19.01.2018, 12:03 - Статья

 ЩIышылэм и 16-м Су­рэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейр щIэращIэт, цIыху­хэр щыпэкIурт. Абы къы­щызэIуахырт КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI Абей Вик­тор и гъэлъэгъуэныгъэ.

19.01.2018, 11:37 - Статья

 Урысей Федерацэм Киокушин-кара­тэмкIэ и ­зэгухьэныгъэм Осетие Ищхъэрэ - Алание Республикэм иджыблагъэ щригъэкIуэкIащ а спорт лIэу­жьыгъуэм зыхуэзыгъасэ ныбжьыщIэхэм я зэ­хьэ­зэхуэ зэIуха. Абы хэтащ ди щIыналъэм щыщ спорт­сменхэри.

19.01.2018, 11:29 - Статья

 Джэрмэшык Мурадин Дулыхь и къуэм и Iэдакъэ къыщIэкIа «ЩIыуэпсым и зэхэлъыкIэм теухуауэ» фIэщыгъэр зиIэ тхылъыр дунейм къызэрытехьам иращIылIа пшыхь Инарыкъуей къуажэм дэт курыт еджапIэм иджыблагъэ ще­кIуэ­кIащ. Ар къыщыдэкIащ Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм. 

19.01.2018, 11:20 - Статья

 КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Марат лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Прохладнэ, Тэрч ­район сымаджэщхэм, Республикэ эндокринологие центрым.

19.01.2018, 11:05 - Статья

 2017 - 2018 гъэ еджэгъуэм и япэ ­махуэм, фокIадэм и 1-м, ди хэкум къыщыхалъхьауэ щытащ «КъэкIуэнур зи плъапIэ Урысей» къэралпсо зэпеуэр. Абы ипкъ иткIэ ныбжьыщIэхэм ятхын хуейт а унэтIыныгъэмкIэ яIэ гупсысэхэр къыщыгъэлъэгъуа сочиненэ. УФ-м и Президент Путин Владимир и жэрдэмкIэ къызэрагъэпэща зэпеуэм къри­кIуахэр къапщытэжащ ИлъэсыщIэм и пэ къихуэу. 

19.01.2018, 10:58 - Статья

 Зеикъуэ щыщ Сыжажэ Ахьмэд илъэс 90 зэрырикъуам къыхэкIыу УФ-м и Президент Путин Владимиррэ КъБР-м и ­Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ къыхуатха хъуэхъухэр тхьэмахуэ кIуам иритыжащ Бахъсэн муниципальнэ районым и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ ­Къанэмэт Рустам.

17.01.2018, 12:20 - Статья

 КъБР-м и Лъэпкъ къэ­рал библиотекэм, Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэм, иджы­благъэ литературэ пшыхь щекIуэкIащ. Ар теу­хуауэ щытащ КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат Теунэ Хьэчим къызэралъхурэ илъэси 105-рэ зэрыри­къум. 

Последнее


Адыгэ пщащэхэр Къуэшыркъуей щагъэлъапIэ

 Ди газетымкIэ хъыбар зэры­вэд­гъэщIащи, «Адыгэ пщащэ-2017» республикэпсо зэ­пеуэр Кэнжэ дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм щекIуэкIащ. Ар къы­зэ­рагъэпэщащ Дунейпсо, Къэ­бэрдей Адыгэ Хасэхэм, Урысейм ис адыгэхэм я лъэпкъ щэнхабзэ автономием, Налшык къалэ админист­рацэм ЩэнхабзэмкIэ и къудамэм, Кэнжэ ЩэнхабзэмкIэ и унэм, «Адыгэ псалъэ» газетым и редакцэм. 

Литературэм зи лъагъуэ пхызыша

 Пасэу, и гуращэ псоми хунэмысауэ, ­дунейм ехыжащ усакIуэ цIэрыIуэр, ауэ абы къызэринэкIащ ди литературэм лъэужьыншэ щымыхъуа, цIыхухэм къабыл ящIа тхыгъэ хьэлэмэтхэр - усэхэр, поэ­мэхэр, рассказхэр, повестхэр. Абы­хэм ящыщ дэтхэнэми щызыхыбощIэ усакIуэм гу пщтыр зэрыкIуэцIылъар. 

Уигу зэзымыгъабгъэ

 ФIылъагъуныгъэмрэ творчествэмрэ зыкъомкIэ зэщхьу къы­щIэкIынщ - а тIум языхэзми уи гумрэ уи псэмрэ зэ ятхьэкъуамэ, къаIэщIэкIыжыгъуейщ. Мыбдеж сыт хуэдэ лъэпощхьэпори, гугъуехьри, зэпэIэщIэныгъэри зэран хъуну уяку къыдыхьэф щыхабзэкъым. Абы щыхьэт тохъуэ КIэщт Мухьэз и творческэ гъуэгуанэр къызэрежьауэ щытари. 

Гупсысэ жанкIэ гъэнщIа тхыгъэ купщIафIэхэр

 КIэщт Мухьэз Хъусин и къуэр 1937 гъэм дыгъэгъазэм и 25-м Къэрэгъэш къуажэм къыщалъхуащ, абы курыт еджапIэр къыщиухащ. Дзэм илъэситI­кIэ къулыкъу щищIа нэужь, Москва дэт Литературэ  институтым щеджащ, 1965 гъэм къыщыщIэ­дзауэ «Ленин гъуэгу» («Адыгэ псалъэ») газетым, 1971 - 1977 гъэхэм «Iуащхьэмахуэ» журналым, иужькIэ «Эльбрус» тхылъ те­дза­пIэм щылэжьащ.
 Мухьэз и къалэмыпэм къыпыкIащ гуп­сысэ жанкIэ гъэнщIа усыгъэ куп­щIафIэ куэд. Ахэр цIыхухэм гукъинэж ящыхъуащ икIи адыгэ поэзием и фIы­пIэхэм хабжэ.

«Мы дуней телъыджэр»

 Шэджэм щIыналъэм и администрацэм и пресс-IуэхущIапIэм и лэжьакIуэ КIарэ Элинэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, а районым егъэджэныгъэмкIэ и управленэм иджыблагъэ иригъэ­кIуэкIащ «Мы дуней телъыджэр» зыфIища фес­тивалыр.

ЦIыхубэ усакIуэм и щIыхькIэ

 Япэ адыгэ цIыхубз уса­кIуэ, КъБАССР-м и цIыху­бэ усакIуэ, СССР-м и Тха­кIуэ­хэм я зэгухьэныгъэм хэта, ЩIэныгъэхэмкIэ Дуней-псо Адыгэ Академием и академикыу щыта, УФ-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и саугъэтым и лау­реат Балъкъэр Фоусэт ­Гъузер и пхъур щыпсэуа Налшык къалэм Пушкиным и цIэр зе­зыхьэ и уэрамым тет унэ №60-м фэеплъ пхъэбгъу фIадзащ, ар къы­зэралъ­ху­рэ илъэс 85-рэ щри­къум ирихьэлIэу. 

Сабийхэм гулъытэ хуащI

 ИлъэсыщIэм ирихьэлIэу, хабзэ дахэ хъуауэ, КъБР-м и Парламентым и депутатхэр макIуэ сабий зеин­шэ­хэмрэ зи адэ-анэ зыщхьэщымытыжхэмрэ щыпсэу IуэхущIапIэхэм.

НОБЭ

  • УФ-м щагъэлъапIэ КъегъэлакIуэм и махуэр. 1990 гъэм РСФСР-м и Минист­р­хэм я Советым и уна­фэкIэ къызэрагъэпэщащ  къе­гъэлакIуэхэм я IуэхущIапIэ щхьэхуэ. 1995 гъэм дыгъэгъагъазэм и 26-м УФ-м и Президентым уна­фэ къыдигъэкIащ а IэщIагъэм ирилажьэхэм я махуэр гъэлъэпIэным теухуауэ.
  • Къыргъызстаным и паспорт-визэ къулыкъущIапIэм и лэжьакIуэм и махуэщ
  • 1877 гъэм Санкт-Петербург цирк къыщызэIуахащ. Иджыпсту ар Урысейм и зыкъэгъэлъэгъуапIэ утыку нэхъыжь дыдэу къалъытэ.

Бзэхэр джыным хуэгъэза гулъытэ

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал универ­ситетым икIа гуп иджыблагъэ хэтащ Москва дэт Лъэпкъ къэхутакIуэ университетым щызэхаша Ещанэ дунейпсо щIэныгъэ-практикэ конференцым. ИнджылызыбзэмкIэ кафедрэм и до­центхэу Муртазовэ Зурьятрэ Улымбащ Эммэрэ зи пашэ гупым хэтащ «Лингвистика» унэтIыныгъэм и студентхэу Тэ­тэркъан Миланэ, Балаевэ ФатIимэ, Мэ­ремщауэ Алинэ, Кубатькэ Иринэ сымэ.

ЗэфIагъэкIар мащIэкъым

 Ди хэкуэгъухэм я IуэхухэмкIэ Правительствэ комиссэм и зэIущIэ дыгъуасэ зэхэтащ. Ар иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэ­дзэ Къардэн Мурат.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS