22.02.2018, 16:19 - Статья

 Щапхъэу къалъытэ «Вагъуэ ­цIы­кIу» сабий къэфакIуэ ансамблым (художественнэ унафэщIыр КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и ­лэ­жьакIуэ Къурашэ Эдикщ) аргуэру зы текIуэныгъэ иIэщ. Нартан ­къуа­­жэм и щIэблэр щытекIуащ ­цIы­хубэ къафэхэмкIэ Шершнев ­Виктор и саугъэтыр къэхьыным ­теу­­хуауэ екIуэкIа зэпеуэм. 

22.02.2018, 16:07 - Статья

 Адыгэм зэрыжиIэщи, «Сабиигъуэ дахэр зы насыпщ, жьыщхьэ махуэ дахэр насыпищэщ».

22.02.2018, 16:01 - Статья

 Псом япэ жысIэнуращи, адыгэбзэкIэ къыдэкI газет закъуэр - «Адыгэ псалъэр» - пщIэ зыхуэсщI, фIыуэ слъагъу къыдэкIыгъуэхэм ящыщщ. СфIэфIщ ди бзэмкIэ тха тхылъхэми седжэн, лъэпкъ радиоми телевиденэми къыщызэрагъэпэщ адыгэ нэтынхэм седэIуэн, сеплъын. «Адыгэ псалъэм» ипэкIи тетащ си гъащIэ гъуэгуанэм щыщ гукъэкIыжхэр.

22.02.2018, 15:20 - Статья

 Советыдзэхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ мазаем и ­15-м илъэс 29-рэ ири­къуащ. А махуэм Бахъсэн къалэ, зауэлI-интернационалистхэм я фэеплъым деж, щекIуэкIащ Я къалэн ягъэзащIэу нэгъуэщI къэ­ралхэм щыхэкIуэдахэм я фэеплъ махуэм теухуа пэкIу. 

22.02.2018, 15:17 - Статья

 Корее Ипщэм и Пхёнчхан щIыпIэм щекIуэкI ХХIII ЩIымахуэ Олимп джэгухэм Урысейм щыщ атлетхэм дыгъуасэ медалитI къыщахьащ - аргуэру жэзрэ дыжьынрэ.

22.02.2018, 15:14 - Статья

 КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Маратрэ Шэджэм щIыналъэм и Iэтащхьэ ТекIушэ Артуррэ хэтащ район сымаджэщым щекIуэкIа зэIущIэм. 2017 гъэм абы и лэжьыгъам теп­сэлъыхьащ IуэхущIапIэм и ­дохутыр нэхъыщхьэ КIуэкIуэ Еленэ.

22.02.2018, 15:07 - Статья

 «ДыгъафIэ къалэ» ТворчествэмкIэ сабий академием иджыблагъэ щагъэлъэпIащ ди республикэм и студент, аспирант нэхъыфIхэр. Абыхэм ­иратащ КъБР-м и Iэтащхьэм къыбгъэдэкI стипендиехэр зэрыхуагъэувам щыхьэт те­хъуэ тхылъхэр. 

Последнее


Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Карелиемрэ я зэдэлэжьэныгъэм зеубгъу

 Нэхъ япэкIэ къызэратащи, КIуэкIуэ Юрий и пашэу ­Къэбэрдей-Балъкъэрым и делегацэр хэтынущ «Со­чэ-2018» урысейпсо инвестицэ зэхыхьэшхуэм. Ди щIыналъэм абы щигъэлъэгъуэнущ агропромышленнэ ­комплексым, медицинэм, туризмэм ехьэлIа инвестицэ проект ин зыбжанэм.
 ЗэIущIэшхуэм хиубыдэу Iэ щIадзыну я мурадщ ди ­республикэмрэ Карелиемрэ зэщIыгъуу ягъэзэщIэну ­инфраструктурэ, социальнэ проектхэр пхыгъэкIыным ехьэлIауэ зэфIагъэкIыну Iуэхухэр къыщыгъэлъэгъуа тхыгъэм. ЛъэныкъуитIри хущIокъу сату-экономикэ, щIэ­ныгъэ-техникэ, щэнхабзэ зэпыщIэныгъэхэм адэкIи зегъэужьыным.

Республикэм и унафэщIхэр йолэжь ныкъуэдыкъуэхэм я псэукIэр ящыгъэпсынщIэным

 КъБР-м и Правительствэм Урысей Федерацэм Лэ­жьыгъэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министерствэм ирищIылIа зэгурыIуэныгъэм ипкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым 2018 гъэм федеральнэ, респуб­ликэ бюджетхэм я ахъшэу сом мелуан 13 хуэдиз ­къы­щагъэсэбэпынущ ныкъуэдыкъуэхэм, зи Iэпкълъэп­къыр тэмэму къызыдэмыбз цIыхухэм я псэукIэр ящыгъэпсынщIэным, IуэхутхьэбзэщIапIэхэмрэ адрей IуэхущIапIэхэмрэ ахэр тэмэму зэрыщIыхьэфын зекIуа­пIэхэр къыщызэгъэпэщыным хуэгъэзауэ.

Медаль зэмылIэужьыгъуэу 11

 Налшык дэт «Гладиатор» спорт комплексым тхьэмахуэ блэкIам щызэхэтащ «Динамо» спорт зэгу­хьэ­ныгъэм и ­саугъэтхэр боксымкIэ къэхьыным теухуа зэхьэзэхуэхэр. Абы хэтащ УФ-м и щIыналъэ куэдым къикIа, зи ныбжьыр илъэс 13-14-м ит спортсмени 100-м щIигъу.
 
 Зыхэта гупхэм щрагъэкIуэкIа зэIущIэхэм я хьэрхуэрэ­гъухэм зы Iэмали ирамыту текIуэныгъэр къыщахьащ Ерёмкин Анатолийрэ (кг 68-рэ) Жьанэ Тамерланрэ (кг 72-рэ). Япэ увыпIэр яубыдыным зымащIэ яхурикъуакъым Пэунэж Амырхъанрэ (кг 54-рэ) Пщыунэ Мухьэмэдрэ (кг 90). Абыхэм дыжьын медалхэр къахьащ. 

Дыдей защIэщ «Спартак-Налшыкым» хагъэхьар

 Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ диви­зи­о­ным и «Ипщэ» гупым 2017 - 2018 гъэхэм щекIуэкI зэ­хьэ­зэхуэм щыщIидзэжынум зыхуэзыгъэхьэзыр «Спартак-Налшыкым» етIуанэ зыгъэсэгъуэр зэ­хиуб­лащ. Абы ипкъ иткIэ мазаем и 4-м ди щIалэхэр ­Нартсанэ (Кисловодск) кIуащ.

Афэрым,Тамерлан!

 Налшык къалэм и прогимназие №18-м и егъэджакIуэ Бжьы­хьэлI Светланэ 4-нэ классым щIэсхэм яригъэтхащ «Сэ щхьэ сынэхъыфI?» упщIэр щыгъэува сочиненэ. Апхуэдэ упщIэ зыхуигъэувыжыныр еплIанэ клас­сым щеджэ цIыкIухэм я дежкIэ тIэкIу мыпасэIуэу пIэ­рэ? Хьэмэрэ я гупсысэр нэхъ ишэщIыну, цIыкIухэм я щхьэм илъыр къыдгурыIуэнымкIэ сэбэп хъуну пIэрэ?  ТIэрло Тамерлан и IэдакъэщIэкIыр гупсысэкIэ нэхъ гъэнщIа лэжьыгъэу къыщалъытащ школым. 

ГъэщIэгъуэнщ КIэрашэхэ я тхыдэр

 Налшык къалэм дэт «Печатный двор» ООО-м иджыблагъэ къы­щы­дэ­кIащ КIэрашэ Михаил къызыхэкIа лъэпкъым и тхыдэмрэ и къекIуэ­кIыкIамрэ ятриухуа и тхылъыщIэр.

Гурэ псэкIэ зи Iуэхур езыхьэкI егъэджакIуэхэр

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Егъэджэ­ныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэмрэ Къэ­бэр­дей Адыгэ Хасэмрэ  хабзэ ­хъуауэ ирагъэкIуэкI «Си бзэ - си псэ, си дуней» республикэпсо фестиваль-зэпеуэм и щIыпIэ Iыхьэхэр зэфIэкIауэ абы къыхэжаныкIахэр иджы респуб­ликэ утыкум къохьэ.

Лъэпкъым и фIыгъуэ

 Хъусен япэ дыдэу щыслъэгъуар, сыщыIущIар унэлъащIэ щащI «Эльбрус» комбинатырщ. 70 гъэхэм икухэм абы сыщылажьэрт рабочэу. СэзыгъэцIыхуари мастер нэхъыжьу цехым щIэт Къан­къул ФIыцIэт. Хъусен щIэх-щIэхыурэ накIуэрт абы и деж. ФIыцIэ и уэрэд куэд хэтщ Мэремыкъуэм и репертуарым. ИужькIэ, 1979 гъэм, Хъусен сэрэ лэжьэгъу дызэхуэхъуащ: радиом сыкъащтащ корреспонденту. Абы щыгъуэ Хъусен радиомрэ телевиденэмрэ я хорым хэтт.

Си бзэ - си псэ, си дуней

 Уэрэдым хуэдэу псынщIэу цIыхум и гум, и псэм гъуэгу къыхуэзыгъуэт къэгъуэтыгъуейщ. ГупсысапIи чэнджэщапIи дримыгъахуэу, ар ди гъащIэ гъусэ мэхъу, гуауэр тщигъэпсынщIэу, гуфIэгъуэр нэхъ ­куууэ зыхыдигъащIэу. Зи гугъу сщIыр рестораным щрагъэкIуэкI хьэгъуэлIыгъуэхэм къыщрагъауэ, къызыдэфэ, адыгэбзэ-мыадыгэбзэ псалъэхэр зыщIэлъ уэрэд-мыуэрэдхэркъым.

ГуащIэшхуэ зиIэ уэрэджыIакIуэ

 Си ныбжьым къриубыдэу сэ слъэ­гъуащ уэрэдгъэIу, иджыпсту зэрыжаIэм хуэдэу жыпIэмэ, уэрэджыIакIуэ куэд, пхужымыIэн хуэдиз дахагъэ зы­хэлъ макъ телъыджэрэ утыку итыкIэрэ яIэу. Апхуэдэт, псалъэм и хьэтыркIэ, ­КIуащ Верэ, Шэрий Иринэ, Къуэдзокъуэ Владимир, ПащIэ Ахьмэд, Бэгъуэтыж Светланэ, лъэпкъым пэжкIэ хуэлажьэ­хэм ящыщ Тут Заур, нэгъуэщIхэри. Мис а ­къезбжэкIахэм, нэхъыфI дыдэхэм ящыщщ Мэремыкъуэ Хъусен.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS