19.04.2018, 13:01 - Статья

 Налшык дэт «Легион» тренажер пэшым тхьэмахуэ блэкIам щызэхэтащ ныбжьыщIэхэмрэ щIалэгъуалэ­хэмрэ (1997 - 2003 гъэхэм къалъхуахэр) мас-рестлингымкIэ я республикэпсо зэхьэзэхуэ. Я хьэлъагъ елъытауэ гуэша гупипщIым щызэхьэзэхуащ спорт­смени 100-м нэблагъэ.

19.04.2018, 12:57 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щыхьэр Налшык къалэм гъатхэпэм и 23 - 26-хэм щекIуэкIащ «Налшык насыпым и дамыгъэщ» зыфIаща, макъамэмрэ къафэмкIэ етхуанэ дунейпсо зэпеуэр.

19.04.2018, 12:53 - Статья

 «Илъэсым и егъэджакIуэ нэхъыфI-2018» урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэм щIэныгъэ гуэдзэн етынымкIэ егъэджакIуэ ­нэхъыфIу къыщалъытащ Нал­­­шык къалэм Сабий, ныб­жьыщIэ творчествэмкIэ и центрым и лэжьакIуэ Щоджэн СэIихьэт. 

19.04.2018, 12:49 - Статья

 Тхыдэдж, этнограф КIыщ Хьэзрэталий «IэпщIэлъапщIэ» гуп­жьейр 1984 гъэм щигъэлажьэм, МэзщIэкIуасэхэ япхъухэу Мари­неттэрэ (Дагъырхэ я нысэщ) Джульеттэрэ (Шэт) абы и деж зыща­гъасэрт. КIыщыр а зэманым щIэхъуэпсырт дыщэидэ лъэпкъ Iэ­щIагъэр къигъэщIэрэщIэжыну.

19.04.2018, 11:55 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэрым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм иубзыхуа «Анэдэлъхубзэм и мазэ» лэжьыгъэм ипкъ иткIэ, ди республикэм и щIыналъэхэм, къалэхэм щрагъэкIуэкI абы теухуа зэхыхьэхэр. Гукъинэжу икIи щIэщыгъуэу махуэшхуэ щызэхэтащ Аруан щIыналъэми. 

19.04.2018, 11:19 - Статья

 Хабзэ хъуауэ, Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал мэкъумэш университетым гъэ къэс ирегъэкIуэкI «Илъэсым и студент нэхъыфI»  зэпеуэ.

19.04.2018, 11:16 - Статья

Лэскэн ЕтIуанэ къуажэм къыщалъхуа Уэркъуасэ Хьэзрэт псэужамэ, мы гъэм илъэси 100 ирикъунут. 

19.04.2018, 10:50 - Статья

 «Генералхэм я жэщ» - аращ зэреджэр Къандур ­Му­хьэдин и романыщIэ иджыблагъэ дунейм къыте­хьам. Ар теухуащ 2016 гъэм Тырку къэралыгъуэм ­Гюлен Фейтуллах къыщигъэхъуну зыхэта къэрал ­къаугъэм. 

Последнее


IуэрыIуатэр нобэми зэхуахьэсыж

 Иджыблагъэ къыдэкIащ филологие щIэныгъэхэм я кандидат, Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Адыгейм и институтым и этнологие къудамэм и щIэныгъэ лэжьакIуэ Пащты (Мыжей) Мадинэ зэхигъэувэу пэублэ пса­лъи зыхуищIа «Анэдолэ ады­гэ­м я культурэ» тхылъыр. Абы ­ихуащ хэхэс адыгэхэм фIыуэ яцIыху, IуэрыIуатэр зэхуэзыхьэ­сыжу къе­кIуэкIа Щоджэн Алий (1922 - 2016) къиIуэтэжа хъыбархэр, гъыбзэхэр, шыпсэхэр, уэрэдхэр, хъуэ­хъу­хэр, хъуэ­­рыбзэ­хэр, пса­лъэжь­хэр, лъэпкъ хабзэ­хэр, гукъэ­кIыжхэр, нэгъуэщIхэри. 

ЗэфIагъэкIахэр къыщапщытэж

 КъБР-м и Правительствэм ды­гъэгъазэм и 20-м щызэхэтащ Са­бийхэм я сэбэп зыхэлъ республикэ стратегиер 2012-2017 гъэхэм гъэ­зэщIэнымкIэ советым и иужь­рей зэIущIэр. Ар иригъэ­кIуэ­кIащ ­КъБР-м и Правительствэм и Уна­фэщI Мусуков Алий. 

Къэралпсо зэпеуэм къыщыхэжаныкIахэр ягъэлъапIэ

 КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэ­ныгъэмрэ щIалэгъуалэм я Iуэху­хэмкIэ и министерствэм щагъэ­лъэпIащ зи узыншагъэм сэкъат иIэхэм я «Абилимпикс» зэпеуэм, Моск­ва щекIуэкIам, хэтахэр. Зыхуеджэ IэщIагъэмкIэ иджыкIэ зрагъэгъуэта Iэзагъыр щагъэлъэгъуа зэпеуэу ­УФ-м и щIыналъэ 75-м я лIыкIуэхэр зыхэтам Къэбэрдей-Балъкъэрым икIа гупым 3-нэ увыпIэр къыщахьащ. 

ЩэкIуэныр мардэм тетыпхъэщ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щакIуэ хозяйствэхэм зэры­заужьым, я Iуэху зыIутымрэ къапэщылъ къалэнхэмрэ щыхэплъа зэхыхьэр иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Парламентым Мэкъумэш политикэмкIэ, экологиемкIэ, щIыуэпсым и хъугъуэфIыгъуэхэр къэгъэ­сэ­бэ­пынымрэ щIы зэхущыты­кIэ­хэмкIэ и комитетым и тхьэмадэ Мокаев Камал. 

Пщащэхэм я нэхъыфIхэр

 «Адыгэ пщащэ-2017» республикэпсо зэпеуэр Кэнжэ ЩэнхабзэмкIэ и унэм ма­хуэку кIуам щекIуэкIащ. Ар къызэрагъэпэщащ Дунейпсо, Къэбэрдей Адыгэ Хасэхэм, Урысейм ис адыгэхэм я лъэпкъ щэнхабзэ автономием, Налшык къалэ администрацэм ЩэнхабзэмкIэ и къудамэм, Кэнжэ ЩэнхабзэмкIэ и унэм, «Адыгэ псалъэ» газетым и редакцэм. 

ЯхузэфIэкIамрэ къапэщылъымрэ

 КъБР-м и Парламентым и унэм ды­гъуасэ щекIуэкIащ КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и IX пленарнэ зэIущIэ. Ар теухуауэ щытащ 2017 гъэм IуэхущIапIэм зэфIигъэкIахэмрэ етIанэгъэ къыпэ­щылъ­хэмрэ. 

«Кавказкабель» заводым и щIыхуэхэр 2012 гъэ лъандэрэ зэтрихьащ. Предприятэр зыIэщIэлъхэм ар мылъку имыIэжу къагъэнащ»

 КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий Правительствэм и Унэм щахуэзащ «Кавказкабель» заводым и лIыкIуэхэм. Абы щекIуэкIа псалъэмакъым хиубыдэу предприятэм и генеральнэ директор Къармэ Хьэбас заводым и лэжьакIуэхэр зыщIэупщIахэм жэуап иритащ икIи быдэу жиIащ дызэрыт илъэсым и фокIадэ мазэм лэжьапщIэмкIэ хуэзэ щIыхуэр зы махуэм къриу­быдэу зэрапшыныжынур.

Я нэIэ зытет Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэр яубзыху

 КъБР-м и Правительст­вэм и УнафэщI Мусуков Алий иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ Iуэхугъуэ 20-м щIигъум щыхэплъа зи чэзу зэIущIэ.

Курп Ищхъэрэ къуажэдэсхэр щIэгуфIа ухуэныгъэ

 Тэрч районым щыщ Курп Ищхъэрэ ­къуажэм гуфIэгъуэ зэхыхьэ къы­щы­зэрагъэпэщащ «Къуажэ щIыналъэхэм зэпIэзэрыту зегъэужьыныр» федеральнэ программэ хэхам хиубыдэу ящIа фельдшер-акушер пунктыр къызэ­ры­зэIуахам теухуауэ.

Псейм и щэхухэр

 Мы махуэхэм Налшык къыщызэIуахащ ИлъэсыщIэ псейхэр щащэну бэзэрхэр. Ахэр 8 мэхъу.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS