Республикэм щынэхъыфIхэм хабжэ

 Къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэр республикэм щы­нэхъыфIхэм хабжэ. Ар нэхъыжьхэми, зи щIалэгъуэхэми, ныбжьыщIэхэми я кIуапIэщ.
 Псынабэ ЩэнхабзэмкIэ и унэр 1987 гъэм яухуащ. Илъэс щэщI нэблагъэ дэкIри, ар къанэ щымыIэу зэ­рагъэпэщыжащ икIи Къэбэрдей-Балъкъэрым щынэхъ ­уардэхэм ящыщ зы хъуащ. Къуажэ куэдым щаIэщIэхужа кинор мыбы къыщагъэлъагъуэ, артист цIэрыIуэхэр къыщрагъэблагъэ, концертхэр щекIуэкI къудейкъым абы. Мыращ здэщыIэр къуажэ администрацэм, Iуэ­хугъуэ куэд щызэфIагъэкI центрым, библиотекэм, полицэм и щIыпIэ пунктым я хэщIапIэхэр. 
 КъищынэмыщIауэ, ЩэнхабзэмкIэ унэм ныбжьыщIэхэм лэжьыгъэшхуэ щыдрагъэкIуэкI. Адыгэ къафэм, щыгъэ зэIущэным цIыхуищэм щIигъу къокIуалIэ. Абыхэм я Iуэхухэр дагъуэншэу къызэрегъэпэщ гупжьейхэмкIэ ­художественнэ унафэщI Балъкъэр Iэсият. Индарокъуэ Iэминэ ЩэнхабзэмкIэ унэм и художественнэ унафэщIщ, Хьэмгъуокъу Элинэ хореографщ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


13.11.2018
12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018