18.08.2017, 11:42 - Новости

 Урысейм и УМВД-м Налшык къалэм щиIэ къу­дамэм и Жылагъуэ советым хэтхэм «Долинск» ­санаторэм зыщызыгъэп­сэху сабийхэр хуагъэзащ Къэбэрдей-Балъкъэ­рыр зэ­­рыгушхуэ, 2016 гъэм екIуэкIа Олимп Джэгухэм дыжьын медаль къы­щы­зыхьа Джэду Iэни­уар. 

18.08.2017, 11:37 - Статья

 Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм шы­щхьэуIум и 9-м щекIуэкIащ «Кавказ лъабжьэр - лъабжьэ быдэщ» пшы­хьыр. Ар IуэхущIапIэм ­къекIуалIэхэр щеджэ пэ­шым и лэжьакIуэхэм къы­зэрагъэпэщащ, Зи щIы­налъэм исыж лъэпкъхэм  я дунейпсо махуэм хуэ­кIуэу.

18.08.2017, 11:22 - Статья

 УФ-м щIэныгъэмрэ техникэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, химие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Мэшыкъуэ Нуралий ящыщщ щIэныгъэшхуэ зыбгъэ­дэлъ лъэпкъ IэщIагъэлIхэм, ди щIыналъэм и жылагъуэ лэжьа­кIуэ цIэрыIуэхэм.

18.08.2017, 10:43 - Новости

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ еплъащ Герхожан псы­щхьэм къыщежьэу Тырныауз къалэм дэлъэда ятIэпсым и Iэужьыр гъэ­кIуэдыным зэрелэжьымрэ щытыкIэр зыхуэдэмрэ.

16.08.2017, 13:57 - Новости

 Орёл къалэм щызэхэтащ Iэпщэрыбанэ зэзауэ спорт лIэужьыгъуэмкIэ дунейпсо зэхьэзэхуэ. «Грозный Иван  и Мемориал» зыфIаща а зэ­пеуэм ­щы­зэпэщIэтащ Урысейм, Чехием, Румынием, Къэзахъстаным, Уз­бекис­таным щыщ спортсмен лъэщ 12. 

16.08.2017, 13:44 - Новости

  «Iуащхьэмахуэ» жур­налым и зи чэзу ещанэ къы­дэ­кIыгъуэр дунейм къы­техьащ.

16.08.2017, 13:20 - Статья

 Зи теплъэкIи зэкIуж, куэдым хуэнабдзэгуб­дзаплъэ, зи гупсысэр жыжьэ нэс Жыгуэ Иннэ «зэфэну псыр къыщы­жэнур дяпэкIэщ» жы­хуаIэ ныбжьым итщ.

Последнее


Псыр псэхэлъхьэжщ жызыIар адыгэщ.

 Псыхъуэхэр  пхъэнкIий  идзыпIэ  зыщIар  хэт?

 Адыгэ къуажэхэр псы Iуфэ IутIысхьэ хабзэт, псыншэу упсэуфыркъыми. БжьамийкIэ пщIантIэхэм псы къакIуэ зэрыхъурэ псы ежэххэм, псынэхэм дызэфэну псыр къитхыжыркъым, ­дипсхэри япэм хуэдэу къабзэжкъым. Псы ежэххэр зэрымы­къабзэм нэмыщI, ди псыхъуэхэм я щытыкIэр нобэ хьэлэч дыдэщ. Зы ­хамэ гуэр къа­кIуэу зэтриуцIэпIауэ аракъым, дэ езым ди IэкIэ тхьыуэрэ хыфIэддзэ пхъэнкIийм щIигъэнауэ аращ ди псыхъуэ дахэ къомыр.

«Медиа Кавказ-2017» зэпеуэр къыхалъхьэ

 Хабзэ хъуауэ, ди щIыналъэм илъэс къэс щокIуэкI цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я зэпеуэ. Мыгъэрей «Медиа Кавказ-2017» зэхьэзэхуэм хэтыну зи мурадхэм абы теухуа лъэIу тхылъ ягъэхь хъунущ ар къыхэзылъхьа икIи къызэзыгъэпэщ «Иджырей кавказ политикэм и центр» (ЦСКП «Кавказ») мыкоммерческэ зэгухьэныгъэм и сайтым. Зэ­пеуэр даIыгъ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм и Аппаратымрэ Кавказ ­Ищхъэрэм и ЦIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я ­зэгухьэныгъэмрэ.

НОБЭ

  • Щалъхуа щIыналъэ щып­сэуж лъэпкъхэм я дунейпсо махуэщ 
  • Болгарием и Дзэ-тенджыз флотым и махуэщ
  • Канадэм щагъэлъапIэ мамырщIэкъухэм я махуэр

Хабзэм къемызэгъыу газыр пызыдзэхэр куэд мэхъу

 «Налшык и Газпром газ тегуэшапIэ» IуэхущIапIэм и IэщIагъэлIхэм 2017 гъэм и япэ мазихым къриубыдэу сэтей къащIащ хуит ямы­щIауэ бжьамийхэр яугъуэнурэ газыр пызыдза цIыхуу, IуэхущIапIэу 300-м ­щIигъу.

ЗэхъуэкIыныгъэфIхэр щыIэщ

ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэм ит аттракционыр ­къощIэрэщIэж.

Къамыгъагъэ щIыкIэ

 Аллерген нэхъ гуащIэ­хэм хабжэ губгъуэжыхъапхъэр (аброзиер) къэгъэгъэным къэнэжар тхьэмахуитI зэхуакущ.

ТхылъымпIэм нэмыса гупсысэр щымыIэххам хуэдэщ

  УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъШР-м, АР-м щIыхь зиIэ я журналист Мэшыкъуэ Тэзал «Услышанное слово» зыфIища и тхылъыщIэр иджыблагъэ къыщыдигъэкIащ Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ те­дзапIэм. 

ЩIалэгъуалэр Iуэху инхэм трагъэгушхуэ

 Мэшыкъуэ щекIуэкI щIалэгъуалэ зэхыхьэм шыщхьэуIум и 6-м яхуеблэгъат ЩIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ Федеральнэ агентствэм и унафэщI Бугаев Александррэ абы и къуэдзэ Драгуно­вэ Екатеринэрэ. Ахэр тепсэлъыхьащ ди къэралым щIалэгъуалэм зригъэужьыным теухуауэ ищIэну и му­радхэм, а Iуэхухэр хэгъэгухэм къазэ­ры­лъэIэсынум. 

Гъуэгум къыщыхъу насыпыншагъэхэм я бжыгъэм хощI

 УФ-м и цIыхухэр гъуэгум шына­гъуэншэу тетыным хуэунэтIа «Шына­гъуэншагъэр я гъуазэу» къыхуеджэ­ныгъэм щIэт Iуэхур Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм зэрыщрагъажьэм теухуауэ КъБР-м и Правительствэм ­дыгъуасэ зэIущIэ щекIуэкIащ.

КIуэкIуэ Ю. А. Башкортостан Республикэм и Iэтащхьэ Хамитов Р. З. хуэгузэващ Бирскэ районым щыщ Угузевэ къуажэм къыщыхъуа мафIэсым цIыхуибгъу зэрыхэкIуэдам къыхэкIыу

 «Къэбэрдей-Балъкъэрым щып­сэу­хэм я цIэкIэ сыфхуогузавэ республикэм и Бирскэ районым щыщ Угузевэ ­къуажэм къыщыхъуа мафIэсым цIы­хуибгъу зэ­рыхэкIуэдам къыхэкIыу.
 Егъэлеяуэ гущIыхьэщ абыхэм сабийхэри зэрахэтыр. Къэхъуа гузэвэгъуэм дэри дегъэнэщхъей. ХэкIуэдахэм я уна­гъуэхэм дазэрыхуэгузавэр, фэбжь зы­гъуэтахэм я узыншагъэр ­икIэ­щIыпIэкIэ зэтеувэжмэ дызэри­гуапэр тхуажепIэ­жыну сынолъэIу», - къы­щыгъэлъэгъуащ телеграммэм.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS