19.07.2018, 14:48 - Статья

 Таганрог къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ тэмэму зэхэзымыххэм тхэквондомкIэ я Урысейпсо чемпионат. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм къикIа спортсмени 150-м нэблагъэ. 

19.07.2018, 14:42 - Статья

 Ди лъахэгъу сурэтыщI-модельер ТIажь Альбинэ и фондым къыхилъхьэри, УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэр, Лъэпкъхэм  я унэу Мэзкуу дэтыр, Урысейм и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэр я щIэгъэ­къуэну Кърымым ще­кIуэкIащ «Нартхэм я ­фIы­гъуэхэр» Х дунейпсо са­­бий-ныбжьыщIэ зэпе­уэ-фестивалыр. 

19.07.2018, 14:35 - Статья

 Газетхэми телеканалхэми къаIэт хъуащ бжьэхэм я Iуэхур зыIутыр. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, абы теухуауэ щIэныгъэлIхэм жаIэр зэтохуэ, щыпсэу къэрал, континент емылъытауэ.
 Иужьрей илъэсипщIым Урысейм процент 40-кIэ нэхъ мащIэ щыхъуащ бжьэхэм я бжыгъэр. Ар «Высшая школа экономики» инс­титутым игъэбелджыла бжыгъэщи, шэч къытедмыхьэми хъуну къыщIэкIынщ.

19.07.2018, 12:58 - Статья

 Дыгулыбгъуей къуажэм тхыдэ гъэщIэгъуэн иIэщ. Абы увыпIэ щхьэхуэ щызыубыдхэм ящыщщ Къызбрун Iуащхьэхэр. 

19.07.2018, 12:54 - Статья
«ЩIалэ гуэр къоджэ», - къыщыжраIэм Къалмыкъ Хурирэт куэбжэм къыдэкIащ.
- Пщэдей сыхьэт 12-м Бахъсэн фысшэну си пщэ къралъхьащ. Уэрэ Кэцыбей Амыдэрэ «Зауэм и бынхэр» медалыр къыватынущ, - ар къыжриIэри, IуигъэзыкIыжащ къыIухьар.
19.07.2018, 12:47 - Статья

Жылагъуэм пщIэ щызиIэ унагъуэхэр иджыблагъэ щагъэ­лъэпIащ ­Бахъсэн щIыналъэм. 

19.07.2018, 12:33 - Статья

 Республикэ сабий клиникэ сымаджэщым псапащIэ IуэхукIэ щIэх-щIэхыурэ зыщIагъакъуэ зыхуэзэ­фIэкIхэм. Щхьэзакъуэ хьэрычэтыщIэ ХьэцIыкIу ­Аксанэ апхуэдэ IуэхукIэ нэхъапэми дэIэпыкъуэгъу ­хъуауэ щытащ. Иджыблагъэ дохутырхэм епсалъэри, сымаджэщым анестезиологиемрэ реанимацэмкIэ и къудамэм сом мин 400 и уасэ Iэмэпсымэ къахуищэ­хуащ.

19.07.2018, 12:27 - Статья

 Урысей МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм и унафэщI Надежин Михаил бэрежьей кIуам КъБР-м МафIэсым пэщIэтынымкIэ и къэрал IуэхущIапIэм и гупым яригъэцIыхуащ IэнатIэм и унафэщIым и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзэщIэну Токъуий Заудин ­Аслъэнбий и къуэр. 

Последнее


ПхъэнкIэн щимыдэм…

 Бахъсэн районым и суд участкэ №3-м и хьэкумэ­щIым 2017 гъэм дыгъэгъа­зэм и 11-м къищта унафэм ипкъ иткIэ Бахъсэн къалэм щыщ лэ­жьа­пIэншэм тезыру тралъ­хьат УФ-м и УК-м и 157-нэ ­статьям и япэ Iыхьэм къы­щыгъэлъэгъуа щIэпхъаджагъэр (и сабийхэр зы­хэп­сэу­кIын мылъку зэраримытым ­щхьэкIэ) зэрилэжьамкIэ игъэ­къуаншэри. Ар залымы­гъэкIэ мази 7-кIэ ягъэлэжьэн хуейт, къилэ­жьым и проценти 5-р къэралым Iэрыхьэу.

«Жьынду Iущыр» нэхъ акъылыфIэхэм яIэрохьэ

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-­Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ къыщызэрагъэпэщащ «Сыт? Дэнэ? Дапщэщ?» щIэныгъэфI зыбгъэ­дэлъ­хэм я джэгу-зэпеуэ. Абы­кIэ хъыбар дигъэщIащ еджапIэ нэхъыщхьэм и прес­с-IэнатIэм и лэ­жьа­кIуэ Солгаловэ Наталье. «Денди» кафем щекIуэкIа зэпеуэм хэтащ еджапIэ нэхъыщ­хьэм и къудамэ зэмы­лIэужьыгъуэхэм къабгъэ­дэкI гупи 9. 

Ар Iэпэдэгъэлэл пщIы хъунукъым

 Республикэм и ветеринар IэнатIэм и къалэн нэхъыщ­хьэр Iэщымрэ къуалэхэмрэ къапкърыкI уз зэ­ры­цIалэхэм КъБР-м и щIыналъэр, цIыхухэр щахъумэнырщ, фIагъышхуэ зиIэ IэщхэкIхэмрэ гъэшхэкIхэмрэ къэлэ­жьынырщ.

Европэм щыпсэу адыгэхэм я деж

 Европэм щыпсэу адыгэхэм я щэнхабзэ федерацэм илъэс къэс зэхуишэс щэнхабзэ зэхы­хьэшхуэр иджыблагъэ Остер­дамме жылэм щызэхэтащ. Абы ирагъэхьэлIэри, ирагъэблэгъащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Гъэ­зэщIакIуэ гупым хэтхэр икIи зи чэзу зэIущIэр европэ адыгэхэм я деж щекIуэкIащ. 
 Остердамме къеблэгъат Европэ къэралхэм щыIэ шэрджэс лъэпкъ зэгухьэныгъэхэм я лIы­кIуэхэр, Тыркум, Сирием, Иорданием, Израилым, Къэбэрдей-­Балъкъэр, Адыгэ, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм, Крас­нодар щIыналъэ Хасэхэм я уна­фэщIхэмрэ абыхэм хэтхэмрэ. 

Мы махуэхэм

Мэлыжьыхьым и 10, гъубж

Архитектор нэхъыщхьэ къулыкъущIэ щыIэнущ

 КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иджыблагъэ иригъэ­кIуэкIащ зи чэзу зэIущIэ.

«Студент гъатхэ-2018» зэпеуэм щIедзэ

 Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и студент нэхъ зэчиифIэхэр, щIы­кIа­фIэхэр, утыкугъэбжьыфIэхэр хэтынущ илъэс къэс къызэрагъэпэщ «Студент гъатхэ» фестивалым. Дыгъуасэ щIи­дзащ фестивалым зи зэфIэкI щызыгъэ­лъэгъуэну хуит ящIыну гупхэр къыщыхах зэпеуэхэр. Ахэр махуиплIкIэ екIуэ­кIынущ.

Урысейм и тенджыз флотым и ныпыр дыгъуасэ щаIэтащ «Эльбрус» кхъухьым. Абы и щIыхькIэ Североморск къалэм щекIуэкIа гуфIэгъуэм хэтащ икIи къыщыпсэлъащ КIуэкIуэ Юрий

 Североморск къалэм дыгъуасэ ще­кIуэкIащ тылыр къызэгъэпэщынымкIэ IэнатIэм хиубыдэ «Эльбрус» кхъу­хьым къэралым и тенджыз флотым и ныпыр зэрыщаIэтам теухуа гуфIэгъуэ. Абы ирихьэлIащ Урысейм зыхъу­мэжыныгъэмкIэ и министрым и къуэ­дзэ, армэм и генерал Булгаков Д.В., ­Ищхъэрэ флотым и командующэ ад­мирал Евменов Н. А., Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А., Мурманскэ областым и губернатор Ковтун М. В. сымэ.

Ебгъуанэ зэIущIэращ къыщыхагъэщIэфар

СКА (Дон Iус Ростов) - «Спартак-Налшык» (Налшык) - 1:0 (0:0). Батайск. «Локомотив» стадион. Мэлыжьыхьым и 4-м. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.
Судьяхэр Костевич (Курск), Селезнёв (Воронеж), Мирошник (Ставрополь). 
«Спартак-Налшык: Щоджэн, Лелюкаев, Тебэрды, Ольмезов, Газаев (КIэдыкъуей, 66), Мэшыкъуэ, Михайлов (Дэхъу, 81), Шаваев, Каркаев (Белоусов, 85), Машэжь ­(Къурмэн, 83), Бацэ.
СКА: Афанасьев, Рябоконь, Фёдоров (Ермаков, 64), ­Борисов, Мироник, Гаранжэ, Гыстаров, Клышэ (Наполов, 72), Гусейнов (Гребенюков, 90), Демидэ (Чернышов, 46), ­Бабаев (Боков, 62).

Налшык щызэхуос

 Налшык дэт къалэ клиникэ сымаджэщ №2-м иджыблагъэ щекIуэкIащ «Университетская клиника» медицинэ щIэныгъэ-практикэ конференц. Ар къы­зэрагъэпэщащ КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм, Евдокимовым и цIэр зэрихьэу Москва дэт меди­ко-­сто­матологие къэрал университетым, а еджапIэм и Клиникэ медицинэ центрым. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS