Хьэутий и пщIэр

 Илъэс плIыщIым щIигъукIэ къуажэ губ­гъуэм илэ­жьы­хьащ механизатор цIэрыIуэ Жылэ Хьэутий. Нобэми и гур абы хуопабгъэ.
 И ныбжьыр илъэс пщыкIутху ири­­къуауэ арат къалэн пыухыкIа иIэу Хьэутий Псынабэ губ­гъуэм щихьам: Хъу­ран Амырхъан и тракторым и прицеп пыщIэу ар ягъэкIуат.
 ЩIалэ набдзэгуб­дзаплъэр псынщIэу лэ­жьыгъэм хэзэгъащ икIи мыгувэу механизатор IэщIагъэр зригъэгъуэтри, «гъущIы­шым» шэсащ. Илъэс плIыщIым щIигъукIэ а тIур къыздэгъуэгурыкIуащ. ЩIы щхьэфэ мащIи къы­зэрагъэ­дзэкIакъым абы и пхъэ­Iэщэ лъэщхэм, гъавэ мащIи кърахьэлIэжакъым. 
 Жылэ Хьэутий и лэжьыгъэ хьэлэлым хуэ­фэщэн пщIэ игъуэтащ. Абы къэралым къы­хуи­гъэфэщащ «Щыхьым и Дамыгъэ», Гуа­щIэдэкI Бэ­ракъ Плъыжь орденхэр, Лениным и цIэкIэ щыIэ юбилей медалыр, нэгъуэщI дамыгъэ лъапIэ куэди.
 Лэжьыгъэ къудейкъым Хьэутий къызэ­рып­сэур. Абырэ и щхьэ­гъусэмрэ къуищрэ пхъуитI­рэ зэдагъуэтащ икIи щIэныгъэрэ гъэ­сэныгъэ да­хэрэ иратауэ пщIэрэ щIыхьрэ яIэу дунейм тетщ. И гурыфIыгъуэ нэхъыщ­хьэщ къу­эрылъ-пхъу­рылъхухэр къыщызэ­хуэ­сы­жыр. Абыхэм ­кърат дэрэжэгъуэр пхуэ­мы­Iуэтэнщ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


13.11.2018
12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018