17.01.2018, 12:20 - Статья

 КъБР-м и Лъэпкъ къэ­рал библиотекэм, Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэм, иджы­благъэ литературэ пшыхь щекIуэкIащ. Ар теу­хуауэ щытащ КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат Теунэ Хьэчим къызэралъхурэ илъэси 105-рэ зэрыри­къум. 

17.01.2018, 12:07 - Статья

 Алътуд Азэмэт Борис и къуэр ди республикэм и Сэрмакъ къуажэм 1987 гъэм жэпуэгъуэм и 22-м къыщалъхуащ, унагъуэм я ещанэ быну.

17.01.2018, 12:02 - Статья

 Иджыблагъэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щекIуэ­кIащ филологие щIэныгъэхэм я доктор, КъБАССР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Балъкъэр Борис къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъум теухуа фэеплъ пшыхь. Ар къызэригъэпэщат Балъкъэрыр илъэс куэдкIэ щылэжьа урысыбзэмкIэ кафедрэм.

17.01.2018, 11:52 - Статья

 ЩIэныгъэм и тхыдэм къыхэнэ хабзэщ абы и унэтIыныгъэхэм я зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа, зи къэхутэныгъэхэр лъабжьэ быдэ хъуа еджагъэш­хуэхэм я цIэхэр. Апхуэдэщ филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ­КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэ­жьакIуэ, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и академик Балъкъэр Борис Хьэзешэ и къуэр кавказыджхэм я дежкIэ.

17.01.2018, 11:21 - Статья

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иригъэкIуэкIа пресс-кон­ференцым щытепсэлъыхьащ 2017 гъэм зэфIагъэкIа лэжьыгъэм. 

17.01.2018, 10:54 - Статья

 Урысей Печатым и махуэр щIышылэм и 13-м щагъэлъэпIащ Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм. Зэхыхьэ гуапэм хэтащ республикэм и телевиденэхэм, газетхэм, журналхэм, радиом я лэжьакIуэхэр, министерствэ, къулыкъущIапIэ, IуэхущIапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм, районхэм къикIа хьэщIэ лъапIэхэр. 

15.01.2018, 13:03 - Статья

 Уэхъутэ Александррэ сэрэ илъэс 40-м щIигъуауэ ды­зэ­ныбжьэгъущ. И хьэл-щэнымрэ и дуней тетыкIэмрэ зыгуэр хэбдзыну хэлъу пIэрэ, жысIэу мы щIалэм сыкIэлъоплъри, пэжыр жыпIэмэ, згъуэтыркъым апхуэдэ. Япэрауэ, хабзэ щыпкъэ хэлъщ. ЕтIуанэрауэ, къызыхэкIа адыгэ лъэпкъыр гурэ псэкIэ фIыуэ елъагъу. Ещанэрауэ, къыщалъхуа Бес­лъэней къуажэм пщIэшхуэ ­хуищIу бгъэдэтщ. 

Последнее


Ди сабийхэм я узыншагъэмрэ шынагъуэнша­гъэм­рэ папщIэ

 Афияным пэщIэтыным теухуауэ Урысейм щокIуэкI «Ди сабийхэм я узыншагъэмрэ шынагъуэнша­гъэм­рэ папщIэ» Iуэхур. Абы ди респуб­ликэри хэтщ. КъБР-м щыIэ МВД-м Наркотикхэм кIэлъыплъы­нымкIэ и IуэхущIапIэм и лэжьа­кIуэхэмрэ  республикэм Узыншагъэр хъумэ­нымкIэ и министерствэмрэ я лIыкIуэхэмрэ иджыблагъэ щыIащ Налшык дэт курыт еджапIэ №№1, 20-хэм. Ахэр ныбжьыщIэхэм епсэлъащ наркотик­хэкIым зыдемыгъэшэхыным, фа­дэмрэ туты­нымрэ защыдзеиным теухуауэ. 

ХэкIуэда я лэжьэгъухэм я унагъуэхэм ялъогъуазэ

 Урысей Федерацэм Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и органхэм я лэжьакIуэхэм я махуэм ­ирихьэлIэу Урысейм и МВД-м и ­къудамэу Шэджэм районым щыIэм и унафэщIхэр я къалэным пэры­ту хэкIуэда я лэ­жьэгъу­хэм я унагъуэу 18-м ихьащ. ХьэщIэхэм хэкIуэдахэм я щхьэ­гъусэхэмрэ я анэхэмрэ тыгъэ ­зэ­мы­лIэужьыгъуэхэр хуащIащ, абы­хэм я псэукIэм щыгъуазэ ­защIащ, нэхъ хуэныкъуэхэм ­ахъ­шэкIэ япэIэбащ.

Я зэфIэкIхэмкIэ щызохъуажэ

 Экстремизмэр профилактикэ щIы­нымрэ щIалэгъуалэ политикэр пхыгъэкIынымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и гъэзэщIакIуэ властым и къудамэхэм я лэжьыгъэр зэгъэуIунымкIэ КъБР-м и министерствэр я щIэгъэкъуэну, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щIэныгъэ щрагъэгъуэт и организацэхэм гъэсэныгъэ IуэхухэмкIэ я IэщIагъэлIхэмрэ студент самоуправленэхэм я пашэхэмрэ папщIэ, ­Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щрагъэкIуэкIащ «ЩIалэгъуалэр терроризмэмрэ экстремизмэмрэ зэращыхъумапхъэр» зы­фIаща семинар.

Илъэсым кърикIуар зэхалъхьэж

 Бахъсэн щIыналъэм мэкъумэш хозяйствэмкIэ и IуэхущIапIэм и унафэщI Къаскъул Хьэмидбий зэ­рыжиIамкIэ, мы зэманым райо­ным Iэщышхуэу 38778-рэ щаIыгъщ. Ар нэгъабэ и апхуэдэ лъэхъэнэм яIам проценти 6-м нэблагъэкIэ щIегъу.

Къэрал лэжьакIуэ цIэрыIуэм и фэеплъыр Уэзрэдж къуажэм къыщызэIуах

 Къэрал, парт лэжьакIуэ цIэрыIуэ, КПСС-м и Осетие Ищхъэрэ обкомым и япэ секретару илъэс куэдкIэ лэжьа Кабалоев Билар Емызэ и къуэм и фэеплъ 2017 гъэм щэкIуэ­гъуэм и 4-м къыщызэIуахащ Уэзрэдж къуажэм и паркым.

Хабзэхъумэ хэкIуэдахэм я фэеплъ къызэIуах

 Дзэлыкъуэ районым къы­щызэIуахащ къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэу, дзэ къулыкъур езыхьэкIыу зи къалэн зыгъэзащIэу хэ­кIуэдахэм я фэеплъ.

Профсоюзхэм ЩэнхабзэмкIэ я унэм и утыку зэрагъэпэщыжам деж псыутхыщIэм лажьэу щыщIидзащ. ЗэфIагъэкIа ухуэныгъэм и фIагъыр зыхуэдэр къипщытащ КъБР-м и Iэтащхьэм

 Профсоюзхэм ЩэнхабзэмкIэ я унэм и утыку иджыблагъэ зэрагъэпэщыжам  деж псыутхыщIэ къыщызэIуахащ ды­гъуасэ. УхуакIуэхэм зэфIагъэкIа лэжьыгъэм и фIагъыр зыхуэдэм еплъащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.

Тырныауз комбинатым и кIэрыхубжьэрыхухэр щахъумэу щыта щIыпIэхэр зэтес ящIыж

 Тырныауз комбинатым къыщыщIах рудам ще­лэжь фабрикэм къыщIэж ятIэпсыр щахъумэу щыта щIыпIэр зэтес щIыжыныр дызэрыт илъэ­сым и ­дыгъэгъазэм ирихьэлIэу зэфIагъэкIынущ. Абы пыщIа лэжьыгъэхэр ирагъэкIуэкI «2012 - 2020 гъэхэм дыкъэзыухъуреихь дунейр хъумэныр»­ ­федеральнэ къэрал программэм хиубыдэу.

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий УФ-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и органхэм я лэжьакIуэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

 Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министерствэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм и лэжьакIуэхэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 Фи IэщIагъэм ирилажьэхэм я махуэмкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу.

Нэхъ пасэу зэрыщIидзам къыхокI

 Ди газетым зэрытетащи, «Iуащхьэмахуэ» зыгъэпсэхупIэ АО-м мыгъэрей щIымахуэ бгы-лыжэ лъэхъэнэр щэкIуэгъуэм и 5-м къызэIуихащ. Ар нэгъабэрейм елъытауэ зы мазэкIэ нэхъ пасэщ. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS