Фэбжь зыгъуэтахэм хуащI гулъытэр

 Социальнэ страхованэмкIэ фондым и щIыналъэ къудамэм лэжьыгъэм фэбжь хэзыхахэм я узыншагъэр ирагъэфIэкIуэн ­папщIэ санаторэ зэрагъэкIуэн тхылъу 260-рэ къищэхуащ, сом мелуан 11-м нэблагъэ тригъэ­кIуадэу. 
 Санаторэм и узыншагъэм щы­кIэлъигъэплъыну дохутырым и тхылъ зрата дэтхэнэри хуитщ. Медико-социальнэ экспертизэмкIэ бюром фэбжь зыгъуэтам и узыншагъэр зэрызытригъэувэжынымкIэ и программэм къы­щыгъэлъэгъуауэ щытын хуейщ апхуэдэ Iуэхутхьэбзэ зэрыхуа­щIапхъэр.
 КъинэмыщIауэ, Социальнэ страхованэмкIэ фондым къыбгъэдокI сымаджэ хъуам зэрызригъэIэзэм текIуадэ мылъкур, ар и щхьэусыгъуэу мылажьэу зэ­рыщысми пэкIуэ ахъшэр. Фэбжь зыгъуэтам зэуэ ахъшэ бжыгъэ гуэр ират, мазэ къэс Iэрыхьэу пенсэ хуагъэув, апхуэдэхэм ятегъэпсыхьа автомобиль къыхуа­щэху, лэжьапIэ увынымкIи дэIэ­пыкъуэгъу мэхъу.

УФ-м Социальнэ страхованэмкIэ и фондым и къудамэу КъБР-м щыIэм и пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


13.11.2018
12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018