19.04.2018, 13:01 - Статья

 Налшык дэт «Легион» тренажер пэшым тхьэмахуэ блэкIам щызэхэтащ ныбжьыщIэхэмрэ щIалэгъуалэ­хэмрэ (1997 - 2003 гъэхэм къалъхуахэр) мас-рестлингымкIэ я республикэпсо зэхьэзэхуэ. Я хьэлъагъ елъытауэ гуэша гупипщIым щызэхьэзэхуащ спорт­смени 100-м нэблагъэ.

19.04.2018, 12:57 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щыхьэр Налшык къалэм гъатхэпэм и 23 - 26-хэм щекIуэкIащ «Налшык насыпым и дамыгъэщ» зыфIаща, макъамэмрэ къафэмкIэ етхуанэ дунейпсо зэпеуэр.

19.04.2018, 12:53 - Статья

 «Илъэсым и егъэджакIуэ нэхъыфI-2018» урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэм щIэныгъэ гуэдзэн етынымкIэ егъэджакIуэ ­нэхъыфIу къыщалъытащ Нал­­­шык къалэм Сабий, ныб­жьыщIэ творчествэмкIэ и центрым и лэжьакIуэ Щоджэн СэIихьэт. 

19.04.2018, 12:49 - Статья

 Тхыдэдж, этнограф КIыщ Хьэзрэталий «IэпщIэлъапщIэ» гуп­жьейр 1984 гъэм щигъэлажьэм, МэзщIэкIуасэхэ япхъухэу Мари­неттэрэ (Дагъырхэ я нысэщ) Джульеттэрэ (Шэт) абы и деж зыща­гъасэрт. КIыщыр а зэманым щIэхъуэпсырт дыщэидэ лъэпкъ Iэ­щIагъэр къигъэщIэрэщIэжыну.

19.04.2018, 11:55 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэрым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм иубзыхуа «Анэдэлъхубзэм и мазэ» лэжьыгъэм ипкъ иткIэ, ди республикэм и щIыналъэхэм, къалэхэм щрагъэкIуэкI абы теухуа зэхыхьэхэр. Гукъинэжу икIи щIэщыгъуэу махуэшхуэ щызэхэтащ Аруан щIыналъэми. 

19.04.2018, 11:19 - Статья

 Хабзэ хъуауэ, Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал мэкъумэш университетым гъэ къэс ирегъэкIуэкI «Илъэсым и студент нэхъыфI»  зэпеуэ.

19.04.2018, 11:16 - Статья

Лэскэн ЕтIуанэ къуажэм къыщалъхуа Уэркъуасэ Хьэзрэт псэужамэ, мы гъэм илъэси 100 ирикъунут. 

19.04.2018, 10:50 - Статья

 «Генералхэм я жэщ» - аращ зэреджэр Къандур ­Му­хьэдин и романыщIэ иджыблагъэ дунейм къыте­хьам. Ар теухуащ 2016 гъэм Тырку къэралыгъуэм ­Гюлен Фейтуллах къыщигъэхъуну зыхэта къэрал ­къаугъэм. 

Последнее


ХэхакIуэхэм ядоIэпыкъу

 УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм и VII хэхыгъуэм и депутат, «Урысей зэкъуэт» политикэ партым и фракцэм хэт Геккиев Заур «Урысей зэкъуэт» политикэ партым и республикэ къудамэм и хэщIапIэм мы гъэм япэу мазаем и 2-м щыIущIащ республикэм ис, Iуэху зэIумыбзхэр зиIэ цIыхухэм. 

КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий хуэзащ «Урысейм и пощт» федеральнэ къэрал предприятэм и Кавказ Ищхъэрэ IэнатIэм и унафэщI Муратов Сергей

 КъБР-м и Правительствэм и Унэм республикэм и Премьер-министр Мусуков А.ТI. лэжьыгъэ IуэхукIэ щыхуэзащ «Урысейм и пощт» федеральнэ къэрал предприятэм и Кавказ Ищхъэрэ IэнатIэм и унафэщI Муратов С.А.

Динымрэ тутнакъхэмрэ

 Щхьэхуимыт хъуа цIыхум и гъащIэр ­гугъущ, языныкъуэхэм дежи пхуэмы­хьыну хьэлъэщ. Псом хуэмыдэу щIэпхъаджащIэхэм япэу къахэхутахэм икIи абыхэм жэщми махуэми ядекIуэкIын ­хуейхэм я дежкIэ. Ахэр зыIууэр нэ­мысыншагъэщ, диныншагъэщ, зым адрейм дзыхь хуимыщIынымрэ зэпэ­щIэ­тынымрэщ. Апхуэдэхэр гъащIэм и мыхьэнэм егупсысынымкIэ къалэнышхуэ ягъэзащIэ диным и лэжьакIуэхэм. Абы теухуауэ депсэлъащ Урысейм и ФСИН-м и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм и унафэщIым диныр зи фIэщ хъухэм ядэлэжьэныр къызэгъэпэщынымкIэ и дэIэпыкъуэгъу Болэ Айвар. 

Бжьыпэр зэдаIыгъ

 Ди республикэм футболымкIэ и щIымахуэ чем­пионатыр иухыным джэгугъуиплI къэнэжауэ аращ. Абы щыгъуэми зы Iуэху­гъуи иджыри къэс зэхэ­кIакъым.

Усэр уэсу къощэщэх

ЩIымахуэ хадэм жыгхэр щызэфэгъущ,
ЩIымахуэ жыгыр хуейкъым уэршэрэгъу,
Нэбэнэушэу уэсым щIэбэукIыу,
Жыг къуэпсым тхьэмпэ гулъыр къыщокIыкIыр.

Уэрэзей  Афлик.

ЩIышылэм и 30-м Сэ­ралъп Мадинэ и Арт-цент­рым «Жан» литературэ хасэм и усэ пшыхьхэм я зи чэзу, «ЩIымахуэ» зэхы­хьэр щекIуэкIащ.

«Адыгэ хабзэр» Истамбыл нэсащ

 ТхакIуэ, щIэныгъэлI МафIэдз Сэрэбий и «Адыгэ хабзэ» тхылъыр илъэс блэкIахэм бзэ зыбжанэкIэ къы­зэрыдэ­кIыжам цIыху куэд щыгуфIы­кIащ. Ар къагъэ­щIэ­рэ­щIэжри, адыгэбзэкIэ дунейм къы­техьащ, иужькIэ, урысыбзэм щIэлъэIухэр зэ­рыкуэдым къы­хэкIыу, абы­кIи ягъэ­хьэ­зыращ. Къанокъуэ Викторие зи уна­фэщI тхылъ тедзапIэ унэм а проектым нэхъри зригъэуб­гъуащ - Тыркум щып­сэу ди лъэп­къэгъухэр къэ­лъа­Iуэри, «Адыгэ хабзэр» тыркубзэкIи зэрадзэкIащ.

ЦIыхубэ дохутыр Тембот Мухьэмэд

 1943 гъэ. И къуэ нэхъыщIэ Назир лIыгъэ хэлъу Хэкум папщIэ и псэр зэритам теухуауэ къыIэрыхьа ­хъыбарым мазитI-щы ипэкIэ пIэм хиIулIа Каменномост (Къармэ­хьэблэ) къуа­жэм щыпсэу Тембот Мэрем и къуэ нэхъыжь Мухьэмэди зэрыхэкIуэдамкIэ «похоронкэ» къыIэрыхьащ. ПIэ­хэнэ хъуа лIы­жьым дуней псор къытеункIы­фIащ. И кхъаблэм щIэувэну зы­щыгугъа и къуитIыр иIэжкъым.

Лъагъуныгъэм и бзэр

 Щэбэт кIуам «Трек» рестораным щекIуэкIащ ­хьэгъуэлIыгъуэ гъэщIэ­гъуэн. Унагъуэ яухуащ Налшык щыщ щIалэ Молэ Русланрэ Китай къэ­ралыгъуэм и Ухань къалэм щыщ Дуань Ци китай пщащэ цIыкIумрэ. А тIур зэрызэхуэгуапэр плъэ­гъуа иужь, лъагъуныгъэм лъэпкъ зэхэгъэж зэримыIэр наIуэ пщохъу. Китай лъэпкъ фащэри европей щыгъынри чэзууэ зыщыгъа хъыджэбзым тIури екIупсырт, езыр нэ­фIэгуфIэ цIыкIути, мы ­гуфIэгъуэм хэта хьэщIэ­хэр къихьэхуат. Ахэр ди редактор нэхъыщхьэ Хьэ­фIыцIэ Мухьэмэд деж ­дыгъуасэ къеблэгъати, псэлъэгъу тщIащ. 

ЩIыхь тхылъхэмрэ удз гъэгъахэмрэ

 Ди къэралым и щыхьэр Москва иджыблагъэ ще­кIуэкIащ «Школ шхапIэ нэхъыфI-2017» урысейпсо зэ­пеуэм и кIэух Iыхьэр. Абы Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэхэм ехъулIэныгъэхэр къыщахьащ. 

Мы махуэхэм

Мазаем и 6, гъубж

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS