23.06.2017, 12:47 - Статья

 Мазэ иримыкъукIэ загъэпсэхуауэ «Спартак-Налшыкым» и футболистхэмрэ тренерхэмрэ бадзэуэгъуэм и икухэм щIэзыдзэну зэхьэзэхуэм зыхуагъэхьэзыр. 

23.06.2017, 12:43 - Статья

 КъБР-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ щыIэ министерствэм и Кинолог къулыкъу центрым (ЦКС) и унафэщI, полицэм и подполковник Заруцкий Олег тепсэлъыхьащ я лэжьыгъэр зыхуэдэм, зыхуей-зыхуэфIхэмкIэ къызэрызэгъэпэщам, кинолог-IэщIагъэлIхэм ягъэ­лъэ­гъуащ я къулыкъум къыщагъэсэбэп хьэхэм я зэфIэкIхэр. 

23.06.2017, 12:13 - Статья

 «Хъыбарыншэу кIуэдащ…», - унагъуэ дапщэ а псалъэ жагъуэхэм игъэгуIар? Дапщэм я дунейр къатеункIыфIа? Зауэм къимыкIыжахэм я Iыхьлыхэм, благъэхэм, я щIэблэм нобэр къыздэсым ­яхуегъэхыркъым 40 гъэхэм къаIэрыхьа тхылъымпIэ кIапэм ита а псалъэ гущIыхьэхэр.

23.06.2017, 12:05 - Статья

 КъБКъУ-м и спорт комплексым иджы япэу щекIуэкIащ дзюдомкIэ Урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха, юридическэ щIэныгъэхэм я кандидат, КъБР-м щIыхь зиIэ и юрист, къэрал кIуэцI къулыкъум и генерал-майор Абыдэ Ахьмэд и фэеплъу къызэрагъэпэщар. 
 

23.06.2017, 11:56 - Статья

 Медицинэм и лэжьакIуэм и махуэм хуэгъэпса пшыхь иджыблагъэ ще­кIуэкIащ Аруан районым ЩэнхабзэмкIэ и унэми.

23.06.2017, 11:49 - Новости

 Медицинэм и лэжьакIуэм и ­махуэр Iэтауэ щагъэлъэпIащ Дзэлыкъуэ районым. Узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм и лэ­жьакIуэхэм фIыщIэ хуащIащ икIи ехъуэхъуащ  Дзэлыкъуэ  щIыналъэ администрацэм и унафэщI Джатэ Руслан, Ветеранхэм я район советым и тхьэмадэ Бэрэгъун Арсен, район сымаджэщым и дохутыр нэхъыщхьэ Щоджэн Маринэ сымэ.

23.06.2017, 11:37 - Новости

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал университетым иджыблагъэ щекIуэкIащ адэ-анэхэмрэ абитуриентхэмрэ папщIэ зэхуэс ин. КъБКъУ-м и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Солгаловэ Наталье хъыбар къы­зэрыдигъэщIамкIэ, абы хэтащ еджапIэ нэхъы­щхьэм и унафэщIхэри университетым и къудамэхэм я пашэхэри.

Последнее


Магомаев Муслим и уэрэдхэр

 Темыркъан Хьэту и цIэр зезыхьэ КъБКъУ-м и Щэнхабзэ центрым иджыблагъэ щекIуэкIащ СССР-м и цIыхубэ артист, дунейпсо фестивалхэм я лауреат, баритон лъэщ Ма­гомаев Муслим и фэеплъ пшыхь ­гукъинэж, музыкант цIэрыIуэр къызэралъхурэ илъэс 75-рэ щри­къум ирихьэлIэу. Ар и жэрдэмщ КъБКъУ-м и студент, уэрэдымрэ ­къафэмкIэ «Амикс» театрым и уэ­рэджыIакIуэ Уэртэбей Амир.

Адыгэ ныпым и махуэм зыхуагъэхьэзыр

 КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд мэ­лыжьыхьым и 10, 14-хэм иригъэкIуэкIащ Адыгэ ныпым и махуэр гъэлъэпIэным пыщIа дауэдапщэхэр къызэгъэпэщыныр зи пщэ дэлъ гупым хэтхэм я зэIущIэхэр. 

Унэхэр щагъэплъ лъэхъэнэм зэкIэлъымыкIуагъэхэр къагъэхъуакъым

 КъБР-м и Парламентым Ухуэныгъэм­кIэ, псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмрэ гъэсыныпхъэ-энергетикэ комплексымкIэ и комитетым IэнатIэ щхьэхуэхэм я лIы­кIуэхэр кърихьэлIэу иригъэкIуэкIа зэIущIэр триухуащ 2016-2017 гъэхэм я лъэхъэнэм унэхэр зэрагъэплъам. ЗэIущIэм кърихьэлIащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ АфэщIагъуэ Ми­хаил.

Къару зэкъуэткIэ

 Iимам Iэбу Хьэнифэ и цIэр зезыхьэ ­Кавказ Ищхъэрэ ислъам университе­тым ­мэ­­лыжьыхьым и 13-м щекIуэкIащ Къэ­бэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ республикэм и мус­лъымэн дин IуэхущIапIэхэм я лIы­кIуэ­хэмрэ я зэIущIэ. Абы хэтащ властым и гъэ­зэщIакIуэ органхэм я уна­фэщIхэр, рес­публикэм и къалэ­хэмрэ и къуа­жэ­хэмрэ я раис-Iимамхэр. 

КъБР-м и Iэтащхьэр «Урысей мэкъумэшбанк» акционер зэгухьэныгъэм и правленэм и тхьэмадэ Патрушев Дмитрий IуощIэ

  КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Правительствэм и Унэм иджыблагъэ щыхуэзащ «Урысей мэкъумэшбанк» акционер зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Патрушев Дмитрий.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий IутIыж махуэшхуэм ирихьэлIэу цIыхухэм зэрехъуэхъур

 Къэбэрдей-Балъкъэрым исправос­лав­нэ чристэнхэм си гуапэу сохъуэхъу IутIыж махуэшхуэмкIэ.

Ядыгъуа псори къахуэгъуэтыну пIэрэ?

 Прокуратурэ Нэхъыщхьэм игъэ­хьэзыращ, и къулыкъум текIами, къу­лыкъущIэу щытам къигъэсэбэп ­мылъкум кIэ­лъыплъыну Iэмал къезыт зэгъэ­зэ­хуэжыныгъэхэу законым халъхьэну­хэр. Абыхэм япкъ иткIэ, мылъкур хьэ­­рэмыгъэкIэ зэригъэпэ­щауэ сэтей къащIмэ, ар абы и мыза­къуэу и щхьэгъусэми къытрах хъунущ.

Мэлыжьыхьым и 12-м къыщыщIэдзауэ

 ЦIыхур псэун папщIэ нэхъ мащIэ дыдэу зыхуей ахъшэр Урысейм зыщыхуэдизыр 2016 гъэм и еплIанэ ­мазищым тещIыхьауэ УФ-м и Правительствэм къищтащ (2017 гъэм гъатхэпэм и 30-м УФ-м и Правительствэм къы­ди­гъэкIа Унафэ №352). Мэлыжьыхьым и 12-м къы­щы­щIэдзауэ ар къагъэсэбэпынущ. ЦIыхур псэун папщIэ ­нэхъ мащIэ дыдэу зыхуейр сом 9691-рэ, лэжьэгъуэ ­ныбжьым итхэм папщIэ - сом 10466-рэ, пенсионерхэм ­папщIэ - сом 8000, сабийхэм папщIэ - сом 9434-рэ хъууэ ягъэуващ.

Тутнакъхэм я узыншагъэм кIэлъыплъхэр

 Урысей ФСИН-м 2011 гъатхэпэм и 22-м къищта уна­фэмкIэ мэлыжьыхьым и 14-р УИС-м и Медицинэ ­Iэ­натIэм и махуэу ягъэуващ. Абы щIытрагъэхуам  щхьэусыгъуи иIэжщ. Доху­тыр-гуманист, пенитенциарнэ медицинэм и ­лъабжьэр зыгъэтIылъа ­Гааз Фёдор 1829 гъэм гъатхэпэм и 22-м урысей хьэпсхэр зи нэIэм щIэт джыназ Голицын Михаил зыхуигъэзауэ щытащ тутнакъхэм я узыншагъэм Iэмал имыIэу кIэлъыплъын зэрыхуейм теухуауэ. 

Мы махуэхэм

Мэлыжьыхьым и 13, махуэку

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS