18.08.2017, 11:42 - Новости

 Урысейм и УМВД-м Налшык къалэм щиIэ къу­дамэм и Жылагъуэ советым хэтхэм «Долинск» ­санаторэм зыщызыгъэп­сэху сабийхэр хуагъэзащ Къэбэрдей-Балъкъэ­рыр зэ­­рыгушхуэ, 2016 гъэм екIуэкIа Олимп Джэгухэм дыжьын медаль къы­щы­зыхьа Джэду Iэни­уар. 

18.08.2017, 11:37 - Статья

 Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм шы­щхьэуIум и 9-м щекIуэкIащ «Кавказ лъабжьэр - лъабжьэ быдэщ» пшы­хьыр. Ар IуэхущIапIэм ­къекIуалIэхэр щеджэ пэ­шым и лэжьакIуэхэм къы­зэрагъэпэщащ, Зи щIы­налъэм исыж лъэпкъхэм  я дунейпсо махуэм хуэ­кIуэу.

18.08.2017, 11:22 - Статья

 УФ-м щIэныгъэмрэ техникэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, химие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Мэшыкъуэ Нуралий ящыщщ щIэныгъэшхуэ зыбгъэ­дэлъ лъэпкъ IэщIагъэлIхэм, ди щIыналъэм и жылагъуэ лэжьа­кIуэ цIэрыIуэхэм.

18.08.2017, 10:43 - Новости

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ еплъащ Герхожан псы­щхьэм къыщежьэу Тырныауз къалэм дэлъэда ятIэпсым и Iэужьыр гъэ­кIуэдыным зэрелэжьымрэ щытыкIэр зыхуэдэмрэ.

16.08.2017, 13:57 - Новости

 Орёл къалэм щызэхэтащ Iэпщэрыбанэ зэзауэ спорт лIэужьыгъуэмкIэ дунейпсо зэхьэзэхуэ. «Грозный Иван  и Мемориал» зыфIаща а зэ­пеуэм ­щы­зэпэщIэтащ Урысейм, Чехием, Румынием, Къэзахъстаным, Уз­бекис­таным щыщ спортсмен лъэщ 12. 

16.08.2017, 13:44 - Новости

  «Iуащхьэмахуэ» жур­налым и зи чэзу ещанэ къы­дэ­кIыгъуэр дунейм къы­техьащ.

16.08.2017, 13:20 - Статья

 Зи теплъэкIи зэкIуж, куэдым хуэнабдзэгуб­дзаплъэ, зи гупсысэр жыжьэ нэс Жыгуэ Иннэ «зэфэну псыр къыщы­жэнур дяпэкIэщ» жы­хуаIэ ныбжьым итщ.

Последнее


КъБР-м и Iэтащхьэр Инстаграмым щиIэ напэкIуэцIым ГъущI гъуэгу лэжьакIуэм и махуэмкIэ щехъуэхъуащ «Урысейм и гъущI гъуэгухэр» акционер зэгухьэныгъэм и унафэщIхэм, лэжьакIуэхэм, ветеранхэм

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. Инстаграмым щиIэ напэкIуэцIым гъущI гъуэгу лэжьа­кIуэм и махуэмкIэ щехъуэхъуащ «Урысейм и гъущI гъуэгухэр» акционер зэгухьэныгъэ зэIухам и президент Белезёров О. В., а IэнатIэм и лэжьакIуэхэмрэ ветеранхэмрэ.

Ди ныбжьыщIэхэм я зэхыхьэ нэхъыщхьэ

 «Мэшыкъуэ-2017» щIалэгъуалэ зэхыхьэр шыщ­хьэуIум и 6-м Псыхуабэ къы­щызэIуахащ. Ныб­жьы­щIэхэр илъэс псокIэ зы­пэплъа а IуэхумкIэ ехъуэхъуну къахуеблэ­гъат УФ-м и Президентым и полномочнэ  лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ Белавенцев  Олег, ЩIалэ­гъуалэм я IуэхухэмкIэ Фе­деральнэ агентствэм и унафэщI Бугаев Александр, хэгъэгухэм я уна­фэщIхэмрэ жылагъуэ лэ­жьа­кIуэ цIэрыIуэхэмрэ.

Урысейм и Президентыр Кавказ Ищхъэрэм и щIалэгъуалэм я «Мэшыкъуэ-2017» зэхуэсышхуэм хэтхэм къохъуэхъу

 УФ-м и Президент Путин Владимир хъуэхъу псалъэ­хэмкIэ закъы­хуигъэзащ Пятигорск лэжьэн щыщIэзыдза «Мэшы­къуэ-2017» Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ зэхуэсышхуэм хэтхэм.

«Уэрэ сэрэ»

 Нобэ къыхэсха уэрэдым сытеп­сэлъыхьын и пэ къихуэу, сыхуейт ар зытха Къуэдзокъуэ Хьэсэн теухуауэ псалъэ зы-тIу жысIэну.
 Телевиденэм сыкъыщыкIуам, си ­насып кърихьэкIри, Хьэсэн редактор нэхъыщхьэу здэщыIэ редакцэм лэжьэн щыщIэздзат. Срогушхуэ ар си чэнджэщакIуэу, ущиякIуэу зэрыщытам.

Псэущхьэхэм я дуней

 Шылъэгухэм я гъащIэм теухуауэ

Мы махуэхэм

ШыщхьэуIум и 5, щэбэт

Медаль зэмылIэужьыгъуэхэр

 Дон Iус Ростов мы махуэхэм ще­кIуэкIащ Урысейм и еджакIуэхэм я VIII гъэмахуэ Спартакиадэм и кIэух зэIущIэхэр.

«Спортсмен нэхъыфI» цIэм щIобэн

 Лъагэу дэлъеинымкIэ иджырей дунейпсо чемпион Ласицкене (Кучинэ) Марие Атлетикэ псынщIэмкIэ европэпсо зэгухьэныгъэм и жэрдэмкIэ хагъэхьащ бэдзэуэгъуэ ма­зэм и спортсмен нэхъыфI къыщыхахыну зэпеуэм.

Университетым щIэтIысхьа япэ студентхэр ягъэлъапIэ

 ШыщхьэуIум и 1-м пщыхьэщхьэр сыхьэт 18-м ирихьэлIэу зэфIэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щIэтIысхьэхэм я япэ ­­гупыр къыхэхыныр. Бакалавриа­тымрэ специалитетымрэ щIэхуахэм я спискэхэр къыфIалъхьащ. Аспирантурэмрэ бакалавриатымрэ щIэ­тIысхьэнухэр иджыри къыхах. Абы бюджетым и ахъшэкIэ щеджэнущ балл нэхъыбэ дыдэ зиIэ, апхуэдэу льготэ пыухыкIахэр зыхуэгъэза студентхэр. Ахэр процент 80 хъууэ щытынущ. 

Къалащхьэр ягъэдахэ

 Зы тхьэмахуэ зэхуакум къриу­быдэу, Налшык, Лениным и проспектым, лэжьыгъэ щызэфIахащ, ди щыхьэрыр республикэм и къэралыгъуэм зэпэщу IущIэным теухуауэ.
 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS