24.03.2017, 14:46 - Статья

 Гъатхэпэм и 25-м, сыхьэт 20-рэ дакъикъэ 30-м къыщыщIэдзауэ 21-рэ дакъикъэ 30 пщIондэ  Налшык къалэ щекIуэкIынущ «ЩIым и сыхьэт» зыфIаща Iуэхур.
 

24.03.2017, 11:16 - Статья

  Мы тхыгъэр теухуащ Зэрэгъыж къуажэм щып­сэуа, зи ныбжьыр илъэс 92-м иту иджыблагъэ дунейм ехыжа Къалмыкъ Адэлбий. 

24.03.2017, 10:44 - Новости

 2017 гъэм гъатхэпэм и 16-м ­  илъэс 80 ирикъуащ Урысейм ­Къэ­рал кIуэцI IуэхухэмкIэ и ми­нис­терствэм экономикэ шына­гъуэн­шагъэмкIэ и IэнатIэр къы­зэ­рызэрагъэпэщрэ. 

24.03.2017, 10:29 - Новости

 Франджым и Сен-Сиприен къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ щIалэщIэхэм дзюдомкIэ я «Адидас» ­дунейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэрал 53-м икIа спортсмен ныбжьыщIэ 700-м щIигъу. 

24.03.2017, 10:24 - Статья

  КъБР-м и Парламентым и депутатхэр хабзэ дахэ ­хъуауэ яIуощIэ республикэм ис щIалэгъуалэм.

23.03.2017, 13:56 - Статья

IуэрыIуатэр тхуэзыхъумахэм ящыщ  зы

23.03.2017, 12:17 - Новости

 Тырныауз къалэм дэт «Гео­лог» физкультурэ-узыншагъэр щрагъэ­фIа­кIуэ комплексым щ­е­кIуэ­кIащ БоксымкIэ урысей спорт студент зэгу­хьэ­ны­гъэм и япэ пре­зи­денту щыта, спортым щIыхь зиIэ и мастер, СССР-м щIыхь зиIэ и тренер, Олимп джэгу­хэм тIэунейрэ къы­щы­хэжаныкIа Киселёв Алексей и фэеплъу къы­зэрагъэпэща ­дунейпсо зэIу­щIэр.

Последнее


Узэрыщыгугъ хъунур кърипщIэфынущ

  «ЦIыхум узэрыщыгугъ хъунур кърипщIэфынущ ар и анэдэлъхубзэм зэрыхущытымкIэ», - итхауэ щытащ Паустовский Константин. Лъэпкъыр лъэпкъ зыщIыжыр и анэдэлъхубзэрамэ, цIыхури цIыху зыщIыжыр и бзэм хуиIэ щы­тыкIэрщ. Зым и дежкIи щэхукъым, курыт еджапIэр анэдэлъхубзэм и къигъэхъуапIэ нэхъыщхьэхэм зэращыщыр. Абы узыщрихьэлIэ егъэджакIуэращ уи бзэм хуэпщIыну пщIэр, лъытэныгъэр, уи лъэпкъ гупсысэр зэрызэфIэувэнур зэ­лъы­тар.

«Мастэнэр цIыкIуми, уданэм кIыхьу иродэ!»

  МахуэлI Беслъэн ди щIалэгъуалэм къахэжаныкIа, зи гъащIэ гъуэгур адыгэбзэм зыхухишахэм ящыщщ. Ар IэнатIэ зэхуэмыдэхэм пэрытащ, ауэ сытым дежи адыгэбзэм хуэпэжу, сыт имыщIами, абы епхауэ нобэм къэсащ. 

Медведев Д. А. ЕсэнтIыгу щригъэкIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и социально-экономикэ зыужьыныгъэм пыщIа IуэхухэмкIэ Правительствэм и комиссэм и зэIущIэ. Абы хэтащ икIи къыщыпсэлъащ КIуэкIуэ Ю. А.

  Урысейм и Правительствэм и УнафэщI Медведев Дмитрий ЕсэнтIыгу щригъэкIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и социально-экономикэ зыужьыныгъэм пыщIа IуэхухэмкIэ Правительствэм и комиссэм и зэIущIэр. Абы хэтащ икIи къыщыпсэлъащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий. зэIущIэм щыхэплъащ щIыналъэм туризмэмкIэ и IэнатIэм зегъэужьыным. КАВКАЗ Ищхъэрэм зыщебгъэужь хъунущ, зэIущIэр къыщызэIуихым къыхигъэщхьэхукIащ премьер-министрым, туризмэм и унэтIыныгъэ нэхъыщхьэу плIым ящыщу щым - къурш, бальнеологие, щэнхабзэ-тхыдэ туризмэм.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и деж Тхыдэм и къэхъукъащIэу нэхъ мыхьэнэшхуэ зиIэхэм, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэ ехъулIэныгъэ инхэмрэ фIыщIэ хэхахэмрэ щызиIэ цIыхухэм я фэеплъыр хъумэным пыщIа IуэхухэмкIэ щыIэ комиссэм

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2016 гъэм мазаем и 2-м къыдигъэкIа Указ №12-УГ-мкIэ къищтам, зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

Мы махуэхэм

Гъатхэпэм и 11, щэбэт

ХэщIыныгъэхэр нэхъ мащIэ мэхъу

КъБР-м Узыншагъэр хъу­мэнымкIэ и министерствэм блэкIа илъэсым и лэжьыгъэр къыщипщытэжым на­Iуэ къызэрыхъуамкIэ, 2016 гъэм дунейм ехыжхэм я бжыгъэр проценти 3,4-кIэ нэхъ мащIэ хъуащ.

Ди щхьэр худогъэщхъ

Тырныауз къалэм и паркым ­щагъэтIылъа мемориал мывэм деж балъкъэр лъэпкъыр зэрырашрэ илъэс 73-рэ зэрырикъум теухуа щыгъуэ пэкIу щекIуэкIащ. Абы хэтащ щIыналъэ, къалэ администрацэхэм я унафэщIхэр, хабзэхъумэ, къарузехьэ, кIэлъыплъакIуэ IэнатIэхэм, жылагъуэ организацэхэм, политикэ партхэм, предприятэхэм, IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэр, районым и щIалэгъуалэр.

Хьэкъул Оксанэ и «Гъатхэ жэщыр»

КъБР-м и Къэрал филармонием и уэрэджыIакIуэ, цIыхубэм фIыуэ ялъэгъуа Хьэкъул Оксанэрэ «Кабардинка» къэрал академическэ къэфакIуэ ансамблымрэ Музыкэ театрым иджыблагъэ зэгъусэу ­щатащ уэрэдрэ къафэкIэ гъэнщIа «Гъатхэ жэщ» концерт гукъинэжыр. Ар зыхэзыгъэувар УФ-м и Правительствэм и саугъэтыр зы­хуагъэфэща, Къэбэрдей-Балъкъэр, Осетие Ищхъэрэ-Алание, Шэшэн, Ингуш республикэхэм щIыхь зиIэ я артист, «Кабардинка» къэрал академическэ къэфакIуэ ансамблым и художественнэ унафэщI Атэбий Игорщ.

Зэдэлажьэхэр зэпоуэ

Урысей ФСИН-м и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм и колоние №3-м и спорт пэшым щекIуэкIащ арм­рест­лингымрэ гырэ спортымкIэ зэхьэзэхуэ. 

Апхуэдэ гузэвэгъуэ зэи къремыхъуж

Балъкъэрхэм кIэлъызэрахьа политикэ залымыгъэм ихьахэм я фэеплъ музейм деж (Налшык) гъатхэпэм и 8-м щекIуэкIащ лъэпкъым и хэкур зэ­рырагъэбгынэрэ илъэс 73-рэ зэ­ры­рикъум ехьэлIауэ къы­зэрагъэпэща пэкIу.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS