11.12.2017, 11:50 - Статья

 ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым иджыблагъэ щекIуэкIащ «Южная сцена» дунейпсо театр фестивалыр.

11.12.2017, 10:55 - Статья

 Ар хабзэхэр ткIийуэ щагъэзащIэ уна­гъуэм ирапIыкIат. Абы и адэ, щIэныгъэлI икIи тхакIуэ цIэрыIуэ Шортэн Аскэрбий и фIыгъэкIэ щы­сабийм щыщIэдзауэ адыгэ Iуэры­Iуа­тэм, Кавказым ис лъэпкъхэм я этнографием, дунейпсо художественнэ ­литературэм куууэ щыгъуазэу къе­кIуэкIати, щIэныгъэлI нэс хъуфыну къы­щIэкIынт, ауэ зауэлIым и IэщIагъэр къыхихащ.

11.12.2017, 10:50 - Статья

 Кърымым щыIэ «Ялта-Интурист» спорт­комплек­сым каратэмкIэ иджыблагъэ щекIуэкIа урысейпсо зэхьэзэхуэм къыщыхэжаныкIащ зи ныб­жьыр илъэс 12-13 ирикъуахэм я зэхьэзэхуэм хэта МафIэдз Инал. 

11.12.2017, 10:42 - Статья

 Нарткъалэ дэт, районхэм зэдай сымаджэщым, Неврологхэм я дунейпсо махуэм «бжэ зэIухам и махуэ» щрагъэкIуэкIащ. ЩIэуэ къы­зэ­Iуаха­ ­реа­билитацэ  къудамэм и лэ­жьыгъэр зэрекIуэкIым зы­щигъэ­гъуэзэну абы щыIащ КъБР-м Узын­шагъэр хъумэнымкIэ и ми­нистр ­Расторгуевэ Светланэ.

11.12.2017, 10:33 - Статья

 Iуащхьэмахуэ щIыналъэм иджыб­лагъэ зыгъэпсэхупIэ парк къы­щы­зэIуахащ. Iуэхур ягъэзэщIащ «Урысей зэкъуэт» партым и «Къалэ цIыкIухэм я зыгъэпсэхупIэхэр» проектым тету.

11.12.2017, 10:29 - Статья

 КъБР-м и Парламентым и депу­татхэр «Къэрал сыхьэтым»  хыхьэу  яIущIащ «Политик ныбжьыщIэм и школ» зыфIащам щеджахэм.

11.12.2017, 10:22 - Статья

 Дыгъэгъазэм и 7-м ­КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Дзэлыкъуэ районым хыхьэ Псынэдахэ къуажэм щыIащ. Абы мэкъумэшхэкI жылэхэр егъэфIэкIуэным елэжьыну къыщызэIуаха «Юг-Сервис» IуэхущIапIэ­щIэр зригъэлъэгъуащ.

Последнее


КIуэкIуэ Юрий:«Къалэнхэр гъэзэщIэным нэхъри егугъун хуейщ»

 КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ КъБР-м хабзэм кIэлъыплъыныр къызэгъэпэщынымкIэ лэжьыгъэр зэпымычу иубзыхуу щыIэ зэIущIэмрэ Экономикэ, жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ Советымрэ я зэIущIэ. Абы хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, КъБР-м и Пар­ламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, министрхэр, щIыпIэ администрацэхэм я Iэтащхьэхэр.

Видеоконференц зэпыщIэныгъэхэм я Iэмалхэр къагъэсэбэпри, КъБР-м и Iэтащхьэр хэтащ Урысейм и Вице-премьер Рогозин Д. О. и унафэм щIэту екIуэкIа, «Къалэ шынагъуэншэ» АПК-р хэпщэнымрэ абы зегъэужьынымкIэ ведомствэхэм зэдай комиссэм и зэIущIэм

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий ­хэтащ Урысейм и Вице-премьер Рогозин Д. О. и унафэм щIэту екIуэкIа, «Къалэ шынагъуэншэ» аппаратнэ-программнэ комплексыр, пIащIэгъуэкIэ къраджэн хуей хъу къулыкъухэм «112» номерымкIэ уалъэIэсу щытыныр, «Эра - Глонасс» къэрал автоматизированнэ хъыбаре­гъащIэ системэхэр зэтеухуэнымрэ абыхэм зегъэу­жьынымрэ елэжь, ведомствэхэм зэдай комиссэм и зэ­IущIэм.

Хъуапсэрытэ

 Хъытех. Ижь зэманым адыгэхэм яхэлъа хабзэхэм ящыщщ. ХьэгъуэлIы­гъуэр иуха иужь, зы цIыхубз гуэрым шабзэшэ иратырти, абыкIэ нысащIэм теп­хъуа щхьэтепхъуэр къытрырагъэхырт. А хабзэм «хъытехкIэ» еджэрт. Ди зэма­ным ар кIуэдыжащ.
 Хъуапсэрытэ. ЦIыхухэм я зэхущыты­кIэм ехьэлIа хабзэщ. ХьэщIэ къыпхуэ­кIуауэ е уи ныбжьэгъур уи Iэщэ-фащэ, шы, шы Iэпслъэпс, нэгъуэщI хьэпшып гуэрхэм ехъуэпсамэ, адыгэ хабзэм ипкъ иткIэ ептын хуейт. Абы «хъуапсэрытэкIэ» еджэрт.

ЕгъэджакIуэ, гъэсакIуэ цIэрыIуэ

 ЩIэблэр егъэджэнымрэ гъэсэнымрэ зигурэ зи псэрэ етахэм, а Iуэхугъуэр нэхъыфI, нэхъ дахэ ­хъун папщIэ псэемыблэжу лэжьахэм ящыщщ Нарткъалэ дэт етIуанэ курыт еджапIэм адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмкIэ щезыгъаджэ, Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ, «Къэбэрдей-Балькъэрым и егъэджакIуэ нэхъыфIхэр» зэхьэзэхуэм текIуэныгъэ къыщызыхьа Къардэн Хуэмей. 

ЦIыху­бз пшэрыхь хущанэ

 Пасэрей ди цlыхубзхэр куэдрэ унэм икlыртэкъым. «Цlыхубзым и Iуэхур жьэгу пащхьэмрэ бжэ­щхьэlумрэщ», - жаlэу щытащ. Абы къикIыр «цlыхубзыр унэм икlыу нэгъуэщI щlыпlэ щIэкIуэн щыlэкъым», - жаlэу арат.

Псэм игъэвыфыр

 Зауэмрэ абы и ужь ита илъэ­с­хэмрэ къызэрымыкIуэу зэры­хьэ­лъар фIы дыдэу ящIэж ар зи нэкIэ зылъэгъуахэм. Абыхэм ящыщщ зауэм ипэкIэ унагъуэ дахэу Инарыкъуей жылэм дэса Шыдакъхэ Алийрэ КIунэрэ я пхъуищри.

Адыгэ бзылъхугъэ. Къумыкъум и зэфIэкIыр

 Аруан къуажэм и курыт еджапIэр дыщэ медалкIэ къиуха нэужь, Къу­мыкъу (Къумахуэ) Динэ щIэтIысхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и тхыдэ-филологие факультетым урысыбзэмрэ литературэмкIэ и къудамэм. Пщащэм дежкIэ щапхъэт илъэс 50-м щIигъукIэ щIэблэр гъэсэнымрэ егъэджэнымрэ зи гуащIэ хэзылъхьа и адэ-анэр. А тIуми къы­хуагъэфэщат КъБР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ цIэ лъапIэр, Галинэ (Щоджэнхэ япхъущ) ЩIыхьым и дамыгъэ орденыр къратауэ щытащ, Мухьэрбий илъэс куэдкIэ Аруан курыт школым и унафэщIу лэжьат.

ТекIуахэр Налшык щагъэлъапIэ

 Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и зэхьэзэхуэхэр мы гъэм иухащ. Абы текIуэныгъэ къыщызыхьахэр иджыблагъэ Налшык щагъэ­лъэпIащ.

Мы махуэхэм

Дыгъэгъазэм и 2, щэбэт

115-нэ шуудзэм хэтахэм я фэеплъ Къэхъун къыщызэIуах

 Илъэс 75-рэ и пэкIэ, 1942 гъэм и гъэмахуэмрэ бжьыхьэмрэ, Сталинград и бгъэдыхьэпIэхэр лIыгъэ яхэлъу яхъумащ 115-нэ Къэбэрдей-Балъкъэр шу дивизэм и зауэлIхэм. Ростов областым и щIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм щыхэкIуэдащ ди шууейхэм я нэхъыбэр икIи миниплIрэ щитхум ящыщу псэууэ къэнэжар и Iыхьэ щанэ иримы­къу­ращ. Хэкум и щхьэхуитыны­гъэм ­папщIэ зи псэр зытахэм я фэеплъ  иджыблагъэ къыщызэIуахащ Къэхъун къуажэм. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS