21.06.2018, 12:56 - Статья

 Дунейпсо чемпионатхэм я кIэух зэхьэзэхуэхэм зэи къыщымыхъуауэ Уры­сей Федерацэм и футболистхэр гуп зэпеуэм къыхэкIащ. Вэсэмахуэ ар къыщыхъуащ ищхъэрэ къалащхьэм и «Санкт-Петербург» стадионым ще­кIуэкIа зэIущIэм - ди щIалэхэм хагъэщIащ Салахь Мухьэммэд зи пашэ Мы­сырым и командэ къыхэхар. 

21.06.2018, 12:15 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым зэIущIэ щхьэпэ щекIуэкIащ. Ар теухуат КъБКъУ-р къэзыухахэр лэжьапIэ IэнатIэхэмкIэ къызэгъэпэщыным. Хабзэ хъуауэ, илъэс къэс ирагъэкIуэкI Iуэхум хэтщ студент куэд икIи зыхуеджа IэщIагъэм хуэкIуэ лэжьапIэхэри къыщагъуэтыф. Мы гъэм абы къе­кIуэлIащ ныбжьыщIэ 600-м щIигъу. 

21.06.2018, 11:35 - Статья

 Террорым пэщIэтынымкIэ лъэпкъ ­комитетым и Iэтащхьэ, Урысейм Шы­нагъуэншагъэмкIэ и федеральнэ къу­лыкъущIапIэм и унафэщI Бортников Александр мэкъуауэгъуэм и 19-м Моск­ва щригъэкIуэкIащ Террорым пэ­щIэ­тынымкIэ лъэпкъ комитетым и зэIущIэр. Абы хэтащ икIи къыщыпсэлъащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.

21.06.2018, 11:28 - Статья

 КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иригъэкIуэкIащ ЧэнджэщакIуэ советым и зэIущIэр. Ар теухуауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и сабийхэм я зыгъэпсэху­гъуэ зэманыр къызэры­зэ­рагъэпэщам.

21.06.2018, 11:03 - Статья

 Абы хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков А. ТI., КъБР-м ­узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр ­Хъубий М. Б., Узыншагъэр хъумэным и IэнатIэм щыкIэлъыплъынымкIэ и фе­деральнэ къулыкъущIапIэм и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI Ахматов А. Хь., ФIэкIыпIэ зимыIэ медицинэ ­страхованэмкIэ КъБР-м и щIыналъэ фондым и унафэщI Бгъэжьнокъуэ З.

19.06.2018, 11:57 - Статья

 Лэскэн щIы­налъэм хыхьэ ­Ан­зорей къуа­жэм къы­щыхъуа ­КIуащ Залым цIыху гуапэщ, медицинэ лэ­жьа­кIуэ Iэзэщ. 

19.06.2018, 11:54 - Статья

 Зеикъуэ къуажэм щIыпIэ самоуправленэмкIэ и советым, Бахъсэн щIыналъэм и жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм хэтхэм гущIыхьэ ящыхъуащ егъэджакIуэ емызэшыж, зи IэщIагъэм фIы дыдэу хэзыщIыкIыу, гъэсэныгъэм и щапхъэу къалъытэу щыта цIыху гуапэ Къуэдзокъуэ Хьэсэн Жыраслъэн и къуэр дунейм зэрехыжар. Хьэлъэу сымэджа нэужь, и ныбжьыр илъэс 83-нэм иту ар дунейм ехыжащ мэкъуауэгъуэм и 14-м.

19.06.2018, 11:44 - Статья

Махуэку кIуам Урысей Федерацэм къыщызэIуахащ футболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатыр.

Последнее


Сабий мин 13-м зрагъэгъэпсэхунущ

 КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иригъэкIуэкIащ ЧэнджэщакIуэ советым и зэIущIэр. Ар теухуауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и сабийхэм я зыгъэпсэху­гъуэ зэманыр къызэры­зэ­рагъэпэщам.

Егоровэ Татьянэ цIыхухэм яхуозэ

 КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ «Урысей зэкъуэт» партым и тхьэмадэ Медведев Дмитрий и жылагъуэ екIуэлIапIэм щахуэзащ и щхьэ IуэхукIэ къекIуэлIа цIыхухэм.
 Ахэр къызытекIухьахэм ящыщт псэупIэм пыщIа ­гугъуехьхэр, псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэм ехьэлIауэ уна­гъуэхэр гугъу езыгъэхь лъэпощхьэпохэр, бын куэд зиIэ унагъуэм дэIэпыкъуным теухуа лъэIум.
А махуэм къекIуэлIа дэтхэнэми хуэфащэ гулъытэ игъуэтащ, апхуэдэу зи Iуэхур зэхэгъэкIын хуейхэм юридическэ чэнджэщхэр иратащ.

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Правительствэм и Унэм дыгъуасэ щригъэкIуэкIащ республикэм исхэр хущхъуэкIэ къызэрызэрагъэпэщым, а хущхъуэхэм я фIагъымрэ я уасэмрэ теухуа зэIущIэ

 Абы хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков А. ТI., КъБР-м ­узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр ­Хъубий М. Б., Узыншагъэр хъумэным и IэнатIэм щыкIэлъыплъынымкIэ и фе­деральнэ къулыкъущIапIэм и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI Ахматов А. Хь., ФIэкIыпIэ зимыIэ медицинэ ­страхованэмкIэ КъБР-м и щIыналъэ фондым и унафэщI Бгъэжьнокъуэ З. М., КъБР-м энергетикэмкIэ, тарифхэмкIэ, псэупIэм и IэнатIэм щыкIэлъыплъы­нымкIэ и министрым и къалэнхэр ­зыгъэзащIэ Мэкъуашэ А. Хь., «Аптекэ склад» къэрал IуэхущIапIэм и унафэщI Жыгун З. Ю. сымэ.

БгъэдыхьэкIэ щхьэхуэ

 Лэскэн щIы­налъэм хыхьэ ­Ан­зорей къуа­жэм къы­щыхъуа ­КIуащ Залым цIыху гуапэщ, медицинэ лэ­жьа­кIуэ Iэзэщ. 

Къуэдзокъуэ Хьэсэн Жыраслъэн и къуэр

 Зеикъуэ къуажэм щIыпIэ самоуправленэмкIэ и советым, Бахъсэн щIыналъэм и жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм хэтхэм гущIыхьэ ящыхъуащ егъэджакIуэ емызэшыж, зи IэщIагъэм фIы дыдэу хэзыщIыкIыу, гъэсэныгъэм и щапхъэу къалъытэу щыта цIыху гуапэ Къуэдзокъуэ Хьэсэн Жыраслъэн и къуэр дунейм зэрехыжар. Хьэлъэу сымэджа нэужь, и ныбжьыр илъэс 83-нэм иту ар дунейм ехыжащ мэкъуауэгъуэм и 14-м.

Ныкъусаныгъэхэр гъэкIуэдыжын

 «Налшык и унэ кхъахэхэу къызэтещэхэнкIэ шынагъуэхэм цIыхухэр къы­щIагъэкIыну властхэр епIэ­щIэ­кIыркъым» тхыгъэр 2018 гъэм мэлы­жьы­хьым и 4-м Интернетым и «NEWS-R» сайтым къызэрыралъ­хьам къы­хэкIыу Къэбэрдей-Балъкъэрым и прокуратурэм пщэрылъ щищIри, Налшык къалэм и прокуратурэм абы къыщыгъэлъэгъуахэр къипщытащ.

Илъэс пщыкIухкIэ дызыпэплъа дэрэжэгъуэ

Махуэку кIуам Урысей Федерацэм къыщызэIуахащ футболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатыр.

Я щIэныгъэм хагъэхъуэну Iэмал къарет

 Иджыблагъэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIащ къэралым и кардиолог нэхъыфIхэм ящыщ, Медицинэ щIэныгъэхэмкIэ Урысей академием и академик Акчурин Ренат.

Адэжь щIыналъэм теухуа усэхэм къоджэ

 Урысейм и махуэшхуэм ирихьэлIэу ­КъБР-м и Щэнхабзэ фондым щекIуэкIащ «Любите Россию! И будьте навеки России верны!» зэпеуэ, усэ къеджэным траухуауэ. Налшык и ЦIыхубзхэм я советымрэ ЩэнхабзэмкIэ фондымрэ къы­зэрагъэпэща зэхьэзэхуэм хэтащ Налшык къалэ округым хиубыдэ къуа­жэхэмрэ жылагъуэхэмрэ (Кэнжэ, Воль­нэ Аул, Iэдииху, Хьэсэней) я сабий садхэм я гъэсэнхэмрэ школакIуэхэмрэ, КъБКъУ-м и медицинэ факультетым, филологие институтым, илъэс 85-рэ зэрырикъуар зыгъэлъэпIа медицинэ колледжым я студентхэр. 

Мэздэгу адыгэхэм я махуэшхуэ

 Ди газетым зэрытетащи, «Мэздэгу адыгэхэм я зэгухьэныгъэ» лъэпкъ-щэнхабзэ обществэр къы­­зэрызэрагъэпэщрэ илъэс ­25-рэ ирикъуащ. Абы теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэшхуэ щыIащ Мэздэгу къалэм дэт ЩэнхабзэмкIэ Уардэунэм. Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Осе­тие Ищхъэрэ - Аланиемрэ зэгъусэу къызэрагъэпэща пшыхьыр гуимыхуж хъуащ. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS