16.11.2018, 12:19 - Статья

 Налшык къалэм жэпуэ­гъуэ мазэм щекIуэкIа «Королева Кавказа» лъэпкъ фестиваль-зэхьэзэхуэм «Гуащэнэ тхьэIухуд» цIэр къыщыхуагъэфэщащ Блий Каринэ. 

16.11.2018, 12:15 - Статья

 Зэманыр IуэхукIэ зыгъэнщIыфхэм ящыщщ ­Тау­чэ (Щомахуэхэ япхъущ) Альбинэ. Ар Шэ­рэдж Ищхъэрэ къуа­жэм къыщалъхуащ, и IэщIагъэкIэ ­бухгалтерщ, ауэ IэпщIэ­лъапщIагъэм дихьэхауэ, хьэпшып хьэ­лэмэт куэд ещI.

16.11.2018, 12:06 - Статья

 Тэрч районым и сымаджэщ нэхъыщхьэм нев­рологиемкIэ и къудамэ №1-м и унафэщI, категорие нэхъыщхьэ зиIэ ­дохутыр Дэцырхъуей ­Таисэ зи лэжьыгъэр фIы­уэ зылъагъухэм, сыма­джэ­хэм гудзакъэ хэлъу ябгъэдэтхэм ящыщ зыщ.

16.11.2018, 12:01 - Статья

 Акъбащ Ипщэ къуажэм къыщалъхуа Щомахуэ Мадинэ Анатолэ и пхъур илъэс 27-рэ хъуауэ егъэджакIуэ IэщIагъэм иролажьэ. Мадинэ и зэфIэкIхэр районым щынэрылъагъущ. Абы и щыхьэту, иджыблагъэ бзылъхугъэм къы­хуагъэфэщащ КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIа­лэгъуа­лэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм и щIыхь тхылъыр.

16.11.2018, 11:53 - Статья

 ЦIыхур дунейм ехыжа нэужьщ абы и уасэр къыщыпщIэр. Махуэ къэс жыхуиIэм хуэдэу узыхуэзэр, плъагъур, куэдкIэ узыдэгуашэр и мы­­чэзууэ пIэ­щIэкIы­ныр гуауэ ­тIуащIэщ. Зэманыр кIуэхукIэ ­хьэкъ пщохъу апхуэдэ цIыхум узэ­ры­хуэны­къуэр, уи гупсысэ, уи гукъеуэ, узэ­рыгуфIэ Iуэхухэр зэп­хьэ­лIэу укъы­зы­дэгъуэгуры­кIуар уи псэм къы­зэ­рилъы­хъуэр. 

16.11.2018, 11:43 - Статья

 Дунейм ехыжащ публицист цIэрыIуэ, щэнхабзэр джы­нымкIэ зэфIэкI къы­зэрымыкIуэ зэрыбгъэдэлъыр къэзыгъэлъэгъуа бзылъхугъэ, егъэджакIуэ щыпкъэ, Урысей Федерацэм и Журна­листхэм я зэгухьэныгъэм епхауэ лажьэ, лъэпкъ­хэм я дин зэхущытыкIэхэм ятеухуа къэ­хутэныгъэхэр хъыбар­егъа­щIэ IэнатIэм щегъэ­кIуэкIынымкIэ цент­рым и уна­фэщI Кусовэ - Шыхъуэ Сулиетэ Аслъэн и пхъур.

16.11.2018, 11:30 - Статья

 Урысейм щIэныгъэхэмкIэ и акаде­мием и Къэбэрдей-Балъкъэр центрым Гуманитар щIэныгъэхэмкIэ и институтым щекIуэкIа фэеплъ зэIущIэр иры­рагъэхьэлIащ Кавказ бзэщIэныгъэлI цIэрыIуэ Къумахуэ Мухьэдин Iэбубэ­чыр и къуэр къызэралъхурэ илъэс 90 зэрырикъум. 

16.11.2018, 11:24 - Статья

 ЩэкIуэгъуэм и 10-м ягъэ­лъэпIащ Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэм я лэжьакIуэм и ­махуэр. КъБР-м щыIэ МВД-м щекIуэкIащ абы теухуа зэхыхьэ. 

Последнее


«ГущIыIагъ хэмылъу бгъэдыхьэпхъэщ»

 УФ-м и Къэрал Думэм ЛэжьыгъэмкIэ, социальнэ политикэмрэ ветеранхэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и лIыкIуэхэр накъыгъэм и 29-м щыIащ сабийхэм я узыншагъэр щрагъэ­фIа­кIуэ «Лэгъупыкъу» зы­гъэп­сэхупIэм. 

Я зэфIэкIхэм арэзы къащI

 КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий хэту, накъыгъэм и 29-м КъБР-м и Правительствэм щекIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ бюджетым щымыщ фондхэм я лэжьыгъэр щIыналъэм къызэрыщызэгъэпэщам. Ар иригъэкIуэкIащ УФ-м и Къэрал Думэм ЛэжьыгъэмкIэ, социальнэ политикэмрэ ветеранхэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI Нилов Ярослав.

Iэмал гъуэзэджэ

 КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэрэ Урысей Федерацэм и Къэрал Думэм Лэ­жьыгъэмкIэ, социальнэ политикэмрэ ветеранхэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и Iэтащхьэ Нилов Ярославрэ зыхэта брифинг «стIол хъурейм» иужькIэ щыIащ. Ахэр тепсэлъыхьащ Урысейм и хабзэгъэув IэнатIэм и комитетым ди щIыпIэм щригъэкIуэкIа зэIущIэм ­кърикIуахэм. 

Я куэдщ иджыри зэлэжьынухэр

«Спартак-Налшык» (Налшык) - «Кубань-2» (Краснодар) - 0:1 (0:0). Налшык. «Спартак» стадион. Накъыгъэм и 16-м. ЦIыху 200 еплъащ.

Хьэщпакъ Елдар и дыщэ бгырыпхыр

 «Гладиатор» спорт клубым и гъэсэн, Къэбэрдей-­Балъкъэрым щыщ Хьэщпакъ Елдар текIуэныгъэ ­къыщихьащ Краснодар ММА-мкIэ щекIуэкIа зэхьэзэхуэм. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ зэзауэ зэ­хэтхэмкIэ республикэ федерацэм и президент АфэщIагъуэ Мартин.

Театреплъхэр къыдехьэхыф

 Мы тхыгъэр зытеухуа, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и джэгуакIуэ ныбжьыщIэ Бейтыгъуэн Жамболэт и утыку итыкIэм удимыхьэхынкIэ Iэмал иIэкъым. Псалъэ дахэ куэд хужыпIэфынущ и Iуэху зехьэкIэмкIэ цIыхубэм гунэс ящыхъуа щIалэщIэм.

Бжьыгъуэ зэфIэхь-2018

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым Сокуров Александр и цIэр зезыхьэ и пэшым къэщIэрейхэмрэ гу­шы­Iэрейхэмрэ я «Джэгурэш» нэгу­зыужь зэпеуэм и Бжьыгъуэ зэфIэхьыр иджыблагъэ щызэхэтащ. 

Бэрэгъун Мухьэмэд и цIэр фIащащ

 Дэтхэнэ цIыхури къызы­хуигъэщIа IэщIагъэр язы­ныкъуэхэр щысабийм наIуэ къохъу, языныкъуэхэри ар къыхахынымкIэ гугъу йохь. Ауэ, икIэм-икIэжым, зыхуейм и Iэр ­техуа нэужь, фIыуэ ­илъагъу IэщIагъэм пэроу­вэри, и къарум щы­мысхьыжу ирехьэкI и IэнатIэр. Ауэ IэщIагъэ псори зэпэплъытмэ, жыпIэ хъунущ псом ­нэхърэ нэхъы­щхьэр егъэджакIуэ IэщIагъэр арауэ. 

Мы махуэхэм

Накъыгъэм и 29, гъубж

МэшбащIэ Исхьэкъ ягъэлъапIэ

 Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэ ­КъумпIыл Мурат дыгъуасэ АР-м и Правительствэм и Унэм щригъэблэгъащ Адыгэ, Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс рес­пуб­ликэхэм я цIыхубэ тхакIуэ, СССР-м, РСФСР-м я Къэрал саугъэтхэм я ­лауреат, Адыгейм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ, УФ-м и Жылагъуэ палатэм хэт МэшбащIэ Исхьэкъ, тха­кIуэхэр, щIэныгъэлIхэр, депутатхэр, жылагъуэ лэ­жьа­кIуэ цIэ­рыIуэхэр. 

Страницы

Подписка на Электронная газета "Адыгэ псалъэ" RSS