21.06.2018, 12:56 - Статья

 Дунейпсо чемпионатхэм я кIэух зэхьэзэхуэхэм зэи къыщымыхъуауэ Уры­сей Федерацэм и футболистхэр гуп зэпеуэм къыхэкIащ. Вэсэмахуэ ар къыщыхъуащ ищхъэрэ къалащхьэм и «Санкт-Петербург» стадионым ще­кIуэкIа зэIущIэм - ди щIалэхэм хагъэщIащ Салахь Мухьэммэд зи пашэ Мы­сырым и командэ къыхэхар. 

21.06.2018, 12:15 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым зэIущIэ щхьэпэ щекIуэкIащ. Ар теухуат КъБКъУ-р къэзыухахэр лэжьапIэ IэнатIэхэмкIэ къызэгъэпэщыным. Хабзэ хъуауэ, илъэс къэс ирагъэкIуэкI Iуэхум хэтщ студент куэд икIи зыхуеджа IэщIагъэм хуэкIуэ лэжьапIэхэри къыщагъуэтыф. Мы гъэм абы къе­кIуэлIащ ныбжьыщIэ 600-м щIигъу. 

21.06.2018, 11:35 - Статья

 Террорым пэщIэтынымкIэ лъэпкъ ­комитетым и Iэтащхьэ, Урысейм Шы­нагъуэншагъэмкIэ и федеральнэ къу­лыкъущIапIэм и унафэщI Бортников Александр мэкъуауэгъуэм и 19-м Моск­ва щригъэкIуэкIащ Террорым пэ­щIэ­тынымкIэ лъэпкъ комитетым и зэIущIэр. Абы хэтащ икIи къыщыпсэлъащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.

21.06.2018, 11:28 - Статья

 КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иригъэкIуэкIащ ЧэнджэщакIуэ советым и зэIущIэр. Ар теухуауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и сабийхэм я зыгъэпсэху­гъуэ зэманыр къызэры­зэ­рагъэпэщам.

21.06.2018, 11:03 - Статья

 Абы хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков А. ТI., КъБР-м ­узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр ­Хъубий М. Б., Узыншагъэр хъумэным и IэнатIэм щыкIэлъыплъынымкIэ и фе­деральнэ къулыкъущIапIэм и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI Ахматов А. Хь., ФIэкIыпIэ зимыIэ медицинэ ­страхованэмкIэ КъБР-м и щIыналъэ фондым и унафэщI Бгъэжьнокъуэ З.

19.06.2018, 11:57 - Статья

 Лэскэн щIы­налъэм хыхьэ ­Ан­зорей къуа­жэм къы­щыхъуа ­КIуащ Залым цIыху гуапэщ, медицинэ лэ­жьа­кIуэ Iэзэщ. 

19.06.2018, 11:54 - Статья

 Зеикъуэ къуажэм щIыпIэ самоуправленэмкIэ и советым, Бахъсэн щIыналъэм и жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм хэтхэм гущIыхьэ ящыхъуащ егъэджакIуэ емызэшыж, зи IэщIагъэм фIы дыдэу хэзыщIыкIыу, гъэсэныгъэм и щапхъэу къалъытэу щыта цIыху гуапэ Къуэдзокъуэ Хьэсэн Жыраслъэн и къуэр дунейм зэрехыжар. Хьэлъэу сымэджа нэужь, и ныбжьыр илъэс 83-нэм иту ар дунейм ехыжащ мэкъуауэгъуэм и 14-м.

19.06.2018, 11:44 - Статья

Махуэку кIуам Урысей Федерацэм къыщызэIуахащ футболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатыр.

Последнее


Дэтхэнэри зыщIэхъуэпс дзыхь

 Иджыри къэс зэи къэмыхъуауэ, мэкъуауэгъуэм и 14-м, гуфIэгъуэ щытыкIэм иту, Урысей Федерацэм къыщызэIуахынущ футболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатыр. 

Налшык къалэ округым и щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Ахъуэхъу Таймураз

 Налшык къалэ округым щIыпIэ унафэр зегъэкIуэ­нымкIэ и советым и депутатхэм дыгъуасэ ирагъэкIуэкIа сессием конкурс Iуэхухэм къарикIуахэм щыхэплъэжри, къалэ администрацэм и Iэтащхьэм и къулыкъум ягъэуващ Ахъуэхъу Таймураз.

Илъэс щищ зи кIыхьагъ гъуэгуанэ

 Ди къэралым мы махуэхэм щагъэлъапIэ Урысей полицэр къызэрызэ­ра­гъэ­пэщ­рэ илъэс 300 зэрырикъуар. Абы теухуа гуфIэ­гъуэ зэхыхьэ дыгъуасэ ще­кIуэкIащ Налшык къалэ и Музыкэ театрым.
 
 ГуфIэгъуэ зэIущIэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Юрий, республикэм и Парламентым и унафэщI Егоровэ Татьянэ, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий,  КъБР-м къэ­рал кIуэцI Iуэху­хэмкIэ и министр, полицэм и генерал-лейтенант Ромашкин Игорь сымэ. 
ЗэIущIэр къызэIуахри, уты­кум ирагъэблэгъащ ­КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий. 

ГуфIэгъуэ махуэм Налшык къалэ къыфпоплъэ

 КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и жэрдэмкIэ, Урысейм и махуэм, мэкъуауэгъуэм и 12-м, Налшык къалэ щекIуэкIынущ ди лъахэм щыпсэу лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэм теухуа парад. 

КъБР-м и Iэтащхьэр Правительствэм и Унэм дыгъуасэ щыхуэзащ бжыгъэхэр зи лъабжьэ творчествэмкIэ школыр къызэзыгъэпэща икIи абы и генеральнэ директор Абрамовэ Дарье

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий ­дыгъуасэ Правительствэм и Унэм щыхуэзащ «Кодабра» бжыгъэхэр зи лъабжьэ школым и къызэгъэ­пэщакIуэ икIи и унафэщI Абрамовэ Дарье.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Социальнэ лэжьакIуэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

 ПщIэ зыхуэсщI ныбжьэгъухэ!
 Си гуапэу сынывохъуэхъу фи IэщIагъэм ирилажьэхэм я махуэшхуэмкIэ.
 Фэ фи гъащIэр хуэвгъэпсащ мыхьэнэшхуэ зиIэ икIи псори зыхуэныкъуэ Iуэхум-дэIэпыкъуныгъэрэ щIэгъэкъуэнрэ хуэныкъуэ цIыхухэм ятелэжьэным. Фи гуапагъэм, гулъытэм, тэмакъкIыхьагъым я фIыщIэкIэ ветеранхэм, ныкъуэдыкъуэхэм, сабий куэд зэрыс унагъуэхэм, гугъуехьхэм хэхуа псоми лъэпощхьэпохэр къызэранэкI икIи фIэщхъуныгъэ ягъуэтыж.
 ФIыщIэ фхузощI хьэлэлу фызэрылажьэм, къыхэфха Iуэхум фызэрыхуэпэжым, фи IэщIагъэм фызэрыхуэIэкIуэлъакIуэм папщIэ.

Медаль зэмылIэужьыгъуэу 7

 Мы махуэхэм Налшык щекIуэкIащ цIыхухъухэмрэ цIыхубзхэмрэ мас-рест­лингымкIэ я къэралпсо чемпионат. Ди республикэм и командэ къыхэхам абы медаль зэмылIэужьыгъуэу 7 къыщихьащ - жэзу 4, дыжьыну - 2, дыщэу - 1.

Котляровхэ аргуэру токIуэ

 «Ут плъыжь» тхылъ фестивалым хыхьэу Урысей Федерацэм и тхылъ те­дзапIэхэм я зэгухьэныгъэм 2017 гъэм иригъэкIуэкIа «Илъэсым и тхылъ нэхъыфI» зэхьэзэхуэм щытекIуахэр иджыблагъэ наIуэ хъуащ. Къэралым и тхылъ тедзапIэ куэдым я лэжьыгъэу щэ бжыгъэхэм щIигъухэм щыщу нэхъыфI­хэр къыщыхахащ унэтIыныгъэ 16-м. 

Аращ и хабзэр дунеижьым

Аращ и хабзэр
 дунеижьым: 
Къытохьэ зыр, адрейр
 токIыж. 
Къытщхьэщытыжкъым
 ди нэхъыжьхэр, 
НэхъыщIэ куэди
 тхэмытыж.
Мыкъуэжь  Анатолэ

И цIэм хуэфащэ

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым ­ды­щы­щIэсым, Шал Мухьэмэд илъэситIкIэ си ужь итащ. Абы хуэдэ цIыху щIэщыгъуэ къыддеджахэм яхэтауэ къысхуэ­щIэжыркъым. Сыт хуэдэ упщIэ иумытами, абы жэуап хьэлэмэт къримытыжу зэи къанэртэкъым. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS