09.08.2018, 12:45 - Статья

 ФIыуэ слъагъу усакIуэм къыфIэсхьэхуа псалъитI-щым­кIэ къэIуэта хъунут зи гугъу фхуэсщIыну бзылъхугъэм и дунейр. Псалъащхьэм къыпызмыщэххэу сызэтеувыIэнрэ-тIэ, жыхуэсIэщ! Армырмэ, макъ жьгъей къарууншэхэм сахилъэхъэнщи, гуп­сысэ хъуаскIи схунэхьэсынкъым …

09.08.2018, 12:39 - Статья

 Куэд­рэ къохъу медицинэм и лэжьакIуэхэм ди гъащIэр, ди псэр щаIэщIэлъ. Узыр къызэIэ цIыхум дэIэпыкъуныр абыхэм я къалэну щытми, сыт хуэдэ лэжьыгъэми хуэ­дэу, абыи Iуэху зехьэкIэ зэмылIэужьыгъуэ, гъэзэ­щIэкIэ куэд иIэщ.

09.08.2018, 12:33 - Статья

 Абы ущригъусэм деж узыхуэсакъыж зэпытщ - уощIэ ар зэрыцIыху къабзэр, зэ­рыгумащIэр, фэрыщIагъ лъэпкъ зэ­ры­хэмылъыр. А фIагъхэр уэри къыбдилъагъун хуейщ абы - арыншамэ пщIэ къып­хуищIынукъым, псэлъэгъуи къыбдэхъунукъым. 

09.08.2018, 12:28 - Статья

 «Уафэ нэзым и лъагагъыр узэреплъым елъытащ», - жиIэгъащ лIы Iущ гуэрым. ЩIэ­ныгъэм зи лъагъуэ щыхэзыша дэтхэнэ цIыху пэрытми и гуп­сысэр лъагэщ, гъэщIэгъуэнщ, и Iуэху еп­лъыкIэхэми удахьэх. Ди лъэпкъым апхуэдэ цIыху щэджащэ куэд диIэщ. Абыхэм ящыщщ Бекъул Хьэбас Мухьэмэд и къуэр, щIэныгъэлIыр, егъэджакIуэр, хэкупсэ нэ­сыр.

09.08.2018, 12:21 - Статья

 Лъэпкъ зэгурыIуэныгъэр, зэныбжьэгъугъэр гъэбыдэным хуэгъэп­сауэ Волонтёрым и илъэсым ирагъэжьа «Маяки дружбы» проектым хэтхэр иджыблагъэ ди республикэм щыхьэщIащ.

09.08.2018, 11:45 - Статья

КъБР-м и Правительствэм и Унэм ­дыгъуасэ щекIуэкIа зэIущIэм Iуэхугъуэ 17-м щыхэплъащ.

09.08.2018, 11:19 - Статья

 Мы проектым хиубыдэ Iуэхухэр мы ­зэманым щокIуэкI Центральнэ, При­волжскэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округхэм. Абы хэтщ Урысейм и щIыналъэхэм, ди гъунэгъу къэралхэм ящыщу 20-м къикIа щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ.

09.08.2018, 11:16 - Статья

 Урысей Федерацэм граждан зыхъу­мэжыныгъэм и IуэхухэмкIэ, къызэ­рымыкIуэ щытыкIэхэмкIэ, къэхъуа гузэвэгъуэхэм я лъэужьхэр гъэкIуэ­дыжынымкIэ и министр Зиничев Евгенийрэ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников Александррэ махуитI япэкIэ кхъухьлъатэкIэ къыщалъэтыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыналъэм щыщу псыдзэхэм нэх

Последнее


Псалъэмакъ щхьэпэ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Юрийрэ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэдрэ шыщхьэуIум и 8-м зи чэзу зэIущIэ ира­гъэкIуэкIащ. Ахэр тепсэлъыхьащ фокIадэм и 19 - 20-хэм зэхэтыну Дунейпсо Адыгэ Хасэм и 12-нэ конгрессым зэрызыхуагъэхьэзырымрэ а Iуэхум епха упщIэ щхьэ­хуэхэмрэ, Адыгэхэм я дунейпсо махуэр зэрагъэлъэпIэнум.

Мы махуэхэм

ШыщхьэуIум и 9, махуэку

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. Iуащхьэмахуэ лъапэ хиубыдэ Азау хуейм щахуэзащ «Зэныбжьэгъугъэм и гъуазэхэр» Урысейм зэкъуегъэувэ-2018» федеральнэ проектым хэтхэм

 Мы проектым хиубыдэ Iуэхухэр мы ­зэманым щокIуэкI Центральнэ, При­волжскэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округхэм. Абы хэтщ Урысейм и щIыналъэхэм, ди гъунэгъу къэралхэм ящыщу 20-м къикIа щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ.
 Проектыр зытеухуар лъэпкъ зэхущытыкIэхэр егъэфIэкIуэнырщ, щэнхабзэ-тхыдэ хъугъуэфIыгъуэхэр ­хъумэнырщ, экологием шынагъуэ къытемыгъэ­хьэнырщ. «Зэныбжьэгъугъэм и гъуазэ­хэр» отряд зэгуэтым хохьэ Урысейм и ­щIыналъэхэм, апхуэдэу къэралым и ВУЗ нэхъ инхэм я волонтёру 120-рэ. 

УнафэщIхэр еплъащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыналъэм щыщу нэхъ зыхуэсакъын хуейхэм

 Урысей Федерацэм граждан зыхъу­мэжыныгъэм и IуэхухэмкIэ, къызэ­рымыкIуэ щытыкIэхэмкIэ, къэхъуа гузэвэгъуэхэм я лъэужьхэр гъэкIуэ­дыжынымкIэ и министр Зиничев Евгенийрэ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников Александррэ махуитI япэкIэ кхъухьлъатэкIэ къыщалъэтыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыналъэм щыщу псыдзэхэм нэхъ зэраныгъэшхуэ къыщахьынкIэ хъунухэм. 

Министрым егъэгушхуэ

 КъБР-м СпортымкIэ и министерствэм и унэм министр Хьэсанэ Ис­лъам щаIущIащ зи ныбжьыр илъэс 18 иримыкъуахэм дзюдомкIэ Азием и ку­бокыр къэ­хьы­ным теухуауэ Бишкек щрагъэ­кIуэкIа зэхьэ­зэ­хуэм къы­щыхэжаныкIахэм. 

Зэхыхьэ гукъинэж

 Iуащхьэмахуэ лъапэ щыIэ «Чегет» пансионатым щекIуэкIащ гукъи­нэж икIи хэтахэм я бжыгъэмкIэ адрейхэм ефIэ­кIа «Высота-2018» урысейпсо мотофестиваль.
 Абы ипкъ иткIэ мотоциклист 400-м щIигъу спорт лIэужьыгъуэ зэ­хуэ­мы­дэхэмкIэ зэхьэзэхуащ. Зэхыхьэр къызэригъэпэщащ «Горцы» мотоклу­бым. 
 Тырныауз къалэ дэлъэдапIэм къыщежьэри мотоциклистхэр ирижащ Чегет аузым нэс. Зэхьэзэхуэм хэтахэмрэ абы еплъыну къекIуэлIахэмрэ я нэгу зрагъэужьащ КъБР-м щIыхь зиIэ и артист, рок уэрэджыIакIуэ Ракитинэ Иринэрэ концертыр езыгъэкIуэкIа икIи диджей Дарэ Идаррэ.

ЦIыхухэр зрешэлIэф

 Узрилажьэ IэнатIэр уи гум, уи псэм дыхьэу еп­хьэкIыныр фIыгъуэщ. Лэ­жьыгъэм удихьэхмэ, абы пыщIа гугъехьри къыптехьэлъэнукъым, уеблэмэ дэрэжэгъуэ къуитауэ махуэр епхьэкIынкIэ хъунущ. Нобэ фэдгъэцIыхуну дыхуейщ УФ-м Социальнэ страхованэмкIэ фондым КъБР-м щиIэ и къудамэм щылажьэ Къумыкъу Алинэ. 

Iуащхьэмахуэ лъапэ щызэпоуэ

 Илъэс псом къриубыдэу лажьэ Къэ­бэрдей-Балъкъэрым щыIэ «Эльбрус» турист-рекреацэ комплексым ще­кIуэ­кIащ бгы-лыжэ спортымкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэхэр.
 ЦIыхухъухэмрэ цIыхубзхэмрэ зэпе­уащ «слалом», «слалом-гигант» лIэужьыгъуэхэмкIэ, къищынэмыщIауэ, щхьэхуэу зэхьэзэхуащ ныбжьыщIэхэри. Псори зэхэту урысейпсо зэпеуэм хэтащ къэралым и щIыналъэ 20-м икIа спортсмени 150-м щIигъу. 

ЗэкIэ зэрытегъэкIуакъым

 «Спартак-Налшык» (Налшык) - «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) - 1:1 (0:1). Налшык. «Спартак» стадион. ШыщхьэуIум и 3-м. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.
 Судьяхэр: Стрельцов, Тиракьянц (тIури Дон Iус Ростов щыщщ), Тибилов (Ардон). 
«Спартак-Налшык: Щоджэн, Лелюкаев, Тебэрды, Оль­мезов, Абазэ, Мэшыкъуэ, Михайлов (Бацэ, 46), Салахетдинов (Машэжь, 73), Шаваев (Iэпщацэ, 81), Ашу (Хьэ­гъур, 46; КIэдыкIуей, 83), Бажэ. 

ЩIыналъэм и щэхухэмрэ телъыджэхэмрэ

 Котляровхэ Викторрэ Мариерэ къыдэкIыгъуэ зыбжанэ щызэхуэхьэса я «Кабардино-Балкария: чудеса и тайны. Занимательное историко-краеведческое издание в 3 томах (4 книгах) с навигатором и ­английской версией» тхылъхэм аращ зэреджэр. Иужьрей къыдэкIыгъуэр - «Кабардино-Балкария: 50 тайн, невероятных и мистических» - иджы дыдэ дунейм къы­техьащ. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS