19.10.2018, 12:09 - Статья

 Иджыблагъэ Ереван (Армение) щекIуэкIащ тхэквондомкIэ европэ зэпеуэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу абы хэтащ икIи япэ увыпIэу тIу къыщихьащ Урысей Лъэпкъ гвардием КъБР-м щиIэ къудамэм и лэжьакIуэ Щоджэн Мурат. 

19.10.2018, 11:57 - Статья

 Къущхьэ Надим ди лъэпкъэгъу куэдым къацIыху, фIыуэ ялъагъу. Ар егъэджакIуэщ, усакIуэщ, журналистщ, къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэщ. Сирием щекIуэкIа зауэр къэхъеин ипэкIэ Адыгэ Хасэм и унафэщIу лэжьащ. Ар псоми зэрацIыхур гущабэрэ хьэлэлу, адыгэ Iуэхум гууз-лыуз иIэу бгъэдэтущ.

19.10.2018, 11:45 - Статья

 Дуней псом щыцIэрыIуэ ди лъэп­къэгъу, дирижёр Iэзэ ­Те­мыркъан Юрий теухуауэ псалъэ дахэ куэд жаIащ, абы и цIэр щIыпIэ зыбжанэм ща­Iэтащ. Абыхэм ящыщщ пианист, музыкэм и тхыдэр зыдж Бялик Михаил и «Волшебная палочка» тхыгъэр.

19.10.2018, 11:39 - Статья

 Ди гум, ди псэм япэ­гъунэгъу цIыху ­дунейм ехыжыху, ди гъащIэр ­нэхъ нэд, купщIэншэ хъу къытфIощI. Абыхэм я псэм дэщIыгъуу лIэныгъэм тIэщIех ди дунейр зыгъэIэфI Iуэхугъуэхэм - узыншагъэм, насыпым, гукъыдэжым, дэ­рэ­жэ­гъуэм - ящыщ Iыхьэ гуэр­хэр. ТфIокIуэд е ­нэхъ щэху, хьэлъэ мэхъу гъащIэр тхуэзыгъэдахэ макъамэр.

19.10.2018, 11:34 - Статья

 КъБР-м щыIэ МВД-м щекIуэкIащ абы къы­дэлажьэ Жылагъуэ советым и зи чэзу зэIущIэ. Абы щыхэплъэжащ 2018 гъэм и ещанэ ­мазищым кърикIуа­хэм.

19.10.2018, 11:13 - Статья

 КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ яхуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Парламентым и Президиумым хэтхэмрэ депутат фракцэхэм я унафэщIхэмрэ. ЩIыналъэм и Iэтащхьэм депутатхэм фIыщIэ яхуищIащ Iуэхур тэмэму зэрырахьэкIым, гъэ­зэщIакIуэ властым и органхэм зэра­дэлажьэм папщIэ.

16.10.2018, 15:03 - Статья

 «Спартак-Налшык» (Налшык) - «Дружба» (Мей­къуапэ) - 5:1 (2:1). Налшык. «Спартак» стадион. Жэпуэгъуэм и 14-м. ЦIыхуи 120-рэ еплъащ.

16.10.2018, 14:57 - Статья

 Профсоюзхэм ЩэнхабзэмкIэ я унэм жэпуэгъуэм и 5-м фэеплъ пшыхь щекIуэкIащ.

Последнее


Котляров зэщхьэгъусэхэр пашэщ

 Дагъыстэн Республикэм и къалащхьэ Мэхъэчкъалэ фокIадэм и 20 - 22 махуэхэм щекIуэкIащ «Тарки-Тау 2018» тхылъ фестивалым и ебланэ зэхыхьэр. Гамзатов Расул и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ библиотекэм утыку къыщрахьащ Урысей Федерацэми гъунэгъу къэралхэми я тхылъ тедзапIэ пщIы бжыгъэхэм я лэжьыгъэр. 

Мэздэгу пщащэ Къун Мадинэ и гурылъхэр

 Къун Мадинэ Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым хореографиемкIэ и къудамэм и ещанэ курсым щоджэ.
 Ставрополь крайм хыхьэ Серноводскэ къуажэм 1997 гъэм къыщалъхуа пщащэ цIыкIур къыщы­хъуар адыгэ унагъуэшхуэщ.
 Курыт школым хъарзынэу щеджа хъыджэбзым сыт щыгъуи игу илъар зыщ - школыр къиухмэ, и адыгэ лъэпкъ къафэм и щэху псори къитIэщIу, ар утыку­ш­хуэхэм щигъэзэщIэфу зригъэсэнырщ. 

Адыгэ лъэпкъым и хъугъуэфIыгъуэхэм ящыщ

 Илъэс 60 ирикъуащ «Iуащхьэмахуэ» журналым и япэ къы­дэ­кIыгъуэр дунейм къызэрыт­е­хьэрэ. Абы къикIуа гъуэгуанэмрэ нобэ и Iуэху зыIутымрэ тедгъэп­сэлъыхьын мурадкIэ, дэ иджы­благъэ зыхуэдгъэзащ журналым и редактор нэхъыщхьэ Мы­къуэжь Анатолэ.

Мы махуэхэм

Жэпуэгъуэм и 9, гъубж

Хабзэ зыбжанэм зэхъуэкIыныгъэхэр халъхьэнущ

 КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иджыблагъэ иригъэкIуэкIа зи чэзу зэIущIэм щыхэп­лъащ Iуэхугъуэ 40-м.
 Депутатхэр тепсэлъыхьащ «Къэбэрдей-Балъкъэр ­Республикэм административнэ хабзэхэр къызэпе­мы­гъэуды­нымкIэ и Кодексым зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъ­хьэ­ным теухуауэ» КъБР-м и Законым и проектым. Ар ­ягъэ­хьэзыращ федеральнэ законым къыщыгъэлъэ­гъуахэм тету зэ­ра­гъэзэхуэн мурадкIэ. 

Ди цIыхухэм я псэукIэр щедгъэфIэкIуэфынур мамыру, законым тетыныр псом япэ идгъэщу, дызэгурыIуэу зыужьыныгъэм дытелэжьэныр арауэ зэрыщытым шэч къытесхьэркъым

 КъБР-м и Iэтащхьэм и ­къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Правительствэм и Унэм жэп­уэгъуэм и 6-м щригъэ­кIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым хабзэр къыщызэгъэпэщыным хуэу­­нэтIауэ зэпымыууэ лажьэ и ЗэзыгъэуIу зэ­хуэсымрэ Экономикэ, жы­­лагъуэ шына­гъуэншагъэмкIэ и советымрэ я зэIущIэ.

ЕужьэрэкIыу гъавэр щыIуахыж

 Бахъсэн щIыналъэм мэкъумэш хозяйствэмкIэ, ерыскъыпхъэ­хэм­рэ щIы зэхущытыкIэхэмкIэ и уп­рав­ле­нэм къызэритамкIэ, къуа­жэхэм я мэ­къумэшыщIэхэм, пхъэщ­хьэ­мыщ­хьэ зыгъэкIхэм и кIэм нагъэблэгъащ нартыхур Iухы­жынри мыIэрысэхэр къы­пы­чыжынри.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Грознэ къалэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 200 зэрырикъум теухуа гуфIэгъуэм хэтащ

 Грознэ къалэр къызэрызэрагъэ­пэщрэ илъэс 200 зэрырикъум теухуа ­гуфIэгъуэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэр. Кавказ Ищхъэрэм ис лъэпкъхэм щэнхабзэмрэ спортымкIэ я фестивалым хэтхэм я пащхьэ къыщыщыпсалъэм КIуэ­кIуэ Казбек Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэм я цIэкIэ шэшэн лъэпкъым пIалъэ гуфIэгъуэмкIэ ехъуэхъуащ.

Адыгэ псалъэ зытет фэилъхьэгъуэхэр щыIэ сыт щIэмыхъунур?!

 Iуэху гъэщIэгъуэн кърихьэжьащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ университетым ухуэныгъэмкIэ и къудамэм и 4-нэ курсым щIэс Хьэгъэжей Елдар: адыгэ псалъэхэр зытет щыгъынхэр ирегъэд. Абы къежьапIэ хуэхъуар зэдгъэщIэну щIалэм зыхуэдгъэзащ:

Дэтхэнэ зыри

 Адыгэхэм я махуэм, Адыгэ фащэм и махуэм теу­хуа пшыхьхэр, хабзэ зэрыхъуащи, республикэм и курыт школхэм щрагъэкIуэкI. А Iуэхугъуэхэм ехьэлIа зэхыхьэхэр фокIадэм и 17 - 28 махуэхэм Налшык и еджапIэхэми щызэхэтащ. Абы и къызэгъэпэщакIуэщ къалэ администрацэм егъэджэныгъэмкIэ и департаментым адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмкIэ и методист нэхъыщхьэ ЛIыIэщын Людмилэ.

Страницы

Подписка на Электронная газета "Адыгэ псалъэ" RSS