23.06.2017, 12:47 - Статья

 Мазэ иримыкъукIэ загъэпсэхуауэ «Спартак-Налшыкым» и футболистхэмрэ тренерхэмрэ бадзэуэгъуэм и икухэм щIэзыдзэну зэхьэзэхуэм зыхуагъэхьэзыр. 

23.06.2017, 12:43 - Статья

 КъБР-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ щыIэ министерствэм и Кинолог къулыкъу центрым (ЦКС) и унафэщI, полицэм и подполковник Заруцкий Олег тепсэлъыхьащ я лэжьыгъэр зыхуэдэм, зыхуей-зыхуэфIхэмкIэ къызэрызэгъэпэщам, кинолог-IэщIагъэлIхэм ягъэ­лъэ­гъуащ я къулыкъум къыщагъэсэбэп хьэхэм я зэфIэкIхэр. 

23.06.2017, 12:13 - Статья

 «Хъыбарыншэу кIуэдащ…», - унагъуэ дапщэ а псалъэ жагъуэхэм игъэгуIар? Дапщэм я дунейр къатеункIыфIа? Зауэм къимыкIыжахэм я Iыхьлыхэм, благъэхэм, я щIэблэм нобэр къыздэсым ­яхуегъэхыркъым 40 гъэхэм къаIэрыхьа тхылъымпIэ кIапэм ита а псалъэ гущIыхьэхэр.

23.06.2017, 12:05 - Статья

 КъБКъУ-м и спорт комплексым иджы япэу щекIуэкIащ дзюдомкIэ Урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха, юридическэ щIэныгъэхэм я кандидат, КъБР-м щIыхь зиIэ и юрист, къэрал кIуэцI къулыкъум и генерал-майор Абыдэ Ахьмэд и фэеплъу къызэрагъэпэщар. 
 

23.06.2017, 11:56 - Статья

 Медицинэм и лэжьакIуэм и махуэм хуэгъэпса пшыхь иджыблагъэ ще­кIуэкIащ Аруан районым ЩэнхабзэмкIэ и унэми.

23.06.2017, 11:49 - Новости

 Медицинэм и лэжьакIуэм и ­махуэр Iэтауэ щагъэлъэпIащ Дзэлыкъуэ районым. Узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм и лэ­жьакIуэхэм фIыщIэ хуащIащ икIи ехъуэхъуащ  Дзэлыкъуэ  щIыналъэ администрацэм и унафэщI Джатэ Руслан, Ветеранхэм я район советым и тхьэмадэ Бэрэгъун Арсен, район сымаджэщым и дохутыр нэхъыщхьэ Щоджэн Маринэ сымэ.

23.06.2017, 11:37 - Новости

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал университетым иджыблагъэ щекIуэкIащ адэ-анэхэмрэ абитуриентхэмрэ папщIэ зэхуэс ин. КъБКъУ-м и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Солгаловэ Наталье хъыбар къы­зэрыдигъэщIамкIэ, абы хэтащ еджапIэ нэхъы­щхьэм и унафэщIхэри университетым и къудамэхэм я пашэхэри.

Последнее


ТекIуэныгъэм и мафIэгу

 Мэлыжьыхьым и 11-м «ТекIуэныгъэ» мафIэгур КъБР-м къэсащ. Хэку зауэш­хуэм и фэеплъ, зи хъыбар куэд тхыдэм къыхэнэжа мафIэгур 2011 гъэ лъандэрэ къалэ-къалэкIэ Урысей Федерацэм щы­зокIуэ, блэкIар зэращымыгъупщам, хэкур зыхъумахэм фIыщIэ зэрыхуащIым и щыхьэту. 

КъБР-м и Iэтащхьэм иригъэкIуэкIащ «Вольфрам» компаниемрэ «Ростех» къэрал корпорацэм и предприятэ пэрытхэм ящыщ «РТ-Бизнесым зегъэужьыныр» IуэхущIапIэмрэ я унафэщIхэм я зэIущIэ

 Дыгъуасэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Правительствэм и Унэм щригъэкIуэкIащ «Вольфрам» компание» акционер зэгухьэныгъэм и президент Горбачёв М. И., «Ростех» къэрал корпорацэм и предприятэ пэрытхэм ящыщ «РТ-Бизнесым зегъэужьыныр» жэуап зэ­хэгъэщхьэхукIа зыхь зэ­гухьэныгъэм и генеральнэ директор Назаров А.Н. сымэ зыхэта зэIущIэр.

КъуэкIыпIэ Жыжьэми Iыхьэншэ щыхъуакъым

 «Луч-Энергия» (Владивосток) - «Спартак-Налшык» (Налшык) - 0:0 Владивосток. «Динамо» стадион. Мэлыжьыхьым и 8-м. ЦIыху 900 еплъащ.
Судьяхэр: Сиденков (Санкт-Петербург), Акимкин (Пермь), Соломонов (Чита).
«Луч-Энергия»: Гаврилов, Попов, Грицаенкэ, Коломыц (Носов, 46), Пискунов, Насадюк, Гриднев, Минич (Михалёв, 62), Килин, Пономаренкэ, Столбовой (Гордиенкэ, 85).
«Спартак-Налшык»: Антипов, Кузнецов, Соблыр, Дашаев, Марченкэ, Крамаренкэ (Войнов, 70), Мухьэммэд, Багъэтыр, Дроздов (Семёнов, 76), Каркаев, Ахъядов (Бойчук, 87).

Уэрэд жыIэным къыхуигъэщIа

 Мы тхыгъэр зытеухуа ТIэхьир Заремэ уэрэд жыIэным зэфIэкI инхэр щиIэщ икIи абы къы­зэрыхуигъэщIам шэч хэлъ­къым. Ар ди республикэми Урысейми къы­щацIыхуащ. Макъамэм дихьэххэр абы и макъ дахэм зыIэпешэ.

Нэхъыжьхэр ягъэлъапIэ

 Аруан районым хыхьэ Къэхъун къуажэм щIэх-щIэхыурэ щрагъэ­кIуэкI щIэблэм хэкупсэ, щэнхабзэ гъэсэныгъэ яхэлъхьэным яхуэгъэпса зэхыхьэ гу­къи­нэжхэр. Абы­хэм ящы­пэ жылэм дэт курыт школ ­№1-м иджыблагъэ къыщы­зэ­рагъэпэща гуфIэгъуэ пшыхьри. Зэ­хыхьэм и жэрдэмщIакIуэ хъуащ Къэхъун къуажэ администрацэм и Iэтащхьэ Хъуэст Замиррэ жылэм дэт библиотекэм илъэс куэд лъандэрэ и пашэу лажьэ Пхъэшх Светланрэ. Пшыхьым жыджэру хэтащ Къэхъун дэт курыт школитIми я еджакIуэхэр. 

Егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэм зи гур хуэкъабзэ

 КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм и унафэкIэ республикэм щокIуэкI анэдэлъхубзэхэм хухаха мазэр. А унафэм ипкъ иткIэ, республикэм ит школхэм къэбэрдей-шэрджэсыбзэмрэ литературэмрэ щегъэджыным и Iуэху зытетыр къахутэн мурадкIэ, къэпщытэныгъэхэр ирагъэкIуэкI министерствэм лъэпкъыбзэхэмкIэ и къу­дамэм и унафэщI Табыщ Муратрэ ар зи пашэ къэп­щытакIуэ гупымрэ. Апхуэдэ къалэн я пщэ дэлъу къэп­щытакIуэхэр еблэгъат Бахъсэн районым щыIэ Дыгу­лыбгъуей къуажэм дэт курыт еджапIэ №9-м. 

Мыхьэнэшхуэ зиIэ лэжьыгъэ

 КIэлъыплъын зимыIэ сабийм и Iуэхур зэрыхъунур куэдкIэ елъытащ къэралым абы хуищI гулъытэм. Республикэ полицэм и лэжьакIуэхэр, мы Iуэхур зи къалэным хыхьэ нэгъуэщIхэри я гъусэу, щIэх-щIэхыурэ макIуэ унагъуэ хуэмыщIахэм. Иужьрейуэ апхуэдэ Iуэху щекIуэкIащ Тырныауз къалэм.

НОБЭ

  • Фашист гъэрыпIэм исахэр хуит къызэращIыжам и дунейпсо махуэщ. 1945 гъэм гъатхэпэм и 11-м къы­зэрыIэтауэ щытащ Бухен­вальд нэмыцэ лагерым исхэр.
  • Паркинсон узыфэм ебэ­ныным и дунейпсо махуэщ. А узыфэр къэзыхута дохутыр Паркинсон Джеймс къыщалъхуа махуэм (1755 гъэм мэлыжьыхьым и 11-м) техуэу ягъэуващ 1997 гъэм. 
  • Кърым Республикэм и Конституцэм и махуэщ. 2014 гъэм мэлыжьыхьым и 11-м Кърым Республикэм и Къэ­рал Советым къищтащ.

Денизэ текIуэныгъэм хуокIуэ

 Ди газетым зэрытетащи, Урысей телевиденэм и «Япэ каналымкIэ» екIуэкI «Голос. Дети» проект иным ди респуб­ли­кэм щыщ пщащэ ныбжьыщIэ Хекилаевэ Денизэ ехъулIэныгъэ иIэу хэтщ. 

Бзэр зэращIэр къапщытэж

 «Тотальный диктант» дунейпсо егъэ­джэныгъэ Iуэхур мэлыжьыхьым и 8-м сыхьэт 14.00-м ди къэралым и щIыналъэ куэдым щекIуэкIащ. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS