24.04.2018, 12:42 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэрым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэ­ныгъэмрэ щIалэгъуа­лэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм яубзыхуа лэжьыгъэм ипкъ иткIэ «Си бзэ - си псэ, си дуней» хэгъэгупсо зэпеуэр Нарткъалэ дэт 6-нэ курыт еджапIэм къепхауэ лажьэ «Налмэс» сабий гъэсапIэм щекIуэкIащ. 

24.04.2018, 12:35 - Статья

 Лъахэхутэхэу Котляров­хэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыда­гъэкIащ «Адыгский сце­нический танец» тхы­лъыр. 

24.04.2018, 12:30 - Статья

  КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я Iуэху­хэмкIэ и министерствэм иубзы­­хуауэ екIуэкIа «Анэдэлъхубзэм и мазэр» Арщыдан къуажэм щызэ­хуащIыжащ. 

24.04.2018, 12:12 - Статья
 Адыгэшыр уанэш лъэп­къыжь дыдэхэм ящыщщ. Абы и цIэм ущрохьэлIэ шы зехуэным теухуауэ дуней псом щызекIуэ псалъалъэхэм. Шым зэрихьэ цIэм IупщI ещI ар къызэзыгъэпэща лъэпкъым лъыкIэ зэрепхар, адыгэ гъащIэм илъэс мин бжыгъэкIэ пыщIауэ къызэрекIуэкIар. 
24.04.2018, 11:59 - Статья

 Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм щэбэт щIыхьэху щрагъэкIуэкIащ, Фэеплъхэмрэ тхыдэ мыхьэнэ зиIэ щIыпIэхэмрэ я махуэр щагъэлъапIэм ирихьэлIэу. 

24.04.2018, 11:56 - Статья

 Ди къэралым и щыхьэр Москва мы ­махуэхэм щокIуэкI ЕгъэджэныгъэмкIэ дунейпсо зэхуэс ин. «Егъэджэныгъэм и экосистемэщIэ» - аращ зэреджэр къа­лащхьэм и ВДНХ-м егъэджэныгъэмкIэ и салоным (ММСО) къыщызэIуаха а зэ­IущIэшхуэм. Абы щытопсэлъыхь Iэ­натIэм къыхыхьэ IэмалыщIэхэмрэ ахэр гъащIэм зэрыхапщэ щIыкIэхэмрэ.

24.04.2018, 11:42 - Статья

 «КъБР-м и профсоюз организацэхэм я зэгухьэныгъэ» союзым и советым и зэIущIэ екIуэкIащ. Абы щытепсэ­лъы­хьащ 2017 гъэм я лэжьыгъэм къри­кIуахэм, мы илъэсыр къызэрихьэрэ зэфIагъэкIахэм, къапэщыт къалэны­щIэхэм. 

24.04.2018, 11:29 - Статья

 Зи ныбжьыр хэкIуэта цIыхухэм со­циальнэ Iуэхутхьэбзэхэр зэрыхуащIэр егъэфIэкIуэнымкIэ лэжьыпхъэхэм щы­тепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым Социаль­нэ политикэмкIэ, лэжьыгъэмкIэ, узыншагъэр хъумэнымкIэ и комитетым иджыблагъэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм.

Последнее


Емуз Иринэ: Жылагъуэ лэжьыгъэм пщIэ къыпэкIуэркъым, ауэ гугъу зыщIедгъэхьыр дощIэж

  «Адыгэ псалъэ» газетым и хьэщIэщ зи узыншагъэм сэкъат иIэхэм 2008 гъэ ­лъандэрэ защIэзыгъакъуэ «Гугъэ» жы­лагъуэ IуэхущIапIэм и унафэщI Емуз Иринэ.
- Иринэ, сыт щыгъуи жылагъуэ Iуэхум ухэта хьэмэрэ сыт хуэдэ къулыкъухэм упэрыта?

Мы махуэхэм

Мэлыжьыхьым и 19, махуэку

Лъэпкъым и щIыгу

 Къэбэрдей-Балъкъэрым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм иубзыхуа «Анэдэлъхубзэм и мазэ» лэжьыгъэм ипкъ иткIэ, ди республикэм и щIыналъэхэм, къалэхэм щрагъэкIуэкI абы теухуа зэхыхьэхэр. Гукъинэжу икIи щIэщыгъуэу махуэшхуэ щызэхэтащ Аруан щIыналъэми. 

Урыс Кристинэ къыхах

 Хабзэ хъуауэ, Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал мэкъумэш университетым гъэ къэс ирегъэкIуэкI «Илъэсым и студент нэхъыфI»  зэпеуэ. А цIэр къэ­хьыным мы гъэм щIэбэнащ студентитху: Урыс Кристинэ (экономикэмкIэ институт), Чочаевэ Марьям (управленэмкIэ институт), Соблыр Ахьмэд (агрономиемкIэ фа­культет), Атэбий Жамбулэт (щIыуэп­сымрэ псыежэххэмрэ хъу­мэ­нымкIэ факультет), Хьэкъул Иб­рэхьим (механизацэмкIэ факультет), Хьэжмэт Бэллэ (сату-технологие факультет), Чекмарёвэ Антонинэ (биотехнологиемрэ ветеринариемкIэ факультет).

Мы гъэм илъэси 100 ирикъунут

Лэскэн ЕтIуанэ къуажэм къыщалъхуа Уэркъуасэ Хьэзрэт псэужамэ, мы гъэм илъэси 100 ирикъунут. 

Ипщэ дзэ округым и авиацэм хиубыдэ экипажхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и къуршхэм зыщыхуагъасэ жэщым къызэралъэтыхьынум

 Ми-35 М, Ми-28, Ка-52, Ми-8 АМТШ вертолётхэр Iуа­щхьэмахуэ и Iэшэлъашэхэм щыIэ полигоным щолъатэ, къыщытIосэхыж, жэщкIэ нэщанэ зэдоуэ, уIэгъэхэр зауэ IэнатIэм къызэрыIуашыну щIыкIэм зыщыхуагъасэ. Апхуэдэу я зэфIэкIым хагъахъуэ техникэр зыхуей хуэзыгъазэ инженерхэмрэ адрей техническэ лэжьакIуэхэмрэ.
Иджыпсту мы щIыпIэм я IэщIагъэм щыхагъахъуэ авиацэм хиубыдэ вертолёту 10-м, кхъухьлъатэзехуэу 70-м щIигъум.

Къандур Мухьэдин аргуэру дегъэгуфIэ

 «Генералхэм я жэщ» - аращ зэреджэр Къандур ­Му­хьэдин и романыщIэ иджыблагъэ дунейм къыте­хьам. Ар теухуащ 2016 гъэм Тырку къэралыгъуэм ­Гюлен Фейтуллах къыщигъэхъуну зыхэта къэрал ­къаугъэм. 

ПсомкIи зэгуроIуэ

 Мэлыжьыхьым и 17 - 18-хэм КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд зэIущIитI иригъэкIуэкIащ. Ахэр теухуауэ щытащ мэлыжьыхьым и 25-м ягъэлъэпIэну Адыгэ ныпым и махуэмрэ накъыгъэм и 21-м ирагъэ­кIуэкIыну Щыгъуэ-щIэж махуэмрэ. 

КIуэкIуэ Юрий: «МафIэсым цIыху зэрыхэмыкIуэдар зи фIыщIэр дэракъым»

 Налшык къалэ щыIэ «Центральный» бэзэрым мэлыжьыхьым и 16-м къы­щыхъуа мафIэсым теухуа зэIущIэ ­иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий. 

КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий дыгъуасэ хуэзащ Финляндием и лIыкIуэ IуэхущIапэу Урысейм щыIэм и полномочнэ министр Хелантеря Антти

 ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ лъэныкъуитIыр нэхъ зэпызыщIэфыну сату-экономикэ, социальнэ, агропромышленнэ, турист-рекреацэ IэнатIэхэм щызэдэлэжьэнымкIэ хэкIыпIэхэм. Гулъытэ хэха хуащIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэм инвестицэ проект щхьэхуэхэр зэщIыгъуу щыгъэзэщIэным.
 «НэгъуэщI къэралхэм я инвестицэхэр ди щIыналъэм и экономикэм ­зегъэужьыным хуэгъэзауэ къэгъэсэ­бэпыныр ди къэрал щIыб лэжьыгъэм и къалэн нэхъыщхьэ дыдэхэм ящыщщ. Финляндиер дэ къыдолъытэ нэхъ тэмэ­му дызыдэлэжьэфынухэм ящыщу», - жиIащ Мусуков Алий.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS