20.10.2017, 12:19 - Новости

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр илъэс 85-рэ щрикъум ирихьэлIэу абы къыщызэIуахащ фут­бол цIыкIу щыджэгуну губгъуэщIэ.

20.10.2017, 12:14 - Статья

 Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэ­бэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и лэжьакIуэ, КъБКъУ-м мониторингымкIэ и центрымрэ шына­гъуэншагъэмкIэ и управленэмрэ я дис­петчер Шэрыб Астемыр щыте­кIуащ мас-рестлингымкIэ Урысейпсо зэпеуэм. Ар и ныкъуэкъуэгъухэм ­6:0-у ятекIуащ. Спортсменыр зэхьэзэхуэм хуагъэхьэзыращ Тубей Имранрэ Токаревэ Натальерэ.

20.10.2017, 12:06 - Новости

 Дунейр зи щIэщыгъуэ ди пщащэ гъэфIэн Ланэ, уи уафэр къащхъуэрэ уи щIылъэр щхъуантIэу, Iуащ­хьэмахуэ мылылъэ уардэм хуэдэу уи пщIэр лъагэ­рэ уи псэр къабзэу, Мэлычыпхъу и щIэблэу уIущу, уи щэнымрэ акъылымрэ санахуафэр хуаIэту, уи ­нэхъыжьхэр, уи адэ-анэмрэ къыбдалъхуахэмрэ уэркIэ гушхуэу, щIэныгъэрэ IэщIагъэкIэ уцIэрыIуэу, гъа­щIэ дахэрэ насып инкIэ Тхьэр зыхуэупсахэм ящыщ ух

20.10.2017, 11:58 - Статья

 1950 гъэм, иджыри сыщIалэжь цIыкIуу, си анэм Фрунзе (иджы Бишкек) къалэм сыздишат. Ар си дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхут. Къалэм зэрымыщIэкIэ дыщрихьэлIащ цIыхугъэшхуэ зыдэплъагъу цIыхухъум. «Дауэ ущыт, си шыпхъу?» - жиIэри, абы си анэм быдэу IэплIэ къы­хуищIащ. Сэри къызэдэхащIэри, жиIэр дымыгъэзащIэу зэримыдэнур и макъымкIэ къыдгуригъаIуэу, я унэм дригъэблэгъащ. 

20.10.2017, 11:50 - Статья

 Урысейм и цIыхубэ артисткэ, Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и ­институтым вокалымкIэ и кафедрэм и унафэщI Гъэсашэ Наталье ­ЮНЕСКО-м ЩэнхабзэмкIэ и советым мы гъэм хагъэхьащ. ФокIадэм и кIэухым ар Париж ирагъэблэ­гъащ. 

20.10.2017, 11:22 - Статья

 ЩIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я XIX дунейпсо фестивалым дыгъуасэ еблэгъащ УФ-м и Президентым и Администрацэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ, мы зэхыхьэм ди къэралым щиIэ къызэгъэпэщакIуэ гупым и унафэщI Кириенкэ Сергей. Ар еплъащ ­къуэкIыпIэ къэралхэм я спорт лIэужьыгъуэхэмкIэ зэ­хьэзэхуэхэм.

20.10.2017, 11:16 - Статья

 КъБР-м и Правительствэм и Унафэ-щIым и къуэдзэ - егъэджэныгъэмкIэ, щIэ­ныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Емуз Нинэ КъБР-м и Правитель­ствэм и Унэм жэпуэгъуэм и 16-м щригъэкIуэкIащ Урысей Федерацэм и Президентым 2012 гъэм накъыгъэм и 7-м къыдигъэкIа Указ №599-м, «Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ IэнатIэм къэрал политикэр щыпхыгъэкIыным теухуауэ» жыхуиIэм, щыубзыхуахэр

Последнее


ЕгъэджакIуэхэм президент грантхэр ират

 «Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ егъэджакIуиблым дэтхэнэми сом мин щитI хъу грантхэр хуагъэфэщащ.

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и егъэджакIуэ нэхъыфIхэр жэпуэгъуэм и 10-м Налшык щагъэлъэпIащ. Муниципальнэ къэхъуныгъэ 13-м я лIыкIуэхэм иратащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий къыбгъэдэкI фIыщIэ тхыгъэхэр, Къэбэрдей-Балъкъэрым Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм и щIыхь тхылъхэр.
 

ЕджапIэ нэхъыщхьэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 85-рэ зэрырикъумкIэ КIуэкIуэ Юрий ехъуэхъуащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и студентхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ

 КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий ­ехъуэхъуащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и студентхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ еджапIэ нэхъыщхьэр къы­зэрызэрагъэпэщрэ илъэс 85-рэ зэрырикъумкIэ:
 «Ныбжьэгъу лъапIэхэ! Си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу Iуэхугъуэ ­дахэмкIэ - Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 85-рэ зэрырикъумкIэ.

Гулъытэ лей щыхуащI

 Ди республикэм и агропромыш­леннэ комп­лексым и къалэн пэ­рытхэм ящыщщ пхъэ­щхьэмыщхьэ бэв къэ­зыт жыг хадэхэм къа­­хэгъэ­хъуэ­ныр.

Лъагъуэжьхэм «псэщIэ» къыхагъэхьэж

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щеджэ студентхэмрэ и лэжьакIуэхэмрэ (псори зэхэту цIыху 15) республикэм и бгыщхьэ щIыпIэхэм ящыщ зым фокIадэм и 30 - жэпуэгъуэм и 1 махуэхэм щыIащ, «КъБР-м и бгылъэ щIыпIэхэр студентхэм я зэхуэсыпIэщ» Iуэхум хы­хьэу.

Гъуэгу захуэм трагъэувэж

 Тезырхэр ирегъэхьэкIынымкIэ Урысейм и федеральнэ IэнатIэм и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI Мэржэхъу Мухьэмэдрэ КъБР-м и волонтёрхэм я сабий-щIалэ­гъуалэ республикэ организацэм, «Помоги ближнему» жыхуиIэм, и правленэм и унафэщI Сыжажэ Алимрэ зэ­IущIащ.

Урыс театрым лэжьэн щIедзэж

 Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым и ­81-нэ лэжьэгъуэр «Си щхьэгъусэр пцIыупсщ» спектаклымкIэ иджы­б­лагъэ къызэIуихащ. 

Анэдэлъхубзэр зыгъэбзэрабзэхэр

 Урысейм и онлайн-сату щIыпIэхэм иджыблагъэ къыщIалъхьащ адыгэ джэгукIэхэр зэрыт сабий тхылъхэр. АдыгэбзэкIэ ахэр къыдэгъэ­кIынымкIэ жэрдэмыр зейр Москва щыпсэу Урыс Аминэщ.

«Адыгэбзэм и гупсэхэр»

 КъызыхэкIа лъэпкъым и блэкIам щIэблэр щызыгъэгъуазэхэр, гъуэгу захуэ тезыгъэувэу адыгэ­псэу зыгъасэхэр зэхуэ­шэсыныр, я лэжьыгъэ мытыншым, зы сыхьэткIэ нэхъ мыхъуми, къыпэришу, заригъэгъэпсэхуныр хабзэ дахэу къищтауэ, ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм илъэситху хъуауэ «Адыгэ­бзэм и гупсэхэр» жиIэу пшыхь ирегъэ­кIуэкI. Мыгъэрей зэхы­хьэри дахэу екIуэкIащ. 

Джатэ Руслан и хъуэхъу дахэр

 Ди къэралым и дэнэ щIыпIи хуэдэу, тхьэмахуэ ­кIуам ди республикэм щагъэлъэпIащ ЕгъэджакIуэм и дунейпсо махуэр. IэнатIэм и зыужьыныгъэм зи зэфIэкI езыхьэлIэхэр щагъафIэ пшыхьхэр щIы­пIэхэм щызэхашащ. Абыхэм ирагъэблэгъащ лэ­жьыгъэм къыхэжаныкIыу ехъулIэныгъэфIхэр зы­Iэрызыгъэхьахэр, школхэм я унафэщIхэр, егъэ­джэныгъэм и ветеранхэр.

Гум, псэм щыщ Iыхьэ

 КъБР-м и Жылагъуэ палатэм, хабзэ хъуауэ, илъэс къэс егъэ­лъапIэ ди республикэм и курыт школхэм я егъэджакIуэ нэхъыфIхэр. ЕгъэджакIуэм и махуэм, жэпуэгъуэм и 5-м, палатэм и пэш нэхъ ин дыдэм щызэ­хуашэсащ зи зэфIэкIкIэ гъэ еджэгъуэ блэкIам къыхэжа­ныкIа лэжьакIуэ гуп. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS