09.08.2018, 12:45 - Статья

 ФIыуэ слъагъу усакIуэм къыфIэсхьэхуа псалъитI-щым­кIэ къэIуэта хъунут зи гугъу фхуэсщIыну бзылъхугъэм и дунейр. Псалъащхьэм къыпызмыщэххэу сызэтеувыIэнрэ-тIэ, жыхуэсIэщ! Армырмэ, макъ жьгъей къарууншэхэм сахилъэхъэнщи, гуп­сысэ хъуаскIи схунэхьэсынкъым …

09.08.2018, 12:39 - Статья

 Куэд­рэ къохъу медицинэм и лэжьакIуэхэм ди гъащIэр, ди псэр щаIэщIэлъ. Узыр къызэIэ цIыхум дэIэпыкъуныр абыхэм я къалэну щытми, сыт хуэдэ лэжьыгъэми хуэ­дэу, абыи Iуэху зехьэкIэ зэмылIэужьыгъуэ, гъэзэ­щIэкIэ куэд иIэщ.

09.08.2018, 12:33 - Статья

 Абы ущригъусэм деж узыхуэсакъыж зэпытщ - уощIэ ар зэрыцIыху къабзэр, зэ­рыгумащIэр, фэрыщIагъ лъэпкъ зэ­ры­хэмылъыр. А фIагъхэр уэри къыбдилъагъун хуейщ абы - арыншамэ пщIэ къып­хуищIынукъым, псэлъэгъуи къыбдэхъунукъым. 

09.08.2018, 12:28 - Статья

 «Уафэ нэзым и лъагагъыр узэреплъым елъытащ», - жиIэгъащ лIы Iущ гуэрым. ЩIэ­ныгъэм зи лъагъуэ щыхэзыша дэтхэнэ цIыху пэрытми и гуп­сысэр лъагэщ, гъэщIэгъуэнщ, и Iуэху еп­лъыкIэхэми удахьэх. Ди лъэпкъым апхуэдэ цIыху щэджащэ куэд диIэщ. Абыхэм ящыщщ Бекъул Хьэбас Мухьэмэд и къуэр, щIэныгъэлIыр, егъэджакIуэр, хэкупсэ нэ­сыр.

09.08.2018, 12:21 - Статья

 Лъэпкъ зэгурыIуэныгъэр, зэныбжьэгъугъэр гъэбыдэным хуэгъэп­сауэ Волонтёрым и илъэсым ирагъэжьа «Маяки дружбы» проектым хэтхэр иджыблагъэ ди республикэм щыхьэщIащ.

09.08.2018, 11:45 - Статья

КъБР-м и Правительствэм и Унэм ­дыгъуасэ щекIуэкIа зэIущIэм Iуэхугъуэ 17-м щыхэплъащ.

09.08.2018, 11:19 - Статья

 Мы проектым хиубыдэ Iуэхухэр мы ­зэманым щокIуэкI Центральнэ, При­волжскэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округхэм. Абы хэтщ Урысейм и щIыналъэхэм, ди гъунэгъу къэралхэм ящыщу 20-м къикIа щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ.

09.08.2018, 11:16 - Статья

 Урысей Федерацэм граждан зыхъу­мэжыныгъэм и IуэхухэмкIэ, къызэ­рымыкIуэ щытыкIэхэмкIэ, къэхъуа гузэвэгъуэхэм я лъэужьхэр гъэкIуэ­дыжынымкIэ и министр Зиничев Евгенийрэ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников Александррэ махуитI япэкIэ кхъухьлъатэкIэ къыщалъэтыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыналъэм щыщу псыдзэхэм нэх

Последнее


Ар Iэпэдэгъэлэл пщIы хъунукъым

 Республикэм и ветеринар IэнатIэм и къалэн нэхъыщ­хьэр Iэщымрэ къуалэхэмрэ къапкърыкI уз зэ­ры­цIалэхэм КъБР-м и щIыналъэр, цIыхухэр щахъумэнырщ, фIагъышхуэ зиIэ IэщхэкIхэмрэ гъэшхэкIхэмрэ къэлэ­жьынырщ.

Европэм щыпсэу адыгэхэм я деж

 Европэм щыпсэу адыгэхэм я щэнхабзэ федерацэм илъэс къэс зэхуишэс щэнхабзэ зэхы­хьэшхуэр иджыблагъэ Остер­дамме жылэм щызэхэтащ. Абы ирагъэхьэлIэри, ирагъэблэгъащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Гъэ­зэщIакIуэ гупым хэтхэр икIи зи чэзу зэIущIэр европэ адыгэхэм я деж щекIуэкIащ. 
 Остердамме къеблэгъат Европэ къэралхэм щыIэ шэрджэс лъэпкъ зэгухьэныгъэхэм я лIы­кIуэхэр, Тыркум, Сирием, Иорданием, Израилым, Къэбэрдей-­Балъкъэр, Адыгэ, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм, Крас­нодар щIыналъэ Хасэхэм я уна­фэщIхэмрэ абыхэм хэтхэмрэ. 

Мы махуэхэм

Мэлыжьыхьым и 10, гъубж

Архитектор нэхъыщхьэ къулыкъущIэ щыIэнущ

 КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иджыблагъэ иригъэ­кIуэкIащ зи чэзу зэIущIэ.

«Студент гъатхэ-2018» зэпеуэм щIедзэ

 Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и студент нэхъ зэчиифIэхэр, щIы­кIа­фIэхэр, утыкугъэбжьыфIэхэр хэтынущ илъэс къэс къызэрагъэпэщ «Студент гъатхэ» фестивалым. Дыгъуасэ щIи­дзащ фестивалым зи зэфIэкI щызыгъэ­лъэгъуэну хуит ящIыну гупхэр къыщыхах зэпеуэхэр. Ахэр махуиплIкIэ екIуэ­кIынущ.

Урысейм и тенджыз флотым и ныпыр дыгъуасэ щаIэтащ «Эльбрус» кхъухьым. Абы и щIыхькIэ Североморск къалэм щекIуэкIа гуфIэгъуэм хэтащ икIи къыщыпсэлъащ КIуэкIуэ Юрий

 Североморск къалэм дыгъуасэ ще­кIуэкIащ тылыр къызэгъэпэщынымкIэ IэнатIэм хиубыдэ «Эльбрус» кхъу­хьым къэралым и тенджыз флотым и ныпыр зэрыщаIэтам теухуа гуфIэгъуэ. Абы ирихьэлIащ Урысейм зыхъу­мэжыныгъэмкIэ и министрым и къуэ­дзэ, армэм и генерал Булгаков Д.В., ­Ищхъэрэ флотым и командующэ ад­мирал Евменов Н. А., Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А., Мурманскэ областым и губернатор Ковтун М. В. сымэ.

Ебгъуанэ зэIущIэращ къыщыхагъэщIэфар

СКА (Дон Iус Ростов) - «Спартак-Налшык» (Налшык) - 1:0 (0:0). Батайск. «Локомотив» стадион. Мэлыжьыхьым и 4-м. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.
Судьяхэр Костевич (Курск), Селезнёв (Воронеж), Мирошник (Ставрополь). 
«Спартак-Налшык: Щоджэн, Лелюкаев, Тебэрды, Ольмезов, Газаев (КIэдыкъуей, 66), Мэшыкъуэ, Михайлов (Дэхъу, 81), Шаваев, Каркаев (Белоусов, 85), Машэжь ­(Къурмэн, 83), Бацэ.
СКА: Афанасьев, Рябоконь, Фёдоров (Ермаков, 64), ­Борисов, Мироник, Гаранжэ, Гыстаров, Клышэ (Наполов, 72), Гусейнов (Гребенюков, 90), Демидэ (Чернышов, 46), ­Бабаев (Боков, 62).

Налшык щызэхуос

 Налшык дэт къалэ клиникэ сымаджэщ №2-м иджыблагъэ щекIуэкIащ «Университетская клиника» медицинэ щIэныгъэ-практикэ конференц. Ар къы­зэрагъэпэщащ КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм, Евдокимовым и цIэр зэрихьэу Москва дэт меди­ко-­сто­матологие къэрал университетым, а еджапIэм и Клиникэ медицинэ центрым. 

Лъэбакъуэ мини 10

 Мэлыжьыхьым и 7-м, Узыншагъэм и дунейпсо ­махуэм, Налшык щекIуэкIынущ «Узыншагъэм ухуэ­зышэ лъэбакъуэ мини 10» Iуэхугъуэр. Ар хуэгъэзащ цIыхухэр я щытыкIэм кIэлъы­плъы­жыным гулъытэ хуегъэщIыным.

Бырхьэм Анатолэ: Дохутырым и псалъэхэм къаруушхуэ хэлъщ

 Къэбэрдей-Балъкъэ­рым щIыхь зиIэ и доху­тыр, медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат, категорие нэхъыщхьэ зиIэ Бырхьэм Анатолэ илъэс 50-м щIигъуауэ и IэщIагъэм хуэпэжу мэлажьэ. А зэманым къриубыдэу, шэч хэмылъу, ар цIыху куэдым сэбэп яхуэхъуащ, гукъы­дэжрэ дэрэжэгъуэрэ яIэу гъащIэм хигъэплъэжащ. Бырхьэмыр зыцIыхухэм зэрыжаIэмкIэ, къэхъуа­къым абы IуэхукIэ бгъэ­дыхьа щигъэщIэхъуа: зэрыхузэфIэкIкIэ дэтхэ­нэми доIэпыкъу, нэхъы­щхьэращи, дохутырым хэлъын хуей хьэлыфI псори абы дыболъагъу.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS