19.10.2018, 12:09 - Статья

 Иджыблагъэ Ереван (Армение) щекIуэкIащ тхэквондомкIэ европэ зэпеуэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу абы хэтащ икIи япэ увыпIэу тIу къыщихьащ Урысей Лъэпкъ гвардием КъБР-м щиIэ къудамэм и лэжьакIуэ Щоджэн Мурат. 

19.10.2018, 11:57 - Статья

 Къущхьэ Надим ди лъэпкъэгъу куэдым къацIыху, фIыуэ ялъагъу. Ар егъэджакIуэщ, усакIуэщ, журналистщ, къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэщ. Сирием щекIуэкIа зауэр къэхъеин ипэкIэ Адыгэ Хасэм и унафэщIу лэжьащ. Ар псоми зэрацIыхур гущабэрэ хьэлэлу, адыгэ Iуэхум гууз-лыуз иIэу бгъэдэтущ.

19.10.2018, 11:45 - Статья

 Дуней псом щыцIэрыIуэ ди лъэп­къэгъу, дирижёр Iэзэ ­Те­мыркъан Юрий теухуауэ псалъэ дахэ куэд жаIащ, абы и цIэр щIыпIэ зыбжанэм ща­Iэтащ. Абыхэм ящыщщ пианист, музыкэм и тхыдэр зыдж Бялик Михаил и «Волшебная палочка» тхыгъэр.

19.10.2018, 11:39 - Статья

 Ди гум, ди псэм япэ­гъунэгъу цIыху ­дунейм ехыжыху, ди гъащIэр ­нэхъ нэд, купщIэншэ хъу къытфIощI. Абыхэм я псэм дэщIыгъуу лIэныгъэм тIэщIех ди дунейр зыгъэIэфI Iуэхугъуэхэм - узыншагъэм, насыпым, гукъыдэжым, дэ­рэ­жэ­гъуэм - ящыщ Iыхьэ гуэр­хэр. ТфIокIуэд е ­нэхъ щэху, хьэлъэ мэхъу гъащIэр тхуэзыгъэдахэ макъамэр.

19.10.2018, 11:34 - Статья

 КъБР-м щыIэ МВД-м щекIуэкIащ абы къы­дэлажьэ Жылагъуэ советым и зи чэзу зэIущIэ. Абы щыхэплъэжащ 2018 гъэм и ещанэ ­мазищым кърикIуа­хэм.

19.10.2018, 11:13 - Статья

 КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ яхуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Парламентым и Президиумым хэтхэмрэ депутат фракцэхэм я унафэщIхэмрэ. ЩIыналъэм и Iэтащхьэм депутатхэм фIыщIэ яхуищIащ Iуэхур тэмэму зэрырахьэкIым, гъэ­зэщIакIуэ властым и органхэм зэра­дэлажьэм папщIэ.

16.10.2018, 15:03 - Статья

 «Спартак-Налшык» (Налшык) - «Дружба» (Мей­къуапэ) - 5:1 (2:1). Налшык. «Спартак» стадион. Жэпуэгъуэм и 14-м. ЦIыхуи 120-рэ еплъащ.

16.10.2018, 14:57 - Статья

 Профсоюзхэм ЩэнхабзэмкIэ я унэм жэпуэгъуэм и 5-м фэеплъ пшыхь щекIуэкIащ.

Последнее


КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэр республикэм и Парламентым и Президиумым хэтхэмрэ депутат фракцэхэм я унафэщIхэмрэ яхуэзащ

 КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ яхуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Парламентым и Президиумым хэтхэмрэ депутат фракцэхэм я унафэщIхэмрэ. ЩIыналъэм и Iэтащхьэм депутатхэм фIыщIэ яхуищIащ Iуэхур тэмэму зэрырахьэкIым, гъэ­зэщIакIуэ властым и органхэм зэра­дэлажьэм папщIэ.
 КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэм къыхигъэщхьэхукIащ цIыхухэм я гъащIэр егъэфIэкIуэным хуэгъэзауэ зэгурыIуэу лэжьэн зэрыхуейр. Республикэм исхэм зэIухауэ епсэлъэныр, къигъэ­лъэгъуащ абы, экономикэмрэ социальнэ ­IэнатIэмрэ къыщытпэщыт къалэн нэхъы­щхьэхэр дэгъэкIынымкIэ хэкIыпIэ лъэщщ.

Путин Владимир Iэ щIидзащ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъур гъэлъэпIэным и IуэхукIэ» Указым

 Жэпуэгъуэм и 16-м Урысейм и Президент Путин Владимир Iэ щIидзащ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр къы­зэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэры­ри­къур гъэлъэпIэным и IуэхукIэ» Указым.
 Абы щыубзыхуащ республикэр къы­зэрызэрагъэпэщрэ 2022 гъэм илъэси 100 зэрырикъур гъэлъэпIэным зыхуэгъэ­хьэзырынымрэ ар егъэкIуэкIынымкIэ Урысей Федерацэм и субъектхэм я къэ­рал властым и органхэм, щIыпIэ унафэр зезыгъакIуэ органхэм яхуэгъэза чэнджэщхэр.
 «Къэбэрдей-Балъкъэрым исхэм я цIэкIэ Путин Владимир Владимир и къуэм фIыщIэ ин хузощI апхуэдэ унафэм пап­щIэ.

Жэуап псынщIэ

 «Спартак-Налшык» (Налшык) - «Дружба» (Мей­къуапэ) - 5:1 (2:1). Налшык. «Спартак» стадион. Жэпуэгъуэм и 14-м. ЦIыхуи 120-рэ еплъащ.

Лъэпкъым и набдзэ Нало Заур ягу къагъэкIыж

 Профсоюзхэм ЩэнхабзэмкIэ я унэм жэпуэгъуэм и 5-м фэеплъ пшыхь щекIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ ­КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Абхъаз Республикэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Кавказ филологиемрэ этнокультурологиемрэ хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа IэщIагъэлIхэм ящыщ зы, усакIуэ, IуэрыIуатэдж, литературэ критик, зэдзэкIакIуэ цIэ­рыIуэ, жылагъуэ лэжьакIуэ гъуэзэджэ Нало Заур къызэралъхурэ илъэс 90 зэрырикъум.

Юбилей къыдэкIыгъуэ

«Iуащхьэмахуэ» журналым и зи чэзу юбилей къыдэкIыгъуэр къытIэрыхьащ. 

ЩIэныгъэлIым и лъэужьыр

 Ди республикэм егъэджэныгъэ IэнатIэм зыщегъэужьыным хэлъ­хьэныгъэ ин хуэзыщIахэм ящыщщ педагогикэ щIэныгъэхэм я кандидат, КъБАССР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ, ЩIДАА-м и академик Темрокъуэ Индырбий Хьэжумар и къуэр. Егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэм зи зэфIэкI къы­щызыгъэлъэгъуа IэщIагъэлIыр ящыщт Хэку зауэшхуэм лIыгъэрэ хахуагъэрэ зезыхьэу хэта адыгэлI­хэм, 115-нэ шуудзэм и тхыдэм ­теухуауэ щIэныгъэшхуэ зыбгъэ­дэлъахэм. Псэужамэ, жэпуэгъуэм и 11-м ар илъэси 100 ирикъунут ­. 

Нэхъыжьхэм ядоIэпыкъу

 Социальнэ дэIэпыкъуыныгъэ цIыхухэм етынымкIэ Нарткъалэ дэт центрым сыткIи и нэIэ тригъэтщ зауэм хэта нэхъыжьхэм.

Нобэрэ пщэдейрэ

Жэпуэгъуэм и 16, гъубж

НыбжьыщIэхэм я Олимп чемпион Тембот Ахьмэдхъан

 Аргентинэм и къалащхьэ Буэнос-Айрес мы махуэхэм щокIуэкI НыбжьыщIэ Олимп Джэгу­хэр. Вэсэмахуэ абы дыщэ медалыр къыщихьащ ХьэтIохъущыкъуей къуажэм щыщ Тембот Ахь­мэдхъан.

КIуэкIуэ Казбек Аруан, Май, Шэджэм, Iуащхьэмахуэ, Бахъсэн районхэм я мэкъумэш IуэхущIапIэхэм щыIащ икIи республикэм и бизнес IэнатIэм и лэжьакIуэхэм яхуэзащ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Аруан, Май, Шэджэм, Iуащхьэмахуэ, Бахъсэн рай­он­хэм я мэкъумэш IуэхущIапIэхэм щыIащ. Республикэм и унафэщIыр яIущIащ Бахъсэн къалэм и агропро­мышленнэ бизнес-инкубаторым ще­кIуэкIа бизнес зэхыхьэм хэтахэм.

Страницы

Подписка на Электронная газета "Адыгэ псалъэ" RSS