19.01.2018, 12:03 - Статья

 ЩIышылэм и 16-м Су­рэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейр щIэращIэт, цIыху­хэр щыпэкIурт. Абы къы­щызэIуахырт КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI Абей Вик­тор и гъэлъэгъуэныгъэ.

19.01.2018, 11:37 - Статья

 Урысей Федерацэм Киокушин-кара­тэмкIэ и ­зэгухьэныгъэм Осетие Ищхъэрэ - Алание Республикэм иджыблагъэ щригъэкIуэкIащ а спорт лIэу­жьыгъуэм зыхуэзыгъасэ ныбжьыщIэхэм я зэ­хьэ­зэхуэ зэIуха. Абы хэтащ ди щIыналъэм щыщ спорт­сменхэри.

19.01.2018, 11:29 - Статья

 Джэрмэшык Мурадин Дулыхь и къуэм и Iэдакъэ къыщIэкIа «ЩIыуэпсым и зэхэлъыкIэм теухуауэ» фIэщыгъэр зиIэ тхылъыр дунейм къызэрытехьам иращIылIа пшыхь Инарыкъуей къуажэм дэт курыт еджапIэм иджыблагъэ ще­кIуэ­кIащ. Ар къыщыдэкIащ Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм. 

19.01.2018, 11:20 - Статья

 КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Марат лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Прохладнэ, Тэрч ­район сымаджэщхэм, Республикэ эндокринологие центрым.

19.01.2018, 11:05 - Статья

 2017 - 2018 гъэ еджэгъуэм и япэ ­махуэм, фокIадэм и 1-м, ди хэкум къыщыхалъхьауэ щытащ «КъэкIуэнур зи плъапIэ Урысей» къэралпсо зэпеуэр. Абы ипкъ иткIэ ныбжьыщIэхэм ятхын хуейт а унэтIыныгъэмкIэ яIэ гупсысэхэр къыщыгъэлъэгъуа сочиненэ. УФ-м и Президент Путин Владимир и жэрдэмкIэ къызэрагъэпэща зэпеуэм къри­кIуахэр къапщытэжащ ИлъэсыщIэм и пэ къихуэу. 

19.01.2018, 10:58 - Статья

 Зеикъуэ щыщ Сыжажэ Ахьмэд илъэс 90 зэрырикъуам къыхэкIыу УФ-м и Президент Путин Владимиррэ КъБР-м и ­Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ къыхуатха хъуэхъухэр тхьэмахуэ кIуам иритыжащ Бахъсэн муниципальнэ районым и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ ­Къанэмэт Рустам.

17.01.2018, 12:20 - Статья

 КъБР-м и Лъэпкъ къэ­рал библиотекэм, Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэм, иджы­благъэ литературэ пшыхь щекIуэкIащ. Ар теу­хуауэ щытащ КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат Теунэ Хьэчим къызэралъхурэ илъэси 105-рэ зэрыри­къум. 

Последнее


КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий УФ-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и органхэм я лэжьакIуэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

 Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министерствэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм и лэжьакIуэхэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 Фи IэщIагъэм ирилажьэхэм я махуэмкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу.

Нэхъ пасэу зэрыщIидзам къыхокI

 Ди газетым зэрытетащи, «Iуащхьэмахуэ» зыгъэпсэхупIэ АО-м мыгъэрей щIымахуэ бгы-лыжэ лъэхъэнэр щэкIуэгъуэм и 5-м къызэIуихащ. Ар нэгъабэрейм елъытауэ зы мазэкIэ нэхъ пасэщ. 

МурадыфIхэр зи куэд

 ЩIалэгъуэм къыпхильхьэ къарур зыми ещхькъым. ГъащIэм лъэ бы­дэкIэ ухэувэху, а къарум укъызэщIеIэтэ, уигъэгу­ш­хуэу къыбдогъуэгу­рыкIуэ. А ныбжьым щитым деж цIыхум куэд дыдэ лъэкIынущ. Нэхъыщхьэр щIалэ­гъуэ ­къарур пщIэншэу умыгъэкIуэдынырщ. ИкIи ар и чэзум къэзыгъэсэбэпу IуэхущIафэ щыпкъэхэм хуэзыунэтIыфым и на­сыпщ. Апхуэдэущ зэрегупсысыр ­КъБР-м и ЩIалэгъуалэ палатэм и уна­фэщI Гу­гъуэ­тыж Ахьмэд.

Бжыгъэшхуэр къаIуроIэфIэ

«Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) - «Спартак-Налшык» (Налшык) - 0:3 (0:1). Рыздвяный. «Факел» стадион. ЩэкIуэгъуэм и 8-м. ЦIыху 200 еплъащ.

Тхыдэм и гъуджэ

 СурэтыщI ГъуазджэхэмкIэ музейм щокIуэкI «Революция 1917 года. События и люди» выставкэр. 

ЩIымахуэр къоблагъэ

 ХьэтIохъущокъуэм и хадэр дыгъэгъазэм, щIышы­лэм, мазаем хуагъэхьэзыр.

ЗэуIуу, купщIафIэу икIи гукъинэжу

 Зи ныбжь хэкIуэтахэр гъэлъэпIэным теухуауэ ­Бахъсэн  районым мазэкIэ щрагъэкIуэкIа Iуэху­гъуэ гукъинэжхэм жылагъуэ псори жыджэру хэтащ. Къуажэ администрацэхэр я щIэгъэкъуэну, ар къызэригъэпэщащ цIыхухэм зэуIуу социальнэ Iуэхутхьэбзэ щыхуащIэ щIыналъэ центрым. Гу­фIэгъуэ зэIущIэ псоми хэтащ «Бахъсэн муници­пальнэ районым и «КЦСОН» ГКУ-м и унафэщI Къэ­нэмэт Юрислъам, пенсионерхэм я щIыналъэ зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Къаздэхъу Олег, ­къуажэ администрацэхэм я Iэтащхьэхэр.

ГуфIэгъуэр зэдагъэлъапIэ

 Урысейпсо къэрал телерадиокомпа­нием и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэр къызэрызэIуахрэ (телевиденэр илъэс 60, радиор - 90) зэрырикъур иджыблагъэ щагъэлъэпIащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым. 

Музейм зыщаплъыхь

 Урысей Федерацэм Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и органхэм я лэжьакIуэм и махуэм ирихьэлIэу республикэ ОВД-м и ветеранхэм Къэбэрдей-Балъкъэр гу­манитар-техническэ колледжым и студентхэр ирагъэблэгъащ КъБР-м щыIэ ­МВД-м и музейм.

«Си адэ-анэр полицэм щолажьэ»

 КъБР-м щыIэ МВД-м къыщапщытэжащ республикэм щекIуэкIа «Си адэ-анэр полицэм щолажьэ» сурэт зэпеуэм кърикIуахэр икIи ныбжьыщIэхэм я IэдакъэщIэкIыу щы къыхахащ кIэух зэпеуэм ирагъэхьыну.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS