24.03.2017, 14:46 - Статья

 Гъатхэпэм и 25-м, сыхьэт 20-рэ дакъикъэ 30-м къыщыщIэдзауэ 21-рэ дакъикъэ 30 пщIондэ  Налшык къалэ щекIуэкIынущ «ЩIым и сыхьэт» зыфIаща Iуэхур.
 

24.03.2017, 11:16 - Статья

  Мы тхыгъэр теухуащ Зэрэгъыж къуажэм щып­сэуа, зи ныбжьыр илъэс 92-м иту иджыблагъэ дунейм ехыжа Къалмыкъ Адэлбий. 

24.03.2017, 10:44 - Новости

 2017 гъэм гъатхэпэм и 16-м ­  илъэс 80 ирикъуащ Урысейм ­Къэ­рал кIуэцI IуэхухэмкIэ и ми­нис­терствэм экономикэ шына­гъуэн­шагъэмкIэ и IэнатIэр къы­зэ­рызэрагъэпэщрэ. 

24.03.2017, 10:29 - Новости

 Франджым и Сен-Сиприен къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ щIалэщIэхэм дзюдомкIэ я «Адидас» ­дунейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэрал 53-м икIа спортсмен ныбжьыщIэ 700-м щIигъу. 

24.03.2017, 10:24 - Статья

  КъБР-м и Парламентым и депутатхэр хабзэ дахэ ­хъуауэ яIуощIэ республикэм ис щIалэгъуалэм.

23.03.2017, 13:56 - Статья

IуэрыIуатэр тхуэзыхъумахэм ящыщ  зы

23.03.2017, 12:17 - Новости

 Тырныауз къалэм дэт «Гео­лог» физкультурэ-узыншагъэр щрагъэ­фIа­кIуэ комплексым щ­е­кIуэ­кIащ БоксымкIэ урысей спорт студент зэгу­хьэ­ны­гъэм и япэ пре­зи­денту щыта, спортым щIыхь зиIэ и мастер, СССР-м щIыхь зиIэ и тренер, Олимп джэгу­хэм тIэунейрэ къы­щы­хэжаныкIа Киселёв Алексей и фэеплъу къы­зэрагъэпэща ­дунейпсо зэIу­щIэр.

Последнее


Студентхэр нэхъри трагъэгушхуэ

  Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъу­мэш университетым и студентхэр еджэным нэхъри тригъэгушхуэн мурадкIэ, фlыуэ еджэхэмрэ университет гъащlэм жыджэру хэтхэмрэ иджыблагъэ Iуащхьэмахуэ лъапэ зыщаплъыхьыну, зыщагъэпсэхуну игъэкIуащ.

Къуажэдэсхэм, абыхэм унэгъащIэхэмрэ IэщIагъэлI щIалэхэмрэ яхэту, псэупIэ ящIын (къащэхун) папщIэ зэрадэIэпыкъуну социальнэ ахъшэр зыхуэдизыр къыщабжкIэ къуажэм дэт псэупIэм щыщу метр зэбгъузэнатIэ къэс рынокым ику иту щиуасэу ягъэувым и IуэхукIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр  Республикэм  и  Правительствэм  и  Унафэ 2017 гъэм мазаем и 20-м Налшык къалэ №19-ПП

2017 - 2019 гъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и гъущI гъуэгу фондым и бюджет ахъшэр зытрагъэкIуэдэну унэтIыныгъэхэм ятещIыхьауэ зэрытрагуашэм и IуэхукIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм  и Правительствэм  и  Унафэ 2017 гъэм мазаем и 20-м Налшык къалэ  №20-ПП

Бюджет ахъшэр къызэрагъэсэбэпым къихь сэбэпынагъым хэгъэхъуэн икIи Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIы­налъэм псоми къагъэсэбэпу щыIэ автомобиль гъуэгухэм я щытыкIэр транспортыр къэгъэсэбэпынымкIэ ягъэува мар­дэхэм езэгъыу зехьэным хуэгъэза Iуэхухэр зэфIэгъэкIын мурадкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм унафэ ещI:

Арктикэр зэпсэлъэныгъэ узыншэхэм я щIыналъэщ

  Норвегием нэгъуэщI къэ­рал IуэхухэмкIэ и министр Бренде Бёрге, зэрытета илъэси 3-м къриубыдэу, иджы япэ дыдэу Урысейм къэкIуэну аращ.

КIэрыхубжьэрыхухэр зэщIэкъуэныр зыхуэгъэзар къабзагъэм и закъуэкъым

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ нэгъуэщI къэралхэм я хьэрычэты­щIэхэм я лIыкIуэ гуп.

ФIыуэ слъагъу псори си псэщ

  И утыку итыкIэ екIумкIэ республикэм щызэхашэ дауэдапщэ куэд зыгъэдахэ, щыпкъагъэр зи хьэл, Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгей, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм щIыхь зиIэ я артисткэ Тхьэгъэлэдж Светланэ адыгэ дунейм фIыуэ щалъагъу, ди зэманым и уэрэджыIакIуэ пэрытхэм ящыщщ. Абы макъ дахэ зэриIэм, уэрэд жыIэным къызэрыхуигъэщIам куэд щы­гъуазэщ. А цIыху щабэм и дуней еплъы­кIэр тфIэгъэщIэгъуэну упщIэ зыбжа­нэкIэ зыхуэдгъэзащ. 

Лъагъуэхэш

  Адыгэ щэнхабзэм и пащхьэ фIыщIэ куэд щызиIэхэм ящыщ зыщ Къэрмокъуэ Хьэмид. Абы и ­гуащIэ зримыхьэлIа IэнатIэ ди щэнхабзэм иIэу сщIэркъым. Хьэмид тхакIуэ хужаIэрэ - хэбдзын щымыIэу пэжщ. Пэжщ, литературэм и зэпкърыхакIуэри. Ар зэрызэдзэкIакIуэ Iэзэм шэч къытезыхьэ срихьэлIакъым. Ауэ пэжщ ар зэрыжурналист IэкIуэлъакIуэри. 

Щэнхабзэ лъагэ

Нобэ къэбэрдей-шэрджэс диалектым иритхэхэм яхэткъым, сэ къы­зэ­рысщыхъумкIэ, Къэрмо­къуэ Хьэмид и бзэ дахэ гурыIуэгъуафIэмрэ къигъэ­сэбэп стилистикэмрэ хуэдэ зиIэ. Абы щыхьэт тохъуэ Хьэмид зэридзэкIа Къандур Мухьэдин и «Кавказ» трилогиемрэ хэхэс адыгэ тхакIуэхэм я IэдакъэщIэкI къыхэхахэр зэрыт «ЩIэин» тхылъымрэ. Къыхэгъэщыпхъэу къызолъытэ, «ЩIэ­иным» ихуахэм ящыщу франджы литературэм и классик ХьэIишэтрэ ­(Аиссе) дунейпсо литературэм ­и классик Хьэткъуэ Умаррэ (Омер Сейфеддин) я IэдакъэщIэкIхэр зытет ­лъагапIэхэр имыгъэлъэхъ­шэн Къэрмокъуэм къы­зэрехъулIар. 

«Гуапагъэ налъэ»

«Ди къэкIуэнур» щIыналъэ социальнэ программэхэмкIэ фондым хэIущIы­Iу ищIащ Урысейм социальнэ хьэ­-рычэт Iуэхум зыщегъэужьынымкIэ фIы­щIэ нэхъ ин зыбгъэдэлъхэм «Гуапагъэ налъэ» саугъэтыр етыным теухуа конкурсыр къызэрызэIуихыр. А саугъэтыр 2011 гъэм ягъэувауэ щытащ икIи со­циальнэ хьэрычэтыщIэхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэм, къэрал IуэхущIапIэхэмрэ ведомствэ щхьэ­хуэ­хэмрэ я унафэщIхэм, журналистхэм, цIыхубэ хъыбарегъащIэхэм, къэралым  и еджапIэ нэхъыщхьэхэм ират мы къы­кIэлъыкIуэ номинацэхэмкIэ:

Хэхыныгъэм и хабзэхэм хагъэгъуазэ

  Налшык и «Эдельвейс» клубым щекIуэкIащ IэIэт хэхыныгъэхэр зэрекIуэкI хабзэхэм школакIуэхэр ­щыгъэгъуэзэным теухуа зэпеуэ.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS