18.08.2017, 11:42 - Новости

 Урысейм и УМВД-м Налшык къалэм щиIэ къу­дамэм и Жылагъуэ советым хэтхэм «Долинск» ­санаторэм зыщызыгъэп­сэху сабийхэр хуагъэзащ Къэбэрдей-Балъкъэ­рыр зэ­­рыгушхуэ, 2016 гъэм екIуэкIа Олимп Джэгухэм дыжьын медаль къы­щы­зыхьа Джэду Iэни­уар. 

18.08.2017, 11:37 - Статья

 Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм шы­щхьэуIум и 9-м щекIуэкIащ «Кавказ лъабжьэр - лъабжьэ быдэщ» пшы­хьыр. Ар IуэхущIапIэм ­къекIуалIэхэр щеджэ пэ­шым и лэжьакIуэхэм къы­зэрагъэпэщащ, Зи щIы­налъэм исыж лъэпкъхэм  я дунейпсо махуэм хуэ­кIуэу.

18.08.2017, 11:22 - Статья

 УФ-м щIэныгъэмрэ техникэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, химие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Мэшыкъуэ Нуралий ящыщщ щIэныгъэшхуэ зыбгъэ­дэлъ лъэпкъ IэщIагъэлIхэм, ди щIыналъэм и жылагъуэ лэжьа­кIуэ цIэрыIуэхэм.

18.08.2017, 10:43 - Новости

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ еплъащ Герхожан псы­щхьэм къыщежьэу Тырныауз къалэм дэлъэда ятIэпсым и Iэужьыр гъэ­кIуэдыным зэрелэжьымрэ щытыкIэр зыхуэдэмрэ.

16.08.2017, 13:57 - Новости

 Орёл къалэм щызэхэтащ Iэпщэрыбанэ зэзауэ спорт лIэужьыгъуэмкIэ дунейпсо зэхьэзэхуэ. «Грозный Иван  и Мемориал» зыфIаща а зэ­пеуэм ­щы­зэпэщIэтащ Урысейм, Чехием, Румынием, Къэзахъстаным, Уз­бекис­таным щыщ спортсмен лъэщ 12. 

16.08.2017, 13:44 - Новости

  «Iуащхьэмахуэ» жур­налым и зи чэзу ещанэ къы­дэ­кIыгъуэр дунейм къы­техьащ.

16.08.2017, 13:20 - Статья

 Зи теплъэкIи зэкIуж, куэдым хуэнабдзэгуб­дзаплъэ, зи гупсысэр жыжьэ нэс Жыгуэ Иннэ «зэфэну псыр къыщы­жэнур дяпэкIэщ» жы­хуаIэ ныбжьым итщ.

Последнее


ТхыдэщIэм и къежьапIэр

 Мэкъуауэгъуэм и 12-м дгъэлъапIэр ипэжыпIэкIэ къэрал гуфIэгъуэщ - Урысейм и махуэрщ. 2002 гъэр къэсыху ар Урысейм и Къэрал суверенитетым теухуа декларацэр къыщащта махуэу яIэту щытащ. Мы ­гуфIэгъуэр УФ-м и къэрал махуэшхуэ нэхъ «ныбжьыщIэ» дыдэхэм ящыщщ икIи ар ехьэлIащ абы и тхыдэщIэм. 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Урысейм и махуэм ирихьэлIэу цIыхухэм зэрехъуэхъур

Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
Си гуапэу сынывохъуэхъу Урысейм и махуэмкIэ!

Мурадым гъуэгу щигъуэт зэхыхьэ

 Илъэс зыбжанэ хъуауэ къызэрагъэпэщ «Мэшыкъуэ» Кавказ ­Ищхъэрэ щIалэгъуалэ форумыр экономикэм, политикэм, журналистикэм, гъуазджэм, щэнхабзэм, нэгъуэщI IэнатIэхэм жыджэру хэт ныбжьыщIэхэм я жэрдэмыр, хъуэпсапIэр гъащIэм хэпщэнымкIэ хуабжьу дэIэпыкъуэгъуфIщ. УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм и аппаратым, Ставрополь крайм и Пра­вительствэм, УФ-м Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэр и дэIэпыкъуэгъуу, ЩIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ федеральнэ ­агентствэм ар илъэс къэс къызыхуэтыншэу зэхеублэ.

ЛIыгъэм и дерс

 Тезырхэр егъэпшынынымкIэ феде­ральнэ къулыкъум и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм и «Вулкан» къудамэм и лэжьакIуэхэм «ЛIыгъэм и дерс» ирагъэкIуэкIащ Налшык къалэ дэт курыт школхэу №№9, 21-хэм я еджакIуэхэм папщIэ. 

«Шапсыгъ пщащэм» топсэлъыхь

 ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм тхылъ еджэн зыфIэфIхэм я зи чэзу зэхыхьэр Къэ­бэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым щригъэкIуэкIащ. Ар теу­хуауэ щытащ адыгэ лъэпкъ литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщ КIэрашэ Тембот и «Шапсыгъ пщащэ» повестым. 

Я псэр щотынш

 Ди къалащхьэм и щIыпIэ нэхъ дахэ дыдэхэм ящыщ зыщ Налшык психоневрологие интернатыр здэщытыр. КъатитIу зэтет унэшхуэр къеухъуреихь щхъуантIагъэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ гъэнщIа, тетIыс­хьэпIэ тыншхэр зэрыт парк цIыкIум. Псантхуэ и лъэныкъуэкIэ зи узыншагъэм сэкъат иIэхэмрэ зи ныбжь хэкIуэтахэмрэ псэ тыншыгъуэ ягъуэту абы щыIэным къы­зыхуэтыншэу хуэщIащ IуэхущIапIэр. Жьы къабзэри, щхъуантIагъэри, интернатым и пщIантIэ хуитым щагъэтIыса удз гъагъэ зэмыфэгъухэри - псори зыхуэлажьэр абы щыпсэухэм я узыншагъэр зэтегъэувэ­жынырщ, гъащIэр щызу ирахьэкIынырщ. 

Улахуэм хэгъэхъуэным йолэжь

 КъБР-м и Парламентым Социальнэ политикэмкIэ, лэжьыгъэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ и комитетым иджыблагъэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ республикэм и лэжьакIуэ щхьэхуэхэм я улахуэм зэрыхагъахъуэ Iэмалхэм. Абы хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ Жанатаев Сэлим.

Мы махуэхэм

Мэкъуауэгъуэм и 8, махуэку

Мыхьэнэ хэха зиIэ махуэшхуэ

 Сабийхэм къащхьэщыжынымкIэ дунейпсо махуэм КъБР-м и Парламентым и депутатхэр ялъыгъуэзащ цIыкIухэм я узыншагъэр щызэтрагъэувэж, ахэр гъащIэм щыхагъэзэгъэж «Нэмыс» республикэ центрым щыIэхэм.

Къэрал Думэм и депутат Марьяш Иринэ Тэрч къалэм щохьэщIэ

 УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм и депутат Марьяш Иринэ «Къалэ мыинхэм я паркхэр» парт проектыр зэрагъэзащIэм щыгъуазэ зищIын пап­щIэ иджыблагъэ щыIащ Тэрч муниципальнэ рай­о­ным хыхьэ Тэрч къалэм. А жыла­гъуэр хэхуащ ищхьэкIэ къыщыгъэлъэгъуа парт проектыр щагъэ­зэщIэну къалэхэм.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS