19.01.2018, 12:03 - Статья

 ЩIышылэм и 16-м Су­рэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейр щIэращIэт, цIыху­хэр щыпэкIурт. Абы къы­щызэIуахырт КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI Абей Вик­тор и гъэлъэгъуэныгъэ.

19.01.2018, 11:37 - Статья

 Урысей Федерацэм Киокушин-кара­тэмкIэ и ­зэгухьэныгъэм Осетие Ищхъэрэ - Алание Республикэм иджыблагъэ щригъэкIуэкIащ а спорт лIэу­жьыгъуэм зыхуэзыгъасэ ныбжьыщIэхэм я зэ­хьэ­зэхуэ зэIуха. Абы хэтащ ди щIыналъэм щыщ спорт­сменхэри.

19.01.2018, 11:29 - Статья

 Джэрмэшык Мурадин Дулыхь и къуэм и Iэдакъэ къыщIэкIа «ЩIыуэпсым и зэхэлъыкIэм теухуауэ» фIэщыгъэр зиIэ тхылъыр дунейм къызэрытехьам иращIылIа пшыхь Инарыкъуей къуажэм дэт курыт еджапIэм иджыблагъэ ще­кIуэ­кIащ. Ар къыщыдэкIащ Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм. 

19.01.2018, 11:20 - Статья

 КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Марат лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Прохладнэ, Тэрч ­район сымаджэщхэм, Республикэ эндокринологие центрым.

19.01.2018, 11:05 - Статья

 2017 - 2018 гъэ еджэгъуэм и япэ ­махуэм, фокIадэм и 1-м, ди хэкум къыщыхалъхьауэ щытащ «КъэкIуэнур зи плъапIэ Урысей» къэралпсо зэпеуэр. Абы ипкъ иткIэ ныбжьыщIэхэм ятхын хуейт а унэтIыныгъэмкIэ яIэ гупсысэхэр къыщыгъэлъэгъуа сочиненэ. УФ-м и Президент Путин Владимир и жэрдэмкIэ къызэрагъэпэща зэпеуэм къри­кIуахэр къапщытэжащ ИлъэсыщIэм и пэ къихуэу. 

19.01.2018, 10:58 - Статья

 Зеикъуэ щыщ Сыжажэ Ахьмэд илъэс 90 зэрырикъуам къыхэкIыу УФ-м и Президент Путин Владимиррэ КъБР-м и ­Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ къыхуатха хъуэхъухэр тхьэмахуэ кIуам иритыжащ Бахъсэн муниципальнэ районым и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ ­Къанэмэт Рустам.

17.01.2018, 12:20 - Статья

 КъБР-м и Лъэпкъ къэ­рал библиотекэм, Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэм, иджы­благъэ литературэ пшыхь щекIуэкIащ. Ар теу­хуауэ щытащ КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат Теунэ Хьэчим къызэралъхурэ илъэси 105-рэ зэрыри­къум. 

Последнее


Корейхэр зэгурыIуэжыну?

 Илъэс зыбжанэ щIауэ къэмы­хъуауэ, мы махуэхэм зэпсэлъэ­ныгъэхэр ирагъэкIуэкI Корее ­Ищхъэрэмрэ Корее Ипщэмрэ. Лъэ­ныкъуэхэр щогугъ абы ехъу­лIэ­ныгъэ къыпэкIуэну икIи къэ­ралитIым я зэхущытыкIэр иригъэфIэкIуэну. 

Къэралыр къазэрыдэIэпыкъунум хохъуэ

 Анэ (унагъуэ) мылъку программэм иджыри илъэсищ къы­пащэнущ. Абы теухуа унафэм Путин ­Владимир Iэ зэрытридзамкIэ хъыбар ­къатащ дыгъэгъазэм и 29-м. Сабий куэд щапI ­унагъуэхэмрэ хуэмыщIахэмрэ зэ­радэIэпыкъу программэшхуэм щыщ зы Iыхьэщ ар. Сыт хуэдэ щIэгъэ­къуэнрэ льготэрэ 2018 гъэм ап­хуэ­дэхэр щыгугъ хъунуми зэхигъэкIащ iz.ru порталым. 

КъызэрымыкIуэ щытыкIэм хуэхьэзырщ

 Гидрометцентрым хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и гъуэгухэм дызыхуэкIуэ махуэхэм щытыкIэр щы­зэIыхьэнущ: жьышхуэ къы­щепщэнущ, уэсрэ уэшхрэ зэщIэту къыще­хынущ, щтырыгъу къы­щыхъунущ. 

Акъыл жан зиIэхэр

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал универ­си­тетым щIышылэм и 9-м щрагъэжьащ «Гуп­сысэ нэхъыщхьэмрэ абы  къри­кIуэмрэ» зэхуэсыр. Къы­хэгъэщыпхъэщ мып­хуэдэ зэхыхьэхэр езы­гъэ­кIуэкIыр КъБКъУ-р фIы дыдэу къэ­зыухахэр, апхуэдэуи за­дачэ гугъу­хэм тыншу пэ­лъэщ, акъыл жан зиIэ студентхэрауэ зэры­щы­тыр, икIи абыхэм махуитIым къриубыдэу ягъэлъэгъуэн хуейщ гуп­сы­сэ­щIэ­хэр, гъащIэм хапща зэрыхъунур.

Къэжэр Борис ящыгъупщэркъым

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхубэ артист, Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм щIыхь зиIэ и артист, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым илъэс куэдкIэ щылэжьа Къэжэр Борис псэужамэ, дыгъэгъазэм и 27-м и ныбжьыр илъэс 70 ирикъунут. 

Къэбэрдей-Балъкъэрыр хуит мэхъуж

 1942 гъэм шыщхьэуIум и ­пэ­щIэдзэм фашистыдзэр Къэ­бэрдей-Балъкъэрым къихьащ. Ди щIыналъэм пIалъэ кIэщIкIэ щагъэув гуащIэ­ры­псэухэр еуды­хыным и «хабзэр».

Мы махуэхэм

ЩIышылэм и 11, махуэку

Апэнэс Астемыр зыхэт «CoffetimeBand» уэрэджыIакIуэ гупым и вагъуэщIэ

 «Звезда» телеканалым щIы­шылэм и 5 - 8-хэм ещанэу щекIуэкIа «Новая звезда» зэпеуэм пашэ ­щыхъуащ Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и артист, уэрэджыIакIуэ, къэфакIуэ, театрымрэ киномрэ я артист Апэнэс Астемыр зыхэт «CoffetimeBand» А-капеллэ гупыр. 

«Урысей зэкъуэт» фракцэм гъатхэ сессием нэхъ зэлэжьыну Iуэхухэр еубзыху

 Фракцэм и унафэщI Неверов Сергей зэрыжиIамкIэ, апхуэдэхэм ящыщщ ахъшэ зэхэдзэкIэ псэупIэ езыгъэщIхэм я хуитыныгъэхэр хъумэныр, сабийхэм я гъэ­махуэ зыгъэпсэхугъуэр шынагъуэншэу къы­зэгъэпэщыным теухуа законопроектхэр гъэхьэзырыныр, дызыхыхьа илъэсым и бюджетыр зэрагъэзащIэм кIэ­лъып­лъыныр.

Зэпеуэм кърикIуахэр гъатхэм къапщытэжынущ

 ЩIым щIэлъ хъугъуэ­фIыгъуэхэр къэгъэсэ­бэпынымкIэ федераль­нэ агентствэм къы­зэ­Iуихащ Тырныауз и руда къыщIэхыпIэр къа­гъэ­сэ­бэпыну хуит зэращI лицензэхэр къеIы­хы­ным теухуа сату зэпеуэр. Тыр­ныауз и вольфрам-молибден къы­щIэ­хы­пIэм и къулеягъыр зыхуэдизыр яубзыхуащ, технико-экономикэ Iуэхугъуэ нэхъыщ­хьэ­хэр зэ­халъхьащ.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS