Мысырыр къызэIуахыж

 Путин Владимир хуит ищIащ Урысеймрэ Еги­петымрэ (Мысырымрэ) я хьэуа зэпыщIэныгъэр зэтраублэжыну. Абы теу­хуа зэхъуэкIыныгъэхэр халъ­хьащ «УФ-м и лъэпкъ шына­гъуэн­ша­гъэмрэ цIыху­хэр щIэп­хъаджагъэхэм щыхъумэ­нымрэ къызэгъэ­пэ­щы­ным ехьэ­лIа Iэмал щхьэ­хуэхэм» теухуа ука­зым. 

 Фигу къэдгъэкIыжынщи, Мысырым хуиIэ хьэуа зэпыщIэныгъэр ди къэ­ралым къызэтригъэувы­Iауэ щытащ 2015 гъэм и щэ­кIуэгъуэм урысей кхъухь­лъатэм къыщыхъуа терактым иужькIэ. Синайм и уэгум къыщыуащ египет кхъухьлъатэтедзапIэм щы­щIалъхьа къэ­зыгъауэ ­Iэмэ­псымэр. Къэхъу­къащIэм и зэранкIэ, кхъухь­лъатэм иса цIыху 224-р хэкIуэдащ. Мысырым ­хуаIэ хьэуа зэ­пыщIэныгъэр зэпагъэун ипэ къихуэу, илъэс къэс абы зыщагъэпсэхурт ди къэралым щыщ цIыху ­мелуани 3-м, ар хьэрып къэралым кIуэ туристхэм я процент 70 хъурт. 
 Мысырым хуиIэ хьэуа зэпыщIэныгъэр зэтриу­б­лэжыным Урысейр зэ­ры­хуэхьэзырыр 2017 гъэм  и дыгъэгъазэм Путин Вла­димир жиIащ Египетым и президент Абдель Фаттах ас-Сиси щыхуэзам щы­гъуэ. ТранспортымкIэ министр Соколов Максим зэрыхуигъэфащэмкIэ, япэ кхъухьлъатэхэр лъэтэнущ мазаем: «Сысакъыу хуэзгъэфэщэнщи, ар къыщыхъунур мазаем и пэхэрщ». ЗэкIэ зи гугъу ящIыр Каи­рым хуаIэ хьэуа зэпы­щIэныгъэр зэтеуб­лэ­жы­нырщ. Курорт къалэхэу Хургадэрэ Шармэль-­Шейхрэ хьэуа шынагъуэншагъэм ехьэлIа къэп­щы­тэныгъэхэм кIуэцIрыкIакъым. 
 Соколовым къыхигъэщащ, зэпы­щIэ­ны­гъэхэр зэ­теублэжыным и унафэ ­къащта нэужькIэ, урысей авиакомпаниехэм загъэ­хьэ­зырын папщIэ мазэм нэблагъэ зэры­хуейр.

Агамаловэ Анастасие. «Российская газета»

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


16.10.2018
15.10.2018
11.10.2018
09.10.2018