Усэбзэм дихьэххэр зэхуос

 Iуащхьэмахуэ лъа­пэр ди республикэм и щIыпIэ ­нэхъ дахэхэм ящыщщ. Абы щыIэ Чегет бгым пэмыжыжьэу иджыблагъэ зэхуэсат усэбзэр зи псэм хэлъ хэкупсэ гуп. «Чегет» пансионатым ахэр къыщеджащ Що­джэн­цIыкIу Iэдэм, Кулиев Къайсын, ­Къуиикъуэ Налбий, Окуджавэ Булат сымэ, ди бгылъэ щIыналъэр зи творчествэм щызыгъэфIа нэгъуэщIхэми я къалэмыпэм къыпыкIа усэхэм. 

 «Чегет и щыгум» къеджэныгъэхэр мы гъэм иджы етIуанэу ирагъэкIуэкI. Япэу ахэр зэхашащ гъатхэпэм и 21-м, Усыгъэм и дунейпсо махуэм. Абы щыгъуэ ­утыку ­кърахьащ гъатхэм, дунейм и «къэушыжы­гъуэм» епха тхыгъэхэр. Иджырей къеджэныгъэхэм щыIуащ гъэм и щIэрэщIэгъуэ гъэмахуэм теухуа усэхэр. Ахэр ­гъэщIэгъуэну зэхэухуэнат: усэбзэр дахащэу гу лъащIэм чэзууэ къиIукIырт - зэм адыгэбзэкIэ, итIанэ балъкъэрыбзэкIэ, къыкIэлъыкIуэу урысыбзэкIэ. Кавка­зым и бгы уардэхэм, псыкъелъэ ­уэрхэм, губгъуэ хуитхэм, щIыпIэм щыпсэу цIыхухэм, абыхэм яку дэлъ зэхущытыкIэ дахэхэм, лъа­гъуныгъэ ­къабзэм, ныбжьэгъу­гъэ пэжым - щIыналъэм и купщIэр наIуэ къэзыщI нэгъуэщI Iуэхугъуэхэми ятеухуа сатыр екIу куэд щы­Iуащ бгылъэ щIыпIэм. 
 Iуэху дахэм кърихьэлIа псоми фIыщIэ яхуищIащ Iуащхьэмахуэ муниципальнэ щIыналъэм и щIыпIэ и администрацэм Iэтащхьэм и къуэ­дзэ Улымбащ Арслан. Псом хуэмыдэу абы псалъэ гуапэ куэд хуигъэфэщащ къеджэныгъэхэр къызэзыгъэпэща усакIуэ, журналист цIэрыIуэ Къаны­къуэ Заринэрэ Тырныауз къалэм анэдэлъхубзэр щезыгъэдж Ахматовэ Любэрэ. 
Апхуэдэ литературэ зэхуэзэхэм адэкIи пащэну я мурадщ. 

КУЖОНОВЭ Рузаннэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


13.11.2018
12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018