24.03.2017, 14:46 - Статья

 Гъатхэпэм и 25-м, сыхьэт 20-рэ дакъикъэ 30-м къыщыщIэдзауэ 21-рэ дакъикъэ 30 пщIондэ  Налшык къалэ щекIуэкIынущ «ЩIым и сыхьэт» зыфIаща Iуэхур.
 

24.03.2017, 11:16 - Статья

  Мы тхыгъэр теухуащ Зэрэгъыж къуажэм щып­сэуа, зи ныбжьыр илъэс 92-м иту иджыблагъэ дунейм ехыжа Къалмыкъ Адэлбий. 

24.03.2017, 10:44 - Новости

 2017 гъэм гъатхэпэм и 16-м ­  илъэс 80 ирикъуащ Урысейм ­Къэ­рал кIуэцI IуэхухэмкIэ и ми­нис­терствэм экономикэ шына­гъуэн­шагъэмкIэ и IэнатIэр къы­зэ­рызэрагъэпэщрэ. 

24.03.2017, 10:29 - Новости

 Франджым и Сен-Сиприен къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ щIалэщIэхэм дзюдомкIэ я «Адидас» ­дунейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэрал 53-м икIа спортсмен ныбжьыщIэ 700-м щIигъу. 

24.03.2017, 10:24 - Статья

  КъБР-м и Парламентым и депутатхэр хабзэ дахэ ­хъуауэ яIуощIэ республикэм ис щIалэгъуалэм.

23.03.2017, 13:56 - Статья

IуэрыIуатэр тхуэзыхъумахэм ящыщ  зы

23.03.2017, 12:17 - Новости

 Тырныауз къалэм дэт «Гео­лог» физкультурэ-узыншагъэр щрагъэ­фIа­кIуэ комплексым щ­е­кIуэ­кIащ БоксымкIэ урысей спорт студент зэгу­хьэ­ны­гъэм и япэ пре­зи­денту щыта, спортым щIыхь зиIэ и мастер, СССР-м щIыхь зиIэ и тренер, Олимп джэгу­хэм тIэунейрэ къы­щы­хэжаныкIа Киселёв Алексей и фэеплъу къы­зэрагъэпэща ­дунейпсо зэIу­щIэр.

Последнее


Къурашэ Эдуард: Си гъэсэн цIыкIухэм си щхьэр лъагэу сагъэлъагъуж

  Щапхъэ зытрах «Вагъуэ цIыкIу» сабий ансамблым ехъулIэныгъэщIэ иIэщ. Ар щытекIуащ Сочэ къалэ къафэмкIэ щекIуэкIа Урысейпсо зэпеуэ зэхуэщIам.
  Зэпеуэр зи нэIэ щIэту къызэзыгъэпэща «Алые паруса» щэн­хабзэ фондым къалэн нэхъыщхьэу зэхуигъэувыжыр творческэ гупхэм защIэгъэкъуэнырщ, цIыхубэ къафэхэм зегъэужьынырщ.

Мы махуэхэм

Гъатхэпэм и 18, щэбэт

Тхылъ къызэрыдагъэкIым зыщагъэгъуазэ

  Гъатхэпэм и 14-м КъБКъУ-м и ­ХъыбарегъащIэ центрым ще­кIуэ­кIащ электрон жыпхъэм ит тхылъ­хэм егъэджэныгъэм щагъэзащIэ мыхьэнэм теухуа семинар. Лекцэ къеджащ «Русское слово» тхылъ ­тедзапIэм и хъыбарегъащIэ-методикэ къудамэм и унафэщI, Урысейм егъэджэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Алексеев Александр.  

МэлхьэпIатIэхэм защыфхъумэ!

  КъБР-м и премьер-министр Мусуков Алий иджы­благъэ иригъэкIуэкIащ республикэм и Правительствэм деж уз зэрыцIалэхэм япэщIэтынымкIэ щыIэ комиссэм и зэIущIэ. Абы щыхэплъащ кърым геморрагие техьэ­гъуэм и нэгъабэрей эпидемие лъэхъэнэм кърикIуахэмрэ мэлхьэпIатIэм къыпкърыкI уз зэрыцIалэхэм защы­хъумэнымкIэ мы гъэм къызэгъэпэщыпхъэ Iуэху­гъуэх­эр зыхуэдэмрэ.

Ставрополь адыгэбзэр щадж

  Ставрополь крайм щыIэ «Адыгэхэр» щэнхабзэ центрым адыгэбзэр щрагъэдж дерсхэр къызэригъэпэщащ. Япэ дерс зэIухар гъатхэпэм и 14-м ще­кIуэкIащ къалэм дэт Зэ­ныбжьэгъугъэм и унэм. 

НыбжьыщIэхэм заужьыным хуащ гулъытэр

  КъБР-м и Правительст­вэм и УнафэщI Мусуков Алий гъатхэпэм и 16-м ­иригъэкIуэкIащ Хабзэр къы­зэпемыгъэудынымкIэ Iуэху­щIапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я лIыкIуэхэр зыхэт республикэ комиссэм и зэIущIэр.

Къалэм нэхъ тыншу ущызекIуэфынущ

  Гъатхэпэм и 17-м КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий зригъэлъэгъуащ Толстойм и цIэр зезыхьэ уэрамым икIыу Калюжнэ уэрамым утезышэу ящIа ­гъуэгу зэпыхьэпIэр. Республикэм и УнафэщIым щIыгъуащ министрхэр, Налшык къалэ администрацэм и лIы­кIуэхэр, а IуэхумкIэ жэуап зыхьхэр.

ГъуэгущIэ тралъхьэнущ, псэуалъэщIэхэр яухуэнущ

  Налшык къалэм и Iэтащхьэ Алэкъей Арсен, КъБР-м ухуэ­ны­гъэм­кIэ, ЖКХ-мрэ гъуэгу хозяйст­вэмкIэ и министр Къуныжь Вячес­лав, республикэм транспортымрэ свя­­зымкIэ и къэрал комитетым и унафэщI Къудей Арсен сымэ пресс-конференц ирагъэ­кIуэкIащ. Ар теу­хуауэ щытащ Налшык Мэлбахъуэм и цIэр зезыхьэ уэрамым телъ лъэ­мы­жымрэ абы и лъабжьэм щIэт ­гъущI гъуэгу къудамэмрэ зэпкъ­ры­хын зэ­ры­щIадзам.

Мы махуэхэм

Гъатхэпэм и 16, махуэку

Жэман Ахьмэд ди пащхьэ кърелъхьэ

 «Iуащхьэмахуэ си плъапIэщ. Дыгъуасэм­рэ нобэмрэ къагъэщIа гупсысэхэр» фIэщыгъэм щIэту ­Жэман Ахьмэд къыдигъэкIа и тхылъыщIэм и лъэтеувэ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и фондым иджыблагъэ щрагъэкIуэкIащ. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS