21.06.2018, 12:56 - Статья

 Дунейпсо чемпионатхэм я кIэух зэхьэзэхуэхэм зэи къыщымыхъуауэ Уры­сей Федерацэм и футболистхэр гуп зэпеуэм къыхэкIащ. Вэсэмахуэ ар къыщыхъуащ ищхъэрэ къалащхьэм и «Санкт-Петербург» стадионым ще­кIуэкIа зэIущIэм - ди щIалэхэм хагъэщIащ Салахь Мухьэммэд зи пашэ Мы­сырым и командэ къыхэхар. 

21.06.2018, 12:15 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым зэIущIэ щхьэпэ щекIуэкIащ. Ар теухуат КъБКъУ-р къэзыухахэр лэжьапIэ IэнатIэхэмкIэ къызэгъэпэщыным. Хабзэ хъуауэ, илъэс къэс ирагъэкIуэкI Iуэхум хэтщ студент куэд икIи зыхуеджа IэщIагъэм хуэкIуэ лэжьапIэхэри къыщагъуэтыф. Мы гъэм абы къе­кIуэлIащ ныбжьыщIэ 600-м щIигъу. 

21.06.2018, 11:35 - Статья

 Террорым пэщIэтынымкIэ лъэпкъ ­комитетым и Iэтащхьэ, Урысейм Шы­нагъуэншагъэмкIэ и федеральнэ къу­лыкъущIапIэм и унафэщI Бортников Александр мэкъуауэгъуэм и 19-м Моск­ва щригъэкIуэкIащ Террорым пэ­щIэ­тынымкIэ лъэпкъ комитетым и зэIущIэр. Абы хэтащ икIи къыщыпсэлъащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.

21.06.2018, 11:28 - Статья

 КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иригъэкIуэкIащ ЧэнджэщакIуэ советым и зэIущIэр. Ар теухуауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и сабийхэм я зыгъэпсэху­гъуэ зэманыр къызэры­зэ­рагъэпэщам.

21.06.2018, 11:03 - Статья

 Абы хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков А. ТI., КъБР-м ­узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр ­Хъубий М. Б., Узыншагъэр хъумэным и IэнатIэм щыкIэлъыплъынымкIэ и фе­деральнэ къулыкъущIапIэм и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI Ахматов А. Хь., ФIэкIыпIэ зимыIэ медицинэ ­страхованэмкIэ КъБР-м и щIыналъэ фондым и унафэщI Бгъэжьнокъуэ З.

19.06.2018, 11:57 - Статья

 Лэскэн щIы­налъэм хыхьэ ­Ан­зорей къуа­жэм къы­щыхъуа ­КIуащ Залым цIыху гуапэщ, медицинэ лэ­жьа­кIуэ Iэзэщ. 

19.06.2018, 11:54 - Статья

 Зеикъуэ къуажэм щIыпIэ самоуправленэмкIэ и советым, Бахъсэн щIыналъэм и жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм хэтхэм гущIыхьэ ящыхъуащ егъэджакIуэ емызэшыж, зи IэщIагъэм фIы дыдэу хэзыщIыкIыу, гъэсэныгъэм и щапхъэу къалъытэу щыта цIыху гуапэ Къуэдзокъуэ Хьэсэн Жыраслъэн и къуэр дунейм зэрехыжар. Хьэлъэу сымэджа нэужь, и ныбжьыр илъэс 83-нэм иту ар дунейм ехыжащ мэкъуауэгъуэм и 14-м.

19.06.2018, 11:44 - Статья

Махуэку кIуам Урысей Федерацэм къыщызэIуахащ футболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатыр.

Последнее


Адыгэхэм ятеухуа къыдэкIыгъуэ

 Бахъсэн къалэ администрацэм щызэхэтащ этнограф, тхыдэдж, лъахэхутэ цIэрыIуэ, адыгэ щэнхабзэмрэ тхыдэмрэ зыдж Осташкэ Андрей къыдигъэкIа «Образы мира. Народ: адыги» альманахым теухуа зэIущIэ. 

Адэ-анэхэри гъэсакIуэхэри зэкъуэту

 Шэджэм районым хыхьэ Нартан къуажэм дэт курыт школ №2-м епхауэ лажьэ «Росинка» сабий гъэсапIэр а щIыналъэм нэхъыфIхэм щыхабжэ. Абы папщIэ яхузэфIэкI къагъанэркъым гъэса­кIуэ­хэми адэ-анэхэми. 

Тхьэ­зэп­лъыж Ма­рья­нэ щапхъэ егъэлъагъуэ

 КъБР-м щыIэ УФСИН-м илъэс 16 ­хъуауэ щолажьэ и Медико-санитар ­часть №7-м Cанитар-эпидемиологие кIэ­лъыплъыныгъэмкIэ и къэрал центр №1-м гигиенэмкIэ и дохутыр нэхъыжь, медицинэ щIэ­ныгъэхэм я кан­дидат, япэ категорие зиIэ, къэрал кIуэцI ­къулыкъум и подполковник Тхьэ­зэп­лъыж Ма­рья­нэ. 

Гупсысэ куу икIи гъэщIэгъуэн зиIэ адыгэлI телъыджэ. Дохутыр Iэзэ, профессор, ЩIДАА-м и академик Аджырэ Аслъэн Хъанджэрий и къуэм и ныбжьыр илъэс 70 ирокъу

 Аджырэ Аслъэн Хъанджэрий и къуэр медицинэ щIэныгъэхэм ­я докторщ, профессорщ  Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и дохутырщ, «Гигиена» унэтIыныгъэмкIэ категорие нэхъыщхьэ зиIэ дохутырщ, ЭкологиемкIэ Урысей академием и академикщ, абы и щIыналъэ къудамэм и тхьэмадэщ, Социальнэ щIэныгъэхэмкIэ Урысей академием и академикщ, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и академикщ, Эрисман и цIэр зезыхьэ ГигиенэмкIэ федеральнэ щIэныгъэ центрым щIыхь зиIэ и профессорщ, диссертацэ советитIым хэтщ.

Мы махуэхэм

Мэкъуауэгъуэм и 9, щэбэт

Хабзэхъумэхэр зэпоуэ

 Урысейм и ФСБ-р къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу «Динамо» физкультурэ-спорт зэгухьэныгъэм ­КъБР-м щиIэ и къудамэм волейболымкIэ зэхьэ­зэхуэ къызэригъэпэщащ. КъБКъУ-м и спорт комплексым щызэхьэзэ­хуащ хабзэхъумэ IэнатIэхэм я гуп щхьэхуэхэмрэ Урысейм и МЧС-м ­КъБР-м щиIэ и Управленэ нэхъыщ­хьэм и лэжьакIуэхэмрэ. 

Зэи ящыгъупщэркъым

  КъБАССР-м щIыхь зиIэ и артист, комсомол саугъэтыр Къэ­бэрдей-Балъкъэрым щыщу япэу зыхуа­гъэфэща, «Амра» адыгэ лъэпкъ саугъэтыр тыгъэ зы­хуа­щIа Беппаев Сергей зыщыпсэуа унэм фэ­еплъ пхъэбгъу фIа­дзащ мэкъуауэгъуэм и 7-м.

ЦIыху 300-м нэблагъэм еплъынущ

 Бакулевым и цIэр зезыхьэ Гу-лъынтхуэ хирургиемкIэ щIэныгъэ центрым и IэщIагъэлIхэм мэкъуауэгъуэм и 13-15-хэм КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и Кардиоцентрым къыщапщытэнущ республикэм и цIыхухэм я ­узыншагъэр. 

ХьэрычэтыщIэхэм я фейдэ хэлъщ

 «ХъумапIэ банк» ПАО-м сыт щыгъуи гулъы­тэшхуэ хуещI и Iуэху­тхьэбзэхэр ири­гъэфIэ­кIуэ­ным. Корпоратив кли­ентхэм яхугъэзауэ дяпэкIэ щыIэну Iуэху­гъуэ­щIэхэм тхутопсэлъыхь Урысейм и ХъумапIэ банкым и Къэбэрдей-­Балъкъэр ­къудамэм и уна­фэщIым и къуэдзэ КIэрэф ­Къамболэт: 

УнэкIафIэ ирехъу!

 Бахъсэн къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ гуфIэгъуэ зэIущIэ. Ар теухуауэ щытащ абы щыпсэу унагъуэхэм я гъащIэр егъэ­фIэ­кIуэным. Апхуэдэ къэрал гулъытэ ягъуэтащ бахъсэндэс унагъуитIым. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS