Къэралым и журналистхэм я зэхуэсышхуэм

 Иджыблагъэ Москва щекIуэкIащ Урысейм и Журналистхэм я союзым и XII съезд. Абы кърихьэлIат щIыналъэ 80-м къикIа цIыху 750-м нэс. Ди республикэм и лIыкIуэу зэхуэсым хэтащ КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и ­уна­фэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Ша­ваевэ Разият, газетхэм, журналхэм я редактор нэхъыщхьэхэу Юрченкэ Наталье, Къардэн Мухьэмэд, Болэт Арсен, Доткъул Сэфарбий, Додуев Аскэр сымэ, журналистхэу Хулаевэ Марзият,  Що­джэн Iэминат, Семёновэ Люазэ сымэ. 

 Къэралым я Журналистхэм я зэгу­хьэныгъэм и унафэщI къалэныр илъэс 25-рэ хъуауэ езыхьэкI Богданов Всеволод зэIущIэр къызэIуихри иужьрей илъэситхум Союзым щекIуэкIа Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм кIэщIу тепсэлъыхьащ. Абы къы­хигъэщащ зэгухьэныгъэм иIэ лъытэ­ны­гъэр иужьрей зэманым нэхъ лъагэ зэрыхъуар, экономикэ и лъэныкъуэкIэ и Iуэхухэр зэрефIакIуэр, журналист-ветеранхэм ядэIэпыкъуну Iэмал нэхъыбэ зэ­рагъуэтар. Псом хуэмыдэу зэрыгушхуэ Iуэхугъуэу къехъулIахэм ящыщщ Жур­налистхэм я Дунейпсо Федерацэм ­щыщ зэрыхъуар, ЮНЕСКО-м меморандум къы­­зэрыдащтар. Абыхэм Урысейм и ­журналистхэм Iэмал кърат хамэ къэрал редакцэхэм нэхъ купщIафIэу ядэлэжьэну.
 Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и сек­ретарь Денис Токарский жиIащ Союзым и пщIэр къэIэтын папщIэ абы и хозяйствэ лъэныкъуэм гулъытэ нэхъыбэ игъуэтын зэрыхуейр. 
- Нэхъыбэу а гулъытэм хуэныкъуэр ­щIыналъэ къудамэхэращ. Иужьрей зэманым къыдохъулIэ а Iуэхугъуэр ипэкIэ дгъэкIуэтэну, апхуэдэу щыщыткIэ, щIы­налъэ пхыдзахэм мылъку и лъэныкъуэкIэ я Iуэхур ипэкIэ кIуэтэнущ, - жиIащ Токарский. 
 Къэрал Думэм ХъыбарегъащIэ поли­тикэмкIэ, хъыбарегъащIэ технологие­хэмрэ связымкIэ и комитетым и унафэщI, Урысейм и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и секретарь Левин Леонид зэрыжиIамкIэ, печатым, журналистхэм ятеу­хуауэ Думэм дэфтэр, хабзэ къищтэн ­хъуамэ, абы жыджэру холэжьыхь IэнатIэм хэзыщIыкI экспертхэр, Iуэхум фIыуэ щыгъуазэ IэщIагъэлIхэр. Абыи къыхи­гъэщащ щIыпIэхэм щыIэ къудамэхэм ­нэхъри жыджэру я гуныкъуэгъуэхэр къэ­ралым и орган нэхъыщхьэхэм нагъэ­сыным хущIэкъун зэрыхуейр, экономикэ ­ и лъэныкъуэкIэ абыхэм я Iуэхур зэрымы­щIагъуэр къалъытэу, Думэм законопроектыщIэхэр къыщыхалъхьэн папщIэ. 
 Апхуэдэу къызэхуэсахэр хэтащ Секретариатым, къэзыпщытэ комиссэм, зэгу­хьэ­ныгъэм и къудамэхэм ялэжьахэм теухуа псалъэмакъым. КъинэмыщIауэ, Союзым и Уставым зэхъуэкIыныгъэ къыхыхьахэр къалъытэри, ахэри къащтащ. Уставым щIэуэ хагъэхьахэм щыщщ зэгухьэны­гъэм и унафэщIыр пIалъитI нэхърэ нэхъыбэкIэ а IэнатIэм пэрытыну зэрыхуимытыр. 
 Зэхуэсым и къалэн нэхъыщхьэу щытар Урысейм и Журналистхэм я союзым и IэтащхьэщIэр хэхынырт. 1992 гъэ лъандэрэ а IэнатIэм пэрыт Богданов Всеволод иджырей хэхыныгъэхэм зэрыхэмытынур нэхъапэIуэкIэ хэIущIыIу ищIат. А къулы­къум хущIэкъуу щым зыкъагъэлъэгъуат, ауэ съездым щIидзэн и пэ къихуэу тIум - Трофимов Андрейрэ Серебряный Романрэ зэрыщIегъуэжар къыжаIащ. Зэгухьэныгъэм и унафэщIу IэIэткIэ хахащ Соловьёв Владимир.
 IэщIагъэм ирилажьэхэм гуныкъуэгъуэ куэд яIэт, Iэмал ягъуэта щIыкIэ ахэр утыку кърахьэну, зэрызэфIахыну щIыкIэхэм тепсэлъыхьыну гукъыдэж яIэт. Абыхэм ящыщ куэд утыкум къыщыпсэлъащ, и щхьэ течауэ и гугъу ящIащ иужьрей зэманым IэнатIэм пэрытхэм ягъуэт щы­щIэ­ныгъэхэм, зи къалэн зыгъэзащIэу яукIахэм ятеухуауэ къуаншагъэ зыбгъэдэлъхэр сэтей къызэрамыщIым, нэгъуэщI куэд­ми. 
 Апхуэдэу IэгуауэшхуэкIэ даIыгъащ ­Якутие щIыналъэм къикIа Христофоровэ Марие и къэпсэлъэныгъэр. Ар зыгъэ­пIей­тейр лъэпкъ журналистикэр зэры­дэ­хуэ­х­рат:
- ЩIыпIэ пхыдзахэм лъэпкъыбзэхэмкIэ къыщыдэкI газетхэм, журналхэм я щы­тыкIэм дегъэгузавэ. ТедзапIэ нэхъ инхэм я тиражыр проценти 5 - 6-кIэ нэхъ мащIэ хъумэ, зи гугъу сщIы тедзапIэ цIыкIухэм я тиражыр а бжыгъэм нэхърэ куэдкIэ нэхъыбэу йохуэх. А Iуэхугъуэм хэкIыпIэ къы­хуэгъуэтын хуейщ, - жиIащ Христофоровэм. 
 Апхуэдэу зэхуэсым къыщаIэта гупсы­сэ­х­эм ящыщщ IэщIагъэм щIалэгъуалэ куэду къызэрыхэмыхьэр. 
- Иужьрей зэманым «блогерхэм» интернетым зыщаубгъуащ, икIи ар языны­къуэх­эм журналистхэм зэрыхабжэр ­щыуа­гъэу къызолъытэ, сыту жыпIэмэ, интернетым сыт къыщамыпсэлъми, хабзэ и лъэны­къуэкIэ зыми жэуап ихьыркъым, - жиIащ «Московский комсомолец» газетым и ­редактор нэхъыщхьэ Гусев Павел. 
Псоми гу лъатащ икIи гъэщIэгъуэн ­ящыхъуащ телевиденэм и канал нэхъыщхьэхэр съездым зэрыщымыIар. Телекамерэ зэрыщIэмытыр зэгухьэныгъэм иригъэкIуэкI лэжьыгъэр къэралым къы­зэрыфIэмыIуэхум и щыхьэту къалъытащ икIи а щытыкIэм зегъэхъуэжын папщIэ ­з­э­фIэгъэкIыпхъэхэм я гугъу ящIащ. 
 Зэман и пэкIэ къэралым и журналистхэм я зэгухьэныгъэм хэкIауэ щытахэу Моск­варэ Санкт-Петербургрэ я журналистхэм къагъэзэжри, Союзым щыщ ­хъужахэщ икIи ар «лъэбакъуэ тэмэму ­ячауэ» псоми къалъытащ, Iэгуауи хуаIэтащ.
 Богданов Всеволод илъэс 25-кIэ зэгу­хьэныгъэм щилэжьахэр къалъытэри, Союзым «ЩIыхь зиIэ и унафэщIу» хахащ. 
 Соловьёв Владимир къызэхуэсахэм я пащхьэ къыщыщыпсалъэм къыхигъэщащ зэгухьэныгъэр зыужьыныгъэм и ­гъуэгу бгъуфIэм теувэным зэрелэжьынур, IэщIагъэм и пщIэр къэIэтыжыным къа­рууэ иIэр зэрырихьэлIэнур. 
 ЦIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм нобэ къалэн ин я пщэ дэлъщ жылагъуэ гуп­сысэр зэфIэгъэувэнымкIэ, хьэл-щэ­ныфI­хэр хъумэнымкIэ, мамырыгъэмрэ зэгу­рыIуэныгъэмрэ гъэбыдэнымкIэ. Журналист IэщIагъэ мытыншым ирилажьэ псоми Москва щекIуэкIа зэхуэсым ифI къы­дэкIыну догугъэри, ар икIэщIыпIэкIэ зыхэтщIэну ди гуапэщ.

Тхыгъэри сурэтри зейр ЩОДЖЭН Iэминатщ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


16.10.2018
15.10.2018
11.10.2018
09.10.2018