21.06.2018, 12:56 - Статья

 Дунейпсо чемпионатхэм я кIэух зэхьэзэхуэхэм зэи къыщымыхъуауэ Уры­сей Федерацэм и футболистхэр гуп зэпеуэм къыхэкIащ. Вэсэмахуэ ар къыщыхъуащ ищхъэрэ къалащхьэм и «Санкт-Петербург» стадионым ще­кIуэкIа зэIущIэм - ди щIалэхэм хагъэщIащ Салахь Мухьэммэд зи пашэ Мы­сырым и командэ къыхэхар. 

21.06.2018, 12:15 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым зэIущIэ щхьэпэ щекIуэкIащ. Ар теухуат КъБКъУ-р къэзыухахэр лэжьапIэ IэнатIэхэмкIэ къызэгъэпэщыным. Хабзэ хъуауэ, илъэс къэс ирагъэкIуэкI Iуэхум хэтщ студент куэд икIи зыхуеджа IэщIагъэм хуэкIуэ лэжьапIэхэри къыщагъуэтыф. Мы гъэм абы къе­кIуэлIащ ныбжьыщIэ 600-м щIигъу. 

21.06.2018, 11:35 - Статья

 Террорым пэщIэтынымкIэ лъэпкъ ­комитетым и Iэтащхьэ, Урысейм Шы­нагъуэншагъэмкIэ и федеральнэ къу­лыкъущIапIэм и унафэщI Бортников Александр мэкъуауэгъуэм и 19-м Моск­ва щригъэкIуэкIащ Террорым пэ­щIэ­тынымкIэ лъэпкъ комитетым и зэIущIэр. Абы хэтащ икIи къыщыпсэлъащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.

21.06.2018, 11:28 - Статья

 КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иригъэкIуэкIащ ЧэнджэщакIуэ советым и зэIущIэр. Ар теухуауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и сабийхэм я зыгъэпсэху­гъуэ зэманыр къызэры­зэ­рагъэпэщам.

21.06.2018, 11:03 - Статья

 Абы хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков А. ТI., КъБР-м ­узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр ­Хъубий М. Б., Узыншагъэр хъумэным и IэнатIэм щыкIэлъыплъынымкIэ и фе­деральнэ къулыкъущIапIэм и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI Ахматов А. Хь., ФIэкIыпIэ зимыIэ медицинэ ­страхованэмкIэ КъБР-м и щIыналъэ фондым и унафэщI Бгъэжьнокъуэ З.

19.06.2018, 11:57 - Статья

 Лэскэн щIы­налъэм хыхьэ ­Ан­зорей къуа­жэм къы­щыхъуа ­КIуащ Залым цIыху гуапэщ, медицинэ лэ­жьа­кIуэ Iэзэщ. 

19.06.2018, 11:54 - Статья

 Зеикъуэ къуажэм щIыпIэ самоуправленэмкIэ и советым, Бахъсэн щIыналъэм и жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм хэтхэм гущIыхьэ ящыхъуащ егъэджакIуэ емызэшыж, зи IэщIагъэм фIы дыдэу хэзыщIыкIыу, гъэсэныгъэм и щапхъэу къалъытэу щыта цIыху гуапэ Къуэдзокъуэ Хьэсэн Жыраслъэн и къуэр дунейм зэрехыжар. Хьэлъэу сымэджа нэужь, и ныбжьыр илъэс 83-нэм иту ар дунейм ехыжащ мэкъуауэгъуэм и 14-м.

19.06.2018, 11:44 - Статья

Махуэку кIуам Урысей Федерацэм къыщызэIуахащ футболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатыр.

Последнее


Урыш Анзор и дыщэ медаль

 Бурятием и къалащхьэ Улан-Удэ мы махуэхэм ще­кIуэкIащ республикэм и Iэтащхьэм и саугъэтыр бэ­нэкIэ хуитымкIэ къэ­хьы­ным теухуауэ щыта XXIII дунейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ ­КъБР-м щыщхэу Урыш Анзоррэ Джэду Iэниуаррэ.

Нэхъ лъапIэ дыдэ

 Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым ще­кIуэкIащ нарт эпосым теухуа щIэныгъэ конференц. Ди лъэпкъ IуэрыIуатэм и нэхъ лъапIэ дыдэу ябж хъыбархэр Къэбэрдей-­Балъ­къэр къэрал университетымрэ Кавказ Ищхъэрэм ­Гъуазджэ­хэмкIэ и къэ­рал институтымрэ щеджэ ныбжьы­щIэ­хэм къазэрыщыхъур, халъагъуэ гуп­сысэ­хэр къаIуэтащ я лэжьыгъэхэмкIэ. 

ЕхъулIэныгъэрэ дэрэжэгъуэрэ

 Музыкэ театрым и художественнэ унафэщI, дирижёр нэхъыщхьэ Щэ­бэтыкъуэ Натбий 1992 гъэ лъандэрэ  мы IэнатIэм пэрытщ. Езыми зи уна­фэщI гупми дохъуэхъу, ди гуапэуи фыщыдогъэгъуазэ и гурыгъу-гурыщIэ къытхуиIуэтам.

Макъамэ гъуазджэр зыгъэбей

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и ­театр, макъамэ гъуазджэхэм хэлъ­хьэ­ны­гъэфI­хэр хуэзыщI, Къэрал Му­зыкэ театрымрэ  «Амикс» ­театрымрэ я уэрэд­жы­IакIуэ Холамханов Къайсын ди псэ­лъэгъущ.

Утыку ущитым деж

 Музыкэ театрым илъэс 40-м щIигъукIэ щылэжьа ­Бицу Юрэрэ илъэс зыбжанэкIэ а IуэхущIапIэм и хорым и пашэу щыта Бекъул ­Зауррэ яужькIэ а къалэныр пщэрылъ хуэ­хъуащ КIуащ Заретэ. Илъэс кIуам и фокIадэ мазэм щыщIэдзауэ ар хормейстер нэхъыщ­хьэщ. Саратов консерваториер къиухыу къы­зэригъэзэжрэ абы­щригъэджащ Кавказ Ищхъэрэм Гъуазджэ­хэмкIэ и къэрал институтым. 

Гъунэ изылъа гупыр

 Балет труппэр къыщежьар ди хэкуэгъу, Май къалэм къыщалъхуа Проценкэ Александр Москва къикIыжу Налшык къыщыкIуарщ. Абырэ Уэрсей ­Фаи­нэрэщ ди республикэм и къуа­жэхэр, къалэхэр къызэ­хэзы­кIухьу къэфэным дихьэх ныбжьыщIэхэр къыхэзышар, ахэр щеджэ культпросветучилищэм и хореографие къудамэм и гупышхуэр зыгъэсар. Проценкэ и япэ еджакIуэхэм ящыщщ Хьэкъул Розэ, Архэст Хьэсэнбий, Къардэн Борис, Энеев ТIэ­хьир, Кузнецов Юрэ сымэ, нэ­гъуэщIхэри. 

Си щхьэр лъагэу сегъэлъагъуж

 Сэ срогушхуэ дунейм щыпсэу лъэпкъхэм дахэмышыпсыхьыжу ди макъамэхэр дгъэIуну, ди бзэ­кIэ уэрэд жытIэну, лэжьыгъэ гъуэзэджэхэр щыдгъэувыну Музыкэ театр дызэриIэм. Дэ дылъэпкъышхуэкъым, адыгэхэм нэхърэ куэдкIэ нэхъыбэ хъухэми, ­щIыналъэ нэхъ ин исхэми ящыщу ди театрым хуэдэ ­зимыIэхэр куэдыкIейщ. Иджыри зэ жызоIэри, си щхьэр лъагэу сегъэлъагъуж мы ди IуэхущIапIэ уардэм, абы сызэрыщылэжьэфын зэчий сызэриIэм ­сринасыпыфIэщ. 

Пащтыхьыпхъуу ущытыныр зэшыгъуэщ

Музыкэ театрым и солисткэ Мэз (Пщыунэ) Джульеттэ иджыри сабийуэ и IэщIагъэр къыхихат.

Iэдэбу лэжьыгъэшхуэ зыщIэхэр

 Театрым и гугъу щащIкIэ, и лэжьакIуэ щхьэхуэхэм я цIэ фIы­кIэ щраIуэкIэ щIыбагъымкIэ къыдэнэ и IэнатIэхэм ящыщ зыщ ­артистхэр утыку къызэрихьэ щыгъынхэр щад цехым и IэпщIэ­лъапщIэхэр. Iэджырэ Иннэ, Казанцевэ Иринэ, Доценкэ Верэ ­сымэ ­гугъу зыдемыхьа зы щIыIуни IуэхущIапIэм щIэлъкъым жыпIэ­­кIэ ущыуэнукъым. Зи унафэщI къудамэм и гугъу ­къытхуищIыну ­Иннэ сыщелъэIукIэ идэркъым, «театрыр къыщызэ­Iуаха махуэм щыщIэдзауэ мыбы щылажьэр Иринэщи, абы ­къыбжиIэмэ нэхъыфIщ» жеIэри. 

Илъэс 50 гъуэгуанэ зэпызыча. Къалэн нэхъыщхьэ

 Налшык дэт Музыкэ театрыр 1968 гъэм щIышылэм и 27-м Коган Лев и «Iэминат» балетымкIэ (либреттэр Проценкэ Александр ейт) къызэ­Iуахащ. Ауэ абы и пэ къихуэу ­КъБАССР-м и цIыхубэ артист, Таджик Республикэм гъуазджэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Проценкэ Александр Къэбэрдей-Балъкъэр ­культпросветучилищэм и хореог­рафие къудамэм щеджэхэр хэту къызэригъэпэща балет труппэм ­игъэуват лэжьыгъэ зыбжанэ.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS