23.06.2017, 12:47 - Статья

 Мазэ иримыкъукIэ загъэпсэхуауэ «Спартак-Налшыкым» и футболистхэмрэ тренерхэмрэ бадзэуэгъуэм и икухэм щIэзыдзэну зэхьэзэхуэм зыхуагъэхьэзыр. 

23.06.2017, 12:43 - Статья

 КъБР-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ щыIэ министерствэм и Кинолог къулыкъу центрым (ЦКС) и унафэщI, полицэм и подполковник Заруцкий Олег тепсэлъыхьащ я лэжьыгъэр зыхуэдэм, зыхуей-зыхуэфIхэмкIэ къызэрызэгъэпэщам, кинолог-IэщIагъэлIхэм ягъэ­лъэ­гъуащ я къулыкъум къыщагъэсэбэп хьэхэм я зэфIэкIхэр. 

23.06.2017, 12:13 - Статья

 «Хъыбарыншэу кIуэдащ…», - унагъуэ дапщэ а псалъэ жагъуэхэм игъэгуIар? Дапщэм я дунейр къатеункIыфIа? Зауэм къимыкIыжахэм я Iыхьлыхэм, благъэхэм, я щIэблэм нобэр къыздэсым ­яхуегъэхыркъым 40 гъэхэм къаIэрыхьа тхылъымпIэ кIапэм ита а псалъэ гущIыхьэхэр.

23.06.2017, 12:05 - Статья

 КъБКъУ-м и спорт комплексым иджы япэу щекIуэкIащ дзюдомкIэ Урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха, юридическэ щIэныгъэхэм я кандидат, КъБР-м щIыхь зиIэ и юрист, къэрал кIуэцI къулыкъум и генерал-майор Абыдэ Ахьмэд и фэеплъу къызэрагъэпэщар. 
 

23.06.2017, 11:56 - Статья

 Медицинэм и лэжьакIуэм и махуэм хуэгъэпса пшыхь иджыблагъэ ще­кIуэкIащ Аруан районым ЩэнхабзэмкIэ и унэми.

23.06.2017, 11:49 - Новости

 Медицинэм и лэжьакIуэм и ­махуэр Iэтауэ щагъэлъэпIащ Дзэлыкъуэ районым. Узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм и лэ­жьакIуэхэм фIыщIэ хуащIащ икIи ехъуэхъуащ  Дзэлыкъуэ  щIыналъэ администрацэм и унафэщI Джатэ Руслан, Ветеранхэм я район советым и тхьэмадэ Бэрэгъун Арсен, район сымаджэщым и дохутыр нэхъыщхьэ Щоджэн Маринэ сымэ.

23.06.2017, 11:37 - Новости

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал университетым иджыблагъэ щекIуэкIащ адэ-анэхэмрэ абитуриентхэмрэ папщIэ зэхуэс ин. КъБКъУ-м и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Солгаловэ Наталье хъыбар къы­зэрыдигъэщIамкIэ, абы хэтащ еджапIэ нэхъы­щхьэм и унафэщIхэри университетым и къудамэхэм я пашэхэри.

Последнее


Зэчийрэ зэфIэкIрэ зиIэхэр

 Мэкъуауэгъуэм и 12-м, Урысейм и махуэр щагъэлъа­пIэм ирихьэлIэу, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий ныбжьыщIэ 15-м я паспортхэр яритыжащ. ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Прави­тельствэм и УнафэщIым и ­къуэдзэ - егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэ­гъуалэм я IуэхухэмкIэ и ми­нистр Емуз Нинэ.

ЦIыху мин зыбжанэ кърихьэлIат

 Мэкъуауэгъуэм и 12-м, хабзэ зэрыхъуауэ, УФ-м и щIыналъэ, муниципаль­нэ къызэгъэпэ­щы­ныгъэ псо­ми гуфIэ­гъуэ Iуэху­гъуэхэр щекIуэкIащ. Ди республикэм и къалащ­хьэ Налшыки щагъэ­лъэпIащ Урысейм и махуэр. Абы къыщызэрагъэпэщащ цIыху мин зыбжанэ зыхэта «Лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэ» зы­фIаща зекIуэрэ (парадрэ) фестивалрэ. 

Сымаджэр зыгъэхъужыр хущхъуэм и закъуэкъым

 КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий къипщытащ Налшык къалэ дэт езанэ сымаджэщым и Iуэху зыIутыр. 

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм иригъэкIуэкIащ пасэу ящищIа пщэрылъхэр зэрагъэзащIэм кIэлъыплъыным теухуа зэIущIэ

 КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Пра­вительствэм и Унэм дыгъуасэ щригъэкIуэкIа зэIущIэр теухуауэ щытащ пасэу ящищIа пщэрылъхэр зэрагъэзащIэм кIэлъыплъыным. Абы и лэжьыгъэм хэтащ КъБР-м УхуэныгъэмкIэ, ЖКХ-мрэ гъуэгу хозяйствэмкIэ и министерствэм, Транспортымрэ связымкIэ и къэрал комитетым, КъБР-м щыIэ МВД-м и УГИБДД-м, Налшык къалэ округым и администрацэм, ухуакIуэ организацэ­хэм я унафэщIхэр.

Адыгэ усэм и макъ дахэ Тырку псом щызэхах

 СССР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, цIыхубэ тхакIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ хэтащ иджыблагъэ Истамбыл щекIуэкIа V Усэ фестивалым. Къэралыгъуэ зыбжанэм къикIа, лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэм  щыщ усакIуэхэр, щэнхабзэ лэжьакIуэхэр, зэхуэсым кърагъэблэгъа хьэщIэхэр адыгэ тхакIуэ цIэрыIуэм щигъэгъуэзащ ди лъэпкъ щэнхабзэм, хабзэм, усэ гъэпсыкIэм. Фестивалым хэтахэр абы иригъэдэIуащ адыгэ усэм и макъым, Урысейми адыгэ лъэпкъми нэгъуэщI нэкIэ къригъэплъащ. 

Мы махуэхэм

Мэкъуауэгъуэм и 10, щэбэт

Зеиншэхэм я дэрэжэгъуэ

 Ди къэралым гулъытэшхуэ щыхуащI зеиншэхэмрэ адэ-анэхэм ямыпIыж сабийхэмрэ псэупIэкIэ къызэгъэпэщыным. Ар щIагъэ­быдащ 1996 гъэм дыгъэгъазэм и 21-м къыдэкIа федеральнэ закон №159 ФЗ-мрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Закон №2-РЗ-уэ 2012 гъэм мазаем и 17-м къыдэкIамкIэрэ. Апхуэдэ цIыхухэр псэупIэкIэ къызэрагъэпэщ я ныбжьыр илъэс 18 ирикъуа иужькIэ. А Iуэху хъарзынэм егъэщIылIа гуфIэгъуэ зэхыхьэ щекIуэкIащ Лэскэн ­рай­оным хыхьэ Анзорей  къуажэм.
 

Гъэ еджэгъуэр зэхуащIыж

 Къып Мухьэмэд и цIэр зезыхьэ ГъуазджэхэмкIэ сабий школым, Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм дэтым, гъэ еджэгъуэр щызэ­хуащIыжащ. Ар адыгэ хабзэм и махуэшхуэ щIыкIэу къызэрагъэпэщащ. 

ЩIыналъэхэр лъэщмэ, Урысейри лъэщщ

 КъБР-м и Парламентым Законода­тельствэмкIэ, къэрал ухуэныгъэмкIэ, щIыпIэ самоуправленэмкIэ и комитетым зэIущIэ щригъэкIуэкIащ Прохладнэ районым и жылагъуэ нэхъ инхэм ящыщ Солдатскэ станицэм. Абы щы­тепсэлъыхьащ «Урысей Федерацэм щIыпIэ самоуправленэр къызэры­щы­зэрагъэпэщ я зэхуэдэ хабзэхэм я IуэхукIэ» Федеральнэ закон №131-уэ 2003 гъэм жэпуэгъуэм и 6-м къыдэкIар ­КъБР-м и къуажэхэм гъэзэщIа зэрыщыхъум.

ТхыдэщIэм и къежьапIэр

 Мэкъуауэгъуэм и 12-м дгъэлъапIэр ипэжыпIэкIэ къэрал гуфIэгъуэщ - Урысейм и махуэрщ. 2002 гъэр къэсыху ар Урысейм и Къэрал суверенитетым теухуа декларацэр къыщащта махуэу яIэту щытащ. Мы ­гуфIэгъуэр УФ-м и къэрал махуэшхуэ нэхъ «ныбжьыщIэ» дыдэхэм ящыщщ икIи ар ехьэлIащ абы и тхыдэщIэм. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS