09.08.2018, 12:45 - Статья

 ФIыуэ слъагъу усакIуэм къыфIэсхьэхуа псалъитI-щым­кIэ къэIуэта хъунут зи гугъу фхуэсщIыну бзылъхугъэм и дунейр. Псалъащхьэм къыпызмыщэххэу сызэтеувыIэнрэ-тIэ, жыхуэсIэщ! Армырмэ, макъ жьгъей къарууншэхэм сахилъэхъэнщи, гуп­сысэ хъуаскIи схунэхьэсынкъым …

09.08.2018, 12:39 - Статья

 Куэд­рэ къохъу медицинэм и лэжьакIуэхэм ди гъащIэр, ди псэр щаIэщIэлъ. Узыр къызэIэ цIыхум дэIэпыкъуныр абыхэм я къалэну щытми, сыт хуэдэ лэжьыгъэми хуэ­дэу, абыи Iуэху зехьэкIэ зэмылIэужьыгъуэ, гъэзэ­щIэкIэ куэд иIэщ.

09.08.2018, 12:33 - Статья

 Абы ущригъусэм деж узыхуэсакъыж зэпытщ - уощIэ ар зэрыцIыху къабзэр, зэ­рыгумащIэр, фэрыщIагъ лъэпкъ зэ­ры­хэмылъыр. А фIагъхэр уэри къыбдилъагъун хуейщ абы - арыншамэ пщIэ къып­хуищIынукъым, псэлъэгъуи къыбдэхъунукъым. 

09.08.2018, 12:28 - Статья

 «Уафэ нэзым и лъагагъыр узэреплъым елъытащ», - жиIэгъащ лIы Iущ гуэрым. ЩIэ­ныгъэм зи лъагъуэ щыхэзыша дэтхэнэ цIыху пэрытми и гуп­сысэр лъагэщ, гъэщIэгъуэнщ, и Iуэху еп­лъыкIэхэми удахьэх. Ди лъэпкъым апхуэдэ цIыху щэджащэ куэд диIэщ. Абыхэм ящыщщ Бекъул Хьэбас Мухьэмэд и къуэр, щIэныгъэлIыр, егъэджакIуэр, хэкупсэ нэ­сыр.

09.08.2018, 12:21 - Статья

 Лъэпкъ зэгурыIуэныгъэр, зэныбжьэгъугъэр гъэбыдэным хуэгъэп­сауэ Волонтёрым и илъэсым ирагъэжьа «Маяки дружбы» проектым хэтхэр иджыблагъэ ди республикэм щыхьэщIащ.

09.08.2018, 11:45 - Статья

КъБР-м и Правительствэм и Унэм ­дыгъуасэ щекIуэкIа зэIущIэм Iуэхугъуэ 17-м щыхэплъащ.

09.08.2018, 11:19 - Статья

 Мы проектым хиубыдэ Iуэхухэр мы ­зэманым щокIуэкI Центральнэ, При­волжскэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округхэм. Абы хэтщ Урысейм и щIыналъэхэм, ди гъунэгъу къэралхэм ящыщу 20-м къикIа щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ.

09.08.2018, 11:16 - Статья

 Урысей Федерацэм граждан зыхъу­мэжыныгъэм и IуэхухэмкIэ, къызэ­рымыкIуэ щытыкIэхэмкIэ, къэхъуа гузэвэгъуэхэм я лъэужьхэр гъэкIуэ­дыжынымкIэ и министр Зиничев Евгенийрэ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников Александррэ махуитI япэкIэ кхъухьлъатэкIэ къыщалъэтыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыналъэм щыщу псыдзэхэм нэх

Последнее


«Кабардинка»-р Марашрэ Гёксунрэ къыщофэ

 Адыгэ щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ я дунейпсо фестивалым хэтыну Тыркум къэкIуа гупыр япэ махуэм иригъэблэгъащ Мараш къалэм и унафэщIым. Къэбэрдей-Балъкъэрым щэн­хабзэмкIэ и министр Къу­махуэ Мухьэдинрэ Эркоч Фатхьи Мехметрэ щIыналъитIым я щэн­хабзэ зэпыщIэныгъэ­хэм, адыгэ хэхэсхэмрэ хэкурысхэмрэ я зэкъуэ­шыныгъэм, нэгъуэщI Iуэху дахэхэми теп­сэ­лъыхьахэщ.

ЩIалэгъуалэр Iейм щахъумэн мурадкIэ

 КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Юрий бадзэуэгъуэм и 26-м иригъэкIуэкIащ Наркотикым пэщIэтынымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и комиссэм и зэIущIэ.

«Iуащхьэмахуэ» курортым зрагъэужьын папщIэ сом мелардихым нэблагъэ къыхуаутIыпщ

 «Iуащхьэмахуэ» урысейпсо турист-рекреацэ ­комплексым и инфраструктурэм хиубыдэ ухуэныгъэхэр ирагъэкIуэкIын папщIэ Урысей Федерацэм и Премьер-министр Медведев Д. А. и унафэкIэ сом меларди 5-рэ мелуан 711-рэ къыхуаутIыпщащ.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Унафэ

 2018 гъэм бадзэуэгъуэм и 5-м бгылъэ щIыпIэхэм щыIа уэлбанэшхуэхэм къахьа зэраныгъэхэр гъэзэ­кIуэ­жыным хуэгъэ­зауэ пIащIэгъуэу ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэхэр зэрызэфIагъэкIам къыхэкIыу, «ЩIыуэпсым и щытыкIэмрэ техникэр къызэрагъэсэбэпымрэ япыщIауэ къэхъу къызэрымыкIуэ щытыкIэхэм цIыхухэмрэ щIы­налъэхэмрэ ящыхъумэным и IуэхукIэ» федеральнэ ­законым, «Къызэ­ры­мы­кIуэ щытыкIэхэр къэмыгъэ­хъунымрэ ­абыхэм я лъэужьхэр гъэкIуэдыжынымкIэ къэрал системэ зэгуэтым и IуэхукIэ» 2003 гъэм ды­гъэгъазэм и 30-м Урысей Фе­дерацэм и Правитель­ст­вэм къищта уна­фэ №794, «ЩIыуэпсым и щытыкIэм,

КIуэкIуэ Юрийрэ Битаров Вячеславрэ тепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ Осетие Ищхъэрэ - Алание Республикэмрэ яку дэлъ зэпыщIэныгъэхэр адэкIи егъэфIэкIуэным

 Къэбэрдей-Балъкъэр Рес­публикэм и Iэтащхьэр иджыблагъэ щыIащ Осетие Ищхъэрэ - Алание Республикэм. КIуэкIуэ Юрийрэ Битаров Вячес­лаврэ тепсэлъыхьащ зэгъунэгъу щIыналъитIым яку дэлъ зэпыщIэныгъэ­хэм адэкIи зегъэу­жьы­ным.

Бахъсэндэсхэр зи чэзу чемпионыгъэм хуокIуэ

 Ди республикэм футболымкIэ и мыгъэрей чемпио­натым и япэ къекIуэкIыгъуэр иухащ. И хьэрхуэрэгъу ­псоми куэдкIэ ящхьэщыкIауэ бжьыпэр иIыгъщ нэ­гъабэрей зэхьэзэхуэм щытекIуа Бахъсэн и «Авто­запчасть»-м.

Шыпш Тимур «Тамбов»-м и тренер нэхъыщхьэщ

 Урысей Федерацэм футболымкIэ и япэ ди­визионым щыпашэхэм ящыщ «Тамбов» командэм и тренер нэхъыщ­хьэу ягъэуващ ди лъахэгъу Шыпш Тимур.

Ещанэ дунейпсо зауэр къызэрымыхъеяр зи фIыгъэ цIыхур

 Дунейпсо мыхьэнэ зиIэ Iуэхухэр зыунэтIыр, дауи, къэрал унафэщIхэрщ. Арщ­хьэкIэ нэгъуэщIхэм, псалъэм и хьэтыркIэ, тIас­хъэ­щIэххэм, абыхэм халэжьы­хьыр щынэхъыбэж къохъу. Пэжщ, ар наIуэ къыщыхъур илъэс куэд дэкIа, уеблэмэ, езыхэр щымыпсэужым дежщ.

Нэхъыбэрэ мэлажьэ - нэхъ мащIэ къалэжь

 Президент хэхыныгъэхэм я ужькIэ газетхэр нэхъыбэрэ тепсэлъыхь хъуащ ди псэу­кIэм, абы хэлъ гугъуехьхэм. 

Сом мелардрэ мелуан 300-рэ хуэдиз

 КъБР-м и прокурорым и къуэдзэ Лав­решин Ю. Iэ тридзащ жэуап зэхэгъэщ­хьэхукIа зыхь обществэхэм ящыщ зым и бухгалтер нэхъыщхьэр, 1962 гъэм къалъ­хуа цIыхубзыр, зэрагъэкъуаншэ тхы­лъым.
 Ар жэуапым ирашалIэ УФ-м и УК-м и 199-нэ статьям и 2-нэ Iыхьэм и «а», «б» пунктхэмкIэ (цIыху гуп зэгурыIуэу ахъ­шэ­шхуэ дыдэ зытехуэ налогхэр ятыным зыпы­Iуадзыныр).

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS