19.10.2018, 12:09 - Статья

 Иджыблагъэ Ереван (Армение) щекIуэкIащ тхэквондомкIэ европэ зэпеуэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу абы хэтащ икIи япэ увыпIэу тIу къыщихьащ Урысей Лъэпкъ гвардием КъБР-м щиIэ къудамэм и лэжьакIуэ Щоджэн Мурат. 

19.10.2018, 11:57 - Статья

 Къущхьэ Надим ди лъэпкъэгъу куэдым къацIыху, фIыуэ ялъагъу. Ар егъэджакIуэщ, усакIуэщ, журналистщ, къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэщ. Сирием щекIуэкIа зауэр къэхъеин ипэкIэ Адыгэ Хасэм и унафэщIу лэжьащ. Ар псоми зэрацIыхур гущабэрэ хьэлэлу, адыгэ Iуэхум гууз-лыуз иIэу бгъэдэтущ.

19.10.2018, 11:45 - Статья

 Дуней псом щыцIэрыIуэ ди лъэп­къэгъу, дирижёр Iэзэ ­Те­мыркъан Юрий теухуауэ псалъэ дахэ куэд жаIащ, абы и цIэр щIыпIэ зыбжанэм ща­Iэтащ. Абыхэм ящыщщ пианист, музыкэм и тхыдэр зыдж Бялик Михаил и «Волшебная палочка» тхыгъэр.

19.10.2018, 11:39 - Статья

 Ди гум, ди псэм япэ­гъунэгъу цIыху ­дунейм ехыжыху, ди гъащIэр ­нэхъ нэд, купщIэншэ хъу къытфIощI. Абыхэм я псэм дэщIыгъуу лIэныгъэм тIэщIех ди дунейр зыгъэIэфI Iуэхугъуэхэм - узыншагъэм, насыпым, гукъыдэжым, дэ­рэ­жэ­гъуэм - ящыщ Iыхьэ гуэр­хэр. ТфIокIуэд е ­нэхъ щэху, хьэлъэ мэхъу гъащIэр тхуэзыгъэдахэ макъамэр.

19.10.2018, 11:34 - Статья

 КъБР-м щыIэ МВД-м щекIуэкIащ абы къы­дэлажьэ Жылагъуэ советым и зи чэзу зэIущIэ. Абы щыхэплъэжащ 2018 гъэм и ещанэ ­мазищым кърикIуа­хэм.

19.10.2018, 11:13 - Статья

 КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ яхуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Парламентым и Президиумым хэтхэмрэ депутат фракцэхэм я унафэщIхэмрэ. ЩIыналъэм и Iэтащхьэм депутатхэм фIыщIэ яхуищIащ Iуэхур тэмэму зэрырахьэкIым, гъэ­зэщIакIуэ властым и органхэм зэра­дэлажьэм папщIэ.

16.10.2018, 15:03 - Статья

 «Спартак-Налшык» (Налшык) - «Дружба» (Мей­къуапэ) - 5:1 (2:1). Налшык. «Спартак» стадион. Жэпуэгъуэм и 14-м. ЦIыхуи 120-рэ еплъащ.

16.10.2018, 14:57 - Статья

 Профсоюзхэм ЩэнхабзэмкIэ я унэм жэпуэгъуэм и 5-м фэеплъ пшыхь щекIуэкIащ.

Последнее


Адыгэхэм ятеухуа къыдэкIыгъуэ

 Бахъсэн къалэ администрацэм щызэхэтащ этнограф, тхыдэдж, лъахэхутэ цIэрыIуэ, адыгэ щэнхабзэмрэ тхыдэмрэ зыдж Осташкэ Андрей къыдигъэкIа «Образы мира. Народ: адыги» альманахым теухуа зэIущIэ. 

Адэ-анэхэри гъэсакIуэхэри зэкъуэту

 Шэджэм районым хыхьэ Нартан къуажэм дэт курыт школ №2-м епхауэ лажьэ «Росинка» сабий гъэсапIэр а щIыналъэм нэхъыфIхэм щыхабжэ. Абы папщIэ яхузэфIэкI къагъанэркъым гъэса­кIуэ­хэми адэ-анэхэми. 

Тхьэ­зэп­лъыж Ма­рья­нэ щапхъэ егъэлъагъуэ

 КъБР-м щыIэ УФСИН-м илъэс 16 ­хъуауэ щолажьэ и Медико-санитар ­часть №7-м Cанитар-эпидемиологие кIэ­лъыплъыныгъэмкIэ и къэрал центр №1-м гигиенэмкIэ и дохутыр нэхъыжь, медицинэ щIэ­ныгъэхэм я кан­дидат, япэ категорие зиIэ, къэрал кIуэцI ­къулыкъум и подполковник Тхьэ­зэп­лъыж Ма­рья­нэ. 

Гупсысэ куу икIи гъэщIэгъуэн зиIэ адыгэлI телъыджэ. Дохутыр Iэзэ, профессор, ЩIДАА-м и академик Аджырэ Аслъэн Хъанджэрий и къуэм и ныбжьыр илъэс 70 ирокъу

 Аджырэ Аслъэн Хъанджэрий и къуэр медицинэ щIэныгъэхэм ­я докторщ, профессорщ  Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и дохутырщ, «Гигиена» унэтIыныгъэмкIэ категорие нэхъыщхьэ зиIэ дохутырщ, ЭкологиемкIэ Урысей академием и академикщ, абы и щIыналъэ къудамэм и тхьэмадэщ, Социальнэ щIэныгъэхэмкIэ Урысей академием и академикщ, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и академикщ, Эрисман и цIэр зезыхьэ ГигиенэмкIэ федеральнэ щIэныгъэ центрым щIыхь зиIэ и профессорщ, диссертацэ советитIым хэтщ.

Мы махуэхэм

Мэкъуауэгъуэм и 9, щэбэт

Хабзэхъумэхэр зэпоуэ

 Урысейм и ФСБ-р къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу «Динамо» физкультурэ-спорт зэгухьэныгъэм ­КъБР-м щиIэ и къудамэм волейболымкIэ зэхьэ­зэхуэ къызэригъэпэщащ. КъБКъУ-м и спорт комплексым щызэхьэзэ­хуащ хабзэхъумэ IэнатIэхэм я гуп щхьэхуэхэмрэ Урысейм и МЧС-м ­КъБР-м щиIэ и Управленэ нэхъыщ­хьэм и лэжьакIуэхэмрэ. 

Зэи ящыгъупщэркъым

  КъБАССР-м щIыхь зиIэ и артист, комсомол саугъэтыр Къэ­бэрдей-Балъкъэрым щыщу япэу зыхуа­гъэфэща, «Амра» адыгэ лъэпкъ саугъэтыр тыгъэ зы­хуа­щIа Беппаев Сергей зыщыпсэуа унэм фэ­еплъ пхъэбгъу фIа­дзащ мэкъуауэгъуэм и 7-м.

ЦIыху 300-м нэблагъэм еплъынущ

 Бакулевым и цIэр зезыхьэ Гу-лъынтхуэ хирургиемкIэ щIэныгъэ центрым и IэщIагъэлIхэм мэкъуауэгъуэм и 13-15-хэм КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и Кардиоцентрым къыщапщытэнущ республикэм и цIыхухэм я ­узыншагъэр. 

ХьэрычэтыщIэхэм я фейдэ хэлъщ

 «ХъумапIэ банк» ПАО-м сыт щыгъуи гулъы­тэшхуэ хуещI и Iуэху­тхьэбзэхэр ири­гъэфIэ­кIуэ­ным. Корпоратив кли­ентхэм яхугъэзауэ дяпэкIэ щыIэну Iуэху­гъуэ­щIэхэм тхутопсэлъыхь Урысейм и ХъумапIэ банкым и Къэбэрдей-­Балъкъэр ­къудамэм и уна­фэщIым и къуэдзэ КIэрэф ­Къамболэт: 

УнэкIафIэ ирехъу!

 Бахъсэн къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ гуфIэгъуэ зэIущIэ. Ар теухуауэ щытащ абы щыпсэу унагъуэхэм я гъащIэр егъэ­фIэ­кIуэным. Апхуэдэ къэрал гулъытэ ягъуэтащ бахъсэндэс унагъуитIым. 

Страницы

Подписка на Электронная газета "Адыгэ псалъэ" RSS