ИлъэсыщIэм зыхуагъэхьэзыр

 Налшык къалэ администрацэм ИлъэсыщIэр гъэлъэпIэныр къызэзыгъэпэщыну и комитетым хэтхэр хэплъащ яубзыхуа Iуэхухэм.

 Комитетым и уна­фэщI, къалэ админист­рацэм и Iэтащхьэ Алэкъей Арсен зэрыжиIамкIэ, ­Налшыкрэ абы къегъэ­щIылIа жылагъуэхэмрэ Илъэ­сы­щIэм хуэгъэ­хьэ­зырынымкIэ Iуэху псори дыгъэ­гъазэм и 10 пщIондэ зэ­фIахын хуейщ. Псом хуэмыдэу хуэсакъынущ ма­фIэс къэмыгъэхъу­ным.
 КъызэгъэпэщакIуэ комитетым хэтхэр еплъащ псей бэзэрхэр, нэгузыужь пшыхь­хэр, концертхэр, спорт зэхьэзэхуэхэр ще­кIуэкIыну щIыпIэхэр абы­хэм зэрыхуагъэ­хьэ­зы­рым. Къалэ унафэщIыр теп­сэлъыхьащ ИлъэсыщIэ нэу­жьым къалэр зэщIэгъэкъэбзэжыным пыщIа Iуэхухэми.

Шэрэдж Дисэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ