26.02.2021, 20:20 - Жылагъуэ

Хабзэ зэрыхъуауэ, КъБКъУ-м и педколледжым мазаем и 19-м щагъэлъэпIащ Анэдэлъхубзэм и дунейпсо махуэр. Абы ирихьэлIэу литературэ-макъамэ композицэ ягъэхьэзыращ адыгэбзэмрэ балъкъэрыбзэмрэ я егъэджакIуэхэу, филологие щIэныгъэхэм я кандидатхэу Пэщол Сакимэ, Лъостэн Марьянэ, Аппаевэ ФатIимэ сымэ, я студентхэр я дэIэпыкъуэгъуу.

26.02.2021, 08:25 - Жылагъуэ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Iуащхьэмахуэ щIыналъэм лэжьыгъэ IуэхукIэ иджыблагъэ щыщыIам хуэзащ Iуащхьэмахуэ муниципальнэ щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм и унафэщI Залиханов Къанщобий.

26.02.2021, 08:22 - Жылагъуэ

ЦIыхум и анэдэлъхубзэр фIыуэ илъагъун папщIэ сабий ныбжьым щыщIэдзауэ дегъэхьэхын хуейщ IэмалкIэ, джэгукIэкIэ, щапхъэкIэ. Абы и IуэхукIэ жэуаплыныгъэ яхьу си гугъэщ сабий гъэсапIэхэм. ГъэсакIуэм лъэпкъ гулъытэ хэлъмэ, игъасэхэри ехъулIащ.

26.02.2021, 08:15 - Тхыдэ

Къэбэрдей пщы-уэркъхэр. XVI  лIэщIыгъуэ

 

(КIэухыр. ПэщIэдзэр мазаем и 19-м итщ).

26.02.2021, 08:00 - Спорт

(Къэбэрдей-Балъкъэрым и регбим и тхыдэм щыщ Iыхьэхэр. КIэухыр)

19.02.2021, 08:25 - Жылагъуэ

Хъыбар гуапэ

Волгоград къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ «Урысейм и егъэджакIуэ нэхъыфI-2020» къэралпсо зэпеуэм и кIэух Iыхьэр икIи абы къыхэжаныкIахэр ягъэпэжащ.

19.02.2021, 08:15 - Тхыдэ

Дгъэнахуэхэр: Къэбэрдей пщы­жылагъуэхэр. Беслъэней пщыжылагъуэр. Пщызэныкъуэ­къур. Къызбрун зауэ. Тыркуейр. Кърымыр. Урысейм и телъхьэхэр. Урыс пщы Къанокъуэхэр. Къано­къуэхэ я зы тIасхъапIэ. Къанрэ ­малъхъэрэ. Гъунэгъухэр.

19.02.2021, 08:00 - Спорт

(Къэбэрдей-Балъкъэрым и регбим и тхыдэм щыщ Iыхьэхэр)

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "АДЫГЭ ПСАЛЪЭ"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.apkbr.ru

Щэнхабзэ

19.02.2021 - 08:32

«Нартхэр» оперэ-балетым и тхыдэр

Куэдым ягу дыхьа «Нартхэр» оперэ-балетыр зэдэзытхахэу композитор, пианист цIэрыIуэ Шейблер Трувор къызэралъхурэ илъэси 120-рэ, усакIуэ КIуащ БетIал дунейм къызэрытехьэрэ илъэси 100 ирикъуащ. Абы и партие нэхъыщхьэр игъэзэщIащ Сосмакъ Валентинэ.

Подробности... | Просмотрено: 5

12.02.2021 - 08:10

НАЙТИ СВОЮ ПРАВДУ

85-лет Пшимафу Кошубаеву

Подробности... | Просмотрено: 11

03.02.2021 - 08:05

Лъабжьэхэмрэ къуэпсхэмрэ

зэм и тхыдэр джын зэрыщIадзэ лъандэрэ щIэныгъэлIхэм гулъытэшхуэ къыхуащI кавказыбзэхэм. Абы и щхьэусыгъуэр, нэмыцэ щIэныгъэлI Дирр Адольф зэрыжиIащи, къызыхэкIыр бзэ бын абрагъуэхэу индоевропей, семит-хамит, угро-финн жыхуаIэхэм я кум зэрыхуэзэр аращ. 

Подробности... | Просмотрено: 7

25.12.2020 - 08:22

Налшык и скульптурэ телъыджэри хохьэ

Гъуэгу тетхэмрэ зыгъэпсэхуакIуэ кIуэхэмрэ я Туту.ру сервисым ирегъэкIуэкI къэралым и фэеплъ, скульптурэ нэхъ телъыджэхэр къэгъэлъэгъуэным теухуа «скульпТУТУры» зэпеуэм и ебгъуанэ Iыхьэр.

Подробности... | Просмотрено: 11

11.12.2020 - 08:25

Сурэт щIыным дихьэх пщащэ

Мы тхыгъэр зытеухуа Тумэ Лалинэ Налшык къалэм и курыт еджапIэ №6-м и 10-нэ классым щоджэ. Зэрысабийрэ сурэтыщI гъуазджэм дихьэх пщащэр Щэмей Русланрэ Дзэгъэл Iэуесрэ я гъэсэнщ.

Подробности... | Просмотрено: 21

11.12.2020 - 08:22

Къэралышхуэм и лIыхъужьхэм траухуэ

Киномрэ интернет-контентымрэ ехьэлIа «Герои большой страны» урысейпсо фестивалым лэжьыгъэ 324-рэ ягъэхьащ. Абыхэм ящыщщ документальнэ фильмхэр, интернет-проектхэмрэ теленэтынхэмрэ.

Подробности... | Просмотрено: 12

09.12.2020 - 08:15

«Мамэ сытым дежи иренэху»

Урысейм и МВД-м и ГИБДД-мрэ ПДН-мрэ Тэрч щIыналъэм щаIэ къудамэхэм я инспекторхэмрэ школым и класс нэхъыщIэхэм щIэс сабийхэмрэ зэгъусэу «Мамэ сытым дежи иренэху» зыфIаща Iуэху дахэ ирагъэкIуэкIащ.

Подробности... | Просмотрено: 19

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ

02.12.2020 - 08:00

Хэкупсэ нэс Къущхьэ Догъэн

Истамбыл пэгъунэгъу «Адам-пол» зыгъэпсэхупIэм щызэрихьэлIащ Къущхьэ Догъэн, ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, Чурей Алий, Шыгъушэ Хъусен, Хьэткъуэ Нэжэт сымэ. Сурэтыр  НэщIэпыджэ Замирэ  трихащ. 2014 гъэ

 

Подробности... | Просмотрено: 24
Махуэгъэпс

27.11.2020 - 08:40

Нобэ

Урысей Федерацэм и тенджыз Iуфэ лъэсырыкIуэдзэм и махуэщ. 1705 гъэм Пётр Езанэм унафэ къыдигъэкIащ «тенджызым и Iуфэм къулыкъу щызыщIэну сэлэт полк» къызэгъэпэщыным теухуауэ.
Уасэ зыгъэувым и махуэщ

Подробности... | Просмотрено: 7
Политикэ

27.11.2020 - 08:35

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

Лэжьэфыну ныбжьым ит, ныкъуэдыкъуагъэ зыбгъэдэлъ цIыхухэу IэнатIэ Iумытхэм лэжьыгъэ яIэнымкIэ щIэгъэкъуэн яхуэхъуным хуэгъэпса комиссэм
хэтхэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ

 

Подробности... | Просмотрено: 8
Политикэ

27.11.2020 - 08:32

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

«Иджырей къалэ кIуэцI» проект хэхар гъэзэщIэныр къызэгъэпэщынымкIэ ведомствэхэм зэдай комиссэм хэтхэр къэщтэнымрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм 2017 гъэм мазаем и 28-м къыдигъэкIа унафэ №25-ПП-м зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэнымрэ я IуэхукIэ

Подробности... | Просмотрено: 4
Жылагъуэ

27.11.2020 - 08:15

ЩIэблэр зэгъэдэIуэныр хэкIыпIэщ

 

Запасым щыIэ полковник Къуэдзокъуэ Жамболэт.

 

Подробности... | Просмотрено: 4
Литературэ

27.11.2020 - 08:10

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

 Автобиография Б.И. Куашева

Не ранее 1944 г.

Подробности... | Просмотрено: 16
Махуэгъэпс

27.11.2020 - 08:05

Мэрем пшыхь

ЖыIэгъуэхэр
Напэр зэщ зэрытекIыр

Подробности... | Просмотрено: 3
Спорт

27.11.2020 - 08:00

Гупыр щызэкъуэувэм ирихьэлIэу зэхьэзэхуэр зэпагъэу

ГугъэфIхэр дагъэщIу «Спартак-Налшыкым» и футболистхэм кърахьэлIащ щэкIуэгъуэ мазэм ирагъэкIуэкIа зэIущIэхэр. Абыхэм я хьэрхуэрэгъухэм къащыпимыкIуэта дэнэ къэна я гъуэм зы топи къыдрагъэгъэкIакъым, езыхэр плIэнейрэ къыщыхэжаныкIащ.

Подробности... | Просмотрено: 8
Махуэгъэпс

25.11.2020 - 08:25

Дунейм щыхъыбархэр

2021 гъэм и махуэшхуэхэр

Подробности... | Просмотрено: 8
Жылагъуэ

25.11.2020 - 08:15

Пащтыхь гуащэ Рание адыгэхэм я хьэщIэщ

Иорданием и пащтыхь ­гуа­щэ Рание гулъытэрэ гуа­пагърэ зыхэлъ бзылъ­хугъэщ. Абы фIэфIщ къэ­ра­лым ис цIыхухэм яхы­хьэну, епсэлъэну, я гуры­гъу-гуры­щIэ­хэр зригъащIэурэ ядэIэ­пыкъуну.

Подробности... | Просмотрено: 9
Литературэ

25.11.2020 - 08:10

ТАВРО БЕТАЛА

В 1947 ГОДУ всех выпускников средних школ республики привезли в Нальчик для отбора в университеты Москвы, Ленинграда и Тбилиси. В тот день перед нами выступали представители этих учебных заведений, а также многие известные люди Кабарды. Больше всех нам запало в душу выступление одного молодого человека, которого никто из нас раньше не видел и не знал. Это был Бетал Куашев.

Подробности... | Просмотрено: 14
Спорт

25.11.2020 - 08:00

Урысей Федерацэм утыку къызэрыщихьар

Тбилиси и «Динамо»-мрэ «Гантиади»-мрэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и студентхэр Налшыкрэ Нарткъалэрэ зэрыщыдэджэгуа щIыкIэр зылъэгъуа е и хъыбар зэхэзыхыжа щIалэгъуалэр регбим ди щIыпIэм псынщIэу щыдихьэхащ. Ди командэм и къызэгъэпэщакIуэ икIи и тренер Лобжанидзе Александр иджы зыхэплъэни къызыхихыни и куэдт.

Подробности... | Просмотрено: 5
Махуэгъэпс

20.11.2020 - 18:20

Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ

Подробности... | Просмотрено: 5
Тхыдэ

20.11.2020 - 08:33

Шэрджэс Екатеринэ

«Екатерина Черкеза» цIэмкIэ тхыдэм къыхэна бзылъ­хугъэр Молдовэ къэралыгъуэм и пащтыхь Лупу Васи­лий и щхьэ­гъусэу щыта адыгэпхъут. «Молдовэм и тхыдэм зи цIэ къыхэна зы бзылъхугъэ - Шэрджэс Екатеринэ» («Екатерина Черкешенка - жена гос­подаря Василия Лупу. Судьба одной женщины в истории Молдовы») - ар и фIэщыгъэщ нобэ ди щIэ­джы­кIакIуэхэм фи пащхьэ итлъхьэну тфIэи­гъуэ лэжьыгъэм. Ди лъэпкъэгъу бзылъхугъэр нэхъ гъунэгъуу къыдэзыгъэцIыху Заболотная Лилие Молдавием щыщ тхыдэджщ, а къэралым ЩIэ­ныгъэ­хэм­кIэ и академием и лэжьакIуэщ.

Подробности... | Просмотрено: 36
Политикэ

20.11.2020 - 08:33

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм 2020 гъэм мазаем и 3-м къыдигъэкIа Унафэ №I0-ПП-м зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

Подробности... | Просмотрено: 5
Литературэ

20.11.2020 - 08:08

ДУША АЛИ

ВРЕМЯ - объективный и непорочный судья. Всего и всех... Попытки людей судить о прошлом категориями сегодняшних представлений естественны, но субъективны. Проблема проникновения в психологическую ткань другого времени почти всегда остается неразрешенной.

Подробности... | Просмотрено: 5

Страницы