11.12.2017, 11:50 - Статья

 ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым иджыблагъэ щекIуэкIащ «Южная сцена» дунейпсо театр фестивалыр.

11.12.2017, 10:55 - Статья

 Ар хабзэхэр ткIийуэ щагъэзащIэ уна­гъуэм ирапIыкIат. Абы и адэ, щIэныгъэлI икIи тхакIуэ цIэрыIуэ Шортэн Аскэрбий и фIыгъэкIэ щы­сабийм щыщIэдзауэ адыгэ Iуэры­Iуа­тэм, Кавказым ис лъэпкъхэм я этнографием, дунейпсо художественнэ ­литературэм куууэ щыгъуазэу къе­кIуэкIати, щIэныгъэлI нэс хъуфыну къы­щIэкIынт, ауэ зауэлIым и IэщIагъэр къыхихащ.

11.12.2017, 10:50 - Статья

 Кърымым щыIэ «Ялта-Интурист» спорт­комплек­сым каратэмкIэ иджыблагъэ щекIуэкIа урысейпсо зэхьэзэхуэм къыщыхэжаныкIащ зи ныб­жьыр илъэс 12-13 ирикъуахэм я зэхьэзэхуэм хэта МафIэдз Инал. 

11.12.2017, 10:42 - Статья

 Нарткъалэ дэт, районхэм зэдай сымаджэщым, Неврологхэм я дунейпсо махуэм «бжэ зэIухам и махуэ» щрагъэкIуэкIащ. ЩIэуэ къы­зэ­Iуаха­ ­реа­билитацэ  къудамэм и лэ­жьыгъэр зэрекIуэкIым зы­щигъэ­гъуэзэну абы щыIащ КъБР-м Узын­шагъэр хъумэнымкIэ и ми­нистр ­Расторгуевэ Светланэ.

11.12.2017, 10:33 - Статья

 Iуащхьэмахуэ щIыналъэм иджыб­лагъэ зыгъэпсэхупIэ парк къы­щы­зэIуахащ. Iуэхур ягъэзэщIащ «Урысей зэкъуэт» партым и «Къалэ цIыкIухэм я зыгъэпсэхупIэхэр» проектым тету.

11.12.2017, 10:29 - Статья

 КъБР-м и Парламентым и депу­татхэр «Къэрал сыхьэтым»  хыхьэу  яIущIащ «Политик ныбжьыщIэм и школ» зыфIащам щеджахэм.

11.12.2017, 10:22 - Статья

 Дыгъэгъазэм и 7-м ­КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Дзэлыкъуэ районым хыхьэ Псынэдахэ къуажэм щыIащ. Абы мэкъумэшхэкI жылэхэр егъэфIэкIуэным елэжьыну къыщызэIуаха «Юг-Сервис» IуэхущIапIэ­щIэр зригъэлъэгъуащ.

Последнее


Чэнджэщ щхьэпэхэр ират

 Бахъсэн къалэ дэт, къалэн куэд щагъэзащIэ щIалэгъуалэ цент­рым и лэжьакIуэхэм зэIущIэ щхьэпэ иджыблагъэ ирагъэ­кIуэкIащ. Ар теухуат класс нэхъыжьхэм щIэсхэм школыр къауха нэужь зрагъэгъуэтыну IэщIагъэр къыхахынымкIэ чэнджэщ ятыным.

«Урысей зэкъуэт» урысейпсо партым и Iуащхьэмахуэ щIыналъэ къудамэм и секретару Залиханов Къанщобий хахащ

 «Урысей зэкъуэт» урысейпсо партым и Iуащхьэмахуэ район къу­дамэм и ХХVIII конференцым хэ­тахэм Iэ зэраIэтам ипкъ иткIэ партым и щIыналъэ къудамэм и япэ секретару хахащ щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Залиханов Къанщобий.

Гулъытэншэу зыри къэнэнукъым

 УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Щхьэгуэш Адэлбий КъБР-м и Прави­тельствэм дыгъуасэ щахуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм. 

Депутатыр цIыхубз ныкъуэдыкъуэм хущхъуэкIэ дэIэпыкъунущ

 УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Геккиев Заур цIыхухэм щаIущIащ партым и Iэтащхьэ Медведев Дмитрий и жылагъуэ IуэхущIапIэу Налшык дэ­тым. А махуэм ар хэплъащ цIыху 12-м зэрызыкъыхуагъэза Iуэхухэм. ЛъэIу­хэр теухуат лэжьапIэ къалъыхъуэным, щIы Iыхьэхэр хабзэм тету егъэтхыным, псэупIэхэр зэгъэпэщыжыным, сыма­джэ щхьэхуэхэр хущхъуэ­кIэ къызэгъэпэ­щы­ным.

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. «Урысей зэкъуэт» партым и жылагъуэ IуэхущIапIэу республикэм и къалащхьэм щыIэм къекIуэлIа цIыхухэм яIущIащ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ­Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ цIыхухэм щаIущIащ «Урысей зэкъуэт» партым и жылагъуэ екIуэлIапIэм.
 Республикэм и унафэщIым зыкъыхуагъэзащ Налшык, апхуэдэу муниципальнэ щIыналъэ зыбжанэм щыпсэухэм. Абыхэм ­къаIэта Iуэхухэр теухуауэ щытащ псэупIэхэр егъэфIэкIуэным, фэтэр куэд хъу унэхэр зэгъэпэщыжынымрэ зэIузэ­пэщ щIынымрэ, бын куэд зиIэ унагъуэхэм ­за­щIэ­гъэкъуэным.

IэщIагъэлIхэр зочэнджэщ

 Ингуш Республикэм и къалащхьэ Магас щокIуэкI Кавказ Ищхъэрэм и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я V форумым и лэжьыгъэр. КИФЩI-м и медиа зэгухьэныгъэм и дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ а зэхуэсым кърихьэлIащ щIыналъэм щылажьэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я лIыкIуэхэр, цIыхубэ коммуникацэхэмкIэ урысей эксперт цIэрыIуэхэр, федеральнэ, щIыналъэ унафэщIхэм ящыщхэр.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр хэтащ икIи къыщыпсэлъащ Кавказ Ищхъэрэм и хъыбарегъащIэ lуэхущIапIэхэм я V зэхуэсышхуэу Магас къалэм щекIуэкIым

 КIуэкIуэ Ю. А. лэжьыгъэ IуэхукIэ ­Ингуш Республикэм щыIащ икIи щIы­налъэм и Iэтащхьэ Евкуров Юнус-Бэч IущIащ. Ахэр тепсэлъыхьащ лъэны­къуитIыр экономикэм, егъэджэныгъэм, щэнхабзэм, туризмэм, спортым, нэ­гъуэщI унэтIыныгъэхэм щызэдэлэжьэ­ным дяпэкIи зегъэужьыным пыщIа Iуэхухэм.

Нэхъ хьэлъэхэм яхыхьами

 Нефтеюганск дэт «Жемчужина Югры» спорткомплексым щызэхэтащ Урысейм Спорт бэнэкIэмкIэ и федерацэм и вице-президент Семёнов Владимир и саугъэтым щы­щIэбэна XIV дунейпсо зэхьэзэхуэ. 

Кърымым медалиплI къраш

 «Ялта-Интурист» спорткомплексым иджыблагъэ щекIуэкIащ каратэмкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ зи ныбжьыр илъэс 12-м щы­щIэдзауэ 17-м нэс ­щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ. Зэхьэзэхуэр екIуэ­кIащ гупищу гуэшауэ.

Лэскэн щIыналъэм щызэхьэзэхуащ

 Хьэтуей дэт спорт пэшым мы махуэхэм щызэхэтащ ныбжьы­щIэхэм бок­сымкIэ я щIыналъэ зэхьэзэхуэ. Ар къызэрагъэпэщащ къуажэм щыIэ, Олимп резервымкIэ спорт школым и уна­фэщI ДзыхьмыщI Мартинрэ Лэскэн район администрацэм физическэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ и къудамэм и унафэщI Къэжэр Арсенрэ. Зэхьэзэхуэм хэтащ Бахъсэн, Налшык, Нарткъалэ ­къалэхэм, Шэджэм, Бахъсэн, Лэскэн ­районхэм щыщ спортсмен ныбжьы­щIэхэр - псори зэхэту 80-м щIигъу. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS