19.10.2018, 12:09 - Статья

 Иджыблагъэ Ереван (Армение) щекIуэкIащ тхэквондомкIэ европэ зэпеуэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу абы хэтащ икIи япэ увыпIэу тIу къыщихьащ Урысей Лъэпкъ гвардием КъБР-м щиIэ къудамэм и лэжьакIуэ Щоджэн Мурат. 

19.10.2018, 11:57 - Статья

 Къущхьэ Надим ди лъэпкъэгъу куэдым къацIыху, фIыуэ ялъагъу. Ар егъэджакIуэщ, усакIуэщ, журналистщ, къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэщ. Сирием щекIуэкIа зауэр къэхъеин ипэкIэ Адыгэ Хасэм и унафэщIу лэжьащ. Ар псоми зэрацIыхур гущабэрэ хьэлэлу, адыгэ Iуэхум гууз-лыуз иIэу бгъэдэтущ.

19.10.2018, 11:45 - Статья

 Дуней псом щыцIэрыIуэ ди лъэп­къэгъу, дирижёр Iэзэ ­Те­мыркъан Юрий теухуауэ псалъэ дахэ куэд жаIащ, абы и цIэр щIыпIэ зыбжанэм ща­Iэтащ. Абыхэм ящыщщ пианист, музыкэм и тхыдэр зыдж Бялик Михаил и «Волшебная палочка» тхыгъэр.

19.10.2018, 11:39 - Статья

 Ди гум, ди псэм япэ­гъунэгъу цIыху ­дунейм ехыжыху, ди гъащIэр ­нэхъ нэд, купщIэншэ хъу къытфIощI. Абыхэм я псэм дэщIыгъуу лIэныгъэм тIэщIех ди дунейр зыгъэIэфI Iуэхугъуэхэм - узыншагъэм, насыпым, гукъыдэжым, дэ­рэ­жэ­гъуэм - ящыщ Iыхьэ гуэр­хэр. ТфIокIуэд е ­нэхъ щэху, хьэлъэ мэхъу гъащIэр тхуэзыгъэдахэ макъамэр.

19.10.2018, 11:34 - Статья

 КъБР-м щыIэ МВД-м щекIуэкIащ абы къы­дэлажьэ Жылагъуэ советым и зи чэзу зэIущIэ. Абы щыхэплъэжащ 2018 гъэм и ещанэ ­мазищым кърикIуа­хэм.

19.10.2018, 11:13 - Статья

 КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ яхуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Парламентым и Президиумым хэтхэмрэ депутат фракцэхэм я унафэщIхэмрэ. ЩIыналъэм и Iэтащхьэм депутатхэм фIыщIэ яхуищIащ Iуэхур тэмэму зэрырахьэкIым, гъэ­зэщIакIуэ властым и органхэм зэра­дэлажьэм папщIэ.

16.10.2018, 15:03 - Статья

 «Спартак-Налшык» (Налшык) - «Дружба» (Мей­къуапэ) - 5:1 (2:1). Налшык. «Спартак» стадион. Жэпуэгъуэм и 14-м. ЦIыхуи 120-рэ еплъащ.

16.10.2018, 14:57 - Статья

 Профсоюзхэм ЩэнхабзэмкIэ я унэм жэпуэгъуэм и 5-м фэеплъ пшыхь щекIуэкIащ.

Последнее


Мы махуэхэм

Жэпуэгъуэм и 6, щэбэт

Ди къэкIуэнур зыщ

 Дызэрыщыгъуазэщи, Адыгэхэм я махуэм пыщIа гуфIэгъуэ Iуэху­гъуэхэр ди республикэм и жыла­гъуэхэм фокIадэм и 20-м щекIуэ­кIащ. Шэрэдж щIыналъэм хыхьэ Жэмтхьэлэ къуажэми яIэтыну къагъэлъэгъуар а махуэрат. 

Езэши щхьэхи зымыщIэ

 «Сызэрысабийрэ дохутыр IэщIагъэм сехъуапсэрти, школыр къы­щызухым фIыуэ сщIэрт адэкIэ сызыхуеджэнур. Си хъуэпсапIэр ­нахуапIэ хъуащ, илъэситху хъуауэ а IэнатIэм сыпэрытщи, сыщыхущIегъуэжа зы махуи къысхуихуа­къым», - жеIэ ХьэщIэлI (ЖэпIу) Дианэ.
 Тырныауз къалэм дэт курыт школ №3-р 2007 гъэм къиухри, Дианэ щIэ­тIыс­хьащ Ставрополь щыIэ Ме­дицинэ академием. Абы къыщIэкIащ сабий дохутыру, адэкIи зы илъэскIэ интернатурэм и щIэныгъэм щыхи­гъэхъуэжащ. 

Къэрал гулъытэ

 Ди республикэм щыщу лэжьыгъэм фэбжь хэзыха цIыхуи 8-м ­Социальнэ страхованэмкIэ фондым и мылъкукIэ къащэхуа «Лада-Гранта» автомобилхэр тыгъэ хуа­щIащ.

КъыхэтхыкIыныгъэм пожьэ

 Жэпуэгъуэм и 1-м Урысей Федерацэм щрагъэжьащ цIыхухэр къыхэтхыкIыныр. СтатистикэмкIэ къэрал управленэм Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэ округым щиIэ ­къудамэм и унафэщIым и къуэдзэ Гъащтэ Аурикэ иригъэкIуэкIащ абы теухуа зэIущIэ. 
 Гъащтэм зэрыжиIамкIэ, Iуащхьэмахуэ щIыналъэм щекIуэкIыну къыхэт­хы­кIыныгъэм къигъэлъэгъуэнущ 2020 гъэм яублэну Урысейпсо къэп­щы­тэныгъэм Къэбэрдей-Балъ­къэ­рыр зэрыхуэхьэзырыр. 

ТекIуэныгъэм и лIэщIыгъуэ плIанэ

 Куржы-абхъаз зауэм Аб­хъазым Текlуэныгъэр къы­зэрыщихьрэ илъэс 25-рэ зэрырикъур lэтауэ Сыхъум щагъэлъэпlащ.

ЩIалэгъуалэр ягъэгушхуэ

 «Урысей зэкъуэт» политикэ партым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ ­къудамэм и советым и стипендиер къэзыхьынухэм я сертификатыр ар зыхуагъэфэщахэм жэпуэгъуэм и 3-м иратыжащ. 

2019 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Къэрэшей-Шэрджэсымрэ мыхьэнэшхуэ зиIэ лъэбакъуэхэр ячынущ зэкъуэш республикэхэм я зэныбжьэгъугъэмрэ зэдэлэжьэныгъэмрэ адэкIи ягъэбыдэн папщIэ

Къэрэшей-Шэрджэсым и Iэтащхьэр Къэбэрдей-Балъкъэрым щы­щыIам КIуэ­кIуэ Казбекрэ Темрезов ­Рашидрэ lэ щIадзащ 2019 гъэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъэу Къэрэшей-Шэр­джэ­сым зэрыщыIэнумрэ Къэрэшей-Шэрджэсым и гъэу Къэбэр­дей-Балъкъэрым зэрыщаубзыхунумрэ теу­хуа унафэхэм. 
КIуэкIуэмрэ Темрезовымрэ къыхагъэщащ зэкъуэш республикитIым я зэ­хуаку зэгъунэгъугъэр щыгъэбыдэным, экономикэм, гуманитар, щэнхабзэ IэнатIэхэм зэрыщызэдэлажьэм адэкIи зрагъэубгъуным и телъхьэу зэрыщытыр.

Гъагъэ, ефIакIуэ, Адыгэ хэку!

 Адыгэ Республикэр къы­зэрызэрагъэпэщрэ илъэс 27-рэ жэпуэгъуэм и 5-м ирикъуащ. Ди къуэш республикэм ар махуитху хъуауэ щагъэлъапIэ. 
 Адыгэ Республикэм и Къэрал Советым - Хасэм и тхьэмадэ Нарожный Владимир щIыналъэм щып­сэухэм Защыхуигъазэм къыхигъэщащ нобэ Адыгейр узэрыпагэ хъун, тхы­дэ-щэнхабзэ къулей зыбгъэдэлъ, унэтIыныгъэ псоми ехъулIэныгъэ къыщы­зыгъэлъагъуэ щIыналъэ зэрыхъуар, ар зэфIэгъэувэнымрэ зегъэужьынымрэ цIыхубэм хэлъхьэ­ны­гъэш­хуэ зэрыхуищIар, къэ­кIуэну зэманми зэре­фIэ­кIуэн Iэмалхэм дэтхэнэри и ужь зэритынур.

Адыгэ Республикэр къыщызэрагъэпэщам и махуэмкIэ КIуэкIуэ Казбек КъумпIыл Мурат йохъуэхъу

 «Лъэпкъ куэду зэхэт Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэмрэ сэрэ къыдб­гъэдэкIыу гуапэу дынывохъуэхъу Уэри, Адыгейм щыпсэу псоми фи махуэш­хуэм - Республикэр къыщызэрагъэпэщам и махуэмкIэ.
 Нобэ Адыгейр псынщIэу зызыузэщI Урысей Федерацэм и субъектщ, экономикэ проект инхэр щагъэзащIэу, мэкъу­мэш хозяйствэм, туризмэм зыщаужьу, сату-экономикэ зэпыщIэныгъэхэр щагъэбыдэу.

Страницы

Подписка на Электронная газета "Адыгэ псалъэ" RSS