16.11.2018, 12:19 - Статья

 Налшык къалэм жэпуэ­гъуэ мазэм щекIуэкIа «Королева Кавказа» лъэпкъ фестиваль-зэхьэзэхуэм «Гуащэнэ тхьэIухуд» цIэр къыщыхуагъэфэщащ Блий Каринэ. 

16.11.2018, 12:15 - Статья

 Зэманыр IуэхукIэ зыгъэнщIыфхэм ящыщщ ­Тау­чэ (Щомахуэхэ япхъущ) Альбинэ. Ар Шэ­рэдж Ищхъэрэ къуа­жэм къыщалъхуащ, и IэщIагъэкIэ ­бухгалтерщ, ауэ IэпщIэ­лъапщIагъэм дихьэхауэ, хьэпшып хьэ­лэмэт куэд ещI.

16.11.2018, 12:06 - Статья

 Тэрч районым и сымаджэщ нэхъыщхьэм нев­рологиемкIэ и къудамэ №1-м и унафэщI, категорие нэхъыщхьэ зиIэ ­дохутыр Дэцырхъуей ­Таисэ зи лэжьыгъэр фIы­уэ зылъагъухэм, сыма­джэ­хэм гудзакъэ хэлъу ябгъэдэтхэм ящыщ зыщ.

16.11.2018, 12:01 - Статья

 Акъбащ Ипщэ къуажэм къыщалъхуа Щомахуэ Мадинэ Анатолэ и пхъур илъэс 27-рэ хъуауэ егъэджакIуэ IэщIагъэм иролажьэ. Мадинэ и зэфIэкIхэр районым щынэрылъагъущ. Абы и щыхьэту, иджыблагъэ бзылъхугъэм къы­хуагъэфэщащ КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIа­лэгъуа­лэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм и щIыхь тхылъыр.

16.11.2018, 11:53 - Статья

 ЦIыхур дунейм ехыжа нэужьщ абы и уасэр къыщыпщIэр. Махуэ къэс жыхуиIэм хуэдэу узыхуэзэр, плъагъур, куэдкIэ узыдэгуашэр и мы­­чэзууэ пIэ­щIэкIы­ныр гуауэ ­тIуащIэщ. Зэманыр кIуэхукIэ ­хьэкъ пщохъу апхуэдэ цIыхум узэ­ры­хуэны­къуэр, уи гупсысэ, уи гукъеуэ, узэ­рыгуфIэ Iуэхухэр зэп­хьэ­лIэу укъы­зы­дэгъуэгуры­кIуар уи псэм къы­зэ­рилъы­хъуэр. 

16.11.2018, 11:43 - Статья

 Дунейм ехыжащ публицист цIэрыIуэ, щэнхабзэр джы­нымкIэ зэфIэкI къы­зэрымыкIуэ зэрыбгъэдэлъыр къэзыгъэлъэгъуа бзылъхугъэ, егъэджакIуэ щыпкъэ, Урысей Федерацэм и Журна­листхэм я зэгухьэныгъэм епхауэ лажьэ, лъэпкъ­хэм я дин зэхущытыкIэхэм ятеухуа къэ­хутэныгъэхэр хъыбар­егъа­щIэ IэнатIэм щегъэ­кIуэкIынымкIэ цент­рым и уна­фэщI Кусовэ - Шыхъуэ Сулиетэ Аслъэн и пхъур.

16.11.2018, 11:30 - Статья

 Урысейм щIэныгъэхэмкIэ и акаде­мием и Къэбэрдей-Балъкъэр центрым Гуманитар щIэныгъэхэмкIэ и институтым щекIуэкIа фэеплъ зэIущIэр иры­рагъэхьэлIащ Кавказ бзэщIэныгъэлI цIэрыIуэ Къумахуэ Мухьэдин Iэбубэ­чыр и къуэр къызэралъхурэ илъэс 90 зэрырикъум. 

16.11.2018, 11:24 - Статья

 ЩэкIуэгъуэм и 10-м ягъэ­лъэпIащ Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэм я лэжьакIуэм и ­махуэр. КъБР-м щыIэ МВД-м щекIуэкIащ абы теухуа зэхыхьэ. 

Последнее


Урысейм и Президентым и УказкIэ Темыркъан Юрий УФ-м и Къэрал саугъэтыр къратащ. Наградэ лъапIэмкIэ абы ехъуэхъуащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий

 Дуней псом щыцIэрыIуэ дирижёр, Шостакович и цIэр зезыхьэ Санкт-Петербург академическэ филармонием и художественнэ унафэщI Темыркъан Юрий Урысей Феде­рацэм и Президент Путин Владимир и УказкIэ УФ-м и Къэрал саугъэтыр къратащ. ­Наградэ лъапIэмкIэ абы ехъуэхъуащ КIуэкIуэ Юрий. Тхыгъэм итщ:
«ФIыуэ тлъагъу Юрий Хьэту и къуэ!
 Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэр хуабжьу щыгуфIыкIащ къэралми дуней псоми я музыкальнэ щэнхабзэм зегъэужьыным куэд зэрыхэпщIыхьам папщIэ Урысей Федерацэм литературэмрэ гъуазджэмкIэ и Къэрал саугъэтыр къызэрыпхуагъэфэщам.

Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфащэхэр

 Урысейм и махуэм, мэкъуауэгъуэм и 12-м, Кремлым щагъэлъэпIащ 2017 гъэм щIэныгъэм, технологиехэм, литературэм, гъуазджэм, гуманитар Iуэхухэм хэлъхьэныгъэфI хуэзыщIахэр. УФ-м и Президент Путин Владимир Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща цIыху гуащIа­фIэхэм щIыхь дамыгъэхэмрэ дипломхэмрэ яритыжащ, ахъшэ саугъэту сом мелуан тхурытху щIыгъуу. 

Адыгэхэм ятеухуа къыдэкIыгъуэ

 Бахъсэн къалэ администрацэм щызэхэтащ этнограф, тхыдэдж, лъахэхутэ цIэрыIуэ, адыгэ щэнхабзэмрэ тхыдэмрэ зыдж Осташкэ Андрей къыдигъэкIа «Образы мира. Народ: адыги» альманахым теухуа зэIущIэ. 

Адэ-анэхэри гъэсакIуэхэри зэкъуэту

 Шэджэм районым хыхьэ Нартан къуажэм дэт курыт школ №2-м епхауэ лажьэ «Росинка» сабий гъэсапIэр а щIыналъэм нэхъыфIхэм щыхабжэ. Абы папщIэ яхузэфIэкI къагъанэркъым гъэса­кIуэ­хэми адэ-анэхэми. 

Тхьэ­зэп­лъыж Ма­рья­нэ щапхъэ егъэлъагъуэ

 КъБР-м щыIэ УФСИН-м илъэс 16 ­хъуауэ щолажьэ и Медико-санитар ­часть №7-м Cанитар-эпидемиологие кIэ­лъыплъыныгъэмкIэ и къэрал центр №1-м гигиенэмкIэ и дохутыр нэхъыжь, медицинэ щIэ­ныгъэхэм я кан­дидат, япэ категорие зиIэ, къэрал кIуэцI ­къулыкъум и подполковник Тхьэ­зэп­лъыж Ма­рья­нэ. 

Гупсысэ куу икIи гъэщIэгъуэн зиIэ адыгэлI телъыджэ. Дохутыр Iэзэ, профессор, ЩIДАА-м и академик Аджырэ Аслъэн Хъанджэрий и къуэм и ныбжьыр илъэс 70 ирокъу

 Аджырэ Аслъэн Хъанджэрий и къуэр медицинэ щIэныгъэхэм ­я докторщ, профессорщ  Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и дохутырщ, «Гигиена» унэтIыныгъэмкIэ категорие нэхъыщхьэ зиIэ дохутырщ, ЭкологиемкIэ Урысей академием и академикщ, абы и щIыналъэ къудамэм и тхьэмадэщ, Социальнэ щIэныгъэхэмкIэ Урысей академием и академикщ, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и академикщ, Эрисман и цIэр зезыхьэ ГигиенэмкIэ федеральнэ щIэныгъэ центрым щIыхь зиIэ и профессорщ, диссертацэ советитIым хэтщ.

Мы махуэхэм

Мэкъуауэгъуэм и 9, щэбэт

Хабзэхъумэхэр зэпоуэ

 Урысейм и ФСБ-р къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу «Динамо» физкультурэ-спорт зэгухьэныгъэм ­КъБР-м щиIэ и къудамэм волейболымкIэ зэхьэ­зэхуэ къызэригъэпэщащ. КъБКъУ-м и спорт комплексым щызэхьэзэ­хуащ хабзэхъумэ IэнатIэхэм я гуп щхьэхуэхэмрэ Урысейм и МЧС-м ­КъБР-м щиIэ и Управленэ нэхъыщ­хьэм и лэжьакIуэхэмрэ. 

Зэи ящыгъупщэркъым

  КъБАССР-м щIыхь зиIэ и артист, комсомол саугъэтыр Къэ­бэрдей-Балъкъэрым щыщу япэу зыхуа­гъэфэща, «Амра» адыгэ лъэпкъ саугъэтыр тыгъэ зы­хуа­щIа Беппаев Сергей зыщыпсэуа унэм фэ­еплъ пхъэбгъу фIа­дзащ мэкъуауэгъуэм и 7-м.

ЦIыху 300-м нэблагъэм еплъынущ

 Бакулевым и цIэр зезыхьэ Гу-лъынтхуэ хирургиемкIэ щIэныгъэ центрым и IэщIагъэлIхэм мэкъуауэгъуэм и 13-15-хэм КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и Кардиоцентрым къыщапщытэнущ республикэм и цIыхухэм я ­узыншагъэр. 

Страницы

Подписка на Электронная газета "Адыгэ псалъэ" RSS