслан, Ветеранхэм я район советым и тхьэмадэ Бэрэгъун Арсен, район сымаджэщым и дохутыр нэхъыщхьэ Щоджэн Маринэ сымэ.

23.06.2017, 11:37 - Новости

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал университетым иджыблагъэ щекIуэкIащ адэ-анэхэмрэ абитуриентхэмрэ папщIэ зэхуэс ин. КъБКъУ-м и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Солгаловэ Наталье хъыбар къы­зэрыдигъэщIамкIэ, абы хэтащ еджапIэ нэхъы­щхьэм и унафэщIхэри университетым и къудамэхэм я пашэхэри.

Последнее


Сом мелуан 787-рэ мин 288-рэ трагъэкIуэдэну траухуэ

 КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ Хабзэр къызэпемыгъэудынымкIэ IуэхущIапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я лIы­кIуэ­хэр зыхэт республикэ комиссэм и зэIущIэр.

ЩIыхуэшхуэ зытелъхэр зыгъэпсэхуакIуэ мыкIуэфынкIэ хъунущ

 Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэр мы зэманым куэдым нэ­гъуэщI къэралхэм щрагъэкIуэкI. Апхуэдэ мурад зиIэхэм я гукъыдэжыр зыми къызэпимыудын папщIэ Суд прис­тавхэм я федеральнэ къулыкъущIапIэм и управленэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм цIыхухэм ­хъыбар ярегъащIэ щIыхуэшхуэ зытелъхэр икIи абыхэм ­ятеухуауэ хъыбарегъащIэ тхылъхэм щыхуагъэувахэр и зэманым зымыгъэзэщIахэр Урысей Федерацэм ирамыгъэкIынкIэ зэрыхъунумкIэ.

Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ инфраструктурэ ухуэныгъэмкIэ Урысейм щынэхъ лъэщ дыдэхэм ящыщу къалъытэ «ВИС» компание гупымрэ я стратегие зэдэлэжьэныгъэм теухуа зэгурыIуэныгъэм Iэ щIадз

 КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Юрий хуэзащ инфраструктурэ ухуэныгъэмкIэ Урысейм щынэхъ лъэщ ды­дэхэм ящыщу къалъытэ «ВИС» компание гупым и генеральнэ директор Снегуров Игорь. 

Балъкъэрхэр егъэлъапIэ

 «Балкария сквозь века» - аращ фIищар балъкъэрыбзэкIэ къыдэкI «Заман» газетым и лэжьакIуэ Османов Хьисэ иджыблагъэ и Iэдакъэ къыщIэкIа тхылъ-альбомым.

Акъылыр зыгъэутхъуэр зыщэхэм ебэнын

 КъБР-м щыIэ МВД-м Наркотикхэр зэрызэрагъэкIуэкIым кIэлъыплъынымкIэ и управленэм (УНК) щызэхалъхьэжащ «Ди сабийхэм я узыншагъэмрэ шынагъуэншагъэмрэ папщIэ» зыфIаща лэжьыгъэм и япэ Iыхьэм кърикIуахэр.

Джылахъстэнейм щытраха фильмыр утыку кърахьэ

 Тэрч къалэ дэт ЩэнхабзэмкIэ уардэунэм мэкъуауэгъуэм и 7-м Iуэ­ху­гъуэ дахэ щекIуэкIащ. Куэ­дым яцIыху уэрэдус, уэрэд­жы­IакIуэ Хьэтыхъу Эдуард адыгэбзэкIэ триха «Къазбэч» фильмым и лъэтеувэ абы щащIащ.

Щэхур иIуэтэну зыри хуиткъым

 ГъащIэм и щытыкIэ гугъум къихута сабийхэр дэIыгъынымкIэ фон­дым 8-800-2000-122 урысейпсо номерыр иIэу  дзыхь зэрырагъэз ныбжьыщIэ телефон игъэуващ. Мы зэманым абы епхащ УФ-м и щIыналъэ 83-м я IуэхущIапIэхэу 329-рэ. 

Къэрал гъунапкъэм фыщысакъ

 Урысей ФСБ-м Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ ­гъунапкъэхъумэ управленэм хъыбар къызэритамкIэ, нэгъабэ елъытауэ цIыху нэхъыбэм абы зыхуа­гъазэ хъуащ гъунапкъэхъумэ щIыпIэм ихьэн ­пап­щIэ хуит ящIыну. Хэти лэжьыгъэ зэмылIэужьы­гъуэхэр абы щызэфIегъэкI, хэти зыплъыхьакIуэ йожьэ. 

Адэжь Хэкум и сэбэпыр япэ изыгъэщахэр

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и Муслъымэнхэм я дин  IуэхущIапIэм  иджыблагъэ  игъэлъэпIащ Бэлагъы  Щэукъирэ Гуэщокъуэ Абдул-Бакъирэ

НОБЭ

  • Африкэ Ипщэм щыщ лъэпкъхэу зи щхьэхуитыныгъэм щIэбэнхэр дэIыгъыным и дунейпсо махуэщ
  • Африкэм щыщ сабийм и дунейпсо махуэщ
  • ЮАР-м ЩIалэгъуалэм я махуэр щагъэлъапIэ
  • 1822 гъэм Санкт-Петербург къыщызэIуахащ циркым папщIэ яухуа япэ унэр. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS