19.07.2018, 14:48 - Статья

 Таганрог къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ тэмэму зэхэзымыххэм тхэквондомкIэ я Урысейпсо чемпионат. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм къикIа спортсмени 150-м нэблагъэ. 

19.07.2018, 14:42 - Статья

 Ди лъахэгъу сурэтыщI-модельер ТIажь Альбинэ и фондым къыхилъхьэри, УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэр, Лъэпкъхэм  я унэу Мэзкуу дэтыр, Урысейм и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэр я щIэгъэ­къуэну Кърымым ще­кIуэкIащ «Нартхэм я ­фIы­гъуэхэр» Х дунейпсо са­­бий-ныбжьыщIэ зэпе­уэ-фестивалыр. 

19.07.2018, 14:35 - Статья

 Газетхэми телеканалхэми къаIэт хъуащ бжьэхэм я Iуэхур зыIутыр. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, абы теухуауэ щIэныгъэлIхэм жаIэр зэтохуэ, щыпсэу къэрал, континент емылъытауэ.
 Иужьрей илъэсипщIым Урысейм процент 40-кIэ нэхъ мащIэ щыхъуащ бжьэхэм я бжыгъэр. Ар «Высшая школа экономики» инс­титутым игъэбелджыла бжыгъэщи, шэч къытедмыхьэми хъуну къыщIэкIынщ.

19.07.2018, 12:58 - Статья

 Дыгулыбгъуей къуажэм тхыдэ гъэщIэгъуэн иIэщ. Абы увыпIэ щхьэхуэ щызыубыдхэм ящыщщ Къызбрун Iуащхьэхэр. 

19.07.2018, 12:54 - Статья
«ЩIалэ гуэр къоджэ», - къыщыжраIэм Къалмыкъ Хурирэт куэбжэм къыдэкIащ.
- Пщэдей сыхьэт 12-м Бахъсэн фысшэну си пщэ къралъхьащ. Уэрэ Кэцыбей Амыдэрэ «Зауэм и бынхэр» медалыр къыватынущ, - ар къыжриIэри, IуигъэзыкIыжащ къыIухьар.
19.07.2018, 12:47 - Статья

Жылагъуэм пщIэ щызиIэ унагъуэхэр иджыблагъэ щагъэ­лъэпIащ ­Бахъсэн щIыналъэм. 

19.07.2018, 12:33 - Статья

 Республикэ сабий клиникэ сымаджэщым псапащIэ IуэхукIэ щIэх-щIэхыурэ зыщIагъакъуэ зыхуэзэ­фIэкIхэм. Щхьэзакъуэ хьэрычэтыщIэ ХьэцIыкIу ­Аксанэ апхуэдэ IуэхукIэ нэхъапэми дэIэпыкъуэгъу ­хъуауэ щытащ. Иджыблагъэ дохутырхэм епсалъэри, сымаджэщым анестезиологиемрэ реанимацэмкIэ и къудамэм сом мин 400 и уасэ Iэмэпсымэ къахуищэ­хуащ.

19.07.2018, 12:27 - Статья

 Урысей МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм и унафэщI Надежин Михаил бэрежьей кIуам КъБР-м МафIэсым пэщIэтынымкIэ и къэрал IуэхущIапIэм и гупым яригъэцIыхуащ IэнатIэм и унафэщIым и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзэщIэну Токъуий Заудин ­Аслъэнбий и къуэр. 

Последнее


«Сыадыгэщ» жыпIэр зыми ищIыскъым, хуейщ адыгэу укъыщIэкIыжын

 КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэмрэ «Шэрджэс ренессанс» жы­лагъуэ зэгухьэныгъэмрэ къызэрагъэпэща «Адыгэ хабзэ» проектыр Лэскэн ­щIыналъэм хыхьэ Арщыдан къуажэм дэт курыт еджапIэ №1-м щекIуэкIащ. 

Мы махуэхэм

Гъатхэпэм и 15, махуэку

Зэрыкъэралу къызэщIаубыдэ

 «ПроРФ» жылагъуэ зэгухьэныгъэм зэхиублащ «180318: Чемпионхэм я къы­хэхыныгъэ!» лъэпкъхэм зэдай урысейпсо зарядкэ.

Здэнукъым хаутэу къыздалъхуар

Си бзэм сэрэ дызэтIолъхуэныкъуэу
Зы адыгэ анэ дыкъилъхуащ.
Здэнукъым сыкъэзылъхуар хаутэу,
Здэнукъым хаутэу къыздалъхуар.

Мыкъуэжь Анатолэ.

 Дыгъуасэ, гъатхэпэм и 14-м, ­КъБР-м ПечатымкIэ и унэм зэIущIэ дахэ щекIуэкIащ. Адыгэ тхыбзэм и махуэшхуэр ягъэлъапIэу, «Адыгэ псалъэ» газетым и хьэщIэщым ирагъэблэ­гъащ ди республикэм и курыт школхэм адыгэбзэмрэ адыгэ лите­рату­рэмрэ щезыгъэдж лэжьакIуэ гуп. Зэхыхьэм и жэрдэмщIакIуэщ Къэ­бэрдей Адыгэ Хасэр. 

«ЩIалэгъуалэр терроризмэм и бийщ»

 Налшык дэт универсальнэ спорт комлексым ще­кIуэкIащ «ЩIалэгъуалэр терроризмэм и бийщ» зыфIаща IэпщэрызауэхэмкIэ зэхьэзэхуэ. Ар фэеплъ ­хуащIащ УФ-м и МВД-м и Управленэ нэхъыщхьэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэм и лэжьакIуэхэу и къулыкъур ягъэзащIэу хэкIуэдахэм. Зэпеуэм хэтащ КИФЩI-м хыхьэ щIыналъэ псоми къикIа спортсмен 90-м нэбла­гъэ. 

ГупыфI дызэриIэнум и нэщэнэхэр

«Спартак-Налшык» (Налшык) - «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) - 1:0 (0:0). Налшык. «Спартак» стадион. Гъатхэпэм и 10-м. ЦIыху 200 еплъащ.
Судьяхэр Къуэшыкъуэ (Белореченск), Мирошник (Ставрополь), Тибилов (Владикавказ). 
«Спартак-Налшык: Щоджэн, Лелюкаев, Тебэрды, Ольмезов, Абазэ, Мэшыкъуэ (Дэхъу, 90+3), Михайлов, Шаваев, Каркаев, Къур­мэн (Ашу, 46), Машэжь (Газаев, 75). 

Урыш Анзор и дыщэ медаль

 Бурятием и къалащхьэ Улан-Удэ мы махуэхэм ще­кIуэкIащ республикэм и Iэтащхьэм и саугъэтыр бэ­нэкIэ хуитымкIэ къэ­хьы­ным теухуауэ щыта XXIII дунейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ ­КъБР-м щыщхэу Урыш Анзоррэ Джэду Iэниуаррэ.

Нэхъ лъапIэ дыдэ

 Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым ще­кIуэкIащ нарт эпосым теухуа щIэныгъэ конференц. Ди лъэпкъ IуэрыIуатэм и нэхъ лъапIэ дыдэу ябж хъыбархэр Къэбэрдей-­Балъ­къэр къэрал университетымрэ Кавказ Ищхъэрэм ­Гъуазджэ­хэмкIэ и къэ­рал институтымрэ щеджэ ныбжьы­щIэ­хэм къазэрыщыхъур, халъагъуэ гуп­сысэ­хэр къаIуэтащ я лэжьыгъэхэмкIэ. 

ЕхъулIэныгъэрэ дэрэжэгъуэрэ

 Музыкэ театрым и художественнэ унафэщI, дирижёр нэхъыщхьэ Щэ­бэтыкъуэ Натбий 1992 гъэ лъандэрэ  мы IэнатIэм пэрытщ. Езыми зи уна­фэщI гупми дохъуэхъу, ди гуапэуи фыщыдогъэгъуазэ и гурыгъу-гурыщIэ къытхуиIуэтам.

Макъамэ гъуазджэр зыгъэбей

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и ­театр, макъамэ гъуазджэхэм хэлъ­хьэ­ны­гъэфI­хэр хуэзыщI, Къэрал Му­зыкэ театрымрэ  «Амикс» ­театрымрэ я уэрэд­жы­IакIуэ Холамханов Къайсын ди псэ­лъэгъущ.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS