23.06.2017, 12:47 - Статья

 Мазэ иримыкъукIэ загъэпсэхуауэ «Спартак-Налшыкым» и футболистхэмрэ тренерхэмрэ бадзэуэгъуэм и икухэм щIэзыдзэну зэхьэзэхуэм зыхуагъэхьэзыр. 

23.06.2017, 12:43 - Статья

 КъБР-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ щыIэ министерствэм и Кинолог къулыкъу центрым (ЦКС) и унафэщI, полицэм и подполковник Заруцкий Олег тепсэлъыхьащ я лэжьыгъэр зыхуэдэм, зыхуей-зыхуэфIхэмкIэ къызэрызэгъэпэщам, кинолог-IэщIагъэлIхэм ягъэ­лъэ­гъуащ я къулыкъум къыщагъэсэбэп хьэхэм я зэфIэкIхэр. 

23.06.2017, 12:13 - Статья

 «Хъыбарыншэу кIуэдащ…», - унагъуэ дапщэ а псалъэ жагъуэхэм игъэгуIар? Дапщэм я дунейр къатеункIыфIа? Зауэм къимыкIыжахэм я Iыхьлыхэм, благъэхэм, я щIэблэм нобэр къыздэсым ­яхуегъэхыркъым 40 гъэхэм къаIэрыхьа тхылъымпIэ кIапэм ита а псалъэ гущIыхьэхэр.

23.06.2017, 12:05 - Статья

 КъБКъУ-м и спорт комплексым иджы япэу щекIуэкIащ дзюдомкIэ Урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха, юридическэ щIэныгъэхэм я кандидат, КъБР-м щIыхь зиIэ и юрист, къэрал кIуэцI къулыкъум и генерал-майор Абыдэ Ахьмэд и фэеплъу къызэрагъэпэщар. 
 

23.06.2017, 11:56 - Статья

 Медицинэм и лэжьакIуэм и махуэм хуэгъэпса пшыхь иджыблагъэ ще­кIуэкIащ Аруан районым ЩэнхабзэмкIэ и унэми.

23.06.2017, 11:49 - Новости

 Медицинэм и лэжьакIуэм и ­махуэр Iэтауэ щагъэлъэпIащ Дзэлыкъуэ районым. Узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм и лэ­жьакIуэхэм фIыщIэ хуащIащ икIи ехъуэхъуащ  Дзэлыкъуэ  щIыналъэ администрацэм и унафэщI Джатэ Руслан, Ветеранхэм я район советым и тхьэмадэ Бэрэгъун Арсен, район сымаджэщым и дохутыр нэхъыщхьэ Щоджэн Маринэ сымэ.

23.06.2017, 11:37 - Новости

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал университетым иджыблагъэ щекIуэкIащ адэ-анэхэмрэ абитуриентхэмрэ папщIэ зэхуэс ин. КъБКъУ-м и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Солгаловэ Наталье хъыбар къы­зэрыдигъэщIамкIэ, абы хэтащ еджапIэ нэхъы­щхьэм и унафэщIхэри университетым и къудамэхэм я пашэхэри.

Последнее


Нэгузыужьу зэманыр ягъакIуэ

 Бахъсэн районым и унафэщIхэр ткIийуэ кIэ­лъоплъ я щIыпIэм щыIэ гъэмахуэ лагерхэр зэры­лажьэм. ЩIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэм и япэ къуэдзэм и ­къалэнхэр зыгъэзащIэ Тохъутэмыщ Мухьэмэд, егъэ­джэ­ны­гъэмкIэ щIыпIэ Iэ­натIэм и унафэщI Абрэдж Тамарэ, а IэнатIэм и лэ­жьакIуэ Тхьэмокъуэ Людмилэ сымэ зыхэт къэп­щы­такIуэ гупыр мы махуэхэм щыIащ сабий зыгъэп­сэ­хупIэхэм икIи ахэр зэ­рылажьэм кIэлъып­лъащ. 

ГъащIэм и джэрпэджэж

 «Зи лэжьыгъэр фIыуэ зылъагъу егъэджакIуэр IэщIагъэлIыфIщ. Зи гъэсэнхэм хуэгумащIэр, абы адэ-анэ пэлъытэ яхуэхъур куэдкIэ нэхъыфIщ, тхылъ куэд еджарэ щIэ­ныгъэ куу бгъэдэлъу, арщхьэкIэ зи IэнатIэми егъэджакIуэхэми зи гур хузэIумыхам нэхърэ. Зи IэщIагъэри и нэIэм щIэт ныбжьыщIэхэри фIыуэ зылъагъуращ егъэджакIуэ нэс­кIэ узэджэ хъунур», - жиIэгъащ урыс тхакIуэ цIэрыIуэ Толстой Лев. Ди тхыгъэр зытеухуа Къумахуэ (Щоджэн) Галинэ Андемыркъан и пхъум хужаIами ярейщ а псалъэ ­Iущхэр.

Си дежкIэ нэхъыщхьэр ди цIыхухэм я гукъыдэжымрэ псэукIэмрэ зыхуэдэр къэсщIэнырщ

 Урысейм и Президент Путин Владимир дыгъуасэ теленэтын занщIэмкIэ жэуап яритащ ди къэралым и цIыхубэр зыгъэпIейтей упщIэхэм. УФ-м и «Первый», «Россия 1» канал нэхъыщхьитIым зэгъусэу къызэрагъэпэщ теленэтын занщIэм кърагъэблэгъат депутатхэр, жылагъуэ лэжьакIуэхэр, актёрхэр, режиссёрхэр, медицинэм, мэкъумэш IэнатIэм пэрытхэр, егъэджакIуэхэр, спортсменхэр. Мыгъэрей теленэтын занщIэм къакIуэ упщIэхэр махуэ 11 ипэкIэ зэхуахьэсын щIадзащ, псори зэхэту къапщтэмэ, махуэкум ирихьэлIэу абыхэм я бжыгъэр мелуанитIым нэблэгъат.

ЩхьэщатыкIхэр нэхъ мащIэ мэхъу, щIэупщIэм хохъуэ

 2017 гъэм макъуауэгъуэм и 1-м ХъумапIэ банкым игъэмэщIащ псэупIэ кредитхэм щхьэщатыкI процентхэр. Ахэр проценткIэ къэдгъэлъагъуэмэ, пункт 0,20 - 0,75-кIэ ехуэхащ. Апхуэдэу нэхъ мащIэ ­хъуащ Iуэхур электрон IэмэпсымэхэмкIэ зэрызэфIагъэкIым папщIэ Iаххэри.

Алтуевэ Зое Хъусей и пхъур

 Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и щэнхабзэм пхуэ­мыгъэ­зэ­кIуэжын­хэ щIы­­ныгъэшхуэ игъуэ­тащ. Куэдрэ сы­мэджа иужькIэ, дунейм ехыжащ КъБР-м и цIыхубэ артискэ, Къэ­бэрдей-Балъ­къэ­рым и Къэ­ралте­ле­ра­диом и хо­рым и солисткэ Алтуевэ Зое Хъусей и пхъур.
 Алтуевэ Зое и гъащIэр къанэ щымыIэу тыхь хуищIащ Iуэху щхьэ­пэм - цIыхухэм яхуэ­лэжьэным. Абы и зэчийм, и Iущагъ иныр дэщIыгъуу, Iэмал къритащ лъэпкъ щэнхабзэм и цIыху гъуэ­зэджэхэм ящыщ зы ­хъуну. 

КъызэрыщIэкIымкIэ, къалэныншэ лъэхъэнэр иухатэкъым

 Урысей Федерацэм футболымкIэ и япэ дивизионым щиухащ 2016 - 2017 гъэхэм екIуэкIа зэхьэ­зэхуэр. Зы илъэскIэ фIэкIа хэмытауэ, епщыкIубгъуа­нэ увыпIэр иубыдри, абы къыхагъэкIыжащ «Спартак-Налшыкыр». Къэбэрдей-Балъкъэрым и ко­мандэ нэхъыщхьэр щIехуэхам и щхьэусыгъуэу къытщыхъухэм нобэ дыкъы­теувыIэнщ.

Премьер-лигэм и Iэужьхэр

ПсэупIэ фондым реновацэмкIэ и проектыр урысейпсо Iуэху щIыпхъэщ

 Урысей Федерацэм и Къэрал Думэм Физическэ щэнхабзэмкIэ, спортымкIэ, туризмэмрэ щIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ и ­комитетым и унафэщIым и къуэдзэ Газзаев Валерий топсэлъыхь Москва и псэупIэхэр реновацэ щIы­ным (жьы хъу унэхэр ирахыу щIэхэр яухуэным) ехьэлIа законопроектым теухуауэ парламент едэ­Iуэныгъэхэм кърикIуа­хэм:

Ди деж щынэхъ пудщ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэм и Iуэхутхьэбзэхэр

 КъБР-м и Парламентым и Президиумым и зи чэзу зэIущIэм хиубыдэу депутатхэр хэплъащ псэу­пIэ-коммунальнэ хозяйствэм и IэнатIэм хуэгъэза тариф политикэм 2017 гъэм иIэну унэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэм. Президиумым хэтхэм я пащ­хьэ а Iуэхум теухуауэ къы­щыпсэлъащ КъБР-м ЭнергетикэмкIэ, тариф­хэмкIэ, псэупIэм и IэнатIэм щыкIэлъыплъы­нымкIэ и къэрал комитетым и унафэщIым и ­къалэнхэр зыгъэзащIэ Без­никовэ Иринэ.

НОБЭ

  • Жьыбгъэм и дунейпсо махуэщ
  • Армением и къэрал ныпым и махуэщ
  • Азербайджаным щагъэлъапIэ лъэпкъыр хъу­мэным и махуэр
  • 1561 гъэм Идар Темры­къуэ ипхъу Гуащэнэ (Марие) Москва нэсащ. Абы щIыгъуащ и дэлъху Ду­мэныкъуэ, и шыпхъу Алъ­тыншаш, абы и щхьэгъусэ Бекбулат, а тIум я къуэ ­Саин-Булат сымэ.

КIыщ Мухьэдин и сурэтхэр Грознэм утыку къыщрахьэ

 КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI,  ЩIДАА-м и академик КIыщ Мухьэдин и «Плъыфэхэм я макъамэ» выставкэр Грознэ къалэм и Лъэпкъ музейм мэкъуауэгъуэм и 9-м къыщызэIуахащ.
 
 Шэшэн Республикэм щэнхабзэмкIэ и министр Дааев Хож-Бауди гъэлъэгъуэныгъэр къыщызэIуахым къыхигъэщащ ди лъэпкъэгъу ­художникым ехъулIэныгъэхэр зэрикуэдыр икIи а выставкэм Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Шэшэнымрэ я зэхуаку дэлъ зэныбжьэгъугъэр нэхъ­ри зэригъэбыдэнур. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS