24.04.2018, 12:42 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэрым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэ­ныгъэмрэ щIалэгъуа­лэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм яубзыхуа лэжьыгъэм ипкъ иткIэ «Си бзэ - си псэ, си дуней» хэгъэгупсо зэпеуэр Нарткъалэ дэт 6-нэ курыт еджапIэм къепхауэ лажьэ «Налмэс» сабий гъэсапIэм щекIуэкIащ. 

24.04.2018, 12:35 - Статья

 Лъахэхутэхэу Котляров­хэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыда­гъэкIащ «Адыгский сце­нический танец» тхы­лъыр. 

24.04.2018, 12:30 - Статья

  КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я Iуэху­хэмкIэ и министерствэм иубзы­­хуауэ екIуэкIа «Анэдэлъхубзэм и мазэр» Арщыдан къуажэм щызэ­хуащIыжащ. 

24.04.2018, 12:12 - Статья
 Адыгэшыр уанэш лъэп­къыжь дыдэхэм ящыщщ. Абы и цIэм ущрохьэлIэ шы зехуэным теухуауэ дуней псом щызекIуэ псалъалъэхэм. Шым зэрихьэ цIэм IупщI ещI ар къызэзыгъэпэща лъэпкъым лъыкIэ зэрепхар, адыгэ гъащIэм илъэс мин бжыгъэкIэ пыщIауэ къызэрекIуэкIар. 
24.04.2018, 11:59 - Статья

 Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм щэбэт щIыхьэху щрагъэкIуэкIащ, Фэеплъхэмрэ тхыдэ мыхьэнэ зиIэ щIыпIэхэмрэ я махуэр щагъэлъапIэм ирихьэлIэу. 

24.04.2018, 11:56 - Статья

 Ди къэралым и щыхьэр Москва мы ­махуэхэм щокIуэкI ЕгъэджэныгъэмкIэ дунейпсо зэхуэс ин. «Егъэджэныгъэм и экосистемэщIэ» - аращ зэреджэр къа­лащхьэм и ВДНХ-м егъэджэныгъэмкIэ и салоным (ММСО) къыщызэIуаха а зэ­IущIэшхуэм. Абы щытопсэлъыхь Iэ­натIэм къыхыхьэ IэмалыщIэхэмрэ ахэр гъащIэм зэрыхапщэ щIыкIэхэмрэ.

24.04.2018, 11:42 - Статья

 «КъБР-м и профсоюз организацэхэм я зэгухьэныгъэ» союзым и советым и зэIущIэ екIуэкIащ. Абы щытепсэ­лъы­хьащ 2017 гъэм я лэжьыгъэм къри­кIуахэм, мы илъэсыр къызэрихьэрэ зэфIагъэкIахэм, къапэщыт къалэны­щIэхэм. 

24.04.2018, 11:29 - Статья

 Зи ныбжьыр хэкIуэта цIыхухэм со­циальнэ Iуэхутхьэбзэхэр зэрыхуащIэр егъэфIэкIуэнымкIэ лэжьыпхъэхэм щы­тепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым Социаль­нэ политикэмкIэ, лэжьыгъэмкIэ, узыншагъэр хъумэнымкIэ и комитетым иджыблагъэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм.

Последнее


Абы уриджэгу хъунукъым

 Дунейр езым и тепщэныгъэм щIэту зыкъэзылъытэж США-м аргуэру бзаджэнаджагъэ зэхищIыхьащ и жагъуэгъухэм яхибжэ къэралхэм ящыщ зым хуэгъэзауэ. Зи гугъу тщIыр, дауи, къызэрывгурыIуащи, куэд щIауэ зауэм и бэлыхьым хэмыкI Сириерщ. Иджы дыдэ абы и къалэ Думэ «томагавк» ракетэхэр ириутIыпщащ, Асад Башар а щIыпIэм химие Iэщэ къыщигъэсэбэпа хуэдэу щхьэусыгъуэ ищIри.

Проектхэр къыщащтэ, зэхъуэкIыныгъэхэр щыхалъхьэ

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и Правительст­вэм и зэIущIэ мэлыжьыхьым и 12-м зэхэтащ. Ар иригъэкIуэкIащ премьер-министр Мусуков Алий. 

ЗэфIагъэкIар мымащIэми, къапэщытыр нэхъыбэжщ

КъБР-м туризмэм зыщегъэужьы­нымкIэ туроператорхэмрэ турагентст­вэхэмрэ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэм щы­тепсэлъыхьащ республикэм и Парламентым Спортымрэ туризмэмкIэ и комитетым иригъэкIуэкIа зэIущIэм. 

Бахъсэндэсхэм бжьыпэр зыIэрагъэхьэ

 Республикэм футболымкIэ и чемпионатым ещанэ джэгугъуэр щы­зэ­хэтащ. Абы иужькIэ бжьы­пэр зыIэригъэхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и нэгъабэрей зэхьэзэхуэм щытекIуа Бахъсэн и «Автозапчасть»-м. 

ЗыкIи зэмыщхьу, куэдкIи зэтехуэу

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал универси­тетым и «Занавес» студент театрым хэтхэм иджыблагъэ ягъэлъэгъуащ ­франджы пьесэхэм къытращIыкIа спектакль кIэщIу щы. Артист ныбжьы­щIэхэмрэ абыхэм я художественнэ унафэщI Дэхъушокъуэ Мадинэрэ ­яху­зэфIэкI къагъэнакъым утыку кърахьа лэжьыгъэр щIэщыгъуэ, узы­Iэ­пызышэ ящIын папщIэ.

Къэбэрдей театрым и артист Лу Рэмэзан

 ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и актёр Лу Рэмэзан Щукиным и цIэр зезыхьэ театр училищэм актёр IэзагъэмкIэ и ­къудамэр 1988 гъэм къиухащ. Стромов Юрий я гъэсакIуэу абы щеджащ адыгэ студиер, иджыпсту курыхыу Къэбэрдей театрым иIэ артист хъарзынэхэр. Псалъэм и хьэтыркIэ, Рэмэзан и курсащ Хьэщэ Къанщобий, Быдэ Хьэсэн, Мысост Вадим, КIэнцIэлий Роман, нэ­гъуэщIхэри.

«Ажалыр щащэр жыIэ!»

 Апхуэдэ фIэщыгъэр зиIэ урысейпсо Iуэхугъуэм и япэ Iыхьэу республикэм щекIуэкIам къри­кIуахэр щызэхалъхьэжащ КъБР-м щыIэ  МВД-м Наркотикхэр зэрызэ­рагъэкIуэкIым кIэлъыплъынымкIэ и управленэм (УНК).

Хэт нэхъ Iущ?

 ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щригъэкIуэкIащ Iущыцэхэм я ­хэгъэгупсо зэ­пеуэр. 

Урысей Федерацэм и колледж нэхъыфIхэм халъытэ

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым ХъыбарегъащIэ технологиехэмрэ экономикэмкIэ и кол­леджыр (КИТиЭ) (унафэщIыр Нэхущ ФатIимэтщ) ехъулIэныгъэ иIэу хэтащ «УФ-м IэщIагъэ щрагъэгъуэт и курыт еджапIэ нэхъыфIи 100» етIуанэ Урысейпсо зэпеуэм. Ар яхэхуащ «Урысей Федерацэм и колледж нэхъыфI-2018» унэтIыныгъэм и лауреат хъуахэм.

Зыгъэгушхуэт, нэгузыужьт

 «Нарт Хэку», «Жьэгу», «Пэрыт» адыгэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм Налшык дэт Къэрал концерт гъэ­лъэгъуапIэм мэлыжьыхьым и 11-м щрагъэкIуэкIа псапащIэ пшыхьыр Сирием, нэгъуэщI къэралхэм къи­IэпхъукIыжа ди лъэпкъэгъухэм защIэгъэкъуэным хуэгъэзат.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS