Хьэпшыпхэр щыхьэт тохъуэ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Рес­публикэм мазэ зыбжа­нэкIэ щылэжьащ Къэрал Эрмитажым и лэжьа­кIуэхэм къызэрагъэпэща Кавказ Ищхъэрэ экспе­дицэр. Абы хэтащ рес­публикэм и щIэныгъэлI­хэмрэ студентхэмрэ, ап­хуэдэу къэралым и музей нэхъыщхьэм пыщIа щIэ­ныгъэлI цIэрыIуэхэр.
 Экспедицэм зэхилъ­хьа планым тету Бахъсэн районым щыщ Къулъ­къужын Ипщэ къуажэм и Iэшэлъашэхэм пасэрей ­зэманым и фэеплъхэр къы­щалъыхъуащ Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал университетым Тхы­дэмкIэ, филологиемкIэ, цIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэмкIэ и институтым и студентхэм. Абыхэм щIым къыщIаха хьэп­шыпхэм я ныбжьыр, IэщIагъэлIхэм къызэралъытэмкIэ, илъэс 2700-рэ хуэдиз мэхъу икIи археологием ­зегъэужьынымкIэ мыхьэнэшхуэ яIэнущ. Хьэпшып­хэм яхэтщ кхъуэщын зэ­-мы­лIэу­жьыгъуэхэр, дом­беякъым, абджым къыхэ­щIыкIа фалъэхэмрэ хьэп­шып цIыкIуфэкIу­хэм­рэ, сэхэр, шабзэ­шэхэр, джыдэхэр.
 ЩIэныгъэлIхэм зэрыжаIэмкIэ, а хьэпшыпхэр щыхьэт тохъуэ ищхъэрэ, ипщэ щIыналъэхэм иса лъэпкъхэр зэпыщIауэ зэ­рыщытам икIи псэуныгъэм­кIи зэуэнымкIи зым адрейм щапхъэ къытрихыу зэрыщытам.
 Экспедицэм къигъуэта хьэпшып псори Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и музейм къы­хуагъэнэнущ.

Федеральнэ цIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм къатахэм япкъ иткIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


13.11.2018
12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018