Мы махуэхэм

Мазаем и 10,  щэбэт

 • УФ-м щагъэлъапIэ дипломатие IэнатIэм и лэжьакIуэм и махуэр
 • Пушкин Александр и фэеплъ махуэщ.1837 гъэм урыс усакIуэшхуэр дунейм ехыжащ. 
 • 1636 гъэм етур къагупсысащ. Иджыпсту иIэ теплъэм хуэдэ етум щигъуэтар абы щыгъуэщ, щыгъын ушкIумпIахэр зэраузэхуж Iэмэ­псы­мэ­хэр ди эрэм и пэ къихуэуи щыIами.
 • 1784 гъэм Урысейм и пащтыхь гуащэ Екатеринэ II унафэ ищIащ Кърымым щыIэ Ахтиар къалэм щыIэ кхъухь те­дзапIэм и цIэр Севастополь жиIэу зэра­хъуэкIыным теухуауэ. АлыджыбзэкIэ абы «щIыхьым и къалэ» къокI.
 • 1827 гъэм Петербург Дзэ-тенджыз академие къыщызэрагъэпэщащ.
 • 1931 гъэм Индием и щыхьэр хъуащ Нью-Дели къалэр.
 • 1937 гъэм СССР-м КъафэмкIэ и къэрал ансамблыр, Моисеев Игорь зи унафэщIу щытар, къызэрагъэпэщащ.
 • 1946 гъэм СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и депутатхэр япэу хахащ.
 • 2006 гъэм Турин (Италие) къы­щызэIуахащ ХХ ЩIымахуэ Олимп джэгухэр. Ахэр мазаем и 26 пщIондэ екIуэкIащ.
 • Кавказ Ищхъэрэ совет республикэм и гъэзэщIакIуэ комитет нэхъыщхьэм и унафэщIу щыта Куэцэ Пщымахуэ къызэралъхурэ илъэси 135-рэ ирокъу.
 • УзэщIакIуэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактору щыта, «Адыгэбзэ» тхылъыр зэхэзылъхьа Хъуран Батий къызэралъхурэ илъэси 128-рэ ирокъу.
 • Урыс усакIуэ, тхакIуэ, Нобель и саугъэтыр 1958 гъэм зрата Пастернак ­Борис къызэралъхурэ илъэси 128-рэ ирокъу. 
 • Совет композитор-уэрэдус, СССР-м и цIыхубэ артист, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Блантер Матвей къызэралъхурэ илъэси 115-рэ ирокъу.
 • Совет еджагъэшхуэ, академик, Социалист Лэжьыгъэм щэнейрэ и ЛIыхъужь, СССР-м ЩIэныгъэхэмкIэ и академием и президенту илъэс куэдкIэ щыта Келдыш Мстислав къызэ­ралъхурэ илъэси 107-рэ ирокъу. 
 • Актёр, СССР-м и цIыхубэ артист ­Зельдин Владимир къызэралъхурэ илъэси 103-рэ ирокъу.
 • УФ-м и цIыхубэ артист Сонэ Мухьэрбий къызэралъхурэ илъэси 101-рэ ирокъу.
 • УФ-м щIыхь зиIэ и агроном Мысро­къуэ Беслъэн къызэралъхурэ илъэс 90 ирокъу.
 • Филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ЩIДАА-м и академик, Кубаным щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Сэкий (КIарэ) Риммэ къыщалъхуа махуэщ.
 • ТхакIуэ, журналист, детектив цIэрыIуэ куэд зи къалэмыпэм къыщIэкIа Вайнер Георгий къызэралъхурэ илъэс 80 ирокъу.
 • ТхакIуэ, публицист, критик, УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ­КхъуэIуфэ Хьэчим и ныбжьыр илъэс 78-рэ ирокъу.
 • Техникэ щIэныгъэхэм я доктор, ­КъБКъУ-м и профессор, ЩIДАА-м и академик Дэхъу Мухьэмэд и ныбжьыр илъэс 76-рэ ирокъу.
 • Жылагъуэ лэжьакIуэ, хьэрычэты-щIэ, псапащIэ Едыдж Нихьаи и ныбжьыр илъэс 73-рэ ирокъу.

Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ. Махуэм хуабэр градуси 3 - 5, жэщым 1 градус щыхъунущ.

Мазаем и 11,  тхьэмахуэ

 • Сымаджэм и дунейпсо махуэщ
 • ЩIэныгъэм хэт бзылъхугъэхэм я дунейпсо махуэщ
 • Урысейм щагъэлъапIэ щIымахуэ спорт лIэужьыгъуэхэм я махуэр
 • Тутын емыфэным и урысейпсо махуэщ
 • Азербайджаным и налог къулы­къущIапIэм и лэжьакIуэхэм я махуэщ 
 • Япониер къэралыгъуэ щхьэхуэ щы­хъуа махуэщ
 • 1697 гъэм Пётр ЕзанэмIэ щIидзащ Урысейм тутын щащэну хуит зыщI унафэм.
 • 1809 гъэм бахъэкIэ лажьэ кхъухь япэу зэрищIам щыхьэт техъуэ тхылъ къратри, абыкIэ цIыхухэр къришэкIыну хуит ящIащ америкэ инженер Фултон Роберт. 
 • 1826 гъэм Лондон къалэм университет къыщызэIухыным теухуа унафэ къащтащ.
 • 1829 гъэм цIыху къызэрыгъэгубжьахэм Тегеран щаукIащ урыс усакIуэ, драматург, дипломат Грибоедов Александр.
 • 1928 гъэм Санкт-Мориц (Швейцарие) къыщызэIуахащ II ЩIымахуэ Олимп джэгухэр. Ахэр мазаем и 19 пщIондэ екIуэкIащ. 
 • 1929 гъэм Ватикан къэрал щхьэхуэ хъуащ. Аращ дунейм щынэхъ цIыкIу дыдэ къэралыр.
 • США-м щыщ къэхутакIуэ цIэрыIуэ, фонографыр къэзыгупсыса, дуней псом къыщалъыта зэхъуэкIыныгъэхэр электротехникэм хэзылъхьа, США-м и дамыгъэ нэхъ лъапIэ дыдэр - Конгрессым и Дыщэ медалыр - зыхуагъэфэща Эдисон Томас къызэралъхурэ илъэси 171-рэ ирокъу.
 • Актёр, «СССР-м и цIыхубэ артист» цIэр япэу зыхуагъэфэщахэм ящыщ Качалов Василий къызэралъхурэ илъэси 143-рэ ирокъу. 
 • Совет актрисэ, уэрэджыIакIуэ, къэфакIуэ, СССР-м и цIыхубэ артисткэ Орловэ Любовь къызэралъхурэ илъэси 116-рэ ирокъу.
 • Жылагъуэ лэжьакIуэ, философие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, ЩIДАА-м и академик, КъБР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Унэж Кашиф и ныбжьыр илъэс 72-рэ ирокъу.
 • Политик, къэрал лэжьакIуэ, КъБР-м цIыху­хэм социальнэу къащхьэщы­жы­нымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Щоджэн Риммэ къыщалъхуа махуэщ.

Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ, къешх-къесу щыщытынущ. Махуэм хуабэр градус 1- 2, жэщым щIыIэр 1 градус щыхъунущ.

Мазаем и 12, блыщхьэ

 • Iэ плъыжьым и дунейпсо махуэщ. Сабийхэр зауэхэм, лъыгъажэхэм хэтын хуей зэрыхъур, залымыгъэ зехьэным ирахулIэныр мыдэным хуэгъэпсауэ 2004 гъэ лъандэрэ ирагъэкIуэкI. 
 • 1864 гъэм Москва зоопарк къы­щызэIуахащ.
 • 1908 гъэм дунейм щыяпэу Нью-Йорк къалэм щежьащ автомобилкIэ къы­зэдэжэурэ ЩIым и хъуреягъ гъуэгуанэр зэпызычыну мурад зыщIа гуп.
 • 1929 гъэм Налшык щIыпIэ мыхьэнэ зиIэ курорт хъуащ.
 • 1943 гъэм Краснодар къалэр, Тимашевск, Кореновск щIыналъэхэр Кавказ Ищхъэрэ фронтым и дзэхэм хуит къащIыжащ. Абыхэм щIэгъэкъуэ­нышхуэ яхуэхъуат партизанхэри.
 • 1947 гъэм Приморскэ крайм, Сихотэ-Алинь щIыналъэм, къыщехуэхащ вагъуэижыпкъ (метеорит). Ар езым хуэдэхэм я нэхъ ин дыдэт - и хьэлъагъыр тонн 70-м нэсырт. 
 • 1955 гъэм СССР-м и Министрхэм я Советым унафэ къищтащ Байконур космодромыр ухуэным теухуауэ.
 • 1957 гъэм Кавказ Ищхъэрэм щыяпэу Налшык телевиденэм лэ­жьэн щыщIидзащ.
 • 1961 гъэм дунейм щыяпэу СССР-м «Венера-1» станцыр хьэршым иутIыпщащ.
 • 1979 гъэм Женевэ (Швейцарие) климатымкIэ япэ дунейпсо конференцым лэжьэн щыщIидзащ.
 • 1994 гъэм Лиллехаммер (Норвегие) къыщызэIуахащ XVII ЩIымахуэ Олимп джэгухэр. Ахэр мазаем и 27-м иухащ.
 • 2010 гъэм мазаем и 12 - 28-хэм Ванкувер (Канадэ) щекIуэкIащ ХХI ЩIымахуэ Олимп джэгухэр.
 • США-м и 16-нэ президенту щыта, цIыхур ягъэпщылIу мыдэныр хабзэу зыгъэува я лъэпкъ лIыхъужь Лин­кольн Авраам къызэралъхурэ илъэс 209-рэ ирокъу.
 • Польшэм щыщ революционер, адыгэхэм я псэукIэр, я хабзэхэр зыджу щыта Лапинский Теофил къызэралъхурэ илъэси 191-рэ ирокъу.
 • Тыркум щыпсэуа адыгэ тхакIуэ, дунейпсо литературэм и классикыу къалъытэ Хьэткъуэ Умар (Омер Сейфеддин) къызэралъхурэ илъэси 134-рэ ирокъу.
 • Дзэзешэ цIэрыIуэ, Совет Союзым тIэунейрэ и ЛIыхъужь, маршал Чуйков Василий къызэралъхурэ илъэси 118-рэ ирокъу.
 • УсакIуэ, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат Къэшэж Иннэ къыщалъхуа махуэщ.
 • УэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ, КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ артист Мэремы­къуэ Хъусен и ныбжьыр илъэс 70 ирокъу.

Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, уэшх къыщешхынущ. Махуэм хуабэр градус 1 - 2, жэщым щIыIэр градуси 2 -1 щыхъунущ.

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


11.10.2018
09.10.2018
08.10.2018
04.10.2018