19.04.2018, 13:01 - Статья

 Налшык дэт «Легион» тренажер пэшым тхьэмахуэ блэкIам щызэхэтащ ныбжьыщIэхэмрэ щIалэгъуалэ­хэмрэ (1997 - 2003 гъэхэм къалъхуахэр) мас-рестлингымкIэ я республикэпсо зэхьэзэхуэ. Я хьэлъагъ елъытауэ гуэша гупипщIым щызэхьэзэхуащ спорт­смени 100-м нэблагъэ.

19.04.2018, 12:57 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щыхьэр Налшык къалэм гъатхэпэм и 23 - 26-хэм щекIуэкIащ «Налшык насыпым и дамыгъэщ» зыфIаща, макъамэмрэ къафэмкIэ етхуанэ дунейпсо зэпеуэр.

19.04.2018, 12:53 - Статья

 «Илъэсым и егъэджакIуэ нэхъыфI-2018» урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэм щIэныгъэ гуэдзэн етынымкIэ егъэджакIуэ ­нэхъыфIу къыщалъытащ Нал­­­шык къалэм Сабий, ныб­жьыщIэ творчествэмкIэ и центрым и лэжьакIуэ Щоджэн СэIихьэт. 

19.04.2018, 12:49 - Статья

 Тхыдэдж, этнограф КIыщ Хьэзрэталий «IэпщIэлъапщIэ» гуп­жьейр 1984 гъэм щигъэлажьэм, МэзщIэкIуасэхэ япхъухэу Мари­неттэрэ (Дагъырхэ я нысэщ) Джульеттэрэ (Шэт) абы и деж зыща­гъасэрт. КIыщыр а зэманым щIэхъуэпсырт дыщэидэ лъэпкъ Iэ­щIагъэр къигъэщIэрэщIэжыну.

19.04.2018, 11:55 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэрым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм иубзыхуа «Анэдэлъхубзэм и мазэ» лэжьыгъэм ипкъ иткIэ, ди республикэм и щIыналъэхэм, къалэхэм щрагъэкIуэкI абы теухуа зэхыхьэхэр. Гукъинэжу икIи щIэщыгъуэу махуэшхуэ щызэхэтащ Аруан щIыналъэми. 

19.04.2018, 11:19 - Статья

 Хабзэ хъуауэ, Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал мэкъумэш университетым гъэ къэс ирегъэкIуэкI «Илъэсым и студент нэхъыфI»  зэпеуэ.

19.04.2018, 11:16 - Статья

Лэскэн ЕтIуанэ къуажэм къыщалъхуа Уэркъуасэ Хьэзрэт псэужамэ, мы гъэм илъэси 100 ирикъунут. 

19.04.2018, 10:50 - Статья

 «Генералхэм я жэщ» - аращ зэреджэр Къандур ­Му­хьэдин и романыщIэ иджыблагъэ дунейм къыте­хьам. Ар теухуащ 2016 гъэм Тырку къэралыгъуэм ­Гюлен Фейтуллах къыщигъэхъуну зыхэта къэрал ­къаугъэм. 

Последнее


Налшык щызэхуос

 Налшык дэт къалэ клиникэ сымаджэщ №2-м иджыблагъэ щекIуэкIащ «Университетская клиника» медицинэ щIэныгъэ-практикэ конференц. Ар къы­зэрагъэпэщащ КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм, Евдокимовым и цIэр зэрихьэу Москва дэт меди­ко-­сто­матологие къэрал университетым, а еджапIэм и Клиникэ медицинэ центрым. 

Лъэбакъуэ мини 10

 Мэлыжьыхьым и 7-м, Узыншагъэм и дунейпсо ­махуэм, Налшык щекIуэкIынущ «Узыншагъэм ухуэ­зышэ лъэбакъуэ мини 10» Iуэхугъуэр. Ар хуэгъэзащ цIыхухэр я щытыкIэм кIэлъы­плъы­жыным гулъытэ хуегъэщIыным.

Бырхьэм Анатолэ: Дохутырым и псалъэхэм къаруушхуэ хэлъщ

 Къэбэрдей-Балъкъэ­рым щIыхь зиIэ и доху­тыр, медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат, категорие нэхъыщхьэ зиIэ Бырхьэм Анатолэ илъэс 50-м щIигъуауэ и IэщIагъэм хуэпэжу мэлажьэ. А зэманым къриубыдэу, шэч хэмылъу, ар цIыху куэдым сэбэп яхуэхъуащ, гукъы­дэжрэ дэрэжэгъуэрэ яIэу гъащIэм хигъэплъэжащ. Бырхьэмыр зыцIыхухэм зэрыжаIэмкIэ, къэхъуа­къым абы IуэхукIэ бгъэ­дыхьа щигъэщIэхъуа: зэрыхузэфIэкIкIэ дэтхэ­нэми доIэпыкъу, нэхъы­щхьэращи, дохутырым хэлъын хуей хьэлыфI псори абы дыболъагъу.

Я щытыкIэр къапщытэ

 Бакулевым и цIэр зезы­хьэ Гу-лъынтхуэ хирургиемкIэ щIэныгъэ центрым и IэщIагъэлIхэм КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм иращIылIа зэгурыIуэныгъэм ипкъ иткIэ республикэм и цIыхухэм я узыншагъэр къыщапщытащ Кардиологие центрым и деж.

ГъащIэр зыхуэдэнур зэлъытыжар

 Дэтхэнэ зы цIыхуми и гъащIэм щынэхъыщхьэр абы бгъэдэлъ къулеягъэркъым е жылагъуэм щиIэ пщIэракъым, атIэ фIыгъуэ лъапIэу иIэ узыншагъэращ. ГъащIэр зыхуэдэнур зэлъытыжар абы и щытыкIэрщ. Узыншагъэм гулъытэшхуэ хуащIын зэрыхуейр цIыху­хэм ягурыгъэIуэныр, ар егъэфIэ­кIуэ­нымкIэ зэфIэхыпхъэхэр убзыхуныр и щхьэусыгъуэу махуэ хэха ягъэуващ.

Мы махуэхэм

Мэлыжьыхьым и 7,  щэбэт

ЩIалэ 30-м дзэм кIуэну загъэхьэзыр

 Гъатхэ лъэхъэнэм зи ныбжьыр ирикъуа щIалэхэр дзэм къулыкъу ща­щIэн папщIэ республикэм и Iэтащхьэм къыдигъэкIа унафэр ягъэзащIэу щIадзащ. А Iуэхугъуэм теухуауэ нобэ япэ зэIущIэр ирегъэкIуэкI Iуащ­хьэмахуэ ­районым и комиссэм. Абы и унафэщI Отаров Исмаил къызэрыджи­IамкIэ, щIыпIэм щыпсэу щIалэхэм ящыщу 30-р мы гъатхэм дзэм кIуэнущи, абыхэм ящыщу 20-м къулыкъу щащIэкIэ къахуэсэбэпын IэщIагъэхэр ­ДОСААФ-м и еджапIэхэм щызрагъэгъуэтащ.

Натхъуэ Бибрэс Израилым и гимныр жиIэн идэркъым

 Адыгэхэм ящыщу иджыпсту топ­джэгу нэхъ цIэрыIуэ дыдэ Натхъуэ Бибрэс зэи къэмыхъуауэ Израилым и командэ къыхэхам и пашэу утыку къихьащ. Гъатхэпэм и кIэухым Тель-Авив къыщрагъэблэгъа Румынием и футболистхэм щаIущIэнум ипэ ­къихуэу, лъэныкъуэхэм я къэрал гимнхэр щагъэзащIэм, ди лъэпкъэгъум и жьэр зэщIихакъым икIи эфир занщIэу телевизоркIэ е интернеткIэ абы гу лъызыта куэдым псалъэмакъ кърахащ. 

УсакIуэ мылIэжыныпсэ

 Бахъсэн щIыналъэм и тхыдэ-лъахэхутэ музейм щекIуэкIащ адыгэ ­литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщ, усакIуэ цIэрыIуэ ­ПащIэ Бэчмырзэ къызэралъхурэ илъэси 165-рэ зэрырикъум теухуа зэхыхьэхэр. 

Нарткъалэ и химкомбинатым и юбилей

 1938 гъэм мэлыжьыхьым и 9-м Ерыскъы промышленностымкIэ СССР-м и ЦIыхубэ Комиссариатым къыдигъэкIа унафэ №408-м ипкъ ­иткIэ Дохъушыкъуей спирт заводым лэжьэн щIидзащ.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS