09.08.2018, 12:45 - Статья

 ФIыуэ слъагъу усакIуэм къыфIэсхьэхуа псалъитI-щым­кIэ къэIуэта хъунут зи гугъу фхуэсщIыну бзылъхугъэм и дунейр. Псалъащхьэм къыпызмыщэххэу сызэтеувыIэнрэ-тIэ, жыхуэсIэщ! Армырмэ, макъ жьгъей къарууншэхэм сахилъэхъэнщи, гуп­сысэ хъуаскIи схунэхьэсынкъым …

09.08.2018, 12:39 - Статья

 Куэд­рэ къохъу медицинэм и лэжьакIуэхэм ди гъащIэр, ди псэр щаIэщIэлъ. Узыр къызэIэ цIыхум дэIэпыкъуныр абыхэм я къалэну щытми, сыт хуэдэ лэжьыгъэми хуэ­дэу, абыи Iуэху зехьэкIэ зэмылIэужьыгъуэ, гъэзэ­щIэкIэ куэд иIэщ.

09.08.2018, 12:33 - Статья

 Абы ущригъусэм деж узыхуэсакъыж зэпытщ - уощIэ ар зэрыцIыху къабзэр, зэ­рыгумащIэр, фэрыщIагъ лъэпкъ зэ­ры­хэмылъыр. А фIагъхэр уэри къыбдилъагъун хуейщ абы - арыншамэ пщIэ къып­хуищIынукъым, псэлъэгъуи къыбдэхъунукъым. 

09.08.2018, 12:28 - Статья

 «Уафэ нэзым и лъагагъыр узэреплъым елъытащ», - жиIэгъащ лIы Iущ гуэрым. ЩIэ­ныгъэм зи лъагъуэ щыхэзыша дэтхэнэ цIыху пэрытми и гуп­сысэр лъагэщ, гъэщIэгъуэнщ, и Iуэху еп­лъыкIэхэми удахьэх. Ди лъэпкъым апхуэдэ цIыху щэджащэ куэд диIэщ. Абыхэм ящыщщ Бекъул Хьэбас Мухьэмэд и къуэр, щIэныгъэлIыр, егъэджакIуэр, хэкупсэ нэ­сыр.

09.08.2018, 12:21 - Статья

 Лъэпкъ зэгурыIуэныгъэр, зэныбжьэгъугъэр гъэбыдэным хуэгъэп­сауэ Волонтёрым и илъэсым ирагъэжьа «Маяки дружбы» проектым хэтхэр иджыблагъэ ди республикэм щыхьэщIащ.

09.08.2018, 11:45 - Статья

КъБР-м и Правительствэм и Унэм ­дыгъуасэ щекIуэкIа зэIущIэм Iуэхугъуэ 17-м щыхэплъащ.

09.08.2018, 11:19 - Статья

 Мы проектым хиубыдэ Iуэхухэр мы ­зэманым щокIуэкI Центральнэ, При­волжскэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округхэм. Абы хэтщ Урысейм и щIыналъэхэм, ди гъунэгъу къэралхэм ящыщу 20-м къикIа щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ.

09.08.2018, 11:16 - Статья

 Урысей Федерацэм граждан зыхъу­мэжыныгъэм и IуэхухэмкIэ, къызэ­рымыкIуэ щытыкIэхэмкIэ, къэхъуа гузэвэгъуэхэм я лъэужьхэр гъэкIуэ­дыжынымкIэ и министр Зиничев Евгенийрэ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников Александррэ махуитI япэкIэ кхъухьлъатэкIэ къыщалъэтыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыналъэм щыщу псыдзэхэм нэх

Последнее


Псэ хьэлэлыр жыIэзыфIэщщ

 Iупэ къудейм къыщежьэ псалъэр и къэпсэлъыкIэкIэ Iейми фIыми ­гумрэ псэмрэ нэсыркъым. ЦIыху ба­лигъми сабийми я псэм хыхьэр гущIэм къыщежьэ псалъэрщ. Сэ сы­къалъхуным куэдыкIей иIэу къаIуэ­тагъэнкIи мэхъу апхуэдэ гупсысэр. СщIэркъым. Сыщыгъуазэкъым. «Уэ узыщыгъуазэр сыт-тIэ?» - жыфIэрэ фыкъызэупщIмэ, си нэгур зэлъыIухауэ хэти сеплъурэ жысIэфынущ: «АфIэунэ   Лиуан усакIуэ телъы­джэщ». ЩIэтелъыджэри? Сабийм ­дахэу, IэфIу йопсэлъэф. Абы и псалъэр къыщежьэр и гущIэ дыдэрщ. Лиуан и цIэр зэхэсхыху си нэгу къы­щIохьэ гуфIэгъуэм зэщIиIэта цIы­кIухэр.

Сабиибзэр зи бзэ, сабиипсэр зыхэзыщIэ

 Сабий усакIуэ АфIэунэ Лиуан Алий и къуэр Бахъ­сэн районым хыхьэ Къулъкъужын Ипщэ ­къуажэм 1938 гъэм бадзэуэгъуэм и 20-м къыщалъхуащ. 1953 гъэм абы къиухащ классибл школыр. 1957 - 1960 гъэхэм дзэм къулыкъу щищIащ. «Къэббалъкъпромстрой» трестым рабочэу лэ­жьэн щыщIедзэ, зэрылажьэм хуэдэури еп­щIанэ классыр къеухыж. 1970 гъэм и мэкъуауэгъуэ мазэм щегъэ­жьауэ пенсэм кIуэху (1998) Тыр­ныауз вольфрам-молибден комбинатым Налшык щиIэ и базэм щылэжьащ. 

МэIухухэр, афэ джанэхэр, фащэхэр

 «Сосрыкъуэу си къан, Сосрыкъуэу си нэху, Зи мэIухур дыщафэ, Афэр зи джанэ куэщI» - нарт эпосым хэт а псалъэхэр ­уигу къегъэкIыж ЕсэнтIыгу къы­щызэIуаха выставкэ хьэ­лэмэтым. Абы щагъэ­лъа­гъуэ Адыгейм ираша па­сэрей адыгэ (шэрджэс) хьэпшып зэмылIэужьы­гъуэхэр. Ахэр псори зэхэту 180-м щIегъу.

Камиллэ и щапхъэ

 Курыт школыр къэзыухауэ зи щIэныгъэм адэкIи хэзыгъэхъуэну мурад зыщIахэм я дежкIэ мы лъэхъэнэр пыIэзэфIэхьщ. Дэфтэрхэр еджапIэ зэмылIэужьы­гъуэхэм езыгъэхьа абитуриентхэм иджыпсту къаIэрохьэж зыщIэхуа IэнатIэхэм къикI хъыбархэр. Налшык дэт гимназие №14-р дыщэ медалкIэ къэзыуха Куэшмэн Камилли щыгуфIыкIащ мы махуэхэм къыхуагъэхьа дэфтэрым. Пщащэ Iущыр ирагъэблагъэ УФ-м НэгъуэщI къэрал IуэхухэмкIэ и министерствэм и Дипломатие ­академием щеджэну.

Лъэпкъым папщIэ псэуа Есэн Сэбахьэтдин

 Тырку Республикэм къикIри мы махуэхэм къытIэрыхьащ хъыбар гуауэ. Куэдрэ сымэджа нэужь, дунейм ехыжащ адыгэм папщIэ псэуа, зи хэкужьымкIэ зигури зи псэри щыIэу зи гъащIэр зыхьа, зи анэдэлъхубзэмрэ лъэпкъ хабзэмрэ зи пкъынэлъынэхэм, гуп­сысэхэм зэи хэмыкIыу щыта хэкупсэ нэс Есэн Сэбахьэтдин Сэлмэн и къуэр. ХамэщIыр псэупIэ зыхуэхъуа ди лъэпкъэгъухэм я ­гъащIэр нэхъ тынш щIыным, адэжь щIыналъэм ахэр пыщIауэ щытыным хуэгъэпса Iуэхугъуэ куэд зэфIэзыха адыгэлI щып­къэхэм ящыщт а нэхъыжьыфIыр.

Джулат щIыпIэр ЮНЕСКО-р зыкIэлъыплъынухэм хагъэхьэ

 Бадзэуэгъуэм и 25-м Налшык ­щрагъэкIуэкIащ «Джулат - дунейпсо тхыдэ-щэнхабзэ парк» фIэщыгъэм щIэт пресс-конференц.
 КъБР-м и щэнхабзэ, щIыуэпс хъу­гъуэфIыгъуэхэр хъумэнымкIэ фондым къыхилъхьа а Iуэхум ди къэралым и Президентым и цIэкIэ щыIэ грантыр къыхуагъэфэщащ. А ахъшэр сом мелуаным ноблагъэ, мелуан ныкъуэм щIигъу езы фондми хилъхьэнущ. 
 ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, Iуэхум илъэсиплIым нэблагъэ трагъэкIуэдэнущ. ЯпэщIыкIэ а щIыпIэм ит ухуэныгъэхэмрэ фэеплъхэмрэ я щытыкIэр, тхыдэ и лъэныкъуэкIэ яIэ мыхьэнэр ­къахутэн хуейщ. 

Къапэщытыр мащIэкъым

 КъБР-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ щыIэ министерствэм щекIуэкIащ 2018 гъэм и япэ мазихым я лэжьыгъэм кърикIуам щыхэплъэжа зэIущIэ. Абы хэтащ республикэ МВД-м дэлажьэ Жылагъуэ советым и унафэщI, Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и артист Балъкъыз ­Валерэ. 

Мазих лэжьыгъэм ироплъэж

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и Прокуратурэм щекIуэкIащ коллегием и зэIущIэ. Абы щыхэплъэжащ 2018 гъэм и япэ мазихым я лэжьыгъэм кърикIуахэм, етI­уанэ илъэс ныкъуэм законымрэ хабзэмрэ гъэбыдэнымкIэ зэфIахыпхъэхэр яубзыхуащ. 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Унафэ

 «2024 гъэм нэсыху къриубыдэ лъэхъэнэм Урысей Федерацэм зегъэу­жьы­нымкIэ лъэпкъ мурадхэмрэ стратегие ­къалэнхэмрэ я IуэхукIэ» 2018 гъэм накъыгъэм и 7-м Урысей Федерацэм и Президентым къыдигъэкIа Указ №204-р гъэзэ­щIэн мурадкIэ:
1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и деж Стратегие зыужьыныгъэмрэ проект пэрытхэмкIэ щыIэ советым къыщызэгъэпэщын:

Мы махуэхэм

ШыщхьэуIум и 2, махуэку

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS