23.06.2017, 12:47 - Статья

 Мазэ иримыкъукIэ загъэпсэхуауэ «Спартак-Налшыкым» и футболистхэмрэ тренерхэмрэ бадзэуэгъуэм и икухэм щIэзыдзэну зэхьэзэхуэм зыхуагъэхьэзыр. 

23.06.2017, 12:43 - Статья

 КъБР-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ щыIэ министерствэм и Кинолог къулыкъу центрым (ЦКС) и унафэщI, полицэм и подполковник Заруцкий Олег тепсэлъыхьащ я лэжьыгъэр зыхуэдэм, зыхуей-зыхуэфIхэмкIэ къызэрызэгъэпэщам, кинолог-IэщIагъэлIхэм ягъэ­лъэ­гъуащ я къулыкъум къыщагъэсэбэп хьэхэм я зэфIэкIхэр. 

23.06.2017, 12:13 - Статья

 «Хъыбарыншэу кIуэдащ…», - унагъуэ дапщэ а псалъэ жагъуэхэм игъэгуIар? Дапщэм я дунейр къатеункIыфIа? Зауэм къимыкIыжахэм я Iыхьлыхэм, благъэхэм, я щIэблэм нобэр къыздэсым ­яхуегъэхыркъым 40 гъэхэм къаIэрыхьа тхылъымпIэ кIапэм ита а псалъэ гущIыхьэхэр.

23.06.2017, 12:05 - Статья

 КъБКъУ-м и спорт комплексым иджы япэу щекIуэкIащ дзюдомкIэ Урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха, юридическэ щIэныгъэхэм я кандидат, КъБР-м щIыхь зиIэ и юрист, къэрал кIуэцI къулыкъум и генерал-майор Абыдэ Ахьмэд и фэеплъу къызэрагъэпэщар. 
 

23.06.2017, 11:56 - Статья

 Медицинэм и лэжьакIуэм и махуэм хуэгъэпса пшыхь иджыблагъэ ще­кIуэкIащ Аруан районым ЩэнхабзэмкIэ и унэми.

23.06.2017, 11:49 - Новости

 Медицинэм и лэжьакIуэм и ­махуэр Iэтауэ щагъэлъэпIащ Дзэлыкъуэ районым. Узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм и лэ­жьакIуэхэм фIыщIэ хуащIащ икIи ехъуэхъуащ  Дзэлыкъуэ  щIыналъэ администрацэм и унафэщI Джатэ Руслан, Ветеранхэм я район советым и тхьэмадэ Бэрэгъун Арсен, район сымаджэщым и дохутыр нэхъыщхьэ Щоджэн Маринэ сымэ.

23.06.2017, 11:37 - Новости

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал университетым иджыблагъэ щекIуэкIащ адэ-анэхэмрэ абитуриентхэмрэ папщIэ зэхуэс ин. КъБКъУ-м и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Солгаловэ Наталье хъыбар къы­зэрыдигъэщIамкIэ, абы хэтащ еджапIэ нэхъы­щхьэм и унафэщIхэри университетым и къудамэхэм я пашэхэри.

Последнее


ЕджапIэхэр хуей зэщыхьахэр зэзыгъэкIужхэм?

 КъБР-м и Парламентым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэ­ны­гъэмрэ щIалэгъуалэ политикэмкIэ и комитетым иджыблагъэ къызэригъэ­пэща зэIущIэм щы­теп­сэлъыхьащ курыт еджапIэ­хэм зэныкъуэкъу, зэщыхьэ къыщыхъухэр зэхэзыгъэкI, ахэр зэзыгъэкIуж республикэм щыIэным.

Налшык къалэ дэт, Тхьэ­зэплъыж ТIулэ и цIэр­ зезыхьэ Республикэ стоматологие центрым

Налшык къалэ дэт, Тхьэ­зэплъыж ТIулэ и цIэр­ зезыхьэ Республикэ стоматологие центрым иджыблагъэ щекIуэкIащ дзэхэм уазэры­кIэлъып­лъы­ным теухуауэ чэнджэщхэр щат зэхыхьэ.
 Iуэху щхьэпэм и къалэн нэхъыщхьэр дзэхэм тэ­мэ­му уакIэ­лъымыплъ­мэ, ар узыншагъэмкIэ зэ­ран зэрыхъур, стоматологие узыфэ зэмылIэу­жьы­гъуэхэр зыхуэ­дэмрэ ахэр къызы­хэ­кIымрэ цIыху­хэм егъэ­щIэнырщ.

Курыт IэщIагъэлI нэхъыфI

 Нарткъалэ дэт унэтIыныгъэ зыбжанэ зиIэ районхэм зэдай сымаджэщым иджыблагъэ щекIуэкIащ 2017 гъэм и курыт медицинэ лэжьакIуэ нэхъыфIыр къыщахутэ зэпеуэ. Ар хуэгъэпсат Медицинэм и лэжьакIуэм и махуэмрэ сымаджэщым и корпус ­нэхъыщхьэр къызэрызэIуахрэ илъэс 50 зэрыри­къумрэ.

Дауэ щытыкIэ щхьэхуэм укъызэрикIынур?

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым медицинэмкIэ и факультетым ще­джэ студентхэм я деж хирургиемкIэ олимпиадэ щекIуэкIащ. Ар къы­зэригъэпэщащ уни­верситетым медицинэмкIэ и къудамэм факультет эндоскопие хирургиемкIэ и кафед­рэм.

ФIыщIэрэ щытхъурэ зыхуэфащэхэр

 Илъэс 30-м щIигъуауэ Медицинэм и лэжьакIуэм и махуэр ди къэралым щагъэлъапIэ мэкъуауэгъуэм и ещанэ тхьэмахуэм. Ар цIыхухэм я узыншагъэр, гъащIэр хъумэнымкIэ IэнатIэм пэрытхэм я махуэшхуэщ. ЩыIэу къыщIэкIынкъым зэгуэр абыхэм я дэIэпы­къуныгъэм хуэмыныкъуа.

Мы махуэхэм

Мэкъуауэгъуэм и 17,  щэбэт

«Къафэм и гъуэжькуийм хэту»

 Бахъсэн районым иджыблагъэ щекIуэкIащ «Къафэм и гъуэжь­куийм хэту» фIэщыгъэр зиIэ зэпеуэ. Абы хэтащ зи ныбжьыр илъэси 6-м щегъэжьауэ 18-м нэс ныбжьы­щIэ­хэр. Зэпеуэр къызэригъэпэщащ ­Бахъсэн районым Сабий творчествэмкIэ и центрым.

КIэлъыплъыныгъэм щIагъэувэ

 Iуащхьэмахуэ районым и щIыпIэ администрацэм и пресс-IуэхущIапIэм и унафэщI Тарим Алисэ хъы­бар къызэрыдигъэщIамкIэ, щIыналъэм и Iэтащхьэ Залиханов Къан­щобий я пашэу мыбы зэIущIэ щхьэпэ щрагъэкIуэкIащ Урысейм КъБР-мкIэ и МВД-м а районым щиIэ къудамэм, прокуратурэм, такси зыгъэлажьэ фирмэхэм, къуажэ администрацэхэм я унафэщIхэр хэту.

ЩIалэгъуалэ жыджэр

 КъБР-м и Парламентым и Уна­фэщI Егоровэ Татьянэ яIущIащ ЩIалэгъуалэ палатэм хэтхэм, еджапIэ нэхъыщхьэхэм щеджэхэм, республикэм щылажьэ щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэм.

БгъуэнщIагъ куухэм гъащIэ щыIэ?

 КъБКъУ-м и егъэджакIуэхэмрэ студентхэмрэ иджы­благъэ хуэзащ спелеолог (бгъуэнщIагъхэмрэ щIы щIа­гъым щызекIуэ псыхэмрэ зыдж IэщIагъэлI) цIэрыIуэ, Кърым федеральнэ университетым и географие факультетым щIымрэ геоморфологиемкIэ и кафедрэм и егъэджакIуэ нэхъыжь Самохин Геннадий. ЗэIущIэр къызэрагъэпэщащ «БгъуэнщIагъхэр джынымкIэ Кърым-Кавказ зекIуэ» проектым ипкъ иткIэ. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS