22.05.2018, 12:47 - Статья

 Лашынкъей къуажэм къы­щхьэщыт Дыкъуакъуэжь и щыгум къыщызэрагъэпэща зэхыхьэ дахэр адыгэхэм нып яIэ зэрыхъужрэ илъэси 182-рэ щрикъу махуэм ирырагъэхьэлIат. Абдежым щыт­лъэгъуахэр гунэс зэрытщы­хъуарщ къытедгъэзэжу мы Iуэхум нэхъ убгъуауэ дыщIытетхыхьыжри. 

22.05.2018, 12:41 - Статья

 «Лъэпкъыпсэм и хьэуар, ар зэрыбауэр къыщIэхъуэ щIэблэрщ», - жаIэ. А щIэблэм я гупсысэмрэ я Iуэху зехьэкIэмрэ зэрелъытар белджылыщ ди лъэпкъым и къэкIуэнур. IуэхуфI куэдкIэ узыщыгугъ хъуну ныбжьыщIэ дызэриIэм дрогушхуэ. Мы си тхыгъэмкIэ нэIуасэ фызыхуэсщIыну щIалэгъуалэр жыджэрщ, акъылыфIэщ, балигъ гъащIэм лъэ быдэкIэ хэувэну хьэзырщ.

22.05.2018, 12:38 - Статья

 Нобэ ди псэлъэгъу Едыдж Нихьаи лъэпкъкIэ абэзэхэщ, Тыркум илъэс 25-кIэ нэмыцэбзэр щригъэджащ. 1995 гъэм Хэкум къэIэпхъуэжауэ, и унагъуэр и гъусэу Налшык къалэм щопсэу. Абы «Тамерис» шхапIэр егъэлажьэ, жылагъуэ Iуэхухэм жыджэру хэтщ, псапащIэщ, куэдым дэIэпыкъуэгъу яхуохъу.

22.05.2018, 12:34 - Статья

 Адыгэ лъэпкъым лъа­п­сэрыхыр къытхуэзыхьа, лIэщIыгъуэкIэ екIуэкIа Урыс-Кавказ зауэм зи гуащIи зи гъащIи щымысхьу лъэпкъ щхьэхуитыныгъэм щIэзэуа дзэпщ лIыхъужь куэдым я гъащIэм и къекIуэкIыкIар ди нобэм зэфIагъэувэжащ. 

22.05.2018, 12:29 - Статья

 1939 гъэм адыгэ тхыдэдж, бзэ щIэныгъэлI, юрист, политик цIэ­рыIуэ Намитокъуэ Айтэч и IэдакъэщIэкIыу франджыбзэкIэ дунейм къытехьауэ щытащ «Адыгэхэм я къэхъукIэр» тхылъыр. Куржы республикэм и щыхьэр Тбилиси щылажьэ «Адыгэ щэнхабзэ IуэхущIапIэм» и жэрдэмкIэ зи гугъу тщIы тхылъыр урысыбзэкIэ къыдэкIащ.

22.05.2018, 12:12 - Статья

 ЛIыхъужъ цIэрыIоу, Кавказ заом илъэхъан адыгэмэ яшъхьафитыныгъэ фэбэнэгъэ ШэрэлIыкъо Тыгъужъыкъо Къызбэч исаугъэт мэлылъфэгъум и 28-м Афыпсыпэ къыщызэIуахыгъ.

22.05.2018, 12:07 - Статья

 Щикъухьащ дунеижьым ди адыгэр! Мы псалъэхэращ япэу си гум къэкIыр хамэ къэрал щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм сарихьэлIа иужь. Ди лъэпкъыр дунеижьым и дурэшхэм ди­къухьащ Урыс-Кавказ зауэм, хамэ къэралхэм игуэша ­хъуащ.

22.05.2018, 11:49 - Статья

 Хамэ къэралхэм щыпсэу ди лъэп­къэгъухэм «адыгэ Iуэхур» къэ­ра­лыгъуэ утыку ихьауэ, Урыс-Кавказ зауэм политикэ, тхыдэ, хабзэ, цIыхугъэ я лъэныкъуэкIэ хуэфащэ цIэр игъуэтыжын хуейуэ къагъэув куэд щIауэ. 

Последнее


Гулъытэм хохъуэ

 КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Марат щIэуэ яухуа Перинатальнэ центрым и лэжьыгъэр зэрекIуэкIым зыщигъэгъуэзащ. Ар къызэрызэIуахрэ абы дунейм къыщытехьащ сабий 562-рэ. А бжыгъэм къегъэлъагъуэ зэры­лажьэрэ мазитI фIэкIа мыхъуа IуэхущIапIэм республикэм и цIы­хубзхэм фIагъ лъагэ зиIэ медицинэ Iуэхутхьэбзэхэр зэрыщагъуэтыр.

Япэ игъэщыпхъэ къалэныщIэхэр куэд дыдэ мэхъу

 Урысей МЧС-м и IуэхущIапIэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм къип­щы­тэжащ блэкIа илъэсым зэфIигъэкIа лэ­жьыгъэр, дызыхыхьа 2018 гъэм япэ игъэщыпхъэ  къалэ­ны­щIэхэр иубзыхуащ. Абы теухуа зэIущIэр Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм  щекIуэкIащ.

«Адыгэ псалъэм» и щIэджыкIакIуэхэм захудогъазэ

 Иужьрей махуэхэм редакцэм цIыху куэд къы­зэрыпсалъэм кърикIуащ мы тхыгъэр. ПщIэ зы­хуэтщI ди щIэ­джы­кIакIуэхэ, фэ фыщIоупщIэ газетыр махуэ къэс ныщIыфхуа­мыхьым и щхьэусыгъуэм. Абы и жэ­уапыр мыращ - мы илъэсым ди газетыр тхьэмахуэм щэ къыдэкIыну аращ икIи къэхъуам ди зэран хэлъкъым.

Гъуэгухэм я фIагъымрэ шынагъуэншагъэмрэ

 КъБР-м и Парламентым ПромышленностымкIэ, транспортымкIэ, связымрэ гъуэгу IэнатIэмкIэ и комитетым иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и автомобиль гъуэгу­хэр зыхуей зэрыхуагъазэм теухуа зэ­IущIэ.

Тхьэзэплъ Хьэсэн ягъэлъапIэ

 УФ-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и дамыгъэ нэхъыщхьэр - Урысейм и литературэ саугъэт иныр - зыхуагъэфэщахэм щIы­шы­лэм и 5-м Москва щра­тыжащ. АбыкIэ ягъэпажэ литературэм зэфIэкI ­лъагэ щызиIэ усакIуэ, тха­кIуэ, драматург нэхъыфIхэр.

ХьэблэщIэр яубзыху

 Налшык и щIыпIэ самоуправленэм и Советым щытепсэлъыхьащ «Дубки» хьэ­блэм и Iэгъуэблагъэм щыIэ щIы IэнэщIхэр къы­зэрагъэсэбэпыну щIыкIэм.

Пятигорск къалэм щекIуэкIащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэм и деж щылажьэ Советым и зэIущIэ. Абы хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков А. ТI.

 Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Белавенцев О. Е. и деж щылажьэ Советым Пятигорск къалэм щригъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ 2018 гъэм Урысейм и Президентыр хэхыным зыщыхуагъэхьэзырымрэ ар щекIуэкIкIэ шынагъуэншагъэ къызэгъэпэщыным пы­щIа Iуэхухэм, апхуэдэу Урысей Федерацэм и субъекту Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым хиубыдэхэм УФ-м Лъэпкъ шына­гъуэншагъэмкIэ и стратегиер пхыгъэ­кIы­нымкIэ Комплекс планыр зэрыщагъэзащIэм. ЗэIущIэм хэтащ икIи къы­щыпсэлъащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Му­суков А. ТI.

Мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхухэм щытопсэлъыхь

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий IущIащ Урысей Федерацэм и Лъэпкъ гвардием и дзэхэм я федеральнэ ­къулыкъущIапIэм и унафэ­щIым и япэ къуэдзэ - УФ-м и Лъэпкъ гвардием и дзэхэм я командующэ нэхъыщхьэ, генерал-полковник Меликов Сергей, Урысей гвардием и дзэхэу Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэм щыIэхэм я командующэм и къалэнхэр пIалъэкIэ игъэзэщIэну Корнюшкин Сергей зэрагъэувым къыхэкIыу республикэм къэкIуауэ щы­Iэм.

Зэманым фагъуэ имыщIыф лэжьыгъэхэр

 ЩIышылэм и 16-м Су­рэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейр щIэращIэт, цIыху­хэр щыпэкIурт. Абы къы­щызэIуахырт КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI Абей Вик­тор и гъэлъэгъуэныгъэ.

Дыщэ щIэин. Шэрджэс тхакIуэ Ахъмэт Мухьэдин къызэралъхурэ илъэси 100 ирокъу

 Шэрджэс лъэпкъым и тхакIуэ цIэрыIуэхэм ящыщщ Ахъмэт Мухьэдин Хьуд и къуэр. Ар яхэтщ нэхъ пасэу тхэн щIэзыдзахэм. 1917 гъэм Мухьэдин къыщалъхуащ КъШР-м хыхьэ Зеи­къуэ къуажэм( ХьэтIохъущыкъуей), ауэ и са­биигъуэр щигъэкIуар Куэш-Хьэблэ жылэращ. Ар къыщыхъуа щIыпIэ дахэхэм куэдкIэ я фIыгъэу къалъытэ тхакIуэ зэрыхъуар. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS