Поддубнэм и фэеплъ зэхьэзэхуэм

 Поддубный Иван и фэеплъ зэхьэзэхуэ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ иджы­благъэ Ейск къалэм щы­зэхэтащ. Абы хъарзынэу зыкъыщагъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм.

 «Солнечный» спорткомплексым щекIуэкIа зэпеуэм къэралым и щIыпIэ псоми къикIа бэнакIуэхэр хэтащ. Килограмм 80-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэхьэзэхуэм и финалым щызэIущIат Адыгейм щыщ Асэкъал Беслъэнрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым икIа Уэдыжь Артуррэ. Адыгэ щIалэхэм я зэ­пэщIэтыныгъэр хуэбжьу удэзыхьэх хъуащ - тIури къикIуэтынухэм ящыщ­тэкъым. АрщхьэкIэ языр темыкIуэу хъунутэкъым. Асэкъал Беслъэн и на-сып нэхъ къикIащ икIи дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ. Уэдыжь Артур дыжьыныр къылъысащ.
 Зэхьэзэхуэм и жэз медалхэр къахьащ ди лъахэгъухэу Уэртэн Марат (кг 71-рэ), Жэнгъураз Хъусен (кг 85-рэ), Жылокъуэ Замиррэ Щоджэн Аниуаррэ (тIури килограмм 98-рэ зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм хэтащ).

Темыр Дисанэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ