Юнармейцхэм я пэш къызэIуах­

 Налшык къалэ дэт курыт еджапIэ №9-м къыщы­зэIуахащ «Юнармия» пэш. ПщIантIэм щызэхуэсат Налшык къалэ округым и курыт еджапIэхэу №­№5-м, 9-м, ­20-м, 25-м я ныбжьы­щIэхэр.

 Зэхыхьэм кърихьэлIащ Урысей МВД-м и Управленэу Налшык щыIэм балигъ мыхъуахэм я IуэхухэмкIэ и инспекторхэу, полицэм и капитанхэу Уэщхъун Жаннэрэ Хъуэст Аннэрэ, Управленэм дэлажьэ Жылагъуэ советым хэт, «Гармония» мыкоммерцэ фондым и унафэщI Тхьэ­щыгугъ Эллэ, «Юнармия» урысейпсо сабий-ныбжьы­щIэ дзэ-хэкупсэ жылагъуэ зэщIэхъееныгъэм и щIыналъэ штабым и унафэщI Погорелов Евгений, Зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ зэ­щIэузэда къарухэмрэ хабзэхъумэ IэнатIэхэмрэ я ветеранхэм я Налшык къалэ советым и тхьэмадэ Абдуллаев ­Мус­тэфа сымэ. 
 ХьэщIэхэр ныбжьыщIэ­хэм ехъуэхъуащ узыншагъэ, ехъу­лIэныгъэ яIэну, сыт щыгъуи хахуагъэ, лIыгъэ яхэлъыну, щапхъэу щытыну, я Хэкур фIыуэ ялъагъуну, яхъумэну.

Дыгулыбгъу Жантинэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ