23.10.2017, 13:20 - Статья

 КъБР-м Экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министерствэм Электрон Iуэхутхьэбзэмрэ IэмалхэмкIэ и департаментым и унафэщI Чочаевэ Мадинэ хэтащ жэпуэгъуэм и 11-14-хэм Сочэ щекIуэкIа «Взгляд в циф­ровое будущее» урысейпсо конференцым.

23.10.2017, 13:13 - Статья

 «Вымпел» спорт клубым иджы­благъэ щекIуэкIащ «Ислъэмейм и щIалэгъуалэр терроризмэмрэ наркотикымрэ» я бийщ къыхуеджэныгъэм щIэт япэ къуажэ спартакиадэ.

23.10.2017, 13:09 - Статья

 Жэпуэгъуэм и 17-м Прохладнэ щIыналъэм щыхьэщIащ Сербие Республикэм гъавэ, хадэхэкI гъэ­кIынымкIэ и институтым и унафэщI Туран Янрэ нартыху гъэкIынымкIэ IэщIагъэлI Бабич Милославрэ. Ахэр нартыхур Iуахыжу ирихьэлIат. Сербием къыщагъэкIа нартыху жылапхъэм и фIагъым ди гъавэгъэкIхэр щыгъуазэ ящIын, лэжьыгъэ и пIалъэкIэ къадэгуэшэн мурадырт хьэщIэхэм яIэр. 

23.10.2017, 12:58 - Статья

 Жэпуэгъуэм и 18-р къыщалъхуа махуэщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и япэ президент КIуэкIуэ ­Валерий. 

23.10.2017, 12:54 - Новости

 ЩIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я XIX ­дунейпсо фестивалым Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу хэтхэм КIуэкIуэ Юрий Сочэ щаIущIащ.

23.10.2017, 12:50 - Статья

 Жэпуэгъуэм и 19-м, «Валдай» дунейпсо клубым я зэIущIэм хэта иужькIэ, УФ-м и Президент Путин Владимир яхуеблэгъат ЩIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я XIX ­дунейпсо фестивалым хэтхэр щызэхуэса шхапIэхэм ящыщ зым.

23.10.2017, 12:45 - Статья

 Путин Владимир лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэр Рес­публикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий. ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ щIыналъэм и социально-экономикэ щыты­кIэмрэ абы щыщыIэ гугъуехьхэмрэ. Щхьэхуэу и гугъу ящIащ Къэбэрдей-Балъкъэрыр дуней къэхъукъащIэ къызэрымыкIуэхэм япэщIэ­ты­нымкIэ и программэм.

Последнее


ЦIыху 645-м диплом плъыжьхэр иратыж

 Налшык дэт «Театр щхъуан­тIэм» бадзэуэгъуэм и ­17-м щызэхэтащ Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэ­бэрдей-Балъкъэр къэ­рал университетыр мы гъэм диплом плъыжькIэ къэ­зыухахэм я щIыхькIэ къы­зэ­рагъэпэща гуфIэгъуэ пшыхь.

Зыужьыныгъэм трагъащIэ

 КъБР-м и Правительствэм дыгъуасэ щызэхэтащ «Инвестируй в Кавказ» бизнес зэхуэсыр. УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министерствэм «Кавказ Ищхъэрэм зегъэужьынымкIэ корпорацэ» зэгухьэныгъэр (КРСК), «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» IуэхущIапIэр дэщIыгъуу «Посети Кавказ» фондым къызэригъэпэщ мыпхуэдэ зэхыхьэхэр нэхъ ипэкIэ щекIуэкIащ Ингуш, Шэшэн республикэхэм, Ставрополь крайм. 

Дунейпсо зэпеуэм макIуэ

 Мудрэн Беслъэн Олимп чемпион зэрыхъурэ иджы япэу утыку къихьэнущ - ар хэтынущ Мэжэрым (Венгрием) щекIуэкIыну дзюдомкIэ дунейпсо чемпионатым.

Зы Iэмали ирамыту

 ЩIэныгъэ гуэдзэн щрагъэгъуэту Дзэлыкъуэ районым щыIэ центрым и гъэсэнхэу Мэшыкъуэ Зурабрэ Щоджэн Юрэрэ ехъулIэныгъэшхуэ щаIащ иджы­благъэ Домбай щекIуэкIа ЗэуэкIэ гъуазджэмкIэ дунейпсо фестивалым. 

Унагъуэ дахэ

 Нарткъалэ щыпсэу Къумыкъухэ Артуррэ Иринэрэ я унагъуэращ мы сурэтым щыфлъагъур. Хъыджэбз цIыкIуиплI - Амелие, Каролинэ, Эвелинэ, Изабеллэ - яIэщ зэщхьэгъусэхэм.

 Къэрал кIуэцI къулыкъум и лейтенант нэхъыжь Къу­мыкъу Иринэ психологщ, ар щолажьэ Урысей  МВД-м и Аруан къудамэм. Артур хьэрычэтыщIщ. Зэщхьэ­гъусэ­хэм я лэжьыгъэр тыншкъым, ауэ зэрызэгурыIуэм, пщIэ яку зэрыдэлъым, зэрызэдэIэпыкъум я Iуэхур ящегъэпсынщIэ.

Я щIэщыгъуэу щIадзэж

 Зэрызагъэпсэхуа тхьэмахуитIым топ джэгуным хуэзэшауэ КъБР-м футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэм хэт командэхэм зэхьэ­зэ­хуэм и етIуанэ Iыхьэр щэ­бэт кIуам ирагъэжьащ. 

Зэдэлэжьэн, зэдэIэпыкъун - аращ лъэпкъыр къазэрыщыгугъыр

 Ди газетым зэрытетащи, Налшык къалэ щызэхэтащ ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гу­пым и зи чэзу зэIущIэ. Абы кърихьэлIащ Тыркум, Сирием, Иорданием, Израи­лым, Европэм щыIэ, Краснодар, Ставрополь, Осетие Ищхъэрэ - Алание, Адыгэ, Къэрэ­шей-Шэрджэс, Къэ­бэрдей-­Балъкъэр щIыналъэхэм щы­лажьэ хасэхэм  я тхьэ­мадэхэмрэ Гъэ­зэщIа­кIуэ гупым хэтхэмрэ.

Инновацэ IэмалыщIэм и фIыгъэкIэ

 Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэм щызэблэкI фе­деральнэ гъуэгухэр щызэрагъэпэщыжкIэ, битум лентI хэхахэр къагъэсэбэпу щIадзэнущ. ЩIыдагъэм елэжь урысей IэщIагъэлIхэм къагупсыса инновацэ IэмалыщIэм ремонт лэжьыгъэхэм хуэзэр игъэ­мэщIэнущ, апхуэдэу къагъэщIэрэщIэжа гъуэгу щхьэфэр зэрызекIуэ пIалъэм хигъэхъуэнущ.

Жылагъуэм и сэбэп зыхэлъхэр жыджэру пхигъэкIын папщIэ, властым нэхъ ткIийуэ депсэлъэфынущ, депсэлъэни хуейщ

 «Кавказ Ищхъэрэм лъэпкъ зэхущытыкIэхэр щызэкIэлъыгъэкIуэнымкIэ мыкоммерцэ организацэхэм я зэфIэкIыр къэгъэсэбэпын», - аращ зытеу­хуауэ щытар Лъэпкъ IуэхухэмкIэ федеральнэ агентствэм и унафэщI Баринов Игорь «Архъыз ХХI» Кавказ Ищхъэрэ зэхуэсым и пленар зэIущIэм щищIа докладыр.

Шэджэм псыкъелъэхэм зыщагъэпсэху

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и Пенсионерхэм я зэгухьэныгъэм и жэрдэмкIэ цIыху 38-м Шэджэм псыкъелъэхэм я нэгу зыщрагъэужьащ. Абыхэм яхэтащ я уэрэдхэмкIэ зыплъыхьакIуэхэм гъуэгуанэр псынщIэ ящызыщIа Хьэмдэхъу Эльвирэ зи унафэщI «Ветеран» ансамблым и солистхэр.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS