24.03.2017, 14:46 - Статья

 Гъатхэпэм и 25-м, сыхьэт 20-рэ дакъикъэ 30-м къыщыщIэдзауэ 21-рэ дакъикъэ 30 пщIондэ  Налшык къалэ щекIуэкIынущ «ЩIым и сыхьэт» зыфIаща Iуэхур.
 

24.03.2017, 11:16 - Статья

  Мы тхыгъэр теухуащ Зэрэгъыж къуажэм щып­сэуа, зи ныбжьыр илъэс 92-м иту иджыблагъэ дунейм ехыжа Къалмыкъ Адэлбий. 

24.03.2017, 10:44 - Новости

 2017 гъэм гъатхэпэм и 16-м ­  илъэс 80 ирикъуащ Урысейм ­Къэ­рал кIуэцI IуэхухэмкIэ и ми­нис­терствэм экономикэ шына­гъуэн­шагъэмкIэ и IэнатIэр къы­зэ­рызэрагъэпэщрэ. 

24.03.2017, 10:29 - Новости

 Франджым и Сен-Сиприен къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ щIалэщIэхэм дзюдомкIэ я «Адидас» ­дунейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэрал 53-м икIа спортсмен ныбжьыщIэ 700-м щIигъу. 

24.03.2017, 10:24 - Статья

  КъБР-м и Парламентым и депутатхэр хабзэ дахэ ­хъуауэ яIуощIэ республикэм ис щIалэгъуалэм.

23.03.2017, 13:56 - Статья

IуэрыIуатэр тхуэзыхъумахэм ящыщ  зы

23.03.2017, 12:17 - Новости

 Тырныауз къалэм дэт «Гео­лог» физкультурэ-узыншагъэр щрагъэ­фIа­кIуэ комплексым щ­е­кIуэ­кIащ БоксымкIэ урысей спорт студент зэгу­хьэ­ны­гъэм и япэ пре­зи­денту щыта, спортым щIыхь зиIэ и мастер, СССР-м щIыхь зиIэ и тренер, Олимп джэгу­хэм тIэунейрэ къы­щы­хэжаныкIа Киселёв Алексей и фэеплъу къы­зэрагъэпэща ­дунейпсо зэIу­щIэр.

Последнее


КIэрыхубжьэрыхухэр зэхуэхьэсыжыныр емыкIукъым

КъБР-м и Парламентым и пресс-IуэхущIапIэм и лэжьакIуэ Урысмамбэт Бэллэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, а хабзэгъэув IэнатIэм Мэкъумэш политикэмкIэ, экологиемкIэ, щIыуэпсыр къэгъэсэ­бэпынымрэ щIы зэхущытыкIэхэмкIэ и комитетым Джэрмэншык къуажэм щыIэ «ЭРПАК» заводым зэIущIэ щхьэпэ щригъэкIуэкIащ. Абы щызэхуэсахэр теп­сэлъыхьащ республикэм кIэрыху­бжьэрыхухэм щелэжьыжынымкIэ щыIэ Iэмалхэм.

«Лэжьыгъэми зыхъумэжыныгъэми хуэхьэзырщ» (ГТО) Урысейпсо физкультурэ-спорт комплексыр зэман пыухыкIахэм ятещIыхьауэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щызэтегъэувэнымкIэ къызэгъэпэщакIуэ комитетым хэтхэр къэщтэным и IуэхукIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2017 гъэм гъатхэпэм и 9-м къыдигъэкIа Указ №33-УГ-мкIэ къищтащ

«Лэжьыгъэми зыхъумэжыныгъэми хуэхьэзырщ» (ГТО) Урысейпсо физкультурэ-спорт комплексыр зэман пыухыкIахэм ятещIыхьауэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щызэтегъэувэнымкIэ къызэгъэпэщакIуэ комитетым хэтхэр 

Гъэмахуэр къэмыс щIыкIэ

  Ди республикэм лэ­­жьыгъэ  щокIуэкI  «нодулярнэ дерматит» узыфэм Iэщыр ща­хъу­мэ­ным теухуауэ. Къап­щ­тэмэ, африкэ талом, Iуейм, бруцел­лё­зым, сы­быр язвэм теу­хуауэ ящ­I­ап­­­хъэр ветеринархэм район псоми щызэфIагъэкIащ.

НОБЭ

  • Лъэпкъ зэхэгъэж зэращIым ебэныным и дунейпсо махуэщ
  • Усыгъэм и дунейпсо махуэщ
  • Гуащэ зыщIым и дунейпсо махуэщ
  • Даун узыфэр зыпкърытхэм я дунейпсо махуэщ
  • Мэзхэм я дунейпсо махуэщ
  • Гуащэ театрым и дунейпсо махуэщ
  • КъуэкIыпIэ Гъунэгъум хыхьэ къэралхэм щагъэ­лъапIэ Анэм и махуэр 
  • Гъэрэ щIырэ щызэхэкI махуэщ
  • Куржым и гъунапкъэ­хъумэхэм я махуэщ

Бын куэд зиIэ анэхэр Бахъсэн щагъэлъапIэ

  Бахъсэн къалэм и щIыналъэ ­администрацэм и унэм а махуэм цIыху куэд щыпэкIурт. Ахэр зэ­хыхьат къалэм и цIыхубзхэм ящыщу бын нэхъыбэ зиIэхэр икIи щIэб­лэр гъэсэнымкIэ щапхъэ зыгъэ­лъагъуэхэр ягъэлъэпIэн папщIэ.

Кучинэ Марие и хьэгъуэлIыгъуэр Къэбэрдей-Балъкъэрым щигъэлъэпIащ. Спортсменкэ цIэрыIуэмрэ абы и псэлъыхъумрэ инстаграмым щиIэ напэкIуэцIым щехъуэхъуащ КIуэкIуэ Юрий

  «Ди лъахэгъу цIэрыIуэ, ат­ле­тикэ псынщIэмкIэ зыбжанэрэ дунейпсо чемпионкэ хъуа Кучинэ Мариерэ спорт журналист цIэрыIуэ, «Евроспорт» телеканалым и обозреватель Ласицкас ­Владасрэ я хьэгъуэлIыгъуэр Къэ­­бэрдей-Балъкъэрым щы­­дах.

Дызэкъуэтмэ - дылъэщщ!

  Гъатхэпэм и 18-м Налшык ­къалэ щекIуэкIащ Кърымыр Урысей Федерацэм къызэ­ры­хыхьэжрэ илъэсищ зэрырикъум хуэ­гъэп­са «Зы лъэпкъ - зы къэрал!» концертыр.

Республикэм и чемпионхэр

  Налшык дэт «Ладья» шахмат-шашкэ клубым ще­кIуэ­кIащ шахмат псынщIэхэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и ебланэ чемпионат. Абы хэтащ спортсмен 60-м щIигъу. 

  Зэхьэзэхуэм пашэныгъэр щиубыдащ Бахъсэн ­районым хыхьэ Зеикъуэ ­къуажэм щыщ спортым и мастер Джэдгъэф Чэмал. Очкоибгъум щыщу 7,5-рэ абы зыIэригъэхьащ. ЕтIуанэ хъуащ шэджэмдэс спортым и мастерым и кандидат Чап Альберт. Налшык щыпсэу спортым и мастерым и кандидат Къудей Руслан ещанэ увыпIэр къылъысащ.

«Iуащхьэмахуэм» и еханэ къыдэкIыгъуэр дунейм къытохьэ

«Iуащхьэмахуэ» журналым и зи чэзу къыдэкIы­гъуэр иджыблагъэ къытIэ­рыхьащ.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS