28.04.2017, 12:09 - Новости

 Иджыблагъэ Москва щекIуэкIа «Урысейм гъуазджэмкIэ и тхьэмахуэ» XXII Дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэ зэпеуэм къыщыхэжаныкIащ КъБКъУ-м и студентхэр. 

28.04.2017, 11:48 - Новости

 «Кавказ» федеральнэ гъуэгум щыщ Iыхьэу Лэскэн районым пхырыкIыр гъэкъэбзэным теу­хуа щэбэт щIыхьэху иджыблагъэ екIуэкIащ, къабзагъэм, щIыпIэхэр гъэдэхэным хуэгъэзауэ зэхаубла мазитI лэжьыгъэм хыхьэу. 

28.04.2017, 11:31 - Статья

 Хабзэ хъуауэ, ди къэралым щокIуэкI «Студентхэм я пашэ» урысейпсо щIалэгъуалэ зэхьэзэхуэр. Ябгъэдэлъ зэфIэкIкIэ, гупыр зэраIыгъыф, зэраунэтIыф я лъэны­къуэкIэ абы щызэпоуэ еджапIэ нэхъыщхьэхэм я студент­хэм я профсоюз зэгухьэныгъэхэм я пашэхэр. «Студентхэм я пашэ-2017» зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэхэр мы зэманым йокIуэкI. 

28.04.2017, 11:23 - Новости

 Адыгэ ныпым и махуэм и щIыхькIэ Шэджэм къалэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм щекIуэкIащ «Адыгэ джэгу» зэхыхьэр. Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-м и Жы­лагъуэ палатэм и деж щыIэ ЩIалэ­гъуалэ советым, Шэджэм муници­пальнэ районым и щIыналъэ администрацэм егъэджэныгъэмкIэ, щэнхабзэмкIэ и управленэхэм я жэрдэмкIэ. 

28.04.2017, 11:19 - Новости

 Урысей МВД-м и следователхэр я IэщIагъэм ­зэ­рыхуэIэзэм теухуа зэ­пеуэм и республикэ Iы­хьэр мэлыжьыхьым и ­17-20-хэм екIуэкIащ. 

28.04.2017, 11:14 - Новости

 Урысейм и телекомму­никацэ оператор нэхъыщ­хьэу плIым ящыщ МТС-м и жэрдэмкIэ ирагъэжьа «ТекIуэныгъэм и щиху» зэщIэхъееныгъэм, къэралым и къалэу 17-м зы­щызыубгъуам, мэлы­жьы­хьым и 26-м хыхьащ Къэ­бэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэри. 

28.04.2017, 11:09 - Статья

 КъБР-м и Парламентым  и президиумым и зи чэзу зэIущIэм Правительствэм щыхухаха зэманым хиу­быдэу депутатхэр едэIуащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал мылъкур приватизацэ щIыныр 2016 гъэм зэрекIуэкIам теу­хуауэ республикэм щIымрэ мылъкумрэ я IуэхухэмкIэ и министр Iуэщхъун Тимур къипсэлъам. 

Последнее


Энергетикэм и IэнатIэр террорым щыхъумэным хуэунэтIа зэIущIэ

ЩэкIуэгъуэм и 15-м КъБР-м и Правительствэм и ­Уна­фэщIым и япэ къуэдзэ Дадэ М. А. иригъэкIуэкIащ ­республикэр электрокъарукIэ къызэзыгъэпэщ IуэхущIапIэхэм я шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщынымкIэ штабым и зэIущIэ.

Абы докладхэр щащIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб-ликэм ЭнергетикэмкIэ, тарифхэмрэ, псэупIэм и IэнатIэм щыкIэлъыплъынымкIэ и къэрал комитетым и унафэщI, штабым и унафэщIым и къуэдзэ Кучменов ТIэхьир, КъБР-м и щIыналъэм щылажьэ энергетикэ компаниехэм я лIы­кIуэхэм.

Жьапщэшхуэм къихьа зэраныгъэр псынщIэу ягъэзэкIуэжащ

ЩэкIуэгъуэм и 12-13-хэм Налшык щыIа борэнышхуэм зэраныгъэ пыухыкIахэр къыхуихьащ «Къэббалъкоммунэнерго» муниципальнэ предприятэ зэгуэтым. Зы секундым метр 15-18 и хуабжьагъыу къепща жьым языныкъуэ унэхэм екIуалIэ кIапсэхэр зэпичащ, подстанц 12-м зэраныгъэхэр ягъуэтащ.

IуэхущIапIэм и лэжьакIуэхэм а псори зэман кIэщIым къриубыдэу зэрагъэзэхуэжащ: кIапсэхэр яукъуэдиижащ, зэраныгъэ зыгъуэта пкъохэр зэрагъэпэщыжащ. Абыхэм яхузэфIэкIащ электрокъарур зы махуэм къриубыдэу хьэб­лэ псоми иратыжын.

Чэнджэщэгъуи дэIэпыкъуэгъуи яхуэхъунущ

Къэбэрдей-Балъкъэрым ЛэжьыгъэмкIэ, цIыхухэр IэнатIэхэмкIэ къы­зэгъэпэщынымрэ социальнэ дэIэ­пы­къуныгъэмкIэ и министерствэм ­щэ­кIуэгъуэм и 20-м, Сабийхэм я ­ду­нейпсо махуэм, цIыхухэм зэ­рызыпащIэну «линие занщIэ» иригъэкIуэкIынущ.

Абы хэтынущ юристхэр, психолог­хэр, курыт школхэм я класс нэхъыжь-хэм щIэсхэр адэкIэ зыхуеджэнур ­къыхахынымкIэ чэнджэщэгъу къахуэхъуну IэщIагъэлIхэр. «Линие занщIэм» узэрыпсэлъэну телефоныр (8-800-200-66-07) пщIэншэщ.

«Вагъуэ цIыкIухэр» пашэ мэхъу

Нартан къуажэм лъэпкъ къафэхэмкIэ и «Вагъуэ цIыкIухэр» сабий ансамб­лыр (художественнэ ­уна­фэщIыр Къурашэ Эдуардщ) пашэ щыхъуащ ­къафэхэмкIэ Москва ­ще­кIуэкIа «Московская ­осень» федеральнэ зэ­пеуэм. Зэхьэзэхуэр къыхилъхьащ «Алые пару- са» щэнхабзэ фондым ­(Санкт-Петербург).

КъафэхэмкIэ зэпеуэр Москва щэкIуэгъуэм и 6 - 8-хэм щекIуэкIащ. Урысейм и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм щыщ гуп нэхъыфIу 47-рэ зыхэта зэхьэзэхуэм къэ­факIуэ 1200-м я зэ­фIэкIхэр щагъэлъэгъуэну Iэмал яIащ программэм и унэтIыны­гъиплIым.

Къарууэ щыIэр зэщIэгъэуIуауэ дунейпсо терроризмэм ебгъэрыкIуэным фIэкIа хэкIыпIэ щыIэкъым

Париж щызэхащIыхьа щIэпхъаджагъэм теухуауэ КъБР-м и Iэтащхьэм жиIащ:

«Франджым къыщыхъуа гузэвэгъуэшхуэм аргуэру зэ къигъэлъэгъуащ ди зэманым и узыфэ нэхъ шынагъуэ дыдэм - дунейпсо терроризмэм - къарууэ щыIэр зэщIэгъэу­Iуауэ пэщIэувэн зэрыхуейр. Абы мызэ-мытIэу тепсэлъыхьащ ди Президент Путин Владимир.

ЩIалэгъуалэр гъэсэным къэрал къулыкъущIэхэри хэлIыфIыхьынущ

Республикэм и Правительствэм и Уна­фэщI Мусуков Алий иригъэкIуэкIащ Iуэхугъуэ зыбжанэ къыщаIэта зэIущIэ. Абы щыхэплъащ «КъБР-м налог тыкIэ ящыгъэпсынщIар зыхуэдизын хуейм теухуауэ» КъБР-м и Законым халъхьэ зэхъуэкIыныгъэхэр зыхуэдэнум.

КъБР-м и лIыкIуэхэри хэту

«Урысей зэкъуэт» партым и щIыналъэ къудамэхэм я секретархэм я зэIущIэ Москва щокIуэкI. Абы хэтщ КъБР-м и лIыкIуэхэри.

Зэхуэсым щытепсэлъыхьынущ хэхыныгъэм и пэ ­къихуэу 2016 гъэм накъыгъэм и 22-м екIуэкIыну IэIэт махуэм, Iулъхьэм пэщIэтыным теухуа хабзэм халъхьа зэ­хъуэкIыныгъэщIэхэм.

Налшык и бэзэр нэхъыщхьэр зэрагъэпэщыж

Налшык къалэ округым и щIыналъэ администрацэм щэхуакIуэ рынокымкIэ и управленэмрэ бэзэр нэхъыщхьэм и унафэщIхэм­рэ зэщIыгъуу йолэжь а сату IуэхущIапIэр къэгъэщIэ­рэщIэжыным, зэIузэпэщ щIыным.

Мылъкум техуэ налогыр къызэрыIах щIыкIэр зэрахъуэкI

КъБР-м и Парламентым иджыблагъэ къищтащ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыналъэм цIыху щхьэ­хуэхэм я мылъкум техуэ налогыр а мылъкум и кадастр уасэм тещIыхьауэ щызытхэр зэраубзыху хабзэр къыщагъэсэбэпыну махуэ хэха псоми яхуэ­гъэзауэ гъэувыным и IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законыр. А документым и Iуэхугъуэ нэхъыщ­хьэ­хэм ятеухуауэ КъБР-м и Парламентым БюджетымкIэ, налогхэмкIэ, финанс­хэмкIэ и комитетым и унафэщI Афэ­щIагъуэ Михаил епсэлъащ Парламентым и пресс-IуэхущIапIэм и унафэщI Батыр Любэ.

Лэскэн и жыг хадэхэм заубгъу

КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ - мэкъумэш хозяйствэмкIэ министр Говоров Сергей, Лэскэн муници­пальнэ районым и щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ АфIэунэ Аслъэн, щIыналъэ администрацэм мэкъумэш хозяйствэмкIэ, промышленностымкIэ, сатумкIэ и управленэм и унафэщI Сэбаншы Аскэрбий, Анзорей, Урыху къуажэхэм я Iэтащхьэхэу Алътуд Зауррэ Гугъуэтыж Му­ратрэ щэкIуэгъуэм и 7-м ядэлэжьащ а ­къуажитIым пхъэщхьэмыщхьэ хадэхэр щыхэзысахэм.

 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS