21.06.2018, 12:56 - Статья

 Дунейпсо чемпионатхэм я кIэух зэхьэзэхуэхэм зэи къыщымыхъуауэ Уры­сей Федерацэм и футболистхэр гуп зэпеуэм къыхэкIащ. Вэсэмахуэ ар къыщыхъуащ ищхъэрэ къалащхьэм и «Санкт-Петербург» стадионым ще­кIуэкIа зэIущIэм - ди щIалэхэм хагъэщIащ Салахь Мухьэммэд зи пашэ Мы­сырым и командэ къыхэхар. 

21.06.2018, 12:15 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым зэIущIэ щхьэпэ щекIуэкIащ. Ар теухуат КъБКъУ-р къэзыухахэр лэжьапIэ IэнатIэхэмкIэ къызэгъэпэщыным. Хабзэ хъуауэ, илъэс къэс ирагъэкIуэкI Iуэхум хэтщ студент куэд икIи зыхуеджа IэщIагъэм хуэкIуэ лэжьапIэхэри къыщагъуэтыф. Мы гъэм абы къе­кIуэлIащ ныбжьыщIэ 600-м щIигъу. 

21.06.2018, 11:35 - Статья

 Террорым пэщIэтынымкIэ лъэпкъ ­комитетым и Iэтащхьэ, Урысейм Шы­нагъуэншагъэмкIэ и федеральнэ къу­лыкъущIапIэм и унафэщI Бортников Александр мэкъуауэгъуэм и 19-м Моск­ва щригъэкIуэкIащ Террорым пэ­щIэ­тынымкIэ лъэпкъ комитетым и зэIущIэр. Абы хэтащ икIи къыщыпсэлъащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.

21.06.2018, 11:28 - Статья

 КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иригъэкIуэкIащ ЧэнджэщакIуэ советым и зэIущIэр. Ар теухуауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и сабийхэм я зыгъэпсэху­гъуэ зэманыр къызэры­зэ­рагъэпэщам.

21.06.2018, 11:03 - Статья

 Абы хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков А. ТI., КъБР-м ­узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр ­Хъубий М. Б., Узыншагъэр хъумэным и IэнатIэм щыкIэлъыплъынымкIэ и фе­деральнэ къулыкъущIапIэм и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI Ахматов А. Хь., ФIэкIыпIэ зимыIэ медицинэ ­страхованэмкIэ КъБР-м и щIыналъэ фондым и унафэщI Бгъэжьнокъуэ З.

19.06.2018, 11:57 - Статья

 Лэскэн щIы­налъэм хыхьэ ­Ан­зорей къуа­жэм къы­щыхъуа ­КIуащ Залым цIыху гуапэщ, медицинэ лэ­жьа­кIуэ Iэзэщ. 

19.06.2018, 11:54 - Статья

 Зеикъуэ къуажэм щIыпIэ самоуправленэмкIэ и советым, Бахъсэн щIыналъэм и жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм хэтхэм гущIыхьэ ящыхъуащ егъэджакIуэ емызэшыж, зи IэщIагъэм фIы дыдэу хэзыщIыкIыу, гъэсэныгъэм и щапхъэу къалъытэу щыта цIыху гуапэ Къуэдзокъуэ Хьэсэн Жыраслъэн и къуэр дунейм зэрехыжар. Хьэлъэу сымэджа нэужь, и ныбжьыр илъэс 83-нэм иту ар дунейм ехыжащ мэкъуауэгъуэм и 14-м.

19.06.2018, 11:44 - Статья

Махуэку кIуам Урысей Федерацэм къыщызэIуахащ футболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатыр.

Последнее


ЩIыдагъэр пуд зэрыхъуу, бензиным и уасэр докIуей

 Президент Путин Владимир Монопо­лием пэщIэт федеральнэ IэнатIэм и Iэтащхьэм и деж къыщищIэну хуейщ бензиным и уасэр ираудыхынымкIэ щыIэ Iэмал­хэр зыхуэдэр. Арыншауи хъуркъым - 2017 гъэм инфляцэм проценти  2,5-кIэ ­хэ­хъуащ, арщхьэкIэ бензиным и уасэр проценти 7,2-кIэ дэкIуеящ. 
- Дауи, дыхуейт уасэхэр мы зэманым щыIэ щытыкIэм едгъэзэгъыну. ИкIи ар тхузэфIэкIыну си гугъэщ, - жиIащ къэралым и Iэтащхьэм.
Путиным щIигъужащ бензиным и уасэр акцизхэмрэ щIыдагъэм щIатымрэ зэрелъытар.

ДыгъуакIуэхэр

 Ди гъунэгъу Дагъыс­тэ­ным щаубыдащ къулы­къушхуэ зезыхьэ цIыху­хэр. Жэуапым ирашэлIэнущ республикэм и прави­тельствэм и унафэщIу щыта Гамидов Абдусамад, абы и къуэдзитIыр, ап­хуэ­дэу егъэджэныгъэмкIэ и министру щыта Шахов ­Шахабас.

ПащIэ Бэчмырзэ траухуэ

 Хабзэ зэрыхъуауэ, НыбжьыщIэхэм я республикэ библиотекэм зэхыхьэ гуапэ щекIуэкIащ. А IуэхущIапIэм и цIэр зезыхьэ ПащIэ Бэчмырзэ и усэхэм абы къыщеджащ. 

Псы Iубыгъуэм пэпщIын тхыгъэ

 Иджыблагъэ «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм дунейм къыщытехьащ Гъэунэ Борис «Псы Iубыгъуэ» зыфIища и тхы­лъыщIэ. Ар къыдагъэкIащ Борис и ныбжьыр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу. Зи ­бжыгъэр щитху хъууэ дунейм къытехьа тхылъым ихуащ «Зэш-зэхуе­фэ» повестымрэ рассказ тIощIрэ хырэ. Абыхэм яхэтщ ипэкIэ традзахэри иджы япэу щIэджыкIакIуэхэм я пащхьэ къихьэхэри.

Къып Мухьэмэд ягу къагъэкIыж

 ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым ­мазаем и 5-м фэеплъ пшыхь щекIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ сурэтыщI Iэзэ, Къып Мухьэмэд къы­зэралъхурэ илъэс 75-рэ зэрырикъуам. 

Унагъуэ IэщIагъэм хуэпэж

 Энергетикым и IэщIагъэр лагъым къэзылъыхъуэм (сапёрым) ейм ещхьщ, лIыгъэ зыхэлъщ, ахэри зэ щыуэу аращ. Дунейм сыт ­хуэ­дизу «зимыукIыжми» (уэсми, жьапщэми, уэшхми, дыгъэми, хьэщхьэ­теуэми), пкъохэм фIэлъ ток кIап­сэм, электрокъару ин зиIэм, и ныкъусаныгъэр къагъуэту, ди нэхэр къэзыгъэплъэжу «гъащIэ нэхум» дыхэзышэжыр ахэращ.

 ХьэтIохъущыкъуей Ищхъэрэ къуажэм щыпсэу Архэстхэ щхьэкIэ жаIэ: «Энергетик IэщIагъэм итхьэ­къуа унагъуэ». Абы щыщхэр а унэтIыныгъэм зэрыщылэжьа илъэс­хэр, зэхэп­лъ­хьэжмэ, илъэси 177-м щIегъу.

Iэтауэ ягъэлъапIэ

 Мы гъэм илъэс 19 мэ­хъури, ди къэралым щагъэлъапIэ Урысей щIэныгъэм и махуэр. Лъэпкъ щIэныгъэм адэкIи зе­гъэу­жьыным, а унэтIы­ныгъэм и IэщIагъэлIхэр гъэп­э­жэнымрэ яхуэ­фэ­щэн къэ­рал гулъытэ егъэгъуэ­тынымрэ зи къалэн нэхъыщхьэ махуэш­хуэм теухуа зэхуэс куэд щекIуэкIащ ди республикэми.

ЩIыуэпсым хуэсакъын

 УФ-м и Суд Нэхъыщхьэм ягу­ригъэIуащ дыкъэзыухъуреихь дунейр зэрауфIейм къишэ хэщIы­ныгъэхэр зэрырагъэпшын хабзэ нэхъыщхьэхэр.

Бэракъ плъыжьыр Iуащхьэмахуэ и щыгум зэрыщаIэтыжар

 Европэм  и  лъагапIэ нэхъыщхьэм фашист ныпхэр къызэрырадзы­хыж­рэ илъэс 75-рэ ирокъу.

Мы махуэхэм

Мазаем и 15, махуэку

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS