Пашэр Ислъэмей щыхагъэщIами…

 Ди республикэм фут­болымкIэ и чемпионатым и зи чэзу джэгугъуэхэр зэхэтащ. Абыхэм зы­пэ­мыплъа бжыгъэ зыбжанэ къарикIуащ. 

Дыщэ медалхэм пэгъу­нэгъу дыдэ хъуа «Ав­то­запчасть»-р Ислъэмей ­къуажэм щIыпIэ коман­дэм 25-нэ джэгугъуэм щы­Iу­щIат. Хэгъэрейхэми чемпионыгъэм я гугъэр хахыжакъым икIи абы папщIэ бэнэныгъэ гуащIэ ирагъэ­кIуэкI. Щыхьэту ирикъунщ хьэщIэхэм бэлыхь зэрыт­рагъэлъар. Джэгум и кIы­хьагъкIэ хэгъэрейхэм тепщэныгъэр яIыгъащ икIи Бахъсэн къикIахэр бжыгъэшхуэкIэ хагъэщIащ. Тхьэмахуэ дэкIри, «Авто­запчасть»-м и губжьыр «ХьэтIохъущыкъуейм» трикъутащ. 
 ДызыхуэкIуэ джэгугъуэм бахъсэндэсхэм я нэгъабэрей чемпионыгъэм аргуэру къытрагъэзэжыфынущ. Апхуэдэу къэхъунущ «Автозапчасть»-р Псынэдахэ щытекIуэрэ «Ислъэ­мейм» ХьэтIохъущыкъуей къуажэм очкоищ къыщимыхьыфмэ. 
 «ГупкIэм пысхэри» зоныкъуэкъу. Къэхъун икIа «Керт»-м тхьэмахуэ ипэкIэ ефIэкIри, кIэух увыпIэр икIэм-икIэжым ибгынащ Шэджэм и «Шэрджэсым». АрщхьэкIэ фIэщ­щIы­гъуейщ ар гуп нэхъыщ­хьэм къыхэнэну.
 Зитыпа хуэдэщ Сэрмакъ и «Союз»-м. Псыкуэд щы­Iэу абы и гъуэм топий хэгъэрейхэм къыдагъэкIащ. Апхуэдэурэ екIуэкIмэ, ар кърагъэлъэхъшэхынри Iуэ­хум хэлъщ.
 «Псыкуэдым» и пашэ Бэч­бо Мурат зэпеуэм къы­зэрыхэжаныкIам я бжыгъэр 46-м нигъэсащ. Абы зыкъомкIэ и фIыгъэщ зы­хэт командэр, мыгъэрей зэхьэзэхуэм топ нэхъыбэ дыдэ (92-рэ) къыщыхудагъэкIами, курыт увыпIэхэм къызэрыщынэр. 
 АдэкIэ щыгъуазэ фыхуэт­щIынщ Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и зи чэзу зэIущIэхэм къарикIуа бжыгъэхэм. Мис ахэр: тIощIрэ етхуанэ джэгугъуэ - «Тэрч» (Тэрч) - «ЛогоВАЗ» (Бабугент) - 2:1, «Малка» (Малкэ) - «Бедик» (Арщыдан) - 4:3, «Ислъэмей» (Ислъэ­мей) - «Автозапчасть» ­(Бахъсэн) - 3:0, «Налшык» (Налшык) - «Нарт» (Нарткъалэ) - 3:3, «Родник» (Псы­нэдахэ) - «Къундетей» (Шэджэм) - 2:3, «Шэрджэс» (Шэджэм) - «Керт» (Къэхъун) - 1:0, «Псыкуэд» (Псыкуэд) - «Союз» (Сэрмакъ) - 8:1, «ХьэтIохъущыкъуей» (ХьэтIохъущы­къуей) - «Нартан» (Нартан) - 4:2; тIощIрэ еханэ джэгугъуэ - «Автозапчасть» - «Хьэ­тIохъущыкъуей» - 5:1, «ЛогоВАЗ» - «Ислъэ­мей» - 2:3, «Къундетей» - «Налшык» - 1:4, «Керт» - «Тэрч» - 1:1, «Нартан» - «Родник» - 7:1, «Бедик» - «Псыкуэд» - 2:6.

Хьэтау Ислъам.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


16.10.2018
15.10.2018
11.10.2018
09.10.2018