19.10.2018, 12:09 - Статья

 Иджыблагъэ Ереван (Армение) щекIуэкIащ тхэквондомкIэ европэ зэпеуэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу абы хэтащ икIи япэ увыпIэу тIу къыщихьащ Урысей Лъэпкъ гвардием КъБР-м щиIэ къудамэм и лэжьакIуэ Щоджэн Мурат. 

19.10.2018, 11:57 - Статья

 Къущхьэ Надим ди лъэпкъэгъу куэдым къацIыху, фIыуэ ялъагъу. Ар егъэджакIуэщ, усакIуэщ, журналистщ, къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэщ. Сирием щекIуэкIа зауэр къэхъеин ипэкIэ Адыгэ Хасэм и унафэщIу лэжьащ. Ар псоми зэрацIыхур гущабэрэ хьэлэлу, адыгэ Iуэхум гууз-лыуз иIэу бгъэдэтущ.

19.10.2018, 11:45 - Статья

 Дуней псом щыцIэрыIуэ ди лъэп­къэгъу, дирижёр Iэзэ ­Те­мыркъан Юрий теухуауэ псалъэ дахэ куэд жаIащ, абы и цIэр щIыпIэ зыбжанэм ща­Iэтащ. Абыхэм ящыщщ пианист, музыкэм и тхыдэр зыдж Бялик Михаил и «Волшебная палочка» тхыгъэр.

19.10.2018, 11:39 - Статья

 Ди гум, ди псэм япэ­гъунэгъу цIыху ­дунейм ехыжыху, ди гъащIэр ­нэхъ нэд, купщIэншэ хъу къытфIощI. Абыхэм я псэм дэщIыгъуу лIэныгъэм тIэщIех ди дунейр зыгъэIэфI Iуэхугъуэхэм - узыншагъэм, насыпым, гукъыдэжым, дэ­рэ­жэ­гъуэм - ящыщ Iыхьэ гуэр­хэр. ТфIокIуэд е ­нэхъ щэху, хьэлъэ мэхъу гъащIэр тхуэзыгъэдахэ макъамэр.

19.10.2018, 11:34 - Статья

 КъБР-м щыIэ МВД-м щекIуэкIащ абы къы­дэлажьэ Жылагъуэ советым и зи чэзу зэIущIэ. Абы щыхэплъэжащ 2018 гъэм и ещанэ ­мазищым кърикIуа­хэм.

19.10.2018, 11:13 - Статья

 КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ яхуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Парламентым и Президиумым хэтхэмрэ депутат фракцэхэм я унафэщIхэмрэ. ЩIыналъэм и Iэтащхьэм депутатхэм фIыщIэ яхуищIащ Iуэхур тэмэму зэрырахьэкIым, гъэ­зэщIакIуэ властым и органхэм зэра­дэлажьэм папщIэ.

16.10.2018, 15:03 - Статья

 «Спартак-Налшык» (Налшык) - «Дружба» (Мей­къуапэ) - 5:1 (2:1). Налшык. «Спартак» стадион. Жэпуэгъуэм и 14-м. ЦIыхуи 120-рэ еплъащ.

16.10.2018, 14:57 - Статья

 Профсоюзхэм ЩэнхабзэмкIэ я унэм жэпуэгъуэм и 5-м фэеплъ пшыхь щекIуэкIащ.

Последнее


Япэ увыпIэу тIу

 Иджыблагъэ Ереван (Армение) щекIуэкIащ тхэквондомкIэ европэ зэпеуэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу абы хэтащ икIи япэ увыпIэу тIу къыщихьащ Урысей Лъэпкъ гвардием КъБР-м щиIэ къудамэм и лэжьакIуэ Щоджэн Мурат. 
 Зэхьэзэхуэм кърихьэлIат къэрал 12-м къикIа спортсмен 400-м щIигъу. Япэ унэтIыныгъэмкIэ - пхъэбгъу зэпыу­дынымкIэ - ди щIалэм дыщэ медалыр къихьащ, къы­кIэ­лъыкIуэу, бгырыпх фIыцIэ зиIэ бэнакIуэхэм я зэхьэзэхуэми япэ увыпIэр щиубыдащ. Щоджэным хигъэщIащ Германиеми, Польшэми, ди къэралми щыщ спортсмен лъэрызехьэхэр. 

«Автозапчасть»-р аргуэру чемпионщ

 Зэхьэзэхуэр иухыным иджыри джэгугъуищ къэ­­нэжауэ Къэбэрдей-Балъ­къэрым футболымкIэ 2018 гъэм и чемпионыр наIуэ хъуащ. Нэгъаби хуэ­дэу, ар Бахъсэн и «Ав­тозапчасть»-ращ. 
 Бахъсэндэсхэм я зи чэзу чемпионыгъэр щэбэт кIуам Псынэдахэ къуажэм щы­зыIэрагъэхьащ, хэгъэ­рейхэр бжыгъэшхуэкIэ хагъащIэри. Пэжщ, дыщэ ­медалхэр зэраIэрылъхьэр наIуэ щыхъупар къыкIэ­лъы­кIуэ махуэращ - «Хьэ­тIохъущыкъуейр» и стадио­ным «Ислъэмейм» ще­фIэ­кIа иужькIэ.

Лъэпкъ тхыдэм и напэкIуэцIхэр къегъэнаIуэ

 Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм цIыхухэр егъэгуфIэ ди щIыналъэм и тхыдэм теухуа къыдэ­кIыгъуэхэмкIэ. Абыхэм ящыщщ мазэ зыбжанэ ипэкIэ абы щытрадза «Ма­лая Кабарда в годы становления и ­развития социализма» тхылъ гъэщIэгъуэныр икIи купщIафIэр. Ар и къалэмыпэм къыпыкIащ тхыдэдж икIи журналист Беслъэней Владимир. Къы­хэд­гъэ­щынщи, мыр Беслъэнейм и ­япэ тхылъкъым. Тхылъеджэхэм гунэс ­ящыхъуауэ щытащ Владимир нэхъапэIуэкIэ итхахэу «Малая Кабарда», «Малокабардинцы на фронтах Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.», «Тайны долины Заманкула», «Урожайное.

Хэкур сыт? Хэкур цIыхуу исхэращ

 Къущхьэ Надим ди лъэпкъэгъу куэдым къацIыху, фIыуэ ялъагъу. Ар егъэджакIуэщ, усакIуэщ, журналистщ, къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэщ. Сирием щекIуэкIа зауэр къэхъеин ипэкIэ Адыгэ Хасэм и унафэщIу лэжьащ. Ар псоми зэрацIыхур гущабэрэ хьэлэлу, адыгэ Iуэхум гууз-лыуз иIэу бгъэдэтущ. ГъащIэ зыгъэунэхуа тхьэмадэр 2013 гъэм и унагъуэр щIы­гъуу Си­рием къиIэпхъу­кIыжри, Хэкум къитIыс­хьэжащ.

Адыгэбзэм и гупсэхэр

 ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм илъэс зыбжанэ хъуауэ иригъэкIуэкI «Адыгэбзэм и гупсэхэр» пшыхьыр Налшык къалэ дэт Къэрал концерт гъэлъэ­гъуапIэм щызэхэтащ. 

Маэстро

 Дуней псом щыцIэрыIуэ ди лъэп­къэгъу, дирижёр Iэзэ ­Те­мыркъан Юрий теухуауэ псалъэ дахэ куэд жаIащ, абы и цIэр щIыпIэ зыбжанэм ща­Iэтащ. Абыхэм ящыщщ пианист, музыкэм и тхыдэр зыдж Бялик Михаил и «Волшебная палочка» тхыгъэр. «Сэ Темыркъан Юрий сригъэджащ, аращ зи фIыгъэр Европэм щынэхъыфIу ялъытэ Мариинскэ оперэ театрым и дирижёр ­нэхъыщхьэу, художественнэ уна­фэ­щIу сы­зэ­рагъэувар», - жеIэ осетин щIалэ, музыкант Iэзэ Гергиев ­Валерий.

И фэеплъ вагъуэр куэдрэ иреблэ

 Ди гум, ди псэм япэ­гъунэгъу цIыху ­дунейм ехыжыху, ди гъащIэр ­нэхъ нэд, купщIэншэ хъу къытфIощI. Абыхэм я псэм дэщIыгъуу лIэныгъэм тIэщIех ди дунейр зыгъэIэфI Iуэхугъуэхэм - узыншагъэм, насыпым, гукъыдэжым, дэ­рэ­жэ­гъуэм - ящыщ Iыхьэ гуэр­хэр. ТфIокIуэд е ­нэхъ щэху, хьэлъэ мэхъу гъащIэр тхуэзыгъэдахэ макъамэр. «Адыгэ псалъэ» газетым и лэ­жьа­кIуэхэм ди дежкIэ апхуэдэу хьэлъэу къы­щIэкIащ фIыуэ тлъагъу ди лэжьэгъу IэкIуэлъа­кIуэ, нэм­рэ псэмрэ ­хуэтхь ди ныбжьэгъу пэж, г­азетым жэуап зыхь и секретару щыта ­Гъу­­рыжь Мадинэ 2016 гъэм и накъыгъэм дунейм зэрехыжар.

КъалэныщIэхэр яубзыху

 КъБР-м щыIэ МВД-м щекIуэкIащ абы къы­дэлажьэ Жылагъуэ советым и зи чэзу зэIущIэ. Абы щыхэплъэжащ 2018 гъэм и ещанэ ­мазищым кърикIуа­хэм.
 КъБР-м къэрал кIуэцI Iуэ­хухэмкIэ и министр, полицэм и генерал-лейтенант ­Ромашкин Игорь зэIущIэр къы­щызэIуихым Советым хэтхэм фIыщIэ яхуищIащ республикэм и хабзэхъумэ IэнатIэхэм я лэжьыгъэм жы­джэру зэрыхэтым пап­щIэ. Абы къыхигъэщащ полицэмрэ жылагъуэмрэ зэ­пы­щIауэ зэрызэдэлажьэм и фIы­гъэкIэ ОВД-хэм я Iуэ­ху­щIа­фэхэм ятеухуауэ цIы­ху­хэм къабгъэ­дэкI фIыщIэ нэхъыбэ къаIэрыхьэ зэ­ры­хъуар. 

Мамырыгъэр нэхъапэщ

 ХьэтIохъущыкъуей Ищхъэрэ къуажэм и курыт еджапIэ №1-м жэпуэгъуэм и 12-м къыщызэIуахащ зи къалэныр зыгъэзащIэу хэкIуэда лIыхъужьищым - Абыкъуэ Вячеслав, Аулъэ Анзор, Джэдгъэф Ахь­мэд - я фэеплъ пхъэбгъухэр.

Нобэрэ пщэдейрэ

Жэпуэгъуэм и 18, махуэку

Страницы

Подписка на Электронная газета "Адыгэ псалъэ" RSS