23.10.2017, 13:20 - Статья

 КъБР-м Экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министерствэм Электрон Iуэхутхьэбзэмрэ IэмалхэмкIэ и департаментым и унафэщI Чочаевэ Мадинэ хэтащ жэпуэгъуэм и 11-14-хэм Сочэ щекIуэкIа «Взгляд в циф­ровое будущее» урысейпсо конференцым.

23.10.2017, 13:13 - Статья

 «Вымпел» спорт клубым иджы­благъэ щекIуэкIащ «Ислъэмейм и щIалэгъуалэр терроризмэмрэ наркотикымрэ» я бийщ къыхуеджэныгъэм щIэт япэ къуажэ спартакиадэ.

23.10.2017, 13:09 - Статья

 Жэпуэгъуэм и 17-м Прохладнэ щIыналъэм щыхьэщIащ Сербие Республикэм гъавэ, хадэхэкI гъэ­кIынымкIэ и институтым и унафэщI Туран Янрэ нартыху гъэкIынымкIэ IэщIагъэлI Бабич Милославрэ. Ахэр нартыхур Iуахыжу ирихьэлIат. Сербием къыщагъэкIа нартыху жылапхъэм и фIагъым ди гъавэгъэкIхэр щыгъуазэ ящIын, лэжьыгъэ и пIалъэкIэ къадэгуэшэн мурадырт хьэщIэхэм яIэр. 

23.10.2017, 12:58 - Статья

 Жэпуэгъуэм и 18-р къыщалъхуа махуэщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и япэ президент КIуэкIуэ ­Валерий. 

23.10.2017, 12:54 - Новости

 ЩIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я XIX ­дунейпсо фестивалым Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу хэтхэм КIуэкIуэ Юрий Сочэ щаIущIащ.

23.10.2017, 12:50 - Статья

 Жэпуэгъуэм и 19-м, «Валдай» дунейпсо клубым я зэIущIэм хэта иужькIэ, УФ-м и Президент Путин Владимир яхуеблэгъат ЩIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я XIX ­дунейпсо фестивалым хэтхэр щызэхуэса шхапIэхэм ящыщ зым.

23.10.2017, 12:45 - Статья

 Путин Владимир лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэр Рес­публикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий. ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ щIыналъэм и социально-экономикэ щыты­кIэмрэ абы щыщыIэ гугъуехьхэмрэ. Щхьэхуэу и гугъу ящIащ Къэбэрдей-Балъкъэрыр дуней къэхъукъащIэ къызэрымыкIуэхэм япэщIэ­ты­нымкIэ и программэм.

Последнее


ЕджапIэ нэхъыщхьэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 85-рэ зэрырикъумкIэ КIуэкIуэ Юрий ехъуэхъуащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и студентхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ

 КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий ­ехъуэхъуащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и студентхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ еджапIэ нэхъыщхьэр къы­зэрызэрагъэпэщрэ илъэс 85-рэ зэрырикъумкIэ:
 «Ныбжьэгъу лъапIэхэ! Си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу Iуэхугъуэ ­дахэмкIэ - Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 85-рэ зэрырикъумкIэ.

Гулъытэ лей щыхуащI

 Ди республикэм и агропромыш­леннэ комп­лексым и къалэн пэ­рытхэм ящыщщ пхъэ­щхьэмыщхьэ бэв къэ­зыт жыг хадэхэм къа­­хэгъэ­хъуэ­ныр.

Лъагъуэжьхэм «псэщIэ» къыхагъэхьэж

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щеджэ студентхэмрэ и лэжьакIуэхэмрэ (псори зэхэту цIыху 15) республикэм и бгыщхьэ щIыпIэхэм ящыщ зым фокIадэм и 30 - жэпуэгъуэм и 1 махуэхэм щыIащ, «КъБР-м и бгылъэ щIыпIэхэр студентхэм я зэхуэсыпIэщ» Iуэхум хы­хьэу.

Гъуэгу захуэм трагъэувэж

 Тезырхэр ирегъэхьэкIынымкIэ Урысейм и федеральнэ IэнатIэм и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI Мэржэхъу Мухьэмэдрэ КъБР-м и волонтёрхэм я сабий-щIалэ­гъуалэ республикэ организацэм, «Помоги ближнему» жыхуиIэм, и правленэм и унафэщI Сыжажэ Алимрэ зэ­IущIащ.

Урыс театрым лэжьэн щIедзэж

 Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым и ­81-нэ лэжьэгъуэр «Си щхьэгъусэр пцIыупсщ» спектаклымкIэ иджы­б­лагъэ къызэIуихащ. 

Анэдэлъхубзэр зыгъэбзэрабзэхэр

 Урысейм и онлайн-сату щIыпIэхэм иджыблагъэ къыщIалъхьащ адыгэ джэгукIэхэр зэрыт сабий тхылъхэр. АдыгэбзэкIэ ахэр къыдэгъэ­кIынымкIэ жэрдэмыр зейр Москва щыпсэу Урыс Аминэщ.

«Адыгэбзэм и гупсэхэр»

 КъызыхэкIа лъэпкъым и блэкIам щIэблэр щызыгъэгъуазэхэр, гъуэгу захуэ тезыгъэувэу адыгэ­псэу зыгъасэхэр зэхуэ­шэсыныр, я лэжьыгъэ мытыншым, зы сыхьэткIэ нэхъ мыхъуми, къыпэришу, заригъэгъэпсэхуныр хабзэ дахэу къищтауэ, ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм илъэситху хъуауэ «Адыгэ­бзэм и гупсэхэр» жиIэу пшыхь ирегъэ­кIуэкI. Мыгъэрей зэхы­хьэри дахэу екIуэкIащ. 

Джатэ Руслан и хъуэхъу дахэр

 Ди къэралым и дэнэ щIыпIи хуэдэу, тхьэмахуэ ­кIуам ди республикэм щагъэлъэпIащ ЕгъэджакIуэм и дунейпсо махуэр. IэнатIэм и зыужьыныгъэм зи зэфIэкI езыхьэлIэхэр щагъафIэ пшыхьхэр щIы­пIэхэм щызэхашащ. Абыхэм ирагъэблэгъащ лэ­жьыгъэм къыхэжаныкIыу ехъулIэныгъэфIхэр зы­Iэрызыгъэхьахэр, школхэм я унафэщIхэр, егъэ­джэныгъэм и ветеранхэр.

Гум, псэм щыщ Iыхьэ

 КъБР-м и Жылагъуэ палатэм, хабзэ хъуауэ, илъэс къэс егъэ­лъапIэ ди республикэм и курыт школхэм я егъэджакIуэ нэхъыфIхэр. ЕгъэджакIуэм и махуэм, жэпуэгъуэм и 5-м, палатэм и пэш нэхъ ин дыдэм щызэ­хуашэсащ зи зэфIэкIкIэ гъэ еджэгъуэ блэкIам къыхэжа­ныкIа лэжьакIуэ гуп. 

НОБЭ

  • Хъыджэбз цIыкIухэм я дунейпсо махуэщ
  • Башкортостан Республикэм и къэралыгъуэм и махуэщ
  • Абхъазым IэщэкIэ зэ­щIэу­зэда я къарухэм я махуэщ
  • 1138 гъэм Алеппэ щIыр щыхъеящ. АпхуэдизкIэ лъэ­щу щIыр иутхыпщIати, ар цIыхухэм ялъэгъуа къэхъукъащIэ нэхъ шы­нагъуэ дыдэхэм хабжащ. Абы щыгъуэ цIыху мин 230-м щIигъу хэкIуэдауэ щытащ.
  • 1653 гъэм Москва унафэ къыщащтащ Украинэр Урысей пащтыхьыгъуэм къы­хэгъэхьэным теухуауэ.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS