Нэхущ Iэдэм Мэрем и къуэр

 Дунейм ехыжащ пщIэшхуэ зыхуэсщI, зэчиишхуэ зыбгъэдэлъ, щIэныгъэлI гъуэзэджэ, физикэ-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, Дунейпсо Адыгэ Академием и президент, УФ-м, КъБР-м, КъШР-м, АР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, цIыху щэджащэ, ныбжьэгъу пэж Нэхущ Iэдэм Мэрем и къуэр.
ПщIэ зыхуэпщI, фIыуэ плъагъу цIыхур пфIэкIуэдыныр хьэлъэщ. Си жагъуэ зэрыхъунщи, абы и жэнэзым сыхэтыфакъым, ауэ гукIи псэкIи къэхъуар гуауэшхуэ сщыхъуащ. Гузэвэгъуэ зытепсыха жылэм - Зеикъуэ къуажэм - садощыгъуэ.
Iэдэм и унагъуэм, и лъэпкъым сахуогузавэ. Ахърэт нэхур Алыхьым кърит, здэкIуам и псэр Тхьэм щигъэтынш. Дунейм ехыжам и пщIэр лъагэу зефхьэу, и цIэ лъапIэр вгъэпэжу куэдрэ фыкIэлъыпсэуну си гуапэщ.

 

ОЗТЮРК Илхьэм, Къайсэр къалэм дэт Эрджиэс университетым и профессор, математикэ щIэныгъэхэм я доктор.Тырку Республикэ
Поделиться:

Читать также: