19.10.2018, 12:09 - Статья

 Иджыблагъэ Ереван (Армение) щекIуэкIащ тхэквондомкIэ европэ зэпеуэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу абы хэтащ икIи япэ увыпIэу тIу къыщихьащ Урысей Лъэпкъ гвардием КъБР-м щиIэ къудамэм и лэжьакIуэ Щоджэн Мурат. 

19.10.2018, 11:57 - Статья

 Къущхьэ Надим ди лъэпкъэгъу куэдым къацIыху, фIыуэ ялъагъу. Ар егъэджакIуэщ, усакIуэщ, журналистщ, къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэщ. Сирием щекIуэкIа зауэр къэхъеин ипэкIэ Адыгэ Хасэм и унафэщIу лэжьащ. Ар псоми зэрацIыхур гущабэрэ хьэлэлу, адыгэ Iуэхум гууз-лыуз иIэу бгъэдэтущ.

19.10.2018, 11:45 - Статья

 Дуней псом щыцIэрыIуэ ди лъэп­къэгъу, дирижёр Iэзэ ­Те­мыркъан Юрий теухуауэ псалъэ дахэ куэд жаIащ, абы и цIэр щIыпIэ зыбжанэм ща­Iэтащ. Абыхэм ящыщщ пианист, музыкэм и тхыдэр зыдж Бялик Михаил и «Волшебная палочка» тхыгъэр.

19.10.2018, 11:39 - Статья

 Ди гум, ди псэм япэ­гъунэгъу цIыху ­дунейм ехыжыху, ди гъащIэр ­нэхъ нэд, купщIэншэ хъу къытфIощI. Абыхэм я псэм дэщIыгъуу лIэныгъэм тIэщIех ди дунейр зыгъэIэфI Iуэхугъуэхэм - узыншагъэм, насыпым, гукъыдэжым, дэ­рэ­жэ­гъуэм - ящыщ Iыхьэ гуэр­хэр. ТфIокIуэд е ­нэхъ щэху, хьэлъэ мэхъу гъащIэр тхуэзыгъэдахэ макъамэр.

19.10.2018, 11:34 - Статья

 КъБР-м щыIэ МВД-м щекIуэкIащ абы къы­дэлажьэ Жылагъуэ советым и зи чэзу зэIущIэ. Абы щыхэплъэжащ 2018 гъэм и ещанэ ­мазищым кърикIуа­хэм.

19.10.2018, 11:13 - Статья

 КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ яхуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Парламентым и Президиумым хэтхэмрэ депутат фракцэхэм я унафэщIхэмрэ. ЩIыналъэм и Iэтащхьэм депутатхэм фIыщIэ яхуищIащ Iуэхур тэмэму зэрырахьэкIым, гъэ­зэщIакIуэ властым и органхэм зэра­дэлажьэм папщIэ.

16.10.2018, 15:03 - Статья

 «Спартак-Налшык» (Налшык) - «Дружба» (Мей­къуапэ) - 5:1 (2:1). Налшык. «Спартак» стадион. Жэпуэгъуэм и 14-м. ЦIыхуи 120-рэ еплъащ.

16.10.2018, 14:57 - Статья

 Профсоюзхэм ЩэнхабзэмкIэ я унэм жэпуэгъуэм и 5-м фэеплъ пшыхь щекIуэкIащ.

Последнее


Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. ЕгъэджакIуэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

 ПщIэ зыхуэтщI егъэджакIуэхэ!
 Си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу фи IэщIагъэм епха махуэмкIэ - ЕгъэджакIуэм и махуэмкIэ!
 ЕгъэджакIуэр - ар IэщIагъэ къудейкъым, атIэ жэуаплыныгъэшхуэ зыпылъ IэнатIэ гугъущ, абы укъыхуалъхуауэ щытын хуейщ. Дэ ­псори зэгуэр еджакIуэу дыщытащ икIи мы махуэм фIыщIэ хэха яхуэтщIу гуапэу дигу къыдогъэкIыж ди гъуэгугъэлъагъуэу щытахэр, абыхэм фIыуэ дыкъалъагъуу, къытхуэсакъыу, чэнджэщ Iущхэр къыдату зэрыщытам папщIэ.

Дунейр къадэщIэращIэрэ гъащIэр я щIэщыгъуэу

 Аруан щIыналъэм хыхьэ Псынабэ къуажэм тхьэмахуэ кIуам Iэтауэ щагъэ­лъэ­пIащ жылэу зэрытIысрэ илъэс 90 зэрырикъуар. 
 Сабии балигъи къуажэм дэсыр къыщызэхуэсат ЩэнхабзэмкIэ унэм и Iэгъуэблагъэм. Пщэдджыжьым уэшх мащIэ щыIами, гуфIэгъуэм дунейр къыдэщIэрэщIэжат, бжьыхьэ дыгъэм псэр ­игъэхуабэу, икIи гъащIэр зи щIэщыгъуэ ныбжьыщIэхэми абы и хьэлъэр зыгъэва нэхъыжьыIуэхэми я дэрэ­жэгъуэр инт.

Уи гур зыщIэхъуэпсыр, уи псэр зыхуэпабгъэр къохъулIэну, ди Эллэ!

 Ди ныбжьэгъу пэж, лэжьакIуэ IэкIуэлъакIуэ, «Адыгэ псалъэ» га­зетым жэуап зыхь и секретарь, УФ-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм хэт Къаншокъуэ Эллэ нобэ егъэлъапIэ илъэс бжыгъэ дахэ зэрырикъур. 

Мы махуэхэм

Жэпуэгъуэм и 4, махуэку

Я гукъыдэжыр къаIэт

 «Урысей зэкъуэт» политикэ партым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм, хабзэ дахэ хъуауэ, илъэс къэс егъэлъапIэ республикэм и гъэсакIуэ, егъэджакIуэ нэхъыфIхэр. Дыгъуасэ апхуэдэ Iуэху дахэ екIуэкIащ, ГъэсакIуэхэмрэ (фокIадэм и 27-м ягъэлъапIэ) ЕгъэджакIуэхэмрэ (жэпуэгъуэм и 5-м) я махуэхэм ехьэлIауэ. 

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ гъэплъыгъуэ лъэхъэнэм зыхуэгъэхьэзырынымрэ къагъэсэбэпа гъэсыныпхъэмкIэ республикэм къытехуа щIыхуэмрэ ятеухуа зэIущIэ

 КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек ды­гъуасэ иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Правительствэм и унафэщIхэр, министерст­вэхэмрэ ведомствэхэмрэ, щIыналъэ администрацэхэм я Iэтащхьэхэр зыхэта, республикэм и IуэхущIапIэхэр, инженернэ инфраструктурэр бжьыхьэ-щIымахуэ лъэхъэнэм хуэгъэхьэзырыным, апхуэдэ­уи къагъэсэбэпа гъэсыныпхъэмкIэ республикэм къытехуа щIыхуэм ятеухуа зэ­IущIэ зыубгъуа.
 ЩIыналъэм и Iэтащхьэм жиIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъэсыныпхъэ-энергетикэ, псэупIэ-коммунальнэ IэнатIэхэр я Iуэхухэр щызэблэу къэмыхъуу лэжьэн зэ­рыхуейр.

УнафэщI IэкIуэлъакIуэ, гъэсакIуэ щыпкъэ

 Адыгэ бзылъхугъэм и дахагъэр, акъылыфIагъыр, и щэныфIагъыр ­дунейм цIыхуу тетым куэд щIауэ гу зылъата Iуэхугъуэщ. Ауэ и дахагъэм и закъуэкъым адыгэ бзылъхугъэр цIэрыIуэ зыщIар. Нобэр къыздэсым сыт хуэдэ Iуэху хьэлъэ гъащIэм ар бгъэдимыгъэувами, пщIэ иIэу, акъыл бгъэдэлъу, бэшэчу къыхэкIащ.

Ахъшэ щхьэкIэ къаугъэхэр къагъэхъей

 УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников Александр блэкIа тхьэмахуэ зэхуакум жиIащ Гундэлэн ­къуажэм къыщыхъуа хьэлэбэлыкъыр зэхэзыублар республикэм щыщыIэ щытыкIэр ахъшэ щхьэкIэ зэIагъэхьэну хуейхэр зэрыарар. «Къаугъэр къызыхэкIар мы­хьэнэншэ дыдэщ: шухэр блэкIащ, иужькIэ къагъэ­зэжащ икIи ар хъарзынэщ.

Абхъазхэм я текIуэныгъэр илъэс 25-рэ зэрырикъуам и щIыхькIэ

 Къэбэрдей-Балъкъэрым ще­кIуэ­кIащ Абхъаз Республикэм и цIы­хубэм 1992 - 1993 гъэхэм щыIа ­Хэку зауэм къыщихьа текIуэныгъэр илъэс 25-рэ зэрырикъур гъэ­лъэ­пIэным егъэщIылIа Iуэхухэр. Псалъэм и хьэтыркIэ, Абхъазым и утыкум, Налшык къалэм щыIэм, абы теухуа пэкIу щызэ­хы­хьащ. 
 Фигу къэдгъэкIыжынщи, Куржы-Абхъаз зауэм щIидзащ 1992 гъэм шыщхьэуIум и 14-м. Я къуэшхэм ядэ­Iэпыкъуну а зауэм кIуащ ди респуб­ликэм и щIалэхэу 1500-м нэблагъэ икIи 64-м я гъащIэр щIатащ абы и щхьэхуитыныгъэм. 

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек: Гулъытэ нэхъыщхьэ зыхуэщIыпхъэр цIыхухэм я псэукIэр егъэфIэкIуэнырщ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр илъэс къэс цIыху мин бжыгъэхэм, «Iуа­щхьэмахуэ» курортым къакIуэхэм, зыщагъэпсэху щIыпIэщ, къыщрахьэлIэ хадэхэкIхэмкIэ, пхъэщхьэмыщхьэхэмкIэ, щагъэхьэзыр ерыскъыхэмкIэ цIэ­рыIуэ хъуащ. Абы къыдэкIуэуи, щIыналъэм иIэщ экономикэм зэрызебгъэу­жьыну Iэмал куэд. Кавказ Ищхъэрэм и адрей щIыналъэхэми хуэдэу, ахэр нэсу къэгъэсэбэпыныр къэралым гулъы­тэшхуэ зыхуищIхэм ящыщщ.

Страницы

Подписка на Электронная газета "Адыгэ псалъэ" RSS