23.06.2017, 12:47 - Статья

 Мазэ иримыкъукIэ загъэпсэхуауэ «Спартак-Налшыкым» и футболистхэмрэ тренерхэмрэ бадзэуэгъуэм и икухэм щIэзыдзэну зэхьэзэхуэм зыхуагъэхьэзыр. 

23.06.2017, 12:43 - Статья

 КъБР-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ щыIэ министерствэм и Кинолог къулыкъу центрым (ЦКС) и унафэщI, полицэм и подполковник Заруцкий Олег тепсэлъыхьащ я лэжьыгъэр зыхуэдэм, зыхуей-зыхуэфIхэмкIэ къызэрызэгъэпэщам, кинолог-IэщIагъэлIхэм ягъэ­лъэ­гъуащ я къулыкъум къыщагъэсэбэп хьэхэм я зэфIэкIхэр. 

23.06.2017, 12:13 - Статья

 «Хъыбарыншэу кIуэдащ…», - унагъуэ дапщэ а псалъэ жагъуэхэм игъэгуIар? Дапщэм я дунейр къатеункIыфIа? Зауэм къимыкIыжахэм я Iыхьлыхэм, благъэхэм, я щIэблэм нобэр къыздэсым ­яхуегъэхыркъым 40 гъэхэм къаIэрыхьа тхылъымпIэ кIапэм ита а псалъэ гущIыхьэхэр.

23.06.2017, 12:05 - Статья

 КъБКъУ-м и спорт комплексым иджы япэу щекIуэкIащ дзюдомкIэ Урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха, юридическэ щIэныгъэхэм я кандидат, КъБР-м щIыхь зиIэ и юрист, къэрал кIуэцI къулыкъум и генерал-майор Абыдэ Ахьмэд и фэеплъу къызэрагъэпэщар. 
 

23.06.2017, 11:56 - Статья

 Медицинэм и лэжьакIуэм и махуэм хуэгъэпса пшыхь иджыблагъэ ще­кIуэкIащ Аруан районым ЩэнхабзэмкIэ и унэми.

23.06.2017, 11:49 - Новости

 Медицинэм и лэжьакIуэм и ­махуэр Iэтауэ щагъэлъэпIащ Дзэлыкъуэ районым. Узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм и лэ­жьакIуэхэм фIыщIэ хуащIащ икIи ехъуэхъуащ  Дзэлыкъуэ  щIыналъэ администрацэм и унафэщI Джатэ Руслан, Ветеранхэм я район советым и тхьэмадэ Бэрэгъун Арсен, район сымаджэщым и дохутыр нэхъыщхьэ Щоджэн Маринэ сымэ.

23.06.2017, 11:37 - Новости

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал университетым иджыблагъэ щекIуэкIащ адэ-анэхэмрэ абитуриентхэмрэ папщIэ зэхуэс ин. КъБКъУ-м и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Солгаловэ Наталье хъыбар къы­зэрыдигъэщIамкIэ, абы хэтащ еджапIэ нэхъы­щхьэм и унафэщIхэри университетым и къудамэхэм я пашэхэри.

Последнее


Пхъэщхьэмыщхьэ жыг хадэхэм зрагъэубгъу

 КъБР-м и Парламентым Мэкъумэшым зегъэужьынымкIэ, экологиемкIэ, щIыуэпсыр къэгъэсэбэпынымрэ щIы IуэхухэмкIэ и комитетым и жэрдэмкIэ, иджыблагъэ екIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым бгымрэ бгы лъапэхэмрэ пхъэщхьэмыщхьэ жыг хадэхэм зыщегъэу­жьыным теухуауэ щыIэ Iэмалхэм щыхэплъа зэIущIэ. 

Дэтхэнэ цIыхуми къегъэсэбэпыф

 ЦIыхухэм я дежкIэ тыншкъым УФ-м и ­Бюджет кодексым, бюджетым теухуа хабзэхэр, абыхэм ехьэлIа ахъшэ зэхущы­тыкIэхэр зрагъэщIэныр. Абы щыгъуэми, дэтхэнэри хуитщ къэралым жылагъуэм и пащхьэм зыщыхуигъэувыжа къалэнхэр зэригъэзащIэм, налог зытхэм я мылъкур къызэригъэсэбэп щIыкIэм хэгъуэзэну. 

Абы фIым ухуишэркъым

 КъБР-м щыIэ МВД-м и наркополицейхэм яубыдащ наркотикхэр ящэу шэч зыхуащIа щIалитI, Ставрополь крайм щыщу. Абыхэм къыт­рахащ N-метилэфедрон синтетикэ наркотик («шыгъу» жыхуаIэр) зэкIуэцIылъу 83-рэ. ЩIалэхэм къащта фэтэрым КъБР-м щыIэ МВД-м Наркотикхэм кIэлъыплъынымкIэ и IуэхущIапIэм и лэжьакIуэхэм ­къыщагъуэтащ наркотик зэкIуэцIылъу 190-рэ. Къапщтэмэ, хабзэм ­къемызэгъыу ящэ «шыгъуу» зэ зэхьэлIэгъуэ 1000-м щIигъу къытрахащ. 

Тутнакъхэм я псэукIэр зрагъащIэ

 КъБР-м щыIэ Жылагъуэ кIэлъыплъакIуэ комиссэм хэт Бэрсэдж Анатолэ, Жэ­мыхъуэ Заур, КъуэщIысокъуэ Хьэжпагуэ, Умэ Светланэ сымэ щыIащ КъБР-мкIэ УФСИН-м и 1-нэ, 3-нэ колониехэм. Абыхэм ящIы­гъуащ IуэхущIапIэм и уна­фэщIым УИС-м цIыхум и хуитыныгъэхэр щыхъу­мэнымкIэ и дэIэпыкъуэгъу Текаевэ Ритэ. 

Къабзагъэм щогугъу

 Ди къалащхьэр къабзэу зехьэным теухуауэ илъэс блэкIам къыхалъхьа Iуэхугъуэхэм ящыщщ пхъэнкIийр щы­зэхуахьэс контейнерхэр иджырей ев­ропей мардэхэм тету зэхъуэкIыныр.

IэнатIэ псоми щыжыджэрщ

 Бзылъхугъэм и къалэнхэм нэхъапэм хыхьэу щытар нэхъ ­ма­щIэщ, иджырей лъэхъэнэм тепщIыхьмэ. Нобэ жьэгур зыгъэхуабэ, лъэпкъыр зыгъэбагъуэ унэгуащэхэм, щхьэ­гъусэхэм, анэхэм яхэтщ къэрал къулыкъу зезыхьэхэри, IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэ куэдым лэжьыгъэ щхьэпэ щызэфIэзыххэри. Абыхэм яхузэфIокI уна­гъуэми IуэхущIапIэми къащыпэщылъ къалэнхэр дахэу зэфIагъэкIыну, хуей хъумэ, лIыгъи къызыкъуахыну. 

НОБЭ

  • Гидрографием и дунейпсо махуэщ
  • УФ-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министерствэм и кинолог IуэхущIапIэхэм я махуэщ
  • Франджым щагъэлъапIэ макъамэм и махуэр
  • Гъатхэ губгъуэ лэжьыгъэхэр зэраухам и щIыхькIэ илъэс къэс къызэрагъэпэщ, сабантуй зыфIаща махуэш­хуэр Тэтэрстаным щагъэлъапIэ

«Пщэдей зауэ щыIащ»

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ МВД-р хэтынущ Урысейпсо фэеплъ Iуэхум.

Къуэдзокъуэ Сосрыкъуэрэ Кабалоев Зауррэ Урысейм и чемпионхэщ

 Мэкъуауэгъуэм и 15 - 18-хэм Влади­-мир къалэм щекIуэкIащ Урысей Федерацэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ и чемпионат. Ди щIалэхэм абы фIы дыдэу зыкъыщагъэлъэгъуащ икIи дыщэ медалу тIурэ жэзу щырэ щызыIэрагъэхьащ.

Унэхэр зыхуей зэрыхуагъэзэну щIыкIэр иджыри белджылыкъым

 КъБР-м и Парламентым УхуэныгъэмкIэ, псэупIэ-коммунальнэ IэнатIэмрэ гъэсыныпхъэ-энергетикэ IуэхухэмкIэ и комитетым иригъэкIуэкIащ 2014 - 2043 гъэхэм тещIыхьа «КъБР-м фэтэр куэду зэхэт унэхэр зэгъэпэщыжыным ­теухуауэ» республикэ программэр зэ­рагъэзащIэм щытепсэлъыхьа зэIущIэ. Абы хэтащ УФ-м и Федеральнэ Зэ­хуэсым и Къэрал Думэм и депутат Марьяш Иринэ, КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ Жанатаев Сэлим, депутатхэр, республикэ, район унафэщIхэр.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS