«Урысей зэкъуэт» партым и псапащIэ Iуэхухэр

 Партым иригъэкIуэкI «Нэхъыжьхэр» проектыр гъэзэ­щIэным, апхуэдэу Жьы хъуа­хэм я махуэм хуэгъэпсауэ зы­хуагъэувыжа Iуэхугъуэхэм хы­хьэу «Урысей зэкъуэт» партым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм, партым и телъ­хьэхэм я республикэ советым, «Урысей зэкъуэт» партым и «ЩIэблэщIэ гвардие» жыла­гъуэ-политикэ щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэм зэгъусэу къызэ­рагъэпэщащ Налшык къалэ дэт, Жьы хъуахэмрэ ныкъуэдыкъуэхэмрэ я интернатым щы­Iэхэм папщIэ псапащIэ Iуэху. 
 Абыхэм хуашащ хущхъуэхэр, ерыскъыхэр. интер­натым кIуа­хэм къыхагъэщащ нэхъыжь­хэм зэрахузэ­фIэкIкIэ дэIэпы­къуэгъу яхуэ­хъуныр партым зы­хуи­гъэувыжа къалэн нэхъыщ­хьэхэм зэра­щыщыр.

Печонов Владилен.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ