11.12.2017, 11:50 - Статья

 ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым иджыблагъэ щекIуэкIащ «Южная сцена» дунейпсо театр фестивалыр.

11.12.2017, 10:55 - Статья

 Ар хабзэхэр ткIийуэ щагъэзащIэ уна­гъуэм ирапIыкIат. Абы и адэ, щIэныгъэлI икIи тхакIуэ цIэрыIуэ Шортэн Аскэрбий и фIыгъэкIэ щы­сабийм щыщIэдзауэ адыгэ Iуэры­Iуа­тэм, Кавказым ис лъэпкъхэм я этнографием, дунейпсо художественнэ ­литературэм куууэ щыгъуазэу къе­кIуэкIати, щIэныгъэлI нэс хъуфыну къы­щIэкIынт, ауэ зауэлIым и IэщIагъэр къыхихащ.

11.12.2017, 10:50 - Статья

 Кърымым щыIэ «Ялта-Интурист» спорт­комплек­сым каратэмкIэ иджыблагъэ щекIуэкIа урысейпсо зэхьэзэхуэм къыщыхэжаныкIащ зи ныб­жьыр илъэс 12-13 ирикъуахэм я зэхьэзэхуэм хэта МафIэдз Инал. 

11.12.2017, 10:42 - Статья

 Нарткъалэ дэт, районхэм зэдай сымаджэщым, Неврологхэм я дунейпсо махуэм «бжэ зэIухам и махуэ» щрагъэкIуэкIащ. ЩIэуэ къы­зэ­Iуаха­ ­реа­билитацэ  къудамэм и лэ­жьыгъэр зэрекIуэкIым зы­щигъэ­гъуэзэну абы щыIащ КъБР-м Узын­шагъэр хъумэнымкIэ и ми­нистр ­Расторгуевэ Светланэ.

11.12.2017, 10:33 - Статья

 Iуащхьэмахуэ щIыналъэм иджыб­лагъэ зыгъэпсэхупIэ парк къы­щы­зэIуахащ. Iуэхур ягъэзэщIащ «Урысей зэкъуэт» партым и «Къалэ цIыкIухэм я зыгъэпсэхупIэхэр» проектым тету.

11.12.2017, 10:29 - Статья

 КъБР-м и Парламентым и депу­татхэр «Къэрал сыхьэтым»  хыхьэу  яIущIащ «Политик ныбжьыщIэм и школ» зыфIащам щеджахэм.

11.12.2017, 10:22 - Статья

 Дыгъэгъазэм и 7-м ­КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Дзэлыкъуэ районым хыхьэ Псынэдахэ къуажэм щыIащ. Абы мэкъумэшхэкI жылэхэр егъэфIэкIуэным елэжьыну къыщызэIуаха «Юг-Сервис» IуэхущIапIэ­щIэр зригъэлъэгъуащ.

Последнее


Зэныбжьэгъугъэм и пшыхь

 Къэрал Музыкэ театрым иджыблагъэ щекIуэкIащ  Кавказ Ищхъэрэм и къэфакIуэ ансамблхэм я Зэныбжьэ­гъугъэм и  фес­ти­валь. Ар къы­зэ­ра­гъэ­пэщащ КъБР-мрэ УФ-мрэ цIыхубэ къафэхэмкIэ щапхъэу къыщалъытэ «Нал цIыкIу» сабий ансамблыр  илъэс 30 зэры­рикъум и щIыхькIэ. 

Къэралым и журналистхэм я зэхуэсышхуэм

 Иджыблагъэ Москва щекIуэкIащ Урысейм и Журналистхэм я союзым и XII съезд. Абы кърихьэлIат щIыналъэ 80-м къикIа цIыху 750-м нэс. Ди республикэм и лIыкIуэу зэхуэсым хэтащ КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и ­уна­фэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Ша­ваевэ Разият, газетхэм, журналхэм я редактор нэхъыщхьэхэу Юрченкэ Наталье, Къардэн Мухьэмэд, Болэт Арсен, Доткъул Сэфарбий, Додуев Аскэр сымэ, журналистхэу Хулаевэ Марзият,  Що­джэн Iэминат, Семёновэ Люазэ сымэ. 

ИлъэсыщIэм зыхуагъэхьэзыр

 Хьэсэней декоративнэ къэкIыгъэхэр щагъэкIыу дэт IуэхущIапIэм щIидзауэ илъэсыщIэм зыхуегъэ­хьэзыр.

НэхъыфIхэм халъытэ

 «Урысейр нобэ» Дунейпсо хъыбарегъащIэ агентствэм, «Учительская газета»-м, УФ-м Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм къыдаIыгъыу Математикэр егъэджынымкIэ Москва щыIэ центрым къэпщытэныгъэ щхьэпэ иригъэкIуэкIащ. Абы наIуэ къыщащIащ курыт школыр къэзыуххэм математикэмкIэ яIэ щIэныгъэр здынэсыр. АбыкIэ ехъулIэныгъэфIхэр зиIэу къэралым къыщалъыта еджапIэ 500-м яхэхуащ ди республикэм щыщу школи 10. 

Испанием кърашу Хэкум къаша сурэт телъыджэхэр

 УФ-м щIыхь зиIэ и художник, КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI, ЩIДАА-м и академик, Испанием щыпсэу, щIэх-щIэхыурэ Налшык къэкIуэж ди хэкуэгъу цIэрыIуэ КIыщ Мухьэдин и лэжьыгъэхэр щагъэлъа­гъуэ СурэтыщI ­гъуаз­джэ­хэм­кIэ музейм. «Испанием къикIыу Хэкум - Дахагъэм и гимн» выставкэр къы­зэрагъэпэщащ Къэ­бэрдей-Балъкъэрыр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ, Художест­вэ­хэмкIэ Урысей академиер илъэс 260-рэ зэрырикъум я щIыхькIэ.

Дохутыр, щIэныгъэлI, жылагъуэ лэжьакIуэ

 КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр, медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат, Аруан район сымаджэщым и дохутыр нэхъыщхьэу (70 - 90 гъэхэм), КъБР-м и Парламентым и депутату (I - II зэхуэсыгъуэхэм) щыта Лъэпщокъуэ Хьэжысмел СулътIан и къуэм и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу.

Бдзэжьей лъэпкъыгъуэфIхэр къыщагъэхъунущ

 Шэджэм къалэм и ищхъэрэ-къуэкIыпIэ лъэныкъуэмкIэ щащI «Кавказ-бдзэжьей» ООО-м и япэрей ухуэныгъэхэр и кIэм нагъэблэгъащ. Зы илъэсым къриубыдэу абы къуэлэну тонни 100-м нэблагъэ къыщагъэхъуну я мурадщ. 
 Мы Iуэхум предприятэр елэжьын щыщIидзар гъэ дызэрытым и пэщIэдзэхэращ. Абы щыгъуэ ухуэныгъэм халъхьащ сом мелуан 17-м нэс. 
 Мы зэманым псыгуэн ­36-р хьэзырщ. Абыхэм ящыщ дэтхэнэми бдзэ­жьейуэ тонни 3 хэхуэнущ. Псыгуэнхэм ирагъэлъэдэнур псынэпсщ.  

IэщIагъэм хуэпэжу къогъуэгурыкIуэ

 «ЦIыхум и уасэр и лэжьыгъэрщ» псалъэжьыр щхьэ­хуимыту уигу къегъэкI, Iуащ­хьэмахуэ районым хы­хьэ Тырныауз къалэм дэт гъэзэщIакIуэ, суд IуэхущIапIэхэм къулыкъу зэхуэ­мы­дэхэм пэрыту илъэс 40-м щIигъукIэ лэжьа БжэныкIэ Анатолэ Алий и къуэм и ­гъащIэм зыщыщыбгъэ­гъуа­зэкIэ.

Бейтыгъуэн Сэфарбий ягъэлъапIэ

 Налшык къалэм и курыт еджапIэ №32-м пшыхь ­гуапэ щекIуэкIащ. Ар те­у­хуа­уэ щытащ тхакIуэ, щIэныгъэлI, тхыдэтх, философ, журналист Бейтыгъуэн Сэфарбий и ныбжьыр илъэс 75-рэ зэрырикъум. Зэхыхьэр къызэригъэпэщащ Налшык къалэ администрацэм Егъэджэ­ныгъэмкIэ и департаментым.

НОБЭ

  • Унагъуэ псэущхьэхэм я дунейпсо махуэщ
  • 1609 гъэм Галилей Галилео Мазэм и щхьэфэм и япэ картэр зэхигъэуващ.
  • 1571 гъэм Къэбэрдей пщы уэлий Идар Темрыкъуэ (Марие и адэр) дунейм ехыжащ.
  • 1794 гъэм урыс дзэзешэ цIэрыIуэ Суворов Алек­сандр генерал-фельдмаршал цIэр къыфIащащ.
  • 1876 гъэм урыс электротехник, дзэ инженер, хьэ­ры­чэтыщIэ Яблочков Павел япэу трансформатор зэры­зэпкърилъхьам и щыхьэт ­патент къратащ.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS