ЦIыкIухэр мафIэм хуосакъ

 Махуэ щIыIэхэр иухащи, цIыхухэм хадэхэр ягъэкъабзэ, куэншыб зэтрихьахэр Iуаш, щIы IэнэщIхэм тегъухьа удзхэм мафIэ щIадзэ. Иужьрейр, лыгъэ гуащIэм щыхуэкIуэжхэм и деж, губгъуэ нэзхэм  Iут ухуэныгъэхэм йопхъуэ, жыг хадэхэм йогуауэ. «Хъийм» икIа мафIэсым мэзхэр ирелыпщIэкI, цIыхухэр гузэвэгъуэ хедзэ. 
  
 А къэхъукъащIэ шынагъуэм къи­шэ насыпыншагъэхэр зыхуэдэм, абыхэм пэIэщIэ зэрызахуэпщIыну Iэмалхэм, нэ­гъуэщIхэми щытепсэлъыхьащ Нартан ­къуажэм дэт курыт еджапIэ №2-м, Пщыбий Инал и цIэр зезыхьэм, егъэщIылIа «Уэсэпс цIыкIу» («Росинка») сабий садым иджыблагъэ къыщызэрагъэпэща зэхыхьэ гъэ­щIэгъуэным. 
 Хабзэ зэрахуэхъуащи, а гъэсапIэм екIуа­лIэ цIыкIухэр пасэу щыгъуазэ хуащI ­ма­фIэм хуэсакъын зэрыхуейм, мафIэ­дзыр  джэ­гуалъэу зэрыщымытым, абы идз хъуаскIэр лыгъэ гуащIэм хуэкIуэжынкIэ зэрыхъунум, нэгъуэщIхэми. 
 А псом теухуауэ етIуанэ гуп нэхъыщIэм, «Винни-пух» фIэщыгъэ зиIэм, и гъэса­кIуэхэу ПащIэ Инетэрэ КъэлакIуэ Жаннэрэ къыщызэрагъэпэща дерс-зэ­пеуэм хьэщIэхэри хэтащ: УФ-м мафIэсым пэ­щIэтынымкIэ и IэнатIэм и щIыналъэ ­къу­дамэм и 3-нэ гупым, Iуащхьэмахуэ, ­Бахъсэн, Шэджэм районхэм егъэщIылIам, и Iэтащхьэм и къуэдзэ Шэшэн Iэуес, инспектор нэхъыжь Борэн МуIэед, Шэджэм щIыналъэм епха гуп щхьэхуэм и унафэщI Къумыкъу  Барэсбий сымэ, нэгъуэщIхэри.
 Зэхуэсыр нэжэгужэу икIи щIэщыгъуэу екIуэкIащ. ЦIыкIухэр къыжраIэхэм яфIэгъэщIэгъуэну едаIуэрт. Ахэр мафIэм теу­хуа усэ цIыкIухэм къеджащ, мафIэсгъэункIыфIхэм я уэрэдыр жаIащ, «МафIэм и ­къафэ» зыфIащар ягъэзэщIащ. 
 Сабийхэм ПащIэ Инетэ я гъусэу тхы­лъымпIэ Iувхэм къыхабзыкIа сурэтхэр, мафIэм зэщIищта унэ щхъуэкIэплъыкIэ цIыкIухэр къызэрыщхэр, хьэщIэхэм тыгъэ хуащIащ.  
Къумыкъу Барэсбий и дерсыр языны­къуэхэм деж зэдауэм хуэкIуэжырт, мафIэр зэрыгъэункIыфIын хуей Iэмалхэм апхуэ­дизу удихьэхыу ар тепсэлъыхьырти. ЦIыкIухэр  хуейт  хьэщIэхэм  я  пащхьэм ­фIы и  лъэныкъуэкIэ  зыкъыщагъэлъэгъуэну. 
 Зэхыхьэм и иужьрей Iыхьэм зэхьэзэхуэ гъэщIэгъуэнхэр  екIуэкIащ:  Iуащхьэ  цIыкIум зыкърагъэщэтэхащ, зыщхьэпра­дзащ,  лъэпощхьэпохэм яблэжащ. Ахэр зи ныбжьыр илъэси 3-4-хэм щхьэдэмыха сабийхэм ­къайгугъуэкIырт. АрщхьэкIэ, цIыкIухэр я япэ гъэунэхуныгъэхэм ­хъарзынэу пэлъэщащ. 
 Сабийхэм, дауи, ягу къинэжынущ къа­хуеблэгъа «дадэхэр» къазэрыщыт­хъуари, щIыхь тхылъхэмкIэ къазэрыхуэупсари. ЦIы­­кIухэм мафIэ шынагъуэ пылъу щIагъэ­нэнукъым, адрейхэри абы ириджэгуу ядэнукъым. 

КЪУМАХУЭ Аслъэн.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


20.06.2018
14.06.2018
14.06.2018
08.06.2018