Мэздэгу пщащэ Къун Мадинэ и гурылъхэр

 Къун Мадинэ Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым хореографиемкIэ и къудамэм и ещанэ курсым щоджэ.
 Ставрополь крайм хыхьэ Серноводскэ къуажэм 1997 гъэм къыщалъхуа пщащэ цIыкIур къыщы­хъуар адыгэ унагъуэшхуэщ.
 Курыт школым хъарзынэу щеджа хъыджэбзым сыт щыгъуи игу илъар зыщ - школыр къиухмэ, и адыгэ лъэпкъ къафэм и щэху псори къитIэщIу, ар утыку­ш­хуэхэм щигъэзэщIэфу зригъэсэнырщ. 
 Курыт школыр къиуха нэужь, Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и институтым щIэтIысхьэну и мураду къэкIуауэ щытащ ­мэз­дэгу пщащэщ. И ­хъуэп­­сапIэр къыщемы­хъулIэм, Ставрополь дэт къэрал педагогикэ институтым хореографиемкIэ и къудамэм щIэтIысхьауэ щытащ. ИлъэситIкIэ абы щеджауэ, и гур зыхуеIэм и лъэр нихусыну мурад ищIри, Мадинэ Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым къы­щIэ­тIысхьэжащ. ЕджапIэ нэхъыщхьэм абы къыщищIащ къэфэкIэ зэб­гъа­щIэ къудейкIэ уи лъэп­къым и блэкIари и нобэри къызэрыбгурымыIуэнур, атIэ и тхыдэми куууэ ущыгъуэзэн зэрыхуейр. 
 Сыт хуэдэ Iуэхум и щIэ­дзапIэри гугъущ, псом хуэ­мыдэу унэм, уи Iыхьлыхэм уапэжыжьэу нэгъуэщI къалэ ущыщыIэм деж, ауэ ипэ махуэхэм къыщыщIэдзауэ Мадинэ къыдеджэхэри, езыгъаджэхэри дэIэпы­къуэгъу къыхуэхъуащ. 
- Тынштэкъым уи ныбжьэгъухэри, къапщтэмэ, уи унагъуэри къэбгъанэу нэ­гъуэщI къалэ еджакIуэ укIуэныр, ауэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм, мыбы щыпсэу цIыхухэм, щызекIуэ хабзэм, си анэ­дэлъхубзэр щыбзэрабзэ щIыпIэм си нэр апхуэдизкIэ къыхуикIырти, гугъуехьми, къэзгъанэми сеплъакъым, Iуэхум сыпэрыхьэну сыпIащIэу сыкъэкIуащ, иджы сыхущIегъуэжыркъым, - жеIэ Къуным. 
 И лъэпкъэгъухэм зэрахэсыным и мызакъуэу, хъы­джэбзым къеуэлIа насыпу къелъытэ зэрысабийрэ и нэр къызыхуикIыу щыта адыгэ лъэпкъым и блэкIар, хабзэр, анэдэлъхубзэр нэхъ куууэ зригъэщIэну Iэмал зэриIэр. ЕджапIэ нэхъы­щ­хьэр къиуха нэужьи абы и мурадкъым къыщыхъуа щIыпIэм игъэзэжыну, атIэ ар щIохъуэпс къэфакIуэ ансамбль хыхьэу и лъэпкъ ­къафэр и Iэпкълъэпкъым зэрызыхищIэр утыкуш­хуэ­хэм щигъэлъэгъуэну. Ди гуа­пэщ Мадинэ и мурадхэр къехъулIэну.

ХЬЭРЭДУРЭ Аллэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


16.10.2018
15.10.2018
11.10.2018
09.10.2018