24.04.2018, 12:42 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэрым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэ­ныгъэмрэ щIалэгъуа­лэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм яубзыхуа лэжьыгъэм ипкъ иткIэ «Си бзэ - си псэ, си дуней» хэгъэгупсо зэпеуэр Нарткъалэ дэт 6-нэ курыт еджапIэм къепхауэ лажьэ «Налмэс» сабий гъэсапIэм щекIуэкIащ. 

24.04.2018, 12:35 - Статья

 Лъахэхутэхэу Котляров­хэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыда­гъэкIащ «Адыгский сце­нический танец» тхы­лъыр. 

24.04.2018, 12:30 - Статья

  КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я Iуэху­хэмкIэ и министерствэм иубзы­­хуауэ екIуэкIа «Анэдэлъхубзэм и мазэр» Арщыдан къуажэм щызэ­хуащIыжащ. 

24.04.2018, 12:12 - Статья
 Адыгэшыр уанэш лъэп­къыжь дыдэхэм ящыщщ. Абы и цIэм ущрохьэлIэ шы зехуэным теухуауэ дуней псом щызекIуэ псалъалъэхэм. Шым зэрихьэ цIэм IупщI ещI ар къызэзыгъэпэща лъэпкъым лъыкIэ зэрепхар, адыгэ гъащIэм илъэс мин бжыгъэкIэ пыщIауэ къызэрекIуэкIар. 
24.04.2018, 11:59 - Статья

 Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм щэбэт щIыхьэху щрагъэкIуэкIащ, Фэеплъхэмрэ тхыдэ мыхьэнэ зиIэ щIыпIэхэмрэ я махуэр щагъэлъапIэм ирихьэлIэу. 

24.04.2018, 11:56 - Статья

 Ди къэралым и щыхьэр Москва мы ­махуэхэм щокIуэкI ЕгъэджэныгъэмкIэ дунейпсо зэхуэс ин. «Егъэджэныгъэм и экосистемэщIэ» - аращ зэреджэр къа­лащхьэм и ВДНХ-м егъэджэныгъэмкIэ и салоным (ММСО) къыщызэIуаха а зэ­IущIэшхуэм. Абы щытопсэлъыхь Iэ­натIэм къыхыхьэ IэмалыщIэхэмрэ ахэр гъащIэм зэрыхапщэ щIыкIэхэмрэ.

24.04.2018, 11:42 - Статья

 «КъБР-м и профсоюз организацэхэм я зэгухьэныгъэ» союзым и советым и зэIущIэ екIуэкIащ. Абы щытепсэ­лъы­хьащ 2017 гъэм я лэжьыгъэм къри­кIуахэм, мы илъэсыр къызэрихьэрэ зэфIагъэкIахэм, къапэщыт къалэны­щIэхэм. 

24.04.2018, 11:29 - Статья

 Зи ныбжьыр хэкIуэта цIыхухэм со­циальнэ Iуэхутхьэбзэхэр зэрыхуащIэр егъэфIэкIуэнымкIэ лэжьыпхъэхэм щы­тепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым Социаль­нэ политикэмкIэ, лэжьыгъэмкIэ, узыншагъэр хъумэнымкIэ и комитетым иджыблагъэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм.

Последнее


Мы махуэхэм

Мэлыжьыхьым и 7,  щэбэт

ЩIалэ 30-м дзэм кIуэну загъэхьэзыр

 Гъатхэ лъэхъэнэм зи ныбжьыр ирикъуа щIалэхэр дзэм къулыкъу ща­щIэн папщIэ республикэм и Iэтащхьэм къыдигъэкIа унафэр ягъэзащIэу щIадзащ. А Iуэхугъуэм теухуауэ нобэ япэ зэIущIэр ирегъэкIуэкI Iуащ­хьэмахуэ ­районым и комиссэм. Абы и унафэщI Отаров Исмаил къызэрыджи­IамкIэ, щIыпIэм щыпсэу щIалэхэм ящыщу 30-р мы гъатхэм дзэм кIуэнущи, абыхэм ящыщу 20-м къулыкъу щащIэкIэ къахуэсэбэпын IэщIагъэхэр ­ДОСААФ-м и еджапIэхэм щызрагъэгъуэтащ.

Натхъуэ Бибрэс Израилым и гимныр жиIэн идэркъым

 Адыгэхэм ящыщу иджыпсту топ­джэгу нэхъ цIэрыIуэ дыдэ Натхъуэ Бибрэс зэи къэмыхъуауэ Израилым и командэ къыхэхам и пашэу утыку къихьащ. Гъатхэпэм и кIэухым Тель-Авив къыщрагъэблэгъа Румынием и футболистхэм щаIущIэнум ипэ ­къихуэу, лъэныкъуэхэм я къэрал гимнхэр щагъэзащIэм, ди лъэпкъэгъум и жьэр зэщIихакъым икIи эфир занщIэу телевизоркIэ е интернеткIэ абы гу лъызыта куэдым псалъэмакъ кърахащ. 

УсакIуэ мылIэжыныпсэ

 Бахъсэн щIыналъэм и тхыдэ-лъахэхутэ музейм щекIуэкIащ адыгэ ­литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщ, усакIуэ цIэрыIуэ ­ПащIэ Бэчмырзэ къызэралъхурэ илъэси 165-рэ зэрырикъум теухуа зэхыхьэхэр. 

Нарткъалэ и химкомбинатым и юбилей

 1938 гъэм мэлыжьыхьым и 9-м Ерыскъы промышленностымкIэ СССР-м и ЦIыхубэ Комиссариатым къыдигъэкIа унафэ №408-м ипкъ ­иткIэ Дохъушыкъуей спирт заводым лэжьэн щIидзащ.

ЛIэщIыгъуэ гъуэгуанэ

 Гъатхэпэм и 28-м илъэси 100 ирикъуащ Урысей МВД-м и плъыр ­частхэр къызэрызэрагъэ­пэщрэ, - къет ведомствэм и пресс-IуэхущIапIэм. 

Европэм щыпсэу адыгэхэм нэхъ трагъащIэ

 Европэм щыпсэу адыгэхэм я дунейпсо щэнхабзэ фестивалым хэту Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым и зи чэзу зэIущIэр Дамм къалэм щекIуэкIащ. Абы кърихьэлIащ Германие, Голландие, Тырку, Сирие, Иордание, Израиль къэралхэм, Адыгейм, КъБР-м, КъШР-м щыIэ хасэхэм я лIыкIуэхэр. Апхуэдэуи Европэм щыIэ къэрал зыбжанэм къикIа хьэщIэхэр зэIущIэм кърагъэблэгъащ. 

Илъэс 55-рэ ирокъу

 Урысей Федерацэм Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министерствэм Следственнэ IэнатIэхэр къызэрыщызэрагъэ­пэщ­рэ илъэс 55-рэ ирикъуащ мэлы­жьы­хьым и 6-м. Абы ирихьэлIэу КъБР-м щыIэ МВД-м щекIуэкIащ махуэшхуэ зэхыхьэ. 

КъБР-м и Iэтащхьэм Республикэм и Парламентым Зэрызыхуигъэзам къыщыгъэлъэгъуахэр гъэзэщIэнымкIэ планыр къащтэ

 Республикэм законхэр къыдэзыгъэкI и орган нэхъыщхьэм и президиумым и зи чэзу зэIущIэр иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ. Депутатхэр абы щыхэплъащ Iуэху зэмылIэужьыгъуэу тIощIым щIигъум.

Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир Кремлым щригъэкIуэкIащ Къэрал Советым и зэIущIэ. Абы щытепсэлъыхьащ IуэхукIэ зэрызэпеуэр къэралым и субъектхэм щыщIэгъэхуэбжьэнымкIэ лэжьыпхъэхэм. ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий

 ЗэIущIэм кърихьэлIахэм захуигъазэри къэралым и унафэщIым жиIащ: «Урысей Федерацэм и Президентыр зэрыхахрэ дэ иджы япэу Къэрал Советым и зэIущIэ едгъэкIуэкIыу аращ. Фэ псори фыщыгъуа­зэщ иджыпсту ди къэралым Iуэху инхэр къызэрыпэщытым. Ахэр гъэзэщIэным псоми къарууэ яIэр ирахьэлIэн икIи граждан жылагъуэри, бизнесри, властым и ­органхэри кърашэлIэн хуейщ. Зэрыгу­рыIуэгъуэщи, абы и лъэныкъуэкIэ Iуэху­шхуэхэр къапэщытщ Урысей Федерацэм и субъект псоми».

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS