19.07.2018, 14:48 - Статья

 Таганрог къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ тэмэму зэхэзымыххэм тхэквондомкIэ я Урысейпсо чемпионат. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм къикIа спортсмени 150-м нэблагъэ. 

19.07.2018, 14:42 - Статья

 Ди лъахэгъу сурэтыщI-модельер ТIажь Альбинэ и фондым къыхилъхьэри, УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэр, Лъэпкъхэм  я унэу Мэзкуу дэтыр, Урысейм и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэр я щIэгъэ­къуэну Кърымым ще­кIуэкIащ «Нартхэм я ­фIы­гъуэхэр» Х дунейпсо са­­бий-ныбжьыщIэ зэпе­уэ-фестивалыр. 

19.07.2018, 14:35 - Статья

 Газетхэми телеканалхэми къаIэт хъуащ бжьэхэм я Iуэхур зыIутыр. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, абы теухуауэ щIэныгъэлIхэм жаIэр зэтохуэ, щыпсэу къэрал, континент емылъытауэ.
 Иужьрей илъэсипщIым Урысейм процент 40-кIэ нэхъ мащIэ щыхъуащ бжьэхэм я бжыгъэр. Ар «Высшая школа экономики» инс­титутым игъэбелджыла бжыгъэщи, шэч къытедмыхьэми хъуну къыщIэкIынщ.

19.07.2018, 12:58 - Статья

 Дыгулыбгъуей къуажэм тхыдэ гъэщIэгъуэн иIэщ. Абы увыпIэ щхьэхуэ щызыубыдхэм ящыщщ Къызбрун Iуащхьэхэр. 

19.07.2018, 12:54 - Статья
«ЩIалэ гуэр къоджэ», - къыщыжраIэм Къалмыкъ Хурирэт куэбжэм къыдэкIащ.
- Пщэдей сыхьэт 12-м Бахъсэн фысшэну си пщэ къралъхьащ. Уэрэ Кэцыбей Амыдэрэ «Зауэм и бынхэр» медалыр къыватынущ, - ар къыжриIэри, IуигъэзыкIыжащ къыIухьар.
19.07.2018, 12:47 - Статья

Жылагъуэм пщIэ щызиIэ унагъуэхэр иджыблагъэ щагъэ­лъэпIащ ­Бахъсэн щIыналъэм. 

19.07.2018, 12:33 - Статья

 Республикэ сабий клиникэ сымаджэщым псапащIэ IуэхукIэ щIэх-щIэхыурэ зыщIагъакъуэ зыхуэзэ­фIэкIхэм. Щхьэзакъуэ хьэрычэтыщIэ ХьэцIыкIу ­Аксанэ апхуэдэ IуэхукIэ нэхъапэми дэIэпыкъуэгъу ­хъуауэ щытащ. Иджыблагъэ дохутырхэм епсалъэри, сымаджэщым анестезиологиемрэ реанимацэмкIэ и къудамэм сом мин 400 и уасэ Iэмэпсымэ къахуищэ­хуащ.

19.07.2018, 12:27 - Статья

 Урысей МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм и унафэщI Надежин Михаил бэрежьей кIуам КъБР-м МафIэсым пэщIэтынымкIэ и къэрал IуэхущIапIэм и гупым яригъэцIыхуащ IэнатIэм и унафэщIым и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзэщIэну Токъуий Заудин ­Аслъэнбий и къуэр. 

Последнее


Командэ къыхэхам ирагъэблагъэ

 Таганрог къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ тэмэму зэхэзымыххэм тхэквондомкIэ я Урысейпсо чемпионат. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм къикIа спортсмени 150-м нэблагъэ. 
 Зэхьэзэхуэм и япэ махуэм алэрыбгъум къыте­хьащ Къэбэрдей-Балъкъэ­рым щыщ спортсменитI - Жылэ Татьянэрэ Сатушы Мади­нэрэ. XXI Сурдолимп джэгухэм хэта Жылэм зы ­Iэмали и хьэрхуэрэгъухэм яритакъым икIи дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ. 
 Япэ зэIущIитIым шэч къы­зытумыхьэн текIуэныгъэхэр къыщызыхьа Сатушыр финал зэIущIэм къыщыхигъэ­щIащ Мэзкуу и чемпионым. 

Боксым и дунейпсо махуэр ягъэлъапIэ

 Тырныауз къалэм дэт «Геолог» спорт комплексым боксымкIэ ­зэ­IущIэ бадзэуэ­гъуэм и 20 - 22-хэм щрагъэкIуэкIынущ Урысеймрэ Къэ­рал и спорт студент зэ­гу­хьэныгъэ­хэмрэ я ­командэхэм.
 Ар хухэхауэ щытынущ Боксым и дунейпсо махуэм. ЗэIущIэр къызэрагъэ­пэщ ­Iуащхьэмахуэ щIыналъэм и щIыпIэ администрацэмрэ Урысейм боксымкIэ и командэ къыхэхамрэ. 

«Нартхэм я фIыгъуэхэр» Кърымым щагъэлъагъуэ

 Ди лъахэгъу сурэтыщI-модельер ТIажь Альбинэ и фондым къыхилъхьэри, УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэр, Лъэпкъхэм  я унэу Мэзкуу дэтыр, Урысейм и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэр я щIэгъэ­къуэну Кърымым ще­кIуэкIащ «Нартхэм я ­фIы­гъуэхэр» Х дунейпсо са­­бий-ныбжьыщIэ зэпе­уэ-фестивалыр. 

Бжьэхэм яхощI, роботхэм къахохъуэ

 Газетхэми телеканалхэми къаIэт хъуащ бжьэхэм я Iуэхур зыIутыр. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, абы теухуауэ щIэныгъэлIхэм жаIэр зэтохуэ, щыпсэу къэрал, континент емылъытауэ.
 Иужьрей илъэсипщIым Урысейм процент 40-кIэ нэхъ мащIэ щыхъуащ бжьэхэм я бжыгъэр. Ар «Высшая школа экономики» инс­титутым игъэбелджыла бжыгъэщи, шэч къытедмыхьэми хъуну къыщIэкIынщ.
США-м я Iуэхур нэхъ Iеижщ. А зи гугъу тщIы иужьрей илъэсипщIым къриубыдэу Америкэм мэзым щIэс бжьэхэм я процент 90-р, уна­гъуэхэм щаIыгъхэм я процент 80-р фIэ­кIуэдащ.

Дунейр къэкIухьи, уи унэ ихьэж

 А псалъэжьращ псом япэу сигу къэкIар Норвегием ­къикIыжу и щIыпIэ къэзыгъэзэжа Маликов Жэмалдин теухуа тхыгъэм сыкъыщеджэм.
90 гъэхэм Шэшэным щекIуэкIа зауэм и зэранкIэ и лъапэр пахын хуей хъуат мы щIалэм.

Кавказ Ищхъэрэм зэрызрагъэужьынум топсэлъыхь

 УФ-м и Премьер-министр Медведев Дмитрий тхьэмахуэ кIуам иригъэкIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэм зэрызрагъэужьыну щIыкIэм теухуа зэIущIэ.

Кавказ Ищхъэрэм зэрызрагъэужьынум топсэлъыхь

 УФ-м и Премьер-министр Медведев Дмитрий тхьэмахуэ кIуам иригъэкIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэм зэрызрагъэужьыну щIыкIэм теухуа зэIущIэ.

Жылэр зэрыгушхуэ

 Дзэлыкъуэ щIыналъэм хыхьэ Сэрмакъ къуажэм щыщ Лыджыдэ Джахьфар ипхъу Женя иджыблагъэ ныбжь дахэ ирикъуащ - илъэс бгъущIрэ тхурэ. Жылэм дэсу къыщIэкIынкъым а нанэ щIыкIафIэр зымыцIыху. Ар ­къуажэм дэт курыт школым егъэджакIуэу, иужькIэ абы и унафэщIу илъэс куэдкIэ лэжьащ.

Къызбрун Iуащхьэхэр

 Дыгулыбгъуей къуажэм тхыдэ гъэщIэгъуэн иIэщ. Абы увыпIэ щхьэхуэ щызыубыдхэм ящыщщ Къызбрун Iуащхьэхэр. 

Хурирэт-нанэ и гъащIэм щыщ зы махуэ

«ЩIалэ гуэр къоджэ», - къыщыжраIэм Къалмыкъ Хурирэт куэбжэм къыдэкIащ.
- Пщэдей сыхьэт 12-м Бахъсэн фысшэну си пщэ къралъхьащ. Уэрэ Кэцыбей Амыдэрэ «Зауэм и бынхэр» медалыр къыватынущ, - ар къыжриIэри, IуигъэзыкIыжащ къыIухьар.
 Хурирэт и пIэм ижыхьащ, и гупсысэхэр куэдым фIокIуэ. «Илъэс 80 сохъури, абы щыщу 72-м къриубыдэу нобэрей махуэм сыпэплъащ», - жеIэ абы щэхуу. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS