24.04.2018, 12:42 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэрым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэ­ныгъэмрэ щIалэгъуа­лэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм яубзыхуа лэжьыгъэм ипкъ иткIэ «Си бзэ - си псэ, си дуней» хэгъэгупсо зэпеуэр Нарткъалэ дэт 6-нэ курыт еджапIэм къепхауэ лажьэ «Налмэс» сабий гъэсапIэм щекIуэкIащ. 

24.04.2018, 12:35 - Статья

 Лъахэхутэхэу Котляров­хэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыда­гъэкIащ «Адыгский сце­нический танец» тхы­лъыр. 

24.04.2018, 12:30 - Статья

  КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я Iуэху­хэмкIэ и министерствэм иубзы­­хуауэ екIуэкIа «Анэдэлъхубзэм и мазэр» Арщыдан къуажэм щызэ­хуащIыжащ. 

24.04.2018, 12:12 - Статья
 Адыгэшыр уанэш лъэп­къыжь дыдэхэм ящыщщ. Абы и цIэм ущрохьэлIэ шы зехуэным теухуауэ дуней псом щызекIуэ псалъалъэхэм. Шым зэрихьэ цIэм IупщI ещI ар къызэзыгъэпэща лъэпкъым лъыкIэ зэрепхар, адыгэ гъащIэм илъэс мин бжыгъэкIэ пыщIауэ къызэрекIуэкIар. 
24.04.2018, 11:59 - Статья

 Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм щэбэт щIыхьэху щрагъэкIуэкIащ, Фэеплъхэмрэ тхыдэ мыхьэнэ зиIэ щIыпIэхэмрэ я махуэр щагъэлъапIэм ирихьэлIэу. 

24.04.2018, 11:56 - Статья

 Ди къэралым и щыхьэр Москва мы ­махуэхэм щокIуэкI ЕгъэджэныгъэмкIэ дунейпсо зэхуэс ин. «Егъэджэныгъэм и экосистемэщIэ» - аращ зэреджэр къа­лащхьэм и ВДНХ-м егъэджэныгъэмкIэ и салоным (ММСО) къыщызэIуаха а зэ­IущIэшхуэм. Абы щытопсэлъыхь Iэ­натIэм къыхыхьэ IэмалыщIэхэмрэ ахэр гъащIэм зэрыхапщэ щIыкIэхэмрэ.

24.04.2018, 11:42 - Статья

 «КъБР-м и профсоюз организацэхэм я зэгухьэныгъэ» союзым и советым и зэIущIэ екIуэкIащ. Абы щытепсэ­лъы­хьащ 2017 гъэм я лэжьыгъэм къри­кIуахэм, мы илъэсыр къызэрихьэрэ зэфIагъэкIахэм, къапэщыт къалэны­щIэхэм. 

24.04.2018, 11:29 - Статья

 Зи ныбжьыр хэкIуэта цIыхухэм со­циальнэ Iуэхутхьэбзэхэр зэрыхуащIэр егъэфIэкIуэнымкIэ лэжьыпхъэхэм щы­тепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым Социаль­нэ политикэмкIэ, лэжьыгъэмкIэ, узыншагъэр хъумэнымкIэ и комитетым иджыблагъэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм.

Последнее


Мы махуэхэм

ЩIышылэм и 23, гъубж

Кулиевэ Элизат Дагъыстэным и ЦIыхубэ Зэхуэсым и ЩIыхь тхылъыр кърат

 КъБР-м и Парламентым и унафэщIхэр иджы­благъэ хуэзащ ТворчествэмкIэ дунейпсо акаде­мием и академик, Ленин саугъэтыр, СССР-м и къэрал саугъэтыр зрата балъкъэр усакIуэшхуэ ­Кулиев ­Къайсын и щхьэгъусэу щыта Элизат.

ИлъэсыщIэр зэраублэ Iуэхухэр

 КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий Правительствэм хэтхэм я зи чэзу зэIущIэ щIышылэм и 18-м иригъэкIуэкIащ.

Япэ депутат 50-м хеубыдэ Быф Ана­толэ

 Социально-экономикэ, политикэ къэ­ху­тэныгъэхэмкIэ институтымрэ Законхэр зыгъэхьэзырхэм защIэгъэкъуэ­нымкIэ центрымрэ хэIущIыIу ящIащ 2017 гъэм и бжьыхьэ сессием хиубыдэу УФ-м и Къэрал Думэм зэфIигъэкIа Iуэху нэхъыщхьэхэмрэ депутатхэм я рейтингымрэ.

Къалэ цIыкIухэмрэ тхыдэ мыхьэнэ зиIэ щIыпIэхэмрэ

 Бахъсэн, Тырныауз, Прохладнэ къалэ округ­хэм я щIыпIэ администрацэхэм я унафэщIхэу Мамхэгъ Хьэчим, Джаппуев Руслан, Тараев Игорь сымэ щIышылэм и 17-м Мэзкуу областым и Коломнэ къалэм щы­Iащ. 

Мы махуэхэм

ЩIышылэм и 20, щэбэт

Унэжокъуэ Борис Дулэ и къуэр

 И ныбжьыр илъэс 85-м иту дунейм ехыжащ мэ­къумэш IэнатIэм и ветеран, зи зэфIэкIхэмкIэ цIэ­рыIуэ къэрал лэжьакIуэу, къызэгъэпэщакIуэ Iэ­кIуэ­лъакIуэу щыта Унэжокъуэ Борис Дулэ и къуэр.
 Унэжокъуэ Борис ­КъБАССР-м хыхьэ Шэ­джэм щIыналъэм щыщ Кэнжэ къуажэм 1933 гъэм къыщалъхуащ. Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал ­уни­верситетым и мэ­къу­мэш къудамэр къиуха нэужь, ар «Кэнжэ» колхозым и зоотехникыу, и унафэщIу лэжьащ, КъБКъУ-м и еджапIэ хозяйствэм и Iэтащхьэу щытащ.

«Спартак-Налшыкым» ди щIалэхэр тегъэщIапIэ ещI

 МазитIым нэблагъэкIэ загъэпсэхуауэ «Спартак-Налшыкым» и футболистхэр къызэхуэсыжащ. Республикэ доху­тыр-физкультурэ диспансерым япэщIыкIэ абы­­хэм я узыншагъэр къыщапщытэнурэ, итIа­нэ зыгъэсэныгъэхэр ира­­гъэжьэнущ.

Мурадхэмрэ хэкIыпIэхэмрэ

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ къыщы­зэрагъэпэща зэIущIэм кърагъэб­лэгъащ  ди щIыналъэм  хыхьэ рай­онхэм егъэджэныгъэмкIэ я IэнатIэхэм я  лIыкIуэхэр. КъБКъУ-м и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Iэпщэ Аринэ ­хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, зэ­IущIэм  хэтащ  КъБКъУ-м и ректор  Алътуд Юрий, университетым гъэ­сэныгъэ лэжьыгъэмрэ ­социальнэ IуэхухэмкIэ и проректор Къумыкъу Iэуес, егъэджэныгъэмкIэ и проректор Лесев Вадим,  еджапIэ нэхъы­щхьэм хыхьэ къудамэхэм я уна­фэщIхэр, нэ­гъуэщIхэри.  

Гулъытэм хохъуэ

 КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Марат щIэуэ яухуа Перинатальнэ центрым и лэжьыгъэр зэрекIуэкIым зыщигъэгъуэзащ. Ар къызэрызэIуахрэ абы дунейм къыщытехьащ сабий 562-рэ. А бжыгъэм къегъэлъагъуэ зэры­лажьэрэ мазитI фIэкIа мыхъуа IуэхущIапIэм республикэм и цIы­хубзхэм фIагъ лъагэ зиIэ медицинэ Iуэхутхьэбзэхэр зэрыщагъуэтыр.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS