19.10.2018, 12:09 - Статья

 Иджыблагъэ Ереван (Армение) щекIуэкIащ тхэквондомкIэ европэ зэпеуэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу абы хэтащ икIи япэ увыпIэу тIу къыщихьащ Урысей Лъэпкъ гвардием КъБР-м щиIэ къудамэм и лэжьакIуэ Щоджэн Мурат. 

19.10.2018, 11:57 - Статья

 Къущхьэ Надим ди лъэпкъэгъу куэдым къацIыху, фIыуэ ялъагъу. Ар егъэджакIуэщ, усакIуэщ, журналистщ, къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэщ. Сирием щекIуэкIа зауэр къэхъеин ипэкIэ Адыгэ Хасэм и унафэщIу лэжьащ. Ар псоми зэрацIыхур гущабэрэ хьэлэлу, адыгэ Iуэхум гууз-лыуз иIэу бгъэдэтущ.

19.10.2018, 11:45 - Статья

 Дуней псом щыцIэрыIуэ ди лъэп­къэгъу, дирижёр Iэзэ ­Те­мыркъан Юрий теухуауэ псалъэ дахэ куэд жаIащ, абы и цIэр щIыпIэ зыбжанэм ща­Iэтащ. Абыхэм ящыщщ пианист, музыкэм и тхыдэр зыдж Бялик Михаил и «Волшебная палочка» тхыгъэр.

19.10.2018, 11:39 - Статья

 Ди гум, ди псэм япэ­гъунэгъу цIыху ­дунейм ехыжыху, ди гъащIэр ­нэхъ нэд, купщIэншэ хъу къытфIощI. Абыхэм я псэм дэщIыгъуу лIэныгъэм тIэщIех ди дунейр зыгъэIэфI Iуэхугъуэхэм - узыншагъэм, насыпым, гукъыдэжым, дэ­рэ­жэ­гъуэм - ящыщ Iыхьэ гуэр­хэр. ТфIокIуэд е ­нэхъ щэху, хьэлъэ мэхъу гъащIэр тхуэзыгъэдахэ макъамэр.

19.10.2018, 11:34 - Статья

 КъБР-м щыIэ МВД-м щекIуэкIащ абы къы­дэлажьэ Жылагъуэ советым и зи чэзу зэIущIэ. Абы щыхэплъэжащ 2018 гъэм и ещанэ ­мазищым кърикIуа­хэм.

19.10.2018, 11:13 - Статья

 КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ яхуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Парламентым и Президиумым хэтхэмрэ депутат фракцэхэм я унафэщIхэмрэ. ЩIыналъэм и Iэтащхьэм депутатхэм фIыщIэ яхуищIащ Iуэхур тэмэму зэрырахьэкIым, гъэ­зэщIакIуэ властым и органхэм зэра­дэлажьэм папщIэ.

16.10.2018, 15:03 - Статья

 «Спартак-Налшык» (Налшык) - «Дружба» (Мей­къуапэ) - 5:1 (2:1). Налшык. «Спартак» стадион. Жэпуэгъуэм и 14-м. ЦIыхуи 120-рэ еплъащ.

16.10.2018, 14:57 - Статья

 Профсоюзхэм ЩэнхабзэмкIэ я унэм жэпуэгъуэм и 5-м фэеплъ пшыхь щекIуэкIащ.

Последнее


Заур цIыкIу фыдэIэпыкъу

 ДыщэкI Заур и лъынтхуэм шыкъырышхуэ хэту къалъхуащ. Ар зэ­ран хуохъу и бзэгум, къурмакъейм, къурмакъеищIэм, джийм. Сабийм и ныбжьыр илъэсищ мэхъури, илъэситIыр реанимацэм щихьащ. Шыкъырыр къыхахын папщIэ щIалэ цIыкIур 11-рэ операцэ ящIащ.

Адыгэхэм я махуэшхуэм и щIыхькIэ

 Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэм ирихьэлIэу Кэнжэ къуажэм щекIуэкIащ дзю­домкIэ республикэпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ зи ныбжьыр илъэс 14-м нэблагъэ спортсмени ­100-м щIигъу.
Зэхьэзэхуэм кърихьэ­лIахэм псалъэ гуапэкIэ зыхуагъэзащ икIи махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ Кэнжэ къуажэ администрацэм и Iэтащхьэ Пщыно­къуэ Олег, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, къуажэ спорт ком­плексым и унафэщI Сэралъп Олег сымэ, нэгъуэщIхэри.

ЕхъулIэныгъэхэм Нэзрэн щыпащэ

«Ангушт» (Нэзрэн) - «Спар­так-Налшык» (Налшык) - 1:1 (0:0). Нэзрэн. Аушевым и цIэкIэ щыIэ стадион. ФокIадэм и 30-м. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.

ФIыгъуэ мылъытэ

 Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгэ, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ - Алание республикэхэм щIыхь зиIэ я артист, лъэпкъ пшыналъэр хъумэнымрэ ар егъэфIэкIуэнымрэ  зи гуащIэ хэзылъхьэ пшынауэ, уэрэдус, макъамэтх Iэзэ Лосэн Тимур иужь илъэсхэм къигъэлъэгъуащ зэфIэкI куэд зэрыбгъэдэлъыр, гу къабзэкIэ зыпэрыт щэнхабзэ IэнатIэм и псэ  емыблэжу зэрызригъэужьыр, щIалэгъуалэр зэпымыууэ зэрытригъэгушхуэр.

Сызэплъу хъуам нэ лейкIэщ сызэреплъыр

 Къэбэрдей-Балъкъэр, Ингуш республикэхэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, УФ-м и Театр лэ­жьакIуэхэм, Журналистхэм я зэгухьэныгъэхэм хэт, Кавказым и Академием и действительнэ член-академик, Урысей Артиадэм тIэунейрэ и ­лауреат, ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым и режиссёр къудамэм и унафэщI Шэрджэс Мухьэмэд «Адыгэ псалъэ» газетым и редакцэм къытхуеблэгъащ. Ди псэлъэгъум къыджиIахэм фы­щыдогъэгъуазэ. 

Уэрэд щIаусщ

 Иджыблагъэ зи ныбжьыр илъэс 80 ирикъуа тхакIуэ, ­критик, егъэджакIуэ Iэзэ Къэжэр Хьэмид къыщалъхуа бжьыхьэр езым и гъащIэм хуэдэу къулейщ, зэмыфэ­гъущ, гъэщIэгъуэнщ. 
 Къэлъытэгъуейщ абы литературэр фIыуэ зригъэлъагъуфа ныбжьыщIэхэм я бжыгъэр. Си анэри сэри хамэ къэрал ­литературэм и дуней ­телъыджэм дыхэзышар Къэ­жэрырщ. Дэ тхуэ­дэхэри мащIэкъым. 

IэщIагъэм трагъэгушхуэ

 Туризмэм и дунейпсо махуэр, ­фокIадэм и 27-р, гукъинэжу, гъэщIэ­гъуэну щагъэлъэпIащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым. ЕджапIэм и пресс-IэнатIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, а махуэм университетым кърагъэблэгъащ республикэм и курыт школхэм я класс нэхъыжьхэм щеджэ ныбжьыщIэхэри.

Ухуэныгъэхэр зэрекIуэкIымрэ псэуалъэхэр зэрызэрагъэпэщыжымрэ кIэлъоплъ

 КъБР-м ухуэныгъэмкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ­гъуэгу хозяйствэмкIэ и министрым и къуэдзэ Гъэсашэ Жамбулэтрэ министрым и чэнджэщэгъу Бэлагъы Борисрэ и гъусэу Бахъсэн ­районым и администрацэм и Iэтащхьэ Балъкъыз Артур къипщытащ щIыналъэм псэуалъэ зыбжанэ ухуэным и Iуэхур здынэсар.
  Къубэ-Тэбэ къуажэм щеплъахэщ уэрам нэхъыщ­хьэм тет псэупIэ унэшхуэхэм я пщIантIэхэр зэIузэпэщ щIыным теухуа лэжьыгъэхэр зэрыкIуэкIым. Ахэр щаухыну пIалъэхэр яубзыхуащ.

ИугъащIэ Адыгэ фащэм и махуэм!

 Адыгэ фащэм и махуэр ягъэлъапIэу «Си Лашынкъей - си унэ, си псэ» фIэщыгъэм щIэту зэныбжьэгъугъэм и дунейпсо фестиваль фокIадэм и 30-м екIуэкIащ. ГуфIэгъуэ зэхыхьэр теухуат Тохъутэ­мыщей жылэр къызэрыунэхурэ илъэс 600 зэрырикъум. А Iуэху­гъуитIыр адыгэ ныпыр лъагэу зыфIэдза Лашынкъей бгыщхьэм и деж Iэтауэ щагъэлъэпIащ. Мы  зэхыхьэм кърихьэлIат Шэшэным, Ингушым, Къэрэшей-Шэрджэ­сым, Абхъа­зым, Осетием, нэ­гъуэщI щIыналъэхэм къикIа уэрэджы­Iа­кIуэхэр, къэфа­кIуэхэр.

Мы махуэхэм

Жэпуэгъуэм и 2, гъубж

Страницы

Подписка на Электронная газета "Адыгэ псалъэ" RSS