28.04.2017, 12:09 - Новости

 Иджыблагъэ Москва щекIуэкIа «Урысейм гъуазджэмкIэ и тхьэмахуэ» XXII Дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэ зэпеуэм къыщыхэжаныкIащ КъБКъУ-м и студентхэр. 

28.04.2017, 11:48 - Новости

 «Кавказ» федеральнэ гъуэгум щыщ Iыхьэу Лэскэн районым пхырыкIыр гъэкъэбзэным теу­хуа щэбэт щIыхьэху иджыблагъэ екIуэкIащ, къабзагъэм, щIыпIэхэр гъэдэхэным хуэгъэзауэ зэхаубла мазитI лэжьыгъэм хыхьэу. 

28.04.2017, 11:31 - Статья

 Хабзэ хъуауэ, ди къэралым щокIуэкI «Студентхэм я пашэ» урысейпсо щIалэгъуалэ зэхьэзэхуэр. Ябгъэдэлъ зэфIэкIкIэ, гупыр зэраIыгъыф, зэраунэтIыф я лъэны­къуэкIэ абы щызэпоуэ еджапIэ нэхъыщхьэхэм я студент­хэм я профсоюз зэгухьэныгъэхэм я пашэхэр. «Студентхэм я пашэ-2017» зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэхэр мы зэманым йокIуэкI. 

28.04.2017, 11:23 - Новости

 Адыгэ ныпым и махуэм и щIыхькIэ Шэджэм къалэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм щекIуэкIащ «Адыгэ джэгу» зэхыхьэр. Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-м и Жы­лагъуэ палатэм и деж щыIэ ЩIалэ­гъуалэ советым, Шэджэм муници­пальнэ районым и щIыналъэ администрацэм егъэджэныгъэмкIэ, щэнхабзэмкIэ и управленэхэм я жэрдэмкIэ. 

28.04.2017, 11:19 - Новости

 Урысей МВД-м и следователхэр я IэщIагъэм ­зэ­рыхуэIэзэм теухуа зэ­пеуэм и республикэ Iы­хьэр мэлыжьыхьым и ­17-20-хэм екIуэкIащ. 

28.04.2017, 11:14 - Новости

 Урысейм и телекомму­никацэ оператор нэхъыщ­хьэу плIым ящыщ МТС-м и жэрдэмкIэ ирагъэжьа «ТекIуэныгъэм и щиху» зэщIэхъееныгъэм, къэралым и къалэу 17-м зы­щызыубгъуам, мэлы­жьы­хьым и 26-м хыхьащ Къэ­бэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэри. 

28.04.2017, 11:09 - Статья

 КъБР-м и Парламентым  и президиумым и зи чэзу зэIущIэм Правительствэм щыхухаха зэманым хиу­быдэу депутатхэр едэIуащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал мылъкур приватизацэ щIыныр 2016 гъэм зэрекIуэкIам теу­хуауэ республикэм щIымрэ мылъкумрэ я IуэхухэмкIэ и министр Iуэщхъун Тимур къипсэлъам. 

Последнее


СреукI, ауэ пащтыхьыгъуэр къылърес!

 Урым пащтыхь Нерон и анэ Агриппинэ НэхъыщIэм гъащIэ гугъу къигъэщIащ, апхуэдэуи дунейм ехыжащ. Нерон пащтыхьыгъуэм къэзышэсари, тезыгъэувари Агриппинэщ, и быным щхьэкIэ сытри ищIэну хьэзыру щытами, ар зыIэщIэкIуэдэжар и къуэращ. 

Анэдэлъхубзэм и пщIэр яIэт

 ЕджапIэ куэд, цIыхуищэхэр илъэс зыбжанэ лъандэрэ зэхэзышэ «Си бзэ - си  псэ, си дуней» зэпеуэр ­лъэп­къпсо Iуэху зэрыхъуам и щыхьэтщ ар адыгэхэр  щыпсэу ди гъунэгъу щIыналъэхэми зэрыще­кIуэкIыр.  Анэ­дэлъхубзэм и пщIэр щаIэт ап­хуэдэ гуфIэгъуэ зэхыхьэхэр иджыб­лагъэ къыщызэрагъэпэщащ тенджыз ФIыцIэм и Iуфэм Iус КIыщмей Ин, Хьэжыкъуэ шапсыгъ къуажэхэм дэт курыт школхэмрэ Щхьэхуит жылэм дэт библиоте­кэмрэ. 

Махуэшхуэм зыхуагъэхьэзыр

 Бахъсэн щIыналъэм хы­хьэ еджапIэхэм шэщIауэ зыхуагъэхьэзыр ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 72-рэ  щрикъу махуэшхуэр Iэтауэ гъэ­лъэпIэным. Бахъсэнёнкэ  къуажэм дэт курыт школ №3-м иджыблагъэ ще­кIуэ­кIащ  а Iуэхугъуэм теухуа районпсо еплъыныгъэ-зэпеуэ. 9-11-нэ  классхэм щеджэ ныбжьыщIэхэр зэ­хьэзэхуащ  екIуу, зэдэууэ зе­кIуэнымкIэ, апхуэдэуи хэкупсэ уэрэдхэр гъэ­зэщIэнымкIэ. 

«Кавказым и къэкIуэнур»

 Апхуэдэ фIэщыгъэ  зиIэ олимпиадэ зэIуха иджыблагъэ щекIуэкIащ Дагъыстэн Республикэм и Хасавюрт къалэм. Предмет зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ абы щызэпеуащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щылажьэ курыт школхэм  щеджэхэр. Къэрэшей-Шэрджэсым, Ставрополь крайм, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Осетие Ищхъэрэ-Аланием, Ингушым, Шэшэным, Дагъыс­тэным къикIат псори зэхэту еджакIуэ 255-рэ. 

ЩIыпIэ самоуправленэм и махуэр Шэджэм муниципальнэ щIыналъэм щагъэлъэпIэ

 Абы пыщIа гуфIэгъуэ дауэдапщэхэр щекIуэкIащ Шэджэм къалэм ЩэнхабзэмкIэ и уардэунэм. Зэхыхьэм зыкърагъэхьэлIат Шэ­джэм муниципальнэ щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэ ТекIушэ Артур, щIыпIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ Советым и унафэщI Уэдыжь Хьэсанш, районым хыхьэ къуажэхэм я администрацэхэм я ­Iэтащхьэхэр, IуэхущIапIэхэм я уна­фэщIхэр, егъэджэныгъэ, щэнхабзэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэр.

ЩIэблэм дагъэгушхуэ

 ЩIэблэ узыншэ уиIэныр ар фIыгъуэшхуэщ къэралми, сыт хуэдэ лъэпкъми, унагъуэми я дежкIэ. Ди гуапэ зэрыхъущи, сабийхэм я щIэныгъэм, зэфIэкIхэм, спортымкIэ заужьыным адэ-анэхэр иджы­рей зэманым нэхъ егугъу хъуащ. КъагуроIуэ - а цIыкIухэращ зэ­лъы­тар ди къэкIуэнур. 

Мы махуэхэм

Мэлыжьыхьым и 22, щэбэт

Адыгэ ныпым и махуэм и щIыхькIэ

 КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и  ­ЩIалэгъуалэ советым мэлыжьыхьым и 25-м ирегъэкIуэкI Адыгэ ныпым и ­махуэшхуэм теухуа Iуэхугъуэ зыбжанэ. 

ПсэупIэ унэхэр ират

 КъБР-м и Правительствэм 2013 гъэм къыдигъэкIа «Сабий зеиншэхэмрэ адэ-анэм я жьауэм щIэмытыжхэмрэ псэу­пIэкIэ къызэгъэпэщыным теухуауэ» унафэм ипкъ иткIэ, лэжьыгъэшхуэ йокIуэкI. Абы и щыхьэту, КъБР-м и Пра­вительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ - ­КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Емуз Нинэ фэтэрыщIэхэм я IункIыбзэIуххэр яритащ ахэр зыхуа­гъэфэща цIыхуи 6-м. Апхуэдэхэщ Бахъсэн, Шэджэм къалэхэм щыщхэу Мысост Анесэ, Бырхьэм Хъусен, Умар (Джэрыджэ) Алинэ, Хосаевэ (Дидиговэ) Iэминат, ХъутIэ Расул, Тхьэмокъуэ Марат сымэ. 

ГъэтIылъыпIэ зимыIэ Iуэхугъуэхэр щызэпкърах

 МэкъумэшыщIэхэм къэралым защIигъэкъуэнымкIэ лэжьакIуэ гупым и зи чэзу зэIущIэр Iуащхьэмахуэ щIы­налъэм щызэхэтащ. Ар иригъэ­кIуэкIащ  КъБР-м и япэ вице-премьер - мэкъумэш хозяйствэмкIэ министр, лэжьакIуэ гупым и унафэщI Говоров Сергей. Зэхыхьэм хэтащ щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэ За­лиханов Къанщобий, Iуэхур зэхьэлIа министерствэхэм, респуб­ликэм и Парламентым, «Урысейм и Мэкъумэш банк» ОАО-м я лIыкIуэхэр, къуажэхэм, мэкъумэшыщIэ-фермер хозяйствэхэм я унафэщIхэр, гъавэ щIапIэхэр зезыхьэ бэджэндырылажьэхэр. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS