20.10.2017, 12:19 - Новости

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр илъэс 85-рэ щрикъум ирихьэлIэу абы къыщызэIуахащ фут­бол цIыкIу щыджэгуну губгъуэщIэ.

20.10.2017, 12:14 - Статья

 Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэ­бэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и лэжьакIуэ, КъБКъУ-м мониторингымкIэ и центрымрэ шына­гъуэншагъэмкIэ и управленэмрэ я дис­петчер Шэрыб Астемыр щыте­кIуащ мас-рестлингымкIэ Урысейпсо зэпеуэм. Ар и ныкъуэкъуэгъухэм ­6:0-у ятекIуащ. Спортсменыр зэхьэзэхуэм хуагъэхьэзыращ Тубей Имранрэ Токаревэ Натальерэ.

20.10.2017, 12:06 - Новости

 Дунейр зи щIэщыгъуэ ди пщащэ гъэфIэн Ланэ, уи уафэр къащхъуэрэ уи щIылъэр щхъуантIэу, Iуащ­хьэмахуэ мылылъэ уардэм хуэдэу уи пщIэр лъагэ­рэ уи псэр къабзэу, Мэлычыпхъу и щIэблэу уIущу, уи щэнымрэ акъылымрэ санахуафэр хуаIэту, уи ­нэхъыжьхэр, уи адэ-анэмрэ къыбдалъхуахэмрэ уэркIэ гушхуэу, щIэныгъэрэ IэщIагъэкIэ уцIэрыIуэу, гъа­щIэ дахэрэ насып инкIэ Тхьэр зыхуэупсахэм ящыщ ух

20.10.2017, 11:58 - Статья

 1950 гъэм, иджыри сыщIалэжь цIыкIуу, си анэм Фрунзе (иджы Бишкек) къалэм сыздишат. Ар си дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхут. Къалэм зэрымыщIэкIэ дыщрихьэлIащ цIыхугъэшхуэ зыдэплъагъу цIыхухъум. «Дауэ ущыт, си шыпхъу?» - жиIэри, абы си анэм быдэу IэплIэ къы­хуищIащ. Сэри къызэдэхащIэри, жиIэр дымыгъэзащIэу зэримыдэнур и макъымкIэ къыдгуригъаIуэу, я унэм дригъэблэгъащ. 

20.10.2017, 11:50 - Статья

 Урысейм и цIыхубэ артисткэ, Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и ­институтым вокалымкIэ и кафедрэм и унафэщI Гъэсашэ Наталье ­ЮНЕСКО-м ЩэнхабзэмкIэ и советым мы гъэм хагъэхьащ. ФокIадэм и кIэухым ар Париж ирагъэблэ­гъащ. 

20.10.2017, 11:22 - Статья

 ЩIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я XIX дунейпсо фестивалым дыгъуасэ еблэгъащ УФ-м и Президентым и Администрацэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ, мы зэхыхьэм ди къэралым щиIэ къызэгъэпэщакIуэ гупым и унафэщI Кириенкэ Сергей. Ар еплъащ ­къуэкIыпIэ къэралхэм я спорт лIэужьыгъуэхэмкIэ зэ­хьэзэхуэхэм.

20.10.2017, 11:16 - Статья

 КъБР-м и Правительствэм и Унафэ-щIым и къуэдзэ - егъэджэныгъэмкIэ, щIэ­ныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Емуз Нинэ КъБР-м и Правитель­ствэм и Унэм жэпуэгъуэм и 16-м щригъэкIуэкIащ Урысей Федерацэм и Президентым 2012 гъэм накъыгъэм и 7-м къыдигъэкIа Указ №599-м, «Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ IэнатIэм къэрал политикэр щыпхыгъэкIыным теухуауэ» жыхуиIэм, щыубзыхуахэр

Последнее


«Бзэрабзэ» гупыр утыкушхуэ йохьэ

 Адыгэм уэрэдымрэ пшы­налъэмрэ ижь-и­жьыж­ лъандэрэ къыдогъуэгурыкlуэ. Гур хохъуэ ди щlалэгъуалэм адыгэ уэрэдхэм я пщlэр къаlэту, ягурэ я псэрэ ды­хьэу щагъэзащlэм деж. Абы и лъэныкъуэкIэ щапхъэщ Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэ­рэшей-Шэр­джэс, Адыгэ, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ-Алание ­республикэхэм щIыхь зиIэ я артист Лосэн Тимур къызэригъэпэща «Бзэрабзэ» джэгуакIуэ гупыр.

«Урысей зэкъуэт» партым и псапащIэ Iуэхухэр

 Партым иригъэкIуэкI «Нэхъыжьхэр» проектыр гъэзэ­щIэным, апхуэдэу Жьы хъуа­хэм я махуэм хуэгъэпсауэ зы­хуагъэувыжа Iуэхугъуэхэм хы­хьэу «Урысей зэкъуэт» партым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм, партым и телъ­хьэхэм я республикэ советым, «Урысей зэкъуэт» партым и «ЩIэблэщIэ гвардие» жыла­гъуэ-политикэ щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэм зэгъусэу къызэ­рагъэпэщащ Налшык къалэ дэт, Жьы хъуахэмрэ ныкъуэдыкъуэхэмрэ я интернатым щы­Iэхэм папщIэ псапащIэ Iуэху. 

Мэзкуурэ Эр-Риядрэ гуапэ ящыхъуащ Сауд Хьэрыпым и пащтыхьыр Урысейм къызэрыкIуар икIи жаIащ лъэныкъуитIым я зэдэлэжьэныгъэр нэхъ быдэ зэрыхъуар

 Сауд Хьэрыпым и пащтыхь ­Сальман бен Абдель Хьэзиз Аль Сауд Урысейм япэу къэрал IуэхукIэ къызэрыкIуам къызэIуихащ Мэзкуурэ Эр-Риядрэ я зэпыщIэ­ныгъэхэм я тхыдэм и напэ­кIуэцIыщIэ. ЛъэныкъуитIми ап­хуэ­­дэ еплъыкIэ зэраIэр зыбжа­нэ­рэ щыжаIащ пащытыхьыр УФ-м къызэрыкIуам теухуауэ жэпуэ­гъуэм и 5-8-хэм екIуэкIа зэIущIэхэмрэ зэпсэлъэныгъэхэмрэ. 

ЩIыхь зыпылъ гъуэгуанэ

 Нобэ, жэпуэгъуэм и 12-м, илъэс 60 ирокъу Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр къызэ­рызэIуахрэ. Ар къызэрагъэпэ­щауэ щытащ 1932 гъэ лъандэрэ ди щIыналъэм щылажьэ Къэ­бэрдей-Балъкъэр къэрал педагогикэ институтыр и лъабжьэу.

Лъэпкъ мыхьэнэ зиIэ IэнатIэ

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал ­университетым Филологиемрэ СМИ-мкIэ и институтым и адыгэ ­къудамэр ди анэдэлъхубзэмрэ ли­тературэмрэ щадж IуэхущIапIэ нэхъыщхьэщ. Университетым и фи­лологие факультетым и зы къудамэрат адыгэбзэмрэ лъэпкъ литературэмрэ щаджу щытари, иджы абы зиужьащ, институтым и къудамэ псо хъуащ. 

ГъащIэм и нэхугъэ

 Къэбэрдей-Балъкъэрым илъэс 60 ипэкIэ университет къызэрыщызэIуахар ди республикэм и мызакъуэу, Кавказ Ищхъэрэм хыхьэ адрей лъэпкъ автономиехэми щIэныгъэмрэ щэнхабзэмрэ зыщаужьынымкIэ мыхьэнэ ин дыдэ зи­Iэ Iуэхугъуэт. А зэманым ди къэралым щекIуэкIа щIэныгъэ-техникэ революцэм къигъэува къалэнхэм ящыщт лъэпкъ экономикэр зыхуэныкъуэ IэщIагъэлIхэр гъэхьэзырыныр. Ар фIы дыдэу къызыгурыIуэ, гъащIэм и бэуэкIэр псэ­кIэ зыхэзыщIэ политик Iэзэт КъБКъУ-м   и япэ ректору щыта Бэрбэч ХьэтIутIэ МутIэ и къуэр. 

ЩIалэгъуалэм ящIапхъэщ

 КъБР-м и Пенсионнэ фондым и ­щIыналъэ къудамэхэм я лэжьакIуэхэр еджакIуэхэм яIуощIэ.

НОБЭ

  • Къупщхьэ узым ебэ­ныным и дунейпсо махуэщ
  • Испаныбзэм и махуэщ
  • Испанием IэщэкIэ зэ­щIэузэда и къарухэм я махуэщ
  • Бразилием щагъэлъапIэ сабийхэм я махуэр
  • УФ-м и МВД-м и медицинэ IуэхущIапIэхэм я махуэщ. 1921 гъэм РСФСР-м и НКВД-м и управленэ нэхъыщхьэм уна­фэ къыдигъэкIащ милицэм къулыкъу щызы­щIэ­хэм медицинэ дэIэпы­къуныгъэ щагъуэтын Iуэху­щIапIэхэр къызэ­Iу­хыным теухуауэ.

Лъостэн Владимир и фэеплъу

 ХХ лIэщIыгъуэм и жылагъуэ-политикэ лэжьакIуэ пажэхэм ящыщ, щIэныгъэлI цIэрыIуэ, Къэбэрдей-Балъкэр къэрал университетым и ещанэ ректор Лъостэн Владимир Чэлимэт и къуэм и фэеплъ бюст къыщызэIуахащ КъБКъУ-м. Университетым и пресс-IэнатIэм и лэжьа­кIуэ Солгаловэ Наталье хъыбар къызэ­рыдигъэщIамкIэ, абы теухуа зэIущIэм хэтащ еджапIэ нэхъыщхьэм и ветеранхэр, IэщIагъэлIхэр, Лъостэным и ныбжьэгъуу щытахэр, и благъэхэмрэ Iыхь­лыхэмрэ. 

ЗэхъуэкIыныгъэхэр халъхьэ

 Налшык къалэ округым и архитектурэ-художественнэ теплъэр егъэ­фIэкIуэным, къапщтэмэ, республикэм и щы­хьэ­рым хъыбарегъащIэ-­рекламэ Iуэхухэр зы гъэпсыкIэм щыхуэгъэ­кIуэным щIыпIэ администрацэр йолэжь.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS