15.10.2018, 12:35 - Статья

 Пщызэбий си къуажэгъу къудейкъым, дызэгъунэгъут, дызэхьэблэт. И сабиигъуэр гугъуу зэрыщытари сощIэ.

15.10.2018, 12:30 - Статья

 Адыгэ тхакIуэ, усакIуэ, драматург IутIыж Борис Къуней и ­къуэр Шэрэдж районым хыхьэ Зэрэгъыж къуажэм  1940  гъэм  жэпуэгъуэм и 15-м къыщалъхуащ. БалигъыпIэ иувэху и гъащIэр къуажэм щигъэкIуащ, абы курыт еджапIэр къыщиухащ.

15.10.2018, 12:04 - Статья

 Абхъаз Республикэм и Текlуэныгъэмрэ Щхьэхуитыныгъэмрэ илъэс ­25-рэ зэрырикъур фокIадэм и 30-м Сыхъум дахэу щагъэлъэпIащ. Абхъазхэм я дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ гуфIэгъуэм фIы дыдэу зыхуагъэхьэзырат, къи­щынэмыщIауэ, махуэ зыбжанэ и пэкIэ щIадзэри, Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэ куэд я лъахэм щрагъэ­кIуэкIащ.

15.10.2018, 11:58 - Статья

 «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд иджыблагъэ зыкъыхуагъэзащ Жэмтхьэлэ (Къуэжьыкъуей Ипщэм) ЩэнхабзэмкIэ и унэм и лэжьакIуэ гупым. Иужьрей зэманым жылэм къыщыхъу зэхъуэкIыныгъэфIхэм щыгуфIыкIыу, абыхэм фIыщIэ ­хуащI къуажэ администрацэм и уна­фэщI Дохъушыкъуэ Хьэжмурид.

15.10.2018, 11:50 - Статья

 Адыгэ усакIуэ цIэрыIуэ Къэшэж Иннэ къызэралъхурэ етIанэгъэ 2019 гъэм мазаем и 12-м, илъэс 75-рэ ирикъунущ. Зыми шэч къытрихьэу къыщIэкIынукъым абы и фэеплъыр тхъумэну зэрыхуэфащэм. Нобэр къыздэсым Налшык къалэм абы и цIэр зезыхьэ уэрами IуэхущIапIи щыIэкъым. Абы мыпхуэдэ гупсысэхэм сыхуишащ.

15.10.2018, 11:45 - Статья

 Иужьрей зэманым куэдрэ урихьэлIэ хъуащ зи анэдэлъхубзэкIэ мып­салъэ, ар къызыгурымыIуэххэ цIыхухэм. Ауэ ди гуапэ мэхъу зи лъахэ имысыж, анэдэлъхубзэр щамыдж къалэм щыпсэу унагъуэхэм я ­бынхэм адыгэбзэр щагъэбзэрабзэм деж. Иджыпсту зи гугъу фхуэтщIыну УнэлIокъуэхэ Альбердрэ ФатIимэтрэ я унагъуэр зэраухуэрэ илъэс тIощIым нэблэгъащ, илъэс 17 хъуауэ Москва дэсщ. 

15.10.2018, 11:41 - Статья

 КъБКъУ-м и медицинэ колледжым иджыблагъэ зэхуэс хьэлэмэт ще­кIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ мы гъэм колледжым щIэтIысхьа ныбжьыщIэхэр университет гъащIэм хэшэным, студент билетхэр етыным. ЕджапIэ нэхъыщхьэм и пресс-IэнатIэм хъыбар къызэрыдигъэ­щIамкIэ, абыхэм ехъуэхъуну зэхуэ­сым кърихьэлIащ колледжым и ­уна­фэщIхэр, егъэджакIуэхэр, студент нэхъыжьхэр. 

15.10.2018, 11:37 - Статья

 КъБР-м щыIэ МВД-м щекIуэкIащ я лэжьыгъэм щытепсэлъыхьа зэIу­щIэ. Iуэхум щIидзэн и пэкIэ къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министр, полицэм и генерал-лейтенант Ромашкин Игорь я къалэныр нэсауэ зыгъэзащIэ, зыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэм папщIэ къыхэжаныкIа я лэжьакIуэхэр ­игъэпэжащ. 

Последнее


ЩIэблэм я гъэсакIуэ, унэтIакIуэ Iущ

 Мы махуэхэм зи илъэс 75-рэ юбилейр зыгъэлъапIэ Тхьэзэплъ Хьэсэн ди псэлъэгъущ. 

УсакIуэ цIэрыIуэ, журналист Тхьэзэплъ Хьэсэн и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирокъу

 Тхьэзэплъ Хьэсэн Мысэд и къуэр Аруан ­щIыналъэм хыхьэ Дохъушыкъуей (Старэ Шэрэдж) къуажэм 1943 гъэм накъыгъэм и 5-м къыщалъхуащ. Курыт щIэныгъэ зригъэгъуэта нэужь, шофёру лэжьащ. Дзэм илъэсищкIэ къулыкъу щищIащ. 1972 гъэм ­КъБКъУ-м ­мэкъумэш хозяйствэмкIэ и факультетыр, 1974 гъэм Москва Горький Максим и цIэр зэрихьэу дэт Литературэ институтыр ­къиухащ. Дзэ, еджапIэ нэужьхэм ар щылэжьащ партым и Аруан райкомитетым. 

Мы махуэхэм

Накъыгъэм и 11, мэрем 

Щэнхабзэ-хэкупсэ теплъэгъуэ

 Урысей Федерацэм и дэнэ щIы­пIи хуэдэу, ди республикэми Iэтауэ щагъэлъэпIащ ТекIуэныгъэм и махуэшхуэр. Абы ипэ къихуэу екIуэкIа зэхыхьэ купщIафIэхэм ящыщщ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым къыщызэрагъэпэща, «ТекIуэныгъэ Иным ухуэзышэ ­гъуэгухэр» зыфIаща щэнхабзэ-­хэкупсэ спектакль теплъэгъуэр. 

ЩIалэгъуалэмрэ спортымрэ

Май щIыналъэм спортым гулъытэ хэха щыхуащI.

ФIыщIэ мыухыж

 ТекIуэныгъэ Иным и махуэшхуэр гукъинэжу, щIэщы­гъуэу щекIуэкIащ Аруан щIыналъэм. Абы зэдэууэ хэтащ цIыхуищэ бжыгъэхэр, зэрахьэ къулыкъуи, я ныбжьи, зыщыщ лъэпкъи емылъытауэ. 

Ди нэхъыжьхэм я фэеплъ уэрэдхэр

 Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэр къы­зэрыщытхьрэ илъэс 73-рэ зэрырикъур Iэтауэ щагъэлъэпIащ Къэбэрдей-Балъкъэрми. 

КIуэкIуэ Юрий: «Фи лIыгъэр лъабжьэ хуохъу Урысейм зедгъэузэщIыным»

 ЗауэлI щIыхьым и къалэ Налшык и уэрам нэхъыщхьэм Къэбэрдей-Балъ­къэрым щыпсэухэм ящыщу цIыху мин пщIы бжыгъэхэр ирикIуащ. «Полк уахътыншэм» хэту абыхэм ящIыгъуащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.

Адыгэ анэм и фэеплъ

 Москва ПедагогикэмкIэ дэт къэрал ­университетым къыдигъэкI «Локус» журналым и номерхэм ящыщ зым гъэ­щIэгъуэн тщыхъуа тхыгъэ итщ. Ар зы­теухуар блокадэм ит Ленинград къа­лэм къыдаша сабийхэр Беслъэней адыгэ ­къуажэм дэсхэм къызэрырагъэламрэ зэрапIамрэщ. Тхыгъэр зи IэдакъэщIэкIыр Израилым щыщ профессор Аурон Яиррэ Урысейм ис адыгэхэм я лъэпкъ-щэнхабзэ ав­тономием и тхьэмадэ Уэхъутэ Александррэщ. Тхыгъэм щыщ пычыгъуэ фыщыдогъэгъуазэ. 

Кыщпэк къыщыщIэдзауэ Венэ нэсыху

 1941-1945 гъэхэм екIуэ­кIа Хэку зауэшхуэр ди ТекIуэныгъэкIэ зэриух­рэ илъэс 73-рэ иро­къу. А ТекIуэныгъэ иным я псэ емыблэжу щIэзэуащ Кыщпэк къуажэм щыщ куэд. Абыхэм ящыщщ Кыщпэкрэ Венэрэ я зэ­хуаку дэлъ гъуэгуанэшхуэр щIыхь пылъу зыкIуа Ны­бэжь Хьэжмырзэ Мэ­къуауэ и къуэр. 

Страницы

Подписка на Электронная газета "Адыгэ псалъэ" RSS