24.03.2017, 14:46 - Статья

 Гъатхэпэм и 25-м, сыхьэт 20-рэ дакъикъэ 30-м къыщыщIэдзауэ 21-рэ дакъикъэ 30 пщIондэ  Налшык къалэ щекIуэкIынущ «ЩIым и сыхьэт» зыфIаща Iуэхур.
 

24.03.2017, 11:16 - Статья

  Мы тхыгъэр теухуащ Зэрэгъыж къуажэм щып­сэуа, зи ныбжьыр илъэс 92-м иту иджыблагъэ дунейм ехыжа Къалмыкъ Адэлбий. 

24.03.2017, 10:44 - Новости

 2017 гъэм гъатхэпэм и 16-м ­  илъэс 80 ирикъуащ Урысейм ­Къэ­рал кIуэцI IуэхухэмкIэ и ми­нис­терствэм экономикэ шына­гъуэн­шагъэмкIэ и IэнатIэр къы­зэ­рызэрагъэпэщрэ. 

24.03.2017, 10:29 - Новости

 Франджым и Сен-Сиприен къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ щIалэщIэхэм дзюдомкIэ я «Адидас» ­дунейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэрал 53-м икIа спортсмен ныбжьыщIэ 700-м щIигъу. 

24.03.2017, 10:24 - Статья

  КъБР-м и Парламентым и депутатхэр хабзэ дахэ ­хъуауэ яIуощIэ республикэм ис щIалэгъуалэм.

23.03.2017, 13:56 - Статья

IуэрыIуатэр тхуэзыхъумахэм ящыщ  зы

23.03.2017, 12:17 - Новости

 Тырныауз къалэм дэт «Гео­лог» физкультурэ-узыншагъэр щрагъэ­фIа­кIуэ комплексым щ­е­кIуэ­кIащ БоксымкIэ урысей спорт студент зэгу­хьэ­ны­гъэм и япэ пре­зи­денту щыта, спортым щIыхь зиIэ и мастер, СССР-м щIыхь зиIэ и тренер, Олимп джэгу­хэм тIэунейрэ къы­щы­хэжаныкIа Киселёв Алексей и фэеплъу къы­зэрагъэпэща ­дунейпсо зэIу­щIэр.

Последнее


Iущхэмрэ Iущыцэхэмрэ

 ЩIалэгъуалэмрэ сабийхэмрэ я творчествэмкIэ республикэ уардэунэм иджыблагъэ щызэхэтащ «Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iущхэмрэ Iущыцэхэмрэ» гуманитар телевизионнэ олимпиадэм и щIыналъэ джэгугъуэр. Абы хэтащ епщIанэ классым щIэс еджакIуэ нэхъыфIхэр. 

Адыгэбзэ кафедрэм и нобэр

 ЦIыху щхьэхуэм ещхьу, сыт хуэдэ IуэхущIапIэми и блэкIар абы щы­ла­жьэхэм ящIэжын хуейщ. Ди япэ итахэу, дезыгъэджахэу Урыс Хьэталий, Тау Хьэзешэ, ХьэкIуащэ Андрей, Нало Ахьмэдхъан, КIуащ Тамарэ, Иуаны­къуэ Нурбий сымэ IуэхугъуэфI куэд зэфIахащ, щIэныгъэ, егъэджэныгъэ ехьэлIауэ лэжьыгъэ щхьэпэхэр ирагъэкIуэкIащ.

ЩIэныгъэлI щыпкъэ

 Филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор Тау Хьэзешэ Талий и къуэр жылагъуэм къыщацIыху щIэныгъэлI щыпкъэу, егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ лэжьыгъэм и къызэгъэпэщакIуэ IэкIуэлъакIуэу, щIалэгъуалэм я ущиякIуэ, унэтIакIуэ Iэзэу. Ар филологие щIэныгъэхэм я докторщ, КъБКъУ-м и профессорщ, КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэщ, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и академикщ, КъБКъУ-м ФилологиемкIэ и институтым и адыгэбзэ кафедрэм и унафэщIу илъэс куэдкIэ лэжьащ.

Анэдэлъхубзэмрэ литературэмрэ я кIыщ

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым адыгэбзэмрэ литера­турэмкIэ и къудамэр къызэрызэIуахрэ илъэс 70 щрикъур дэ тщыщ дэтхэнэми дежкIэ махуэ лъапIэщ. Псом япэрауэ, ар дэркIэ щIэлъапIэр абы ди лъэпкъым и бзэм, и литературэм, и щэнхабзэм зэрызыдиузэщIарщ - ар хэт дежкIи нэрылъагъущ икIи гурыIуэгъуэщ. ГурыIуэгъуэщ а къудамэм и фIыгъэкIэ ди бзэмрэ ди литературэмрэ я пщIэр нэхъ лъагэ зэрыхъуар.

НОБЭ

  • Метеорологием и дунейпсо махуэщ 
  • Урысейм и Гидрометеорологие IэнатIэм и лэжьакIуэхэм я махуэщ
  • 1848 гъэм Венгриер Австрием къызэрыхэкIыр хэIущIыIу ищIащ.
  • 1891 гъэм футболым япэ дыдэу къыщагъэсэбэпащ гъуэхэм Iуалъхьэ хъарыр - Инджылызым и Ищхъэрэ, Ипщэ щIыналъэхэм я командэхэр щызэдэджэ­гум.
  • 1956 гъэм япэ ислъам республикэр - Пакистаныр - къэунэхуащ.

Щэнхабзэ IэнатIэм теухуауэ

 КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и еханэ зэхуэсыр теухуауэ щытащ республикэм и щэнхабзэ IэнатIэм щытыкIэмрэ ар ефIэкIуэн папщIэ щIапхъэхэмрэ. ­КъаIэта Iуэхумрэ нобэ республикэм щекIуэкI лэжьыгъэмрэ убгъуауэ тепсэлъыхьащ Жылагъуэ палатэм и унафэщIым и къуэдзэ, «Заман» газетым и редактор нэхъыщхьэ Аттаев Жэмал, КъБР-м щэнхабзэмкIэ и  министр Къумахуэ Мухьэдин, КъБР-м и Парламентым ЩэнхабзэмкIэ, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэмрэ хъы­барегъащIэ IэнатIэхэмрэ зегъэужьынымкIэ и комитетым и унафэщI Пащты Борис сымэ.

Зэлэжьынухэр яубзыху

Ди газетым зэрытетащи, КъБР-м и Правительствэм иджыблагъэ щекIуэкIащ КъэхъукъащIэхэмрэ абыхэм я лъэужьыр гъэкIуэдыжынымкIэ, мафIэс шына­гъуэншагъэр къызэгъэпэщынымкIэ ­республикэ комиссэм и зэIущIэр.

Турист щIыналъэу Къэбэрдей-Балъкъэр

 Мэзкуу къалэм ще­кIуэ­кIа «Интурмаркет-2017», МИТТ-2017 къэрал зэхуаку утыкушхуитIым щагъэ­лъэгъуащ туризмэ, щэнхабзэ, ерыскъыпхъэ я лъэныкъуэкIэ Къэбэрдей-Балъ­къэрым и зэфIэкIыр зды­нэсыр.

НОБЭ

  • Псыхэм я дунейпсо махуэщ
  • Балтие тенджызым и дунейпсо махуэщ
  • Таксистым и дунейпсо махуэщ. 1907 гъэм Лондон (Инджылыз) и уэрамхэм къы­дыхьащ икIуа километр бжыгъэмрэ абы пэкIуэ уасэмрэ къэзыгъэлъагъуэ счётчикхэр зытет автомобилхэр. Ди зэманым таксихэр дуней псом къыщалъытэ цIыхухэм Iуэхутхьэбзэ нэхъыбэ дыдэ яхуэзыщIэхэм ящыщу.

Сонэ Жантемыр и ехъулIэныгъэ

  КъБР-м МафIэсым пэ­щIэ­тынымкIэ и къэрал ­къулыкъум щекIуэкIащ 2017 гъэм и «Газодымозащитник нэхъыфI» еплъы­ныгъэ-зэпеуэ. Абы хэтащ республикэм мафIэсым зыщыхъумэнымкIэ и IэнатIэ псоми  я мафIэсгъэункIыфIхэр.

 Еплъыныгъэ-зэпеуэр щекIуэкIым тра­гъэщIащ теорие и лъэныкъуэкIэ зэ­рыхуэхьэзырым, СИЗОД Iэмэпсымэхэр зэрылажьэр тэмэму икIи псынщIэу къы­зэрапщытэм. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS