09.08.2018, 12:45 - Статья

 ФIыуэ слъагъу усакIуэм къыфIэсхьэхуа псалъитI-щым­кIэ къэIуэта хъунут зи гугъу фхуэсщIыну бзылъхугъэм и дунейр. Псалъащхьэм къыпызмыщэххэу сызэтеувыIэнрэ-тIэ, жыхуэсIэщ! Армырмэ, макъ жьгъей къарууншэхэм сахилъэхъэнщи, гуп­сысэ хъуаскIи схунэхьэсынкъым …

09.08.2018, 12:39 - Статья

 Куэд­рэ къохъу медицинэм и лэжьакIуэхэм ди гъащIэр, ди псэр щаIэщIэлъ. Узыр къызэIэ цIыхум дэIэпыкъуныр абыхэм я къалэну щытми, сыт хуэдэ лэжьыгъэми хуэ­дэу, абыи Iуэху зехьэкIэ зэмылIэужьыгъуэ, гъэзэ­щIэкIэ куэд иIэщ.

09.08.2018, 12:33 - Статья

 Абы ущригъусэм деж узыхуэсакъыж зэпытщ - уощIэ ар зэрыцIыху къабзэр, зэ­рыгумащIэр, фэрыщIагъ лъэпкъ зэ­ры­хэмылъыр. А фIагъхэр уэри къыбдилъагъун хуейщ абы - арыншамэ пщIэ къып­хуищIынукъым, псэлъэгъуи къыбдэхъунукъым. 

09.08.2018, 12:28 - Статья

 «Уафэ нэзым и лъагагъыр узэреплъым елъытащ», - жиIэгъащ лIы Iущ гуэрым. ЩIэ­ныгъэм зи лъагъуэ щыхэзыша дэтхэнэ цIыху пэрытми и гуп­сысэр лъагэщ, гъэщIэгъуэнщ, и Iуэху еп­лъыкIэхэми удахьэх. Ди лъэпкъым апхуэдэ цIыху щэджащэ куэд диIэщ. Абыхэм ящыщщ Бекъул Хьэбас Мухьэмэд и къуэр, щIэныгъэлIыр, егъэджакIуэр, хэкупсэ нэ­сыр.

09.08.2018, 12:21 - Статья

 Лъэпкъ зэгурыIуэныгъэр, зэныбжьэгъугъэр гъэбыдэным хуэгъэп­сауэ Волонтёрым и илъэсым ирагъэжьа «Маяки дружбы» проектым хэтхэр иджыблагъэ ди республикэм щыхьэщIащ.

09.08.2018, 11:45 - Статья

КъБР-м и Правительствэм и Унэм ­дыгъуасэ щекIуэкIа зэIущIэм Iуэхугъуэ 17-м щыхэплъащ.

09.08.2018, 11:19 - Статья

 Мы проектым хиубыдэ Iуэхухэр мы ­зэманым щокIуэкI Центральнэ, При­волжскэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округхэм. Абы хэтщ Урысейм и щIыналъэхэм, ди гъунэгъу къэралхэм ящыщу 20-м къикIа щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ.

09.08.2018, 11:16 - Статья

 Урысей Федерацэм граждан зыхъу­мэжыныгъэм и IуэхухэмкIэ, къызэ­рымыкIуэ щытыкIэхэмкIэ, къэхъуа гузэвэгъуэхэм я лъэужьхэр гъэкIуэ­дыжынымкIэ и министр Зиничев Евгенийрэ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников Александррэ махуитI япэкIэ кхъухьлъатэкIэ къыщалъэтыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыналъэм щыщу псыдзэхэм нэх

Последнее


Хэкум къызэрызгъэзэжам зы махуи сыхущIегъуэжакъым

 Дунейпсо Адыгэ Хасэм и гъэзэщIакIуэ гупым илъэс зыбжанэ хъуауэ хэт, абы и вице-президент, Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Сириемрэ щыпсэу адыгэхэр зэпызыщIэ, зи Хэку къэзыгъэзэж ди лъэпкъэгъухэм я Iуэху дэзыгъэкI, зи IэщIагъэкIэ дохутыр Бырсекъуэ Орфан «Адыгэ псалъэ» газетым и редакцэм ди хьэщIащ, Хэкум къэзыгъэзэжа адыгэхэм я махуэм ирихьэлIэу.

Чэзу зимыIэ щыIэкъым

 Илъэс 20 дэкIыжащ адыгэ гупышхуэ зэуэ Хэкум къызэ­рихьэжрэ. 1998 гъэм шыщхьэуIум и 1-м Адыгейм къагъэIэпхъуат унагъуэ 23-рэ, Косовэ (Югославие) щыпсэуа адыгэхэм ящыщу. Абы и пэкIэ зы мазэкIэ дызэIэбэкIыжмэ (1998 гъэм бадзэуэгъуэм и 3-м), УФ-м и Правительствэм ­къищтат «Косовэ автоном щIыналъэм (Югославие Зэгуэт Республикэ) щыпсэу адыгэхэр (черкесхэр) къагъэIэп­хъуэн папщIэ икIэщIыпIэкIэ къэралым ищIапхъэр» жы­хуиIэ Унафэр.

Темыркъан Юрий и илъэс

 Дунейпсо Адыгэ Хасэм и IуэхущIапIэм къеблэгъащ СССР-м, РСФСР-м, КъБР-м я цIыхубэ артист, Совет ­Союзым, РСФСР-м, Урысей Федерацэм я Къэрал саугъэтхэм я лауреат, Санкт-Петербург Шостакович Дмитрий и цIэр зезыхьэ и академическэ филармонием и художественнэ унафэщI Темыркъан Юрий. 

Къэрал лэжьакIуэ цIэрыIуэ, щIэныгъэлI телъыджэ Хъурей Феликс и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу

ЦIыхум  и  къалэн  нэхъыщхьэр  бэм  ядэIэпыкъунырщ,  сэбэп  хъууэ  дунейм  тетынырщ

Мы махуэхэм

Бадзэуэгъуэм и 28, щэбэт

ТекIуэныгъэкIэ Владикавказ щрагъажьэ

 «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) - «Спартак-Налшык» (Налшык) - 1:2 (1:0). Владикавказ. «Спартак» стадион. Бадзэуэгъуэм и 25-м. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.

Тхьэгъэпсо Риммэ Жидэ и пхъур

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и журналистхэр мэ­щыгъуэ «Голос Чегема» ­газетым и редактор нэхъыщхьэ ­Тхьэгъэпсо Риммэ Жидэ и пхъур зэ­рылIам къыхэкIыу.
 Жэуаплыныгъэрэ егугъуныгъэрэ зыхэлъ цIыхуу зэрыщытым къыхэкIыу, абы фIыуэ зыкъыщигъэлъэгъущ зы­пэрыта IэнатIэ псоми.
 Тхьэгъэпсо Риммэ Жидэ и пхъур КъБАССР-м щыщ Шэджэм районым хыхьэ Щхьэлыкъуэ ­къуажэм 1954 гъэм фокIадэм и 22-м къыщалъхуащ.

Концертым зыкъревгъэхьэлIэ

 Бадзэуэгъуэм и 31-м Нарткъалэ псапащIэ концерт щекIуэкIынущ, узыфэ зыпкърыт зэанэзэкъуэм я дэIэпыкъуэгъуу. 

Зи хэку къэIэпхъуэжахэм я щIэблэм ягъуэт гулъытэ

 Хамэ къэрал къиIэпхъукIыжа ди лъэпкъэгъухэр я хэкужь изэгъэ­жы­нымкIэ лэжьыгъэ купщIафIэ куэд ирегъэкIуэкI Дунейпсо Адыгэ Ха­сэм. Граждан жылагъуэм зиу­жьы­ным хуэунэтIауэ УФ-м и Президентым къыхилъхьауэ щыта жэрдэ­мым ипкъ иткIэ ДАХ-м къихьа ­грантыр IуэхуфI куэдым я къежьапIэщ.

Сытми хуэхьэзырхэр

 Урысей МЧС-м и IуэхущIапIэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм и уна­фэщI Надежин Михаил пресс-конференцым щытепсэлъыхьащ 2018 гъэм и япэ мазихым я лэжьыгъэм кърикIуахэм, журналистхэр зыщIэ­упщIахэм жэуап яритащ. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS