23.06.2017, 12:47 - Статья

 Мазэ иримыкъукIэ загъэпсэхуауэ «Спартак-Налшыкым» и футболистхэмрэ тренерхэмрэ бадзэуэгъуэм и икухэм щIэзыдзэну зэхьэзэхуэм зыхуагъэхьэзыр. 

23.06.2017, 12:43 - Статья

 КъБР-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ щыIэ министерствэм и Кинолог къулыкъу центрым (ЦКС) и унафэщI, полицэм и подполковник Заруцкий Олег тепсэлъыхьащ я лэжьыгъэр зыхуэдэм, зыхуей-зыхуэфIхэмкIэ къызэрызэгъэпэщам, кинолог-IэщIагъэлIхэм ягъэ­лъэ­гъуащ я къулыкъум къыщагъэсэбэп хьэхэм я зэфIэкIхэр. 

23.06.2017, 12:13 - Статья

 «Хъыбарыншэу кIуэдащ…», - унагъуэ дапщэ а псалъэ жагъуэхэм игъэгуIар? Дапщэм я дунейр къатеункIыфIа? Зауэм къимыкIыжахэм я Iыхьлыхэм, благъэхэм, я щIэблэм нобэр къыздэсым ­яхуегъэхыркъым 40 гъэхэм къаIэрыхьа тхылъымпIэ кIапэм ита а псалъэ гущIыхьэхэр.

23.06.2017, 12:05 - Статья

 КъБКъУ-м и спорт комплексым иджы япэу щекIуэкIащ дзюдомкIэ Урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха, юридическэ щIэныгъэхэм я кандидат, КъБР-м щIыхь зиIэ и юрист, къэрал кIуэцI къулыкъум и генерал-майор Абыдэ Ахьмэд и фэеплъу къызэрагъэпэщар. 
 

23.06.2017, 11:56 - Статья

 Медицинэм и лэжьакIуэм и махуэм хуэгъэпса пшыхь иджыблагъэ ще­кIуэкIащ Аруан районым ЩэнхабзэмкIэ и унэми.

23.06.2017, 11:49 - Новости

 Медицинэм и лэжьакIуэм и ­махуэр Iэтауэ щагъэлъэпIащ Дзэлыкъуэ районым. Узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм и лэ­жьакIуэхэм фIыщIэ хуащIащ икIи ехъуэхъуащ  Дзэлыкъуэ  щIыналъэ администрацэм и унафэщI Джатэ Руслан, Ветеранхэм я район советым и тхьэмадэ Бэрэгъун Арсен, район сымаджэщым и дохутыр нэхъыщхьэ Щоджэн Маринэ сымэ.

23.06.2017, 11:37 - Новости

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал университетым иджыблагъэ щекIуэкIащ адэ-анэхэмрэ абитуриентхэмрэ папщIэ зэхуэс ин. КъБКъУ-м и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Солгаловэ Наталье хъыбар къы­зэрыдигъэщIамкIэ, абы хэтащ еджапIэ нэхъы­щхьэм и унафэщIхэри университетым и къудамэхэм я пашэхэри.

Последнее


Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Урысейм и махуэм ирихьэлIэу цIыхухэм зэрехъуэхъур

Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
Си гуапэу сынывохъуэхъу Урысейм и махуэмкIэ!

Мурадым гъуэгу щигъуэт зэхыхьэ

 Илъэс зыбжанэ хъуауэ къызэрагъэпэщ «Мэшыкъуэ» Кавказ ­Ищхъэрэ щIалэгъуалэ форумыр экономикэм, политикэм, журналистикэм, гъуазджэм, щэнхабзэм, нэгъуэщI IэнатIэхэм жыджэру хэт ныбжьыщIэхэм я жэрдэмыр, хъуэпсапIэр гъащIэм хэпщэнымкIэ хуабжьу дэIэпыкъуэгъуфIщ. УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм и аппаратым, Ставрополь крайм и Пра­вительствэм, УФ-м Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэр и дэIэпыкъуэгъуу, ЩIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ федеральнэ ­агентствэм ар илъэс къэс къызыхуэтыншэу зэхеублэ.

ЛIыгъэм и дерс

 Тезырхэр егъэпшынынымкIэ феде­ральнэ къулыкъум и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм и «Вулкан» къудамэм и лэжьакIуэхэм «ЛIыгъэм и дерс» ирагъэкIуэкIащ Налшык къалэ дэт курыт школхэу №№9, 21-хэм я еджакIуэхэм папщIэ. 

«Шапсыгъ пщащэм» топсэлъыхь

 ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм тхылъ еджэн зыфIэфIхэм я зи чэзу зэхыхьэр Къэ­бэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым щригъэкIуэкIащ. Ар теу­хуауэ щытащ адыгэ лъэпкъ литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщ КIэрашэ Тембот и «Шапсыгъ пщащэ» повестым. 

Я псэр щотынш

 Ди къалащхьэм и щIыпIэ нэхъ дахэ дыдэхэм ящыщ зыщ Налшык психоневрологие интернатыр здэщытыр. КъатитIу зэтет унэшхуэр къеухъуреихь щхъуантIагъэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ гъэнщIа, тетIыс­хьэпIэ тыншхэр зэрыт парк цIыкIум. Псантхуэ и лъэныкъуэкIэ зи узыншагъэм сэкъат иIэхэмрэ зи ныбжь хэкIуэтахэмрэ псэ тыншыгъуэ ягъуэту абы щыIэным къы­зыхуэтыншэу хуэщIащ IуэхущIапIэр. Жьы къабзэри, щхъуантIагъэри, интернатым и пщIантIэ хуитым щагъэтIыса удз гъагъэ зэмыфэгъухэри - псори зыхуэлажьэр абы щыпсэухэм я узыншагъэр зэтегъэувэ­жынырщ, гъащIэр щызу ирахьэкIынырщ. 

Улахуэм хэгъэхъуэным йолэжь

 КъБР-м и Парламентым Социальнэ политикэмкIэ, лэжьыгъэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ и комитетым иджыблагъэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ республикэм и лэжьакIуэ щхьэхуэхэм я улахуэм зэрыхагъахъуэ Iэмалхэм. Абы хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ Жанатаев Сэлим.

Мы махуэхэм

Мэкъуауэгъуэм и 8, махуэку

Мыхьэнэ хэха зиIэ махуэшхуэ

 Сабийхэм къащхьэщыжынымкIэ дунейпсо махуэм КъБР-м и Парламентым и депутатхэр ялъыгъуэзащ цIыкIухэм я узыншагъэр щызэтрагъэувэж, ахэр гъащIэм щыхагъэзэгъэж «Нэмыс» республикэ центрым щыIэхэм.

Къэрал Думэм и депутат Марьяш Иринэ Тэрч къалэм щохьэщIэ

 УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм и депутат Марьяш Иринэ «Къалэ мыинхэм я паркхэр» парт проектыр зэрагъэзащIэм щыгъуазэ зищIын пап­щIэ иджыблагъэ щыIащ Тэрч муниципальнэ рай­о­ным хыхьэ Тэрч къалэм. А жыла­гъуэр хэхуащ ищхьэкIэ къыщыгъэлъэгъуа парт проектыр щагъэ­зэщIэну къалэхэм.

ФедерацэмкIэ Советым и лIыкIуэ гуп, Ульбашев М. М., Дидигов М. И. я пашэу, лэжьыгъэ IуэхукIэ Узбекистан Республикэм щыIащ

 Урысейм и лIыкIуэхэм яхэтащ промышленностым и лэжьакIуэхэмрэ хьэрычэтыщIэхэмрэ я зэгухьэныгъэм КъБР-м щиIэ къудамэм и унафэщI - «Тэрчналмэс» АО-м и директорхэм я Советым и унафэщI Хьэжу Владимиррэ «Тэрчналмэс» АО-м и генеральнэ директор ЛIэужь Адэлбийрэ.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS