09.08.2018, 12:45 - Статья

 ФIыуэ слъагъу усакIуэм къыфIэсхьэхуа псалъитI-щым­кIэ къэIуэта хъунут зи гугъу фхуэсщIыну бзылъхугъэм и дунейр. Псалъащхьэм къыпызмыщэххэу сызэтеувыIэнрэ-тIэ, жыхуэсIэщ! Армырмэ, макъ жьгъей къарууншэхэм сахилъэхъэнщи, гуп­сысэ хъуаскIи схунэхьэсынкъым …

09.08.2018, 12:39 - Статья

 Куэд­рэ къохъу медицинэм и лэжьакIуэхэм ди гъащIэр, ди псэр щаIэщIэлъ. Узыр къызэIэ цIыхум дэIэпыкъуныр абыхэм я къалэну щытми, сыт хуэдэ лэжьыгъэми хуэ­дэу, абыи Iуэху зехьэкIэ зэмылIэужьыгъуэ, гъэзэ­щIэкIэ куэд иIэщ.

09.08.2018, 12:33 - Статья

 Абы ущригъусэм деж узыхуэсакъыж зэпытщ - уощIэ ар зэрыцIыху къабзэр, зэ­рыгумащIэр, фэрыщIагъ лъэпкъ зэ­ры­хэмылъыр. А фIагъхэр уэри къыбдилъагъун хуейщ абы - арыншамэ пщIэ къып­хуищIынукъым, псэлъэгъуи къыбдэхъунукъым. 

09.08.2018, 12:28 - Статья

 «Уафэ нэзым и лъагагъыр узэреплъым елъытащ», - жиIэгъащ лIы Iущ гуэрым. ЩIэ­ныгъэм зи лъагъуэ щыхэзыша дэтхэнэ цIыху пэрытми и гуп­сысэр лъагэщ, гъэщIэгъуэнщ, и Iуэху еп­лъыкIэхэми удахьэх. Ди лъэпкъым апхуэдэ цIыху щэджащэ куэд диIэщ. Абыхэм ящыщщ Бекъул Хьэбас Мухьэмэд и къуэр, щIэныгъэлIыр, егъэджакIуэр, хэкупсэ нэ­сыр.

09.08.2018, 12:21 - Статья

 Лъэпкъ зэгурыIуэныгъэр, зэныбжьэгъугъэр гъэбыдэным хуэгъэп­сауэ Волонтёрым и илъэсым ирагъэжьа «Маяки дружбы» проектым хэтхэр иджыблагъэ ди республикэм щыхьэщIащ.

09.08.2018, 11:45 - Статья

КъБР-м и Правительствэм и Унэм ­дыгъуасэ щекIуэкIа зэIущIэм Iуэхугъуэ 17-м щыхэплъащ.

09.08.2018, 11:19 - Статья

 Мы проектым хиубыдэ Iуэхухэр мы ­зэманым щокIуэкI Центральнэ, При­волжскэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округхэм. Абы хэтщ Урысейм и щIыналъэхэм, ди гъунэгъу къэралхэм ящыщу 20-м къикIа щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ.

09.08.2018, 11:16 - Статья

 Урысей Федерацэм граждан зыхъу­мэжыныгъэм и IуэхухэмкIэ, къызэ­рымыкIуэ щытыкIэхэмкIэ, къэхъуа гузэвэгъуэхэм я лъэужьхэр гъэкIуэ­дыжынымкIэ и министр Зиничев Евгенийрэ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников Александррэ махуитI япэкIэ кхъухьлъатэкIэ къыщалъэтыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыналъэм щыщу псыдзэхэм нэх

Последнее


Ди лъэпкъэгъухэм я щIэблэр ди хьэщIэщ

 Тырку, Иордание, Израиль къэралы­гъуэхэм, Мэздэгу щIыналъэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я щIэблэхэр щызэхаша гъэмахуэ зыгъэпсэхупIэм шыщхьэуIум и 7-м яхуе­блэгъащ Къэбэрдей Адыгэ Ха­сэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Му­хьэ­мэд.

Адыгэ щIалэхэр Европэм щытокIуэ

 ШыщхьэуIум и 4 - 5 махуэхэм Италием и къалащхьэ Рим щекIуэкIащ ­бэнэкIэ хуитымкIэ Европэм и щIалэгъуалэ чемпионат. Адыгэ щIалэхэм абы дыщэ медалхэр къыщахьащ.
 Килограмм 74-м нэс зи хьэлъагъ Шокъум Ахьмэд шэч лъэпкъ къызы­тумы­хьэн текIуэныгъэхэр и хьэрхуэрэгъу псоми къафIихьащ. Финалым ар щыIущIащ Болгарием щыщ Джемал Рушен Алий. Зэ­пэщIэтыныгъэр гуащIэу щытащ, ауэ абыи адыгэ щIалэр щынэхъ лъэщащ икIи Европэм и чемпион хъуащ.

Китайм и лIыкIуэр хэту Iуащхьэмахуэ лъапэ щрагъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ ди щIыналъэм адэкIи туризмэм зыщегъэужьыным пыщIа Iуэхухэм

 Иджыблагъэ Iуащхьэмахуэ лъапэ туризмэм зыщегъэужьыным теухуауэ ира­гъэкIуэкIа зэIущIэм хэтащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников А. А., КНР-м и лIы­кIуэу УФ-м щыIэ Хуэй Ли, Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым Феде­рацэмкIэ и Советым и УнафэщIым и ­къуэдзэ Умаханов И. М.-С., КъБР-м и ­Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. сымэ. Ахэр тепсэлъыхьащ ди республикэм туриз­мэм дяпэкIи зыщегъэужьынымкIэ хэ­кIы­пIэхэм.

Темыркъан Юрий и илъэс

 Зыми емыщхь дирижёр щэджащэ Темыркъан Юрий СССР-м, РСФСР-м, КъБР-м я цIыхубэ артистщ, Совет Союзым, РСФСР-м, Урысей Федерацэм я Къэрал сау­гъэтхэм я лауреатщ. Ар Санкт-Петербург дэт къэрал филармонием и академие симфоние оркестрым и художественнэ унафэщIщ икIи и дирижёр нэхъыщхьэщ.

Адыгэхэр зыIууэ гугъуехьхэр мащIэкъым

 Ди газетым зэрытетащи, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Адыгейм, Къэрэшей-Шэрджэсым къы­щыдэкI «Адыгэ псалъэ», «Адыгэ макъ», «Черкес хэку»  газетхэм я ре­дактор нэхъыщхьэхэмрэ журналистхэмрэ я зи чэзу зэIущIэр Черкесск къалэм щекIуэкIащ. ЗэIущIэм хэтащ адыгэ газетищым я редактор нэхъыщхьэхэу ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, Дербэ Тимур, Абидокъуэ Лусанэ.

ЗэчиифIэ Щауэжь Нарт

 ЩIэх-щIэхыурэ щыгъуазэ фыхуэтщI хабзэщ Щамым (Сирием) къикIыжа ди лъэпкъэгъухэм я псэукIэм. Ди гуапэ зэрыхъущи, абыхэм цIыху гъэщIэгъуэнхэр куэду яхэтщ. Апхуэдэщ Щамым щалъхуами, адыгэ щэн­хабзэр, гъуазджэр зи лъым, зи гум, зи псэм хэт Щауэжь Нарт. 
 Нарт «человек-оркестр» зыхужаIэхэм ящыщщ. Щауэжьыр зыхуэмыIэрыхуэ макъа-мэ Iэмэпсымэ гъуэтыгъуейщ. Пшынэ, шы­кIэп­шынэ, Iэпэпшынэ, накъырэ, къамыл, кларнет жыпIэн - дэтхэнэри Нарт егъэбзэрабзэ. Нэхъ гъэ­щIэгъуэныжыр аращи, зи гугъу тщIа Iэ­мэпсымэхэм я нэхъыбэр Нарт езым и IэкIэ ищIыж хабзэщ. 

Хэкужьым щIыхуэ къытенэркъым

 Щамым къикIыжу Хэкум къэзыгъэзэжахэм яхьэлIа лъэпощхьэпор мащIэкъым. Ауэ узыгъэгужьейуэ зэфIумыхыфынуи щыткъым. Псоми езым ехьэлIа кIуапIэрэ Iэмалрэ яIэжщ. Арами, дызэмыупщIыжу къанэркъым: «Сыт мы Iуэхум щы­нэхъыщхьэу къэплъытэ хъунур?» 
Абы и жэуапым дыщолъыхъуэ Къэрэ­шей-Шэрджэсым къихьэжауэ щыта ди лъэп­къэгъухэм я нэхъыбэр здекIуэлIа, илъэс бжыгъэкIэ зи нэIэ щIэта Али-Бэр­дыкъуэ ­(Хьэ­гъундыкъуей) къуажэм. Абы и Iэтащхьэ Иуан Руслан ди псэлъэгъущ.

Гуащэхэр езыхэм яд

 Волонтёрхэм я илъэсым и кIуэцIкIэ ирагъэкIуэкI Iуэхухэм ящыщ зыуэ щытащ зыгъэпсэхугъуэ зэманым ирихьэлIэу Къулъкъужын ­Ищхъэрэ къуажэм и курыт еджапIэ №4-м и деж къыщызэрагъэпэ­ща гуащэ театрыр. Сабийхэр яфIэгъэщIэгъуэну еплъащ районым и во­лонтёрхэмрэ спектаклым хэтыну гупыж зыщIахэмрэ зэрызыкъагъэ­лъэ­гъуам. 

Мы махуэхэм

ШыщхьэуIум и 4, щэбэт

Iэщэ зиIэхэм ящIэн папщIэ

 Урысей гвардием и Управленэу КъБР-м щыIэм Лицензэ зыт, лэжьэну хуит зыщI и центрым цIыхухэм захуегъазэ абы хухэмыха щIыпIэм Iэщэр къыщамыгъэсэбэпыну.
 Фигу къыдогъэкIыж апхуэдэ хабзэр уэим зыщIыр УФ-м и хабзэм ипкъ иткIэ административнэ жэуапым зэрырашэлIэнур. Статьям къызэрыщыгъэлъэгъуамкIэ, административнэ къуэдыуэ сом мин 40-м къыщыщIэдзауэ мин 50-м нэс тралъхьэнущ, Iэщэмрэ абы и шэхэмрэ зэщIыгъуу къытрахынущ е Iэщэр къищэхуну икIи ихъумэну хуит ящIынукъым илъэсрэ ныкъуэм къыщыщIэ­дзауэ илъэсищ пIалъэм къриубыдэу. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS