28.04.2017, 12:09 - Новости

 Иджыблагъэ Москва щекIуэкIа «Урысейм гъуазджэмкIэ и тхьэмахуэ» XXII Дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэ зэпеуэм къыщыхэжаныкIащ КъБКъУ-м и студентхэр. 

28.04.2017, 11:48 - Новости

 «Кавказ» федеральнэ гъуэгум щыщ Iыхьэу Лэскэн районым пхырыкIыр гъэкъэбзэным теу­хуа щэбэт щIыхьэху иджыблагъэ екIуэкIащ, къабзагъэм, щIыпIэхэр гъэдэхэным хуэгъэзауэ зэхаубла мазитI лэжьыгъэм хыхьэу. 

28.04.2017, 11:31 - Статья

 Хабзэ хъуауэ, ди къэралым щокIуэкI «Студентхэм я пашэ» урысейпсо щIалэгъуалэ зэхьэзэхуэр. Ябгъэдэлъ зэфIэкIкIэ, гупыр зэраIыгъыф, зэраунэтIыф я лъэны­къуэкIэ абы щызэпоуэ еджапIэ нэхъыщхьэхэм я студент­хэм я профсоюз зэгухьэныгъэхэм я пашэхэр. «Студентхэм я пашэ-2017» зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэхэр мы зэманым йокIуэкI. 

28.04.2017, 11:23 - Новости

 Адыгэ ныпым и махуэм и щIыхькIэ Шэджэм къалэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм щекIуэкIащ «Адыгэ джэгу» зэхыхьэр. Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-м и Жы­лагъуэ палатэм и деж щыIэ ЩIалэ­гъуалэ советым, Шэджэм муници­пальнэ районым и щIыналъэ администрацэм егъэджэныгъэмкIэ, щэнхабзэмкIэ и управленэхэм я жэрдэмкIэ. 

28.04.2017, 11:19 - Новости

 Урысей МВД-м и следователхэр я IэщIагъэм ­зэ­рыхуэIэзэм теухуа зэ­пеуэм и республикэ Iы­хьэр мэлыжьыхьым и ­17-20-хэм екIуэкIащ. 

28.04.2017, 11:14 - Новости

 Урысейм и телекомму­никацэ оператор нэхъыщ­хьэу плIым ящыщ МТС-м и жэрдэмкIэ ирагъэжьа «ТекIуэныгъэм и щиху» зэщIэхъееныгъэм, къэралым и къалэу 17-м зы­щызыубгъуам, мэлы­жьы­хьым и 26-м хыхьащ Къэ­бэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэри. 

28.04.2017, 11:09 - Статья

 КъБР-м и Парламентым  и президиумым и зи чэзу зэIущIэм Правительствэм щыхухаха зэманым хиу­быдэу депутатхэр едэIуащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал мылъкур приватизацэ щIыныр 2016 гъэм зэрекIуэкIам теу­хуауэ республикэм щIымрэ мылъкумрэ я IуэхухэмкIэ и министр Iуэщхъун Тимур къипсэлъам. 

Последнее


Хабзэм уебакъуэ хъунукъым

 Бахъсэнёнок (Къэсейхьэблэ) дэт 3-нэ курыт еджапIэм иджыблагъэ щекIуэкIащ «Экстремизм - путь в никуда» зыфIаща зэIущIэр. Абы щытепсэлъыхьащ терроризмэм къихь насыпыншагъэхэмрэ цIыхум и гъащIэр зэрызэтрикъутэмрэ. 

ЦIыхухэм ящыгъупщэркъым

 2016 гъэм мэ­лыжьыхьым и 14-м дунейм ехыжащ мэкъумэш лэжьыгъэхэм я ветеран, КъБР-м и Жылагъуэ палатэм хэта БытIэ Хьэчим. УнафэщIу IэнатIэ куэдым пэ­рыта, лэжьакIуэ­фIым и щапхъэу щыта, ныбжьэгъу пэжу, нэхъыжьыфIу псэуа Хьэчим къы­зэрытхэмытыжыр куэдым ягу къоуэ, абы теухуа тхыгъэ­хэр къытхуагъэхь.

Адыгэбзэр зэзыгъащIэ хьэрып щIалэ

 Алфалах Хьэсэн Иорданием хыхьэ Аджлун ­къалэм къыщалъхуащ, лъэпкъкIэ хьэрыпщ. А ­къалэм дэт курыт еджапIэр къиуха нэужь, ­КъБКъУ-м и медицинэ къудамэм щIэтIысхьауэ щоджэ. КъуэпскIэ ди щIыналъэм емыпхами, Иорданием щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я нэIуасэ щIалэм адыгэхэм я псэукIэм зэрыдихьэхарауэ жеIэ ди щIыпIэм къэкIуэн хуей щIэхъуа щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэр. 

Мы махуэхэм

Мэлыжьыхьым и 15, щэбэт

Хьэндырабгъуэ, цIыв лIэужьыгъуэхэм я гъэлъэгъуэныгъэ

 КъБР-м и Лъэпкъ музейм япэу щагъэлъагъуэ республикэм къы­щы­зылъэтыхь хьэндырабгъуэхэмрэ цIывхэмрэ я сурэт гъэщIэгъуэнхэр. ЩIыуэпсыр хъумэным и илъэсым ирихьэлIэу утыку кърахьа лэжьыгъэхэр зейр биологие щIэныгъэхэм я кандидат, КъБКъУ-м биологиемрэ химиемкIэ и кафедрэм и доцент ­Козьминов Сергейщ.

Магомаев Муслим и уэрэдхэр

 Темыркъан Хьэту и цIэр зезыхьэ КъБКъУ-м и Щэнхабзэ центрым иджыблагъэ щекIуэкIащ СССР-м и цIыхубэ артист, дунейпсо фестивалхэм я лауреат, баритон лъэщ Ма­гомаев Муслим и фэеплъ пшыхь ­гукъинэж, музыкант цIэрыIуэр къызэралъхурэ илъэс 75-рэ щри­къум ирихьэлIэу. Ар и жэрдэмщ КъБКъУ-м и студент, уэрэдымрэ ­къафэмкIэ «Амикс» театрым и уэ­рэджыIакIуэ Уэртэбей Амир.

Адыгэ ныпым и махуэм зыхуагъэхьэзыр

 КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд мэ­лыжьыхьым и 10, 14-хэм иригъэкIуэкIащ Адыгэ ныпым и махуэр гъэлъэпIэным пыщIа дауэдапщэхэр къызэгъэпэщыныр зи пщэ дэлъ гупым хэтхэм я зэIущIэхэр. 

Унэхэр щагъэплъ лъэхъэнэм зэкIэлъымыкIуагъэхэр къагъэхъуакъым

 КъБР-м и Парламентым Ухуэныгъэм­кIэ, псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмрэ гъэсыныпхъэ-энергетикэ комплексымкIэ и комитетым IэнатIэ щхьэхуэхэм я лIы­кIуэхэр кърихьэлIэу иригъэкIуэкIа зэIущIэр триухуащ 2016-2017 гъэхэм я лъэхъэнэм унэхэр зэрагъэплъам. ЗэIущIэм кърихьэлIащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ АфэщIагъуэ Ми­хаил.

Къару зэкъуэткIэ

 Iимам Iэбу Хьэнифэ и цIэр зезыхьэ ­Кавказ Ищхъэрэ ислъам университе­тым ­мэ­­лыжьыхьым и 13-м щекIуэкIащ Къэ­бэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ республикэм и мус­лъымэн дин IуэхущIапIэхэм я лIы­кIуэ­хэмрэ я зэIущIэ. Абы хэтащ властым и гъэ­зэщIакIуэ органхэм я уна­фэщIхэр, рес­публикэм и къалэ­хэмрэ и къуа­жэ­хэмрэ я раис-Iимамхэр. 

КъБР-м и Iэтащхьэр «Урысей мэкъумэшбанк» акционер зэгухьэныгъэм и правленэм и тхьэмадэ Патрушев Дмитрий IуощIэ

  КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Правительствэм и Унэм иджыблагъэ щыхуэзащ «Урысей мэкъумэшбанк» акционер зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Патрушев Дмитрий.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS