23.06.2017, 12:47 - Статья

 Мазэ иримыкъукIэ загъэпсэхуауэ «Спартак-Налшыкым» и футболистхэмрэ тренерхэмрэ бадзэуэгъуэм и икухэм щIэзыдзэну зэхьэзэхуэм зыхуагъэхьэзыр. 

23.06.2017, 12:43 - Статья

 КъБР-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ щыIэ министерствэм и Кинолог къулыкъу центрым (ЦКС) и унафэщI, полицэм и подполковник Заруцкий Олег тепсэлъыхьащ я лэжьыгъэр зыхуэдэм, зыхуей-зыхуэфIхэмкIэ къызэрызэгъэпэщам, кинолог-IэщIагъэлIхэм ягъэ­лъэ­гъуащ я къулыкъум къыщагъэсэбэп хьэхэм я зэфIэкIхэр. 

23.06.2017, 12:13 - Статья

 «Хъыбарыншэу кIуэдащ…», - унагъуэ дапщэ а псалъэ жагъуэхэм игъэгуIар? Дапщэм я дунейр къатеункIыфIа? Зауэм къимыкIыжахэм я Iыхьлыхэм, благъэхэм, я щIэблэм нобэр къыздэсым ­яхуегъэхыркъым 40 гъэхэм къаIэрыхьа тхылъымпIэ кIапэм ита а псалъэ гущIыхьэхэр.

23.06.2017, 12:05 - Статья

 КъБКъУ-м и спорт комплексым иджы япэу щекIуэкIащ дзюдомкIэ Урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха, юридическэ щIэныгъэхэм я кандидат, КъБР-м щIыхь зиIэ и юрист, къэрал кIуэцI къулыкъум и генерал-майор Абыдэ Ахьмэд и фэеплъу къызэрагъэпэщар. 
 

23.06.2017, 11:56 - Статья

 Медицинэм и лэжьакIуэм и махуэм хуэгъэпса пшыхь иджыблагъэ ще­кIуэкIащ Аруан районым ЩэнхабзэмкIэ и унэми.

23.06.2017, 11:49 - Новости

 Медицинэм и лэжьакIуэм и ­махуэр Iэтауэ щагъэлъэпIащ Дзэлыкъуэ районым. Узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм и лэ­жьакIуэхэм фIыщIэ хуащIащ икIи ехъуэхъуащ  Дзэлыкъуэ  щIыналъэ администрацэм и унафэщI Джатэ Руслан, Ветеранхэм я район советым и тхьэмадэ Бэрэгъун Арсен, район сымаджэщым и дохутыр нэхъыщхьэ Щоджэн Маринэ сымэ.

23.06.2017, 11:37 - Новости

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал университетым иджыблагъэ щекIуэкIащ адэ-анэхэмрэ абитуриентхэмрэ папщIэ зэхуэс ин. КъБКъУ-м и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Солгаловэ Наталье хъыбар къы­зэрыдигъэщIамкIэ, абы хэтащ еджапIэ нэхъы­щхьэм и унафэщIхэри университетым и къудамэхэм я пашэхэри.

Последнее


КIуэкIуэ Юрий иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Правительствэм и унафэщIхэм, районхэмрэ къалэ округхэмрэ я администрацэхэм я Iэтащхьэхэм я зэIущIэ

 Къызэхуэсахэр тепсэлъыхьащ 2017 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм республикэм и социально-экономикэ зыужьыныгъэм кърикIуауэ хуагъэфащэхэм, адэ­кIэ къапэщыт къалэнхэр яубзыхуащ.

УФ-м и Правительствэм и УнафэщI Медведев Дмитрий Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым школыщIэхэр щыухуэным щытепсэлъыхьа зэIущIэ Владикавказ щригъэкIуэкIащ. Абы хэтащ икIи къыщыпсэлъащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий

 Урысей Федерацэм и Правительствэм и УнафэщI Медведев Дмитрий Владикавказ къалэм щригъэкIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым ­школыщIэхэр щыухуэным теухуа зэIущIэ. Абы хэтащ икIи къыщыпсэлъащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.

Зыхуэбгъадэ хъун щымыIэ Къэбэрдей-Балъкъэр

 «Неповторимая Кабардино-Балкария» фIэщыгъэм щIэту Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыб­лагъэ тхылъыщIэ къы­щыдэкIащ.

Гъуазджэм и цIыху пажэ

 Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыхь зиIэ и артист, республикэм и япэ лъэпкъ балетым щытхъурэ пщIэрэ иIэу илъэс 20-м щIигъукIэ хэта къэфакIуэ Iэзэ Архэст Хьэсэнбий и ныбжьыр илъэс 70 ирикъуащ.

НОБЭ

  • Лъы зытым и дунейпсо махуэщ
  • УФ-м Iэпхъуэшапхъуэ­хэм я Iуэхухэр зэкIэлъы­зыгъакIуэ и къулыкъущIапIэм и лэжьакIуэм и ­махуэщ
  • США-м щагъэлъапIэ я къэрал ныпым и махуэр
  • 1775 гъэм США-м и дзэр къызэрагъэпэщащ.
  • 1859 гъэм Шэшэныр Урысей империем хыхьащ.
  • 1891 гъэм Сыбыр гъущI гъуэгушхуэр ухуэн щIа­дзащ.

Хьэсэн токIуэ

 Ди къэралым и щыхьэр Москва и Ут Плъыжьым иджыблагъэ щызэхуашэсащ «Классикэ псэу» урысейпсо зэпеуэм и иужьрей Iыхьэм нэса школакIуэхэр. Ныбжьы­щIэхэр зэхьэзэхуащ усэ, прозэм щыщ Iыхьэ Iэзэу гукIэ къеджэнымкIэ. Ди гуапэ зэрыхъущи, зэпеуэм щытекIуахэм яхэхуащ ди лъахэгъу ­Нальгиев Хьэсэн. 

Шыгъушэ Лидэ йохъуэхъу

 УФ-м и Президентымрэ КъБР-м и Iэтащхьэмрэ къабгъэдэкI хъуэхъухэр къы­Iэрыхьащ и ныбжьыр илъэс 90 зэрырикъур зыгъэлъапIэ зеикъуэдэс Шыгъушэ Лидэ. Зэрыхабзэу, къэралымрэ республикэм­рэ я лIыщхьэхэм я хъуэ­хъум къыпащащ райо­нымрэ къуажэмрэ я щIыпIэ администрацэхэм я уна­фэщIхэми. 

Хэкум теухуа уэрэдхэр щIэблэм ягъэзащIэ

 Урысейм и махуэр щагъэлъапIэм ирихьэлIэу, КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и фондым щекIуэкIащ «Ты живи, моя Россия!» зыфIаща зэпеуэ. Хэкур фIыуэ ­лъагъуным, лIыхъужьыгъэм, лэжьыгъэм къып­хуихь щIыхьым теухуа уэ­рэдхэр гъэзэщIэнымкIэ зэпе­уащ «Сабийхэм эстетикэ гъэсэныгъэ яхэлъ­хьэнымкIэ Къэзанокъуэ Жэбагъы и цIэр зезыхьэ центрым», Налшык къалэ дэт курыт школхэм я гъэсэнхэр, СКГИИ-м щэнхабзэмрэ гъуаджэмкIэ и колледжым и студентхэр. 

Лъэпкъ куэд щыпсэу щIыпIэ

 Тырныауз къалэм дэт «Тотур» стадионым Урысейм и махуэм хуэгъэпса нэгузыужь концерт мэкъуауэгъуэм и 12-м щекIуэкIащ.

Къэралыгъуэм и махуэр яIэт

 Урысей Федерацэм и махуэр Iэтауэ щагъэлъэпIащ ди республикэм. Абы хуэщIа гуфIэгъуэ зэхыхьэхэр, пэкIухэр, пшыхьхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыпIэ псоми щекIуэкIащ. А махуэшхуэм хуэгъэпсауэ щытащ Шэджэм районым и администрацэм и унэм мэкъуауэгъуэм и 12-м щыIа зэхуэсри. АбыкIэ хъыбар къыдигъэщIащ Шэджэм щIыналъэ администрацэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ КIарэ Элинэ. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS