21.06.2018, 12:56 - Статья

 Дунейпсо чемпионатхэм я кIэух зэхьэзэхуэхэм зэи къыщымыхъуауэ Уры­сей Федерацэм и футболистхэр гуп зэпеуэм къыхэкIащ. Вэсэмахуэ ар къыщыхъуащ ищхъэрэ къалащхьэм и «Санкт-Петербург» стадионым ще­кIуэкIа зэIущIэм - ди щIалэхэм хагъэщIащ Салахь Мухьэммэд зи пашэ Мы­сырым и командэ къыхэхар. 

21.06.2018, 12:15 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым зэIущIэ щхьэпэ щекIуэкIащ. Ар теухуат КъБКъУ-р къэзыухахэр лэжьапIэ IэнатIэхэмкIэ къызэгъэпэщыным. Хабзэ хъуауэ, илъэс къэс ирагъэкIуэкI Iуэхум хэтщ студент куэд икIи зыхуеджа IэщIагъэм хуэкIуэ лэжьапIэхэри къыщагъуэтыф. Мы гъэм абы къе­кIуэлIащ ныбжьыщIэ 600-м щIигъу. 

21.06.2018, 11:35 - Статья

 Террорым пэщIэтынымкIэ лъэпкъ ­комитетым и Iэтащхьэ, Урысейм Шы­нагъуэншагъэмкIэ и федеральнэ къу­лыкъущIапIэм и унафэщI Бортников Александр мэкъуауэгъуэм и 19-м Моск­ва щригъэкIуэкIащ Террорым пэ­щIэ­тынымкIэ лъэпкъ комитетым и зэIущIэр. Абы хэтащ икIи къыщыпсэлъащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.

21.06.2018, 11:28 - Статья

 КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иригъэкIуэкIащ ЧэнджэщакIуэ советым и зэIущIэр. Ар теухуауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и сабийхэм я зыгъэпсэху­гъуэ зэманыр къызэры­зэ­рагъэпэщам.

21.06.2018, 11:03 - Статья

 Абы хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков А. ТI., КъБР-м ­узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр ­Хъубий М. Б., Узыншагъэр хъумэным и IэнатIэм щыкIэлъыплъынымкIэ и фе­деральнэ къулыкъущIапIэм и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI Ахматов А. Хь., ФIэкIыпIэ зимыIэ медицинэ ­страхованэмкIэ КъБР-м и щIыналъэ фондым и унафэщI Бгъэжьнокъуэ З.

19.06.2018, 11:57 - Статья

 Лэскэн щIы­налъэм хыхьэ ­Ан­зорей къуа­жэм къы­щыхъуа ­КIуащ Залым цIыху гуапэщ, медицинэ лэ­жьа­кIуэ Iэзэщ. 

19.06.2018, 11:54 - Статья

 Зеикъуэ къуажэм щIыпIэ самоуправленэмкIэ и советым, Бахъсэн щIыналъэм и жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм хэтхэм гущIыхьэ ящыхъуащ егъэджакIуэ емызэшыж, зи IэщIагъэм фIы дыдэу хэзыщIыкIыу, гъэсэныгъэм и щапхъэу къалъытэу щыта цIыху гуапэ Къуэдзокъуэ Хьэсэн Жыраслъэн и къуэр дунейм зэрехыжар. Хьэлъэу сымэджа нэужь, и ныбжьыр илъэс 83-нэм иту ар дунейм ехыжащ мэкъуауэгъуэм и 14-м.

19.06.2018, 11:44 - Статья

Махуэку кIуам Урысей Федерацэм къыщызэIуахащ футболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатыр.

Последнее


Дызытет лъагъуэр и плъыфэкIэ хужьым пэгъунэгъу хъуащ

 Урысей Федерацэм и Президент ­Путин Владимир махуэку кIуам теленэтын занщIэмкIэ жэуап яритащ ди къэралым и цIыхухэм кърата уп­щIэхэм.

ЦIыхум сэбэп сызэрыхуэхъурщ си гурыфIыгъуэр

 Налшык дэт поликлиникэ №3-м физиотерапиемкIэ и ­къудамэм и унафэщIу Хъалил Жаннэ илъэс пщы­кIущым щIигъуауэ мэлажьэ. Абы и гуащIэдэкIым теу­хуауэ упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ.

Интернетыр зэран хъууэ къэзылъытэхэр токIуэ

 КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ па­латэм къызэригъэпэщауэ илъэситI хъуауэ иригъэкIуэкI «Интернетым-рэ щIалэгъуалэмрэ» зыфIаща проектым теу­хуа зэ­IущIэ Тэрч щIыналъэм хыхьэ Инарыкъуей ­къуа­жэм дэт курыт еджапIэм щызэхэтащ. 

Джэрыджэ Iэбубэчыр щыпсэуа уэрамым ветераным и цIэр фIащыж

 А махуэм ирагъэкIуэкIа пэкIум хэ­­ты­ну Дыгулыбгъуей къуажэм щыщ ­куэд къызэхуэсат. Абыхэм яхэтт ­Бахъсэн къалэм и администрацэм, Бахъсэн ­къалэм, Бахъсэн районым, Дзэлыкъуэ районым я дзэ комиссариатхэм я лIы­кIуэхэр, щIыпIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ советым и депутатхэр, ветераныр фIыуэ зыцIыхуу щы­тахэмрэ Джэрыджэ лъэпкъым я нэхъыжьхэмрэ.

Дыщэ медали 9

 Къэбэрдей-Балъкъэрым СпортымкIэ и министерствэм и унэм мы махуэхэм щызэхэтащ накъыгъэ мазэм ди бэнакIуэхэмрэ абыхэм я тренерхэмрэ къагъэлъэгъуа зэфIэкI лъагэхэм теухуа пресс-конференц. Апхуэдэхэщ алыдж-урым, бэнэкIэ хуитымкIэ ныбжьыщIэхэм я европэпсо зэхьэзэхуэу Македонием щекIуэкIар, Дзэм ­къу­лыкъу щезыхэкIхэм я дунейпсо чемпионату Мэзкуу щызэхэтар. 

Лъэужь дахэ къэзыгъэна ШэрыIужь Анатолэ

 КъБР-м и цIыхубэ артист, республикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, «И лэжьыгъэфIым папщIэ» медалымрэ «ЩIыхьым и дамыгъэ» орденымрэ зы­хуагъэфэща ШэрыIужь Анатолэ псэужамэ, мы махуэхэм и ныбжьыр илъэс 85-рэ ирикъунут. 

Лъэпкъ литературэм лъапэ махуэкIэ къыхыхьа усакIуэ Бещтокъуэ Хьэбас и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирокъу. «УЭ УАДЫГЭЩ ДЭНЭ УЩЫМЫIЭМИ…»

 ХХ лIэщIыгъуэм и 50-70 гъэхэм адыгэ литературэм къыхыхьа усакIуэ, тхакIуэ гупышхуэм - Тхьэгъэзит 3убер, Гъубжокъуэ Лиуан, Бещтокъуэ Хьэбас, IутIыж Борис, Бицу Анатолэ, Гъэунэ Борис, Сонэ Абдулчэрим, Ацкъан Руслан, Мыкъуэжь Анатолэ сымэ, нэ­гъуэщI­хэми - хэлъхьэныгъэшхуэ хуащIащ лъэпкъ щэнхабзэми, гъуазджэми, литературэми.

Гулъытэ нэхъыбэ хуэщIын

 КъБР-м узыншагъэр хъу­мэнымкIэ и министр Хъубий Марат и унафэм щIэту я министерствэм ще­кIуэ­кIащ Сабий къалъхуагъащIэу дунейм ехыжхэм я бжыгъэр гъэмэщIэнымкIэ штабым и зэIущIэ.

Ди лъэпкъэгъу студентхэм адыгэбзэ ирагъэдж

 Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутийрэ КъБКъУ-м и унафэщI Алътуд Юрийрэ я зэгурыIуэныгъэм ипкъ иткIэ, университетым щеджэ адыгэ хэхэс щIалэгъуалэм анэдэлъхубзэр яджыну ­хуитыныгъэ яIэ хъуащ. Адыгэбзэр зыджыну гупыж зыщI студентхэм ядолажьэ бзэ щIэныгъэхэм я кандидат, Хамэ къэрал къикIа студентхэм ядэлажьэ институтым и егъэджакIуэ Тэнащ Тамарэ.

«Iуащхьэмахуэ» курортым и мыхьэнэр къаIэт

 «Лъэпкъ кIапсэ гъуэгу­хэр» урысей-франджы пред­приятэ зэгуэтым ди республикэм и «Iуащхьэмахуэ» турист-рекреацэ комплексыр, гъэм и сыт хуэдэ зэманми лажьэр, кIапсэ гъуэгухэм ирахьэ­лIапхъэ пкъыгъуэхэмкIэ къызэригъэпэщынущ.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS