Франджыхэр я хьэрхуэрэгъухэм япоплъэ

 Урысей Федерацэм ще­кIуэкI футболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатым и финалым щыджэгуну япэ командэр наIуэ хъуащ: ­Бельгием и гуп къыхэхар 1:0-у хигъащIэри, апхуэдэ хуитыныгъэ къихьащ Франджым.

 Дунейпсо зэхьэзэхуэм папщIэ яухуа «Санкт-Петербург» стадионым вэсэп­шыхь щызэIущIат Франджымрэ Бельгиемрэ я командэ къыхэхахэр. Абыхэм япэу зэхагъэкIын хуейт финалым кIуэнумрэ ещанэ увыпIэм щIэбэнынумрэ.
 Франджымрэ Бельгиемрэ я гуп къыхэхахэр мы ­чемпионатым нэхъыфIу зыкъыщызыгъэ­лъэ­гъуахэм ящыщщ. Езы­хэр зэхуэзэн ипэкIэ, ахэр ­зыми къыхагъэщIэфатэкъым икIи зым Месси зи ­пашэ Аргентинэр, адрейм Неймар зи капитан Бразилиер ира­гъэ­кIуэтэ­кIыфат. Аркъудейр ири­къунт ахэр финалым щы­зэIущIэну.
 Топ­джэгум дихьэххэм джэгум и пэ къихуэу гу ­лъатащ Бельгиемрэ Франджымрэ я командэ къыхэхахэм псори зэхэту Африкэм къыщалъхуа цIыху 22-рэ зэрыхэтыр (46-м ­ящы­щу). Iэпхъуэшапхъуэ­хэр щы­куэд иджырей зэманым ар хьэлэмэтыжкъым.
 ЗэпэщIэувахэр фIыуэ зэ­ры­цIыху пэтми, зэIущIэм и япэ Iыхьэр хуэсакъыпэурэ абыхэм ирагъэкIуэкIащ. ­Загъэпсэхуу къихьэжа иужь­кIэщ хэт и тепщэныгъэр нэхъ инми щызэхэкIар. 51-нэ дакъикъэм  франджыхэм Iэмал ягъуэтащ ­угловой къыхатэну. Ар Гриз­манн Антуан Iэзэу игъэ­зэщIащ икIи ебгъэрыкIуэхэм къахыхьа гъуащхьэ­хъумэхэм ящыщ Юмтити Самюэль щхьэкIэ дигъэ­кIащ я командэр финалым зыша топ закъуэр. 
 Iуэхур ягъэзэкIуэжын ­папщIэ зэманыр куэду яIами, Бельгием и гуп къыхэхам ар къехъулIакъым, уеблэмэ абы щыпэгъунэгъуари мащIэ дыдэрэщ. ЗэIущIэм еплъын папщIэ Санкт-Петербург къэкIуа я президент Макрон Эммануэль я щыхьэту Франджым и гуп къыхэхам арэзы къэзыщI бжыгъэр ихъу­мэфащ. Иджы абы и дежкIэ иужьрей илъэситIым ар етIуанэ финалщ. Пэжщ, 2016 гъэм Европэм и чем­пионатым и кIэух зэIущIэм ахэр къыщыхагъэ­щIащ, ауэ иджы дыщэр зы­IэщIа­мыгъэкIыну ерыщу хущIэкъунущ. Франджыр иджы тригъакIуэмэ, абы и пашэ Дешам Дидье футболистуи тренер нэхъыщхьэуи ду­нейпсо чемпион хъунущ. Апхуэдэ зыхузэфIэкIар закъуэтIакъуэщ. 
 Франджыхэм я мурадыр къызэпаудыну хущIэкъу­нущ ныжэбэ Мэзкуу и ­«Лужники» стадионым щы­зэхэта етIуанэ финал ны­къуэм щызэпэщIэта Инджылызымрэ Хорватиемрэ зи насып къыщикIар. Шэч хэлъкъым XXI дунейпсо чемпионатым ар и кIэух ­дахэ зэрыхъунум.

Жыласэ Заурбэч.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


13.11.2018
12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018