15.03.2018, 14:49 - Статья

 Мэзкуу дэт «Вегас Сити Холл»-м мы махуэхэм щекIуэкIащ Iэпщэрыбанэ зэзауэхэмкIэ дунейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ ди лъэпкъэгъухэу Мырзэкъан Азэмэтрэ ­Беслъэней Нурмухьэмэдрэ.

15.03.2018, 14:45 - Статья

 Урысейм паратхэквондомкIэ и командэ къыхэхам дунейпсо зэхьэзэхуэхэм и пэ къихуэу, Къэбэрдей-Балъкъэрым зыгъэсэныгъэхэр щрегъэкIуэкI. 

15.03.2018, 14:42 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щэнхабзэм хэ­щIыныгъэ игъуэтащ. Дунейм ехыжащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, лэжьыгъэм и ­ветеран Геляевэ Хьэлимэт Къумыкъу и пхъур. 

15.03.2018, 13:05 - Статья

 Гъатхэпэм и 1-3 махуэхэм Дунейпсо Адыгэ Хасэм иригъэкIуэкIащ цIы­ху­хэм­рэ жылагъуэ дипломатиер дэзыIыгъ зэгухьэныгъэхэмрэ я къарукIэ лъэпкъ куэду зэхэс Урысей къэралыгъуэр зэфIэгъэувэным теухуа щIэныгъэ-практикэ конференц. Ар Урысей Федерацэм и ­Президент Путин Вла­димир и цIэкIэ щыIэ гранту ДАХ-м къратам щыщкIэ къызэрагъэпэщащ. 

15.03.2018, 12:58 - Статья

 Налшык дэт Киноконцерт гъэлъэгъуапIэм ­гъат­­хэпэм и 1-м пшыхь щекIуэкIащ, КъБР-м и цIыхубэ егъэджакIуэ ДыщэкI Марие Сухьэмэдин и пхъур егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ ­Iэ­натIэм зэрыпэрыувэрэ илъэс 50 зэрырикъум теу­хуауэ. 

15.03.2018, 12:29 - Статья

 КъБР-м и Парламентым Промыш­ленностымкIэ, транспортымкIэ, свя­зымрэ гъуэгу IэнатIэмкIэ и комитетым и унафэщI Гугу Владимир ди псэлъэгъущ.

15.03.2018, 11:47 - Статья

 Урысей ХъумапIэ банкым КъБР-м щиIэ къудамэм 2017 гъэм зэфIиха лэжьыгъэм щытепсэ­лъы­­хьа зэ­IущIэ иригъэ­кIуэкIащ абы и унафэщI Урысбий Хьэ­мидбий. 

15.03.2018, 11:34 - Статья

 Налшык дэт Къэрал концерт гъэ­лъэгъуапIэм иджыблагъэ щагъэ­лъэпIащ РСФСР-м и цIыхубэ артист, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лау­реат Къардэн Хьэсэн Екъуб и къуэм и ныбжьыр илъэс 95-рэ зэрырикъур.

Последнее


Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. и ИлъэсыщIэ хъуэхъу

 Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
 Куэд дэмыкIыу Кремлым и сыхьэт ­къеуэм зэманым къыпибжыкIынурэ, дэ календарым и напэкIуэцIыщIэ, гъащIэм и напэкIуэцIыщIэ къызэIутхынущ. БлэкI илъэсым и иужьрей дакъикъэхэм дэ тщыщ дэтхэнэри зэфIигъэкIахэм хоплъэж, адэкIэ зэрыпсэунум йогупсыс.

ШэIирэт

 Ар сыт щыгъуи пIа-щIэрт псапэ ищIэну икIи абы хуэхьэзырт. 

НОБЭ

  • Ирландием и Конституцэм и махуэщ
  • 1768 гъэм пащтыхь ­гуащэ Екатеринэ ЕтIуанэм Урысейм щыяпэу тхы­лъымпIэ ахъшэхэр къа­гъэсэбэ­пыну унафэ ищIащ.
  • 1902 гъэм Москва къыщызэIуахащ «Националь» хьэщIэщыр.
  • 1932 гъэм СССР-м щагъэуващ «Ворошиловский стрелок» цIэ лъапIэр. Нэщанэ нэхъыфIу еуэхэм ярихуэупсэну ягъэува а ­дамыгъэм 1, 2-нэ нагъыщэхэр иIэт.
  • 1958 гъэм РСФСР-м и Уголовнэ кодексым хагъэ­кIыжащ «цIыхубэм я бий» жыхуиIэмкIэ цIыхур гъэ­къуэншэныр.

Къэбэрдей-Балъкъэр. Зыужьыныгъэм и лъэхъэнэхэр

 Къэралыр зыхэт экономикэ гугъуехьхэри зэран ­хуэхъуакъым республикэм и пащхьэ къит къалэнхэр гъэзэщIэным хуэунэтIауэ ипэкIэ кIуэтэным. Экономикэр зэрекIакIуэр къызэнэкIа хъуащ, макроэко­номикэ щытыкIэ нэхъыщхьэхэм заужьыныр къы­зэрагъэпэщащ, социальнэ IэнатIэм щаIэ къалэн псори нэсу гъэзэщIа мэхъу.

Узыншагъэр хъумэным трагъэкIуадэм хагъэхъуэнущ

  КъБР-м и Правительствэм и зи чэзу зэIущIэ иригъэкIуэкIащ абы и УнафэщI Мусуков Алий. КъулыкъущIэхэр ири­плъащ унафэ 22-м икIи зэхъуэкIыныгъэ хэлъхьапхъэхэмкIэ зэдэарэзыуэ Iэ яIэтащ. 

«ДыгъафIэ къалэм» и къудамэщIэ

 КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий ды­гъуасэ Тэрч къалэм къыщызэIуихащ Сабий творчествэмкIэ «ДыгъафIэ къалэ» академием и къудамэр. Iуэхум хэтащ ­КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIа­лэгъуа­лэм я IуэхухэмкIэ и министр Емуз Нинэ, ­КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр ­Къумахуэ Мухьэдин, КъБР-м и профсоюз IуэхущIапIэхэм я унафэщI Амщо­къуэ ФатIимэт, Тэрч ­районым и курыт еджапIэхэм щIэсхэр, нэгъуэщIхэри.

ЗэфIэкI зиIэхэр ягъэлъапIэ

 Урысей Федерацэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ я къэрал дамыгъэхэр зы­хуагъэфэщахэм дыгъуасэ щратыжащ ­КъБР-м и Правительствэм и Унэм.

Къэбэрдей-Балъкъэрыр къуажэхэм щэнхабзэмкIэ унэхэр щыщIынымрэ щызэгъэпэщыжынымкIэ программэм иджыри хэтщ. КIуэкIуэ Юрий лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щыхуэзащ Мединский Владимир

 Къэбэрдей-Балъкъэрыр дяпэкIи ­хэ­тынущ къуажэхэм щэнхабзэ унэхэр щыщIынымрэ ахэр зэгъэпэщыжы­нымкIэ программэм. Апхуэдэу щыжаIащ Урысей Федерацэм щэнхабзэмкIэ и министр Мединский Владимиррэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ ирагъэкIуэкIа зэIущIэм.

ЗэгурыIуэныгъэм Iэ щIадз

 Тезырхэр егъэпшынынымкIэ Урысейм и федеральнэ IэнатIэм и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI Мэржэхъу Мухьэмэдрэ КъБР-м спортымкIэ и министр Хъущт Аслъэнбэчрэ Iэ щIадзащ зэрызэдэлэжьэнум теухуа зэгурыIуэныгъэм.

ФутболымкIэ федерацэм и тхьэмадэщIэ

 Налшык дэт Киноконцерт гъэлъэгъуапIэм щэбэт кIуам щызэхэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым ФутболымкIэ и федерацэм и отчёт-хэхыныгъэ конференц. Абы щыхэплъэжащ 2012-2017 гъэхэм яхузэфIэкIахэмрэ дяпэкIэ ­къапэщылъ къалэнхэмрэ. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS