Джэгурэш: 3-нэ джэгугъуэ

 Адыгэбзэ Хасэм 2016 - 2017 гъэ еджэ­гъуэм къриубыдэу иригъэкIуэкI «Джэгурэш» нэгузыужь зэпеуэм и 3-нэ джэ­гугъуэр иджыблагъэ щызэхэтащ Налшык къалэ дэт Къэрал концерт гъэлъэ­гъуапIэм. 

 «Джэгурэш» нэгузыужь зэпеуэм и утыкум, ипэкIэ зэрекIуэкIыу щыта хабзэм тету, гупищ щызэрихьэлIащ: Псы­хъурей дэт 1-нэ курыт еджапIэм и «ОпIа-на» (зыгъэ­хьэзырар адыгэбзэмрэ лите­ра­турэмкIэ егъэджакIуэхэу Къардэн ФатIимэрэ Дыджэ Марьянэрэщ), Ла­­шынкъей къуа­жэм Къуэныкъуей Назир и цIэр зэ­рихьэу дэт 1-нэ курыт еджапIэм и «Тохъутэ­мыщей»  (зыгъэхьэзырар адыгэбзэмрэ литературэмкIэ егъэджакIуэ Къуэ­ныкъуей Раещ), Арщыдан дэт 3-нэ курыт еджапIэм и «Вагъуэ бынхэр» (зыгъэхьэзырар адыгэбзэмрэ литературэмкIэ егъэджакIуэ Арахъэ Валентинэщ).
 КъэпщытакIуэхэу кърагъэблэгъа­т Къэ­­бэрдей-Балъкъэрым Гуманитар къэ­хутэныгъэхэмкIэ  и  институтым и щIэны­гъэ лэжьакIуэ Хьэвжокъуэ Людмилэ, Адыгэбзэ Хасэм и Хасащхьэм хэт, хьэрычэтыщIэ  Шыкъ Гупсэ, жылагъуэ лэжьакIуэ Хьэгъэжей Беслъэн, Дэбагъуэ Барэсбий  и  цIэр зэрихьэу Шэджэм къалэм дэт 1-нэ курыт еджапIэм адыгэбзэмрэ литературэмрэ щезыгъэдж Къардэн Олеся, 14-нэ гимназием тхыдэмкIэ и егъэджакIуэ Къэбардэ Астемыр сымэ.
 «Дэри  кино   тыдохыф» фIэщыгъэр зиIэу екIуэкIа а джэгугъуэм сабийхэр кином зэрыхущытыр къихутэну арат и пщэрылъ нэхъыщхьэр. Зэпеуэр Iыхьищу гуэшауэ щытащ. Япэ Iыхьэр - «ГъащIэр кином ещхь тхуэщIатэмэ» - цIыкIухэм гушыIэ хэлъу къэпщытакIуэ гу­пым зыкърагъэцIыхун, джэгугъуэм фIэ­щыгъэ хуэ­хъуа жыпхъэми  имыкIыу  ягъэ­зэщIэн  хуейт.
 ЕтIуанэ Iыхьэм фIащат «Аращи, ди ки­ном щIедзэ» жиIэу. Я гушыIэкIэри къа­­гъэлъагъуэу, зыкъызэкъуахыу еджа­кIуэ­хэм  нэхъ  зыкъыщагъэлъагъуэ Iыхьэт мыр. 
 Ещанэ Iыхьэр - «Ди еджапIэ гъащIэм щыщ зы махуэ». Мыбдеж макъамэрэ пшы­налъэ защIэкIэ дэтхэнэ гупми я гушыIэ зэфIэкIыр щагъэлъэгъуэн хуейуэ арат. 
 КъэпщытакIуэ гупым къилъытэхэм ящыщт еджакIуэхэм я утыку къихьэ­кIэр, икIыжыкIэр, къалъыс зэманым ­къриубыдэу темэр зэрызэпкърахыр, я бзэм и къулеягъыр, псалъэжьхэр, псын­щIэрыпсалъэхэр, усэ пычыгъуэхэр, псалъэ шэрыуэхэр теплъэгъуэхэм зэрыхау­хуэнар, къагъэсэбэп макъамэмрэ абы щIалъхьа псалъэмрэ джэгу-зэпеуэм и темэм, езыхэм я ныбжьым зэрыхуэкIуэр, зэрагъэзащIэм и Iэзагъыр, нэгъуэщI куэди. 
 Ипэрей джэгугъуэхэми хуэдэу, мы пщыхьэщхьэри гъэнщIауэ щытащ гушыIэ дахэкIэ. Гуп къэскIэ кърипцIыхуу ­фащэ д­ахэ дыдэхэр ящыгът. Гур хигъахъуэрэ джэгуакIуэ цIыкIухэр трагъэгушхуэу цIыху куэди къекIуэлIат. КъыжыIапхъэщ, гуп къэс гукъинэж зыщI теплъэгъуэхэр, зыми хэмыгъуащэ я гушыIэкIэхэр зэраIар. ДжэгукIэм къигъэлъэгъуащ дэтхэнэ я зы псалъэми лъабжьэ зэриIэр, абыхэм къы­зыдэкIа къуажэм, жылэм яжь къащIи­хуауэ зэрыщытыр. 
 ЕджакIуэхэм фIы дыдэу зыхуагъэ­хьэ­зырат мы джэгугъуэм, ауэ псори зэхуэдэт жыпIэмэ, щыуагъэщ. Абыхэм яхэтащ зи хъыбарыр нэхъ дыхьэшхэни, зи теплъэ­гъуэр нэхъ гъэщIэгъуэни, зи къэфэкIэр нэхъ дахи, бзэр нэхъыфIу зыгъэбзэрабзи. Зэпеуэ щыхъукIэ, зыгуэр Iэмал имыIэу япэ ищын хуейт, гупхэм къахьа баллхэр зэхалъхьэжа нэужь, япэ увыпIэр хуа­гъэфэщащ «Тохъутэмыщей» гупым. ЕтIуа­нэ увы­пIэр зы­Iэрагъэхьащ «ОпIа-на» гупым. Ещанэ хъуахэщ «Вагъуэ бынхэр» гупыр. Зэпеуэм  хэта  еджакIуэхэми, зыгъэхьэзыра егъэ­джа­кIуэхэми псоми щIыхь тхылъхэр хуа­гъэфэщащ.
 Адыгэбзэ Хасэм и тхьэмадэ Табыщ Мурат зэIущIэр щызэхуищIыжым къыхигъэщащ  джэгугъуэ къэскIэ  и  гур хэзыгъа­хъуэ куэд зэрыщилъагъур, адыгэм къы­щIэхъуэ щIэблэмкIэ зэрыгушхуэр, абыхэм я блэкIар зэращIэр, я къэкIуэнур дахэ зэращIыным зэрыхущIэкъур нобэ иджыри зэ и фIэщ зэрыхъуар.

ХЬЭРЭДУРЭ Аллэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


24.04.2018
23.04.2018
19.04.2018
17.04.2018