19.04.2018, 13:01 - Статья

 Налшык дэт «Легион» тренажер пэшым тхьэмахуэ блэкIам щызэхэтащ ныбжьыщIэхэмрэ щIалэгъуалэ­хэмрэ (1997 - 2003 гъэхэм къалъхуахэр) мас-рестлингымкIэ я республикэпсо зэхьэзэхуэ. Я хьэлъагъ елъытауэ гуэша гупипщIым щызэхьэзэхуащ спорт­смени 100-м нэблагъэ.

19.04.2018, 12:57 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щыхьэр Налшык къалэм гъатхэпэм и 23 - 26-хэм щекIуэкIащ «Налшык насыпым и дамыгъэщ» зыфIаща, макъамэмрэ къафэмкIэ етхуанэ дунейпсо зэпеуэр.

19.04.2018, 12:53 - Статья

 «Илъэсым и егъэджакIуэ нэхъыфI-2018» урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэм щIэныгъэ гуэдзэн етынымкIэ егъэджакIуэ ­нэхъыфIу къыщалъытащ Нал­­­шык къалэм Сабий, ныб­жьыщIэ творчествэмкIэ и центрым и лэжьакIуэ Щоджэн СэIихьэт. 

19.04.2018, 12:49 - Статья

 Тхыдэдж, этнограф КIыщ Хьэзрэталий «IэпщIэлъапщIэ» гуп­жьейр 1984 гъэм щигъэлажьэм, МэзщIэкIуасэхэ япхъухэу Мари­неттэрэ (Дагъырхэ я нысэщ) Джульеттэрэ (Шэт) абы и деж зыща­гъасэрт. КIыщыр а зэманым щIэхъуэпсырт дыщэидэ лъэпкъ Iэ­щIагъэр къигъэщIэрэщIэжыну.

19.04.2018, 11:55 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэрым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм иубзыхуа «Анэдэлъхубзэм и мазэ» лэжьыгъэм ипкъ иткIэ, ди республикэм и щIыналъэхэм, къалэхэм щрагъэкIуэкI абы теухуа зэхыхьэхэр. Гукъинэжу икIи щIэщыгъуэу махуэшхуэ щызэхэтащ Аруан щIыналъэми. 

19.04.2018, 11:19 - Статья

 Хабзэ хъуауэ, Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал мэкъумэш университетым гъэ къэс ирегъэкIуэкI «Илъэсым и студент нэхъыфI»  зэпеуэ.

19.04.2018, 11:16 - Статья

Лэскэн ЕтIуанэ къуажэм къыщалъхуа Уэркъуасэ Хьэзрэт псэужамэ, мы гъэм илъэси 100 ирикъунут. 

19.04.2018, 10:50 - Статья

 «Генералхэм я жэщ» - аращ зэреджэр Къандур ­Му­хьэдин и романыщIэ иджыблагъэ дунейм къыте­хьам. Ар теухуащ 2016 гъэм Тырку къэралыгъуэм ­Гюлен Фейтуллах къыщигъэхъуну зыхэта къэрал ­къаугъэм. 

Последнее


Ипщэ дзэ округым и авиацэм хиубыдэ экипажхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и къуршхэм зыщыхуагъасэ жэщым къызэралъэтыхьынум

 Ми-35 М, Ми-28, Ка-52, Ми-8 АМТШ вертолётхэр Iуа­щхьэмахуэ и Iэшэлъашэхэм щыIэ полигоным щолъатэ, къыщытIосэхыж, жэщкIэ нэщанэ зэдоуэ, уIэгъэхэр зауэ IэнатIэм къызэрыIуашыну щIыкIэм зыщыхуагъасэ. Апхуэдэу я зэфIэкIым хагъахъуэ техникэр зыхуей хуэзыгъазэ инженерхэмрэ адрей техническэ лэжьакIуэхэмрэ.
Иджыпсту мы щIыпIэм я IэщIагъэм щыхагъахъуэ авиацэм хиубыдэ вертолёту 10-м, кхъухьлъатэзехуэу 70-м щIигъум.

Къандур Мухьэдин аргуэру дегъэгуфIэ

 «Генералхэм я жэщ» - аращ зэреджэр Къандур ­Му­хьэдин и романыщIэ иджыблагъэ дунейм къыте­хьам. Ар теухуащ 2016 гъэм Тырку къэралыгъуэм ­Гюлен Фейтуллах къыщигъэхъуну зыхэта къэрал ­къаугъэм. 

ПсомкIи зэгуроIуэ

 Мэлыжьыхьым и 17 - 18-хэм КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд зэIущIитI иригъэкIуэкIащ. Ахэр теухуауэ щытащ мэлыжьыхьым и 25-м ягъэлъэпIэну Адыгэ ныпым и махуэмрэ накъыгъэм и 21-м ирагъэ­кIуэкIыну Щыгъуэ-щIэж махуэмрэ. 

КIуэкIуэ Юрий: «МафIэсым цIыху зэрыхэмыкIуэдар зи фIыщIэр дэракъым»

 Налшык къалэ щыIэ «Центральный» бэзэрым мэлыжьыхьым и 16-м къы­щыхъуа мафIэсым теухуа зэIущIэ ­иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий. 

КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий дыгъуасэ хуэзащ Финляндием и лIыкIуэ IуэхущIапэу Урысейм щыIэм и полномочнэ министр Хелантеря Антти

 ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ лъэныкъуитIыр нэхъ зэпызыщIэфыну сату-экономикэ, социальнэ, агропромышленнэ, турист-рекреацэ IэнатIэхэм щызэдэлэжьэнымкIэ хэкIыпIэхэм. Гулъытэ хэха хуащIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэм инвестицэ проект щхьэхуэхэр зэщIыгъуу щыгъэзэщIэным.
 «НэгъуэщI къэралхэм я инвестицэхэр ди щIыналъэм и экономикэм ­зегъэужьыным хуэгъэзауэ къэгъэсэ­бэпыныр ди къэрал щIыб лэжьыгъэм и къалэн нэхъыщхьэ дыдэхэм ящыщщ. Финляндиер дэ къыдолъытэ нэхъ тэмэ­му дызыдэлэжьэфынухэм ящыщу», - жиIащ Мусуков Алий.

Тырныауз вольфрам-молибден къыщIэхыпIэр къэгъэсэбэпынымкIэ лицензэхэр щэныр комбинатыр зэтегъэувэжыным хуэгъэза лэжьыгъэхэм я пэщIэдзэщ

 КъБР-м и Iэтащхьэм 2018 гъэм и мазаем республикэм и Парламентым Зэрызыхуигъэзам щыжиIауэ щытащ вольфрам-молибден къыщIэхыпIэр къэгъэ­сэбэпынымкIэ конкурс къызэрызэIуахар. Нобэм ирихьэлIэу а Iуэхур зэфIэкIащ. Зэпеуэм кърикIуахэр ­къипщытэжащ ЩIы­уэпсым и хъугъуэфIыгъуэхэр къэгъэсэбэпынымкIэ ­федеральнэ агентствэм. Абы щытекIуащ «Ростех» къэрал корпорацэм и IэнатIэхэм ящыщ зы - «Iуащхьэ­махуэ къурш-руда комбинат» жэуап зэхэгъэщхьэхукIа зыхь зэгухьэныгъэр.

КIуэкIуэ Юрий мафIэс къыщыхъуа бэзэрым щыIащ икIи ар зыIэщIэлъхэмрэ бэджэндырылажьэхэмрэ яхуэзащ

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий щыIащ мафIэс къыщыхъуа «Центральный» бэзэрым икIи а сату IуэхущIапIэр зыIэщIэлъхэмрэ бэджэндырылажьэхэмрэ яхуэзащ.

Зэкъуэшхэр Мейкъуапэ щызэIуощIэ

 «Дружба» (Мейкъуапэ) - «Спартак-Налшык» (Налшык) - 0:0. Мейкъуапэ. Адыгей республикэ стадион. Мэлыжьыхьым и 14-м. ЦIыху 2000 еплъащ.

Судьяхэр: Зубов (Iузэв), Тибилов (Владикавказ), Тиракьянц (Дон Iус Ростов). 
«Дружба»: Гиголаев, Датхъужь, Ещенкэ, Шаюнов, Ахьмэдхъан, Мамонов, Березов (Къэжэр, 72), Дыхъу (Делэкъуэ, 46), Къуэн, Iэшэ (Негодэ, 78), Крылов (Къа­дым, 67).
«Спартак-Налшык: Що­джэн, Лелюкаев, Тебэрды, Ольмезов, Абазэ, Мэшыкъуэ (КIэдыкIуей, 90), Михайлов (Дэхъу, 81), Шаваев, Каркаев (Газаев, 85), Машэжь (Ашу, 77), Бацэ.

Пасэрей хьэпшыпхэр къэзыгъэщIэрэщIэж

Ижь-ижьыж лъандэрэ адыгэхэр дахьэхыу къекIуэкIащ къамыл лIэу­жьыгъуэхэм ящыщ IутIэным (рогозэ), дей жыг къудамэщIэхэм, ­хьэуазэм арджэнхэр къыхэ­щIы­кIыным. Зэманым ижь зыщIихуа а хьэпшыпыр кIуэ пэтми яIэ­щIэхуж хъуащ. Пасэрей арджэныр ди зэманым къигъэщIэрэщIэжащ икIи абы и щэхухэр щIэблэм къахузэlуех УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгу­хьэныгъэм хэт, Къэзанокъуэ Жэбагъы и цIэр зезыхьэ Эстетикэ гъэ­сэныгъэмкIэ IуэхущIапIэмрэ ­КъБКъУ-м ДизайнымкIэ и кол­леджымрэ я егъэджакIуэ, декоративно-прикладной гъуазджэм и IэпщIэлъапщIэ, пасэрей лъэпкъ Iэ­щIагъэм и хъумакIуэ Мэзло Руслан. 

Гъурф Беллэ ящыгъупщэркъым

 ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым мэлыжьыхьым и 10-м фэеплъ концерт щекIуэкIащ. Ар къызэрагъэпэщащ республикэ радиом и унафэщIу щыта, жур­налист Iэзэ Гъурф Беллэ къызэралъ­хурэ илъэс 60 щрикъум ирихьэлIэу.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS