Адыгэ щэнхабзэм и фестиваль Израилым къыщызэIуах

 Израилым и адыгэ жылэ Кфар-Камэ гъэ къэс къыщызэрагъэпэщ Адыгэ ­щэнхабзэм и дунейпсо фестивалыр 2018 гъэм бадзэуэгъуэм и 13 - 14 махуэхэм екIуэкIынущ. Мы гъэм абы хэтынущ Адыгэ Республикэм цIыхубэ къафэмкIэ и «Налмэс» къэрал академическэ ансамблыр.
 ГуфIэгъуэ зэхыхьэшхуэр махуитIкIэ екIуэкIынущ. Япэ махуэм къуажэм дэс хьэрычэтыщIэхэм, IэпэIэсэхэм я IэдакъэщIэкIхэр утыку къыщрахьэну гъэлъэгъуэныгъэ щыIэнущ. Пщыхьэщхьэм «Налмэсымрэ» Кфар-Камэ и «Ди псэ» ансамблымрэ уэрамым джэгу дахэ щызэхашэнущ, нэхъыжьхэм къыхадзэрэ щIэблэм къыпащэу. ЕтIуанэ махуэм цIыху мини 5-м щIигъу кърихьэлIэу езы фестивалыр къызэIуахынущ. 
 Махуэшхуэм кърагъэблэгъащ Урысей Федерацэм и лIыкIуэу Израиль къэралыгъуэм щыIэ Викторов Анатолий, УФ-м и консулу Хайфэ къалэм щыIэ Попов Игорь, Тель-Авив дэт Урысей щэн­хабзэ центрым и унафэщI Пархомчук Денис сымэ, нэгъуэщIхэри. 

Къэбарт Мирэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


13.11.2018
12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018