26.02.2021, 20:20 - Жылагъуэ

Хабзэ зэрыхъуауэ, КъБКъУ-м и педколледжым мазаем и 19-м щагъэлъэпIащ Анэдэлъхубзэм и дунейпсо махуэр. Абы ирихьэлIэу литературэ-макъамэ композицэ ягъэхьэзыращ адыгэбзэмрэ балъкъэрыбзэмрэ я егъэджакIуэхэу, филологие щIэныгъэхэм я кандидатхэу Пэщол Сакимэ, Лъостэн Марьянэ, Аппаевэ ФатIимэ сымэ, я студентхэр я дэIэпыкъуэгъуу.

26.02.2021, 08:25 - Жылагъуэ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Iуащхьэмахуэ щIыналъэм лэжьыгъэ IуэхукIэ иджыблагъэ щыщыIам хуэзащ Iуащхьэмахуэ муниципальнэ щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм и унафэщI Залиханов Къанщобий.

26.02.2021, 08:22 - Жылагъуэ

ЦIыхум и анэдэлъхубзэр фIыуэ илъагъун папщIэ сабий ныбжьым щыщIэдзауэ дегъэхьэхын хуейщ IэмалкIэ, джэгукIэкIэ, щапхъэкIэ. Абы и IуэхукIэ жэуаплыныгъэ яхьу си гугъэщ сабий гъэсапIэхэм. ГъэсакIуэм лъэпкъ гулъытэ хэлъмэ, игъасэхэри ехъулIащ.

26.02.2021, 08:15 - Тхыдэ

Къэбэрдей пщы-уэркъхэр. XVI  лIэщIыгъуэ

 

(КIэухыр. ПэщIэдзэр мазаем и 19-м итщ).

26.02.2021, 08:00 - Спорт

(Къэбэрдей-Балъкъэрым и регбим и тхыдэм щыщ Iыхьэхэр. КIэухыр)

19.02.2021, 08:25 - Жылагъуэ

Хъыбар гуапэ

Волгоград къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ «Урысейм и егъэджакIуэ нэхъыфI-2020» къэралпсо зэпеуэм и кIэух Iыхьэр икIи абы къыхэжаныкIахэр ягъэпэжащ.

19.02.2021, 08:15 - Тхыдэ

Дгъэнахуэхэр: Къэбэрдей пщы­жылагъуэхэр. Беслъэней пщыжылагъуэр. Пщызэныкъуэ­къур. Къызбрун зауэ. Тыркуейр. Кърымыр. Урысейм и телъхьэхэр. Урыс пщы Къанокъуэхэр. Къано­къуэхэ я зы тIасхъапIэ. Къанрэ ­малъхъэрэ. Гъунэгъухэр.

19.02.2021, 08:00 - Спорт

(Къэбэрдей-Балъкъэрым и регбим и тхыдэм щыщ Iыхьэхэр)

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "АДЫГЭ ПСАЛЪЭ"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.apkbr.ru

Щэнхабзэ

19.02.2021 - 08:32

«Нартхэр» оперэ-балетым и тхыдэр

Куэдым ягу дыхьа «Нартхэр» оперэ-балетыр зэдэзытхахэу композитор, пианист цIэрыIуэ Шейблер Трувор къызэралъхурэ илъэси 120-рэ, усакIуэ КIуащ БетIал дунейм къызэрытехьэрэ илъэси 100 ирикъуащ. Абы и партие нэхъыщхьэр игъэзэщIащ Сосмакъ Валентинэ.

Подробности... | Просмотрено: 5

12.02.2021 - 08:10

НАЙТИ СВОЮ ПРАВДУ

85-лет Пшимафу Кошубаеву

Подробности... | Просмотрено: 11

03.02.2021 - 08:05

Лъабжьэхэмрэ къуэпсхэмрэ

зэм и тхыдэр джын зэрыщIадзэ лъандэрэ щIэныгъэлIхэм гулъытэшхуэ къыхуащI кавказыбзэхэм. Абы и щхьэусыгъуэр, нэмыцэ щIэныгъэлI Дирр Адольф зэрыжиIащи, къызыхэкIыр бзэ бын абрагъуэхэу индоевропей, семит-хамит, угро-финн жыхуаIэхэм я кум зэрыхуэзэр аращ. 

Подробности... | Просмотрено: 7

25.12.2020 - 08:22

Налшык и скульптурэ телъыджэри хохьэ

Гъуэгу тетхэмрэ зыгъэпсэхуакIуэ кIуэхэмрэ я Туту.ру сервисым ирегъэкIуэкI къэралым и фэеплъ, скульптурэ нэхъ телъыджэхэр къэгъэлъэгъуэным теухуа «скульпТУТУры» зэпеуэм и ебгъуанэ Iыхьэр.

Подробности... | Просмотрено: 11

11.12.2020 - 08:25

Сурэт щIыным дихьэх пщащэ

Мы тхыгъэр зытеухуа Тумэ Лалинэ Налшык къалэм и курыт еджапIэ №6-м и 10-нэ классым щоджэ. Зэрысабийрэ сурэтыщI гъуазджэм дихьэх пщащэр Щэмей Русланрэ Дзэгъэл Iэуесрэ я гъэсэнщ.

Подробности... | Просмотрено: 21

11.12.2020 - 08:22

Къэралышхуэм и лIыхъужьхэм траухуэ

Киномрэ интернет-контентымрэ ехьэлIа «Герои большой страны» урысейпсо фестивалым лэжьыгъэ 324-рэ ягъэхьащ. Абыхэм ящыщщ документальнэ фильмхэр, интернет-проектхэмрэ теленэтынхэмрэ.

Подробности... | Просмотрено: 12

09.12.2020 - 08:15

«Мамэ сытым дежи иренэху»

Урысейм и МВД-м и ГИБДД-мрэ ПДН-мрэ Тэрч щIыналъэм щаIэ къудамэхэм я инспекторхэмрэ школым и класс нэхъыщIэхэм щIэс сабийхэмрэ зэгъусэу «Мамэ сытым дежи иренэху» зыфIаща Iуэху дахэ ирагъэкIуэкIащ.

Подробности... | Просмотрено: 19

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Махуэгъэпс

20.11.2020 - 08:05

МЭРЕМ ПШЫХЬ

ГукъэкIыж
Щхьэц телъэщIа

Подробности... | Просмотрено: 6
Спорт

20.11.2020 - 08:00

Къэбэрдей-Балъкъэрым регбир къызэрыщыунэхуар

БлэкIа лIэщIыгъуэм и 60 - 70 гъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым хуабжьу зыщиужьащ иджыри къэс куэдым ямыщIэу щыта регби спорт лIэужьыгъуэм. Уеблэмэ Налшык и «Спартак» (иужькIэ «Университет») командэр Урысей Федерацэм и чемпион тIэунейрэ хъуащ, Совет Союзым и гуп нэхъыщхьэм ехъулIэныгъэхэр щиIэу щыджэгуащ.

Подробности... | Просмотрено: 8
Махуэгъэпс

18.11.2020 - 08:20

Дунейм щыхъыбархэр

Хэхыныгъэхэр зэфIэкIами, зэныкъуэкъун щагъэтакъым

Тхьэмахуэ махуэ кIуам Молдавием президент хэхыныгъэхэр щызэхэтащ. Къэрылым и ЦИК-м къызэритамкIэ, Iэ зыIэтыну хуитхэм я процент 52,78-р хэтащ а Iуэхум.

Подробности... | Просмотрено: 3
Политикэ

18.11.2020 - 08:19

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ № 212-ПП

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм теухуа Положенэм и 4-нэ пунктым зэхъуэкIыныгъэ хэлъхьэным и IуэхукIэ

Подробности... | Просмотрено: 2
Политикэ

18.11.2020 - 08:19

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ № 214-ПП

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм мэкъумэш хозяйствэм зыщегъэужьыныр,­ ­мэкъумэшхэкIхэр, сырьёр, ерыскъыпхъэхэр щэным и Iуэхур щызэтеухуэным теухуауэ» ­Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал программэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ

Подробности... | Просмотрено: 4
Политикэ

18.11.2020 - 08:19

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ № 215-ПП

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм мэкъумэш хозяйствэм зыщегъэужьыныр, мэкъумэшхэкIхэр, сырьёр, ерыскъыпхъэхэр щэным и Iуэхур щызэтеухуэным теухуауэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал программэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ

Подробности... | Просмотрено: 4
Литературэ

18.11.2020 - 08:18

Сердце Али

Если честно, я и сейчас не могу объяснить, что подвигло меня на тот звонок, почему пришла в голову эта мысль, чем она была подкреплена, на какой почве вызревала. 

Подробности... | Просмотрено: 13
Литературэ

18.11.2020 - 08:17

МОНОЛОГ АЛИ

Памяти классика кабардинской поэзии А. А. Шогенцукова, погибшего в Бобруйском концлагере осенью 1941 года.

Подробности... | Просмотрено: 2
Жылагъуэ

18.11.2020 - 08:15

Хъуащ Кэнжэ къуажэр щэнхабзэм и утыку

«Адыгэ пщащэ» республикэ зэпеуэр 2016 гъэм ещанэу Кэнжэ дэт ЩэнхабзэмкIэ и унэм щекIуэкIащ. Ар къызэрагъэпэщащ Дунейпсо, Къэбэрдей Адыгэ Ха­сэхэм, Налшык къалэ администрацэм ЩэнхабзэмкIэ и къудамэм, Кэнжэ Щэн­хабзэмкIэ и унэм, «Адыгэ псалъэ» газетым и редакцэм.

Подробности... | Просмотрено: 12
Спорт

18.11.2020 - 08:00

Мэзкуу и «Спартак»-р и Iэдакъэм йодзэкъэж

Футболистхэм зыхэт командэхэр щахъуэжыну хуит иужь лъэхъэнэм Мэзкуу и «Спартак»-м и щIалэ зыбжанэ бэджэнду зэбгритыкIащ. Абы и тренер нэхъыщхьэ Тедескэ Доменикэ зыхуэмейхэм яхэхуащ ди лъахэгъу Мырзэ Резуани.

Подробности... | Просмотрено: 6
Махуэгъэпс

13.11.2020 - 08:20

Дунейм щыхъыбархэр

ИлъэсыщIэ махуэшхуэхэм ехьэлIа зыгъэпсэхугъуэхэм тхьэмахуитIкIэ
пащэну къыхалъхьэ

Подробности... | Просмотрено: 6
Жылагъуэ

13.11.2020 - 08:19

«Къэгъэзэгъуэ»

Налшыкдэсхэм ­къинэмыщIауэ, ди къалащхьэм щы­хьэ­щIэхэр я гуапэу здашэ «Тамерис» шхапIэр зей Едыдж Нихьаи зэрыадыгэгум щыхьэт техъуэ лэжьыгъэшхуэ ищIащ. 

Подробности... | Просмотрено: 4
Литературэ

13.11.2020 - 08:18

ПАМЯТНИК БЕТАЛУ

22 ноября исполняется 100 лет со дня рождения Бетала Куашева. Печально, но эта знаменательная дата не будет отмечена широко. Причина одна - эпидемия ковида.

Подробности... | Просмотрено: 67
Литературэ

13.11.2020 - 08:17

Стихи Бетала Куашева

Справа налево: Бетал Куашев, переводчик Семён Липкин, писатели Адам Шогенцуков, Амирхан Шомахов, Михаил Киреев.  Нальчик, 1955 год

Подробности... | Просмотрено: 311
Жылагъуэ

13.11.2020 - 08:07

Куэдым ящыщ зы

Мы гъэм ди къэралым ис лъэпкъ псоми ди зэхуэдэ гуфIэгъуэр - ТекIуэныгъэ иныр илъэс 75-рэ зэрырикъур - дгъэлъэпIащ. Абы жыджэру зыхуагъэхьэзыращ. 

Подробности... | Просмотрено: 20
Махуэгъэпс

13.11.2020 - 08:05

Мэрем пшыхь

♦Адыгагъэр кIуэдмэ, лъэпкъри кIуэдащ.
♦Дунейр бгъэкIэ пхуэхьынукъым.
♦Зэ лъэпэрапэм щэ ирегъэкъу.
♦Лъахэр щыгулэзым уарзэр гулъэмыжщ.

Подробности... | Просмотрено: 7

Страницы