19.01.2018, 12:03 - Статья

 ЩIышылэм и 16-м Су­рэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейр щIэращIэт, цIыху­хэр щыпэкIурт. Абы къы­щызэIуахырт КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI Абей Вик­тор и гъэлъэгъуэныгъэ.

19.01.2018, 11:37 - Статья

 Урысей Федерацэм Киокушин-кара­тэмкIэ и ­зэгухьэныгъэм Осетие Ищхъэрэ - Алание Республикэм иджыблагъэ щригъэкIуэкIащ а спорт лIэу­жьыгъуэм зыхуэзыгъасэ ныбжьыщIэхэм я зэ­хьэ­зэхуэ зэIуха. Абы хэтащ ди щIыналъэм щыщ спорт­сменхэри.

19.01.2018, 11:29 - Статья

 Джэрмэшык Мурадин Дулыхь и къуэм и Iэдакъэ къыщIэкIа «ЩIыуэпсым и зэхэлъыкIэм теухуауэ» фIэщыгъэр зиIэ тхылъыр дунейм къызэрытехьам иращIылIа пшыхь Инарыкъуей къуажэм дэт курыт еджапIэм иджыблагъэ ще­кIуэ­кIащ. Ар къыщыдэкIащ Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм. 

19.01.2018, 11:20 - Статья

 КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Марат лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Прохладнэ, Тэрч ­район сымаджэщхэм, Республикэ эндокринологие центрым.

19.01.2018, 11:05 - Статья

 2017 - 2018 гъэ еджэгъуэм и япэ ­махуэм, фокIадэм и 1-м, ди хэкум къыщыхалъхьауэ щытащ «КъэкIуэнур зи плъапIэ Урысей» къэралпсо зэпеуэр. Абы ипкъ иткIэ ныбжьыщIэхэм ятхын хуейт а унэтIыныгъэмкIэ яIэ гупсысэхэр къыщыгъэлъэгъуа сочиненэ. УФ-м и Президент Путин Владимир и жэрдэмкIэ къызэрагъэпэща зэпеуэм къри­кIуахэр къапщытэжащ ИлъэсыщIэм и пэ къихуэу. 

19.01.2018, 10:58 - Статья

 Зеикъуэ щыщ Сыжажэ Ахьмэд илъэс 90 зэрырикъуам къыхэкIыу УФ-м и Президент Путин Владимиррэ КъБР-м и ­Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ къыхуатха хъуэхъухэр тхьэмахуэ кIуам иритыжащ Бахъсэн муниципальнэ районым и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ ­Къанэмэт Рустам.

17.01.2018, 12:20 - Статья

 КъБР-м и Лъэпкъ къэ­рал библиотекэм, Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэм, иджы­благъэ литературэ пшыхь щекIуэкIащ. Ар теу­хуауэ щытащ КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат Теунэ Хьэчим къызэралъхурэ илъэси 105-рэ зэрыри­къум. 

Последнее


Зи гугъапIэхэр лъагэ Пэнагуэ Залым

 КъыдэкIуэтей щIэблэм я дежкIэ сыт и лъэныкъуэкIи щапхъэщ Тэрч районым ­хыхьэ Инарыкъуей къуажэм къы­щалъхуа, мы тхыгъэр зытеухуа Пэнагуэ Залым. 

Уае Дадэ Балъкъэр Юрэ

 КъБР-м и цIыхубэ артист, Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым и артист икIи и ­режиссёр Балъкъэр Юрэ илъэс 40-м щIигъуауэ республикэм и Уае Дадэу «мэ­лажьэ».

Мы махуэхэм

Дыгъэгъазэм и 30, щэбэт

Къару Тхьэм къыдит

 Къэблагъэ 2018 гъэр Хьэ гъуэжьым и илъэсу къалъытэ. Хьэр - пэжыгъэм, ныбжьэгъугъэм я нагъыщэщи, гъэ къакIуэ IуэхуфI куэдым ­лъапэ махуэ щачыну догугъэ. 
 Сыхуейщ дэтхэнэ зы унагъуэми мамырыгъэ, зэгурыIуэ, узыншагъэ, берычэт бэуэ илъыну, дэтхэнэ зыми и мурад дахэхэр къехъулIэну. ЦIыху къэс насыпу къилъытэр Тхьэм къыбгъэдилъхьэ! 

Гум къыхиха IэщIагъэ

 Ди хэкум зиужьын, ефIэ­кIуэн, абы щIэблэ узыншэ къихъуэн папщIэ зи зэ­фIэ­кIи зи щIэныгъи емыблэжу псэухэр, гъащIэм я пащхьэ къригъэувэ къалэнхэр щIыхь пылъу зыгъэзащIэ­хэр и куэдщ ди щIыналъэм. Абыхэм ящыщщ Шэджэм къалэм дэт курыт школ №4-м биологиер ще­зы­гъэдж КIэдыкIуей Светланэ. Абы и гъэсэнхэм къы­зэра­лъы­тэм­кIэ, Светланэ ныбжьы­щIэ­хэм ядогуашэ езым бгъэ­дэлъ щIэныгъэмкIэ, и пред­метыр фIыуэ ярегъэлъа­гъуф, лъагапIэ­щIэ­хэр къа­щтэ­нымкIэ гушхуэ­ныгъэ къахелъхьэ. 

ЩIалэгъуалэр псейм доджэрэз

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым ТхыдэмкIэ, филологиемрэ СМИ-мкIэ и институтым и щIы­хьэ­пIэм деж щызэхаша уни­верситет­псо Илъэ­сыщIэ бал ще­кIуэ­кIащ. Маскэ зэмы­лIэу­жьы­гъуэхэр зыIулъ, щыгъын хэхахэр зыщыгъ щIалэ­гъуалэр щызэхуэсат мы гъэм етхуанэу ирагъэ­кIуэкI ап­хуэдэ гуфIэгъуэ пшыхьым. 

Темыркъан Юрий и щIыхькIэ

 Налшык дэт Музыкэ къэрал ­театрым 2017 гъэм и жэпуэгъуэ - дыгъэгъазэ мазэхэм щекIуэкIащ УФ-мрэ КъБР-мрэ щэнхабзэмкIэ я министерствэхэм къыхалъхьа, Сим­фоние макъамэм и VI дунейпсо фестивалыр, ­СССР-м,­ РСФСР-м, КъБР-м я цIы­хубэ артист, СССР-м, УФ-м я Къэ­рал саугъэтхэмрэ Глинкэм и цIэр зезыхьэ саугъэ­тымрэ я лауреат, Санкт-Петербург щIыхь зиIэ и цIыху, а къалэм и Къэрал филармонием и Академическэ симфоние ­оркестрым и художественнэ унафэщI Темыр­къан Юрий и цIэкIэ къызэрагъэпэщар.

Къэбэрдей-Балъкъэрым ис щIэблэ псоми захудогъазэ!

 2018 ИлъэсыщIэр къэблэгъащ! Къэралым ис лъэпкъ псори къэкIуэнум фIыкIэ щогугъ, псоми фIыуэ ялъагъу махуэшхуэм мы гъэм я хъуэпсапIэхэр къахуздихьыну поплъэ.

Правительствэм и Унэм щекIуэкIащ республикэм и школхэм я класс нэхъыжьхэм щеджэхэм папщIэ гъэ къэс къызэрагъэпэщ ИлъэсыщIэ зэхыхьэр

 Къызэхуэсахэм махуэш­хуэмкIэ ехъуэхъуащ КIуэкIуэ Юрий. ЗэIущIэм хэтащ еджэ­нымкIэ къыхэ­жаныкI­хэр, урысейпсо, рес­публикэ олимпиадэхэм, спорт зэпеуэ­хэм щыте­кIуахэр, волонтёрхэр, кадет школхэм я гъэсэнхэр.

Сабийхэм папщIэ тыгъэхэр. ИлъэсыщIэм ипэ къихуэу КIуэкIуэ Юрий «Нэмыс» центрым щыIащ

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр илъэсыщIэм ипэ къихуэу щыIащ балигъ мыхъуахэм я «Нэмыс» социально-реабилитацэ цент­рым. Мы IуэхущIапIэм щапIыж илъэси 3-м щегъэжьауэ илъэс 18-м нэс зи ныбжь сабийхэр. Центрыр къызэрызэрагъэ­пэщрэ а IуэхущIапIэм психологие, медицинэ, правовой дэIэпыкъуныгъэ зрита ныбжьыщIэхэм  я бжыгъэр 2446-рэ мэхъу. Абыхэм урысейпсо, республикэ конкурс­хэм щытекIуа куэд къахэкIащ. Зи узыншагъэр зэкIэлъымыкIуэ цIыкIу­хэр тэмэму ипIын, иригъэ­джэн папщIэ центрым зыхуеи­ну Iэмэпсымэхэр, компьютеркIэ къы­зэгъэпэща пэш, спортым зы­щыхуагъасэхэр иIэщ.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS