28.04.2017, 12:09 - Новости

 Иджыблагъэ Москва щекIуэкIа «Урысейм гъуазджэмкIэ и тхьэмахуэ» XXII Дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэ зэпеуэм къыщыхэжаныкIащ КъБКъУ-м и студентхэр. 

28.04.2017, 11:48 - Новости

 «Кавказ» федеральнэ гъуэгум щыщ Iыхьэу Лэскэн районым пхырыкIыр гъэкъэбзэным теу­хуа щэбэт щIыхьэху иджыблагъэ екIуэкIащ, къабзагъэм, щIыпIэхэр гъэдэхэным хуэгъэзауэ зэхаубла мазитI лэжьыгъэм хыхьэу. 

28.04.2017, 11:31 - Статья

 Хабзэ хъуауэ, ди къэралым щокIуэкI «Студентхэм я пашэ» урысейпсо щIалэгъуалэ зэхьэзэхуэр. Ябгъэдэлъ зэфIэкIкIэ, гупыр зэраIыгъыф, зэраунэтIыф я лъэны­къуэкIэ абы щызэпоуэ еджапIэ нэхъыщхьэхэм я студент­хэм я профсоюз зэгухьэныгъэхэм я пашэхэр. «Студентхэм я пашэ-2017» зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэхэр мы зэманым йокIуэкI. 

28.04.2017, 11:23 - Новости

 Адыгэ ныпым и махуэм и щIыхькIэ Шэджэм къалэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм щекIуэкIащ «Адыгэ джэгу» зэхыхьэр. Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-м и Жы­лагъуэ палатэм и деж щыIэ ЩIалэ­гъуалэ советым, Шэджэм муници­пальнэ районым и щIыналъэ администрацэм егъэджэныгъэмкIэ, щэнхабзэмкIэ и управленэхэм я жэрдэмкIэ. 

28.04.2017, 11:19 - Новости

 Урысей МВД-м и следователхэр я IэщIагъэм ­зэ­рыхуэIэзэм теухуа зэ­пеуэм и республикэ Iы­хьэр мэлыжьыхьым и ­17-20-хэм екIуэкIащ. 

28.04.2017, 11:14 - Новости

 Урысейм и телекомму­никацэ оператор нэхъыщ­хьэу плIым ящыщ МТС-м и жэрдэмкIэ ирагъэжьа «ТекIуэныгъэм и щиху» зэщIэхъееныгъэм, къэралым и къалэу 17-м зы­щызыубгъуам, мэлы­жьы­хьым и 26-м хыхьащ Къэ­бэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэри. 

28.04.2017, 11:09 - Статья

 КъБР-м и Парламентым  и президиумым и зи чэзу зэIущIэм Правительствэм щыхухаха зэманым хиу­быдэу депутатхэр едэIуащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал мылъкур приватизацэ щIыныр 2016 гъэм зэрекIуэкIам теу­хуауэ республикэм щIымрэ мылъкумрэ я IуэхухэмкIэ и министр Iуэщхъун Тимур къипсэлъам. 

Последнее


Лъэпкъым ифI зэрехуэ

Адыгэу зызылъытэж­хэм ящыщщ ди унагъуэр. Ди нэхъыжьхэри дэри лъэпкъым и ехъулIэныгъэм, анэдэлъхубзэм и зыужьыныгъэм ды­хуэ­лажьэу жыпIэ хъунущ. Ауэ щыхъу­кIэ, дэ фIыуэ долъагъу «Адыгэ псалъэ» газетыр, ди щIэщыгъуэу сыт щыгъуи доджэ икIи ­дыпоплъэ абы и къыдэкIы­гъуэхэм.

«Уэридадэ»

Хъуажь Фахъри щIэныгъэлIщ икIи журналистщ, тхакIуэщ икIи зэдзэкIа­кIуэщ. Къалэмыр зыIэ­щIэлъым сыт зыфIимыщыжми, и пщэ­рылъыр цIыхубэм гу зылъитапхъэр лъигъэ­Iэ­сын­ращи, ди лэ­жьэгъу щхьэмахуэм ар ­хъарзынэу къы­зэрехъу­-лIэр щIэджы­кIакIуэ­хэми ягъэунэхуакIэщ. Нобэ Фахъри дызэригъэгуфIэ тыгъэщIэр Анкара щыщ «Адыгэ къыдэкIыгъуэхэр» тхылъ тедзапIэм къыщыдигъэкIа «Уэридадэ» тхы­лъырщ. ЗэдзэкIакIуэм тхы­лъеджэм хуищIэфыну Iуэху­тхьэбзэхэм я нэхъ иныр езым игу иримыхь тхыгъэ утыку иримы­хьэ­нырщ.

Урысейм и Президент Путин В. В. Нижний Тагил къалэм щригъэкIуэкIащ Къэрал Советым и Президиумым и зэIущIэ. Абы и лэжьыгъэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А.

Дыгъуасэ Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир Нижний Тагил къалэм (Свердлов об­ласть) щригъэкIуэкIащ УФ-м и Къэрал Советым и Президиумым и зэIущIэ. Ар теухуауэ щытащ нэгъуэщI къэ­рал­хэм къыщащэху продукцэр гъэ­мэщIэным хуэгъэза къэрал политикэр Урысей Федерацэм и субъектхэм зэрыщагъэзащIэм. ЗэIущIэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.

ЗэIущIэр къыщызэIуихым Путин В. В. къыхигъэщхьэхукIащ:

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий «Вести» программэм (Урысей-1) щытепсэлъыхьащ террористхэм я бийуэ Налшык щрагъэкIуэкIа Iуэхушхуэм

Налшык щрагъэкIуэкIа лэжьыгъэ хэхам кърикIуахэм ятеухуа упщIэхэм ящыщ зым и жэуапу КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий вэсэмахуэ «Урысей-1» каналым щыжиIащ:

- Нэхъ жыджэру дунейпсо сетым дыщылэжьэн хуейщ, закон мардэхэм къриубыдэу. Иджыпсту абы Iуэху Iэджи щрагъэкIуэкI щIалэгъуалэр зэрыдахьэхыным, зэрызэ­хашэным, финансхэр зэрызэрагъэпэщыным хуэгъэзауэ. А псоми я нэхъыбапIэр ­Интернетырщ зэпхар. Аращ IэщIагъэлI нэсхэр, лэжьакIуэ тэмэмхэр диIэн щIыхуейр. ИтIанэщ а шынагъуэм дыщыпэщIэтыфынур.

Ислъамми, зэрыщыту динми ахэр (террористхэр) зыкIи пыщIакъым. Езыхэм я дежкIэ нэхъ къезэгъыу къалъытэ щхьэусыгъуэхэр къэзыгъэсэбэп лIыукIыу, бзаджэнаджэу аращ…

«Вести-24» каналым эфирым занщIэу кIуэуэ къыщыщыпсалъэм (23.11.2015 гъэ) терроризмэм и шынагъуэм теухуауэ КIуэкIуэ Юрий къыхигъэщхьэхукIащ:

- … Фэ зи гугъу фщIа мы Iуэхур зэрымыщIэкIэ къызэрыкъуэхыу зэфIагъэкIауэ ­аракъым. Абы зэщIыгъуу зыхуагъэхьэзыращ псоми: властым и федеральнэ, щIыналъэ ­органхэми, IэнатIэ хэхахэми… Иджыпсту щыIэ шынагъуэр зыхуэдэм и гугъу пщIымэ, террорист щIэпхъаджагъэхэр къэмыхъун папщIэ абы япэ зэрырагъэхуэным хуэгъэ­зауэ псори ялэжь.

Депутатхэм гулъытэ хуащIынущ сабийхэм экстремизмэр къызыхэкIыр къагурыгъэIуэным

Республикэм законхэр къыдэзыгъэкI и орган нэхъыщхьэм и зи чэзу зэIущIэр иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ Бозий Натбий.

Темыркъан Юрий ягъэлъапIэ

СССР-м, РСФСР-м, КъБР-м я цIыхубэ артист, СССР-м и Къэрал саугъэтымрэ Глинкэм и цIэр зезыхьэ саугъэтымрэ я лауреат, Санкт-Петербург и къэрал филармонием и художественнэ унафэщI, Урысейм щIыхь зиIэ и филармонием и академическэ симфоническэ оркест­рым и дирижёр нэхъыщхьэ Темыркъан Юрий ягъэуващ Лъэпкъ академием и «Санта-Чечилия» оркестрым псэухукIэ щIыхь зиIэ и дирижёру. Ар академием и тхыдэм къыщыхъуа Iуэху гуапэщ. Ди хэкуэгъу цIэрыIуэм и пэкIэ а къулыкъур ирихьэкIащ Италием и оркестрым щIыхь зиIэ и президенту 1983 гъэм хаха, США-м щыщ Бернстайн Леонард.

Ди энергетикхэм я проектыр нэхъыфIхэм хабжэ

Гъэсыныпхъэ-энергетикэ комплексым и лэжьыгъэм, энергетикым и IэщIагъэм яIэ пщIэр къэIэты-ным теухуауэ щэкIуэгъуэм и 20-м Москва щрагъэкIуэкIа урысейпсо зэIущIэм УФ-м энергетикэм-кIэ и министрым и къуэдзэ Инюцын Антон дамыгъэхэр щаритыжащ «Медиа ТЭК» конкурсым щы­­текIуахэм.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэр фадэм нэхъ димыхьэххэм ящыщщ

«Фадэм димыхьэх Урысей» федеральнэ проектымрэ «Рейтинг» хъыбарегъащIэ центрымрэ зэщIыгъуу ирагъэкIуэкIащ къэралым и щIыналъэ зэ­мылIэужьыгъуэхэм фадэу щрафыр зыхуэдизыр, апхуэдэу цIыхухэр фадэхэкIым демыгъэхьэхыным хуэгъэза къэрал политикэр зэрагъэзащIэм теухуа къэхутэныгъэ. Абы кърикIуахэр къыщапщытэжым дэтхэнэ щIыналъэми ехьэлIауэ къалъытащ:

фадэм итхьэкъуахэмрэ фадэм зи акъылыр зэIигъэхьахэмрэ зыхуэдизыр;

фадэм илIыкIхэм я бжыгъэр;

чэфхэм ялэжьа хабзэншагъэхэр зыхуэдизыр;

аркъэуэ ящэр;

КъБР-м щыщу къэралым и еджапIэ нэхъыфIхэм щIэсхэр Къэрал Думэм щохьэщIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщу Москва, зэрыщыту Урысейм щы­Iэ университет нэхъыфIу 14-м ще­джэ щIалэрэ хъыджэбзу 64-рэ щэкIуэгъуэм и 18-м УФ-м и Къэрал Думэм щыхьэщIащ. Студентхэр депутатхэмрэ аппаратым и лэжьакIуэхэмрэ яхуэзащ икIи къэралым и Парламентым и лэ­жьэкIэм щыгъуазэ защIащ. зэIущIэр къызэрагъэпэщащ Къэбэрдей-Балъкъэрым къыбгъэдэкIыу Къэрал Думэм и депутату хахахэу Быф Анатолий, Геккиев Заур, апхуэдэу КъБР-м и лIы­кIуэу УФ-м и Президентым и деж зэ­пымыууэ щыIэм и къуэдзэ Гыллыев Ахъмэт сымэ.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS