18.08.2017, 11:42 - Новости

 Урысейм и УМВД-м Налшык къалэм щиIэ къу­дамэм и Жылагъуэ советым хэтхэм «Долинск» ­санаторэм зыщызыгъэп­сэху сабийхэр хуагъэзащ Къэбэрдей-Балъкъэ­рыр зэ­­рыгушхуэ, 2016 гъэм екIуэкIа Олимп Джэгухэм дыжьын медаль къы­щы­зыхьа Джэду Iэни­уар. 

18.08.2017, 11:37 - Статья

 Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм шы­щхьэуIум и 9-м щекIуэкIащ «Кавказ лъабжьэр - лъабжьэ быдэщ» пшы­хьыр. Ар IуэхущIапIэм ­къекIуалIэхэр щеджэ пэ­шым и лэжьакIуэхэм къы­зэрагъэпэщащ, Зи щIы­налъэм исыж лъэпкъхэм  я дунейпсо махуэм хуэ­кIуэу.

18.08.2017, 11:22 - Статья

 УФ-м щIэныгъэмрэ техникэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, химие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Мэшыкъуэ Нуралий ящыщщ щIэныгъэшхуэ зыбгъэ­дэлъ лъэпкъ IэщIагъэлIхэм, ди щIыналъэм и жылагъуэ лэжьа­кIуэ цIэрыIуэхэм.

18.08.2017, 10:43 - Новости

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ еплъащ Герхожан псы­щхьэм къыщежьэу Тырныауз къалэм дэлъэда ятIэпсым и Iэужьыр гъэ­кIуэдыным зэрелэжьымрэ щытыкIэр зыхуэдэмрэ.

16.08.2017, 13:57 - Новости

 Орёл къалэм щызэхэтащ Iэпщэрыбанэ зэзауэ спорт лIэужьыгъуэмкIэ дунейпсо зэхьэзэхуэ. «Грозный Иван  и Мемориал» зыфIаща а зэ­пеуэм ­щы­зэпэщIэтащ Урысейм, Чехием, Румынием, Къэзахъстаным, Уз­бекис­таным щыщ спортсмен лъэщ 12. 

16.08.2017, 13:44 - Новости

  «Iуащхьэмахуэ» жур­налым и зи чэзу ещанэ къы­дэ­кIыгъуэр дунейм къы­техьащ.

16.08.2017, 13:20 - Статья

 Зи теплъэкIи зэкIуж, куэдым хуэнабдзэгуб­дзаплъэ, зи гупсысэр жыжьэ нэс Жыгуэ Иннэ «зэфэну псыр къыщы­жэнур дяпэкIэщ» жы­хуаIэ ныбжьым итщ.

Последнее


Лэжьыгъэм йопIэщIэкI

 Iуащхьэмахуэ екIуалIэ федеральнэ автомобиль гъуэгум йолэжь. Километри 100 зи кIыхьагъ гъуэгур зыхуей хуэгъэ­зэныр илъэси 6 и пэкIэ яублауэ щытащ, Iуэхур щы­зэ­фIэкIащ километр 50-м. Гъуэгур европей мардэхэм тету ящI. 

КIэлъыплъыныгъэр ягъэлъэщ

 КъБР-м и прокурорым и къуэдзэ Махуэ Артур иригъэкIуэкIа зэIущIэм щызэхалъхьэжащ уголовно-правовой статистикэр зэкIэлъыгъэкIуэным хуэу­нэтIауэ я IуэхущIапIэм и къудамэхэм мы гъэм и япэ мазихым зэфIагъэкIар, апхуэдэу прокурор кIэлъыплъыныгъэр егъэфIэкIуэнымкIэ лэжьыпхъэхэр зэпкърахащ. 

Зы очкори Iейкъым

«Чайка» (Песчанокопское) - «Спартак-Налшык» (Налшык) - 1:1 (1:1). Песчанокопское. Чайкэ И. П. и цIэр зезыхьэ «Центральный» стадион. Шыщхьэ­у­Iум и 4-м. ЦIыху 600 ­еплъащ.
Судьяхэр: Шафеев (Волгоград), Тибилов (Владикавказ), Мирошник (Ставро­поль). 
«Чайка»: Цицилин, Дубовой (Придюк, 76), Губанов, Сериков, Каляшин, Гудаев, Мугинов (Васильев Андрей, 53), Карташов, Хохлачёв, ­Руденкэ Влад. (Гордеочук, 68), Обозный (Руденкэ Валерий, 72). 

Гуп къыхэхам хагъэхьэнухэр

 Дзэлыкъуэкъуажэ дэт «Юно­сть» стадионым иджыблагъэ ще­кIуэкIащ Кавказым ис лъэпкъ­хэм я щэнхабзэмрэ спортымрэ я фестивалым и щIы­налъэ Iыхьэр. Абы хэтащ Дзэ­лыкъуэ щIыналъэм ­хыхьэ жылагъуэхэм къикIа командэ къыхэхахэр. Гупхэр зэпеуащ мини-футболымкIэ, IэпщэкIэ зэпекъунымкIэ, кIапсэкIэ зэпеIэнымкIэ, бгы­рыпх бэнэкIэмкIэ, кIапсэм дэпщеинымкIэ, хьэлъэ гъэIэп­хъуэ­нымкIэ, хьэлъэ къэIэ­ты­нымкIэ, троеборьемкIэ, двоеборьемкIэ. 

Тхылъыр зи Iэпэгъу

 Дэтхэнэ цIыхуми и гъащIэм къыщыхуохуэ зыгъэбампIэ, зыгъэзэш, зыгъэгужьей дакъикъэ нэщIхэр. Ахэр дахагъэкIэ пхуэзыгъэнщIыжым къыпхуимыщIа фIыгъуэ щыIэкъым. Сэ си апхуэдэ дакъикъэхэм хьэщIэ лъапIэу къысхуокIуэ тхылъыр. 

А пщIыхьым хэту щытмэ Къэбэрдейр

Гуимыхужт Узун-Яйла зэхыхьэр

Къайсэр зэкъуэш-зэшыпхъухэр зэхуешэc

 ЛIэщIыгъуэрэ ныкъуэрэ ипэкIэ зи хэку зрагъэбгынэу хамэщIым ипхъа ­хъуа адыгэхэм я нэхъыбэр щыпсэур Тыркуращи, а къэралыр нэхъ тпэбла­гъэу къысфIощI, абы и сыт хуэдэ къали ди лъэп­къэ­гъухэм уащрохьэлIэри. Мызыгъуэгум дыздэ­щыIар адыгэ мин 60 хуэдиз зыдэс, Истамбыл километр 700-кIэ пэжыжьэ Къайсэр къалэрщ. 

Лъэпкъхэр зэпэгъунэгъу ещI

 Ди газетым зэрытетащи, Тырку Республикэм и ­Къайсэр къалэм къепха адыгэ жылэжьхэм, Узун-Яйла щIыналъэкIэ зэджэм, Адыгэ щэнхабзэм и дунейпсо фестиваль щекIуэкIащ. МахуитIым къриубыдэу цIыху мин 20-м нэблагъэ щызэхуэса зэхыхьэр икъукIэ Iэтауэ икIи гукъинэжу зэхэтащ. 

НОБЭ

  • УФ-м и Альпинистым и махуэщ
  • Швецием и Къэрал ны­пым и махуэщ
  • Китай Республикэм щагъэлъапIэ Адэхэм я махуэр
  • 1899 гъэм США-м дунейм щыяпэу щIыIалъэ щызэпкъралъхьащ.
  • 1900 гъэм теннис спорт лIэужьыгъуэм и саугъэт нэхъ лъапIэ дыдэр - Дэвис и Кубокыр - ягъэуващ. 

2016-2017 гъэхэм я зыгъэпсэхугъуэ лъэхъэнэм «Эльбрус» комплексым щызэблэкIащ турист мин 250-м щIигъу

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и «Эльбрус» турист-рекреацэ комп­лек­сым 2016 - 2017 гъэхэм я зыгъэпсэхугъуэ лъэхъэ­нэм цIыху мин 253-рэ хуэдиз щыIащ.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS