19.10.2018, 12:09 - Статья

 Иджыблагъэ Ереван (Армение) щекIуэкIащ тхэквондомкIэ европэ зэпеуэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу абы хэтащ икIи япэ увыпIэу тIу къыщихьащ Урысей Лъэпкъ гвардием КъБР-м щиIэ къудамэм и лэжьакIуэ Щоджэн Мурат. 

19.10.2018, 11:57 - Статья

 Къущхьэ Надим ди лъэпкъэгъу куэдым къацIыху, фIыуэ ялъагъу. Ар егъэджакIуэщ, усакIуэщ, журналистщ, къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэщ. Сирием щекIуэкIа зауэр къэхъеин ипэкIэ Адыгэ Хасэм и унафэщIу лэжьащ. Ар псоми зэрацIыхур гущабэрэ хьэлэлу, адыгэ Iуэхум гууз-лыуз иIэу бгъэдэтущ.

19.10.2018, 11:45 - Статья

 Дуней псом щыцIэрыIуэ ди лъэп­къэгъу, дирижёр Iэзэ ­Те­мыркъан Юрий теухуауэ псалъэ дахэ куэд жаIащ, абы и цIэр щIыпIэ зыбжанэм ща­Iэтащ. Абыхэм ящыщщ пианист, музыкэм и тхыдэр зыдж Бялик Михаил и «Волшебная палочка» тхыгъэр.

19.10.2018, 11:39 - Статья

 Ди гум, ди псэм япэ­гъунэгъу цIыху ­дунейм ехыжыху, ди гъащIэр ­нэхъ нэд, купщIэншэ хъу къытфIощI. Абыхэм я псэм дэщIыгъуу лIэныгъэм тIэщIех ди дунейр зыгъэIэфI Iуэхугъуэхэм - узыншагъэм, насыпым, гукъыдэжым, дэ­рэ­жэ­гъуэм - ящыщ Iыхьэ гуэр­хэр. ТфIокIуэд е ­нэхъ щэху, хьэлъэ мэхъу гъащIэр тхуэзыгъэдахэ макъамэр.

19.10.2018, 11:34 - Статья

 КъБР-м щыIэ МВД-м щекIуэкIащ абы къы­дэлажьэ Жылагъуэ советым и зи чэзу зэIущIэ. Абы щыхэплъэжащ 2018 гъэм и ещанэ ­мазищым кърикIуа­хэм.

19.10.2018, 11:13 - Статья

 КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ яхуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Парламентым и Президиумым хэтхэмрэ депутат фракцэхэм я унафэщIхэмрэ. ЩIыналъэм и Iэтащхьэм депутатхэм фIыщIэ яхуищIащ Iуэхур тэмэму зэрырахьэкIым, гъэ­зэщIакIуэ властым и органхэм зэра­дэлажьэм папщIэ.

16.10.2018, 15:03 - Статья

 «Спартак-Налшык» (Налшык) - «Дружба» (Мей­къуапэ) - 5:1 (2:1). Налшык. «Спартак» стадион. Жэпуэгъуэм и 14-м. ЦIыхуи 120-рэ еплъащ.

16.10.2018, 14:57 - Статья

 Профсоюзхэм ЩэнхабзэмкIэ я унэм жэпуэгъуэм и 5-м фэеплъ пшыхь щекIуэкIащ.

Последнее


Мыхьэнэшхуэ зиIэ IэнатIэ

 ПщIэ зыхуэсщI ныбжьэгъухэ!
 Фи IэщIагъэм теухуа махуэшхуэмкIэ - Мэкъумэш хозяйствэмрэ мэкъумэшхэкIхэм елэжь промышленностым и лэжьакIуэхэмрэ я махуэмкIэ сынывохъуэхъу.

Накъыгъэ унафэхэр ягъэзащIэ

 Жэпуэгъуэм и 11-м ­КъБР-м и Правительствэм щекIуэкIащ Урысей Федерацэм и Президентым 2012 гъэм накъыгъэм и 7-м къыдигъэкIа «Къэрал ­экономикэ политикэр ­пIалъэ кIыхьым тещIы­хьауэ» Унафэ №596-мрэ «Къэ­рал Iуэхухэр зэры­зэ­рагъакIуэ Iэмалхэр егъэ­­фIэкIуэным теухуауэ» Уна­фэ №601-мрэ гъэзэ­щIэ­нымкIэ Iуэху­щIапIэ зэмы­лIэужьыгъуэхэм зэдай лэжьакIуэ гупым и зэIущIэ. Абы къыщапщытэжащ 2018 гъэм и мази­бгъум зэфIагъэ­кIар.

Гулъытэ хэха хуащI

 Налшык къалэ дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм дыгъуасэ щызэхэтащ ЕгъэджакIуэхэм я махуэм иращIылIа зэхыхьэ гуапэ. 
 IэщIагъэ мытыншым теухуа усэхэмкIэ, уэрэдхэмкIэ пшыхьыр къызэIуахащ ЩIалэгъуалэмрэ сабийхэмрэ я творчествэмкIэ республикэ уардэунэм и гъэсэнхэм. АдэкIэ зэIущIэр езыгъэкIуэкIхэм къызэхуэсахэм фIэхъус гуапэ ирахри, къеблэгъа хьэщIэхэм я цIэхэр къраIуащ. 

КIуэкIуэ К. В. иригъэкIуэкIащ Урысейм и Президентым «2024 гъэм нэсыху Урысей Федерацэм зегъэужьынымкIэ лъэпкъ мурадхэмрэ стратегие къалэнхэмрэ я IуэхукIэ» накъыгъэ мазэм къыдигъэкIа Указыр гъэзэщIэным теухуа зэIущIэ

 КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К.В. Къэбэрдей-Балъкъэрым и Правительствэм и унафэщIхэм я зэIущIэ япэу иригъэкIуэкIащ «2024 гъэм нэсыху Урысей Федерацэм зегъэужьынымкIэ лъэпкъ мурадхэмрэ стратегие къалэнхэмрэ я IуэхукIэ» УФ-м и Президент Путин В. В. накъыгъэ мазэм къыдигъэкIа Указыр гъэзэщIэным теухуауэ.
 «Дэ щIэрыщIэу дыхэплъэжын хуейщ лъэпкъ проекту 12 зэхэлъхьэнымрэ ахэр гъэзэщIэнымрэ дызэрыхэтым кърикIуа­хэм», - къыхигъэщхьэхукIащ КIуэкIуэ Казбек.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэр ЩIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ федеральнэ агентствэм и унафэщIым хуозэ

 Москва лэжьыгъэ IуэхукIэ щызэхуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ ЩIалэгъуа­лэм я IуэхухэмкIэ федеральнэ агентствэм и унафэщI Бугаев Александррэ.
 Ахэр тепсэлъыхьащ къэрал щIалэгъуалэ политикэм зегъэужьыным, щIалэгъуалэ жэрдэмымрэ инновацэ проектхэмрэ дэIыгъыным, щIалэгъуалэр лэжьапIэкIэ къызэгъэпэщыным япыщIа Iуэху­хэм. Абыхэм, нэгъуэщI унэтIыныгъэ зы­бжа­нэм гулъытэ хэха хуащIынущ дызыхуэкIуэ илъэс гъунэгъухэм.

Пашэр Ислъэмей щыхагъэщIами…

 Ди республикэм фут­болымкIэ и чемпионатым и зи чэзу джэгугъуэхэр зэхэтащ. Абыхэм зы­пэ­мыплъа бжыгъэ зыбжанэ къарикIуащ. 

Адыгэ фащэм и мыхьэнэр

 Лъэпкъ щIэинхэр зыхъумэхэм, ахэр щIэблэм деж нэхьэсыным елэжьхэм ящыщщ Налшык къалэм сабий творчествэмкIэ и «Нарат» IуэхущIапIэр. Иджыблагъэ абы Адыгэ фащэм и махуэм траухуа Iуэху дахэ щрагъэкIуэкIащ. Фащэм и мызакъуэу, зэхуэсым гулъытэ ин щыхуащIащ лъэпкъ хабзэхэми ­щэнхабзэми. 

Министрым къегъэгугъэ

 КъБР-м узыншагъэр ­хъумэнымкIэ и министр Хъубий Маратрэ «КъБР-м и дохутыр-IуэхутхьэбзащIэ­хэр» жылагъуэ зэгухьэныгъэмрэ хэтащ «ФIыгъуэр къуажэм» зыфIаща урысейпсо Iуэхум. Абы ипкъ иткIэ, дохутыр-IуэхутхьэбзащIэхэм ирагъэкIуэкIащ щэбэт щIыхьэху зыбжанэ. Ахэр я щIэныгъэмкIэ ядэгуэшащ КъБР-м и къуажэ пхыдзахэм щылажьэ дохутырхэм. 

Гъуэгуанэ купщIафIэ

 Зи нэм имылъагъухэм я урысейпсо зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм (ВОС КБР) иджыблагъэ игъэ­лъэпIащ IуэхущIапIэр къызэрызэрагъэпэщ­рэ илъэс 90 зэрырикъур. 

Я нэIэ ткIийуэ щIэту

 Къулъкъужын Ипщэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэр къанэ щымыIэу зэрызэрагъэпэщыжыр къапщытэ­ну республикэм и министерствэ, IуэхущIапIэ зыбжанэм икIа гуп абы иджыблагъэ щыIащ.

Страницы

Подписка на Электронная газета "Адыгэ псалъэ" RSS