18.08.2017, 11:42 - Новости

 Урысейм и УМВД-м Налшык къалэм щиIэ къу­дамэм и Жылагъуэ советым хэтхэм «Долинск» ­санаторэм зыщызыгъэп­сэху сабийхэр хуагъэзащ Къэбэрдей-Балъкъэ­рыр зэ­­рыгушхуэ, 2016 гъэм екIуэкIа Олимп Джэгухэм дыжьын медаль къы­щы­зыхьа Джэду Iэни­уар. 

18.08.2017, 11:37 - Статья

 Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм шы­щхьэуIум и 9-м щекIуэкIащ «Кавказ лъабжьэр - лъабжьэ быдэщ» пшы­хьыр. Ар IуэхущIапIэм ­къекIуалIэхэр щеджэ пэ­шым и лэжьакIуэхэм къы­зэрагъэпэщащ, Зи щIы­налъэм исыж лъэпкъхэм  я дунейпсо махуэм хуэ­кIуэу.

18.08.2017, 11:22 - Статья

 УФ-м щIэныгъэмрэ техникэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, химие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Мэшыкъуэ Нуралий ящыщщ щIэныгъэшхуэ зыбгъэ­дэлъ лъэпкъ IэщIагъэлIхэм, ди щIыналъэм и жылагъуэ лэжьа­кIуэ цIэрыIуэхэм.

18.08.2017, 10:43 - Новости

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ еплъащ Герхожан псы­щхьэм къыщежьэу Тырныауз къалэм дэлъэда ятIэпсым и Iэужьыр гъэ­кIуэдыным зэрелэжьымрэ щытыкIэр зыхуэдэмрэ.

16.08.2017, 13:57 - Новости

 Орёл къалэм щызэхэтащ Iэпщэрыбанэ зэзауэ спорт лIэужьыгъуэмкIэ дунейпсо зэхьэзэхуэ. «Грозный Иван  и Мемориал» зыфIаща а зэ­пеуэм ­щы­зэпэщIэтащ Урысейм, Чехием, Румынием, Къэзахъстаным, Уз­бекис­таным щыщ спортсмен лъэщ 12. 

16.08.2017, 13:44 - Новости

  «Iуащхьэмахуэ» жур­налым и зи чэзу ещанэ къы­дэ­кIыгъуэр дунейм къы­техьащ.

16.08.2017, 13:20 - Статья

 Зи теплъэкIи зэкIуж, куэдым хуэнабдзэгуб­дзаплъэ, зи гупсысэр жыжьэ нэс Жыгуэ Иннэ «зэфэну псыр къыщы­жэнур дяпэкIэщ» жы­хуаIэ ныбжьым итщ.

Последнее


Сурэт нэхъ дахэхэр къыхахынущ

 ТАСС хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэм и жэрдэм «Это Кавказ», «Dv. land» проектхэм хыхьэу, къызэригъэпэщащ «Стоп-кадр. От Северного Кавказа до Дальнего Востока» зэпеуэр. Зэхьэ­зэ­хуэр къыхэзылъхьахэм я мурадыр Урысейм и щIыналъэхэм я щIыуэпс, архитектурэ дахагъэр, щэнхабзэ къулеи­гъэр, лъэпкъ хъугъуэфIыгъуэхэр къа­гъэ­лъэгъуэ­нырщ.

Ещанэ къыдэкIыгъуэр

  «Iуащхьэмахуэ» жур­налым и зи чэзу ещанэ къы­дэ­кIыгъуэр дунейм къы­техьащ.

ЩIэныгъэм зи гъуэгу щыпхызыш

 Зи теплъэкIи зэкIуж, куэдым хуэнабдзэгуб­дзаплъэ, зи гупсысэр жыжьэ нэс Жыгуэ Иннэ «зэфэну псыр къыщы­жэнур дяпэкIэщ» жы­хуаIэ ныбжьым итщ. Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­­рал университетым и магистратурэм и «Адыгэ филологие» къудамэм и япэ курсыр фIы защIэкIэ къэзыуха хъыджэбзым и мурадхэр дахэщ, ахэр зэ­рызыIэригъэхьэну Iэмалхэри иубзыхуауэ апхуэдэщ.

НыбжьыщIэхэм я жэрдэмхэр

 ШыщхьэуIум и 10-м ­щегъэжьауэ Мэшыкъуэ щекIуэкI щIалэгъуалэ зэ­хыхьэм ныбжьыщIэхэм я проектхэр щыпхагъэкI. Япэ зэхыхьэм къекIуэлIа ныбжьыщIэхэм Iуэху­гъуип­щIым (журналистикэ, щIалэгъуалэ хьэ­ры­чэт, политикэ, студент зэгухьэныгъэхэм я проект, иджырей гъуазджэмрэ щэнхабзэмрэ, социальнэ унэтIыныгъэ зиIэ, нэ­гъуэщIхэри) ятеухуа лэ­жьыгъэ 400 утыку кърахьэнущ. 

ЗэуIуу къызэрагъэпэщ

 КъБР-м и прокурорым и ­къуэдзэ Лаврешин Юрий иригъэкIуэкIа зэIущIэм щызэп­кърахащ цIыхухэм зэрызыхуа­гъазэм зэрыхэплъэ, абыхэм зэ­раIущIэ, я хуитыныгъэхэр зэ­рахъумэ щIыкIэм теухуа хаб­зэхэр мы гъэм и япэ мазихым зэрагъэзэщIар.

ЛIыхъужьхэм я щIыхьыр кIуэдыркъым

 Бахъсэн районым и администрацэм и унэм, мыбы хабзэу зэрыщыувам тету, СССР-м и дамыгъэ яIэрымыхьахэм я тхылъхэр щратыжащ Хэку зауэшхуэм лIыгъэ щызезыхьахэм ящыщу цIыхуиплIым я Iыхьлыхэм.

ХьэтIохъущыкъуейм и щIэблэм загъэпсэху

 Гъэмахуэ лъэхъэнэм и иужьрей мазэр, адрейхэми хуэдэу, ди республикэм купщIафIэу щокIуэкI. «ХьэтIохъущыкъуей» лагерым щыIэ сабийхэм иджыблагъэ къыхузэрагъэпэща нэгузыужь зэ­хуэсыр апхуэдэу гукъинэж ящыхъуащ абы зыщы­зыгъэпсэху ныбжьыщIэхэм. 

НОБЭ

  • Фошыгъу хэлъу гъэва санэм и махуэщ
  • 1896 гъэм Клондайк (Канадэ) щIыпIэм дыщэ куэду зэрыщIэлъыр къахутащ. Ар къыщIахыу къулей ирихъун мурад яIэу цIыху минищэ зэрехьэжьауэ щытауэ къыхощыж тхыдэм. А щIыпIэм нэсу дыщэ къэзыгъуэтар миниплI хуэдиз къудейщ. Адрейхэм къагъэзэжащ е гъуэгум щылIащ.
  • 1930 гъэм Дисней Уолт и студием (США) дунейм щыяпэу щытрахащ макъи зыщIэт, щхъуэкIэплъыкIэуи яла мультфильмыр. 

Тырныауз къалэм ятIэпсыр дэлъадэу щIидзэжащ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iуащхьэмахуэ районым хыхьэ Тырныауз къалэм аргуэру къытригъэзэжауэ ятIэпсыр долъадэ.

Урысейм Промышленностымрэ сатумкIэ и министерствэм диIыгъащ «ЭТАНА» промышленнэ комплексымрэ КъБКъУ-мрэ и лъабжьэу зыужьыныгъэмкIэ центр къызэрызэрагъэпэщар

 Урысей Федерацэм Промышленнос­тымрэ сатумкIэ и министерствэм ди­Iыгъащ «ЭТАНА» промышленнэ комп­лек­сымрэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетымрэ и лъабжьэу зыужьыныгъэмкIэ центр къызэрызэ­рагъэпэщар.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS