18.08.2017, 11:42 - Новости

 Урысейм и УМВД-м Налшык къалэм щиIэ къу­дамэм и Жылагъуэ советым хэтхэм «Долинск» ­санаторэм зыщызыгъэп­сэху сабийхэр хуагъэзащ Къэбэрдей-Балъкъэ­рыр зэ­­рыгушхуэ, 2016 гъэм екIуэкIа Олимп Джэгухэм дыжьын медаль къы­щы­зыхьа Джэду Iэни­уар. 

18.08.2017, 11:37 - Статья

 Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм шы­щхьэуIум и 9-м щекIуэкIащ «Кавказ лъабжьэр - лъабжьэ быдэщ» пшы­хьыр. Ар IуэхущIапIэм ­къекIуалIэхэр щеджэ пэ­шым и лэжьакIуэхэм къы­зэрагъэпэщащ, Зи щIы­налъэм исыж лъэпкъхэм  я дунейпсо махуэм хуэ­кIуэу.

18.08.2017, 11:22 - Статья

 УФ-м щIэныгъэмрэ техникэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, химие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Мэшыкъуэ Нуралий ящыщщ щIэныгъэшхуэ зыбгъэ­дэлъ лъэпкъ IэщIагъэлIхэм, ди щIыналъэм и жылагъуэ лэжьа­кIуэ цIэрыIуэхэм.

18.08.2017, 10:43 - Новости

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ еплъащ Герхожан псы­щхьэм къыщежьэу Тырныауз къалэм дэлъэда ятIэпсым и Iэужьыр гъэ­кIуэдыным зэрелэжьымрэ щытыкIэр зыхуэдэмрэ.

16.08.2017, 13:57 - Новости

 Орёл къалэм щызэхэтащ Iэпщэрыбанэ зэзауэ спорт лIэужьыгъуэмкIэ дунейпсо зэхьэзэхуэ. «Грозный Иван  и Мемориал» зыфIаща а зэ­пеуэм ­щы­зэпэщIэтащ Урысейм, Чехием, Румынием, Къэзахъстаным, Уз­бекис­таным щыщ спортсмен лъэщ 12. 

16.08.2017, 13:44 - Новости

  «Iуащхьэмахуэ» жур­налым и зи чэзу ещанэ къы­дэ­кIыгъуэр дунейм къы­техьащ.

16.08.2017, 13:20 - Статья

 Зи теплъэкIи зэкIуж, куэдым хуэнабдзэгуб­дзаплъэ, зи гупсысэр жыжьэ нэс Жыгуэ Иннэ «зэфэну псыр къыщы­жэнур дяпэкIэщ» жы­хуаIэ ныбжьым итщ.

Последнее


Мамыру дыпсэун папщIэ

 КъБР-м экстремиз­мэмрэ щIалэгъуалэ по­литикэмрэ япыщIа лэ­жьыгъэхэр щIыпIэхэм щызэгъэуIунымкIэ и министр ­Къуэшырокъуэ Залымрэ КъБР-м къэрал кIуэцI Iуэху­хэмкIэ ми­нистру щыIэм  и къуэдзэ Мамхэгъ Назир­рэ ды­гъуасэ пресс-конференц ирагъэкIуэкIащ. Абы ­щы­тепсэлъыхьащ тер­ро­риз­мэм зэрыпэщIэт лэ­жьыгъэу республикэм щрагъэкIуэкIым, бза­джащIэхэм экстремиз­мэм цIыхухэр зэрыдрагъэхьэх щIыкIэмрэ абы зэрыпэщIэт Iэмалхэмрэ. 

Адыгэхэм я тхыдэм зыщагъэгъуазэ

 КъБР-м и Лъэпкъ музейм дыгъуасэ иригъэблэгъащ Урысейм и щIыналъэ зыбжанэм, Кърымри хэту, щыщ гупышхуэ. 

Я нэгу зрагъэужь

 КъБР-м щыIэ МВД-м Аруан щIыналъэм щиIэ къудамэм хэтхэм псапэ ялэжьащ. Къулыкъу ягъэзащIэу хэкIуэда я лэжьэгъухэм я бынхэм Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм ирихьэлIэу я нэгу зрагъэужьащ.

Дэрэжэгъуэрэ гукъыдэжрэ

 Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэр ди республикэм Iэтауэ щагъэлъэпIащ. Абы теухуа гуфIэгъуэ зэхуэс щекIуэкIащ Дзэлыкъуэкъуажэ дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм. Дзэлыкъуэ районым и администрацэмрэ ЛэжьыгъэмкIэ, цIыхухэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымрэ социальнэу ядэIэпы­къунымкIэ и центрымрэ я жэрдэмкIэ къызэрагъэпэща зэIущIэм ирагъэблэгъащ бынунагъуэшхуэхэмрэ зыхуей хуэмызэхэмрэ щапI сабий 500-м нэс. 

«Сабиигъуэм и дуней телъыджэ»

 Апхуэдэ фIэщыгъэ зиIэ Iуэху­гъуэ дахэ мэкъуауэгъуэм и 1-м щекIуэкIащ Налшык дэт Къэрал кино гъэлъэгъуапIэм. КъБР-м ЛэжьыгъэмкIэ, цIыхухэр IэнатIэкIэ къы­зэгъэпэ­щынымрэ социальнэ дэ­IэпыкъуныгъэмкIэ и министерствэм, абы къалащхьэм щиIэ IэнатIэм, Налшык къалэ администрацэм къызэрагъэпэща а Iуэхугъуэ дахэр хуэгъэпсауэ щытащ Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм. 

Кулиев Къайсын и щIыхькIэ

 КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, СССР-м, РСФСР-м я Къэрал, Лениным и цIэр зезыхьэу щыта саугъэтхэм я лауреат ­Кулиев Къайсын ­дунейм щехыжа махуэм, мэкъуауэ­гъуэм и 4-м, гъэ къэси хуэдэу, абы и цIэр зезыхьэ уэрамым тет и фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьащ. 

Курых хэкIыпIэ

 Илъэс  зыбжанэ  мэхъури  дэ  къытхэтыжкъым  Гугу Рашад, арщхьэкIэ ар дэ тщIыгъущ и гупсысэхэмкIэ, и IэдакъэщIэкI купщIафIэхэмкIэ. ЩIэныгъэ­лIым и къалэмы­пэм къыпыкIа иужьрей лэжьыгъэ­хэм ящыщщ «Къэбэрдеймрэ Балъ­къэрымрэ 18-нэ лIэщIы­гъуэм зэрыта щытыкIэмрэ абыхэмрэ Урысеймрэ яку дэлъа зэпы­щIэ­ныгъэхэмрэ». А къэхутэныгъэ купщIафIэм Гугум къы­щи­гъэлъэгъуащ ЧеркесиекIэ зэ­джэу щыта хэкур щыпсэу цIыху бжыгъэкIи бгъэ­дэлъ лъэща­гъ­­кIи нэхъ па­жэхэм зэращыщар.

Псэм щыщ Iыхьэ

Гугу Рашад сэ щысцIыхуар КъБР-м и Совет Нэхъыщхьэм сыщыщылэжьа ­лъэхъэнэрщ, лIэщIыгъуэ блэкIам и 90 гъэхэрщ. Сэ абы щыгъуэ а къэрал IэнатIэм ЩIэныгъэмрэ егъэджэныгъэмкIэ и комитетым сриунафэщIт, Рашад де­путатти, а комитетым хэтт. Хэкум и щIыналъэ псоми щекIуэкI зэхъуэкIыныгъэ­хэр ди республикэми къэсати, зэманыр хьэлъэт, гугъут, хэплъэгъуэт. Илъэс пщIы бжыгъэкIэ къэралым и лъабжьэу щыта коммунист псэукIэ мардэхэр зэтещахэрт, демократием зиубгъурт. 

IэмалыфIхэр мащIэкъым

 Дзэлыкъуэ муниципальнэ щIыналъэм и пресс-IуэхущIапIэм и лэжьакIуэ Щокъуий Аминэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, а районым туризмэм зыщегъэужьыным егъэщIылIа Iуэхухэм щы­теп­сэлъыхьащ КъБР-м и Парламентым ЭкономикэмкIэ, инвестицэхэмрэ хьэры­чэтыщIэ лэжьыгъэмкIэ и комитетым и тхьэмадэ Iэпщэ Заур и уна­фэм щIэту Дзэлыкъуэкъуажэ иджыблагъэ щригъэкIуэкIа зэIущIэм. 

УсакIуэ щэджащэ

 Урыс литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа Пушкин Александр къыщалъхуа махуэщ нобэ. Ар уахътыншэ ящIащ и IэдакъэщIэкIхэм, лIэщIыгъуитIым щIигъу дэкIа нэужьи тфIэгъэщIэгъуэну дызэджэхэм. 
 УсакIуэ щэджащэр 1828 гъэм Кавказым зэрыщыIам и фIыщIэкIэ, дунейм къытехьащ «Путешествие в Арзрум» очеркхэр, «Кавказ», «Обвал», «На холмах Грузии» усэхэр, «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан» поэмэхэр, нэгъуэщIхэри. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS