НыбжьыщIэмрэ хабзэмрэ

 Бахъсэн район адми­нист­ра­цэм и Iэтащхьэм и япэ къуэдзэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ Тохъу­тэмыщ Мухьэмэд и тхьэмадэу екIуэкIащ балигъ мыхъуахэм я Iуэхухэмрэ абыхэм я хуитыныгъэхэр хъу­мэ­нымкIэ муниципальнэ комиссэм и зэIущIэ.
 
 Зэхуэсым кърагъэблэгъат ба­лигъ мыхъуа ныбжьыщIэхэу учё­тым щытхэр,  абыхэм я адэ-анэ-хэр, социальнэ егъэджа­кIуэ­хэм­рэ психо­лог­хэмрэ. 
 ЗэIущIэр зыт­рау­хар «Подросток и закон» Iуэхурати, ныбжьыщIэхэм щIэп­хъаджагъэ ямылэ­жьы­ным, х­абзэм щебакъуэ къамыгъэхъуным тепсэлъыхьащ. 
 Комиссэм хэтхэр дэтхэнэ сабийми щхьэхуэу епсэ­лъащ, щIэпхъаджагъэ ящIэ­мэ яхьыну жэуа­пыр, ­хабзэм абы теухуауэ жиIэр гура­гъаIуэу. Апхуэдэуи ахэр едэ­Iуащ  езы ныбжьыщIэхэмрэ я  адэ-анэ­хэм­рэ къаIэта Iуэхухэм. 
 Мыпхуэдэ зэIущIэхэр щхьэпэщ адэ-анэхэр зыгъэгузавэр пщIэ­нымкIэ, абыхэм хэкIыпIэр яхуэб­гъэлъэ­гъуэ­­нымкIэ.

Бахъсэныкъуэ Ланэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ