20.10.2017, 12:19 - Новости

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр илъэс 85-рэ щрикъум ирихьэлIэу абы къыщызэIуахащ фут­бол цIыкIу щыджэгуну губгъуэщIэ.

20.10.2017, 12:14 - Статья

 Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэ­бэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и лэжьакIуэ, КъБКъУ-м мониторингымкIэ и центрымрэ шына­гъуэншагъэмкIэ и управленэмрэ я дис­петчер Шэрыб Астемыр щыте­кIуащ мас-рестлингымкIэ Урысейпсо зэпеуэм. Ар и ныкъуэкъуэгъухэм ­6:0-у ятекIуащ. Спортсменыр зэхьэзэхуэм хуагъэхьэзыращ Тубей Имранрэ Токаревэ Натальерэ.

20.10.2017, 12:06 - Новости

 Дунейр зи щIэщыгъуэ ди пщащэ гъэфIэн Ланэ, уи уафэр къащхъуэрэ уи щIылъэр щхъуантIэу, Iуащ­хьэмахуэ мылылъэ уардэм хуэдэу уи пщIэр лъагэ­рэ уи псэр къабзэу, Мэлычыпхъу и щIэблэу уIущу, уи щэнымрэ акъылымрэ санахуафэр хуаIэту, уи ­нэхъыжьхэр, уи адэ-анэмрэ къыбдалъхуахэмрэ уэркIэ гушхуэу, щIэныгъэрэ IэщIагъэкIэ уцIэрыIуэу, гъа­щIэ дахэрэ насып инкIэ Тхьэр зыхуэупсахэм ящыщ ух

20.10.2017, 11:58 - Статья

 1950 гъэм, иджыри сыщIалэжь цIыкIуу, си анэм Фрунзе (иджы Бишкек) къалэм сыздишат. Ар си дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхут. Къалэм зэрымыщIэкIэ дыщрихьэлIащ цIыхугъэшхуэ зыдэплъагъу цIыхухъум. «Дауэ ущыт, си шыпхъу?» - жиIэри, абы си анэм быдэу IэплIэ къы­хуищIащ. Сэри къызэдэхащIэри, жиIэр дымыгъэзащIэу зэримыдэнур и макъымкIэ къыдгуригъаIуэу, я унэм дригъэблэгъащ. 

20.10.2017, 11:50 - Статья

 Урысейм и цIыхубэ артисткэ, Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и ­институтым вокалымкIэ и кафедрэм и унафэщI Гъэсашэ Наталье ­ЮНЕСКО-м ЩэнхабзэмкIэ и советым мы гъэм хагъэхьащ. ФокIадэм и кIэухым ар Париж ирагъэблэ­гъащ. 

20.10.2017, 11:22 - Статья

 ЩIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я XIX дунейпсо фестивалым дыгъуасэ еблэгъащ УФ-м и Президентым и Администрацэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ, мы зэхыхьэм ди къэралым щиIэ къызэгъэпэщакIуэ гупым и унафэщI Кириенкэ Сергей. Ар еплъащ ­къуэкIыпIэ къэралхэм я спорт лIэужьыгъуэхэмкIэ зэ­хьэзэхуэхэм.

20.10.2017, 11:16 - Статья

 КъБР-м и Правительствэм и Унафэ-щIым и къуэдзэ - егъэджэныгъэмкIэ, щIэ­ныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Емуз Нинэ КъБР-м и Правитель­ствэм и Унэм жэпуэгъуэм и 16-м щригъэкIуэкIащ Урысей Федерацэм и Президентым 2012 гъэм накъыгъэм и 7-м къыдигъэкIа Указ №599-м, «Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ IэнатIэм къэрал политикэр щыпхыгъэкIыным теухуауэ» жыхуиIэм, щыубзыхуахэр

Последнее


ЩIыхуэр ирагъэтыж

 «Кавказкабель» кабель завод» акционер общест­вэм лэжьыгъэмкIэ законодательствэр зэригъэзащIэр Прохладнэ къалэм и прокуратурэм къипщытащ.

ПсэупIэхэр иращIыхьын папщIэ

 Бахъсэн щIыналъэм ще­кIуэкIащ районым щIыпIэ самоуправленэмкIэ и советым и епщыкIутIанэ сес­сиер. Абы и лэжьыгъэм ­хэтащ щIыпIэ админист­рацэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ Къа­нэмэт Рустамрэ и къуэ­дзэхэмрэ, нэгъуэщI уна­фэщI­хэр.

Къуажэдэсхэм я псэукIэр егъэфIэкIуэныр ягъэнэхъыщхьэ

 Урысейм и Жылагъуэ палатэм Кавказ Ищхъэрэ ­Федеральнэ университетым (Ставрополь къалэ) щригъэкIуэкIащ цIыху ­жы­джэр­хэр, мыкоммерцэ организацэхэм, бизнес IэнатIэхэм, властым и къудамэ псоми я лIыкIуэхэр зыхэта «Зэгухьэныгъэ» зэ­IущIэр. Абы щытепсэ­лъы­хьащ щIы­налъэм къы­пэ­щыт ­къалэнхэр гъэзэ­щIэ­­ным цIыху­хэр хузэщIэ­гъэу­Iуэ­нымкIэ лэ­­жьыпхъэу ­къалъытэ Iуэ­ху­­гъуэ­хэм.­ КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и унафэщI Берд Хьэзрэталий зэхыхьэм хэтащи, абы нэхъыщхьэу зи гугъу щащIахэм дыхегъэгъуазэ.

НОБЭ

  • Психикэ узыншагъэр   хъумэным и дунейпсо ­махуэщ
  • ЦIыхум и судыр укIкIэ ящIэу мыдэным и европэпсо махуэщ
  • 1932 гъэм ДнепроГЭС-р къызэIуахащ.
  • 1933 гъэм дунейм щыяпэу США-м и тыкуэнхэм къыщIалъхьащ зэры­жьыщIэ порошок.
  • 1941 гъэм Жуков Георгий КъухьэпIэ фронтым и уна­фэщIу ягъэуващ.
  • 1943 гъэм Хмельницкий Богдан и орденыр къащтащ.

ЗэгурыIуэныгъэ щызэращIылIэ

 Хабзэ зэрыхъуауэ, илъэс къэс ­Мэзкуу къыщыхалъхьэ агропро­мышленнэ выставкэм Къэбэрдей­-Балъкъэрым и мэкъумэш пред­приятэхэр жыджэру хэтщ. Республикэм и япэ вице-премьер - мэкъумэш   хозяйствэмкIэ министр Говоров ­Сергей зи пашэ гупышхуэ мы махуэхэм абы хэтащ.

Сом мелард 77-м щIигъу

 Урысей Федерацэм и Правительствэм и унафэкIэ АПК-м и объектхэр ирагъэфIэкIуэн мурадкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым хухахащ сом мелард 77-м ­щIигъу.

Щхьэгуэш Адэлбий къепщытэ

 «Къалэ гъащIэ» парт проектым и кординатор, Къэрал Думэм и депутат Щхьэгуэш Адэлбий Налшык и «Искож» хьэблэм фэтэр куэд хъууэ щыIэ унэхэм щыпсэухэм яIущIащ икIи еплъащ абыхэм я пщIантIэхэр зэIузэпэщ ящIыным теухуауэ ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэм зэкIэ кърикIуахэм.

Марьяш Иринэ Дзэлыкъуэ щIыналъэм хэхакIуэхэм щаIуощIэ

 УФ-м и Къэрал Думэм и де­путат Марьяш Иринэ хэха­кIуэхэм щаIущIащ Дзэлыкъуэ районым.

Сымаджэщхэмрэ гъуэгухэмрэ

 Налшык къалэ мыгувэу къыщызэ­Iуахынущ гемодиализымкIэ цент­ры­щIэ. IуэхущIапIэм щекIуэкI лэжьыгъэхэр здынэсам, къызэIуахыным зэ­рыхуэхьэзырым еплъыну щэбэт кIуам абы щыIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Юрий.

Тхыдэдж щэджащэ Дзэмыхь Къасболэт. Зи гупсысэхэр куэдым хуэгъэпса щIэныгъэлI

 Ди щIыналъэм къикIуа тхыдэ ­гъуэгуанэ кIыхьым уриплъэмэ, IупщI мэхъу цIыхубэм абы щызыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэ инхэр, текIуэныгъэ къызэрымы­кIуэхэр, здынэса лъагапIэ мымащIэхэр. Зэ еплъыгъуэкIэ, а фIы­гъуэхэр къытхуахьащ жылагъуэм щытепщэ гупсысэ пэрытым, Iуэху зехьэкIэ екIум. Нэхъ адэIуэкIэ упхыплъмэ, дэтхэнэ ехъулIэныгъэми текIуэныгъэми я щIыбагъ къыдэлъщ дэ тщыщ цIыху зэчиифIэхэм я зэфIэкI лъагэр, абыхэм я акъыл шэщIамрэ лъэпкъым и пащхьэм и деж щызыхащIэ жэуа­плыныгъэ инымрэ.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS