Дыгъэ Iэсэ - бын гъэса

 ФIыуэ слъагъу усакIуэм къыфIэсхьэхуа псалъитI-щым­кIэ къэIуэта хъунут зи гугъу фхуэсщIыну бзылъхугъэм и дунейр. Псалъащхьэм къыпызмыщэххэу сызэтеувыIэнрэ-тIэ, жыхуэсIэщ! Армырмэ, макъ жьгъей къарууншэхэм сахилъэхъэнщи, гуп­сысэ хъуаскIи схунэхьэсынкъым …

 ХьэтIохъущыкъуей Ипщэ щыщ Къуэдзокъуэхэ Бубэрэ Нинэрэ япхъу ФатIимэ (Мэлейхэ я нысэщ) и илъэс щэ ныкъуэр мы махуэхэм догъэлъапIэ. Бзылъхугъэ хьэлэмэтыр лэжьа­кIуэшхуэщ. ЩIэблэр гъэсэным, егъэджэным хуэгъэпса IэнатIэм ар пэрытщ 1990 гъэ лъандэрэ. Куэд-мащIэми, абы щыщ илъэс 23-р ФатIимэ гуащIэеблэ имыщIэу «Эльбрус» тхылъ те­дзапIэм щилэжьащ. 
 И IэщIагъэм нэхъ тедгъэ­чыныхьмэ, тхылъ тедзапIэм адыгэбзэкIэ къыщыдэкI тхылъ­хэр зыхуей хуэзауэ дунейм хэзышэ зытIущым Мэлей ФатIимэ язщ. Редакторщ ар. Къабзэ цIыкIурэ жинтым дэлъыжу сабийхэр зэрыра­гъаджэ тхылъхэм я къежьапIэмрэ ахэр къызыхахузыкI тхыгъэ «утхъуахэм» я пIалъэмрэ щыгъуазэр мащIэщ. А мащIэхэм яхь къалэным и жэ­уапырщ Мэлей ФатIимэ и щIэныгъэ IэнатIэр. Егъэлеиныгъэ хэмылъу пIуатэмэ, зэпэщу а IэнатIэр зэрехьэ. Ари тфIэмащIэу пытщэжынт: дахэу зэрехьэ… А бзылъхугъэ зэкIу­жым мыдахэу утыку зыгуэр ­ирихьэ хабзэкъым. И щхьэ зэрыхуэфащэу, гугъэзагъэу, ­теукIытэжынкIэ мышачэу дунейм тетщ ар. 
 ФатIимэ езыри укIытэхщ. Хьэуэ, нэгъуэщIу жысIэнт: ар зэманым емыщхьыжу «зи нэ джыл» бзылъхугъэ зэтетщ. Бгъэчрэ жьэчкIэ жыхафэхэр фейдащэу зэпызытхъ утыку­рыххэр ФатIимэ хуэдэхэм я щэнтеплъэм къигъэуIэбжьами сыт хъунт! 
 БынитI ипIащ Мэлей ФатIимэ. Андемыркъан щIалэ балигъщ. Дзэ къулыкъур къыхихащи, и ­къалэн екIуу ехь. Iэминэщи, нобэ-пщэдей дохутыр IэнатIэм пэрыхьэнущ. 
 ГъэщIэгъуэнракъэ, апхуэдиз щабагъ зыхэлъ бзылъхугъэм и бынитIыр, Iэдэ ткIийм къыдаха хуэдэ, псыхьащ. ИтIани, зыгуэрхэм ягъэщIагъуэу, Андемыр­къан е Iэминэ щытхъуамэ, ФатIимэ мэукIытэ: «ФIымэ - я щхьэщ… Сэракъым. ГъащIэм къащыхуэщхьэпэнщ». Анде­мыр­къан и цIэм хуэфащэу ­щIалэ тэмэмщ. Iэминэ нэмысы­фIэ  Iущ цIыкIущ. 
 Бзылъхугъэ цIыкIум и Iэужь нэхъ дахэхэм язщ мывэ зырызу, гугъу ехьу, теIэзэщIыхьыжу, ­игъафIэу, зыщимыгъэнщIу иухуа унэ жьэгу лъапсэр.
 ФатIимэ и бжьэ матэхэм, зэщIэвууэ, фо дащIэ зейм ещхьыж бжьэ лэжьакIуэш­хуэ­хэм. Къуэж-къуэпс цIынэу къихьурэ бзылъхугъэм игъэтIыса жыг хадэр зэщIыхьауэ мэгъагъэ. Хьэсэ цIыкIухэм хадэхэкI лIэужьыгъуэхэр щохъу. Мыри щIыдгъужынут: Мэлей ФатIимэ и Iэдакъэ къыщIокI сабийхэм папщIэ тхыгъэ гъэщIэгъуэнхэр. 
 Къыщалъхуа махуэмрэ зэIу­зэпэщу къикIуа теуэгъуэмрэ дгъэлъапIэу дэри Къуэдзо­къуэхэ я пхъум дыхуохъуахъуэ… Узэрытлъагъу фIымрэ дахэмрэ гъунапкъэ ямыгъуэтурэ уи ­хъуэпсапIэхэм я гъуэтыгъуэ ­лъахэр Тхьэм иузэщI! Узыншагъэ - дыгъэ Iэсэ - бын гъэсауэ къэкIуэнур къыпхуэупсэ! 

КЪАРМЭ Iэсият.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


15.10.2018
11.10.2018
09.10.2018
08.10.2018