22.02.2018, 16:19 - Статья

 Щапхъэу къалъытэ «Вагъуэ ­цIы­кIу» сабий къэфакIуэ ансамблым (художественнэ унафэщIыр КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и ­лэ­жьакIуэ Къурашэ Эдикщ) аргуэру зы текIуэныгъэ иIэщ. Нартан ­къуа­­жэм и щIэблэр щытекIуащ ­цIы­хубэ къафэхэмкIэ Шершнев ­Виктор и саугъэтыр къэхьыным ­теу­­хуауэ екIуэкIа зэпеуэм. 

22.02.2018, 16:07 - Статья

 Адыгэм зэрыжиIэщи, «Сабиигъуэ дахэр зы насыпщ, жьыщхьэ махуэ дахэр насыпищэщ».

22.02.2018, 16:01 - Статья

 Псом япэ жысIэнуращи, адыгэбзэкIэ къыдэкI газет закъуэр - «Адыгэ псалъэр» - пщIэ зыхуэсщI, фIыуэ слъагъу къыдэкIыгъуэхэм ящыщщ. СфIэфIщ ди бзэмкIэ тха тхылъхэми седжэн, лъэпкъ радиоми телевиденэми къыщызэрагъэпэщ адыгэ нэтынхэм седэIуэн, сеплъын. «Адыгэ псалъэм» ипэкIи тетащ си гъащIэ гъуэгуанэм щыщ гукъэкIыжхэр.

22.02.2018, 15:20 - Статья

 Советыдзэхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ мазаем и ­15-м илъэс 29-рэ ири­къуащ. А махуэм Бахъсэн къалэ, зауэлI-интернационалистхэм я фэеплъым деж, щекIуэкIащ Я къалэн ягъэзащIэу нэгъуэщI къэ­ралхэм щыхэкIуэдахэм я фэеплъ махуэм теухуа пэкIу. 

22.02.2018, 15:17 - Статья

 Корее Ипщэм и Пхёнчхан щIыпIэм щекIуэкI ХХIII ЩIымахуэ Олимп джэгухэм Урысейм щыщ атлетхэм дыгъуасэ медалитI къыщахьащ - аргуэру жэзрэ дыжьынрэ.

22.02.2018, 15:14 - Статья

 КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Маратрэ Шэджэм щIыналъэм и Iэтащхьэ ТекIушэ Артуррэ хэтащ район сымаджэщым щекIуэкIа зэIущIэм. 2017 гъэм абы и лэжьыгъам теп­сэлъыхьащ IуэхущIапIэм и ­дохутыр нэхъыщхьэ КIуэкIуэ Еленэ.

22.02.2018, 15:07 - Статья

 «ДыгъафIэ къалэ» ТворчествэмкIэ сабий академием иджыблагъэ щагъэлъэпIащ ди республикэм и студент, аспирант нэхъыфIхэр. Абыхэм ­иратащ КъБР-м и Iэтащхьэм къыбгъэдэкI стипендиехэр зэрыхуагъэувам щыхьэт те­хъуэ тхылъхэр. 

Последнее


Лъэпкъым и къуэ пэж

 Къэбэрдей-Балъкъэрым, лъэпкъ щIэ­ныгъэм я зыужьыныгъэм, ехъулIэныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа еджагъэшхуэхэм ящыщщ этнолог лъэщ, тхыдэдж IэкIуэлъакIуэ, къэрал, жыла­гъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ Думэн Хьэсэн Мухътар и къуэр. УФ-м, КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор Думэным и щIэныгъэ-къэхутэныгъэ зэфIэкIхэр инщ икIи купщIафIэщ. Абыхэм ягъуэтащ яхуэфащэ жылагъуэ, къэрал гулъытэ лъагэхэр.

АфиянхэкIхэр къытрах

 КъБР-м щыIэ МВД-м Наркотикхэм кIэлъыплъынымкIэ и Iуэ­хущIапIэм (УНК) и лэжьакIуэхэм ирагъэкIуэкI хабзэм къемызэгъыу ирагъэкI афиянхэкIхэмрэ акъылыр зыгъэутхъуэ пкъыгъуэ­хэмрэ къатехыным теухуа Iуэхухэр. 

«Вагъуэ цIыкIур» ягъэпажэ

 Шэджэм район администрацэм и унафэщI ТекIушэ Артур Нартан ­къуажэм лъэпкъ къафэхэмкIэ щапхъэ зытрах и «Вагъуэ цIыкIу» ансамблым и хьэщIащ.

НОБЭ

  • Албаниер щхьэхуит щыхъуа махуэщ
  • 1912 гъэм Урысей империем и IV Къэрал Думэм лэжьэн щIидзащ.
  • 1942 гъэм Къэбэрдей-­Балъкъэр партизан гупыр Жэмтхьэлэ Ипщэ щыIэ нэмыцэ гарнизоным теуащ, хэщIыныгъэшхуи иритащ.
  • 1943 гъэм Ираным и къалащхьэ Тегеран къыщы­зэIуахащ къэралищым - ­СССР-м, США-м, Инджы­лызым - я унафэщIхэу Сталин Иосиф, Рузвельт Франк­лин, Черчилль Уинстон сымэ зыхэт конференцыр.

Ди щIалэхэрщ Урысейм щынэхъ лъэщыр

 ЩэкIуэгъуэм и 25-м Воронеж къалэм щызэхэтащ Урысейм алыдж-урым бэнэкIэмрэ бэнэкIэ хуитымкIэ и абсолютнэ чемпионат. Абы щызэпэщIэтащ хьэлъэ, нэхъ хьэлъэ дыдэхэр зыхэт гупхэм щыбанэ спортсменхэр. ЯпэщIыкIэ наIуэ ­хъуащ щыбанэ хьэлъагъым щытекIуа­хэр, итIанэ я хьэлъагъ емылъытауэ ахэр зэхьэзэхуэжащ. БэнэкIэ лIэужьыгъуитIми адыгэ щIалэхэу Махуэ Билалрэ Мэхьэмэд Къантемыррэ пашэныгъэр щау­быдащ. 

Хэхъуэхэр нэхъыбэ зэращIыным топсэлъыхь

 КъБР-м и Парламентым и УнафэщI ­Егоровэ Татьянэ иджыблагъэ иригъэ­кIуэкIащ «Къэбэрдей-Балъкъэрым и ­бюджетыр 2018 гъэм, 2019 - 2020 гъэхэм ятещIыхьауэ», «ФIэкIыпIэ зимыIэ медицинэ страхованэм и щIыналъэ фондым и бюджетыр 2018 гъэм, 2019 - 2020 гъэхэм ятещIыхьауэ» хабзэхэм я проектхэм щыхэплъа зэIущIэ. 

Гулэжын Хьэзрэт и фэеплъ зэхьэзэхуэ

 Аруан щIыналъэм хыхьэ Къэхъун къуажэм дэт курыт еджапIэ №1-м иджыблагъэ щекIуэкIащ абы и унафэщIу щыта Гулэжын Хьэзрэт и фэеплъу къызэрагъэпэща ­волейболымкIэ зэхьэзэхуэр. Зэпеуэм хэтащ Лэскэн, ­Аруан щIыналъэхэм щыщ гупхэр. 

Макъамэм зэхуешэс

 Темыркъан Юрий и цIэр зезыхьэ Симфоние макъамэм и VI дунейпсо фестивалым и ещанэ концертыр Налшык и Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм иджыблагъэ щекIуэкIащ. Ар къызэрагъэпэщащ УФ-мрэ КъБР-мрэ щэнхабзэмкIэ я министерствэхэм. 

Насып къуимытми хуитыныгъэм, Ар гъащIэм купщIэ хуэхъуу фIыгъуэщ

 Ди тхыгъэм фIэщыгъэ хуэтщIа псалъэхэр къитхащ «Homo duplex, или Взойти на эшафот» тхылъым. Ар зи къалэмыпэм къыпыкIар щIэныгъэлI, бзэм и философ, а унэтIыныгъэмкIэ къэхутэныгъэ купщIафIэхэр (монографие щхьэхуэри яхэту) зэфIэзыха, филологие щIэныгъэхэм я доктор Семэн Iэмырхъанщ. ГъащIэм хуаIэ гупсысэхэмрэ я дуней еплъыкIэхэмкIэ куэдым къащхьэщыкI цIыху гумызагъэхэм, пэрытхэм, пэжым и лъыхъуакIуэхэм ящыщщ ар. И анэдэлъхубзэмрэ урысыбзэмрэ нэсу зэрищIэм къадэкIуэу, Iэмырхъан хуиту иропсалъэ франджыбзэми латиныбзэми.

Сабийр кIуэдакъым

 Налшык къалэ ДПС-м и полицейхэм я фIыгъэкIэ псынщIэу ­къагъуэтыжащ илъэси 10 зи ­ныбжь щIалэ цIыкIур. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS