18.08.2017, 11:42 - Новости

 Урысейм и УМВД-м Налшык къалэм щиIэ къу­дамэм и Жылагъуэ советым хэтхэм «Долинск» ­санаторэм зыщызыгъэп­сэху сабийхэр хуагъэзащ Къэбэрдей-Балъкъэ­рыр зэ­­рыгушхуэ, 2016 гъэм екIуэкIа Олимп Джэгухэм дыжьын медаль къы­щы­зыхьа Джэду Iэни­уар. 

18.08.2017, 11:37 - Статья

 Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм шы­щхьэуIум и 9-м щекIуэкIащ «Кавказ лъабжьэр - лъабжьэ быдэщ» пшы­хьыр. Ар IуэхущIапIэм ­къекIуалIэхэр щеджэ пэ­шым и лэжьакIуэхэм къы­зэрагъэпэщащ, Зи щIы­налъэм исыж лъэпкъхэм  я дунейпсо махуэм хуэ­кIуэу.

18.08.2017, 11:22 - Статья

 УФ-м щIэныгъэмрэ техникэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, химие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Мэшыкъуэ Нуралий ящыщщ щIэныгъэшхуэ зыбгъэ­дэлъ лъэпкъ IэщIагъэлIхэм, ди щIыналъэм и жылагъуэ лэжьа­кIуэ цIэрыIуэхэм.

18.08.2017, 10:43 - Новости

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ еплъащ Герхожан псы­щхьэм къыщежьэу Тырныауз къалэм дэлъэда ятIэпсым и Iэужьыр гъэ­кIуэдыным зэрелэжьымрэ щытыкIэр зыхуэдэмрэ.

16.08.2017, 13:57 - Новости

 Орёл къалэм щызэхэтащ Iэпщэрыбанэ зэзауэ спорт лIэужьыгъуэмкIэ дунейпсо зэхьэзэхуэ. «Грозный Иван  и Мемориал» зыфIаща а зэ­пеуэм ­щы­зэпэщIэтащ Урысейм, Чехием, Румынием, Къэзахъстаным, Уз­бекис­таным щыщ спортсмен лъэщ 12. 

16.08.2017, 13:44 - Новости

  «Iуащхьэмахуэ» жур­налым и зи чэзу ещанэ къы­дэ­кIыгъуэр дунейм къы­техьащ.

16.08.2017, 13:20 - Статья

 Зи теплъэкIи зэкIуж, куэдым хуэнабдзэгуб­дзаплъэ, зи гупсысэр жыжьэ нэс Жыгуэ Иннэ «зэфэну псыр къыщы­жэнур дяпэкIэщ» жы­хуаIэ ныбжьым итщ.

Последнее


Дадэ Iумахуэ Шыгъушэ ТIибэ

 «Дэтхэнэ зы цIыхури игъащIэкIэ псэун хуэдэу лэжьэн, пщэдей дунейм ехыжын хуэдэу псэун хуейщ», - жаIэ. Иджыблагъэ дунейм ехыжа дадэ Iумахуэ Шыгъушэ ТIибэ Хьэзешэ и къуэр мы псэлъафэм тету псэуами ярейт. 

Кучинэ Марие атлетикэ псынщIэмкIэ Урысейм и спортсмен нэхъыфIхэм хабжэ

 Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ, лъагагъым елъэ­нымкIэ тIэунейрэ дунейпсо чемпион Ласиц­кене (Кучинэ) Марие атле­тикэ псынщIэмкIэ Урысейм и спортсмен ­нэхъыфIхэм ящыщщ.

БэнэкIэ хуитымкIэ дунейпсо рейтингыр къагъэщIэрэжащ. Япэ увыпIэр абы аргуэру щиIыгъщ Рио хахуагъэ щызыгъэлъэгъуа Джэду Iэниуар

 БэнэкIэ хуитымкIэ дунейпсо рейтингыр къагъэщIэрэщIэжащ. Килограмм 74-рэ зи хьэлъагъ спортсменхэм ящыщу абы аргуэру япэ увыпIэр щиубыдащ Рио зэфIэ­кIышхуэ щызыгъэлъэ­гъуа Джэду Iэниуар.

 Нэхъ япэкIэ къатауэ щытащ Джэду Iэниуар и лъэгуажьэтесыр операцэ зэращIар. Иджыпсту абы и узыншагъэр хъарзынэу зэтоувэж.

Хабзэм къемызэгъыу промышленностым и продукцэр зэрызэблагъэкIым пэщIэтынымкIэ щIыналъэ комиссэм и зэIущIэ екIуэкIащ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Промышленностымрэ сатумкIэ и министерствэм щекIуэкIащ ­хабзэм къемызэгъыу промышленностым и продукцэр зэрызэблагъэкIым пэщIэтынымкIэ комиссэм и зэIущIэ. Абы щыхэплъащ 2017 гъэм и япэ мазихым зэфIагъэкIахэм.

Уэлбанэшхуэм бгым кърилъэсэха ятIэпсыр Бабугент - Безенги гъуэгум щагъэкъэбзэж

 ШыщхьэуIум и 9-м Къэбэрдей-Балъкъэрым и бгылъэ щIыпIэхэм къыщешха уэшхышхуэм щIыпIэ щхьэ­хуэхэм джабэхэр къыщрилъэсэхащ. Апхуэдэу зэхуащIын хуей хъуауэ щытащ Бабугент - Безенги гъуэгум щыщу альпинист лагерым хуэкIуэ Iыхьэр.

«Къалэ шынагъуэншэр» зэрылажьэ щIыкIэм топсэлъыхь

 КъБР-м «Къалэ шынагъуэншэ» комп­лексыр тэмэму лажьэу щызэтеухуэнымрэ абы нэхъри зыщегъэужьынымрэ епха IуэхущIапIэ зэхуэмыдэхэм я лIыкIуэхэр зыхэт гупым и зэIущIэ дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Правитель­ствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Бэлэтокъуэ Владимир.

«Iуащхьэмахуэ и уэрдыхъум» щытокIуэ

 Урысей дзэ альпинистхэм япэ увыпIэр къыщахьащ Дзэм хэтхэм я дунейпсо джэгухэм хиубыдэу ирагъэкIуэкIа «Iуащхьэмахуэ и уэрдыхъу» зэпеуэм. 

Хэкум и хъумакIуэ зауэлI-альпинистым и фэеплъ Терскол къыщызэIуахащ

 «Iуащхьэмахуэ и уэрдыхъу» дзэ­хэм я дунейпсо зэпеуэм хиубыдэу Урысейм ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм къуршхэм дзэ къу­лыкъур щехьэкIыным щыхуагъэ­хьэ­зыр и «Терскол» центрым къыщы­зэIуахащ Хэкум и хъумакIуэ зауэлI-альпинистым и фэеплъ.

Къубэ-Тэбэ щыщхэр токIуэ

 2002 - 2003 гъэхэм къалъхуа ныбжьы­щIэхэр хэту Бахъсэн районым футболымкIэ зэхьэзэхуэ щекIуэкIащ Къубэ-Тэбэ къуажэм щыщхэу КъуэщIысокъуэ А., КIасэ Ю., Хьэмыкъуэ Хь., Токъан А., Ны­бэжь Хъ., Гвинцадзе Д. сымэ я фэ­еплъу.

Кубокым адэкIи щIобэн

«Ангушт» (Нэзрэн) - «Спартак-Налшык» (Налшык) - 2:3 (1:2, 2:2, 0:1). Нэзрэн. «Центральный» стадион. Шыщ­хьэу­Iум и 8-м. ЦIыху 500 еплъащ.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS