ЩIэблэм я узыншагъэр яхъумэ

 Къэбэрдей-Балъкъэрым лэжьэн щыщIидзащ «Антитуб» социальнэ-егъэджэ­ныгъэ проектым.

 Ар япэу щаублащ Шэджэм районым хыхьэ Звёздный жы­лэм дэт курыт школым. ЩIэблэр жьэн узым (туберкулёзым) щыхъумэным хуэгъэпса а проектым и жэрдэм­щIа­кIуэщ КъБР-м и Дохутырхэм я палатэмрэ БифрендингымкIэ школымрэ. 
 «Антитуб» проектыр зы­хуэдэмрэ абы къызэщIиубы­дэ Iуэхугъуэхэмрэ сабийхэми балигъхэми наIуэ щащIыну Звёздный къуажэм щы­лажьэ еджапIэм и гъэсэнхэм яхуэкIуат КъБР-м и Дохутырхэм я палатэм и унафэщI Iумэт Мурат, абы и къуэдзэ, палатэм БифрендингымкIэ и школым и пашэ, психолог НакIэ Алинэ, дохутыр-орди­натор, терапевт Папановэ Оксанэ, КъБР-м и Дохутырхэм я палатэм и ЩIалэгъуалэ ко­митетым и унафэщI Гришинэ Анастасие. Абыхэм школа­кIуэхэм драгъэкIуэкIащ жьэн узымрэ абы зэрызыщып­хъумэну Iэмалхэмрэ ятеухуа лекцэ купщIафIэхэр, мастер-классхэр, тренингхэр. Ап­хуэдэу сабийхэр ирагъэп­лъащ а Iуэхугъуэм теухуа ­фильмхэм. 
 Дохутырхэм гулъытэ хэха ­хуащIащ жьэн узыр зыпкърыт сымаджэм етын хуей дэIэ­пыкъуныгъэм, абы зэры­хущытыпхъэм. 
 НакIэ Алинэ зэрыжиIэмкIэ, джэгу щытыкIэм иту сабийхэм ябгъэдэплъхьэ щIэныгъэр ныбжьыщIэхэм я гум ­нэхъыфIу къонэ. Дохутырхэм я мызакъуэу, адэ-анэхэми егъэ­джакIуэхэми я къалэнщ ныбжьыщIэхэр къабзэлъабзэу щытыным къыхураджэну, я узыншагъэм кIэлъып­лъы­жыфу ирагъэсэну. 
 КъытщIэхъуэ щIэблэм я узыншагъэр хъумэным хуэгъэпса а проектым зэкIэ япэ лъэбакъуэ ичауэ аращ. Абы и жэрдэмщIакIуэхэм я мурадщ а Iуэхугъуэм ди щIыналъэм зыщрагъэубгъуну. 

КЪАРДЭН Ритэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


11.10.2018
09.10.2018
08.10.2018
04.10.2018