11.12.2017, 11:50 - Статья

 ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым иджыблагъэ щекIуэкIащ «Южная сцена» дунейпсо театр фестивалыр.

11.12.2017, 10:55 - Статья

 Ар хабзэхэр ткIийуэ щагъэзащIэ уна­гъуэм ирапIыкIат. Абы и адэ, щIэныгъэлI икIи тхакIуэ цIэрыIуэ Шортэн Аскэрбий и фIыгъэкIэ щы­сабийм щыщIэдзауэ адыгэ Iуэры­Iуа­тэм, Кавказым ис лъэпкъхэм я этнографием, дунейпсо художественнэ ­литературэм куууэ щыгъуазэу къе­кIуэкIати, щIэныгъэлI нэс хъуфыну къы­щIэкIынт, ауэ зауэлIым и IэщIагъэр къыхихащ.

11.12.2017, 10:50 - Статья

 Кърымым щыIэ «Ялта-Интурист» спорт­комплек­сым каратэмкIэ иджыблагъэ щекIуэкIа урысейпсо зэхьэзэхуэм къыщыхэжаныкIащ зи ныб­жьыр илъэс 12-13 ирикъуахэм я зэхьэзэхуэм хэта МафIэдз Инал. 

11.12.2017, 10:42 - Статья

 Нарткъалэ дэт, районхэм зэдай сымаджэщым, Неврологхэм я дунейпсо махуэм «бжэ зэIухам и махуэ» щрагъэкIуэкIащ. ЩIэуэ къы­зэ­Iуаха­ ­реа­билитацэ  къудамэм и лэ­жьыгъэр зэрекIуэкIым зы­щигъэ­гъуэзэну абы щыIащ КъБР-м Узын­шагъэр хъумэнымкIэ и ми­нистр ­Расторгуевэ Светланэ.

11.12.2017, 10:33 - Статья

 Iуащхьэмахуэ щIыналъэм иджыб­лагъэ зыгъэпсэхупIэ парк къы­щы­зэIуахащ. Iуэхур ягъэзэщIащ «Урысей зэкъуэт» партым и «Къалэ цIыкIухэм я зыгъэпсэхупIэхэр» проектым тету.

11.12.2017, 10:29 - Статья

 КъБР-м и Парламентым и депу­татхэр «Къэрал сыхьэтым»  хыхьэу  яIущIащ «Политик ныбжьыщIэм и школ» зыфIащам щеджахэм.

11.12.2017, 10:22 - Статья

 Дыгъэгъазэм и 7-м ­КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Дзэлыкъуэ районым хыхьэ Псынэдахэ къуажэм щыIащ. Абы мэкъумэшхэкI жылэхэр егъэфIэкIуэным елэжьыну къыщызэIуаха «Юг-Сервис» IуэхущIапIэ­щIэр зригъэлъэгъуащ.

Последнее


ТIитI цIыкIу и унагъуэшхуэр, е Хьэнэхэ я нэжэгужагъэмрэ зэхэтыкIэ дахэмрэ къыщежьэр

 Иджыблагъэ Хьэнэхэ я зы гуфIэгъуэ срихьэлIат. НэхъапэIуэкIи сыхэтат а унагъуэшхуэм я гуфIэгъуэ зыкъом. ЗгъэщIагъуэу сыкIэлъыплъыр т я зэ­хэтыкIэм. Я нэжэгужагъэмрэ я гушыIэмрэ пхуэ­мыIуэтэным хуэдизу дахэт, фэрыщIагъ лъэпкъ языхэзми и нэгу иумылъагъуэу. Хэт пшынауэт, хэт къэфакIуэт, хэт уэрэд иришажьэрти, дэрэжэгъуэ макъыр унэм щIэмыхуэжу уэрамымкIэ блэкI-къыблэкIыжхэми ялъэIэсырт. Зыгуэрхэми къащыфIэщI щыIэт унагъуэр фIыуэ зэрегъэфауэ зэ­рызехьэу. Ауэ Хьэнэхэ я зэрызехьэм фадэм и Iуэху лъэпкъ хэлътэкъым. Псори къезыхьэкIыр я гущIэм щыз насыпыфIагъэмрэ лъагъуныгъэмрэт.

НОБЭ

  • Автомобиль къэмыгъэсэбэпыным и дунейпсо махуэщ
  • Пылхэр хъумэным и дунейпсо махуэщ
  • Болгарием и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ. 1908 гъэм ар Уэсмэн пащтыхьыгъуэм къыхэкIащ.
  • Балтие къэралхэм я зэкъуэтыныгъэм и махуэщ. Эстонием, Латвием, Литвам 2000 гъэм щегъэ­жьауэ щагъэлъапIэ. 
  • США-м щагъэлъапIэ цIыхубз хьэрычэ­тыщIэ­хэм я махуэр

ГуфIэгъуэр зихуэдэ щымыIэу щаIэт

 Адыгэхэм я махуэмрэ Бахъсэн къалэр илъэс 50 зэрырикъумрэ гъэ­лъэ­пIэ­ным ехьэлIауэ а щIы­пIэм къыщаIэта Iуэху­гъуэхэр апхуэдизу екIуу ирагъэкIуэкIынуи, и ­инагъ и бжьыфIагъкIэ ­да­­хащэу къехъулIэнуи ­ди фIэщ хъунтэкъым, а псор ди нэгу щIэмыкIауэ щытамэ, а Iуэхушхуэхэм егугъуу зэрызыхуагъэхьэ­зы­рым и хъыбарым нэхъ пасэу щыгъуазэ дыхуа­щIа пэтми. 

Тхыдэм ухэзышэж сурэтхэр

 Иджыблагъэ дунейм къытехьащ илъэсищэ зыбжанэ ипэкIэ псэуа Черкасскэ лъэпкъым и цIыху ­гъуэзэджэхэм ятеухуа сурэт альбом гъэщIэрэщIа. Ар зэхэзыгъэувар, цIыху щэщIым я теплъэр зэфIэзыгъэувэжар, Урысей Федерацэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым, Адыгейм щIыхь зиIэ я журналист, ЩIДАА-м и академик, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэдщ.

Иужьрей зэхъуэкIыныгъэхэм ехъулIэныгъэ къытхуахь

«Спартак-Налшык» (Налшык) - СКА (Дон Iус Ростов) - 3:0 (0:0). Налшык. «Спартак» стадион. ФокIадэм и 16-м. ЦIыху 600 еплъащ.

Ещтрэч Мурат сымаджэщым и дохутыр нэхъыщхьэщ

 Бахъсэн щIыналъэ сымаджэщым и унафэщIыр къыхэхыным теухуауэ екIуэкIа конкурсым пхыкIри, дохутыр нэхъыщхьэу ягъэуващ Ещтрэч Мурат Сулъ­тIан и къуэр.

Ещтрэч Мурат медицинэ щIэныгъэхэм я кандидатщ. Абы хирургыу лэжьэн щыщIидзащ Москва дэт, Урысей къэрал медицинэ университетым и клиникэ ординатурэм. «Хирургие», «Ультразвуковая диагностика», «Организация здравоохранения и общественное здоровье» унэтIыныгъэхэмкIэ и щIэныгъэм хигъэхъуащ.

Узыншагъэм гулъытэ хурагъэщI

 Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм щекIуэкIащ «В трезвости - счастье народа» зэхыхьэр. Ар къызэрагъэпэщащ IуэхущIапIэм медицинэмкIэ и къудамэмрэ КъБР-м Узыншагъэр хъу­мэнымкIэ и министерствэм медицинэ профилактикэмкIэ и центрымрэ я лэжьакIуэхэм. 

КIуащ Тамарэ анэдэлъхубзэм хуищIа гулъытэр

 Къэбэрдей-шэрджэс ли­тературэбзэр зэтеувэнымкIэ мыхьэнэшхуэ яIащ лъэпкъ щIэныгъэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, адыгэ бзылъхугъэхэм ящыщу япэу кандидат диссертацэ пхызыгъэ­кIауэ щыта КIуащ Тама­рэ Хьэзрэт и пхъум зэ­фIиха къэхутэныгъэ инхэм. Иджырей адыгэбзэм и орфографиер къы­щащтэм щыгъуэ, щIы­налъэ къэрал комиссэм и пашэу щытари КIуащ Тамарэт. 

Бесчокъуэ Майе цIыхубэм я гукъыдэжым хегъахъуэ

 КъБР-м и цIыхубэ артисткэ, Музыкэ театрым и уэрэджыIакIуэ Бесчокъуэ Майе илъэс зыбжанэ хъуауэ утыкур егъэ­бжьыфIэ, цIыхубэм я гукъыдэжым хигъахъуэрэ дэрэжэгъуэ яриту.

Сэ сыадыгэщ!

 Зы лъэпкъи щыIэу къыщIэкIынкъым и ехъулIэныгъэхэр иIэтрэ и фIым щыгуфIыкIыу щызэхыхьэ махуэ хэха имыIэу. Апхуэдэ махуэхэрщ цIыхубэм я гур щыз зыщIыр, къарукIэ, лъэкIыныгъэкIэ, акъылкIэ, щIэныгъэкIэ зыIэрагъэхьахэр къыщапщытэжыр, лъэпкъым и нэхъыжьри и нэхъыщIэри гуфIэу щызэхуэсыр. Адыгэ лъэпкъми апхуэдэ махуэшхуэ иIэныр яфIэигъуэу хухахауэ ягъэлъапIэ.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS