18.08.2017, 11:42 - Новости

 Урысейм и УМВД-м Налшык къалэм щиIэ къу­дамэм и Жылагъуэ советым хэтхэм «Долинск» ­санаторэм зыщызыгъэп­сэху сабийхэр хуагъэзащ Къэбэрдей-Балъкъэ­рыр зэ­­рыгушхуэ, 2016 гъэм екIуэкIа Олимп Джэгухэм дыжьын медаль къы­щы­зыхьа Джэду Iэни­уар. 

18.08.2017, 11:37 - Статья

 Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм шы­щхьэуIум и 9-м щекIуэкIащ «Кавказ лъабжьэр - лъабжьэ быдэщ» пшы­хьыр. Ар IуэхущIапIэм ­къекIуалIэхэр щеджэ пэ­шым и лэжьакIуэхэм къы­зэрагъэпэщащ, Зи щIы­налъэм исыж лъэпкъхэм  я дунейпсо махуэм хуэ­кIуэу.

18.08.2017, 11:22 - Статья

 УФ-м щIэныгъэмрэ техникэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, химие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Мэшыкъуэ Нуралий ящыщщ щIэныгъэшхуэ зыбгъэ­дэлъ лъэпкъ IэщIагъэлIхэм, ди щIыналъэм и жылагъуэ лэжьа­кIуэ цIэрыIуэхэм.

18.08.2017, 10:43 - Новости

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ еплъащ Герхожан псы­щхьэм къыщежьэу Тырныауз къалэм дэлъэда ятIэпсым и Iэужьыр гъэ­кIуэдыным зэрелэжьымрэ щытыкIэр зыхуэдэмрэ.

16.08.2017, 13:57 - Новости

 Орёл къалэм щызэхэтащ Iэпщэрыбанэ зэзауэ спорт лIэужьыгъуэмкIэ дунейпсо зэхьэзэхуэ. «Грозный Иван  и Мемориал» зыфIаща а зэ­пеуэм ­щы­зэпэщIэтащ Урысейм, Чехием, Румынием, Къэзахъстаным, Уз­бекис­таным щыщ спортсмен лъэщ 12. 

16.08.2017, 13:44 - Новости

  «Iуащхьэмахуэ» жур­налым и зи чэзу ещанэ къы­дэ­кIыгъуэр дунейм къы­техьащ.

16.08.2017, 13:20 - Статья

 Зи теплъэкIи зэкIуж, куэдым хуэнабдзэгуб­дзаплъэ, зи гупсысэр жыжьэ нэс Жыгуэ Иннэ «зэфэну псыр къыщы­жэнур дяпэкIэщ» жы­хуаIэ ныбжьым итщ.

Последнее


«Жэщгъуэлъ»

I
ЦIыхухэр куэду щызэхуэс, ахэр уэру щыпэкIу щIыпIэхэм, уэрамхэм, хьэблэхэм жылагъуэ хабзэр зэры­щагъэзащIэм кIэлъыплъ милицио­нерхэм махуэ къэс ирахьэкI къалэнхэм къадэкIуэу, ныщхьэбэ нэ­гъуэщI пщэрылъ гуэри къыщащIащ: къалэм дэт кхъэ кIуэцIым зыщап­лъыхьын ­хуейуэ.

Лейзехьэхэр ирешынэ

 Республикэм и про­курорым и къуэдзэ Махуэ Артур Iэ щIидзащ ­КъБР-м щыIэ МВД-м и лэжьакIуищым яхуэгъэзауэ къызэIуаха уголовнэ IуэхумкIэ тхылъым. Ахэр ягъэкъуаншэ УФ-м и УК-м и 286-нэ статьям и 3-нэ Iыхьэм и «а» пун­к­тым къыщыгъэлъэгъуа щIэпхъаджагъэ зэралэжьам къыхэкIыу (я къу­лыкъур къагъэсэбэпу лей зэрызэрахьам папщIэ).

ЦIыхухэр къамыгъэпцIэн щхьэкIэ

 Урысей МВД-м Налшык къалэ округым щиIэ  управленэм (УМВД) ще­кIуэкIа зэIущIэм щытеп­сэлъыхьащ телефон гъэп­­цIагъэм пыщIа ­щIэп­хъаджагъэхэр къэ­­мы­­гъэхъуным. 

Гуимыхужу зыкъэзыгъэлъэгъуа Къашыргъэ Билал

 Илъэс 60-кIэ узэIэбэкIыжмэ Москва щрагъэкIуэкIа гуфIэгъуэ дауэдап­щэхэм гуимы­хужу зыкъыщызыгъэлъэгъуа­хэм ящыщщ Къашыргъэ Билали. Уеблэмэ абы къыщызыкъуиха зэчий инращ «РСФСР-м щIыхь зиIэ и артист» цIэ лъапIэр къыщIы­хуагъэфэщар.

Мы махуэхэм

ШыщхьэуIум  и  10, махуэку

Кфар-Камэ щыщ ди хьэщIэхэр

 Мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щохьэ­щIэ Кфар-Камэ къуажэм (Израиль) къикIа сабийхэр. Ахэр дыгъуасэ редакцэм и хьэщIэщым къригъэблэгъащ «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд. 

Къэбэрдей-Балъкъэрым и махуэр ягъэлъапIэ

 Мэшыкъуэ щекIуэкI щIалэгъуалэ зэхыхьэм шы­щхьэуIум и 7-м Къэбэрдей-Балъкъэрым и махуэр щагъэлъэпIащ. Лъэпкъ ­къафэхэмкIэ, ерыскъымрэ щэнхабзэ беймкIэ гъэнщIауэ щыта а махуэр гуимыхуж хъуат.

НаркотикхэкIхэр къытрах

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и полицейхэм цIыхухэм зы жэщ-махуэм къытрахащ хабзэм ­къемызэгъыу ирагъэкI марихуанэ грамм 800-м щIигъу, гашиш дагъэ грамм 42-рэ. 

Налшык и уэрамхэм я фIэщыгъэхэр

 АпхуэдизкIэ десэжащи, къытфIэIуэхуу дегупсысыркъым ар­мыхъумэ, къуажэхэр, къалэхэр зэпызыщIэ уэрамхэм къалэнышхуэ ягъэзащIэ. Лъэсу, гукIэ, маршынэкIэ абыхэм дыщымыгъуащэу дыщызокIуэ, лъэныкъуитIымкIи тет унэхэм уэрамым и цIэр къы­щыгъэлъэгъуащ, языхэзми тетха бжыгъэмкIэ гугъу дыдемыхьу дызыхуей унэр къыдогъуэт, ахэр къат зыбжанэ хъумэ, бжэ щIы­хьэпIэхэм деж тыншу къыщытхуэщIэнущ дызыхуей фэтэрыр здэщыIэр. ГукъэкI ящIу зи уэрамхэм пасэм цIэ фIэзымыща пасэрей цIыхухэр икъусыкъужкIэ гугъу ехьагъэнущ.

ЩэкIуэгъуэр йокIуэкI

КъБР-м ЩIыуэпсым и ­хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэ и минис­терствэм къызэритымкIэ, 2017 гъэм бадзэуэ­гъуэм и 11-м республикэм къы­щызэIуахащ щэкIуэ­гъуэр. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS