20.10.2017, 12:19 - Новости

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр илъэс 85-рэ щрикъум ирихьэлIэу абы къыщызэIуахащ фут­бол цIыкIу щыджэгуну губгъуэщIэ.

20.10.2017, 12:14 - Статья

 Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэ­бэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и лэжьакIуэ, КъБКъУ-м мониторингымкIэ и центрымрэ шына­гъуэншагъэмкIэ и управленэмрэ я дис­петчер Шэрыб Астемыр щыте­кIуащ мас-рестлингымкIэ Урысейпсо зэпеуэм. Ар и ныкъуэкъуэгъухэм ­6:0-у ятекIуащ. Спортсменыр зэхьэзэхуэм хуагъэхьэзыращ Тубей Имранрэ Токаревэ Натальерэ.

20.10.2017, 12:06 - Новости

 Дунейр зи щIэщыгъуэ ди пщащэ гъэфIэн Ланэ, уи уафэр къащхъуэрэ уи щIылъэр щхъуантIэу, Iуащ­хьэмахуэ мылылъэ уардэм хуэдэу уи пщIэр лъагэ­рэ уи псэр къабзэу, Мэлычыпхъу и щIэблэу уIущу, уи щэнымрэ акъылымрэ санахуафэр хуаIэту, уи ­нэхъыжьхэр, уи адэ-анэмрэ къыбдалъхуахэмрэ уэркIэ гушхуэу, щIэныгъэрэ IэщIагъэкIэ уцIэрыIуэу, гъа­щIэ дахэрэ насып инкIэ Тхьэр зыхуэупсахэм ящыщ ух

20.10.2017, 11:58 - Статья

 1950 гъэм, иджыри сыщIалэжь цIыкIуу, си анэм Фрунзе (иджы Бишкек) къалэм сыздишат. Ар си дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхут. Къалэм зэрымыщIэкIэ дыщрихьэлIащ цIыхугъэшхуэ зыдэплъагъу цIыхухъум. «Дауэ ущыт, си шыпхъу?» - жиIэри, абы си анэм быдэу IэплIэ къы­хуищIащ. Сэри къызэдэхащIэри, жиIэр дымыгъэзащIэу зэримыдэнур и макъымкIэ къыдгуригъаIуэу, я унэм дригъэблэгъащ. 

20.10.2017, 11:50 - Статья

 Урысейм и цIыхубэ артисткэ, Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и ­институтым вокалымкIэ и кафедрэм и унафэщI Гъэсашэ Наталье ­ЮНЕСКО-м ЩэнхабзэмкIэ и советым мы гъэм хагъэхьащ. ФокIадэм и кIэухым ар Париж ирагъэблэ­гъащ. 

20.10.2017, 11:22 - Статья

 ЩIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я XIX дунейпсо фестивалым дыгъуасэ еблэгъащ УФ-м и Президентым и Администрацэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ, мы зэхыхьэм ди къэралым щиIэ къызэгъэпэщакIуэ гупым и унафэщI Кириенкэ Сергей. Ар еплъащ ­къуэкIыпIэ къэралхэм я спорт лIэужьыгъуэхэмкIэ зэ­хьэзэхуэхэм.

20.10.2017, 11:16 - Статья

 КъБР-м и Правительствэм и Унафэ-щIым и къуэдзэ - егъэджэныгъэмкIэ, щIэ­ныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Емуз Нинэ КъБР-м и Правитель­ствэм и Унэм жэпуэгъуэм и 16-м щригъэкIуэкIащ Урысей Федерацэм и Президентым 2012 гъэм накъыгъэм и 7-м къыдигъэкIа Указ №599-м, «Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ IэнатIэм къэрал политикэр щыпхыгъэкIыным теухуауэ» жыхуиIэм, щыубзыхуахэр

Последнее


Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий я пашэу республикэм и лIыкIуэхэр хэтащ щIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я ХIХ Дунейпсо фестивалыр Сочэ къызэрыщызэIуахым теухуа гуфIэгъуэ дауэдапщэхэм

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэхэр КIуэкIуэ Юрий я пашэу хэтащ щIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я ХIХ Дунейпсо фестивалыр Сочэ къалэм Iэтауэ къызэрыщызэIуа­хым иращIэкIа гуфIэгъуэ зэхуэсым.

Темыркъан Юрий и цIэр зезыхьэ Симфоническэ макъамэмкIэ VI дунейпсо фестиваль

 Урысей Федерацэмрэ Къэ­бэрдей-Балъ­къэ­рым­рэ ЩэнхабзэмкIэ и министерствэхэм фрагъэблагъэ Темыркъан Юрий и цIэр зезыхьэ Симфоническэ ма­къамэмкIэ VI дунейпсо фестивалым.

КIэрэф Къамболэт ящыгъупщэркъым

 КъБКъУ-м мы махуэхэм щокIуэкI еджапIэ нэхъыщ­хьэр къызэрызэрагъэ­пэщрэ илъэс 85-рэ щри­къум теухуа дауэдапщэхэр. Абыхэм хиубыдэ Iуэху­гъуэфIщ университетым и ректору 1965 - 1973 гъэхэм лэжьа КIэрэф Къамболэт Наурыз и къуэм фэеплъ бюст къызэрыхузэIуахар. Ар щагъэуващ КъБкъУ-м Физикэмрэ математикэмкIэ и институтым и холлым деж. 

Мы махуэхэм

Жэпуэгъуэм и 14, щэбэт

Щапхъэ дахэ

 Арщыдан щIыпIэ администрацэм и лэжьакIуэ, щIэблэр хэкупсэу гъэсэнымкIэ КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм и комиссэм и унафэщI, Лэскэн щIыналъэ администрацэм и ЩIалэ­гъуалэ советым и унафэщI Iэрэ­мысэ Тимур къызыхэкIари щапIари адыгэ унагъуэщ, анэдэлъхубзэр, хабзэр, нэмысыр анэ быдзышэм хэлъу зыщIэзышащ. Адыгэ нэсыр зэ­пIэзэрыту, шыIэныгъэ хэлъу, щхьэ­щытхъум зыпыIуидзу щытын ­хуейуэ къелъытэ абы. А щIалэщIэм и зэфIэкIым укъигъэуIэбжьыжми, езыр и щхьэ тепсэлъы­хьыну къригъэкIуркъым. 

Тхыдэм ироплъэж

 Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр институтым щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэ­рыр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ зэрырикъуам и щIыхькIэ «Лъэпкъхэм я зэхущытыкIэфIымрэ зэгурыIуэныгъэмрэ къэралыгъуэр яухуэ» урысейпсо щIэ­ныгъэ конференцыр.

МэзгъэфIэнхэм я лэжьакIуэхэм я махуэ

 Урысей Федерацэм и мэз­къуэ­дыхэм я унафэщIхэм я зэ­хуэ­сышхуэу 1999 гъэм Владивосток ­къалэм щекIуэкIам япэ дыдэу къы­щыхалъхьауэ щытащ МэзгъэфIэнхэм я лэжьакIуэхэм я махуэр гъэ къэс гъэлъэпIэным хуэунэтIа жэрдэмыр. 

Зи гъащIэр мамырыгъэм щIэзыта

 Къэхъун къуажэм дэт курыт еджапIэ №2-м жэпуэгъуэм и 12-м къыщызэIуахащ КъБР-м щыIэ МВД-м экстремиз­мэм пэщIэтынымкIэ и центрым и опе­ративнэ лэжьакIуэ полицэм и лейтенант Бэрэздж Артур и фэеплъ ­пхъэбгъу. 

ЩIыхьым и аллеем

 Дыгъуасэ, жэпуэгъуэм 13-м, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм ягу къагъэкIыжащ хабзэхъумэ ­органхэм я лэжьакIуэхэу я псэ емыблэжу хэкIуэ­дахэр. Абы теухуат Хэку зауэшхуэм и илъэсхэм, мамыр зэманым зи къалэн ­зыгъэзащIэу зи псэр зыта хабзэхъумэхэм я ЩIыхь аллееу Налшык щыIэм деж щекIуэкIа фэеплъ пэкIур. КъБР-м и министерствэхэмрэ ведомст­вэ­хэмрэ я лIыкIуэхэр, республикэм и къарузехьэ, хабзэхъумэ IэнатIэхэм, жылагъуэ, дин, ветеран зэгу­хьэныгъэхэм я унафэщIхэр, хэкIуэдахэм я Iыхьлыхэмрэ благъэхэмрэ абы кърихьэлIат. 

Трубициным и япэ текIуэныгъэ

«Спартак-Налшык» (Налшык) - «Анжи-2» (Мэхъэчкъалэ) - 3:0 (0:0). Налшык. «Спартак» стадион. Жэпуэгъуэм и 11-м. ЦIыху 200 еплъащ.
Судьяхэр Смирнов (Кисловодск), Къуэшыкъуэ (Белореченск), Шустров ­(Крымск). 
«Спартак-Налшык»: Щоджэн, Лелюкаев (Жылэ, 82), Муслуев, Шахтиев, Абазэ, Магомадов (Миронов, 46), Михайленкэ (Медников, 73), Пащты, Мэшыкъуэ, Гу­гуев (Ашуев, 87), ЛIуп.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS