22.02.2018, 16:19 - Статья

 Щапхъэу къалъытэ «Вагъуэ ­цIы­кIу» сабий къэфакIуэ ансамблым (художественнэ унафэщIыр КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и ­лэ­жьакIуэ Къурашэ Эдикщ) аргуэру зы текIуэныгъэ иIэщ. Нартан ­къуа­­жэм и щIэблэр щытекIуащ ­цIы­хубэ къафэхэмкIэ Шершнев ­Виктор и саугъэтыр къэхьыным ­теу­­хуауэ екIуэкIа зэпеуэм. 

22.02.2018, 16:07 - Статья

 Адыгэм зэрыжиIэщи, «Сабиигъуэ дахэр зы насыпщ, жьыщхьэ махуэ дахэр насыпищэщ».

22.02.2018, 16:01 - Статья

 Псом япэ жысIэнуращи, адыгэбзэкIэ къыдэкI газет закъуэр - «Адыгэ псалъэр» - пщIэ зыхуэсщI, фIыуэ слъагъу къыдэкIыгъуэхэм ящыщщ. СфIэфIщ ди бзэмкIэ тха тхылъхэми седжэн, лъэпкъ радиоми телевиденэми къыщызэрагъэпэщ адыгэ нэтынхэм седэIуэн, сеплъын. «Адыгэ псалъэм» ипэкIи тетащ си гъащIэ гъуэгуанэм щыщ гукъэкIыжхэр.

22.02.2018, 15:20 - Статья

 Советыдзэхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ мазаем и ­15-м илъэс 29-рэ ири­къуащ. А махуэм Бахъсэн къалэ, зауэлI-интернационалистхэм я фэеплъым деж, щекIуэкIащ Я къалэн ягъэзащIэу нэгъуэщI къэ­ралхэм щыхэкIуэдахэм я фэеплъ махуэм теухуа пэкIу. 

22.02.2018, 15:17 - Статья

 Корее Ипщэм и Пхёнчхан щIыпIэм щекIуэкI ХХIII ЩIымахуэ Олимп джэгухэм Урысейм щыщ атлетхэм дыгъуасэ медалитI къыщахьащ - аргуэру жэзрэ дыжьынрэ.

22.02.2018, 15:14 - Статья

 КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Маратрэ Шэджэм щIыналъэм и Iэтащхьэ ТекIушэ Артуррэ хэтащ район сымаджэщым щекIуэкIа зэIущIэм. 2017 гъэм абы и лэжьыгъам теп­сэлъыхьащ IуэхущIапIэм и ­дохутыр нэхъыщхьэ КIуэкIуэ Еленэ.

22.02.2018, 15:07 - Статья

 «ДыгъафIэ къалэ» ТворчествэмкIэ сабий академием иджыблагъэ щагъэлъэпIащ ди республикэм и студент, аспирант нэхъыфIхэр. Абыхэм ­иратащ КъБР-м и Iэтащхьэм къыбгъэдэкI стипендиехэр зэрыхуагъэувам щыхьэт те­хъуэ тхылъхэр. 

Последнее


УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Белавенцев О. Е., КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А., Ингуш Республикэм и Iэтащхьэ Евкуров Ю.-Б. сымэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Санкт-Петербург щыIащ

 Лэжьыгъэ IуэхукIэ иджыблагъэ Санкт-Петербург щыIащ Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Белавенцев Олег, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий, Ингуш Республикэм и Iэтащхьэ Евкуров Юнус-Бек сымэ.

Шабзэхуегъэхь

 Цыщышхуэ. Лэжьыгъэм, Iэщ гъэхъуным ехьэлIауэ адыгэхэм ирагъэкIуэкIыу щыта Iуэхугъуэщ. Цы­щышхуэ щащIыр мэлыр гъэмахуэ хъупIэхэм къра­хужа   нэужьт.
Цыщыр лъэпкъым хуэфI махуэ гуэрым ирагъэхьэлIэрти щIыхьэху ящIырт. Ар махуэ зыбжанэкIэ щекIуэкI щыIэт. Цыщым щхьэхуэу зыхуагъэхьэзырырт: махъсымэ чейкIэ ящIырт, Iэщышхуэ якIырт, шхын щIэщы­гъуэхэр яупщэфIырт. Цыщыр зэфIэкIа нэужь ефэ-ешэ ящIыжырт, абы хыхьэрт «цыщ шыгъажэкIэ» зэджэри, нэгъуэщI нэгузегъэужь Iуэхугъуэхэри.

МэжэщIалIагъэм дыкъызэрелар

 Ди адэр, пцIы къытралъхьэри илъэсипщIкIэ ягъэ­тIысат. Ди анэм и закъуэ бы­нитху дипIын хуейуэ дыкъыхуэнат. Зэманыр гугъут, цIыхухэм я ныбэ изу шхэну Iэмал яIэтэкъым. Къэралым игъэува налогри ятын хуейуэ къыпаубыдырти, я щхьэр здахьынур ямыщIэжу къэнат. Губ­гъуэ лэжьыгъэ хьэлъэр зэ­рыщыту зи фэ дэкIыр цIыхубзхэрат. Дыгъэр къыщIэмыкI щIыкIэ дэкIхэрти, пшапэр зэхэуауэт я унэ щекIуэлIэжыр. 

Лондон щыпсэу адыгэ бзылъхугъэ цIэрыIуэ

 Лондон щыпсэу адыгэ усакIуэ цIэрыIуэ, Урысей Федерацэм, Дуней псом я ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэхэм хэт, УФ-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэ­жьакIуэ, филологие щIэныгъэхэм я доктор, Сочэ къалэм иджыблагъэ щекIуэкIа ЕтIуанэ дунейпсо кинофестивалымрэ SIFFA киносаугъэтымрэ къы­зэзыгъэпэща икIи абы и президент хъуа, литературэмрэ кинематографиемкIэ дунейпсо саугъэтхэр, медалхэр, щIыхь тхылъхэр зыхуагъэфэща, зи ­киносценарийхэмрэ художественнэ фильмхэмрэ дунейпсо ­кинофестивалхэм я дамыгъэ ­нэхъыщхьэхэр зыхуагъэфэща усакIуэ, зэдзэкIакIуэ, журналист, продюсер, ЩIДАА-м и академик

Шууей хасэр гъуэгуанэ тохьэ

 Куэд щыгъуазэу къы­щIэкIынщ Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ республикэхэм щыщ цIыху зыбжанэ зэгухьэу шууей хасэ къызэрагъэпэщауэ зэры­лажьэм.

Литературэр зы дуней псощ

 Мы махуэхэм и ныбжьыр илъэс бжыгъэ дахэ зэрыхъур зыгъэ­лъапIэ Моттаевэ Светланэ зи анэ­дэлъхубзэмкIи урысыбзэкIи зэ­хуэдэу тхэ балъкъэр усакIуэщ, тхакIуэщ, журналистщ, литературэ критикщ, публицистщ, щэнхабзэ тхыдэджщ, ТворчествэмкIэ дунейпсо академием и ака­демикщ, Урысей Артиадэм и ­лауреатщ. ЩIэх-щIэхыурэ телевиденэмрэ радиомкIэ къэпсалъэ, зи тхыгъэхэр газетхэм, журналхэм къытехуэ журналист емы­зэшыжым и гуащIэр къы­щащIэ ди республикэм и мызакъуэу гъунэгъу щIыналъэхэми.

Мы махуэхэм

Мазаем и 10,  щэбэт

Сабийхэм я нэкIэ

 Урысейм тезырхэр егъэп­шы­нынымкIэ и федеральнэ къулыкъум и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм и «Вулкан» къудамэм и лэжьакIуэхэм, хабзэ хъуауэ, курыт школхэм я еджакIуэхэм драгъэкIуэкI лIыгъэм и дерсхэр. Налшык къалэ дэт курыт еджапIэ №21-м я еджакIуэхэм пап­щIэ абыхэм къызэрагъэпэщащ «Спецназыр сабийхэм я нэкIэ» сурэт зэпеуэр.

Ансамбль цIэрыIуэм адыгэхэр къыпоплъэ

 Хабзэ дахэ зэрыхъуауэ, Адыгэ Республикэм гъатхэпэм и 8-м махуэшхуэ концерт щрагъэкIуэкIынущ. АР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ цIыхубэ къафэхэмкIэ «Налмэс» къэрал академическэ ансамблымрэ абы япэу ирагъэблэгъащ цIыхубэ къафэхэмкIэ Моисеев Игорь и цIэр зезыхьэ къэрал академическэ ансамбль цIэрыIуэр. Абы игъэзэщIэнущ «Лъапэтет» адыгэ къафэр.

Къулыкъумрэ лэжьыгъэмрэ

 Урысей Федерацэм и Федеральнэ закон № 256-ФЗ-уэ 2017 гъэм ба­дзэуэгъуэм и 20-м къыдэкIамкIэ 2017 гъэм жэпуэгъуэм и 1-м къы­щыщIэ­дзауэ УФ-м и Лэжьыгъэ кодексым и 350-нэ статьям зэхъуэ­кIыныгъэхэр игъуэтащ медицинэ лэжьакIуэхэм я IэнатIэм ехьэлIауэ. Щхьэтечу жы­пIэмэ, а статьям 8-11-нэ Iыхьэхэр ­щIагъуащ.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS