24.03.2017, 14:46 - Статья

 Гъатхэпэм и 25-м, сыхьэт 20-рэ дакъикъэ 30-м къыщыщIэдзауэ 21-рэ дакъикъэ 30 пщIондэ  Налшык къалэ щекIуэкIынущ «ЩIым и сыхьэт» зыфIаща Iуэхур.
 

24.03.2017, 11:16 - Статья

  Мы тхыгъэр теухуащ Зэрэгъыж къуажэм щып­сэуа, зи ныбжьыр илъэс 92-м иту иджыблагъэ дунейм ехыжа Къалмыкъ Адэлбий. 

24.03.2017, 10:44 - Новости

 2017 гъэм гъатхэпэм и 16-м ­  илъэс 80 ирикъуащ Урысейм ­Къэ­рал кIуэцI IуэхухэмкIэ и ми­нис­терствэм экономикэ шына­гъуэн­шагъэмкIэ и IэнатIэр къы­зэ­рызэрагъэпэщрэ. 

24.03.2017, 10:29 - Новости

 Франджым и Сен-Сиприен къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ щIалэщIэхэм дзюдомкIэ я «Адидас» ­дунейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэрал 53-м икIа спортсмен ныбжьыщIэ 700-м щIигъу. 

24.03.2017, 10:24 - Статья

  КъБР-м и Парламентым и депутатхэр хабзэ дахэ ­хъуауэ яIуощIэ республикэм ис щIалэгъуалэм.

23.03.2017, 13:56 - Статья

IуэрыIуатэр тхуэзыхъумахэм ящыщ  зы

23.03.2017, 12:17 - Новости

 Тырныауз къалэм дэт «Гео­лог» физкультурэ-узыншагъэр щрагъэ­фIа­кIуэ комплексым щ­е­кIуэ­кIащ БоксымкIэ урысей спорт студент зэгу­хьэ­ны­гъэм и япэ пре­зи­денту щыта, спортым щIыхь зиIэ и мастер, СССР-м щIыхь зиIэ и тренер, Олимп джэгу­хэм тIэунейрэ къы­щы­хэжаныкIа Киселёв Алексей и фэеплъу къы­зэрагъэпэща ­дунейпсо зэIу­щIэр.

Последнее


ЩытыкIэм ткIийуэ кIэлъоплъ

  Къэбэрдей-Балъкъэ­рым ВетеринариемкIэ и управленэм и коллегием и зэIущIэ гъатхэпэм и 10-м зэхэтащ. Абы щызэпкърахащ республикэм и къэрал ветеринар IуэхущIапIэм нэгъабэ зэфIигъэкIахэр, апхуэдэу мы гъэм нэхъыщхьэу къапэщытхэр щагъэбелджылащ.

ЩIыпIэ дахэхэм къыщрашэкI

  2017 гъэр ЩIыуэпсым и илъэсу ягъэуващ. АтIэ, абы дауэ хуэхъурэ ди щIыналъэм и зыгъэпсэхупIэхэр? Ди жагъуэ зэрыхъунщи, ­зэгуэр къэрал псом щы­цIэрыIуэу щыта ди санаторэхэм ящыщу иджыпсту лажьэр мащIэ дыдэщ. Адрейхэр щытщ, унафэ пыу­хыкIа трамыщIыхьауэ. 

НОБЭ

  • ЩэхуакIуэхэм я хуитыныгъэхэр хъумэным и дунейпсо махуэщ.
  • Тюленым и шырыр хъу­мэным и дунейпсо махуэщ.
  • Беларусь Республикэм и лъэпкъ гуфIэгъуэщ - я ­Конституцэм и махуэщ. Ар 1994 гъэм Белоруссием и Совет Нэхъыщхьэм къищтащ.
  • 1892 гъэм Инджылызым щыщ хьэрычэтыщIэ Холдинг Джон «Ливерпуль» футбол командэр къызэригъэпэщащ.
  • 1917 гъэм ПIалъэкIэ щыIэ Правительствэм и орган Тэрч къыщызэрагъэпэщащ.
  • 1927 гъэм ДнепроГЭС-р ухуэн щIадзащ.

КъБКъУ-м и Адыгэ къудамэм и махуэ

  КъБКъУ-м Темыркъан Хьэту и цIэр зезыхьэ и щэнхабзэ центрым щагъэ­лъэпIащ университетым адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмкIэ и кафедрэр ­къы­зэрызэрагъэпэщрэ илъэс 85-рэ зэрырикъумрэ Адыгэ тхыбзэм и махуэмрэ. 

Хабзэр щытепщэ, бзэр щышэрыуэ

  Сабийм и анэдэлъхубзэр Iурылъу, абы дихьэхыу, лъэпкъым и хабзэм, и тхыдэм и къул­еягъым щыгъуазэу, ар фIэгъэщIэгъуэну еджэныгъэм хэшэн, ар зэрырагъэдж Iэмалхэр егъэфIэкIуэн мурадкIэ ирагъэкIуэкI «Си бзэ - си псэ, си дуней» республикэпсо фестиваль ­зэпеуэм и къэпщытакIуэ гупыр гъатхэпэм и 13-м еблэгъащ Шэджэм къалэ дэт езанэ курыт еджапIэм, «Дэбагъуэ Барэсбий Сыхьэт и къуэм и цIэр зезыхьэу предмет щхьэхуэхэр куууэ щрагъэджым». 

ГъуэгущIэ ухуэн щIадзэ

  Налшык къалэм и щIыпIэ администрацэм гъатхэпэм и 10-м щытеп­сэ­лъыхьащ Мэлбахъуэм и цIэр зезыхьэ уэрамым хиубыдэу телъ гъущI гъуэгу зэпрыкIыпIэ лъэмыж ныкъуэкъутэр зэпкърыхынымрэ абы адэкIэ кIуэ ­гъущI гъуэгур техынымрэ епха лэжьыгъэхэр зэрекIуэкIым. 

Бзэр зызыужьщ, зызыхъуэжщ

  Зэманым къыкIэрымыхуу зызыужь лъэпкъыр нобэрей глобализацэ, интеграцэ псалъэшхуэхэм ягъэгузэвауэ, лъэпкъыр лъэпкъ зыщI, ар къы­зэтезыгъанэ бзэр къабзэу, мыутхъуауэ хъума зэрыхъ­у­ным йогупсыс.

Лъэпкъыр дызэришэлIэжынущ

  Дунейм лъэпкъ зэ­хуэ­мыдэ куэд тетщ. Телевиденэм къитым ущы­щIэ­дэIукIэ, газетым къытехуэм ущеджэкIэ, къыбгуроIуэ: нобэрей зэманым лъэпкъхэр зытегузэвыхь Iуэхугъуэ нэхъыщхьэр зэ­ры­захъумэжынращ. 

Алборэ Iэминат и дерс гъэщIэгъуэнхэр

 Алборэ Iэминат Старэ Шэрэдж къуажэм дэт 1-нэ курыт еджапIэм адыгэбзэмрэ литературэмкIэ егъэджакIуэу 1982 гъэ лъандэрэ щолажьэ. НыбжьыщIэхэм адыгэбзэр шэрыуэу яIурылъыным, адыгэ хабзэм щIэпIыкIыным, лъэпкъым хуэфэщэн щIэблэ къэгъэтэджыным апхуэдиз илъэс хъуауэ елIалIэ егъэджакIуэ гумызагъэм зыхуигъэувыжа къалэнхэр къызэрехъулIэм и щыхьэтщ абы и еджакIуэхэм район, республикэ зэхьэзэхуэхэм япэ увыпIэхэр къызэрыщахьыр, школыр къауха нэужь балигъ гъащIэм цIыху нэсу зэрыхэувэр.

Си къэухьымкIэ садогуашэ

  ЕгъэджакIуэр сабийхэм щапхъэ, ущиякIуэ яхуохъу. А IэщIагъэр къыхэзыхым ар фIыуэ къыгурыIуэу лажьэмэ, щIэблэр щIэ­ныгъэм дегъэхьэхыным, гъэсэ­ным зэрыпэлъэщынум шэч хэлъкъым.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS