22.05.2018, 12:47 - Статья

 Лашынкъей къуажэм къы­щхьэщыт Дыкъуакъуэжь и щыгум къыщызэрагъэпэща зэхыхьэ дахэр адыгэхэм нып яIэ зэрыхъужрэ илъэси 182-рэ щрикъу махуэм ирырагъэхьэлIат. Абдежым щыт­лъэгъуахэр гунэс зэрытщы­хъуарщ къытедгъэзэжу мы Iуэхум нэхъ убгъуауэ дыщIытетхыхьыжри. 

22.05.2018, 12:41 - Статья

 «Лъэпкъыпсэм и хьэуар, ар зэрыбауэр къыщIэхъуэ щIэблэрщ», - жаIэ. А щIэблэм я гупсысэмрэ я Iуэху зехьэкIэмрэ зэрелъытар белджылыщ ди лъэпкъым и къэкIуэнур. IуэхуфI куэдкIэ узыщыгугъ хъуну ныбжьыщIэ дызэриIэм дрогушхуэ. Мы си тхыгъэмкIэ нэIуасэ фызыхуэсщIыну щIалэгъуалэр жыджэрщ, акъылыфIэщ, балигъ гъащIэм лъэ быдэкIэ хэувэну хьэзырщ.

22.05.2018, 12:38 - Статья

 Нобэ ди псэлъэгъу Едыдж Нихьаи лъэпкъкIэ абэзэхэщ, Тыркум илъэс 25-кIэ нэмыцэбзэр щригъэджащ. 1995 гъэм Хэкум къэIэпхъуэжауэ, и унагъуэр и гъусэу Налшык къалэм щопсэу. Абы «Тамерис» шхапIэр егъэлажьэ, жылагъуэ Iуэхухэм жыджэру хэтщ, псапащIэщ, куэдым дэIэпыкъуэгъу яхуохъу.

22.05.2018, 12:34 - Статья

 Адыгэ лъэпкъым лъа­п­сэрыхыр къытхуэзыхьа, лIэщIыгъуэкIэ екIуэкIа Урыс-Кавказ зауэм зи гуащIи зи гъащIи щымысхьу лъэпкъ щхьэхуитыныгъэм щIэзэуа дзэпщ лIыхъужь куэдым я гъащIэм и къекIуэкIыкIар ди нобэм зэфIагъэувэжащ. 

22.05.2018, 12:29 - Статья

 1939 гъэм адыгэ тхыдэдж, бзэ щIэныгъэлI, юрист, политик цIэ­рыIуэ Намитокъуэ Айтэч и IэдакъэщIэкIыу франджыбзэкIэ дунейм къытехьауэ щытащ «Адыгэхэм я къэхъукIэр» тхылъыр. Куржы республикэм и щыхьэр Тбилиси щылажьэ «Адыгэ щэнхабзэ IуэхущIапIэм» и жэрдэмкIэ зи гугъу тщIы тхылъыр урысыбзэкIэ къыдэкIащ.

22.05.2018, 12:12 - Статья

 ЛIыхъужъ цIэрыIоу, Кавказ заом илъэхъан адыгэмэ яшъхьафитыныгъэ фэбэнэгъэ ШэрэлIыкъо Тыгъужъыкъо Къызбэч исаугъэт мэлылъфэгъум и 28-м Афыпсыпэ къыщызэIуахыгъ.

22.05.2018, 12:07 - Статья

 Щикъухьащ дунеижьым ди адыгэр! Мы псалъэхэращ япэу си гум къэкIыр хамэ къэрал щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм сарихьэлIа иужь. Ди лъэпкъыр дунеижьым и дурэшхэм ди­къухьащ Урыс-Кавказ зауэм, хамэ къэралхэм игуэша ­хъуащ.

22.05.2018, 11:49 - Статья

 Хамэ къэралхэм щыпсэу ди лъэп­къэгъухэм «адыгэ Iуэхур» къэ­ра­лыгъуэ утыку ихьауэ, Урыс-Кавказ зауэм политикэ, тхыдэ, хабзэ, цIыхугъэ я лъэныкъуэкIэ хуэфащэ цIэр игъуэтыжын хуейуэ къагъэув куэд щIауэ. 

Последнее


МафIэсым щыфхъумэ

Гъатхэпэм и 18-м ди къэралым щыхахынущ Урысей Федерацэм и Президентыр.

Гулъытэ лей зыхуэщIыпхъэхэр

Май районым Урысейм и Президент хэхыныгъэхэм жэуаплыныгъэ хэлъу зыхуегъэхьэзыр.

ПсэукIэм и фIагъырщ гъащIэм и пщалъэр

 Урысей Федерацэм Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм и нэIэ тету къэралым щагъэзащIэ «Къуажэ щIыналъэхэм зэпIэзэрыту зегъэу­жьын» федеральнэ программэр, 2014 - 2020 гъэхэм тещIыхьар. 

Нобэ

  • Дзэ дохутырым и дунейпсо махуэщ
  • Гъатхэпэм и 6 - 12-хэр Глаукомэ узыфэм ебэ­ныным и дунейпсо махуэхэщ
  • Австралием Лэжьыгъэм и махуэр щагъэлъапIэ
  • 1722 гъэм Пётр Езанэм Урысей къэралыгъуэм чли­сэхэр щыухуэным, ахэр зыхуейхэр къаху­зэгъэпэ­щы­ным трагъэ­кIуэдэн папщIэ ахъшэ къыхахыу мыдэным теухуа унафэм Iэ щIи­дзащ.
  • 1899 гъэм Германием щыщ химик Хоффман Феликс аспирин хущ­хъуэр зэхилъхьащ. Но­бэми цIыхухэм нэхъыбэ дыдэрэ къагъэсэбэпхэм ящыщщ ар.

Къалэн инхэр дэгъэкIын. КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и тхьэмадэ Берд Хьэзрэталий:

 Путин Владимир 2018 гъэм Федеральнэ Зэхуэ­сым Зэрызыхуигъэзар къэ­ралым и Iэтащхьэр щыхахынум зыщы­хуа­гъэ­хьэзыр зэманым ири­хьэлIащ. Президентым абы Урысейм и деж­кIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэху­хэр къыщи­гъэ­лъэгъуащ икIи къы­хи­гъэ­щхьэ­хукIащ къы­кIэ­рыхуныгъэр къэралым и дежкIэ нэхъ шы­на­гъуэшхуэу зэ­рыщытыр. 

Урысей Федерацэм и Президентым Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъэзар КъБР-м и Парламентым щыIэ фракцэхэм я унафэщIхэм къазэрыщыхъуар

 КъБР-м и Парламентым УхуэныгъэмкIэ, псэупIэ-коммунальнэ хозяйст­вэмкIэ, гъэсыныпхъэ-энер­гетикэ комплексымкIэ и комитетым и уна­фэщI, ЛДПР-м и фракцэу КъБР-м и Парламентым щыIэм и унафэщI Гриневич Валерий:

ЩэнхабзэмкIэ унэхэр зэрагъэпэщыжынущ

 Гъатхэпэм и 1-м КъБР-м и Прави­тельствэм щекIуэкIа зэIущIэм щы­тепсэлъыхьащ къуажэхэм дэт щэн­хабзэмкIэ унэхэр зэгъэпэщыжыным мылъку хухэхыным, цIыхур ирипсэун щхьэкIэ нэхъ мащIэ дыдэу зыхуей ахъшэр зыхуэдизым, къуажэ унэм и метр зэбгъузэнатIэм и уасэм, нэ­гъуэщIхэми. 

КIуэкIуэ Юрий Правительствэм и Унэм щыхуэзащ Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и академием и академик Фортов Владимир

 Иджыблагъэ КIуэкIуэ Юрий КъБР-м и Прави­тельствэм и Унэм щыхуэзащ Урысейм ЩIэныгъэ­хэмкIэ и академием и академик Фортов Вла­димир. ЗэIущIэм щытеп­сэ­лъы­хьащ Къэбэрдей­-Балъкъэрым щIэ­ны­гъэм­рэ егъэджэ­ны­гъэм­рэ ще­гъэ­фIэ­кIуэ­ным пы­щIа Iуэхухэм.

КъэкIуэну зэманым хуолажьэ. КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ, кинорежиссёр цIэрыIуэ, продюсер Къандур Мухьэдин нобэ илъэс 80 ирокъу

  Адыгэхэр щопсэу къэрал тхущIым щIигъум. Абыхэм къахэкIащ цIы­хуш­хуэ куэд - дзэзешэхэу, къэрал лэжьа­кIуэхэу, тхакIуэхэу, сурэ­тыщIхэу, нэгъуэщI IуэхухэмкIи цIэ­рыIуэ хъуахэу. Сэ зи гугъу сщIыну Къандур Мухьэдин тхакIуэщ, режиссёр Iэзэщ, продюсерщ, хьэ­рычэтыщIэщ, философиемрэ адыгэ тхыдэмрэ куууэ зыджа щIэныгъэлIщ.

Диаспорэм и вагъуэ телъыджэ

 КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ, Америкэм и Штат Зэгуэтхэм я тхакIуэхэми режиссёрхэми я зэгухьэныгъэхэм хэт, тхыдэтх, экономикэ, философие щIэ­ныгъэхэм я кандидат, кино­режиссёр, сценарист, продюсер, композитор, уэрэдус, дирижёр, псапащIэ Къандур Мухьэдин и ныбжьыр гъатхэпэм и 3-м илъэс 80 ирокъу. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS