Журналистхэм я етхуанэ зэхыхьэшхуэр зэхуащIыжащ

 Ингуш Республикэм и къалащхьэ Магас щекIуэкIа, КИФЩI-м и хэгъэгухэм я хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я журналистхэм я V зэхуэсышхуэр дыгъэгъазэм и 1-м зэхуащIыжащ. Ингуш Республикэр илъэс 25-рэ зэрырикъум ирагъэхьэлIа зэхыхьэр къызэрагъэпэщащ «Кавказ ­Ищхъэ­рэ» щIыналъэ зэхуаку центрымрэ КИФЩI-м и хъы­барегъащIэ IэнатIэхэм я ассоциацэмрэ, УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэм и Аппаратыр, Лъэпкъ IуэхухэмкIэ федеральнэ агентствэр, Ингуш Республикэм и Iэтащхьэм и Администрацэр я дэIэпыкъуэгъуу. Iуэху щхьэпэм хыхьэу, Магас къалэм щыIэ ­Ингуш къэрал университетым и щIэныгъэ библиотекэм къы­щы­зэ­рагъэпэщащ зэIущIэ зыуб­гъуа­хэр, мастер-классхэр, стIол хъу­рейхэр, эксперт сессиехэр, гъэ­лъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэнхэр.

 ЦIыху 800-м щIигъу зыхэта зэхуэсыр къыхэзылъхьахэм я къалэн нэхъыщхьэу 2017 гъэм къагъэлъэгъуар журналистхэр, жы­лагъуэм япыщIа IэщIагъэлIхэр, блогерхэр, къулыкъущIэхэр зэ­къуа­гъэувэнырщ, абыхэм яку дэлъ зэпыщIэныгъэхэм зрагъэу­жьы­­нырщ, ахэр нэхъ жыджэру зэдагъэлэжьэнырщ, хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я Iуэху зэIумыбзхэмрэ ахэр гъэзэкIуэжа зэрыхъу­нумрэ ятеухуа Iэмалхэр къа­­гъэлъэ­гъуэнырщ, я Iуэху бгъэ­ды­ хьэ­кIэхэмкIэ зэрагъэхъуэжэ­нырщ, мы­хьэнэ зиIэ проект нэхъ гъэщIэгъуэнхэр утыку кърахьэнырщ. 
 Зэхуэсыр къызэIуахащ «Урысей Федерацэм и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэр хамэ къэралхэм щыIэ ­апхуэдэ агентствэхэм зэрадэлэ­жьэнум къыпэкIуэну фIагъхэр» пленарнэ зэIущIэмкIэ. Абы нэхъы­щхьэу щытепсэлъыхьащ дуней­псо хъыбарегъащIэ мардэхэмкIэ зэдэгуэшэну зэричэзум, дяпэкIэ нэхъ жыджэру зэрызэдэлэжьэнум, щIыналъэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я мыхьэнэмрэ увы­пIэмрэ къызэрагъэнэхуэнум. 
 УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэм и къуэдзэ Владимиров Максим зэхуэсым хэтхэм ягу къигъэкIыжащ КИФЩI-м и журналистхэм я зэхуэсышхуэр 2013 гъэм и щэкIуэгъуэм Псыхуабэ къалэм и «Интурист» хьэщIэщым япэу зэрыщрагъэкIуэкIар. КИФЩI-м и хэгъэгу­хэм я хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэм я зэIущIэ нэхъы­щхьэу къалъытэ зэхуэсы­шхуэр илъэс къэс щагъэIэну зэрыху­щIэкъум, абы дунейпсо мыхьэнэ игъуэту зэрыхуежьам и щыхьэту абы ­къигъэ­лъэгъуащ мыгъэрей етхуа­нэ зэхыхьэм япэу Армением, Азербайджаным, Куржым, Аб­хъа­зым, Осетие Ипщэм я лIы­кIуэхэр къызэрырагъэблэ­гъар. Зэхыхьэм щыжаIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и хэгъэгухэм я хъыбаре­гъащIэ ­IэнатIэхэм я журналистхэм я VI зэхуэсышхуэр етIанэгъэ Шэшэн Республикэм щрагъэ­кIуэкIыну зэраубзыхуар. 
 Пленарнэ зэIущIэм къыкIэ­лъыкIуа «ХъыбарегъащIэ IэнатIэхэм лъэпкъ, дин темэхэр зи лъа­бжьэ Iуэхугъуэхэр къызэрагъэлъагъуэр» эксперт сессиер иригъэкIуэкIащ УФ-м и Жылагъуэ палатэм хэт Крашенниковэ Вероникэ. Къызэхуэсахэм абы гу лъаригъэтащ лъэпкъ, дин мы­хьэнэ зиIэ иджырей Iуэху зэIу­мыбзхэр къызэрагъэлъэгъуэну щIы­кIэм. Крашенниковэм журналистхэм чэнджэщ яритащ апхуэдэ Iуэхугъуэхэм хуэсакъыну, нэхъ телъэщIауэ тепсэлъыхьыну, щы­уагъэ ямыгъэкIуэну, IуэхуфIхэм, гуапэхэм гулъытэ нэхъыбэ хуа­щIыну. Зэхыхьэм хэтахэми къыхагъэщхьэхукIащ федеральнэ, щIы­налъэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэр Кавказым къыщыхъу Iуэхугъуэхэм нэхъ зэпэшэчауэ иужьрей илъэситIым тепсэлъыхь зэрыхъуар. 
- ЩIыналъэ, федеральнэ СМИ-хэм я лэжьакIуэхэр нэхъ жыджэру зэдэлажьэ зэрыхъуами гу лъыботэ. Абыхэм къапэщылъщ я къарухэр зэкъуагъэувэу ягъэзэщIэ­ну къалэнхэр. Урысей къэралы­гъуэм пщIэрэ щIыхькIэ гъэнщIа и тхыдэ напэкIуэцIхэм, дэтхэнэ зы лъэпкъми ятеухуа пэжым къытеувыIэн хуейщ, - къыхигъэщащ Шэшэн Республикэм лъэпкъ политикэмкIэ, щIыналъэ зэпыщIэ­ныгъэхэмкIэ, печатымрэ хъыбар­егъащIэ IуэхухэмкIэ и министр Умаров Джамбулэт. 
 Умаровым щIигъужащ пресс-турхэм хыхьэу, Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм щыпсэу лъэпкъхэм я хабзэ, щэнхабзэ дахэхэмрэ щIыуэпс къулеймрэ СМИ нэхъы­щхьэхэм я журналистхэр хагъэ­гъуэзэн, зэхыхьэ гъэщIэгъуэнхэр къызэрагъэпэщу, федеральнэ каналхэр кърашэлIэн зэрыхуейр. 
 Дагъыстэн Республикэм и Iэтащхьэм и Администрацэмрэ и Правительствэмрэ я управленэм и унафэщIым и къуэдзэ Зубайруев Зубайр къыхигъэщащ диным теухуауэ Интернетым щызэбграгъэх хъыбарыпцIхэмкIэ щIалэ­гъуалэр зэрагъэжакъуэр, мус­лъымэнхэр къэралым пэщIагъэувэну зэрыхэтыр. Абы и хэкIыпIэу Зубайруевым къигъэлъэгъуащ «Муслъымэныр хэкупсэ нэсщ икIи къэралым и цIыхущ» проектыр зэдагъэзэщIэныр, тхыдэм и пэжыр щIэблэм ирагъэджыныр. 
- Совет зэманым лъэпкъ зэмы­лIэужьыгъуэхэм ящыщ ныбжьы­щIэхэм зэгъусэу пионер лагерхэм зыщагъэпсэхуу, щэнхабзэ, щIэ­ны­гъэ, нэгъуэщI унэтIы­ныгъэ­хэмкIэ зэхъуажэу зэры­щы­тар куэдкIэ къахуэщхьэпащ. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, иджырей щIа­лэгъуалэр пэжыжьэщ гъу­нэгъу лъэпкъхэм я псэукIэмрэ ­къа­­де­кIуэкI хабзэхэмрэ. Зи гугъу сщIа Iуэху дахэхэр иджыри къыхэтлъ­хьэ­жамэ фIыт, - жиIащ Зубайруевым. 
 Журналистхэм я дунейпсо федерацэм хэт, радиожурналист Дубровинэ Татьянэ къыхилъхьащ Урысейм и щIыналъэхэм я псэукIэм теухуа нэтынхэр къэзыт радиоканалыр къызэIуахыжыну. «Голос России» федеральнэ каналым хыхьэ «Кавказ» каналыр 2014 гъэ пщIондэ лэжьащ икIи ди къэралми хамэ щIыпIэхэми щIэупщIэ щаIэу щытащ. 
 КъБР-м Граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и управленэм и Iэтащхьэ КIурашын Анзор жиIащ Лъэпкъ IуэхухэмкIэ федеральнэ агентствэм (ФАДН-м) и жэрдэмкIэ къызэрагъэпэща ­этнографие диктантыр лъэпкъхэм яку дэлъ зэгурыIуэныгъэр гъэ­быдэнымкIэ къызэры­щхьэ­пар. 
- Лъэпкъ Iуэхухэм ехьэлIауэ федеральнэ каналхэмкIэ къат хъыбархэм законым тету якIэ­лъы­плъын хуейщ. Жылагъуэм я зэгуры­Iуэ­ныгъэр куэдкIэ елъытащ СМИ-м зэбграгъэх хъыбархэр зыхуэдэми. Кавказым щыпсэу лъэпкъхэм лIэ­щIыгъуэ блэкIахэм къызэдакIуа гъуэгуанэхэр, лIыхъужьыгъэкIэ гъэнщIа тхыдэ напэкIуэцIхэр, щIыпIэ дахэхэр къыщыгъэлъэ­гъуа фильмхэр трахамэ, ди щIэблэми, нэгъуэщI лъэпкъхэм я дежкIи щхьэпэ хъунут, - жиIащ Москва щыIэ Кавказ клубым и унафэщI Джафаров Шамиль.
 Джафаровым къыхилъхьа жэрдэмым арэзы техъуэу Умаров Джамбулэт жиIащ Кавказым щыпсэухэр щIэпхъаджащIэу хэIущIыIу зэрыхъуар къалъытэу, абыхэм лэжьакIуэ емызэш, IэпщIэ­лъапщIэ, щIэныгъэлI, усакIуэ, нэгъуэщI цIыху щэджащэхэр зэракуэдыр къегъэщIэнымкIэ ар зэрыIэмалыфIыр. 
 Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и хэгъэгухэм я хъы­барегъащIэ IэнатIэхэм я журналистхэм я V зэхуэсышхуэм и ­етIуанэ махуэм хьэщIэ лъапIэхэр ирагъэблэгъащ. Апхуэдэхэщ ­КИФЩI-м и хэгъэгухэм я Iэтащхьэхэр, федеральнэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм, хьэрычэт Iуэху­хэм я лIыкIуэхэр. Хабзэ зэрыхъуа­уэ, зэхыхьэм хэтхэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ япэу гу зылъатар Кавказ Ищхъэрэм и хэгъэгухэм я хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм я гъэлъэгъуэныгъэрщ. Абы хыхьэу щIыналъэ къэс щхьэхуэу утыку кърахьащ икIи кърихьэлIахэм щхьэхуэу яхутепсэлъыхьащ хэ­гъэгухэм я СМИ нэхъыщхьэхэм я зыужьыныгъэхэр зыхуэдэм. Ап­хуэдэхэт республикэхэм къыщы­дэкI газетхэмрэ журналхэмрэ, тхылъ тедзапIэхэм я иужьрей къы­дэкIыгъуэхэр, нэгъуэщI ехъу­лIэныгъэхэр. Къэбгъэлъагъуэмэ, ди республикэм и плIанэпэм щагъэува выставкэм зыщызыплъы­хьахэм «КъБР-Медиа» къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэм и унафэщI Къэзанш Людмилэ яхутепсэ­лъыхьащ щIыналъэм и хъыбар­егъащIэ IэнатIэхэм я щытыкIэм­рэ абы зэрызрагъэужьымрэ. ­КъБР-м нэтынхэр къэзыгъэлъагъуэ и ягъэIэпхъуэ телевизионнэ станцым эфир занщIэкIэ къитащ Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм ятеухуа репортажхэр. ЭкранышхуэмкIэ къагъэлъэгъуащ ди щIыналъэм и зыгъэпсэхупIэхэр, щIыпIэ дахэхэр, республикэм зэфIэкIрэ ехъулIэныгъэрэ щызиIэ IуэхущIапIэхэр. 
 Выставкэ нэужьым ирагъэкIуэкIа пленарнэ зэIущIэр теухуауэ щытащ къулыкъущIэхэмрэ пресс-IуэхущапIэхэмрэ зэрызэ­дэлажьэм. Зэхыхьэм хэтащ УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министр Кузнецов Лев, Лъэпкъ IуэхухэмкIэ федеральнэ агентствэм и унафэщI Баринов Игорь, УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэм и ­къуэдзэ Попков Валерий, УФ-м связымрэ цIыхубэ коммуникацэхэмкIэ и министрым и къуэдзэ Волин Алексей, Ингуш, Къэбэрдей-Балъкъэр, Осетие Ищхъэрэ - Алание республикэхэм я Iэтащхьэхэу Евкуров Юнус-Бэч, КIуэкIуэ Юрий, Битаров Вячеслав, Псков областым и губернатор Ведёрников Михаил сымэ. 
 Зэхыхьэм и лэжьыгъэр ирагъэжьэным и пэ къихуэу, УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэм щыIэ Белавенцев Олег зэхуэсым хэтхэм къахуигъэхьа видеофIэхъу­сымрэ зэрызахуигъазэмрэ едэ­Iуащ. Юбилей форумым и щхьэхуэныгъэхэр зыхуэдэм я гугъу щищIым, абы къыхигъэщащ Псыхуабэ мыхъуу, япэу ар КИФЩI-м и хэгъэгухэм ящыщ зым зэрыщрагъэкIуэкIыр, нэ­гъуэщI щIыналъэхэм я лIыкIуэхэр япэу къызэрыхашар зэхуэсыр дунейпсо зэхыхьэ зэрыхъум и щыхьэту къызэрилъытэр, нэ­гъуэщI щIыналъэхэм щыщ журналистхэмрэ КИФЩI-м и СМИ нэхъыщхьэхэм я лэжьакIуэхэмрэ зэрызэдэлэжьэнум фIагъ куэд къыпэкIуэну зэрыщыгугъыр. Бела­венцевыр зэхуэсым хэтхэм ехъуэхъуащ я лэжьыгъэм ехъу­лIэныгъэхэр щаIэну. 
 Кузнецов Лев зэхуэсыр къы­зэзыгъэпэщахэмрэ абы хэтхэмрэ фIэхъус щарихым, къыхигъэщащ Кавказым и хъыбарегъащIэ политикэр нэхъыщхьэу зыхуэунэтIауэ щытын хуейр хъыбарыфIхэр щызэбграгъэхыныр мыхъуу, абы щыпсэухэри нэгъуэщI щIыпIэхэм щыщхэри щIыналъэм и щыIэкIэ-псэукIэм и пэжыпIэм хагъэ­гъуэзэнырщ. Абы щапхъэу къихьа къэхутэныгъэм тепщIыхьмэ, 2013 гъэм къыщыщIэдзауэ Кавказ Ищхъэрэм и СМИ-м щызэбграгъэх хъыбар гуапэхэр 2,5-кIэ нэхъыбэ хъуащ. Министрым къыхигъэщащ Кавказым и псэукIэр зыхуэдэр лъэныкъуэ псомкIи пэжу къагъэлъэгъуэным мыхьэнэшхуэ зэриIэр.
 Баринов Игорь жиIащ курыт еджапIэхэм я егъэджэныгъэ программэм хыхьэу Урысейм щыпсэу лъэпкъхэм ятеухуа щIэныгъэ щIэблэм зэрырамытым къыхэ­кIыу а къалэныр хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я журналистхэм я пщэ къызэрыдэхуэр. Абы къыхигъэщащ журналистхэм я псалъэм куэд зэрелъытар, жэуаплыныгъэ ин зэрахьыр зыхащIэу сыт хуэдэ хъыбарри зэпашэчын зэрыхуейр. Бариновым журналистхэр къыхуриджащ я лэжьыгъэм зыщрихьэлIэ сыт хуэдэ зэпэщIэтыныгъэхэми ехьэлIа Iуэхугъуэхэр зэхагъэкIын папщIэ къэпщытакIуэхэм, къулыкъущIэхэм зыхуагъэзэну. 
 Пленарнэ зэIущIэм и пэ къихуэу форумым и хьэщIэ лъапIэхэр лэжьыгъэ IуэхукIэ зэпсэлъащ. Абы хыхьэу, Ингуш Республикэмрэ Псков областымрэ я зэпыщIэныгъэхэм зрагъэужьын мурадкIэ, сату-экономикэ, щIэныгъэ-техникэ, социальнэ, щэнхабзэ зэгурыIуэ­ныгъэхэр зэращIылIащ.
 Зэхуэсым и программэм хыхьэу, КИФЩI-м и СМИ-хэм я ассоциа­цэм и правленэм и унафэщI Баканов Вадим иригъэкIуэкIащ «ХъыбарегъащIэ IуэхущIапIэ­хэм­рэ хабзэхъумэ органхэм я лэ­жьакIуэхэмрэ зэрызэдэла­жьэр» стIол хъурейр. УФ-м Лъэпкъ гвардиемкIэ и федеральнэ къулыкъущIапIэм хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмрэ граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэмрэ ядэлэжьэнымкIэ и департаментым и унафэщI Веклич Александр, Урысей гвардием и щIыналъэ органхэм я къудамэу КИФЩI-м и щIыналъэхэм щыIэхэм, УФ-м и Следственнэ ­комитетым и щIыналъэ управленэхэм я лэжьакIуэхэм, КИФЩI-м и хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм я зэгухьэныгъэхэм щыщхэр зэIущIэм щытепсэлъыхьащ хабзэ­хъумэ органхэм я лэжьакIуэхэмрэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмрэ зэрызэдэлажьэм ехьэлIа Iуэху­гъуэхэм. Щхьэхуэу къытеувыIащ хабзэхъумэ IэнатIэхэм я пресс-IуэхущIапIэхэмрэ СМИ-мрэ зэ­рызэдэлажьэм, абы хэлъ Iуэху зэIумыбзхэм. Зэхыхьэм хэтхэм къагъэлъэгъуа лъэпощхьэпохэм ящыщщ СМИ нэхъыщхьэхэм я журналистхэр иужьрей зэманым блогерхэм ирагъэкIуэт зэры­хъуар. Абы и щхьэусыгъуэу къалъытэр блогерхэм я лэжьыгъэр къызэрамыпщытэрщ, абыхэм зэбграгъэх хъыбархэм я пэ­жыпIэм зэрыкIэлъымыплъырщ. 
 «Эволюция средств массовой информации: цифровизация и перспективы развития» эксперт сессием къыщыпсэлъахэм нэхъыщхьэу жаIар къызэщIэп­къуэжмэ, ар хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм я лэжьыгъэр цIыхухэр дахьэхын хуэдэу щIэщыгъуэу, гъэщIэгъуэну, купщIэ иIэу, кIэщIу, зэманым декIуу яухуэн зэрыхуейрщ. Апхуэдэу къыхагъэщащ Интернетыр цIыхухэм жыджэру къызэрагъэсэбэпым и фIыгъэкIэ, телевиденэмрэ радиомрэ я нэтынхэм, газетхэмрэ журналхэмрэ къытехуэ тхыгъэхэм электрон Iэмалым тету зэрызыхагъэгъуазэр. КъищынэмыщIауэ, социальнэ сайтхэм ди зэманым зэрызаужьам и гугъу щащIым, къытеувыIащ абыхэмкIэ зэбграгъэх хъыбархэм я зэран куэдым зэрекIым. Апхуэдэхэщ зыкъомым я паспортхэр, я хэщIапIэхэр, зыщагъэпсэху щIыпIэхэр хэIущIыIу зэращIым къыхэкIыу, щIэпхъаджащIэхэм бэлыхь Iэджэ зэрыхагъахуэр. Апхуэдэ шынагъуэм зэрызыщыпхъумэну хэкIыпIэу ­къагъэлъэгъуар уи гъащIэм теу­хуа хъыбар лейхэмрэ сурэтхэмрэ Интернетым щызэбгрумыгъэхы­нырщ. Интернетым хъыбар нэпцI­хэр нобэ куэду «зэрыщызэIэпахым» къыхэкIыу, абы щызэхах хъыбархэм я пэжыпIэр япэщIыкIэ зэхагъэкIыну зэракъалэнри щIагъужащ. 
 Журналист, актёр, режиссёр, «Звезда» телеканалым и обозреватель Самолётов Алексейрэ Дубровинэ Татьянэрэ я «Мастерство интервьюирования» мастер-классым хыхьэу телевиденэм, газетым, радиом я журналистхэм яхутепсэлъыхьащ интервью жанрым хэлъ щхьэхуэныгъэхэм, цIыхум зыхуэбгъэзэн ипэ, Iэмал имыIэу абы и гъащIэмрэ и гуа­щIэмрэ зыхэбгъэгъуэзэн, уи уп­щIэхэр япэщIыкIэ бгъэхьэ­зырын, узэпсалъэм пщIэ хуэпщIын зэрыхуейм, журналистым щыуа­гъэ IэщIэкIыну хуитыныгъэ зэримыIэм, нэгъуэщIхэми. Абыхэм я гуа­пэу къыхагъэщащ интервью къызыIаха цIыху куэд я гъащIэ псокIэ ныбжьэгъу къазэрыхуэ­хъуар. Самолётовым жэуап иритащ интервьюм ехьэлIауэ журналистхэр зыщIэупщIахэм. 
 Ингуш Республикэм и къалащхьэ Магас ГуфIэгъуэхэр щрагъэкIуэкI и уардэунэм щызэ­хуащIыжащ журналистхэм я V зэхуэсышхуэр. Пшыхь гуапэм щагъэлъэпIащ «Медиа Кавказ-2017» зэпеуэм пашэ щыхъуа, фIым я фIыж журналистхэр. Ди гуапэ зэрыхъущи, ди республикэм щыщхэми я цIэ фIыкIэ къраIуащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм и ­Аппаратым и саугъэт щхьэхуэр Къэзанш Людмилэ къыхуагъэфэщащ, КъБР-м и ГТРК-м игъэ­хьэзыра «Черкасские в истории России» филь­мым папщIэ. Ар теухуащ Къэбэрдей-Балъкъэрыр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ зэрыри­къум. Проектым и унафэщIыр Къэзанш Людмилэщ. Апхуэдэу ди республикэм щыщу ягъэпэжащ ТАСС-м и лэжьакIуэ Гериевэ Асият, щIыналъэм къы­щыхъу хъыбархэр нэгъэсауэ тэ­мэму къызэригъэлъагъуэм ­папщIэ. «PR-проект нэхъыфI» унэ­тIыныгъэм пашэ щыхъуащ КъШР-м и «Архъыз-24» телеканалым и лэ­жьакIуэ Чэнджэщауэ ­Артур.
 Зэхуэсым хэтахэм дыгъэгъазэм и 2-м Джейрах районым зыщ­рагъэплъыхьащ. Журналистхэр зэбгрыкIыжащ я нэгу зиужьауэ, я IэщIагъэм и щэхухэм теухуауэ щIэ куэд къащIауэ.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ