19.07.2018, 14:48 - Статья

 Таганрог къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ тэмэму зэхэзымыххэм тхэквондомкIэ я Урысейпсо чемпионат. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм къикIа спортсмени 150-м нэблагъэ. 

19.07.2018, 14:42 - Статья

 Ди лъахэгъу сурэтыщI-модельер ТIажь Альбинэ и фондым къыхилъхьэри, УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэр, Лъэпкъхэм  я унэу Мэзкуу дэтыр, Урысейм и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэр я щIэгъэ­къуэну Кърымым ще­кIуэкIащ «Нартхэм я ­фIы­гъуэхэр» Х дунейпсо са­­бий-ныбжьыщIэ зэпе­уэ-фестивалыр. 

19.07.2018, 14:35 - Статья

 Газетхэми телеканалхэми къаIэт хъуащ бжьэхэм я Iуэхур зыIутыр. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, абы теухуауэ щIэныгъэлIхэм жаIэр зэтохуэ, щыпсэу къэрал, континент емылъытауэ.
 Иужьрей илъэсипщIым Урысейм процент 40-кIэ нэхъ мащIэ щыхъуащ бжьэхэм я бжыгъэр. Ар «Высшая школа экономики» инс­титутым игъэбелджыла бжыгъэщи, шэч къытедмыхьэми хъуну къыщIэкIынщ.

19.07.2018, 12:58 - Статья

 Дыгулыбгъуей къуажэм тхыдэ гъэщIэгъуэн иIэщ. Абы увыпIэ щхьэхуэ щызыубыдхэм ящыщщ Къызбрун Iуащхьэхэр. 

19.07.2018, 12:54 - Статья
«ЩIалэ гуэр къоджэ», - къыщыжраIэм Къалмыкъ Хурирэт куэбжэм къыдэкIащ.
- Пщэдей сыхьэт 12-м Бахъсэн фысшэну си пщэ къралъхьащ. Уэрэ Кэцыбей Амыдэрэ «Зауэм и бынхэр» медалыр къыватынущ, - ар къыжриIэри, IуигъэзыкIыжащ къыIухьар.
19.07.2018, 12:47 - Статья

Жылагъуэм пщIэ щызиIэ унагъуэхэр иджыблагъэ щагъэ­лъэпIащ ­Бахъсэн щIыналъэм. 

19.07.2018, 12:33 - Статья

 Республикэ сабий клиникэ сымаджэщым псапащIэ IуэхукIэ щIэх-щIэхыурэ зыщIагъакъуэ зыхуэзэ­фIэкIхэм. Щхьэзакъуэ хьэрычэтыщIэ ХьэцIыкIу ­Аксанэ апхуэдэ IуэхукIэ нэхъапэми дэIэпыкъуэгъу ­хъуауэ щытащ. Иджыблагъэ дохутырхэм епсалъэри, сымаджэщым анестезиологиемрэ реанимацэмкIэ и къудамэм сом мин 400 и уасэ Iэмэпсымэ къахуищэ­хуащ.

19.07.2018, 12:27 - Статья

 Урысей МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм и унафэщI Надежин Михаил бэрежьей кIуам КъБР-м МафIэсым пэщIэтынымкIэ и къэрал IуэхущIапIэм и гупым яригъэцIыхуащ IэнатIэм и унафэщIым и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзэщIэну Токъуий Заудин ­Аслъэнбий и къуэр. 

Последнее


ЗэгурыIуэныгъэщIэм Iэ щIадз

 2018 гъэм гъатхэпэм и 5-м КъБР-м и Правительствэм и Унэм Iэ щыщIадзащ Къэ­бэрдей-Балъкъэрым щыIэ  УФСИН-мрэ ЦIыхум и хуитыныгъэ­хэм­кIэ уполномоченнэу ­КъБР-м щы­Iэмрэ зэрызэ­дэ­лэ­жьэ­нум теухуа зэгу­ры­Iуэ­ны­гъэ­м. Фигу къэдгъэ­кIы­жын­щи, япэ зэгуры­Iуэ­ны­гъэм Iэ щIадзауэ щытащ 2008 гъэм. Хабзэм игъуэта зэхъуэкIыныгъэхэр, жыла­гъуэ зэгу­хьэныгъэхэм цIы­ху­хэм тезыр щапшын щIы­пIэхэм я нэIэ зэрытетыр къа­лъытэри, ЦIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ упол­но­мо­ченнэу КъБР-м щыIэм ­къыхилъхьащ я зэдэлэжьэ­ныгъэм  теухуа зэгу­­ры­Iуэныгъэр къа­гъэ­­щIэ­рэ­щIэжыну. 

Шагъдийм траухуэ

 Налшык Профсоюзхэм щэнхабзэмкIэ я унэм иджыблагъэ щагъэлъэ­гъуащ режиссёр, продюсер, сценарист цIэрыIуэ, Урысейм и Кинематографистхэм я зэгухьэныгъэм хэт Нэгъаплъэ Аскэрбий и «Шагди - опережающий полёт стрелы» фильмыр.

СурэтыщI Дыгъужь Мыхьмуд

 И щIыуэпс дахэмрэ кхъуей телъыджэхэмрэ я за­къуэкъым Адыгейр зэрыцIэрыIуэр. А псом йо­фIэ­кIыж абы и щхьэр лъагэу щIиIэтын и цIыхухэмкIэ бгъэдэлъ беягъыр.
 Псэужамэ мы махуэхэм зи ныбжьыр илъэс 80 ирикъуну сурэтыщI Iэзэ Дыгъужь Мыхьмуд ящыщщ лъэпкъ гъуазджэм зи цIэр дыщэ хьэрфкIэ хатхахэм. 

Былымгъуэт Оксанэ: Гугъуехьырщ ехъулIэныгъэм и щэхур

 Лъэпкъ фащэхэр дын зэ­рыщIидзэрэ куэд мыщIами, Былымгъуэт Оксанэ и IэпэIэсагъым щIэхыу и цIэр игъэIуащ. Адыгэ фащэ зыду Кавказ ­Ищхъэрэм ис дэрбзэр нэхъыфI­хэм ящыщщ пщащэр. Абы и щыхьэтщ илъэс зыбжанэ ипэкIэ ар зыхэта «Этно-Эрато» дунейпсо зэпеуэм «Кавказ Ищхъэрэм и фащэ нэхъыфI» Iыхьэм ещанэ увыпIэр къызэрыщыхуагъэ­фэщар. Абы иужькIэ Лъэпкъхэм я унэу Москва дэтым и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэрэ творческэ пшыхь екIурэ щыхуащIащ.

Анэ, анэшхуэ, шыпхъу гумащIэ

 Ди газетым илъэс куэд щIауэ и ныбжьэгъуфIхэм ящыщщ иджыблагъэ зи ныбжьыр илъэс бжыгъэ дахэ ирикъуа Хьэмыкъуэ Марие.

Мы махуэхэм

Гъатхэпэм и 20, гъубж

Щыхъуэпсэгъуэт Къэрэгъэш къуажэ

 Ди насыпщи, ди республикэм щымащIэкъым щызекIуэ хабзэмрэ нэмыс хэ­IэтыкIамкIэ, гъащIэм зэрехъулIэмкIэ адрейхэм ­къахэщ жылагъуэхэр. Шэч къы­тезмыхьэу, икIи згъэу­нэхуауэ жысIэфынущ ап­хуэдэхэм Прохладнэ райо­ным щыIэ Къэрэгъэш ­къуа­жэр зэрыхиубыдэр. Абы ар аргуэру къигъэлъэгъуащ Президент хэхыныгъэхэр щекIуэкIа гъатхэпэм и 18-м.

Сытым деж нэхъыжьхэр щыхъуахъуэр?

 Ди къэралым и щIыпIэ псоми хуэдэу, Урысей Федерацэм и Президент хэхыныгъэхэр Iэтауэ ще­кIуэкIащ Лэскэн районым хыхьэ Урыху (Къуэгъулъкъуей) къуажэм. Ар екIуу къызэрызэрагъэпэщам и нэщэнэ куэд хэплъагъуэрт Iуэхум. 

ЦIыху кIуапIэ ирехъу!

А махуэм дэ дыщыIащ Лэскэн щIыналъэм хыхьэ Хьэтуей къуажэм. ХэхакIуэ участкэ №77-р къы­щызэIуаха курыт еджа­пIэм дыщIохьэ. Дэ зыху­догъазэ хэхакIуэ комиссэм и унафэщI Лъакъуэдыгъу Станислав. 

Дей къуажэ щаубла хабзэфIыр

Ди къэралым и щIы­пIэ куэдым хуэдэу, Тэрч ­щIыналъэми Урысейм и Президентыр щыхах махуэр щагъэлъэпIащ. Псом хуэмыдэу къыхэзгъэщыну сыхуейт «Россия 24», «1 КБР», «Россия 1» (КъБР) телеканалхэм гулъытэ хэха зыхуащIа Дей къуажэм а Iуэхур зэрыщаIэтар.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS