19.01.2018, 12:03 - Статья

 ЩIышылэм и 16-м Су­рэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейр щIэращIэт, цIыху­хэр щыпэкIурт. Абы къы­щызэIуахырт КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI Абей Вик­тор и гъэлъэгъуэныгъэ.

19.01.2018, 11:37 - Статья

 Урысей Федерацэм Киокушин-кара­тэмкIэ и ­зэгухьэныгъэм Осетие Ищхъэрэ - Алание Республикэм иджыблагъэ щригъэкIуэкIащ а спорт лIэу­жьыгъуэм зыхуэзыгъасэ ныбжьыщIэхэм я зэ­хьэ­зэхуэ зэIуха. Абы хэтащ ди щIыналъэм щыщ спорт­сменхэри.

19.01.2018, 11:29 - Статья

 Джэрмэшык Мурадин Дулыхь и къуэм и Iэдакъэ къыщIэкIа «ЩIыуэпсым и зэхэлъыкIэм теухуауэ» фIэщыгъэр зиIэ тхылъыр дунейм къызэрытехьам иращIылIа пшыхь Инарыкъуей къуажэм дэт курыт еджапIэм иджыблагъэ ще­кIуэ­кIащ. Ар къыщыдэкIащ Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм. 

19.01.2018, 11:20 - Статья

 КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Марат лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Прохладнэ, Тэрч ­район сымаджэщхэм, Республикэ эндокринологие центрым.

19.01.2018, 11:05 - Статья

 2017 - 2018 гъэ еджэгъуэм и япэ ­махуэм, фокIадэм и 1-м, ди хэкум къыщыхалъхьауэ щытащ «КъэкIуэнур зи плъапIэ Урысей» къэралпсо зэпеуэр. Абы ипкъ иткIэ ныбжьыщIэхэм ятхын хуейт а унэтIыныгъэмкIэ яIэ гупсысэхэр къыщыгъэлъэгъуа сочиненэ. УФ-м и Президент Путин Владимир и жэрдэмкIэ къызэрагъэпэща зэпеуэм къри­кIуахэр къапщытэжащ ИлъэсыщIэм и пэ къихуэу. 

19.01.2018, 10:58 - Статья

 Зеикъуэ щыщ Сыжажэ Ахьмэд илъэс 90 зэрырикъуам къыхэкIыу УФ-м и Президент Путин Владимиррэ КъБР-м и ­Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ къыхуатха хъуэхъухэр тхьэмахуэ кIуам иритыжащ Бахъсэн муниципальнэ районым и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ ­Къанэмэт Рустам.

17.01.2018, 12:20 - Статья

 КъБР-м и Лъэпкъ къэ­рал библиотекэм, Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэм, иджы­благъэ литературэ пшыхь щекIуэкIащ. Ар теу­хуауэ щытащ КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат Теунэ Хьэчим къызэралъхурэ илъэси 105-рэ зэрыри­къум. 

Последнее


КъБР-м и щIыналъэр къызэрымыкIуэ щытыкIэхэм ящыхъумэнымкIэ программэ зэхалъхьащ

 2017 гъэм къэхъуа гузэвэгъуэхэм республикэм кърата хэщIыныгъэр сом мелардитI и уасэ мэхъу

2018 гъэм щIадзэ

 КъБР-м УхуэныгъэмкIэ, псэупIэ-коммунальнэ, ­гъуэгу хозяйствэхэмкIэ и министерствэм къызэритымкIэ, федеральнэ, республикэ инвестицэ прог­раммэхэр гъэзэщIэным хуэунэтIа Iуэхугъуэхэм хыхьэу, Къэбэрдей-Балъкъэрым 2018 гъэм щыщIа­дзэнущ егъэджэныгъэм, узыншагъэр хъумэным, щэн­хабзэмрэ спортымкIэ ухуэныгъэщIэхэр къыщы­зэгъэпэщынымрэ щыIэхэр къэгъэщIэрэщIэжы­нымкIэ лэжьыгъэхэм.

Теунэ Хьэчим ягу къыщагъэкIыж

 КъБР-м и Лъэпкъ къэ­рал библиотекэм, Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэм, иджы­благъэ литературэ пшыхь щекIуэкIащ. Ар теу­хуауэ щытащ КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат Теунэ Хьэчим къызэралъхурэ илъэси 105-рэ зэрыри­къум. 

Зэи дигу ихункъым

 Алътуд Азэмэт Борис и къуэр ди республикэм и Сэрмакъ къуажэм 1987 гъэм жэпуэгъуэм и 22-м къыщалъхуащ, унагъуэм я ещанэ быну.

И адэм и лъэужьыр и гъуэгугъэлъагъуэщ, абы и щапхъэр и псэукIэщ

 Иджыблагъэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щекIуэ­кIащ филологие щIэныгъэхэм я доктор, КъБАССР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Балъкъэр Борис къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъум теухуа фэеплъ пшыхь. Ар къызэригъэпэщат Балъкъэрыр илъэс куэдкIэ щылэжьа урысыбзэмкIэ кафедрэм. ЩIэныгъэлI ­гъуэ­зэджэм, цIыху хьэлэмэтым теу­хуа гукъэкIыжхэмкIэ къызэхуэсахэм ядэгуэшащ абы къыдэлэжьа, фIыуэ къэзыцIыхуу щыта куэд. Къызэхуэсахэм псом хуэмыдэу гъэ­щIэгъуэн ящыхъуащ абы и къуэ Борис къиIуэтэжахэр.

ЩIыхьрэ пщIэрэ къытхуэзыхьа Балъкъэр Борис Хьэзешэ и къуэр

 ЩIэныгъэм и тхыдэм къыхэнэ хабзэщ абы и унэтIыныгъэхэм я зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа, зи къэхутэныгъэхэр лъабжьэ быдэ хъуа еджагъэш­хуэхэм я цIэхэр. Апхуэдэщ филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ­КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэ­жьакIуэ, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и академик Балъкъэр Борис Хьэзешэ и къуэр кавказыджхэм я дежкIэ. Ар ящыщщ а щIэныгъэ унэтIы­ныгъэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм.

ПцIым лъакъуэ щIэткъым

 КъБР-м и прокуратурэр арэзы техъуащ сом мелуани 3-м щIигъу кредит гъэпцIагъэ хэлъу къэзыщ­там теухуауэ зэхагъэкIа уголовнэ Iуэхур судым ягъэхьыным.

Дохутыр Iуэхутхьэбзэхэр нэхъыфI ящI

 2017 гъэр къазэрехъулIар къыщапщытэжащ Налшык къалэ дэт 1-нэ сымаджэщым. Дохутыр IуэхущIапIэм щылажьэхэм я зэхуэсым хэ­тащ КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Марат, тIэкIу узэIэбэкIыжмэ, а сымаджэщым и дохутыр нэхъыщхьэу щытар. 

КъызэгъэпэщакIуэ Iэзэ, унафэщI щыпкъэ

 Ди лъэпкъым и мащIэкъым Хэкум, щалъхуа щIыналъэм ехъулIэ­ныгъэ къахуэхьыным зи щIэныгъэмрэ зэфIэкIымрэ, гурылъ къаб­зэхэмрэ жыджэрагъымрэ хьэ­лэлу хуэзыгъэлажьэ цIыхухэр. Ап­хуэдэ цIыху гуащIафIэхэм, Тхьэшхуэр къызэрыхуэупсауэ бгъэ­дэлъ я зэчийм и лъэны­къуэщIэхэр къызэкъуэзыххэм, дзыхь къыхуащI дэтхэнэ IэнатIэри езыгъэфIакIуэхэм, шэч хэмы­лъу, ящыщщ Емуз Нинэ Гъузер и пхъур.

Мы махуэхэм

ЩIышылэм и 16, гъубж

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS