26.02.2021, 20:20 - Жылагъуэ

Хабзэ зэрыхъуауэ, КъБКъУ-м и педколледжым мазаем и 19-м щагъэлъэпIащ Анэдэлъхубзэм и дунейпсо махуэр. Абы ирихьэлIэу литературэ-макъамэ композицэ ягъэхьэзыращ адыгэбзэмрэ балъкъэрыбзэмрэ я егъэджакIуэхэу, филологие щIэныгъэхэм я кандидатхэу Пэщол Сакимэ, Лъостэн Марьянэ, Аппаевэ ФатIимэ сымэ, я студентхэр я дэIэпыкъуэгъуу.

26.02.2021, 08:25 - Жылагъуэ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Iуащхьэмахуэ щIыналъэм лэжьыгъэ IуэхукIэ иджыблагъэ щыщыIам хуэзащ Iуащхьэмахуэ муниципальнэ щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм и унафэщI Залиханов Къанщобий.

26.02.2021, 08:22 - Жылагъуэ

ЦIыхум и анэдэлъхубзэр фIыуэ илъагъун папщIэ сабий ныбжьым щыщIэдзауэ дегъэхьэхын хуейщ IэмалкIэ, джэгукIэкIэ, щапхъэкIэ. Абы и IуэхукIэ жэуаплыныгъэ яхьу си гугъэщ сабий гъэсапIэхэм. ГъэсакIуэм лъэпкъ гулъытэ хэлъмэ, игъасэхэри ехъулIащ.

26.02.2021, 08:15 - Тхыдэ

Къэбэрдей пщы-уэркъхэр. XVI  лIэщIыгъуэ

 

(КIэухыр. ПэщIэдзэр мазаем и 19-м итщ).

26.02.2021, 08:00 - Спорт

(Къэбэрдей-Балъкъэрым и регбим и тхыдэм щыщ Iыхьэхэр. КIэухыр)

19.02.2021, 08:25 - Жылагъуэ

Хъыбар гуапэ

Волгоград къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ «Урысейм и егъэджакIуэ нэхъыфI-2020» къэралпсо зэпеуэм и кIэух Iыхьэр икIи абы къыхэжаныкIахэр ягъэпэжащ.

19.02.2021, 08:15 - Тхыдэ

Дгъэнахуэхэр: Къэбэрдей пщы­жылагъуэхэр. Беслъэней пщыжылагъуэр. Пщызэныкъуэ­къур. Къызбрун зауэ. Тыркуейр. Кърымыр. Урысейм и телъхьэхэр. Урыс пщы Къанокъуэхэр. Къано­къуэхэ я зы тIасхъапIэ. Къанрэ ­малъхъэрэ. Гъунэгъухэр.

19.02.2021, 08:00 - Спорт

(Къэбэрдей-Балъкъэрым и регбим и тхыдэм щыщ Iыхьэхэр)

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "АДЫГЭ ПСАЛЪЭ"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.apkbr.ru

Щэнхабзэ

19.02.2021 - 08:32

«Нартхэр» оперэ-балетым и тхыдэр

Куэдым ягу дыхьа «Нартхэр» оперэ-балетыр зэдэзытхахэу композитор, пианист цIэрыIуэ Шейблер Трувор къызэралъхурэ илъэси 120-рэ, усакIуэ КIуащ БетIал дунейм къызэрытехьэрэ илъэси 100 ирикъуащ. Абы и партие нэхъыщхьэр игъэзэщIащ Сосмакъ Валентинэ.

Подробности... | Просмотрено: 5

12.02.2021 - 08:10

НАЙТИ СВОЮ ПРАВДУ

85-лет Пшимафу Кошубаеву

Подробности... | Просмотрено: 11

03.02.2021 - 08:05

Лъабжьэхэмрэ къуэпсхэмрэ

зэм и тхыдэр джын зэрыщIадзэ лъандэрэ щIэныгъэлIхэм гулъытэшхуэ къыхуащI кавказыбзэхэм. Абы и щхьэусыгъуэр, нэмыцэ щIэныгъэлI Дирр Адольф зэрыжиIащи, къызыхэкIыр бзэ бын абрагъуэхэу индоевропей, семит-хамит, угро-финн жыхуаIэхэм я кум зэрыхуэзэр аращ. 

Подробности... | Просмотрено: 7

25.12.2020 - 08:22

Налшык и скульптурэ телъыджэри хохьэ

Гъуэгу тетхэмрэ зыгъэпсэхуакIуэ кIуэхэмрэ я Туту.ру сервисым ирегъэкIуэкI къэралым и фэеплъ, скульптурэ нэхъ телъыджэхэр къэгъэлъэгъуэным теухуа «скульпТУТУры» зэпеуэм и ебгъуанэ Iыхьэр.

Подробности... | Просмотрено: 11

11.12.2020 - 08:25

Сурэт щIыным дихьэх пщащэ

Мы тхыгъэр зытеухуа Тумэ Лалинэ Налшык къалэм и курыт еджапIэ №6-м и 10-нэ классым щоджэ. Зэрысабийрэ сурэтыщI гъуазджэм дихьэх пщащэр Щэмей Русланрэ Дзэгъэл Iэуесрэ я гъэсэнщ.

Подробности... | Просмотрено: 21

11.12.2020 - 08:22

Къэралышхуэм и лIыхъужьхэм траухуэ

Киномрэ интернет-контентымрэ ехьэлIа «Герои большой страны» урысейпсо фестивалым лэжьыгъэ 324-рэ ягъэхьащ. Абыхэм ящыщщ документальнэ фильмхэр, интернет-проектхэмрэ теленэтынхэмрэ.

Подробности... | Просмотрено: 12

09.12.2020 - 08:15

«Мамэ сытым дежи иренэху»

Урысейм и МВД-м и ГИБДД-мрэ ПДН-мрэ Тэрч щIыналъэм щаIэ къудамэхэм я инспекторхэмрэ школым и класс нэхъыщIэхэм щIэс сабийхэмрэ зэгъусэу «Мамэ сытым дежи иренэху» зыфIаща Iуэху дахэ ирагъэкIуэкIащ.

Подробности... | Просмотрено: 19

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Спорт

17.02.2021 - 08:00

Урысей Федерацэм и чемпионхэр

Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым къыщызэрагъэпэща Налшык и «Спартак» регби командэр 1975 гъэм Урысей Федерацэм и чемпион япэу хъуащ. А илъэс дыдэм и кIэухым ди щIалэхэм хуитыныгъэ къахьащ гъэ къакIуэм Совет Союзым и гуп нэхъыщхьэм щыджэгуну.

Подробности... | Просмотрено: 7
Жылагъуэ

12.02.2021 - 08:40

ХьэхъупащIэ Хьэжбэчыр къызэралъхурэ илъэс 95-рэ ирокъу

Куэдым хуэунэтIащ

Подробности... | Просмотрено: 9
Жылагъуэ

12.02.2021 - 08:35

Адыгэ нэхъыбэм ялъоэс

Америкэм и Штат Зэгуэтхэм щыпсэу адыгэхэм я бжыгъэр цIыху мин 17-м щIигъуркъым. Ди лъэпкъэгъухэм нэхъыбэу уащрихьэлIэр Нью-Джерси, Калифорние щIыналъэхэрщ.

Подробности... | Просмотрено: 5
Махуэгъэпс

12.02.2021 - 08:35

Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ

Подробности... | Просмотрено: 6
Тхыдэ

12.02.2021 - 08:05

Мысырыр тыркухэм я тепщэныгъэ лъэхъэнэм

Щикъухьащ адыгэр дунеижьым

Бацэжь Мухьэмэд-Хъер итха «Адыгэ тхыдэм и энциклопедием» щыщ пычыгъуэхэр

Подробности... | Просмотрено: 14
Махуэгъэпс

12.02.2021 - 08:03

МЭРЕМ ПШЫХЬ

Къэхъуа
МыIэрысэ хущхъуэхэр

Подробности... | Просмотрено: 13
Спорт

12.02.2021 - 08:00

Дэни щыпашэщ КъалэкIыхьым щагъэсахэр

КъалэкIыхьыр (Прохладнэ) лъагапIэм щхьэпрылъ спортсмен Iэзэхэр щагъэхьэзыр щIыпIэ телъыджэщ. Абы и щыхьэтщ а къалэм къыщалъхуа икIи зыщызыгъэса Ласицкене (Кучинэ) Мариерэ Акименкэ Михаилрэ я ехъулIэныгъэхэр.

Подробности... | Просмотрено: 11
Жылагъуэ

10.02.2021 - 18:20

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

ЩIы Iыхьэ хэхар щатха гупым къыхагъэкIыу
нэгъуэщI гупым хэгъэхьэным и IуэхукIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ
№4-ПП

Подробности... | Просмотрено: 7
Махуэгъэпс

10.02.2021 - 08:33

Дунейм щыхъыбархэр

Зи бжыгъэр мащIэ хъуа хьэкIэкхъуэкIэхэр хъумэным, абыхэм щIэжьей къащIэгъэхъуэным, гъэбэгъуэжыным зи лэжьыгъэр теухуа IуэхущIапIэ къызэрымыкIуэ щыIэщ Сочэ къалэм пэмыжыжьэу.

Подробности... | Просмотрено: 10
Тхыдэ

10.02.2021 - 08:32

Лъэпкъ гупсысэмрэ щхьэхуещагъэмрэ зэзэгъыркъым

 

 

 

ЗекIуэ щыIа шууейхэр кърегъэблэгъэж. 2008 гъэ

 

 

Подробности... | Просмотрено: 11
Тхыдэ

10.02.2021 - 08:15

Мысырыр тыркухэм я тепщэныгъэ лъэхъэнэм

Щикъухьащ адыгэр дунеижьым

 

Подробности... | Просмотрено: 12
Спорт

10.02.2021 - 08:00

Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам и тренер нэхъыщхьэ

Илъэс блэкIам и кIэух дыдэм, дыгъэгъазэм и 30-м, Урысей Футбол Зэгухьэныгъэм Мэзкуу щригъэкIуэкIа зэIущIэм хъыбар гуапэ къытхуихьащ.

Подробности... | Просмотрено: 5
Махуэгъэпс

05.02.2021 - 20:20

Дунейм щыхъыбархэр

Къуажэхэм Iэпхъуэхэм зыщIагъакъуэ

Дызыхыхьа илъэсым къыщыщIэдзауэ хэхъуащ медицинэ IэнатIэм щылэжьэну къуажэхэм Iэпхъуэхэм ират компенсацэхэм.

Подробности... | Просмотрено: 8
Жылагъуэ

05.02.2021 - 08:32

Щикъухьащ адыгэр дунеижьым

Сирие Адыгэ ФIыщIэ Хасэм и тхьэмадэ Гугу Акрэм Щам ис ди лъэпкъэгъухэм я IуэхукIэ ­КъБР-м, Адыгейм, КъШР-м къэкIуащ фокIадэм и пэщIэдзэм. Тхьэмадэм Дунейпсо Адыгэ Хасэм зыхуегъазэ бэлыхь хэхуа щам адыгэхэм зэрызыщIагъэкъуэну Iэмал къагъуэтыну. 

Подробности... | Просмотрено: 10
Политикэ

05.02.2021 - 08:25

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм цIыхухэр псэупIэкIэ къыщызэгъэпэщынымрэ­ ­коммунальнэ Iуэхутхьэбзэхэр яхуэщIэнымрэ» ­Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал программэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ

Подробности... | Просмотрено: 9
Литературэ

05.02.2021 - 08:10

Лъэхъэнэ псоми я усакIуэ

Лъэхъэнэ псоми я усакIуэГете И. В., Шиллер Ф., Дессинг Г. Э. хуэдэ цIыхушхуэхэм ящIыгъуу зи цIэр къраIуэ нэмыцэ усакIуэ, прозаик, критик икIи публицист Гейне Генрих Дюссельдорф щыщ журт унагъуэм 1797 гъэм къыщалъху

Подробности... | Просмотрено: 16

Страницы