21.06.2018, 12:56 - Статья

 Дунейпсо чемпионатхэм я кIэух зэхьэзэхуэхэм зэи къыщымыхъуауэ Уры­сей Федерацэм и футболистхэр гуп зэпеуэм къыхэкIащ. Вэсэмахуэ ар къыщыхъуащ ищхъэрэ къалащхьэм и «Санкт-Петербург» стадионым ще­кIуэкIа зэIущIэм - ди щIалэхэм хагъэщIащ Салахь Мухьэммэд зи пашэ Мы­сырым и командэ къыхэхар. 

21.06.2018, 12:15 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым зэIущIэ щхьэпэ щекIуэкIащ. Ар теухуат КъБКъУ-р къэзыухахэр лэжьапIэ IэнатIэхэмкIэ къызэгъэпэщыным. Хабзэ хъуауэ, илъэс къэс ирагъэкIуэкI Iуэхум хэтщ студент куэд икIи зыхуеджа IэщIагъэм хуэкIуэ лэжьапIэхэри къыщагъуэтыф. Мы гъэм абы къе­кIуэлIащ ныбжьыщIэ 600-м щIигъу. 

21.06.2018, 11:35 - Статья

 Террорым пэщIэтынымкIэ лъэпкъ ­комитетым и Iэтащхьэ, Урысейм Шы­нагъуэншагъэмкIэ и федеральнэ къу­лыкъущIапIэм и унафэщI Бортников Александр мэкъуауэгъуэм и 19-м Моск­ва щригъэкIуэкIащ Террорым пэ­щIэ­тынымкIэ лъэпкъ комитетым и зэIущIэр. Абы хэтащ икIи къыщыпсэлъащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.

21.06.2018, 11:28 - Статья

 КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иригъэкIуэкIащ ЧэнджэщакIуэ советым и зэIущIэр. Ар теухуауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и сабийхэм я зыгъэпсэху­гъуэ зэманыр къызэры­зэ­рагъэпэщам.

21.06.2018, 11:03 - Статья

 Абы хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков А. ТI., КъБР-м ­узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр ­Хъубий М. Б., Узыншагъэр хъумэным и IэнатIэм щыкIэлъыплъынымкIэ и фе­деральнэ къулыкъущIапIэм и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI Ахматов А. Хь., ФIэкIыпIэ зимыIэ медицинэ ­страхованэмкIэ КъБР-м и щIыналъэ фондым и унафэщI Бгъэжьнокъуэ З.

19.06.2018, 11:57 - Статья

 Лэскэн щIы­налъэм хыхьэ ­Ан­зорей къуа­жэм къы­щыхъуа ­КIуащ Залым цIыху гуапэщ, медицинэ лэ­жьа­кIуэ Iэзэщ. 

19.06.2018, 11:54 - Статья

 Зеикъуэ къуажэм щIыпIэ самоуправленэмкIэ и советым, Бахъсэн щIыналъэм и жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм хэтхэм гущIыхьэ ящыхъуащ егъэджакIуэ емызэшыж, зи IэщIагъэм фIы дыдэу хэзыщIыкIыу, гъэсэныгъэм и щапхъэу къалъытэу щыта цIыху гуапэ Къуэдзокъуэ Хьэсэн Жыраслъэн и къуэр дунейм зэрехыжар. Хьэлъэу сымэджа нэужь, и ныбжьыр илъэс 83-нэм иту ар дунейм ехыжащ мэкъуауэгъуэм и 14-м.

19.06.2018, 11:44 - Статья

Махуэку кIуам Урысей Федерацэм къыщызэIуахащ футболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатыр.

Последнее


Нобэ

  • Хыхэм я дунейпсо махуэщ
  • Социальнэ лэжьакIуэм и махуэщ. 1701 гъэм Пётр Езанэм унафэ къыдигъэкIащ факъырэхэм, сымаджэхэм, жьы хъуахэм щхьэегъэзыпIэ яхуэхъун унэхэр къызэIухыным теухуауэ. Унафэм къигъэувырт зи щхьэ сэбэп хуэмы­хъужыф цIыхуипщI къэс зы якIэлъыплъу а унэхэм щылэжьэн хуейуэ. Абдеж къыщежьащ цIыхухэм ­со­циальнэу защIэгъэ­къуэ­ным хуэгъэпса IэнатIэр.
  • Карелие Республикэм и махуэщ. 1920 гъэм къы­зэрагъэпэщащ иджырей республикэм лъабжьэ хуэхъуа Карелие лэжьакIуэбэ коммунэр.

Иджырей урысыбзэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа Пушкин Александр

 Мэкъуауэгъуэм и 6-м, урыс усакIуэшхуэ, иджырей урыс литературэбзэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа Пушкин Александр къыщалъхуа махуэм, ди къэралым урысыбзэм и махуэр щагъэлъапIэ.

Абыдэр ягу къагъэкIыж

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и спорт комплексым щекIуэ­кIащ юрист щIэныгъэхэм я кандидат, КъБР-м щIыхь зиIэ и юрист, къэрал кIуэцI IэнатIэм и генерал-майор Абыдэ Ахьмэд къызэралъхурэ илъэс 60 зэрырикъум теухуа, дзюдомкIэ етIуанэ урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха. 

Щатын хуей пIалъэр къос

 КъБР-м и Iэтащхьэм инвестицэ политикэмрэ инновацэхэмкIэ и лIыкIуэ щхьэхуэ Къэрмокъуэ Хьэчим и зи чэзу зэIущIэхэр щригъэкIуэкIащ Налшык къалэ и гъунитIым щаухуэ, республикэм и щыхьэрым дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ «Ипщэ», «Ищхъэрэ» автовокзалыщIэхэм. Ухуэныгъэхэр зэгъэщIылIа министерствэхэм, ведомствэхэм, IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэр зыхэта зэхыхьитIми Къэрмокъуэм къыщипщытащ объектхэм ехьэлIа лэжьыгъэхэр зэрекIуэкIыр. 

ЗекIуэрей Аслъэн щIыхь худощI

 Экологие шынагъуэншагъэмрэ псэуныгъэмкIэ дунейпсо академиеу ООН-м епхауэ лажьэм (МАНЭБ), КИФЩI-мрэ ИФО-мрэ я щIэныгъэлIхэмрэ къэхутакIуэхэмрэ я зэгухьэныгъэм и президиумымрэ абы хэтхэмрэ я гум къыбгъэдэкIыу йохъуэхъу техникэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ТранспортымкIэ Урысей академием, Экологие шынагъуэншагъэмрэ псэуныгъэмкIэ дунейпсо академием я академик, къэхутакIуэ, «ЩIыхьым и ва­гъуэ» орденыр ­зрата ЗекIуэрей Аслъэн ФуIэд и къуэм, абы «ЩIэныгъэм щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр къызэрыфIащамрэ ООН-м епхауэ лажьэ МАНЭБ-м и «ЩIэныгъэлIым и ва­гъуэ» орденыр къызэ

Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэхэр ягъэбелджылы

КъБР-м и Парламентым и зи чэзу зэIущIэр иригъэкIуэкIащ абы и Уна­фэщI Егоровэ Татьянэ. 

Анэдэлъхубзэмрэ егъэджэныгъэ программэмрэ

 Мазэ зыбжанэ лъандэрэ къэралым щокIуэкI анэдэлъхубзэр фIэ­фIыныгъэр и лъабжьэу курыт школхэм щегъэ­джыным епха псалъэ­макъхэр. 

КIуэкIуэ Юрий зыхуэфащэ IэнатIэхэм пщэрылъ ящищIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэм автомобиль гъэсыныпхъэм и уасэр щIыщыдэуеям и щхьэусыгъуэхэр зэхагъэкIыну

 КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. мэкъуауэгъуэм и 5-м иригъэкIуэкIащ ав­томобиль гъэсыныпхъэм и уасэм щы­тепсэлъыхьа зэIущIэ, республикэм и Правительствэм хэтхэмрэ щIыдагъэ компаниехэм я лIыкIуэхэмрэ кърихьэлIэу.

Дунейпсо террорист гуп щхьэхуэхэр терроризмэм ебэн къэралхэм нэхърэ нэхъ быдэу зэпыщIауэ щызэдэлажьи къохъу. КъБР-м и Iэтащхьэр IущIащ Швейцарием и лIыкIуэу Урысейм щыIэм

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Правительствэм и Унэм мэкъуауэгъуэм и  5-м щы­IущIащ Швейцарие Конфедерацэм и лIыкIуэу Урысейм щыIэ Россье Ив, Швейцарие Конфедерацэм ­нэгъуэщI къэрал IуэхухэмкIэ и федеральнэ депар­таментым шынагъуэншагъэмкIэ и управленэм и уна­фэщI Грау Хайди, Швейцарие Конфедерацэм и по­сольствэу Урысейм щыIэм и политикэ къу­дамэм и чэнджэщэгъу Кольде Доротее сымэ.

Унагъуэ 48-м фэтэрхэр иратащ

 КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий мэкъуауэгъуэм и 6-м къы­зэIуихащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэ­къумэш университетым и лэжьакIуэхэм папщIэ яухуа, фэтэр куэду зэхэт унэщIэр.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS