24.03.2017, 14:46 - Статья

 Гъатхэпэм и 25-м, сыхьэт 20-рэ дакъикъэ 30-м къыщыщIэдзауэ 21-рэ дакъикъэ 30 пщIондэ  Налшык къалэ щекIуэкIынущ «ЩIым и сыхьэт» зыфIаща Iуэхур.
 

24.03.2017, 11:16 - Статья

  Мы тхыгъэр теухуащ Зэрэгъыж къуажэм щып­сэуа, зи ныбжьыр илъэс 92-м иту иджыблагъэ дунейм ехыжа Къалмыкъ Адэлбий. 

24.03.2017, 10:44 - Новости

 2017 гъэм гъатхэпэм и 16-м ­  илъэс 80 ирикъуащ Урысейм ­Къэ­рал кIуэцI IуэхухэмкIэ и ми­нис­терствэм экономикэ шына­гъуэн­шагъэмкIэ и IэнатIэр къы­зэ­рызэрагъэпэщрэ. 

24.03.2017, 10:29 - Новости

 Франджым и Сен-Сиприен къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ щIалэщIэхэм дзюдомкIэ я «Адидас» ­дунейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэрал 53-м икIа спортсмен ныбжьыщIэ 700-м щIигъу. 

24.03.2017, 10:24 - Статья

  КъБР-м и Парламентым и депутатхэр хабзэ дахэ ­хъуауэ яIуощIэ республикэм ис щIалэгъуалэм.

23.03.2017, 13:56 - Статья

IуэрыIуатэр тхуэзыхъумахэм ящыщ  зы

23.03.2017, 12:17 - Новости

 Тырныауз къалэм дэт «Гео­лог» физкультурэ-узыншагъэр щрагъэ­фIа­кIуэ комплексым щ­е­кIуэ­кIащ БоксымкIэ урысей спорт студент зэгу­хьэ­ны­гъэм и япэ пре­зи­денту щыта, спортым щIыхь зиIэ и мастер, СССР-м щIыхь зиIэ и тренер, Олимп джэгу­хэм тIэунейрэ къы­щы­хэжаныкIа Киселёв Алексей и фэеплъу къы­зэрагъэпэща ­дунейпсо зэIу­щIэр.

Последнее


ХьэрычэтыщIэхэр ахъшэкIи мылъкукIи ядэIэпыкъунущ

КъБР-м и Правитель­ст­вэм и УнафэщI Мусуков Алий иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Iэтащхьэм и деж Инвес­тицэхэмрэ хьэрычэт IуэхумкIэ щыIэ советым и зи чэзу зэIущIэр. Абы щы­тепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал дэIэпыкъуныгъэ зрат инвестицэ проект ­инхэр гъэзэщIэным теухуауэ нэхъ япэкIэ къащта унафэ­хэр зэрыпхагъэкIым, ап­хуэ­дэу хьэрычэт лэжьыгъэр тэмэму егъэ­кIуэ­кIы­нымкIэ зыхуэфащэ Iэмалхэр къы­зэры­зэ­ра­гъэпэщым.

Къащта унафэм ипкъ иткIэ

КъБР-м и Правительствэм и Унэм щекIуэкIащ «Къалэм и иджырей теплъэ зэтегъэувэныр» ­проект пэрытыр гъэзэщIэныр къызэгъэпэ­щы­нымкIэ ведомствэхэм зэдай комиссэм и зи чэзу зэIущIэр. КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий иригъэкIуэкIа а зэхыхьэм доклад щищIащ республикэм ухуэныгъэмкIэ, псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ, гъуэгу хозяйствэмкIэ и министр Къуныжь Вячеслав.

Лъэмыжыр зэпкърах, гъущI гъуэгур трах

  КъБР-м и Iэтащхьэм иригъэкIуэкIащ а лэжьыгъэхэм пыщIа министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ я унафэщIхэм я зэIущIэ. Нал шык къалэ Мэлбахъуэм и цIэр зезыхьэ уэрамым хиубыдэу телъ гъущI гъуэгу зэпрыкIыпIэ лъэмыж ныкъуэкъуэр зэпкърыхынымрэ абы адэкIэ кIуэ гъущI гъуэгур техынымрэ зэрыщIадзам къыхэкIыу КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий иригъэкIуэкIащ мы лэжьыгъэм пыщIа министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ, къалэ округым и администрацэм я унафэщIхэм я зэIущIэ.

Зэманым и пэ ищыфащ

Акъбащ Борис Москва къикIыжу и хэку цIыкIум къыщигъэзэжам, ар пенсэм тIысыжу и гъащIэр тыншу, мылъкукIи къызэгъэпэщауэ ирихьэкIыфынут.

Удз гъэгъакIэ цIыхубзхэм фахуэупсэ

  ЦIыхубзхэм я дунейпсо махуэм теухуа гуфIэгъуэ Iуэхугъуэхэр Тырныуз къалэм щрагъэкIуэкIащ. Кулиевым и цIэр зезыхьэ ЩэнхабзэмкIэ унэм щызэхуэсат район, къалэ администрацэхэм, жылагъуэ организацэхэм, политикэ партхэм, предприятэхэмрэ IуэхущIапIэхэмрэ я лIыкIуэхэр.

«Уэс ткIужым и макъыр»

  Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и физкультурэ-спорт комплексым гъатхэпэм и 5-м ще­кIуэкIащ художественнэ гимнастикэмрэ спорт къэфэкIэхэмрэ я фес­тиваль. «Уэс ткIужым и макъыр» - арат а махуэшхуэм фIащар.

Транспорт гъэувыпIэ хэхахэр зэрамыIэм егъэпIейтей

 КъБР-м и Парламентым Про­мышленностымкIэ, транспортымкIэ, связымрэ гъуэгу хозяйствэмкIэ и комитетым и зэIущIэ зыуб­гъуам щыхэплъащ «ЩытыпIэ хэхам транспортыр зэрагъэIэпхъуэ, а­хэр зэрахъумэ, зэрагъэIэпхъуэм­рэ зэрахъумэмрэ хуэзэр къызэралъытэ, транспортыр зэрыратыж щIыкIэм и IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законыр зэрагъэзащIэм.

Куэдым хуэнабдзэгубдзаплъэщ КъБР-м и Жылагъуэ палатэр

  ЗэIущIэр къыщызэIуихым, ­КъБР-м и Iэтащхьэм псом япэу къыхигъэщащ республикэм и цIыху­хэм я псэукIэр егъэфIэ­кIуэным ехьэлIауэ иужьрей илъэсхэм Жылагъуэ палатэм мымащIэ зэрызэфIигъэкIар. IуэхущIапIэр республикэм и унафэщIхэм жы­джэру ядолажьэ, лъэпкъ зэхущытыкIэхэм зегъэужьыным, Iулъ­хьэмрэ экстремизмэмрэ япэщIэ­тыным, узыншагъэр хъумэным, егъэджэныгъэм, нэгъуэщIхэми ятеухуауэ. КIуэкIуэ Юрий КъБР-м и Жылагъуэ палатэм хэтхэм фIы­щIэ яхуищIащ щIыналъэм фIы и лъэныкъуэкIэ зиужьыным хэлъ­хьэныгъэфI зэрыхуащIым ­папщIэ.

Сыт хэхауэ нобэ зэгугъупхъэр?

  КIуэкIуэ Ю. А. иригъэкIуэкIащ иджыблагъэ къеха уэсукхъуэм цIыхуибл щыхэкIуэда Iуащхьэмахуэ лъапэ къегъэлакIуэхэм щрагъэкIуэкIа лэжьыгъэм теухуа зэIущIэ. ЗэIущIэм хэтахэм я пащхьэ къыщыщыпсалъэм республикэм и УнафэщIым къыхигъэщхьэхукIащ КъБР-м и зыгъэпсэхупIэхэм шынагъуэншагъэр щыгъэбыдэн, Iуащхьэмахуэ лъапэ къыщыхъуа гузэвэгъуэм и щхьэусыгъуэхэр нэгъэсауэ зэхэгъэкIын зэрыхуейр.

Перинатальнэ центрыр хьэзырщ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ Налшык къалэ щаухуа перинатальнэ центрым и Iуэхур здынэсам щытепсэлъыхьа зэIущIэ. ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, абы и къуэдзэ Бэлэтокъуэ Владимир, КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Расторгуевэ Светланэ сымэ. Зэпсэлъэныгъэхэм къызэрыхэщымкIэ, илъэс зыбжанэ хъуауэ екIуэкI ухуэныгъэр и кIэм нэсащ, перинатальнэ центрыр IэмэпсымэкIэ къызэгъэпэщащ, хьэзырщ икIи мазэ зыбжанэкIэ лэжьэн щIадзэнущ. Къыхэгъэщыпхъэщ, мы центрыр Урысей Федерацэм щынэхъыфIхэм ящыщу зэрыщытынур, 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS