Ныбжьэгъугъэр егъэбыдэ

 «Динамо» зэгухьэныгъэм и ныпым щIэту иджы етIуанэрэ Налшык щызэхэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым боевой самбэмкIэ и чемпионат. Ар Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министерствэу КъБР-м щы­Iэмрэ Урысейм и лъэпкъ гвардием и дзэхэм я федеральнэ къулыкъум и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэмрэ я лэжьакIуэхэу зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэдахэм я фэеплъ зэхьэзэхуэт. 

 Зэпеуэр къыщызэIуахым абы хэтынухэм псалъэ гуапэхэмкIэ зыхуагъэзащ, ехъу­лIэныгъэ лъагэхэр зыIэрагъэхьэмэ зэрагуапэр жаIащ Урысей МВД-м Налшык къалэм щиIэ и управленэм и унафэщI, ­полицэм и полковник Геграев Маратрэ ­Урысей гвардием и управленэу КъБР-м щыIэм и «Эльбрус» СОБР-м и командир, полицэм и полковник Щоджэн Къадиррэ. КъБР-м спортымкIэ и министрым и къуэ­дзэ Анаев Аслъэн зэпеуэр къызэзыгъэпэщахэмрэ турнирым хэтхэмрэ фIыщIэ яхуи­щIащ я лэжьэгъу хэкIуэдахэр зэращымыгъупщэм папщIэ. «Си фIэщ мэхъу мып­хуэдэ Iуэхухэм фи зэныбжьэгъугъэр нэхъ­ри зэригъэбыдэнур, фи къулыкъу щIэкIэр ефIэкIуэнымкIэ сэбэп зэрыхъунур. Боевой самбэм фызэрыдихьэхым Iэмал къывитынущ фи къалэнхэр нэхъыфIу ­вгъэ­зэ­щIэ­нымкIэ», - дыщIигъужащ Анаев Аслъэн и псалъэхэм. 
 Чемпионатым хэтащ цIыхуи 100-м нэб­лагъэ. Хабзэхъумэ органхэм я лэжьа­кIуэхэм ящIыгъуу текIуэныгъэм хущIэ­къуащ нэ­гъуэщI бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэм я спорт­сменхэри. Абы хэтащ самбэмрэ Iэпщэрыбанэ зэ­зауэмрэ я рес­публикэ федерацэхэр, ап­хуэ­дэуи «Единство», «Аллигатор», «Гладиатор» спорт клубхэр. 
- БэнакIуэхэм спорт зэфIэкI лъагэ къа­гъэ­лъэгъуащ япэ зэIущIэм щыщIэдзауэ. Мыпхуэдэ зэпеуэхэм хэтхэм дэ дахоплъэ икIи турнир нэхъ ехьэжьахэм хэтынухэр къыхыдох, - къыхигъэщащ «Динамо» урысейпсо ­физкультурэ спорт обществэ» жылагъуэ-къэрал зэгухьэныгъэм и щIы­налъэ къудамэм и унафэщIым и къуэдзэ Джэданэ Залым. 
 Спортсменхэр я хьэлъагъ елъытауэ ­гупийуэ гуэшат. Бжьыпэр яубыдащ: Урыс Замудин (кг 52-рэ), Уэхъутэ Эдгар (кг 62-м нэблагъэ), Къуэныкъуей Алим (кг 68-м нэблагъэ), Хьэсанэ Мурат (кг 74-м нэблагъэ), Мэш Рустам (кг 82-м нэблагъэ), ­Къущхьэ Рустам (кг 90-м нэблагъэ), Лу Астемыр, Аргъэщокъуэ Бубэ (кг 100-м нэблагъэ), Фрий Алихъан (кг 100-м ­щIигъу).сымэ. 
 Урысей гвардием и управленэу КъБР-м щыIэм и «Эльбрус» СОБР-м и командэ къыхэхам, илъэс кIуами хуэдэу, зэпеуэм япэ увыпIэр къыщихьащ. Урысей МВД-м Налшык къалэм щиIэ управленэм и спортсменхэр етIуанэ хъуащ. Ещанэ увы­пIэр лъысащ Урысей гвардием и управ­ленэу КъБР-м щыIэм и ОМОН-м.

Урысей МВД-м и чемпионатым республикэм къыбгъэдэкIыу хэтыну коман­дэ къыхэхар яубзыхунущ зэхьэзэхуэм ­кърикIуахэм япкъ ­иткIэ.

«Динамо» урысейпсо физкультурэ спорт обществэ» жылагъуэ-къэрал зэгухьэныгъэм и щIыналъэ къудамэм и пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ