Арэзы хъуахэщ

 УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым КъБР-м и сенатору щыIэ Къанокъуэ Арсен дыгъуасэ лэ­жьыгъэ IуэхукIэ Налшык къалэ щыIащ. Ар яIущIащ зи щхьэ IуэхукIэ зыкъы­хуэзыгъэза цIыхухэм.  

 ЛъэIукIэ сенаторым деж кIуахэм я ­нэхъыбэр зыгъэпIейтейр я щхьэм, я сабийхэм я узыншагъэрат. Операцэ ирагъэщIын папщIэ щIатыну ахъшэмкIэ, ­квотэ къыдэхынымкIэ Къанокъуэм елъэ­Iуахэщ цIыху зыбжанэ. Апхуэдэуи я псэупIэр ирагъэфIэкIуэнымкIэ, зы­хэт Iуэхур гъэкIуэтэнымкIэ закъыщIигъэкъуэну сенаторым зыхуагъэзащ. 
 ЗэIущIэм кърихьэлIахэм ящыщт хы Iуфэм зыгъэп­сэ­хуакIуэ кIуэну щIэлъэIу на­нэр. Ар Къанокъуэ Арсен иригъэблэ­гъащ Сочэ щиIэ хьэщIэщым, апхуэдэуи Иерусалим кIуэну и нэ къы­зэрикIыр жи­Iати, хьэзыр щыхъу дэIэпыкъуну къигъэ­гугъащ. Сирием къикIыжауэ Бла­говещенкэ щыпсэу СтIащ Хьэмид пшынэ еуэ­ным зэрыдихьэхыр, абы зэ­рызыхуигъасэр, ауэ пшы­нэ зэримыIэр и гукъеуэу кIуати, сом мин 90 иритащ макъамэ Iэмэпсымэр ­кърищэхуну. 
 Къанокъуэ Арсен деж щIыхьахэр арэзы хъуауэ щIигъэкIыжащ, я гугъуехь­хэр зэ­фIэ­хынымкIэ респуб­ликэми Москваи щы­хэ­лIы­фIыхьыну къигъэгугъэри, ап­хуэдэуи хуэны­къуэхэм защIигъэкъуащ. 

 

НэщIэпыджэ Замирэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


20.06.2018
14.06.2018
14.06.2018
08.06.2018