19.07.2018, 14:48 - Статья

 Таганрог къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ тэмэму зэхэзымыххэм тхэквондомкIэ я Урысейпсо чемпионат. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм къикIа спортсмени 150-м нэблагъэ. 

19.07.2018, 14:42 - Статья

 Ди лъахэгъу сурэтыщI-модельер ТIажь Альбинэ и фондым къыхилъхьэри, УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэр, Лъэпкъхэм  я унэу Мэзкуу дэтыр, Урысейм и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэр я щIэгъэ­къуэну Кърымым ще­кIуэкIащ «Нартхэм я ­фIы­гъуэхэр» Х дунейпсо са­­бий-ныбжьыщIэ зэпе­уэ-фестивалыр. 

19.07.2018, 14:35 - Статья

 Газетхэми телеканалхэми къаIэт хъуащ бжьэхэм я Iуэхур зыIутыр. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, абы теухуауэ щIэныгъэлIхэм жаIэр зэтохуэ, щыпсэу къэрал, континент емылъытауэ.
 Иужьрей илъэсипщIым Урысейм процент 40-кIэ нэхъ мащIэ щыхъуащ бжьэхэм я бжыгъэр. Ар «Высшая школа экономики» инс­титутым игъэбелджыла бжыгъэщи, шэч къытедмыхьэми хъуну къыщIэкIынщ.

19.07.2018, 12:58 - Статья

 Дыгулыбгъуей къуажэм тхыдэ гъэщIэгъуэн иIэщ. Абы увыпIэ щхьэхуэ щызыубыдхэм ящыщщ Къызбрун Iуащхьэхэр. 

19.07.2018, 12:54 - Статья
«ЩIалэ гуэр къоджэ», - къыщыжраIэм Къалмыкъ Хурирэт куэбжэм къыдэкIащ.
- Пщэдей сыхьэт 12-м Бахъсэн фысшэну си пщэ къралъхьащ. Уэрэ Кэцыбей Амыдэрэ «Зауэм и бынхэр» медалыр къыватынущ, - ар къыжриIэри, IуигъэзыкIыжащ къыIухьар.
19.07.2018, 12:47 - Статья

Жылагъуэм пщIэ щызиIэ унагъуэхэр иджыблагъэ щагъэ­лъэпIащ ­Бахъсэн щIыналъэм. 

19.07.2018, 12:33 - Статья

 Республикэ сабий клиникэ сымаджэщым псапащIэ IуэхукIэ щIэх-щIэхыурэ зыщIагъакъуэ зыхуэзэ­фIэкIхэм. Щхьэзакъуэ хьэрычэтыщIэ ХьэцIыкIу ­Аксанэ апхуэдэ IуэхукIэ нэхъапэми дэIэпыкъуэгъу ­хъуауэ щытащ. Иджыблагъэ дохутырхэм епсалъэри, сымаджэщым анестезиологиемрэ реанимацэмкIэ и къудамэм сом мин 400 и уасэ Iэмэпсымэ къахуищэ­хуащ.

19.07.2018, 12:27 - Статья

 Урысей МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм и унафэщI Надежин Михаил бэрежьей кIуам КъБР-м МафIэсым пэщIэтынымкIэ и къэрал IуэхущIапIэм и гупым яригъэцIыхуащ IэнатIэм и унафэщIым и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзэщIэну Токъуий Заудин ­Аслъэнбий и къуэр. 

Последнее


Нэхъыжьхэр ягъэгуфIащ

Налшык и ветеранхэм (пенсэм кIуахэм) я къалэ советым и хэщIапIэр ехъуэж.

ТекIуахэр ягъэлъэпIащ

 КIуэкIуэ В. М. и цIэр зезыхьэ ­Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъу­мэш университетым ще­кIуэкIащ «Ры­цари закона» зэпеуэм и иужьрей Iыхьэр. Респуб­ликэ МВД-м къы­зэригъэпэщауэ 2003 гъэ лъандэрэ ирагъэкIуэкl­зэпеуэр зытеухуэжар щIалэгъуа­лэр псэ­кIи, IэпкълъэпкъкIи узын­шэу, Хэкур фIыуэ ялъагъуу къэ­гъэтэджынырщ, залымыгъэм, экстремизмэм, терроризмэм пэщIэ­ты­нырщ. 

ХэкIыпIэхэр къалъыхъуэу

 КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Марат бадзэуэгъуэм и 5-м и лэжьапIэ пэшым пресс-кон­ференц щригъэкIуэкIащ. Ар теухуа­уэ щытащ Налшык къалэ и ЛъхуапIэ унэр республикэм и Перинатальнэ ­центрым зэрыхагъэхьэжым.

ЛэжьакIуэхэр ягъэгушхуэ

 Хабзэ дахэ зэрыхъуауэ, КъБР-м и Парламентым и гъатхэ лэжьэгъуэр ­щиухкIэ, республикэм и цIыху гуа­щIафIэхэм ЩIыхь тхылъхэр абы щрат. Апхуэдэу бадзэуэгъуэм и 5-м КъБР-м и Парламентым цIыху 82-рэ щагъэ­лъэ­пIащ.

Къэбэрдей-Балъкъэрым щызэрагъэпэщыж къуршыпс къиуахэм зэтракъутахэр. КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. къыдигъэкIа унафэм ипкъ иткIэ щIыналъэм щагъэуващ къызэрымыкIуэ щытыкIэм и хабзэр

 Къуршыпс къиуахэм зэтракъутахэр Къэбэрдей-Балъкъэрым щызэрагъэпэщыж. КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий и унафэмкIэ республикэм щагъэуващ къызэрымыкIуэ щытыкIэм и хабзэр.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Унафэ

 Бгылъэ щIыпIэхэм уэлбанэшхуэ зэры­щыIам, Бахъсэн, Шэрэдж псыхэр къызэ­риуам икIи абы и зэранкIэ Нейтринэ ­къуа­жэм хиубыдэ автомобиль гъуэгур зэрытрихам, Прохладнэ - Азау федеральнэ автомобиль гъуэгур щIыпIихым зэ­ры­щы­зэтекъу­там, Терскол, Байдаевэ, Тегенекли къуажэхэр псэуныгъэ и лъэныкъуэкIэ къы­зэзыгъэпэщ IэнатIэхэм зэраныгъэ зэра­гъуэтам, гидрометеорологие щытыкIэр адэкIи зэIыхьэнкIэ хъуну къызэралъытэм, псыр Iуащхьэмахуэ, Бахъсэн, Прохладнэ районхэм я жылагъуэхэм, Бахъсэн къалэ округым ящIэуэнкIэ шынагъуэ зэрыщыIэм къыхэкIыу, «ЩIыуэпсым и щытыкIэмрэ техникэр къызэ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. иригъэкIуэкIащ Iуащхьэмахуэ районым къызэрымыкIуэ щытыкIэм и лъэужьхэр щыгъэзэкIуэжыным теухуа зэIущIэ

 КIуэкIуэ Ю. А. Прави­тель­ствэм и Унэм щригъэкIуэкIащ Iуащ­хьэ­махуэ райо­ным къы­зэрымыкIуэ ­щы­тыкIэм и лъэужьхэр щы­гъэзэ­кIуэ­жыным теу­хуа зэIущIэ.

Зэхьэзэхуэм пащэ

 НэщI мазэ лъапIэм и лъэхъэнэм зэпагъэуауэ щыта Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и мыгъэрей чемпионатыр зэхаублэжащ. Япэ зэIущIэхэм къагъэлъэгъуащ мазэкIэ зызыгъэпсэхуа командэхэм а зэманыр зэхуэмыдэу къызэрагъэсэбэпар.

ТекIуэтыну зыри хуейкъым

 ФутболымкIэ XXI дуней­псо чемпионатым и командэ нэхъыфIи 8-р белджылы ­хъуащ. Гугъуехьышхуэ пы­лъу ахэр финалым и 1/4-нэ Iыхьэм кIуащ. АрщхьэкIэ адэкIи нэхъ тыншынукъым - дэтхэнэ зыми медалхэр къыхукъуэплъащ икIи абы­хэм хуэзышэ гъуэгум те­кIуэтыну зыри хуейкъым. 

Наркотикымрэ зэщIэгъэуIуауэ ялэжь щIэпхъаджагъэхэмрэ япэщIэтын

 Республикэм и прокуратурэм щекIуэкIащ наркотикыр хабзэншагъэкIэ зе­зыгъакIуэхэмрэ зэщIэгъэуIуауэ зэхащIыхь щIэ­пхъаджагъэхэмрэ япэщIэ­тынымкIэ IуэхущIапIэхэм зэдай лэжьакIуэ гупхэм я зи чэзу зэIущIэ. Абы щытепсэлъыхьащ щIалэгъуалэм я деж наркотик хуэмэбжьымэхэм зыще­мы­гъэубгъуным егъэ­щIы­­лIауэ мыхьэнэ­ш­хуэ зиIэ Iуэхухэм, ап­хуэдэу зэщIэгъэуIуа щIэ­пхъаджащIэ гупхэр къы­жьэ­дэкъуэнымкIэ хабзэ­хъу­­мэхэм зэфIагъэкIа лэ­жьы­гъэм кърикIуахэм.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS