09.08.2018, 12:45 - Статья

 ФIыуэ слъагъу усакIуэм къыфIэсхьэхуа псалъитI-щым­кIэ къэIуэта хъунут зи гугъу фхуэсщIыну бзылъхугъэм и дунейр. Псалъащхьэм къыпызмыщэххэу сызэтеувыIэнрэ-тIэ, жыхуэсIэщ! Армырмэ, макъ жьгъей къарууншэхэм сахилъэхъэнщи, гуп­сысэ хъуаскIи схунэхьэсынкъым …

09.08.2018, 12:39 - Статья

 Куэд­рэ къохъу медицинэм и лэжьакIуэхэм ди гъащIэр, ди псэр щаIэщIэлъ. Узыр къызэIэ цIыхум дэIэпыкъуныр абыхэм я къалэну щытми, сыт хуэдэ лэжьыгъэми хуэ­дэу, абыи Iуэху зехьэкIэ зэмылIэужьыгъуэ, гъэзэ­щIэкIэ куэд иIэщ.

09.08.2018, 12:33 - Статья

 Абы ущригъусэм деж узыхуэсакъыж зэпытщ - уощIэ ар зэрыцIыху къабзэр, зэ­рыгумащIэр, фэрыщIагъ лъэпкъ зэ­ры­хэмылъыр. А фIагъхэр уэри къыбдилъагъун хуейщ абы - арыншамэ пщIэ къып­хуищIынукъым, псэлъэгъуи къыбдэхъунукъым. 

09.08.2018, 12:28 - Статья

 «Уафэ нэзым и лъагагъыр узэреплъым елъытащ», - жиIэгъащ лIы Iущ гуэрым. ЩIэ­ныгъэм зи лъагъуэ щыхэзыша дэтхэнэ цIыху пэрытми и гуп­сысэр лъагэщ, гъэщIэгъуэнщ, и Iуэху еп­лъыкIэхэми удахьэх. Ди лъэпкъым апхуэдэ цIыху щэджащэ куэд диIэщ. Абыхэм ящыщщ Бекъул Хьэбас Мухьэмэд и къуэр, щIэныгъэлIыр, егъэджакIуэр, хэкупсэ нэ­сыр.

09.08.2018, 12:21 - Статья

 Лъэпкъ зэгурыIуэныгъэр, зэныбжьэгъугъэр гъэбыдэным хуэгъэп­сауэ Волонтёрым и илъэсым ирагъэжьа «Маяки дружбы» проектым хэтхэр иджыблагъэ ди республикэм щыхьэщIащ.

09.08.2018, 11:45 - Статья

КъБР-м и Правительствэм и Унэм ­дыгъуасэ щекIуэкIа зэIущIэм Iуэхугъуэ 17-м щыхэплъащ.

09.08.2018, 11:19 - Статья

 Мы проектым хиубыдэ Iуэхухэр мы ­зэманым щокIуэкI Центральнэ, При­волжскэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округхэм. Абы хэтщ Урысейм и щIыналъэхэм, ди гъунэгъу къэралхэм ящыщу 20-м къикIа щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ.

09.08.2018, 11:16 - Статья

 Урысей Федерацэм граждан зыхъу­мэжыныгъэм и IуэхухэмкIэ, къызэ­рымыкIуэ щытыкIэхэмкIэ, къэхъуа гузэвэгъуэхэм я лъэужьхэр гъэкIуэ­дыжынымкIэ и министр Зиничев Евгенийрэ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников Александррэ махуитI япэкIэ кхъухьлъатэкIэ къыщалъэтыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыналъэм щыщу псыдзэхэм нэх

Последнее


Я щытыкIэр къапщытэ

 Бакулевым и цIэр зезы­хьэ Гу-лъынтхуэ хирургиемкIэ щIэныгъэ центрым и IэщIагъэлIхэм КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм иращIылIа зэгурыIуэныгъэм ипкъ иткIэ республикэм и цIыхухэм я узыншагъэр къыщапщытащ Кардиологие центрым и деж.

ГъащIэр зыхуэдэнур зэлъытыжар

 Дэтхэнэ зы цIыхуми и гъащIэм щынэхъыщхьэр абы бгъэдэлъ къулеягъэркъым е жылагъуэм щиIэ пщIэракъым, атIэ фIыгъуэ лъапIэу иIэ узыншагъэращ. ГъащIэр зыхуэдэнур зэлъытыжар абы и щытыкIэрщ. Узыншагъэм гулъытэшхуэ хуащIын зэрыхуейр цIыху­хэм ягурыгъэIуэныр, ар егъэфIэ­кIуэ­нымкIэ зэфIэхыпхъэхэр убзыхуныр и щхьэусыгъуэу махуэ хэха ягъэуващ.

Мы махуэхэм

Мэлыжьыхьым и 7,  щэбэт

ЩIалэ 30-м дзэм кIуэну загъэхьэзыр

 Гъатхэ лъэхъэнэм зи ныбжьыр ирикъуа щIалэхэр дзэм къулыкъу ща­щIэн папщIэ республикэм и Iэтащхьэм къыдигъэкIа унафэр ягъэзащIэу щIадзащ. А Iуэхугъуэм теухуауэ нобэ япэ зэIущIэр ирегъэкIуэкI Iуащ­хьэмахуэ ­районым и комиссэм. Абы и унафэщI Отаров Исмаил къызэрыджи­IамкIэ, щIыпIэм щыпсэу щIалэхэм ящыщу 30-р мы гъатхэм дзэм кIуэнущи, абыхэм ящыщу 20-м къулыкъу щащIэкIэ къахуэсэбэпын IэщIагъэхэр ­ДОСААФ-м и еджапIэхэм щызрагъэгъуэтащ.

Натхъуэ Бибрэс Израилым и гимныр жиIэн идэркъым

 Адыгэхэм ящыщу иджыпсту топ­джэгу нэхъ цIэрыIуэ дыдэ Натхъуэ Бибрэс зэи къэмыхъуауэ Израилым и командэ къыхэхам и пашэу утыку къихьащ. Гъатхэпэм и кIэухым Тель-Авив къыщрагъэблэгъа Румынием и футболистхэм щаIущIэнум ипэ ­къихуэу, лъэныкъуэхэм я къэрал гимнхэр щагъэзащIэм, ди лъэпкъэгъум и жьэр зэщIихакъым икIи эфир занщIэу телевизоркIэ е интернеткIэ абы гу лъызыта куэдым псалъэмакъ кърахащ. 

УсакIуэ мылIэжыныпсэ

 Бахъсэн щIыналъэм и тхыдэ-лъахэхутэ музейм щекIуэкIащ адыгэ ­литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщ, усакIуэ цIэрыIуэ ­ПащIэ Бэчмырзэ къызэралъхурэ илъэси 165-рэ зэрырикъум теухуа зэхыхьэхэр. 

Нарткъалэ и химкомбинатым и юбилей

 1938 гъэм мэлыжьыхьым и 9-м Ерыскъы промышленностымкIэ СССР-м и ЦIыхубэ Комиссариатым къыдигъэкIа унафэ №408-м ипкъ ­иткIэ Дохъушыкъуей спирт заводым лэжьэн щIидзащ.

ЛIэщIыгъуэ гъуэгуанэ

 Гъатхэпэм и 28-м илъэси 100 ирикъуащ Урысей МВД-м и плъыр ­частхэр къызэрызэрагъэ­пэщрэ, - къет ведомствэм и пресс-IуэхущIапIэм. 

Европэм щыпсэу адыгэхэм нэхъ трагъащIэ

 Европэм щыпсэу адыгэхэм я дунейпсо щэнхабзэ фестивалым хэту Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым и зи чэзу зэIущIэр Дамм къалэм щекIуэкIащ. Абы кърихьэлIащ Германие, Голландие, Тырку, Сирие, Иордание, Израиль къэралхэм, Адыгейм, КъБР-м, КъШР-м щыIэ хасэхэм я лIыкIуэхэр. Апхуэдэуи Европэм щыIэ къэрал зыбжанэм къикIа хьэщIэхэр зэIущIэм кърагъэблэгъащ. 

Илъэс 55-рэ ирокъу

 Урысей Федерацэм Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министерствэм Следственнэ IэнатIэхэр къызэрыщызэрагъэ­пэщ­рэ илъэс 55-рэ ирикъуащ мэлы­жьы­хьым и 6-м. Абы ирихьэлIэу КъБР-м щыIэ МВД-м щекIуэкIащ махуэшхуэ зэхыхьэ. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS