21.06.2018, 12:56 - Статья

 Дунейпсо чемпионатхэм я кIэух зэхьэзэхуэхэм зэи къыщымыхъуауэ Уры­сей Федерацэм и футболистхэр гуп зэпеуэм къыхэкIащ. Вэсэмахуэ ар къыщыхъуащ ищхъэрэ къалащхьэм и «Санкт-Петербург» стадионым ще­кIуэкIа зэIущIэм - ди щIалэхэм хагъэщIащ Салахь Мухьэммэд зи пашэ Мы­сырым и командэ къыхэхар. 

21.06.2018, 12:15 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым зэIущIэ щхьэпэ щекIуэкIащ. Ар теухуат КъБКъУ-р къэзыухахэр лэжьапIэ IэнатIэхэмкIэ къызэгъэпэщыным. Хабзэ хъуауэ, илъэс къэс ирагъэкIуэкI Iуэхум хэтщ студент куэд икIи зыхуеджа IэщIагъэм хуэкIуэ лэжьапIэхэри къыщагъуэтыф. Мы гъэм абы къе­кIуэлIащ ныбжьыщIэ 600-м щIигъу. 

21.06.2018, 11:35 - Статья

 Террорым пэщIэтынымкIэ лъэпкъ ­комитетым и Iэтащхьэ, Урысейм Шы­нагъуэншагъэмкIэ и федеральнэ къу­лыкъущIапIэм и унафэщI Бортников Александр мэкъуауэгъуэм и 19-м Моск­ва щригъэкIуэкIащ Террорым пэ­щIэ­тынымкIэ лъэпкъ комитетым и зэIущIэр. Абы хэтащ икIи къыщыпсэлъащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.

21.06.2018, 11:28 - Статья

 КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иригъэкIуэкIащ ЧэнджэщакIуэ советым и зэIущIэр. Ар теухуауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и сабийхэм я зыгъэпсэху­гъуэ зэманыр къызэры­зэ­рагъэпэщам.

21.06.2018, 11:03 - Статья

 Абы хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков А. ТI., КъБР-м ­узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр ­Хъубий М. Б., Узыншагъэр хъумэным и IэнатIэм щыкIэлъыплъынымкIэ и фе­деральнэ къулыкъущIапIэм и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI Ахматов А. Хь., ФIэкIыпIэ зимыIэ медицинэ ­страхованэмкIэ КъБР-м и щIыналъэ фондым и унафэщI Бгъэжьнокъуэ З.

19.06.2018, 11:57 - Статья

 Лэскэн щIы­налъэм хыхьэ ­Ан­зорей къуа­жэм къы­щыхъуа ­КIуащ Залым цIыху гуапэщ, медицинэ лэ­жьа­кIуэ Iэзэщ. 

19.06.2018, 11:54 - Статья

 Зеикъуэ къуажэм щIыпIэ самоуправленэмкIэ и советым, Бахъсэн щIыналъэм и жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм хэтхэм гущIыхьэ ящыхъуащ егъэджакIуэ емызэшыж, зи IэщIагъэм фIы дыдэу хэзыщIыкIыу, гъэсэныгъэм и щапхъэу къалъытэу щыта цIыху гуапэ Къуэдзокъуэ Хьэсэн Жыраслъэн и къуэр дунейм зэрехыжар. Хьэлъэу сымэджа нэужь, и ныбжьыр илъэс 83-нэм иту ар дунейм ехыжащ мэкъуауэгъуэм и 14-м.

19.06.2018, 11:44 - Статья

Махуэку кIуам Урысей Федерацэм къыщызэIуахащ футболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатыр.

Последнее


Я лэжьакIуэхэм гулъытэ хуащI

 КъБР-м щыIэ МВД-м ирегъэкIуэкI я лэжьакIуэхэмрэ пенсэм кIуахэмрэ псэупIэкIэ къызэгъэпэщыным теухуа лэжьыгъэ.

Депутатхэр Бабугент щызэхуос

 Шэрэдж щIыналъэм хыхьэ Бабугент къуажэм ще­кIуэкIащ КъБР-м и Пар­ламентым Законодательст­вэмкIэ, къэралыгъуэ ухуэ­кIэмрэ щIыпIэ самоуправленэмкIэ и комитетым и зэIущIэ. Ар теухуауэ щытащ 2003 гъэм жэпуэгъуэм и 6-м къащта Федеральнэ закон №131-ФЗ-мрэ, УФ-м щыIэ щIыпIэ самоуправленэхэм я лэжьыгъэ гъэпсы­кIэм теухуар, Къэбэрдей-Балъкъэ­рым къы­щащта унафэ­хэмрэ ­Бабугент къуа­жэм зэрыщагъэзащIэм. 

Бэракъхэр Шхайты бгы щыгум щохуарзэ

 Кулиев Къайсын и цIэр зэрихьэу Тырныауз дэт ЩэнхабзэмкIэ  унэм и утыкум щекIуэкIащ Урысейм и махуэм теухуа концерт.

ИугъащIэ Урысейм!

Прохладнэ, Май щIыналъэхэм Урысейм и махуэм теухуа зэхыхьэхэр ще­кIуэкIащ.

ЦIыху минхэр зэхуишэсат

 Мэкъуауэгъуэм и 12-м къэралым ­ща­гъэлъэпIащ Урысейм и махуэшхуэр. Хабзэ зэрыхъуауэ, УФ-м и щIыналъэ, муниципальнэ къызэгъэпэщыныгъэ псо­ми гуфIэгъуэ Iуэхугъуэхэр щекIуэ­кIащ. Ди республикэм и щыхьэр Налшыки щагъэлъэпIащ Урысейм и махуэр. Абы къыщызэрагъэпэщащ цIыху мин зыбжанэ зыхэта «Лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэ» зыфIаща парадрэ фестивалрэ.

И мыхьэнэм зеIэт

 КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий мэкъуауэгъуэм и 9-м къипщытащ Налшык къалэ къухьэпIэмкIэ къы­пэзыкIухь и уэрамым, Калюжнэм и цIэр зезыхьэм, гъуэгу­ухуэ лэжьыгъэхэр зэрыщекIуэкIыр. Абы щIы­гъуащ Къэбэрдей-Балъкъэр Правительствэм и Уна­фэщIым и къуэдзэ - республикэм инфраструктурэмрэ цифровой зыужьыныгъэмкIэ и министр Бэлэтокъуэ Владимир, ухуэныгъэмрэ гъуэгу хозяйствэмкIэ и ми­нистр Къуныжь Вячеслав, Налшык къалэ админист­рацэм и тхьэмадэ Ахъуэхъу Таймураз, «Диск Строй» ­ООО-м и унафэщI ­Молэ Азэмэт сымэ, нэгъуэщIхэри.

Вагъуэхэр ди къэралым щызэтрехьэ

 Мэзкуу и «Лужники» стадионым ныщхьэбэ сыхьэт 18-м къыщызэIуахынущ футболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатыр. Зэхьэзэхуэм и пэщIэдзэ зэIущIэм хэгъэрейхэр хагъэт хабзэщ. Абы ипкъ иткIэ Урысей Федерацэр дэджэгунущ Сауд Хьэрыпым и гуп къыхэхам.

Псыдзэ къехынкIэ шынагъуэщ

 Иджыблагъэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Iэ щIидзащ Бахъсэн, Iуащхьэмахуэ районхэм къыщыхъункIэ хъуну шынагъуэм хуэхьэзыру щытыным теухуауэ.

Урысейм и Президентым и УказкIэ Темыркъан Юрий УФ-м и Къэрал саугъэтыр къратащ. Наградэ лъапIэмкIэ абы ехъуэхъуащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий

 Дуней псом щыцIэрыIуэ дирижёр, Шостакович и цIэр зезыхьэ Санкт-Петербург академическэ филармонием и художественнэ унафэщI Темыркъан Юрий Урысей Феде­рацэм и Президент Путин Владимир и УказкIэ УФ-м и Къэрал саугъэтыр къратащ. ­Наградэ лъапIэмкIэ абы ехъуэхъуащ КIуэкIуэ Юрий. Тхыгъэм итщ:
«ФIыуэ тлъагъу Юрий Хьэту и къуэ!
 Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэр хуабжьу щыгуфIыкIащ къэралми дуней псоми я музыкальнэ щэнхабзэм зегъэужьыным куэд зэрыхэпщIыхьам папщIэ Урысей Федерацэм литературэмрэ гъуазджэмкIэ и Къэрал саугъэтыр къызэрыпхуагъэфэщам.

Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфащэхэр

 Урысейм и махуэм, мэкъуауэгъуэм и 12-м, Кремлым щагъэлъэпIащ 2017 гъэм щIэныгъэм, технологиехэм, литературэм, гъуазджэм, гуманитар Iуэхухэм хэлъхьэныгъэфI хуэзыщIахэр. УФ-м и Президент Путин Владимир Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща цIыху гуащIа­фIэхэм щIыхь дамыгъэхэмрэ дипломхэмрэ яритыжащ, ахъшэ саугъэту сом мелуан тхурытху щIыгъуу. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS