11.12.2017, 11:50 - Статья

 ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым иджыблагъэ щекIуэкIащ «Южная сцена» дунейпсо театр фестивалыр.

11.12.2017, 10:55 - Статья

 Ар хабзэхэр ткIийуэ щагъэзащIэ уна­гъуэм ирапIыкIат. Абы и адэ, щIэныгъэлI икIи тхакIуэ цIэрыIуэ Шортэн Аскэрбий и фIыгъэкIэ щы­сабийм щыщIэдзауэ адыгэ Iуэры­Iуа­тэм, Кавказым ис лъэпкъхэм я этнографием, дунейпсо художественнэ ­литературэм куууэ щыгъуазэу къе­кIуэкIати, щIэныгъэлI нэс хъуфыну къы­щIэкIынт, ауэ зауэлIым и IэщIагъэр къыхихащ.

11.12.2017, 10:50 - Статья

 Кърымым щыIэ «Ялта-Интурист» спорт­комплек­сым каратэмкIэ иджыблагъэ щекIуэкIа урысейпсо зэхьэзэхуэм къыщыхэжаныкIащ зи ныб­жьыр илъэс 12-13 ирикъуахэм я зэхьэзэхуэм хэта МафIэдз Инал. 

11.12.2017, 10:42 - Статья

 Нарткъалэ дэт, районхэм зэдай сымаджэщым, Неврологхэм я дунейпсо махуэм «бжэ зэIухам и махуэ» щрагъэкIуэкIащ. ЩIэуэ къы­зэ­Iуаха­ ­реа­билитацэ  къудамэм и лэ­жьыгъэр зэрекIуэкIым зы­щигъэ­гъуэзэну абы щыIащ КъБР-м Узын­шагъэр хъумэнымкIэ и ми­нистр ­Расторгуевэ Светланэ.

11.12.2017, 10:33 - Статья

 Iуащхьэмахуэ щIыналъэм иджыб­лагъэ зыгъэпсэхупIэ парк къы­щы­зэIуахащ. Iуэхур ягъэзэщIащ «Урысей зэкъуэт» партым и «Къалэ цIыкIухэм я зыгъэпсэхупIэхэр» проектым тету.

11.12.2017, 10:29 - Статья

 КъБР-м и Парламентым и депу­татхэр «Къэрал сыхьэтым»  хыхьэу  яIущIащ «Политик ныбжьыщIэм и школ» зыфIащам щеджахэм.

11.12.2017, 10:22 - Статья

 Дыгъэгъазэм и 7-м ­КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Дзэлыкъуэ районым хыхьэ Псынэдахэ къуажэм щыIащ. Абы мэкъумэшхэкI жылэхэр егъэфIэкIуэным елэжьыну къыщызэIуаха «Юг-Сервис» IуэхущIапIэ­щIэр зригъэлъэгъуащ.

Последнее


Журналистхэм я етхуанэ зэхыхьэшхуэр зэхуащIыжащ

 Ингуш Республикэм и къалащхьэ Магас щекIуэкIа, КИФЩI-м и хэгъэгухэм я хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я журналистхэм я V зэхуэсышхуэр дыгъэгъазэм и 1-м зэхуащIыжащ. Ингуш Республикэр илъэс 25-рэ зэрырикъум ирагъэхьэлIа зэхыхьэр къызэрагъэпэщащ «Кавказ ­Ищхъэ­рэ» щIыналъэ зэхуаку центрымрэ КИФЩI-м и хъы­барегъащIэ IэнатIэхэм я ассоциацэмрэ, УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэм и Аппаратыр, Лъэпкъ IуэхухэмкIэ федеральнэ агентствэр, Ингуш Республикэм и Iэтащхьэм и Администрацэр я дэIэпыкъуэгъуу.

ИлъэсыщIэм зыхуагъэхьэзыр

 Налшык къалэ администрацэм ИлъэсыщIэр гъэлъэпIэныр къызэзыгъэпэщыну и комитетым хэтхэр хэплъащ яубзыхуа Iуэхухэм.

НОБЭ

  • Финляндие Республикэм и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ. 1917 гъэм унафэ къащтащ ар Урысейм и унафэм зэрыщIэмытыжым теухуауэ.
  • Къэзахъстан Республикэм и прокуратурэр къы­щы­зэрагъэпэща (1922 гъэм) махуэщ
  • Испанием и конституцэм и махуэщ
  • Украинэм IэщэкIэ зэ­щIэу­зэда и къарухэм я махуэщ
  • 1240 гъэм, къаувыхьауэ куэдрэ яIыгъа нэужь, монгол-тэтэрыдзэхэр Киев ­къалэм дыхьащ.
  • 1492 гъэм Колумб Христофор Гаити хытIыгур зэры­щы­Iэр къихутащ.

ЩIалэгъуалэм папщIэ

 «Iуэху зыщIэ Урысей» политикэ партым и щIыналъэ къудамэм и жэрдэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым иджыблагъэ щекIуэкIащ зэIущIэ щхьэпэ. Абы къыщызэрагъэпэщащ «ЩIалэгъуа­лэр лэжьыгъэ IэнатIэкIэ къызэгъэ­пэ­щынымкIэ еджапIэ нэхъыщ­хьэ­хэмрэ IуэхущIапIэхэмрэ яIэ зэпы­щIэ­ныгъэхэр» зыфIаща зэхуэсыр. 

Къалэнхэр и пIалъэм зэфIагъэкIыным йогугъу

 КъБР-м и Iэтащхьэм деж Инвестицэхэмрэ хьэрычэт IуэхухэмкIэ щыIэ советым и зэIущIэ иджыблагъэ ­КъБР-м и Правительствэм щекIуэкIащ. Абы ­хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм инвестицэ политикэр пхыгъэкIынымрэ инновацэхэмкIэ и лIыкIуэ хэха Къармокъуэ Хьэчим, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Бэлэтокъуэ Владимир, районхэм я Iэтащхьэхэр, ­нэгъуэщIхэри.

Неверов Сергей къыхилъхьащ школакIуэхэм нэхъ тэмэму ядэлэжьэн хуейуэ

 НыбжьыщIэхэм ящыщу наркотикхэр зэзыхьэлIэу хуежьахэр нэхъ пасэу къахутэху нэхъ мащIэ хъунущ а гыным и узыфэм иубыдхэр. Апхуэдэу къелъытэ «Урысей зэкъуэт» партым и фракцэу Къэрал Думэм щыIэм и унафэщIым и къуэдзэм.

Уэртэн Алим и фэеплъу

 Къэбэрдей-Балъкъэр, Дагъыстэн, Осетие Ищхъэрэ - Алание, Ингуш, Шэ­шэн, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ республикэхэм, Став­рополь крайм зи ныбжьыр илъэс 18-м нэмыса я бэнакIуэ 200-м нэблагъэ ­хэтащ спортымкIэ мастер Уэртэн Алим и фэеплъу Налшык щызэхэта зэ­хьэ­зэхуэм. 

БэнэкIэм зыщыхуагъасэ пэш къызэIуах

 Шэджэм къалэм щаухуащ бэнэкIэ зэмылIэужьыгъуэхэм зыщыхуагъасэ пэш ин. 

Медалибгъу я Iэрылъхьэу

ЩэкIуэгъуэ мазэм и кIэухым Адыгейм щекIуэ­кIащ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ урысейпсо зэ­хьэзэхуэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм абы ­медалибгъу щызыIэрагъэхьащ.

Зыхэта хьэлъагъым елъытауэ зэхьэзэхуэм те­кIуэныгъэр къыщахьащ Локьяев Жамболэт (кг 59-рэ), Кабалоев Заур (кг 66-рэ), Чыл Къазбэч (кг 75-рэ), ­Сокъур Артур (кг 85-рэ) сымэ. Дыжьын медалхэр зы­Iэрагъэхьащ Уэршэкудыгъу Аскэррэ (кг 71-рэ) Жы­локъуэ Замиррэ (кг 98-рэ), жэзыр къалъысащ Кура­магомедов Заур (кг 66-рэ), Дадэ Ислъамбэч (кг 71-рэ), Дыгъужь Азэмэт ( кг 85-рэ).

ЩIэблэмрэ къэкIуэну зэманымрэ

 Налшык къалэ администрацэм физическэ щэнхабзэмкIэ, спортымрэ щIалэгъуалэм я Iуэху­хэмкIэ и департаментым Кэнжэ дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм щригъэкIуэкIащ «Ехъу­лIэныгъэм и къежьапIэ» зыфIища щIа­лэгъуалэ зэхуэс.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS