28.04.2017, 12:09 - Новости

 Иджыблагъэ Москва щекIуэкIа «Урысейм гъуазджэмкIэ и тхьэмахуэ» XXII Дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэ зэпеуэм къыщыхэжаныкIащ КъБКъУ-м и студентхэр. 

28.04.2017, 11:48 - Новости

 «Кавказ» федеральнэ гъуэгум щыщ Iыхьэу Лэскэн районым пхырыкIыр гъэкъэбзэным теу­хуа щэбэт щIыхьэху иджыблагъэ екIуэкIащ, къабзагъэм, щIыпIэхэр гъэдэхэным хуэгъэзауэ зэхаубла мазитI лэжьыгъэм хыхьэу. 

28.04.2017, 11:31 - Статья

 Хабзэ хъуауэ, ди къэралым щокIуэкI «Студентхэм я пашэ» урысейпсо щIалэгъуалэ зэхьэзэхуэр. Ябгъэдэлъ зэфIэкIкIэ, гупыр зэраIыгъыф, зэраунэтIыф я лъэны­къуэкIэ абы щызэпоуэ еджапIэ нэхъыщхьэхэм я студент­хэм я профсоюз зэгухьэныгъэхэм я пашэхэр. «Студентхэм я пашэ-2017» зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэхэр мы зэманым йокIуэкI. 

28.04.2017, 11:23 - Новости

 Адыгэ ныпым и махуэм и щIыхькIэ Шэджэм къалэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм щекIуэкIащ «Адыгэ джэгу» зэхыхьэр. Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-м и Жы­лагъуэ палатэм и деж щыIэ ЩIалэ­гъуалэ советым, Шэджэм муници­пальнэ районым и щIыналъэ администрацэм егъэджэныгъэмкIэ, щэнхабзэмкIэ и управленэхэм я жэрдэмкIэ. 

28.04.2017, 11:19 - Новости

 Урысей МВД-м и следователхэр я IэщIагъэм ­зэ­рыхуэIэзэм теухуа зэ­пеуэм и республикэ Iы­хьэр мэлыжьыхьым и ­17-20-хэм екIуэкIащ. 

28.04.2017, 11:14 - Новости

 Урысейм и телекомму­никацэ оператор нэхъыщ­хьэу плIым ящыщ МТС-м и жэрдэмкIэ ирагъэжьа «ТекIуэныгъэм и щиху» зэщIэхъееныгъэм, къэралым и къалэу 17-м зы­щызыубгъуам, мэлы­жьы­хьым и 26-м хыхьащ Къэ­бэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэри. 

28.04.2017, 11:09 - Статья

 КъБР-м и Парламентым  и президиумым и зи чэзу зэIущIэм Правительствэм щыхухаха зэманым хиу­быдэу депутатхэр едэIуащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал мылъкур приватизацэ щIыныр 2016 гъэм зэрекIуэкIам теу­хуауэ республикэм щIымрэ мылъкумрэ я IуэхухэмкIэ и министр Iуэщхъун Тимур къипсэлъам. 

Последнее


Арэзы хъуахэщ

 УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым КъБР-м и сенатору щыIэ Къанокъуэ Арсен дыгъуасэ лэ­жьыгъэ IуэхукIэ Налшык къалэ щыIащ. Ар яIущIащ зи щхьэ IуэхукIэ зыкъы­хуэзыгъэза цIыхухэм.  

Урысейм ШынагъуэншагъэмкIэ и Советым и Секретарым Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм дыгъуасэ зэIущIэ щригъэкIуэкIащ. Абы хэтащ икIи къыщыпсэлъащ КIуэкIуэ Ю. А.

 Патрушев Н. П., УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Белавенцев О. Е. сымэ щIыналъэм и Iэтащ­хьэхэр, федеральнэ министерствэхэм, IуэхущIапIэ щхьэ­хуэ­хэм я лэжьакIуэхэр кърихьэлIэу Ставрополь къалэм щытепсэлъыхьащ террориз­мэмрэ диным пыщIа экстремизмэмрэ зэрапэщIэтыну щIы­кIэм теухуа Iуэхухэм.

Артист цIэрыIуэхэр ягу къагъэкIыж

Налшык и Музыкэ театрым мэ­лыжьыхьым и 7-м фэеплъ пшыхь щекIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ УФ-м и цIыхубэ артистхэу ТIы­хъужь Алийрэ ДыщэкI КIунэрэ къызэралъхурэ илъэси 100 зэ­рырикъум. Пшыхьыр къызэригъэпэщащ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм.

ЩIэныгъэлI, критик Iэзэ Тхьэгъэзит Юрий и ныбжьыр илъэс 70 ирокъу

Зэманым декIу щIэблэм гъуэгу етыпхъэщ

 Филологие щIэныгъэхэм я доктор, Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр институтым и лэжьакIуэ, КъБР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщIым и къуэдзэ Тхьэгъэзит Юрий гупсысэ куу зиIэ, зи гъащIэри зи зэфIэкIри лъэпкъ литературэм зегъэужьыным, ар хэIущIыIу щIыным тезыухуа щIэныгъэлI пэрытщ.

Ажэгъуэмэм и махуэ

 Мэлыжьыхьым и 19-р «Ажэ­гъуэмэм и махуэу» 1984 гъэм япэ дыдэу Инджылызым къыщалъытащ. Иджы ар къэрал куэ­дым щагъэлъапIэ. 

Зи ныбжь хэкIуэтахэм къащхьэщож

 «Урысей зэкъуэт» партым и телъ­хьэхэм я клубым» къыхилъхьащ ­зи ныбжь хэкIуэтахэм лей къытезыгъэхьэхэм тезыр тралъхьэр нэхъ ткIий ящIыну», - жиIащ абы и лэжьыгъэр зэзыгъэ­у­Iу советым и уна­­фэщI, Къэрал Думэм и депутат ­Боярский Сергей. 

НОБЭ

  • Ажэгъуэмэм и махуэр щагъэлъапIэ дунейм и къэрал куэдым
  • Урысей полиграфием и махуэщ
  • Венесуэлэм и щхьэхуитыныгъэм и махуэр егъэ­лъапIэ
  • 1563 гъэм Урысейм щыяпэу Фёдоров Иванрэ Мстиславец Пётррэ я типографием Москва лэжьэн щыщIидзащ. 
  • 1783 гъэм Кърымымрэ ­Кубань областымрэ Урысейм къыгуагъэхьащ. Потёмкин Григорий и чэнджэщкIэ апхуэдэ унафэ ­къищтауэ щытащ урысей пащтыхь гуащэ Екатеринэ ЕтIуанэм. 

Хабзэм хуаущий

 Урысей МВД-м и управленэу Налшык къалэм щыIэм балигъ мыхъуахэм я IуэхухэмкIэ и инспекторхэр «Кавказ» санаторэм зыщызыгъэпсэху ныбжьыщIэхэм яIущIащ.

Урысейпсо Iуэхум пащэ

 «ТекIуэныгъэм ухуэзышэ балли 100» къэралпсо акцэр ди республикэм щокIуэкI мэлыжьыхьым и 14 лъандэрэ. Абы и пэщIэдзэ зэхыхьэр щекIуэкIащ Налшык дэт «ДыгъафIэ къалэм». Iуэхум гъуэгу иратауэ щытащ УФ-м Егъэджэ­ныгъэмрэ щIэныгъэмрэ я Iэ­натIэхэм кIэ­лъып­лъынымкIэ федеральнэ къулыкъущIапIэм и унафэщI Кравцов Сергейрэ ­КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ. А акцэм дыгъуасэ хыхьащ Лэс­кэн щIыналъэри.

ЩIэблэм я къэкIуэнум толажьэ

 КъБКъУ-м ЩэнхабзэмкIэ и центрым, Те­мыр­къан Хьэту и цIэр ­зе­зыхьэм, иджыблагъэ ще­кIуэкIащ зэIущIэ щхьэ­пэ.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS