28.04.2017, 12:09 - Новости

 Иджыблагъэ Москва щекIуэкIа «Урысейм гъуазджэмкIэ и тхьэмахуэ» XXII Дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэ зэпеуэм къыщыхэжаныкIащ КъБКъУ-м и студентхэр. 

28.04.2017, 11:48 - Новости

 «Кавказ» федеральнэ гъуэгум щыщ Iыхьэу Лэскэн районым пхырыкIыр гъэкъэбзэным теу­хуа щэбэт щIыхьэху иджыблагъэ екIуэкIащ, къабзагъэм, щIыпIэхэр гъэдэхэным хуэгъэзауэ зэхаубла мазитI лэжьыгъэм хыхьэу. 

28.04.2017, 11:31 - Статья

 Хабзэ хъуауэ, ди къэралым щокIуэкI «Студентхэм я пашэ» урысейпсо щIалэгъуалэ зэхьэзэхуэр. Ябгъэдэлъ зэфIэкIкIэ, гупыр зэраIыгъыф, зэраунэтIыф я лъэны­къуэкIэ абы щызэпоуэ еджапIэ нэхъыщхьэхэм я студент­хэм я профсоюз зэгухьэныгъэхэм я пашэхэр. «Студентхэм я пашэ-2017» зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэхэр мы зэманым йокIуэкI. 

28.04.2017, 11:23 - Новости

 Адыгэ ныпым и махуэм и щIыхькIэ Шэджэм къалэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм щекIуэкIащ «Адыгэ джэгу» зэхыхьэр. Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-м и Жы­лагъуэ палатэм и деж щыIэ ЩIалэ­гъуалэ советым, Шэджэм муници­пальнэ районым и щIыналъэ администрацэм егъэджэныгъэмкIэ, щэнхабзэмкIэ и управленэхэм я жэрдэмкIэ. 

28.04.2017, 11:19 - Новости

 Урысей МВД-м и следователхэр я IэщIагъэм ­зэ­рыхуэIэзэм теухуа зэ­пеуэм и республикэ Iы­хьэр мэлыжьыхьым и ­17-20-хэм екIуэкIащ. 

28.04.2017, 11:14 - Новости

 Урысейм и телекомму­никацэ оператор нэхъыщ­хьэу плIым ящыщ МТС-м и жэрдэмкIэ ирагъэжьа «ТекIуэныгъэм и щиху» зэщIэхъееныгъэм, къэралым и къалэу 17-м зы­щызыубгъуам, мэлы­жьы­хьым и 26-м хыхьащ Къэ­бэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэри. 

28.04.2017, 11:09 - Статья

 КъБР-м и Парламентым  и президиумым и зи чэзу зэIущIэм Правительствэм щыхухаха зэманым хиу­быдэу депутатхэр едэIуащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал мылъкур приватизацэ щIыныр 2016 гъэм зэрекIуэкIам теу­хуауэ республикэм щIымрэ мылъкумрэ я IуэхухэмкIэ и министр Iуэщхъун Тимур къипсэлъам. 

Последнее


ЩIалэгъуалэ псапащIэхэр

 КъБР-м и Парламентым ЩэнхабзэмкIэ, жылагъуэ IуэхущIапIэхэм зегъэужьы­нымрэ цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмкIэ, Егъэджэныгъэмрэ щIэны­гъэм­кIэ, щIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ и комитетхэм, КъБР-м Граждан жылагъуэ Iуэху­щIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и управленэм, Къэбэрдей­Балъкъэрым и Жылагъуэ ­палатэм я зэIущIэ екIуэкIащ. 

Унагъуэмрэ сабийхэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэ етынымкIэ программэр гъэзэщIа хъун папщIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым сом мелуани 170-м нэблагъэ щыхухах

 Урысей Федерацэм «ЦIыхухэм социальнэ дэIэпы­къуныгъэ етын» и къэрал программэм «Унагъуэмрэ сабийхэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэ етыныр егъэфIэкIуэн» и программэ гуэдзэм ипкъ иткIэ федеральнэ бюджетым къыхэкIыу субсидиеу сом мелуан 48,6-рэ Къэбэрдей-Балъкъэрым 2017 гъэм къыхуау­тIыпщащ.
ЩIыпIэ бюджетым къищынэмыщIауэ къыхэкIынущ сом мини 119596,7-рэ, сабий зеиншэхэм, адэ-анэм я жьауэм щIэмыту къэна сабийхэм, сабий зеиншэу, адэ-анэншэу къэна цIыхухэм ящыщхэм псэупIэ унэхэр ­щратын хуэдэу псэупIэ хэхахэр зэгурыIуэныгъэкIэ пщIэ щIату къащтэн папщIэ.

Адыгэхэмрэ вагъуэхэмрэ

 Гъуэгу техьамэ, зекIуэлIым гъуазэ (ориентир) иIэн хуейщ, гъуэгум щымыгъуэщэн щхьэкIэ. Псыжьрэ Тэнрэ (Кубань и Дон) яку дэлъ губгъуэ нэщIым щихьэкIэ, адыгэ шум и гъуазэт уафэ бзыгъэм къитIысхьэ вагъуэхэр. Шыхулъагъуэм (Млечный путь) иригъуазэурэ, ар Тэн зэпрыкIырти, Индыл (Волга) нэсырт, гъуни нэзи зимыIэ губгъуэ нэщIым щигъуэщыхьи къэхъуртэкъым. ЗекIуэлIым дежкIэ гъуазэ хъурт Вагъуэзакъуэр, Вагъуэбашыр (созвездие Жирафа), Вагъуэабрэджыр (Блуждающие звезды), Нэхущвагъуэ (Венера), Вагъуэзэшиблыр (созвездие Большой Медведицы), Ва­гъуэбыныр.

Сэ си фащэр адыгэ фащэщ

 «Си бзэ - си псэ, си дуней» ­республикэпсо фестиваль-зэпеуэр Дэбагъуэ Барэсбий и цIэр зэрихьэу Шэджэм къалэм дэт 1-нэ курыт еджапIэм, дерс щхьэхуэхэр куууэ щрагъэджым, щекIуэкIащ. Абы­хэм яхуеблэгъат Къэбэрдей-Балъ­къэр Республикэм ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуа­лэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм и ­къэп­щытакIуэ гупыр. 

Къуэшыркъуейм я щIэблэр анэдэлъхубзэмрэ хабзэмрэ щIапIыкI

 Къэбэрдей-Балъкъэрым Егъэ­джэ­ныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIа­лэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и минис­терствэм иубзыхуа лэжьыгъэм ипкъ иткIэ «Си бзэ -си псэ, си дуней» ­хэгъуэгупсо зэпеуэр Кэнжэ (Къуэ­шыркъуей) дэт 20-нэ курыт еджапIэм щекIуэкIащ. Адыгэ хабзэм тету ирагъэблэгъа къэпщытакIуэ гу­пыр псом япэ адэ-анэхэмрэ сабийхэмрэ ягъэхьэзыра адыгэ пщIан­тIэм дашащ, адыгэ шхыны­гъуэхэр щапщэфI жьэгум пэрашащ. ПщIантIэм цIыхур дэзт, зэры­къуажэу зэхуэсауэ къыпфIэщIу, ныбжьыщIэхэм джэгу ящIырт, шыгъэджэгури утыкум итт.

Нобэми лъэпкъым хуолажьэ

 ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал ­драмэ театрым иджыблагъэ ­щагъэлъэпIащ а театрым и ­лъабжьэр зыгъэтIылъа, тха­кIуэ, ­драматург Шортэн Аскэрбий ­къы­зэралъхурэ илъэси 100 зэ­рырикъур.

ЩIэблэм я хуитыныгъэхэр ирагъащIэ

 КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм социальнэ политикэмрэ лэ­жьыгъэмкIэ и комис­сэмрэ Лэскэн районым щыIэ «ЩIалэгъуалэ гвардие» зэгухьэныгъэмрэ я унафэщI Мэкъей Альбинэ и жэрдэмкIэ, «Захуагъэм и школ» Iуэхур щIыналъэм къы­щызэрагъэпэщащ.

НОБЭ

  • Фэеплъхэмрэ тхыдэ мыхьэнэ зиIэ щIы­пIэ­хэмрэ я дунейпсо ма­хуэщ
  • Радиор фIыуэ зылъа­гъухэм, ар зэпкъ­рылъ­хьэным дихьэххэм я дунейпсо махуэщ
  • Урысейм и дзэ щIыхьым и махуэщ - 1242 гъэм Невский Александр и зауэлIхэр нэмыцэдзэхэм Чудскэ гуэлым и мылым деж зэрыщатекIуам и щIыхькIэ ягъэуващ. 
  • Нидерландхэм щагъэ­лъапIэ музейхэм я махуэр. А къэралым щыпсэу­хэри и хьэщIэхэри а махуэм Iэмал зэриIэкIэ музейм кIуэн хуейуэ къа­лъытэ.

Мэжджыхь Каринэ токIуэ

 «IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэр» (WorldskillsRussia) V Лъэпкъ чемпионатым и финалым кIуэн папщIэ къызэрыхах Урысейпсо зэхьэзэхуэхэр иджыблагъэ ще­кIуэ­кIащ Якутск къалэм. КъБКъУ-м и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Солгаловэ Наталье хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, абы хэтащ университетым и педагогикэ институтым и педагогикэ колледжым и еплIанэ курсым и студенткэ Мэжджыхь Каринэ икIи, ди гуапэ зэрыхъущи, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ ­щIыналъэм япэ увыпIэр къыщихьащ.

Лэскэн щIыналъэм щыщ Лэскэн ЕтIуанэ къуажэм и щIыналъэм щыщ Iыхьэм мардэ пыухыкIахэр (карантин) щыгъэувыным и IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Унафэ

 Лэскэн щIыналъэм щыщ Лэскэн ЕтIуанэ къуажэм Iэщым хьэщхьэрыIуэ уз къеуэлIауэ къызэрыщагъуэтам къыхэкIыу, «Ветеринарием и IуэхукIэ» 1993 гъэм накъыгъэм и 14-м къащта Урысей Федерацэм и Закон №4979-1-м и 17-нэ статьям ипкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Ве­теринариемкIэ и управленэм и унафэщIым №38/02-660-м щIэту 2017 гъэм мэлыжьыхьым и 10-м къигъэхьа тхыгъэм ипкъ иткIэ, хьэщхьэрыIуэ узыр гъэкIуэдын мурадкIэ:

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS