17.09.2018, 13:05 - Статья

 Уэрэдым нэхъыбэу цIэрыIуэ ирихъур ар жызыIэрщ, псалъэхэр зеймрэ абы макъамэ щIэ­зылъ­хьамрэ, уеблэмэ щIэупщIэр мащIэу. Нобэ ди къалэмыр къы­зыхуэтщта композитор Жырыкъ Заури а «нэрымылъагъухэм» ящыщщ. 

17.09.2018, 12:26 - Статья

 Налшык къалэм дэт «Ладья» ­шахмат-шашкэ клубым ще­кIуэ­кIащ КъБР-м и пенсионерхэр зы­хэта спартакиадэм и кIэух зэпеуэр. Абы зи зэфIэкI щызыгъэлъэгъуа цIыхубзхэмрэ цIыхухъухэмрэ къыщыхахащ республикэм и районхэм щекIуэкIа, пенсионер 50 зыхэта зэхьэзэхуэхэм. 

17.09.2018, 12:20 - Статья

 КъыдэкIуэтей щIэблэм я дежкIэ сыт и лъэны­къуэкIи щапхъэу къэплъытэ хъунущ Шэджэм ­щIыналъэм хыхьэ Лашынкъей къуажэм дэт 1-нэ курыт еджапIэр мы гъэм къэзыуха КIэбышэ Ибрэхьим ипхъу Лаурэ.

17.09.2018, 11:15 - Статья

 КъБР-м и Парламентым и Президиумым и зэIущIэм комитетхэм щыхухах зэманым хиубыдэу депутатхэр едэIуащ Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм проект-сметэ документацэм и къэрал экспертизэр егъэкIуэкIыныр къызэрызэрагъэпэщым теу­хуауэ «Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм проект документацэм и къэрал экспертизэмкIэ и управленэ» къэрал IуэхущIапIэ пыгъэщхьэхукIам и унафэщI Коротких Олег ищI

17.09.2018, 11:02 - Новости

 Нобэ, 2018 гъэм фокIадэм и 15-м, Налшык щекIуэкIынущ «Урысей студентхэм я парад» урысейпсо Iуэхур.

17.09.2018, 10:53 - Новости

 ФокIадэм и 14-м Налшык къалэ щекIуэкIащ ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием и Президиумым и зэIущIэ.

13.09.2018, 11:54 - Статья

 Нартан къуажэм щызэхэт, лъэпкъ къафэхэмкIэ щапхъэ зытрах «Вагъуэ цIыкIу» сабий ансамблым зэман кIэщIым къриубыдэу хузэфIэкIащ ди республикэм и мызакъуэу, къэрал псом и цIэр фIыкIэ щигъэIун.

13.09.2018, 11:41 - Статья

 Къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэр республикэм щы­нэхъыфIхэм хабжэ. Ар нэхъыжьхэми, зи щIалэгъуэхэми, ныбжьыщIэхэми я кIуапIэщ.

Последнее


ЛIэшIэгъухэр зэзыпхырэ лIыхъужъ

 ЛIыхъужъ цIэрыIоу, Кавказ заом илъэхъан адыгэмэ яшъхьафитыныгъэ фэбэнэгъэ ШэрэлIыкъо Тыгъужъыкъо Къызбэч исаугъэт мэлылъфэгъум и 28-м Афыпсыпэ къыщызэIуахыгъ.

Европэ шэрджэсхэм я гурылъхэр

 Щикъухьащ дунеижьым ди адыгэр! Мы псалъэхэращ япэу си гум къэкIыр хамэ къэрал щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм сарихьэлIа иужь. Ди лъэпкъыр дунеижьым и дурэшхэм ди­къухьащ Урыс-Кавказ зауэм, хамэ къэралхэм игуэша ­хъуащ. Зи хэку зрагъэбгынахэм къатехъукIыжа адыгэхэм щыпсэу къэралхэм пщIэ, ахэр зыпэрыт Iуэхухэм ехъулIэныгъэ щаIэщ, я IэнатIэр жэуаплыныгъэ пылъу зэрырахьэкIым къыхэкIыу къулыкъушхуэхэр дзыхь къыхуащI. Апхуэдэщ Европэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэри. 

Адыгэ тхыдэ щIэныгъэмрэ Урыс-Кавказ зауэр джын Iуэхумрэ

 Хамэ къэралхэм щыпсэу ди лъэп­къэгъухэм «адыгэ Iуэхур» къэ­ра­лыгъуэ утыку ихьауэ, Урыс-Кавказ зауэм политикэ, тхыдэ, хабзэ, цIыхугъэ я лъэныкъуэкIэ хуэфащэ цIэр игъуэтыжын хуейуэ къагъэув куэд щIауэ. 

Мы махуэхэм

Накъыгъэм и 19, щэбэт 

  • 1943 гъэм СССР-м Зыхъу­мэжыныгъэмкIэ и къэрал комитетым Бахъсэн ГЭС-р зэфIэгъэувэжыным теухуа уна­фэ къищтащ.
  • КъБКъУ-р къэзыуха, Хьэ­рып къэралхэм я лигэм и секретарь нэхъыщхьэм и къуэ­дзэ, Иорданием щэнхабзэмкIэ и министру щыта Нэгуэр Нанси къыщалъхуа махуэщ.

Дунейм и щытыкIэнур

«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, уэшх тIэкIу къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 22 -23-рэ, жэщым градус 14 - 15 щыхъунущ.

Накъыгъэм и 20, тхьэмахуэ

ГъэфIэж пшыхь

 КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэмрэ Къэбэрдей Адыгэ Хасэмрэ илъэс 20-м нэблэгъауэ ирагъэкIуэкI «Си бзэ - си псэ, си дуней» хэгъэгупсо зэпеуэм и гъэфIэж пшыхьыр Тырныауз къалэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм щызэхэтащ дыгъуасэ.

Лъэбакъуэ пхэнж дывмыгъэч

 Урыс-Кавказ зауэр илъэсищэм щIигъукIэ (1763-1864) екIуэ­кIащ. Лъапсэрыхыр къытхуи­хьащ абы.  ЛъэпкъгъэкIуэд зауэм и мафIэ лыгъэм хисхьащ адыгэ минищэхэр. ­Къе­лам я нэхъыбапIэм хэкур ирагъэбгынэри, дунейм текъухьа хъуащ. Адыгэхэм игъащIэкIэ ящы­гъупщэнукъым Урыс-Кавказ зауэм ­къа­хуихьа насыпыншагъэм­рэ гукъутэ­гъуэмрэ. АбыкIэ ахэр зыгъэкъуэншэфын щы­Iэ­къым, ар гъэт­кIугъуа­фIэ­къым.

Къэбэрдей-Балъкъэрыр Урысейм и сату-промышленнэ палатэм зэрыдэлэжьэну щIыкIэр яубзыху

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и унафэщIхэм, Урысейм и сату-промышленнэ палатэмрэ КъБР-м и сату-промышленнэ палатэмрэ я Iэтащхьэхэм дыгъуасэ Москва Iэ щыщIа­дзащ лъэныкъуэхэр зэрызэдэлэжьэну зэгурыIуэныгъэм. Абы къыщыгъэлъэгъуащ республикэм и экономикэм и IэнатIэ ­нэхъыщхьэхэм инвестицэхэр къахузэщIэгъэуIуэнымкIэ системэ пыухыкIа зэрызэхалъхъэнур.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. Кавказ зауэм хэкIуэда Адыгэхэм я фэеплъ махуэм ирихьэлIэу цIыхухэм зэрызахуигъазэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 Накъыгъэм и 21-м илъэси 154-рэ ирокъу къэралы­гъуэ лъэщхэм я геополитикэ сэбэп зыхэлъхэр щызэпэщIэува, адыгэ лъэпкъым и тхыдэм и напэкIуэцI нэхъ гузэвэ­гъуэ дыдэхэм ящыщхэр къызыдэкIуа икIи нэщхъеягъуэшхуэ иужькIи къэзыша Кавказ зауэр зэриухрэ.

Япэ увыпIэр яубыд

 КъБР-м ТхэквондомкIэ и федерацэм и президент Щокъарэ Хьэзрэталий хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, «Кубок Пя­тиго­рья» тхэквондомкIэ зэхьэзэхуэм ди республикэм и гъэсэнхэм фIы дыдэу зыкъыщагъэлъэгъуащ. 

«IэфIыпсыр» яIэщIокI

 Урысей Федерацэм ­фу­т­­б­олымкIэ и етIуанэ ди­визионым и «Ипщэ» гупым 2017-2018 гъэхэм ще­кIуэкI зэхьэзэхуэр иу­хы­ным джэ­гугъуищ-плIы къэ­нэжауэ аращ. Иджыпсту бжьы­пэр зыIыгъ «Iэ­фIып­сым» а зэманым ­къри­убыдэу и пашэныгъэр зыIэщIигъэкIыну фIэ­щ­щIыгъуейщ.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS