18.08.2017, 11:42 - Новости

 Урысейм и УМВД-м Налшык къалэм щиIэ къу­дамэм и Жылагъуэ советым хэтхэм «Долинск» ­санаторэм зыщызыгъэп­сэху сабийхэр хуагъэзащ Къэбэрдей-Балъкъэ­рыр зэ­­рыгушхуэ, 2016 гъэм екIуэкIа Олимп Джэгухэм дыжьын медаль къы­щы­зыхьа Джэду Iэни­уар. 

18.08.2017, 11:37 - Статья

 Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм шы­щхьэуIум и 9-м щекIуэкIащ «Кавказ лъабжьэр - лъабжьэ быдэщ» пшы­хьыр. Ар IуэхущIапIэм ­къекIуалIэхэр щеджэ пэ­шым и лэжьакIуэхэм къы­зэрагъэпэщащ, Зи щIы­налъэм исыж лъэпкъхэм  я дунейпсо махуэм хуэ­кIуэу.

18.08.2017, 11:22 - Статья

 УФ-м щIэныгъэмрэ техникэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, химие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Мэшыкъуэ Нуралий ящыщщ щIэныгъэшхуэ зыбгъэ­дэлъ лъэпкъ IэщIагъэлIхэм, ди щIыналъэм и жылагъуэ лэжьа­кIуэ цIэрыIуэхэм.

18.08.2017, 10:43 - Новости

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ еплъащ Герхожан псы­щхьэм къыщежьэу Тырныауз къалэм дэлъэда ятIэпсым и Iэужьыр гъэ­кIуэдыным зэрелэжьымрэ щытыкIэр зыхуэдэмрэ.

16.08.2017, 13:57 - Новости

 Орёл къалэм щызэхэтащ Iэпщэрыбанэ зэзауэ спорт лIэужьыгъуэмкIэ дунейпсо зэхьэзэхуэ. «Грозный Иван  и Мемориал» зыфIаща а зэ­пеуэм ­щы­зэпэщIэтащ Урысейм, Чехием, Румынием, Къэзахъстаным, Уз­бекис­таным щыщ спортсмен лъэщ 12. 

16.08.2017, 13:44 - Новости

  «Iуащхьэмахуэ» жур­налым и зи чэзу ещанэ къы­дэ­кIыгъуэр дунейм къы­техьащ.

16.08.2017, 13:20 - Статья

 Зи теплъэкIи зэкIуж, куэдым хуэнабдзэгуб­дзаплъэ, зи гупсысэр жыжьэ нэс Жыгуэ Иннэ «зэфэну псыр къыщы­жэнур дяпэкIэщ» жы­хуаIэ ныбжьым итщ.

Последнее


ХьэщIэхэр пшыхь дахэкIэ ирагъэжьэж

 Тыркум, Израилым, Иорданием, Ставрополь крайм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я щIалэгъуалэ гуп иджыблагъэ Налшык къалэм и «Горный родник» зыгъэп­сэ­хупIэм тхьэмахуитIкIэ щы­хьэщIащ. Абыхэм я ежьэ­жыгъуэм ирихьэ­лIэу, КъБР-м Граждан жы­лагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэ­лэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и управленэм пшыхь гуапэ яхузэхишащ.

Дунейпсо Адыгэ Хасэм ирегъэблагъэ

 КъБР-м Граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ Iуэ­хухэмкIэ и управленэм къригъэблагъэри, Налшык тхьэмахуитIкIэ щыхьэщIащ Тыркум, Иорданием, Израилым щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм, мэздэгу адыгэхэм я щIэблэр. Ди республикэм и щIыпIэ дахэ куэдым я нэгу зыщрагъэужьащ, Iуэхугъуэ гукъинэжхэм хэтащ, адыгэбзэмкIэ дерсхэм щIэсащ сабийхэр. 

ТхьэкIушынэм и музей

 Политикэ лэжьакIуэ цIэры­Iуэм и махуэ лъапIэм ирихьэлIэу, Мейкъуапэ Технологие къэрал университетым къыщызэIуахащ абы и къы­зэгъэпэщакIуэ икIи и япэ ректор, социологие щIэныгъэхэм я доктор, про­фессор, ЕгъэджэныгъэмкIэ Уры­­сей академием и академик, иджы МКъТУ-м и президент Тхьэ­кIу­шынэ Аслъэнджэрий и музей. 
Абы щызэхуэхьэсащ Тхьэ­кIушынэм и дэфтэрхэр, су­рэтхэр, дамыгъэ лъапIэхэр, саугъэтхэр, хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм къытрадза нэхъ гъэщIэгъуэнхэр, тхылъ­хэр, щIэныгъэ лэжьыгъэхэр, нэгъуэщIхэри. 

КIуэкIуэ Юрий Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсменкэ цIэрыIуэ Ласицкене Марие ехъуэхъуащ атлетикэ псынщIэмкIэ дунейпсо чемпионатым зэрыщытекIуамкIэ

 КIуэкIуэ Юрий Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсменкэ цIэрыIуэ Ласицкене (Кучинэ) Марие ехъуэхъуащ атлетикэ псынщIэмкIэ дунейпсо чемпионатым лъагагъым елъэнымкIэ дыщэ медалыр къызэрыщихьамкIэ:
 «Зэрыщыту ди къэралыр, апхуэдэу и лъахэгъухэр  - ­Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэр - пIейтейуэ зы­кIэ­лъыплъа Марие, Лондон щытекIуэри, езыр зыхэт спорт лIэужьыгъуэмкIэ дуней псом тIэунейрэ и чемпион хъуащ.

АдыгэлI щыпкъэм и гъуэгуанэ гуащIафIэр

 Ди газетымкIэ хъыбар зэрывэдгъэщIащи, Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэу илъэсипщIкIэ щыта, АР-м и Къэрал чэнджэщэгъу, Мейкъуапэ къэрал технологие университетым и президент ТхьэкIушынэ Аслъэнджэрий и ныбжьыр илъэс 70 зэрыри­къуар дахэу Мейкъуапэ щагъэлъэпIащ. 

​«Хэкупсэ нэсхэм пщIэ лей яхузощI»

 Бадзэуэгъуэм и 12-м и ныбжьыр илъэс 70 ирикъуащ Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэу щыта, иджы къэрал чэнджэщэгъу, Мейкъуапэ дэт къэрал технологи­ческэ университетым и президент ТхьэкIушынэ Аслъэнджэ­рий. Езым зэрыжиIэмкIэ, абы и мурадкъым республикэ унафэ­щIу илъэси 10-кIэ зэрыщытам ­теухуа псалъэмакъ кIыхьхэр иригъэкIуэкIыну: республикэ Iэтащхьэу щымытыжми, ар къэрал къулыкъум иджыри пэрытщ, и лъахэм зэризиужьыным хуо­ла­жьэ. 

Мы махуэхэм

ШыщхьэуIум и 12,  щэбэт

Iуащхьэмахуэ лъапэ ягъэкъабзэ

 Iуащхьэмахуэ лъапэ щекIуэкIащ «Iуащхьэмахуэ и джабэ нэкIу ­къабзэхэр» зыфIаща Iуэху щхьэ­пэр. Экологием теухуа щэбэт ­щIы­хьэхум хэтащ Къэбэрдей-­Балъ­къэрым и щIалэгъуалэ зэгу­хьэ­ныгъэхэм (Къалэн куэд щагъэзащIэ щIа­лэгъуалэ центрыр, Iуащ­хьэмахуэ районым и щIалэ­гъуалэ центрыр, Май щIыналъэм   и щIалэ­гъуалэ жылагъуэ зэгу­хьэныгъэхэр, КъБР-м и ЩIалэ­гъуалэ жылагъуэ палатэр, КъБР-м и ЩIалэгъуалэ парламентыр) я лIы­кIуэхэу цIыхуи 100-м щIигъу.

Илъэс хыщI хъуауэ мафIэсым щахъумэ

 Дзэлыкъуэ районым щыIэ МафIэсгъэункIыфI часть №9-р Къэ­бэрдей-Балъкъэрым мафIэсым зы­щыхъу­мэнымкIэ и IэнатIэ пэ­рытхэм ящыщщ. 

Къанэмэтым и хъуэхъу

 Физкультурникым и махуэм ирихьэлIэу Бахъсэн щIыналъэ адми­нистрацэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ Къанэмэт Рустам ири­гъэ­кIуэкIа гуфIэгъуэ зэIущIэм спорт­смен нэхъыфIхэм саугъэтхэр ща­ритащ. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS