09.08.2018, 12:45 - Статья

 ФIыуэ слъагъу усакIуэм къыфIэсхьэхуа псалъитI-щым­кIэ къэIуэта хъунут зи гугъу фхуэсщIыну бзылъхугъэм и дунейр. Псалъащхьэм къыпызмыщэххэу сызэтеувыIэнрэ-тIэ, жыхуэсIэщ! Армырмэ, макъ жьгъей къарууншэхэм сахилъэхъэнщи, гуп­сысэ хъуаскIи схунэхьэсынкъым …

09.08.2018, 12:39 - Статья

 Куэд­рэ къохъу медицинэм и лэжьакIуэхэм ди гъащIэр, ди псэр щаIэщIэлъ. Узыр къызэIэ цIыхум дэIэпыкъуныр абыхэм я къалэну щытми, сыт хуэдэ лэжьыгъэми хуэ­дэу, абыи Iуэху зехьэкIэ зэмылIэужьыгъуэ, гъэзэ­щIэкIэ куэд иIэщ.

09.08.2018, 12:33 - Статья

 Абы ущригъусэм деж узыхуэсакъыж зэпытщ - уощIэ ар зэрыцIыху къабзэр, зэ­рыгумащIэр, фэрыщIагъ лъэпкъ зэ­ры­хэмылъыр. А фIагъхэр уэри къыбдилъагъун хуейщ абы - арыншамэ пщIэ къып­хуищIынукъым, псэлъэгъуи къыбдэхъунукъым. 

09.08.2018, 12:28 - Статья

 «Уафэ нэзым и лъагагъыр узэреплъым елъытащ», - жиIэгъащ лIы Iущ гуэрым. ЩIэ­ныгъэм зи лъагъуэ щыхэзыша дэтхэнэ цIыху пэрытми и гуп­сысэр лъагэщ, гъэщIэгъуэнщ, и Iуэху еп­лъыкIэхэми удахьэх. Ди лъэпкъым апхуэдэ цIыху щэджащэ куэд диIэщ. Абыхэм ящыщщ Бекъул Хьэбас Мухьэмэд и къуэр, щIэныгъэлIыр, егъэджакIуэр, хэкупсэ нэ­сыр.

09.08.2018, 12:21 - Статья

 Лъэпкъ зэгурыIуэныгъэр, зэныбжьэгъугъэр гъэбыдэным хуэгъэп­сауэ Волонтёрым и илъэсым ирагъэжьа «Маяки дружбы» проектым хэтхэр иджыблагъэ ди республикэм щыхьэщIащ.

09.08.2018, 11:45 - Статья

КъБР-м и Правительствэм и Унэм ­дыгъуасэ щекIуэкIа зэIущIэм Iуэхугъуэ 17-м щыхэплъащ.

09.08.2018, 11:19 - Статья

 Мы проектым хиубыдэ Iуэхухэр мы ­зэманым щокIуэкI Центральнэ, При­волжскэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округхэм. Абы хэтщ Урысейм и щIыналъэхэм, ди гъунэгъу къэралхэм ящыщу 20-м къикIа щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ.

09.08.2018, 11:16 - Статья

 Урысей Федерацэм граждан зыхъу­мэжыныгъэм и IуэхухэмкIэ, къызэ­рымыкIуэ щытыкIэхэмкIэ, къэхъуа гузэвэгъуэхэм я лъэужьхэр гъэкIуэ­дыжынымкIэ и министр Зиничев Евгенийрэ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников Александррэ махуитI япэкIэ кхъухьлъатэкIэ къыщалъэтыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыналъэм щыщу псыдзэхэм нэх

Последнее


Сабий спорт утыкущIэ

 Бахъсэн къалэм Фрунзе и цIэр зезыхьэ и уэрамым гуфIэгъуэ щытыкIэм иту дыгъуасэ къыщызэIуахащ сабий спорт утыкущIэ.
 ЗэIущIэ гуапэм кърихьэлIат КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и Уна­фэщIым и къуэдзэ-щIыпIэ самоуправленэм и IуэхухэмкIэ управленэм и пашэ Сарбашевэ Светланэ, Бахъсэн къалэ администрацэм и Iэтащхьэ Мамхэгъ Хьэчим, къалэ Советым и депутатхэр, жылагъуэм, IуэхущIапIэхэм, цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я лIыкIуэхэр.

Лъэпкъыр зэпызыщIэж махуэ

 Хэкум къэзыгъэзэжахэм я махуэр екIуу щагъэлъэпIащ Налшык къалэ. Дунейпсо, Къэбэрдей Адыгэ Хасэхэм и  жэрдэмкIэ, КъБР-м къэзыгъэзэжахэр «Трек» шхапIэм щызэхуашэсри, дахэу зэбгъэдэсащ, лъэпкъым и гугъуехьхэм, хэхэсхэм я щыIэкIэ-псэукIэм, зи адэжь щIыналъэм къэкIуэжахэр хэкужь гъащIэм зэрыхэзэгъэжым, хамэщI исхэм я гурыгъу-гурыщIэхэм, нэгъуэщIхэми теп­сэ­лъыхьащ. ЗэIущIэм хэтащ КъАХ-м и ­район, къалэ хасэхэм я тхьэмадэхэри.

ТхьэмыщкIагъэ къызылъыса цIыхухэм и чэзум ядэIэпыкъун

 КъБР-м и Правительс­т­вэм щекIуэкIа зэIущIэм и гугъу щащIащ бадзэуэ­гъуэм и 30-м къыкъуэуа жьап­щэшхуэм и зэранкIэ, республикэм и щIыналъэхэу Прохладнэм хыхьэ жы­лагъуэхэм ящыщу 7-мрэ Дзэлыкъуэм хиу­быдэ къуажи 4-мрэ къы­щыхъуа зэхэкъутэныгъэхэр зэман кIэщIым ­къриубыдэу гъэзэкIуэ­жынымкIэ щыIэ хэкIыпIэхэм. Зи гугъу тщIы районхэм я администрацэхэм я уна­фэщIхэр, Iуэхур зэпха ­министерствэ, ведомствэ зыб­жанэм я тхьэмадэхэр щызэрихьэлIа зэхыхьэр къызэIуихащ Къэбэрдей­-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.

Адэжь щIыналъэм и мывэри дыщэщ

 «Гу къабзэхэр» щIалэгъуа­лэ зэгухьэныгъэм и зэхэшакIуэ Къарэ Ратмир ди ­гъуазэу, Прохладнэ щIыналъэм хыхьэ Благовещенкэ къуажэм ба­дзэуэгъуэм и 24-м дыщыIащ. А жылэмрэ абы къедза Грабовец къу­тырымрэ дэсщ Сирием къи­кIыжа адыгэ уна­гъуэу 20-м щIигъу. 

Дуней жэнэт

 Къэбэрдей-Балъкъэрым, Адыгейм, Къэрэшей-Шэрджэсым щопсэу зэман зэмылIэужьыгъуэхэм къэкIуэжа адыгэхэр. Ахэр Тыркум, Сирием, Югославием, Израилым, Германием, Америкэм и Штат Зэгуэтхэм къикIыжащ. 

Сытым деж жыгыр щыдахэр?

 Налшыкдэсхэми абы ще­джэ-щы­лажьэхэми, щIэх-щIэ­хыурэ IуэхукIэ къалэм къа­кIуэхэми ящыщу хэт зымыцIыхур Кулиев Къайсын и цIэр зе­зыхьэ уэрамым тет «Тамерис» шхапIэ ­хъарзынэр?! Ахэр зей зэ­щхьэгъусэхэу Едыдж Ни­хьаирэ Шыкуэ Шукранрэ хуэ­дэ цIыху зэщIэ­къуарэ дахагъэр зи плъапIэрэ уагъэлъы­хъуэнщ. 

Узэкъуэтмэ, сытми уполъэщ

 Урысейм и хэгъэгухэр, Абхъаз Республикэр псэупIэ зыхуэхъуахэр, я адэжьхэр зы­щIэбэгыу псэуа Кавказым нобэкIэ къихьэжахэр щэ, уеблэмэ мин бжыгъэм нызэрохьэс. Псом хуэмыдэу, хэкум къэкIуэжын Iуэхур гузэвэгъуэу щекIуэкIар Щамым зауэ къыщыхъея нэужьщ.

«ДыкъэкIуэжын хуеякъым» псалъэхэр зы лъэпощхьэпоми жыдигъэIэфакъым

 Я унэ бжэIупэм къыщыспежьа Мамдухьрэ гуфIэжу пэшым сыщIэзыша Сихьэмрэ слъэгъуа иужь, зэуэ мыращ сигу къэкIар: абыхэм ядэнт хэхэсу къэнэну, я бынхэм адыгэбзэ ямыщIэну, лъэпкъым хамыгъэзэгъэжу?!

Мэхьанэ зиIэ хъугъэ-шIагъ

 УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд Адыгэ РеспубликэмкIэ и Къутамэ ипащэу Къулэ Амэрбый илъэс 20-кIэ узэкIэIэбэжьымэ Мыекъуапэ икъэлэ администрацие ипащэ иапэрэ гуадзэу Iоф ышIэщтыгъ. А лъэхъаным администрацием ипэщагъэу Николай Черниченкэм пшъэрылъ къыфишIыгъэу Аскэрбый Косовэ къыращыжьырэ адыгэхэм яIофхэм ауж итыгъ. Непэ Къулэ Амэрбый тигущыIэгъу.

Мылъку псоми нэхърэ нэхъ лъапIэ

 Кременчуг-Константиновскэ къуажэм къэIэпхъуэжауэ дэс адыгэ унагъуэхэм ящыщщ Санэ Нидал ейри. И щхьэ­гъусэр, и хъыджэбз цIыкIуитIыр, и щыкъу анэр къыздищтэри, илъэситху ипэкIэ абы Хэкум къигъэзэжащ. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS