22.02.2018, 16:19 - Статья

 Щапхъэу къалъытэ «Вагъуэ ­цIы­кIу» сабий къэфакIуэ ансамблым (художественнэ унафэщIыр КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и ­лэ­жьакIуэ Къурашэ Эдикщ) аргуэру зы текIуэныгъэ иIэщ. Нартан ­къуа­­жэм и щIэблэр щытекIуащ ­цIы­хубэ къафэхэмкIэ Шершнев ­Виктор и саугъэтыр къэхьыным ­теу­­хуауэ екIуэкIа зэпеуэм. 

22.02.2018, 16:07 - Статья

 Адыгэм зэрыжиIэщи, «Сабиигъуэ дахэр зы насыпщ, жьыщхьэ махуэ дахэр насыпищэщ».

22.02.2018, 16:01 - Статья

 Псом япэ жысIэнуращи, адыгэбзэкIэ къыдэкI газет закъуэр - «Адыгэ псалъэр» - пщIэ зыхуэсщI, фIыуэ слъагъу къыдэкIыгъуэхэм ящыщщ. СфIэфIщ ди бзэмкIэ тха тхылъхэми седжэн, лъэпкъ радиоми телевиденэми къыщызэрагъэпэщ адыгэ нэтынхэм седэIуэн, сеплъын. «Адыгэ псалъэм» ипэкIи тетащ си гъащIэ гъуэгуанэм щыщ гукъэкIыжхэр.

22.02.2018, 15:20 - Статья

 Советыдзэхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ мазаем и ­15-м илъэс 29-рэ ири­къуащ. А махуэм Бахъсэн къалэ, зауэлI-интернационалистхэм я фэеплъым деж, щекIуэкIащ Я къалэн ягъэзащIэу нэгъуэщI къэ­ралхэм щыхэкIуэдахэм я фэеплъ махуэм теухуа пэкIу. 

22.02.2018, 15:17 - Статья

 Корее Ипщэм и Пхёнчхан щIыпIэм щекIуэкI ХХIII ЩIымахуэ Олимп джэгухэм Урысейм щыщ атлетхэм дыгъуасэ медалитI къыщахьащ - аргуэру жэзрэ дыжьынрэ.

22.02.2018, 15:14 - Статья

 КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Маратрэ Шэджэм щIыналъэм и Iэтащхьэ ТекIушэ Артуррэ хэтащ район сымаджэщым щекIуэкIа зэIущIэм. 2017 гъэм абы и лэжьыгъам теп­сэлъыхьащ IуэхущIапIэм и ­дохутыр нэхъыщхьэ КIуэкIуэ Еленэ.

22.02.2018, 15:07 - Статья

 «ДыгъафIэ къалэ» ТворчествэмкIэ сабий академием иджыблагъэ щагъэлъэпIащ ди республикэм и студент, аспирант нэхъыфIхэр. Абыхэм ­иратащ КъБР-м и Iэтащхьэм къыбгъэдэкI стипендиехэр зэрыхуагъэувам щыхьэт те­хъуэ тхылъхэр. 

Последнее


Псы Iубыгъуэм пэпщIын тхыгъэ

 Иджыблагъэ «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм дунейм къыщытехьащ Гъэунэ Борис «Псы Iубыгъуэ» зыфIища и тхы­лъыщIэ. Ар къыдагъэкIащ Борис и ныбжьыр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу. Зи ­бжыгъэр щитху хъууэ дунейм къытехьа тхылъым ихуащ «Зэш-зэхуе­фэ» повестымрэ рассказ тIощIрэ хырэ. Абыхэм яхэтщ ипэкIэ традзахэри иджы япэу щIэджыкIакIуэхэм я пащхьэ къихьэхэри.

Къып Мухьэмэд ягу къагъэкIыж

 ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым ­мазаем и 5-м фэеплъ пшыхь щекIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ сурэтыщI Iэзэ, Къып Мухьэмэд къы­зэралъхурэ илъэс 75-рэ зэрырикъуам. 

Унагъуэ IэщIагъэм хуэпэж

 Энергетикым и IэщIагъэр лагъым къэзылъыхъуэм (сапёрым) ейм ещхьщ, лIыгъэ зыхэлъщ, ахэри зэ щыуэу аращ. Дунейм сыт ­хуэ­дизу «зимыукIыжми» (уэсми, жьапщэми, уэшхми, дыгъэми, хьэщхьэ­теуэми), пкъохэм фIэлъ ток кIап­сэм, электрокъару ин зиIэм, и ныкъусаныгъэр къагъуэту, ди нэхэр къэзыгъэплъэжу «гъащIэ нэхум» дыхэзышэжыр ахэращ.

 ХьэтIохъущыкъуей Ищхъэрэ къуажэм щыпсэу Архэстхэ щхьэкIэ жаIэ: «Энергетик IэщIагъэм итхьэ­къуа унагъуэ». Абы щыщхэр а унэтIыныгъэм зэрыщылэжьа илъэс­хэр, зэхэп­лъ­хьэжмэ, илъэси 177-м щIегъу.

Iэтауэ ягъэлъапIэ

 Мы гъэм илъэс 19 мэ­хъури, ди къэралым щагъэлъапIэ Урысей щIэныгъэм и махуэр. Лъэпкъ щIэныгъэм адэкIи зе­гъэу­жьыным, а унэтIы­ныгъэм и IэщIагъэлIхэр гъэп­э­жэнымрэ яхуэ­фэ­щэн къэ­рал гулъытэ егъэгъуэ­тынымрэ зи къалэн нэхъыщхьэ махуэш­хуэм теухуа зэхуэс куэд щекIуэкIащ ди республикэми.

ЩIыуэпсым хуэсакъын

 УФ-м и Суд Нэхъыщхьэм ягу­ригъэIуащ дыкъэзыухъуреихь дунейр зэрауфIейм къишэ хэщIы­ныгъэхэр зэрырагъэпшын хабзэ нэхъыщхьэхэр.

Бэракъ плъыжьыр Iуащхьэмахуэ и щыгум зэрыщаIэтыжар

 Европэм  и  лъагапIэ нэхъыщхьэм фашист ныпхэр къызэрырадзы­хыж­рэ илъэс 75-рэ ирокъу.

Мы махуэхэм

Мазаем и 15, махуэку

«13»-р зыхуэугъурлахэр

 ХХIII ЩIымахуэ Олимп джэгухэм и къыкIэлъыкIуэ махуитIым Урысейм щыщ атлетхэм жэз медалу 3 къыщахьащ. Абы ­щыгъуэми официальнэу щымыт гуп зэпеуэм ди къэралым икIахэр къыщекIуэтэхащ. 

Егоровэ Татьянэ цIыхухэм яхуозэ

 КъБР-м и Парламентым и УнафэщI ­Егоровэ Татьянэ «Урысей зэкъуэт» партым и тхьэмадэ Медведев Дмитрий и ­щIыналъэ жылагъуэ екIуэлIапIэм ща­хуэзащ зи щхьэ IуэхукIэ къекIуэлIахэм. А махуэм спикерым лъэIукIэ зыкъыхуа­гъэзащ цIыхуи 10-м.

ЗрагъэхъулIахэми зыхунэмысахэми топсэлъыхь

 УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министрым и къуэдзэ Кошин Игорь, абы  и дэIэпыкъуэгъухэу Песков Вячеславрэ Прокопов Сергейрэ зыхэта зэIущIэр иригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS