19.10.2018, 12:09 - Статья

 Иджыблагъэ Ереван (Армение) щекIуэкIащ тхэквондомкIэ европэ зэпеуэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу абы хэтащ икIи япэ увыпIэу тIу къыщихьащ Урысей Лъэпкъ гвардием КъБР-м щиIэ къудамэм и лэжьакIуэ Щоджэн Мурат. 

19.10.2018, 11:57 - Статья

 Къущхьэ Надим ди лъэпкъэгъу куэдым къацIыху, фIыуэ ялъагъу. Ар егъэджакIуэщ, усакIуэщ, журналистщ, къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэщ. Сирием щекIуэкIа зауэр къэхъеин ипэкIэ Адыгэ Хасэм и унафэщIу лэжьащ. Ар псоми зэрацIыхур гущабэрэ хьэлэлу, адыгэ Iуэхум гууз-лыуз иIэу бгъэдэтущ.

19.10.2018, 11:45 - Статья

 Дуней псом щыцIэрыIуэ ди лъэп­къэгъу, дирижёр Iэзэ ­Те­мыркъан Юрий теухуауэ псалъэ дахэ куэд жаIащ, абы и цIэр щIыпIэ зыбжанэм ща­Iэтащ. Абыхэм ящыщщ пианист, музыкэм и тхыдэр зыдж Бялик Михаил и «Волшебная палочка» тхыгъэр.

19.10.2018, 11:39 - Статья

 Ди гум, ди псэм япэ­гъунэгъу цIыху ­дунейм ехыжыху, ди гъащIэр ­нэхъ нэд, купщIэншэ хъу къытфIощI. Абыхэм я псэм дэщIыгъуу лIэныгъэм тIэщIех ди дунейр зыгъэIэфI Iуэхугъуэхэм - узыншагъэм, насыпым, гукъыдэжым, дэ­рэ­жэ­гъуэм - ящыщ Iыхьэ гуэр­хэр. ТфIокIуэд е ­нэхъ щэху, хьэлъэ мэхъу гъащIэр тхуэзыгъэдахэ макъамэр.

19.10.2018, 11:34 - Статья

 КъБР-м щыIэ МВД-м щекIуэкIащ абы къы­дэлажьэ Жылагъуэ советым и зи чэзу зэIущIэ. Абы щыхэплъэжащ 2018 гъэм и ещанэ ­мазищым кърикIуа­хэм.

19.10.2018, 11:13 - Статья

 КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ яхуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Парламентым и Президиумым хэтхэмрэ депутат фракцэхэм я унафэщIхэмрэ. ЩIыналъэм и Iэтащхьэм депутатхэм фIыщIэ яхуищIащ Iуэхур тэмэму зэрырахьэкIым, гъэ­зэщIакIуэ властым и органхэм зэра­дэлажьэм папщIэ.

16.10.2018, 15:03 - Статья

 «Спартак-Налшык» (Налшык) - «Дружба» (Мей­къуапэ) - 5:1 (2:1). Налшык. «Спартак» стадион. Жэпуэгъуэм и 14-м. ЦIыхуи 120-рэ еплъащ.

16.10.2018, 14:57 - Статья

 Профсоюзхэм ЩэнхабзэмкIэ я унэм жэпуэгъуэм и 5-м фэеплъ пшыхь щекIуэкIащ.

Последнее


Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ХII Конгрессым хэтахэм абхъаз лъэпкъым зэрызыхуагъазэ

ПщIэ зыхуэтщI ди абхъаз къуэш­хэ, шыпхъухэ!
Абхъаз лъэпкъым и Хэку зауэм ­Те­кIуэныгъэ къызэрыщихьрэ илъэс 25-рэ зэрырикъур - Абхъа­зым и тхы­дэм мыхьэнэшхуэ щы­зи­Iэ махуэш­хуэр - къоблагъэ. ­Абхъаз Республикэ щхьэ­хуитым и гуфIэгъуэ нэхъыщхьэу щытщ и ТекIуэныгъэм и махуэр. Дэ зэи тщыгъупщэнукъым абхъаз лъэп­къым и ТекIуэныгъэр, бэлыхьыш­хуэ­хэр къыщIызэранэ­кIар, цIыху куэд зыхэкIуэдар икIи хэщIы­ныгъэшхуэхэр  къахуэзыхьар. 

Iуэхугъуэ 20-м хоплъэ

 КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ фокIадэм и 27-м иригъэкIуэкIащ бжьыхьэ лэжьэ­гъуэм и япэ зэIущIэр. Зэрыхабзэу, ар къызэIуахащ Урысей Федерацэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм­рэ я гимнхэмкIэ.

КIуэкIуэ Казбек и къулыкъум пэрохьэ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Рес­пуб­ликэм и Iэтащхьэм и къалэн­хэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэ­кIуэ Казбек дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм япэу утыку къыщихьащ. 

Узэкъуэтмэ, улъэщщ

 Нобэ ди хьэщIэщ Шэрджэс Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Аслъэн Алий. Илъэс етIуанэ ­хъуауэ ар зыпэрыт IэнатIэр къызэре­хъулIэм, я Хасэм зыхуигъэувыж къалэнхэмрэ мурадхэмрэ теухуа упщIэ зыбжа­нэкIэ зыхуэдгъэзащ абы.
- Алий, Хасэм и тхьэмадэу узэрыхахрэ сыт фхузэфIэкIа?

ЯщIар мащIэкъым, нэхъыбэжщ къапэщылъыр

 Ди газетым зэрытетащи, фокIадэм и 19-м Налшык къалэ щекIуэкIащ Дуней-псо Адыгэ Хасэм и XII Конгрессыр. 

ДАХ-м и саугъэтыр тIукIэ ягъэбагъуэ

 Щэбэт кIуам Налшык и ипподромым щекIуэкIащ Адыгэхэм я махуэм теухуа шыгъажэ. МылъкукIэ абы щIэгъэкъуэн хуэхъуар Бахъ­сэн муниципальнэ ­районырщ. 

Тхьэр куэдкIэ зыхуэупса

 Сыт хуэдэ Iуэху и пщэ иралъхьами, и къару, зэфIэкI псори хилъ­хьэу и гъащIэр ирехьэкI зи ныбжьыр иджыблагъэ илъэс 70 ирикъуа Къэбэрдей-Балъкъэрым цIыхухэм Iуэхутхьэбзэ яхуэщIэ­нымкIэ и IэнатIэм щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Уэркъуасэ Анатолэ.

Зырамыку хуэдэлI диIакъым

 Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм и лъахэхутэ къудамэм и лэжьакIуэхэм Адыгэхэм я ­махуэм ирихьэлIэу зэхыхьэ гукъинэж къызэрагъэпэщащ. Абы утыку къыщрахьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ артист, Адыгейм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, тхакIуэ, драматург, Iуэ­рыIуатэдж, адыгэ уэрэдыжьхэмрэ хъыбархэмрэ зэхуэзыхьэсыжу хэIущIыIу зыщIа КъардэнгъущI Зырамыку и IэдакъэщIэкIхэр щызэхуэхьэса «Жанхъуэтхьэблэ хъыбархэр» тхылъыр. 

Мы махуэхэм

ФокIадэм и 27, махуэку

ДызэпэщIагъэувэну я мурадами, дызэкъуагъэувауэ аращ

 ФокIадэм и 26-м республикэм и Iэтащхьэр Бэрбэч Хь.М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал университетым и студентхэм яхуэзащ.

Страницы

Подписка на Электронная газета "Адыгэ псалъэ" RSS