И псэ, и гъащIэ, и дуней

 Болэтей къуажэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм и унафэщI Пэщол Iэсият къызыхуигъэщIа IэнатIэщ зыбгъэдэтыр хужыпIэныр хуабжьу къозэгъ. Егъэлея лъэпкъи мы Iуэхум хэлъкъым: а цIыхубзым щэнхабзэр и псэщ, и гъащIэщ, и дунейщ. 
 Щысабийм шэнт цIыкIур пшы­нэу «зыгъэбзэрабзэу» щыта Iэсият Ботэщей къуажэм (арат къыщалъхуари щапIари) дэт курыт еджапIэр фIы дыдэу къиухащ. Пщащэм дэнэкIэ иунэтIми щеджэфынут,  ауэ абы и псэр зыхэлъыр щэнхабзэрати, Налшык къалэ дэт культ­просвет училищэм 1979 гъэм щIэтIысхьащ. Еджэгъуэ зэманыр псынщIэу блэлъэтри, Iэсият Болэтей къуажэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм и худодожественнэ къызэгъэпэщакIуэу ­къагъэкIуащ. Лэжьэн щIэзыдзагъащIэ пщащэр зыпэрыхьа лэжьыгъэм хуэIэнкунт. Абы занщIэу гу къылъитащ а зэманым къуажэ библиотекэм и унафэщIу лэжьа Мэремкъул Женя икIи лэжьыгъэм тригъэгушхуэу чэнджэщ щхьэпэ куэд къритащ, ­сыткIи гъуэгугъэлъагъуэ къыхуэ­­хъуащ. Гъэш фермэхэм «Красный ­уголок» къыщызэрагъэпэщу, концертхэр щату, гуащIэдэкIым и цIыхур щагъэлъапIэ зэманти, Iэсият зыми хуэмыщхьэхыу, нэхъыжьхэм я жыIэм щIэту, лэжьыгъэр дахэу иришэжьащ. 
 1992 гъэм Пэщолыр ягъэуващ ЩэнхабзэмкIэ унэм и унафэщIу. Iэсият хуабжьу фIэфIт сабийхэм ядэлэжьэнуи, школым, сабий садым я унафэщIхэм запищIэри, къэфакIуэ-уэрэджыIакIуэ гуп къы­зэригъэпэщащ. А цIыкIухэм и гумрэ и псэмрэ етауэ иджыпсту ядолажьэ унэм и художественнэ къызэгъэ­пэщакIуэ, пшынауэ Iэзэ Дадэ Нинэ. ЩэнхабзэмкIэ унэм и гъэсэнхэм къахэкIащ жылэр зэрыгушхуэ, республикэми зи цIэр фIыкIэ щыIуа Сэбан Сослъэн. 
 Емызэшыжщ Iэсият. Илъэс къэс абы къызэрегъэпэщ «Нанэхэм я зэпеуэ», «Дадэхэм я зэпеуэ» хьэлэмэтхэр, зы махуэшхуи абы гулъытэншэу блигъэкIыркъым. Къи­нэмыщIауэ, «Хабзэм и къуэпсыр жыжьэ къыщожьэ» фIэщыгъэр зиIэ гъэлъэгъуэныгъэ хьэлэмэт ­щолажьэ ЩэнхабзэмкIэ унэм. 
 Сыт хуэдэ Iуэху къримыхьэжьэми, Пэщолым дапщэщи и дэIэпыкъуэгъущ къыкъуэт и гупыр. Апхуэдэхэщ абы и лэжьэгъухэу Дадэ Нинэ, Балъкъэр Iэсият, Джазэ Рае, Хьэшыр Эммэ, къуажэ библиотекэм и лэжьакIуэхэу Къуэдзокъуэ Оксанэрэ Балъкъэр Галинэрэ. 
 Адыгэ хабзэр, щэнхабзэр, анэ­дэлъхубзэр хъумэным, абыхэм зегъэужьыным телажьэ гупым дохъуэхъу лъэпкъ Iуэхум зрагъэужьу адэкIи узыншэу я IэнатIэм пэрытыну.

БАЛЪКЪЭР Рузаннэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


13.11.2018
12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018