22.02.2018, 16:19 - Статья

 Щапхъэу къалъытэ «Вагъуэ ­цIы­кIу» сабий къэфакIуэ ансамблым (художественнэ унафэщIыр КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и ­лэ­жьакIуэ Къурашэ Эдикщ) аргуэру зы текIуэныгъэ иIэщ. Нартан ­къуа­­жэм и щIэблэр щытекIуащ ­цIы­хубэ къафэхэмкIэ Шершнев ­Виктор и саугъэтыр къэхьыным ­теу­­хуауэ екIуэкIа зэпеуэм. 

22.02.2018, 16:07 - Статья

 Адыгэм зэрыжиIэщи, «Сабиигъуэ дахэр зы насыпщ, жьыщхьэ махуэ дахэр насыпищэщ».

22.02.2018, 16:01 - Статья

 Псом япэ жысIэнуращи, адыгэбзэкIэ къыдэкI газет закъуэр - «Адыгэ псалъэр» - пщIэ зыхуэсщI, фIыуэ слъагъу къыдэкIыгъуэхэм ящыщщ. СфIэфIщ ди бзэмкIэ тха тхылъхэми седжэн, лъэпкъ радиоми телевиденэми къыщызэрагъэпэщ адыгэ нэтынхэм седэIуэн, сеплъын. «Адыгэ псалъэм» ипэкIи тетащ си гъащIэ гъуэгуанэм щыщ гукъэкIыжхэр.

22.02.2018, 15:20 - Статья

 Советыдзэхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ мазаем и ­15-м илъэс 29-рэ ири­къуащ. А махуэм Бахъсэн къалэ, зауэлI-интернационалистхэм я фэеплъым деж, щекIуэкIащ Я къалэн ягъэзащIэу нэгъуэщI къэ­ралхэм щыхэкIуэдахэм я фэеплъ махуэм теухуа пэкIу. 

22.02.2018, 15:17 - Статья

 Корее Ипщэм и Пхёнчхан щIыпIэм щекIуэкI ХХIII ЩIымахуэ Олимп джэгухэм Урысейм щыщ атлетхэм дыгъуасэ медалитI къыщахьащ - аргуэру жэзрэ дыжьынрэ.

22.02.2018, 15:14 - Статья

 КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Маратрэ Шэджэм щIыналъэм и Iэтащхьэ ТекIушэ Артуррэ хэтащ район сымаджэщым щекIуэкIа зэIущIэм. 2017 гъэм абы и лэжьыгъам теп­сэлъыхьащ IуэхущIапIэм и ­дохутыр нэхъыщхьэ КIуэкIуэ Еленэ.

22.02.2018, 15:07 - Статья

 «ДыгъафIэ къалэ» ТворчествэмкIэ сабий академием иджыблагъэ щагъэлъэпIащ ди республикэм и студент, аспирант нэхъыфIхэр. Абыхэм ­иратащ КъБР-м и Iэтащхьэм къыбгъэдэкI стипендиехэр зэрыхуагъэувам щыхьэт те­хъуэ тхылъхэр. 

Последнее


Къанщауэ Гъур и хьэрыпыбзэ диуан

 Тыркум щыIэ Сельджук университетым и Iэдэб (литературэ) факультетым щалэжьа тхыгъэ къытIэрыхьащ. Ар ягъэ­хьэзыращ доцент, доктор Явуз Орханрэ доцент, доктор Кафэс Мэхьмудрэщ. Лэжьыгъэр икъукIэ гъэщIэгъуэнщ. 

ЩIыхь лъагэ

 Адыгэм къыщIэхъуэ щIалэгъуалэми, курыт ныбжьым итхэми щапхъэ зытрахыпхъэ нэхъыжьыфI, лъэпкъым ди жьантIэр тхуэзыгъэбжьыфIэ тхьэмадэ Iумахуэщ нобэ зи илъэс 90-р зыгъэлъапIэ Арэшыкъуэ Къан­щауэ.
 ГуащIафIэу, лъэужьыфIэу а гъуэгуанэ ­дахэр къы­зэ­зынэкIа лэжьакIуэшхуэм зэфIэкI ин ­хилъхьащ ди ­къуэш республикэм, Къэрэшей-Шэрджэсым, и мэкъу­мэш IэнатIэр къэIэтыным, ­зегъэужьыным, жылагъуэ Iуэху­хэр зыхуей хуэзэу дэгъэкIыным. 

ФIыщIэ жыг

 Адыгэхэм ягъэлъапIэу щытакъым къыщалъхуа я махуэр. Ауэ ди лъэхъэнэм ар гъащIэм къы­хыхьащ. ЗыкъомкIи фIыщ, гуа­пагъи зыхэлъщ илъэс куэдкIэ псэуа, IэнатIэ зэхуэмыдэхэм пэрыта цIыхур бгъэлъэ­пIэныр. 

Лъэхъэнэ иным и гъуджэ

 КъызэгъэпэщакIуэ гъуэ­зэджэ, жылагъуэ лэ­жьакIуэшхуэ Арэшыкъуэ Къанщауэ Мырзэбэч и ­къуэм и ныбжьыр илъэс 90 ирокъу. Абы и гъащIэр Къэрэшей-Шэрджэсым, адыгэ лъэпкъым къакIуа лъэхъэнэ иным и гъу­джэщ. Илъэс 15 фIэкIа мыхъуауэ лэжьэн щIи­дзэри, комсомол, парт IэнатIэхэм пэрытащ. «Хьэ­бэз» совхозышхуэм, Жьэкуэ, Алибэрдыкъуэ, Хьэ­бэз, Инжыдж-ЦIыкIу, Ел­бы­ргъэн къуажэхэр зыхиу­быдэм, илъэс 37-кIэ и уна­фэщIу щытащ. Пэжщ, иужькIэ «Елбыргъэн» совхозы­щIэм Инжыдж-ЦIыкIурэ Елбыргъэнрэ ­хагъэхьауэ щытащ.

Мы махуэхэм

Мазаем и 17, щэбэт

Я анэдэлъхубзэр, я блэкIар ящIэ

 АдыгэлI щэджащэ КъардэнгъущI Зырамыку къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъуам хуэгъэпса пшыхь иджыблагъэ щекIуэкIащ Налшык къалэ дэт курыт школ №25-м.Ар къызэрагъэпэщащ еджапIэм ­адыгэ­бзэмрэ литературэмрэ и егъэджакIуэхэм. 

ЕхъулIэныгъэхэм я илъэс

 УнэтIыныгъэ зыбжанэ зиIэ, районхэм зэдай сымаджэщым 2017 гъэм зэрылэжьам кърикIуахэр къыщапщытэж зэIущIэ щекIуэкIащ. Абы хэтащ КъБР-м узыншагъэр хъу­мэнымкIэ и министр Хъубий Марат, Аруан район администрацэм и Iэтащхьэ Куэшей Азэмэт, фIэкIыпIэ зимыIэ медицинэ страхованэмкIэ щIыналъэ фондым и унафэщIым и къуэдзэ Кульбаевэ Мадинэ.

Утыкур яубыд

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и мэ­къумэш-промышленнэ IэнатIэхэм я зэфIэкIым хэхъуэ зэпытщ. Нэры­лъагъуу мыбыхэм Урысейм и утыкур яубыд, ягъэхьэзыр фIэIугъэхэмрэ ерыскъыхэкIхэмрэ адрейхэм йофIэкI.

Хэхыныгъэхэм зыхуагъэхьэзыр

 Бахъсэн щIыпIэ администрацэм щекIуэкIащ Урысей Федерацэм и Президент хэхыныгъэхэм зыхуэгъэ­хьэзырыным теухуа зэIущIэ. Абы хэтащ щIыналъэм хыхьэ къуажэ­хэмрэ хэхакIуэ комиссэхэмрэ я Iэ­тащхьэхэр, щIыпIэ депутатхэр, ­район администрацэм къызэщIиу­быдэ ­къудамэхэм я унафэщIхэр.

Ди щIыналъэм и зэфIэкIхэр Сочэ щагъэлъагъуэ

 УФ-м и Правительствэм и УнафэщI Медведев Дмитрий хэту мазаем и 15-16-хэм Сочэ къалэ ще­кIуэкIащ инвестицэхэмкIэ урысей­псо зэхуэ­сышхуэ. КъБР-м и Iэтащ­хьэ КIуэкIуэ Юрий зи пашэ лIыкIуэ гупи щыIащ а зэIущIэм. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS