17.09.2018, 13:05 - Статья

 Уэрэдым нэхъыбэу цIэрыIуэ ирихъур ар жызыIэрщ, псалъэхэр зеймрэ абы макъамэ щIэ­зылъ­хьамрэ, уеблэмэ щIэупщIэр мащIэу. Нобэ ди къалэмыр къы­зыхуэтщта композитор Жырыкъ Заури а «нэрымылъагъухэм» ящыщщ. 

17.09.2018, 12:26 - Статья

 Налшык къалэм дэт «Ладья» ­шахмат-шашкэ клубым ще­кIуэ­кIащ КъБР-м и пенсионерхэр зы­хэта спартакиадэм и кIэух зэпеуэр. Абы зи зэфIэкI щызыгъэлъэгъуа цIыхубзхэмрэ цIыхухъухэмрэ къыщыхахащ республикэм и районхэм щекIуэкIа, пенсионер 50 зыхэта зэхьэзэхуэхэм. 

17.09.2018, 12:20 - Статья

 КъыдэкIуэтей щIэблэм я дежкIэ сыт и лъэны­къуэкIи щапхъэу къэплъытэ хъунущ Шэджэм ­щIыналъэм хыхьэ Лашынкъей къуажэм дэт 1-нэ курыт еджапIэр мы гъэм къэзыуха КIэбышэ Ибрэхьим ипхъу Лаурэ.

17.09.2018, 11:15 - Статья

 КъБР-м и Парламентым и Президиумым и зэIущIэм комитетхэм щыхухах зэманым хиубыдэу депутатхэр едэIуащ Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм проект-сметэ документацэм и къэрал экспертизэр егъэкIуэкIыныр къызэрызэрагъэпэщым теу­хуауэ «Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм проект документацэм и къэрал экспертизэмкIэ и управленэ» къэрал IуэхущIапIэ пыгъэщхьэхукIам и унафэщI Коротких Олег ищI

17.09.2018, 11:02 - Новости

 Нобэ, 2018 гъэм фокIадэм и 15-м, Налшык щекIуэкIынущ «Урысей студентхэм я парад» урысейпсо Iуэхур.

17.09.2018, 10:53 - Новости

 ФокIадэм и 14-м Налшык къалэ щекIуэкIащ ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием и Президиумым и зэIущIэ.

13.09.2018, 11:54 - Статья

 Нартан къуажэм щызэхэт, лъэпкъ къафэхэмкIэ щапхъэ зытрах «Вагъуэ цIыкIу» сабий ансамблым зэман кIэщIым къриубыдэу хузэфIэкIащ ди республикэм и мызакъуэу, къэрал псом и цIэр фIыкIэ щигъэIун.

13.09.2018, 11:41 - Статья

 Къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэр республикэм щы­нэхъыфIхэм хабжэ. Ар нэхъыжьхэми, зи щIалэгъуэхэми, ныбжьыщIэхэми я кIуапIэщ.

Последнее


ЗыкIи зэмыщхьу, куэдкIи зэтехуэу

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал универси­тетым и «Занавес» студент театрым хэтхэм иджыблагъэ ягъэлъэгъуащ ­франджы пьесэхэм къытращIыкIа спектакль кIэщIу щы. Артист ныбжьы­щIэхэмрэ абыхэм я художественнэ унафэщI Дэхъушокъуэ Мадинэрэ ­яху­зэфIэкI къагъэнакъым утыку кърахьа лэжьыгъэр щIэщыгъуэ, узы­Iэ­пызышэ ящIын папщIэ.

Къэбэрдей театрым и артист Лу Рэмэзан

 ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и актёр Лу Рэмэзан Щукиным и цIэр зезыхьэ театр училищэм актёр IэзагъэмкIэ и ­къудамэр 1988 гъэм къиухащ. Стромов Юрий я гъэсакIуэу абы щеджащ адыгэ студиер, иджыпсту курыхыу Къэбэрдей театрым иIэ артист хъарзынэхэр. Псалъэм и хьэтыркIэ, Рэмэзан и курсащ Хьэщэ Къанщобий, Быдэ Хьэсэн, Мысост Вадим, КIэнцIэлий Роман, нэ­гъуэщIхэри.

«Ажалыр щащэр жыIэ!»

 Апхуэдэ фIэщыгъэр зиIэ урысейпсо Iуэхугъуэм и япэ Iыхьэу республикэм щекIуэкIам къри­кIуахэр щызэхалъхьэжащ КъБР-м щыIэ  МВД-м Наркотикхэр зэрызэ­рагъэкIуэкIым кIэлъыплъынымкIэ и управленэм (УНК).

Хэт нэхъ Iущ?

 ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щригъэкIуэкIащ Iущыцэхэм я ­хэгъэгупсо зэ­пеуэр. 

Урысей Федерацэм и колледж нэхъыфIхэм халъытэ

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым ХъыбарегъащIэ технологиехэмрэ экономикэмкIэ и кол­леджыр (КИТиЭ) (унафэщIыр Нэхущ ФатIимэтщ) ехъулIэныгъэ иIэу хэтащ «УФ-м IэщIагъэ щрагъэгъуэт и курыт еджапIэ нэхъыфIи 100» етIуанэ Урысейпсо зэпеуэм. Ар яхэхуащ «Урысей Федерацэм и колледж нэхъыфI-2018» унэтIыныгъэм и лауреат хъуахэм.

Зыгъэгушхуэт, нэгузыужьт

 «Нарт Хэку», «Жьэгу», «Пэрыт» адыгэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм Налшык дэт Къэрал концерт гъэ­лъэгъуапIэм мэлыжьыхьым и 11-м щрагъэкIуэкIа псапащIэ пшыхьыр Сирием, нэгъуэщI къэралхэм къи­IэпхъукIыжа ди лъэпкъэгъухэм защIэгъэкъуэным хуэгъэзат.

Зэгъэпэщыжын яухащ

 Илъэс плIыщIым щIигъу лъандэрэ зыхуей ­хуа­мыгъэза «Психоневрологие диспансер» IуэхущIапIэм и унэхэм ящыщ зыр зэгъэпэ­щыжын яухащ.

Гуапагъэрэ гущIэгъурэ

 ПсапащIэм и махуэр дуней псом щагъэлъапIэ мэлыжьыхьым и 13-м икIи абы и пэ къихуэу Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и администрацэм и лэжьакIуэхэр щыIащ Налшык дэт сабий унэм.

Псыдзэхэм зэрыхуэхьэзырым щытопсэлъыхь

 КъБР-м и Правительствэм и Унафэ­щIым и къуэдзэ, республикэм къызэ­рымыкIуэ щытыкIэхэм я Iэужьхэр гъэ­кIуэдыжынымкIэ и комиссэм и тхьэмадэ Болэтокъуэ Владимир иригъэ­кIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ 2018 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым псыдзэ­рэ ятIэпсрэ къыщехынкIэ, уэсукхъуэхэр къыщыгуэункIэ щыIэ шынагъуэмрэ абыхэм защыхъумэнымкIэ щыIэ Iэмалхэр зыхуэдэмрэ. 

Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалэхэр зэIузэпэщ щIыным сом мелард хуэдиз трагъэкIуэдэнущ

 ПщIантIэхэр, фэтэр куэд хъу унэхэм щIэсхэм я зыгъэпсэхупIэу щыт щIы­пIэ­хэр зэIузэпэщ щIыным 2022 гъэм нэсыху ди республикэм сом мелардым нэблагъэ щытрагъэкIуэдэнущ.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS